Helyi tanterv Idegen nyelv évfolyam 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013."

Átírás

1 Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013.

2 Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln. Jellemzők Idegen nyelvet (német, angol) első osztálytól tanul minden kisgyermek, mivel a környező óvodákban idegen nyelvi foglalkozások folynak. A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. A tanulók az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A nyelvtanulás során törekedni kell arra, hogy a hallott, olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók könnyen kerülhetnek célnyelvi környezetbe. Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A magasabb óraszámok lehetővé teszik gyengébb képességű tanulóink számára az alapos begyakorlást. Humanisztikus vizsga - 4. év végétől. 1. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Célok és feladatok A tanulók figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára és az érdeklődés felkeltése az idegen világ iránt. A célnyelv megkedveltetése, ráhangolás, motiválás a nyelvtanulás iránt. Az óvodában megszerzett passzív szókincs aktivizálása. Fejlesztési követelmények Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy az anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Merjen idegen nyelven megszólalni. 2

3 Témalista Család: személyi adatok, bemutatkozás ( Wie heisst du? Ich heisse ), családtagok megnevezése Iskola: tanszerek ( Das ist mein Heft/ Buch.) Állatok megnevezése cirkuszban, állatkertben Cselekvések eljátszása, megnevezése Színek Idő: számok ( 1-12), óra ( Egész óra kifejezése ), évszakok Testrészek (Der Kopf, die Arme, die Beine, die Augen, der Bauch, die Ohren, die Nase, der Mund) Étkezés reggeli ételek, italok felsorolása Ünnepek ( Weihnachten) Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok Köszönés, elbúcsúzás, megszólítás, bemutatkozás, dolgok azonosítása, megnevezése, igenlő v. nemleges válasz adása Fogalomkörök A nyelvtani ismeretek tanítása imitatív módon történik: Létezés kifejezése( bin, bist, ist, sind) Minőségi viszonyok( melléknevek, wie ist?, wie sind?) Mennyiségi viszonyok kifejezése (tőszámok: 1-12) Főnevek névelőkkel ( határozott, határozatlan) együtt történő használata. A fejlesztés várt eredményei Hallott szöveg értése Értse meg a legegyszerűbb tanári óravezetési utasításokat. Értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, dalokat, mondókákat, verseket. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon köszönni és köszönést elfogadni. Tudjon bemutatkozni. Tudja a tanult versikéket, mondókákat önállóan elmondani, a célnyelvi gyermekdalokat közösen elénekelni. Vegyen részt a tanult gyermekjátékokban. A tanult szókincset tudja rajzzal, színezéssel megjeleníteni. 3

4 Olvasási- írási készség fejlesztése nincsen, mivel 1-2. évfolyamon nincs olvasás és írás idegen nyelven. Szókincs A minimális szókincs 50 aktív és 25 passzív szó. Tevékenységi formák A fő cselekedtetési forma az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formákban: cselekedtetés (rajz, Puzzle, dominó stb.) bábozás, dramatizálás, szituációs játékok Ellenőrzés, értékelés Folyamatosan szóban: aktivitás, beszédbátorság, szókincs elsajátítása, mondókák, versikék elsajátítása. A gyerek részvétele a közös játékokban. Beszédértési készség, szókincs elsajátítása rajzoltatással. A nyelvoktatás előkészítő jellegű, a tanulókat nem értékeljük. 4

5 2. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Célok és feladatok A célnyelv megkedveltetése, sikerélményhez juttatás idegen nyelven A játékos tevékenységekbe szívesen kapcsolódjon be. Fejlesztési követelmények Alakuljon ki a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Merjen idegen nyelven megszólalni. Fejlődjön az együttműködési készsége a közös játékokban. Pár és csoport munkában tudjon részt venni. Témalista Család: személyi adatok, bemutatkozás ( Wie heisst du? Ich heisse ; Wo wohnst du? Ich wohne ), családtagok ( Wie heissen deine Eltern? Mein/e Vater/ Mutter heisst..) Iskola: osztályterem berendezési tárgyainak felsorolása Cselekvések, napirend ( Tätigkeiten am Morgen ) Állatok megnevezése Színek ( Meine Lieblingsfarbe ist ) Idő, időjárás : számok ( 1-100), óra (Wie spät ist es? ), évszakok, hónapok, Öltözködés: évszakok és ruhadarabok Ünnepek (Ostern, Muttertag) Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, információkérés, információadás Fogalomkörök A nyelvtani ismeretek elsajátítása imitatív módon történik: igeragozás, mondatszerkesztés, tagadás. A fejlesztés várt eredményei 5

6 Hallott szöveg értése Értse meg a legegyszerűbb tanári óravezetési utasításokat. Értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerűbb mondatokat. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon bemutatkozni és családtagot bemutatni. Tudja a tanult versikéket, mondókákat, kiszámolókat önállóan elmondani, a gyermekdalokat közösen elénekelni. Tudjon érdeklődni a pontos idő iránt. A tanult cselekvéseket tudja eljátszani, elmutogatni (pantomin). Az ünnepekkel kapcsolatos dalokat énekelje, verseket tudja elmondani. Vegyen részt a tanult gyermekjátékokban, dramatizálásban. Olvasási- írási készség fejlesztése nincsen, mivel 1-2. évfolyamon nincs olvasás és írás idegen nyelven. Szókincs A minimális szókincs 75 aktív és 50 passzív szó. Tevékenységi formák A fő cselekedtetési forma az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formákban: cselekedtetés (rajz, színezés, Puzzle, dominó stb.) bábozás, dramatizálás, szituációs játékok Ellenőrzés értékelés Folyamatosan szóban, mondókák, versikék, dalok elsajátításán keresztül. A gyerek részvétele a közös játékokban. Szókincs: rajzoltatással. 6

7 3. évfolyam Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 74 Célok és feladatok Receptív készségek fejlesztése. A mondatalkotási képesség elsajátításának alapozása. A témák koncentrikus elrendezésűek. Egyes témák több évfolyamon is visszatérnek. Ez nem egyszerű ismétlést jelent, hanem a nagyobb szókincsen kívül több kifejezési lehetőség is, ahogy a tanulók mind jobban megismerkednek a német nyelv mondatszerkesztési lehetőségeivel. Fejlesztési követelmények Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjék bátorsága és önbizalma ezen a téren. Ismerkedjen meg néhány tanulási stratégiával. Témalista Család: köszönési formák, bemutatkozás, személyi adatok, családtagok, rokoni kapcsolatok, napirend. Otthon: A szoba berendezési tárgyai. A kedvenc játékok. Iskola: tanszerek ( Das ist mein Heft/ Buch.), irányok ( oben, unten, hier, dort, links, rechts ), tevékenységek, cselekvések az iskolában, órarend, tantárgyak. Szabadidő, hobbi: tevékenységek ( Musik hören, computern, tanzen ) Idő, időjárás: idő kifejezése (Um wieviel Uhr?), évszakok, hónapok, napszakok, Számok, sorszámnevek Ünnepek (Advent, Fasching, Geburtstag) Bevásárlás Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Bemutatkozás ( Ich heisse) jókívánságok, köszönés, búcsúzás, elköszönés ( Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen, Tschüss!) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Tetszés, nem tetszés (Das finde ich gut/ blöd! Es gefällt mir/nicht ) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Információadás, információkérés, (Wie ist? Prima.) dolgok azonosítása, megnevezése, (Das ist ) akarat, kívánság kifejezése ( Ich möchte/will.) Igenlő vagy nemleges válasz.( Ja, nein, nicht). 7

8 Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A sein ige ragozása, használata. Az ige jelen ideje. Térbeli viszonyok: Irányok. ( oben, unten,vorn, hinten, hier, dort, links, rechts) Birtoklás kifejezése: A haben ige használata. Birtokos szerkezet von-nal. Időbeli viszonyok: Időpontok (Wie spät ist es? Um wieviel Uhr? Wann?), időtartamok (morgens). Mennyiségi viszonyok: Tőszámnevek 100-ig, sorszámnevek 12-ig. Szövegösszetartó eszközök: Személyes névmások, tagadó névmás, birtokos névmás (mein, dein) alany és tárgy esete, kérdő névmás. Kapcsolatos mondat (und), választó mondat (oder). A tagadás. Határozott és határozatlan névelő. A főnév többes száma, a német mondat szórendje. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése Ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, tudjon kiemelni fontos részleteket néhány mondatos egyszerű közlésekben. Értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, valamint tudjon reagálni 3-4 mondatból álló közlésre. Értse meg a hallás utáni értési gyakorlatokat tanári segítséggel. Értse meg az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, ill. a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat ismételni, kimondani. Tudjon egyszerű információkat adni, kérni és leírni valós beszédhelyzetekben, párbeszédeket reprodukálni: telefonálás, játékboltban, írószerboltban, bemutatkozás ismerkedés. Rövid szövegrészeket, párbeszédeket memoritereket is tudjon elmondani. Tudjon az alábbi témákról legalább 5-10 mondatban beszélni: személyi adatai, családtagok bemutatása, napirend, tantárgyak, taneszközök, órarend. Tanuljon meg legalább 3 dalt, 5 mondókát, 3 versikét, vegyen részt nyelvi játékokban. Olvasott szöveg értése Ismerje fel és értse meg a leírt ismert szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket. Tudjon kiszűrni a szövegből egyszerű információt. Legyen képes a tanult szöveget felolvasni. 8

9 Íráskészség Sajátítsa el a német ABC betűit egy hangot jelölő betűkapcsolatait. Tudjon egyszerű szöveget lemásolni, tollbamondás után helyesen leírni. Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni. Tudjon minta alapján (kérdések vagy támszavak segítségével) 5-10 mondatból álló összefüggő szöveget írni. (párbeszéd, bemutatkozás, meghívó) Tudjon különböző könnyebb, ill. nehezebb tankönyvi feladatokat önállóan megoldani. Egyéb fejlesztési követelmények Tanári segítséggel ismerkedjen meg hasonlóság alapján a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel. Sajátítsa el a nyelvtanilag helyes mondatok alkotásának képességét. Ennek érdekében: Tudja a tanult igéket ragozni, mondatban használni. Tudja a határozott és határozatlan névelők, valamint a tagadó névmás alany és tárgy esetét. Tudja a német mondat szerkezetét. Szókincs: A minimális szókincs 100 aktív és 75 passzív szóból áll. Tevékenységi formák Egyéni munka - tankönyv feladatinak megoldása, memoriterek tanulása, írásbeli feladatok megoldása Párban végzett munka - szókincs elsajátítása, párbeszédek összeállítása, reprodukálása, versikék, mondókák megtanulása Csoportmunka - párbeszéd bábozással, nyelvi játékok, versenyek (pl. olvasási verseny, nyelvi akadályverseny) Ellenőrzés, értékelés Folyamatos szóbeli ellenőrzés: szókincs elsajátítása, aktivitás, mondatalkotási képesség, beszédbátorság, beszédfolyamatosság, kérdésfeltevés, válaszadás, szituációs játékokban való részvétel, együttműködés a partnerrel (partnerekkel). Témák, párbeszédek, memoriterek. Nyelvtani ismeretek ellenőrzése: feladatlapokkal. 9

10 4. évfolyam Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 111 Célok és feladatok Nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Összefüggő mondatalkotási képesség kialakítása. Az idegen nyelvi kompetencia megalapozása, kultúrák, idegen nyelveket beszélő emberek megismerése. Fejlesztési követelmények Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegennyelv-tanulás sajátos módszereit, és tegye meg az első lépéseket az elsajátításuk felé vezető úton. Az alapvető nyelvtanulási stratégiák elsajátítása. Témalista Család: Az én világom: saját maga külső leírása (néhány belső tulajdonság). A család és barátok: családtagok, barát/nő, osztálytársak ( Mein/e Freund/in heisst ) Otthon: A szűkebb környezet: ház/lakás helységei. Az én szobám. Berendezési tárgyak. Iskola: Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, irányuk. Színek, tulajdonságok Mindennapi életünk: Napirend bővítése, heti terv Vásárlás: élelmiszerboltban, papírboltban, játékboltban. Ruhavásárlás. Étkezés: Alapvető ételek, italok. Mindennapi étkezéseink. Étteremben, menükártya. Kedvenc étel és ital. Számok 1000-ig, sorszámok Idő, időjárás: Időjárási viszonyok: Az időjárás és az öltözködés kapcsolata. (Ruhadarabok és kellékek, évszakokhoz kapcsolódóan.) Kedvenc évszak. Egészség, betegség: Az emberi test részei. Állatok a környezetünkben, jellemzőik (Was machen die Tiere?) Szabadidő: A mesék világa Közlekedési eszközök Ünnepek, naptár. Mondókák, dalok, játékok: 2-3 dal, 1-1 versike, 1-2 játék, szituációs játékok. Kommunikációs szándékok 10

11 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Köszönet és arra reagálás.(danke!, Bitte!) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Véleménynyilvánítás. Kívánság, szándék, akarat kifejezése. ( Ich möchte/ will ) Tiltás. Jókívánságok, udvariasság. Feltételezés kifejezése. (wahrscheinlich, vielleicht). Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Dolgok azonosítása, megnevezése.( Das ist ) Tudás, nem tudás.( Ich weiss es/ nicht.) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése: Az ige felszólító módja: E/2, T/2, Önözés, sollen + infinitiv. Módbeli segédigék ragozása: wollen, sollen, dürfen, müssen. Térbeli viszonyok: Helyhatározószók. (Wohin? Wo?) Személyes névmások tárgy és részes esete. A határozott és határozatlan névelő. Fejlesztési követelmények Hallott szöveg értése Tudjon reagálni 3-4 mondatból álló közlésre. Értse a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket, s tudjon ezekre válaszolni. Legyen képes megoldani a hallás utáni gyakorlatok szövegéhez rendelt egyszerű feladatokat önállóan. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Beszédében minél jobban közelítse meg a német nyelv hangjainak képzését. Tudjon egyszerű képekről röviden beszélni. Tudja a tanult párbeszédeket reprodukálni, valamint dramatizált formában előadni. Tudjon az alábbi témákról folyamatosan, összefüggően beszélni: Személyi adatok (külső jellemzés) Iskola Napirend (Szókincs bővítéssel.) Olvasott szöveg értése A szöveg alaposabb és önállóbb megértése céljából sajátítsa el a néma olvasás készségét. Tudjon egyszerű szövegelemzési feladatokat önállóan elvégezni (kulcsszavak, mondatok kikeresése). Kérdésekre a választ pontosan megtalálni. Értsen meg egyszerű, ismerős nyelvi elemekből álló rövid szöveget, és tudjon rá reagálni. (Pl. bemutatkozó levél, születésnapi meghívó) 11

12 Íráskészség Tudjon ismeretlen szöveget is hibátlanul másolni, ismert szöveget tollbamondás után, valamint emlékezetből helyesen leírni. Tudjon a tanult témákról önállóan fogalmazást (6 mondat) készíteni, párbeszédet összeállítani. Egyéb fejlesztési követelmények Sajátítsa el a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezeteket. Sajátítsa el az összefüggő, logikailag és nyelvtanilag helyes mondatok alkotásának képességét. Ismerje az ábécét. Szókincs A minimális szókincs 125 aktív és 75 passzív szóból áll. A továbbhaladás feltételei, követelmények Hallott szöveg értése A tanuló megért -ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott (osztálytermi tevékenységre vonatkozó) kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol. -ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Összefüggő beszéd szóbeli interakció A tanuló egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat megnevez, minta alapján párbeszédet folytat társaival. Néhány összefüggő mondatot mond önmagáról. Elmond néhány verset, mondókát. Olvasott szöveg értése A tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért, ismert nyelvi elemekből álló rövid szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség A tanuló helyesen lemásol ismert szavakat, rövid mondatokat. Minta alapján egyszerű, rövid szöveget alkot. Tevékenységi formák Szókincs, párbeszédek gyakorlása párokban, illetve játékos formában (szókártya, nyelvi társasjáték, dominó). 12

13 Szituációk, dramatizálás csoportmunkában. Összefüggő, folyamatos beszéd témákról, képekről, képsorozatokról. Szövegelemző műveletek. Játékos szótárhasználat. Ellenőrzés, értékelés Folyamatos szóbeli ellenőrzés: Szókincs elsajátítása, aktivitás, összefüggő mondatalkotás képessége, egymást követő események elmondása, párbeszédek reprodukálása, folyamatosság, szituációs és nyelvi játékokban való részvétel, együttműködés a partnerekkel. Szóbeli kifejezőképesség: témák, párbeszédek, memoriterek. Írásbeli kifejezőképesség: barát/nő, napirend, évszakok Nyelvtani ismereteket ellenőrző feladatlapok. 13

14 Jellemzők 5-6. évfolyam Idegen nyelvet (német, angol) első osztálytól tanul minden kisgyermek, mivel a környező óvodákban idegen nyelvi foglalkozások folynak. A nyelvtanítás rendszere 1-2. évfolyam: heti 1 x 45 perces foglalkozások csoportokban. 3. évfolyam: heti 2 óra csoportos oktatás 4-8. évfolyam: csoportos oktatás 5. évfolyamtól emelt szintű oktatás 1 csoport számára Az előrehozott nyelvoktatás miatt a NAT egyes elemeit évfolyamba helyeztük évfolyamon lehetőségük van a tanulóknak a második idegen nyelv tanulására. Az angol nyelv tanterve megegyezik az 5-6. évfolyam tantervével, a német nyelv tanterve a évfolyam tantervével. Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A magasabb óraszám lehetővé teszi az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók számára a mélyebb ismeretek hozzárendelését. A NAT-ban kiemelt kulcskompetencia az idegen nyelvi kommunikáció. Ennek fejlesztéséhez kapcsolódó kulcskompetenciák: az anyanyelvi kommunikáció a digitális kompetencia a hatékony, önálló tanulás a szociális és állampolgári kompetencia Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A NAT hangsúlyozza a nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a tantárgyközi integráció jelentőségét. C é l: A cselekvőképes, használható és továbbfejleszthető nyelvtudás, ami a személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. A gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása: az idegen nyelven való szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség fejlesztése. 14

15 Legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükben önállóan fenntartani, fejleszteni. Alapvető cél az önmegismerés, önkontroll, felelősség önmagunkért, az önállóság az önfejlesztés igénye Követelmény: A tanuló tudja használni a tanult nyelvet egyszerű, hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Alakuljon ki a tanulókban motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk megismerésére. Legyenek képesek nyelvtudásukat fejleszteni, ezért kiemelkedő szerepe van a nyelvtanulási stratégiáknak. Személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. 6. évfolyam végére a tanulók számára elérendő szint az A1 szint. Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Hallott szöveg értése: Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak. Szóbeli interakció: Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Összefüggő beszéd: Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni. Olvasott szöveg értése: Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Íráskészség: Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 8.évfolyam végére az elérendő szint a csoportok számára az A2. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Hallott szöveg értése: Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Szóbeli interakció: Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Összefüggő beszéd: Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasott szöveg értése: Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Íráskészség: Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Kommunikációs követelmények 15

16 A tanuló tudjon érthetően - jó mondatdallammal, ritmussal és hangsúlyozással - beszélni, és a hangzók helyes kiejtésével is törekedjék az érthetőségre, legyen képes az információs szakadék áthidalására, tudjon személyeket, tárgyakat leírni, eseményeket elmesélni, tudjon összehasonlításokat tenni, tudja érzéseit, véleményét kifejezni, tudjon kérdezni, válaszolni, tudjon információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni, tudjon magyarázatot kérni, értse meg az utasításokat, tudja azokat követni és tudjon utasításokat adni, tudjon szerepjátékokban részt venni, tudjon beszélgetést kezdeményezni és fenntartani, tudjon saját élményekről, tapasztalatokról beszélgetni, azokat összehasonlítani. Az együttműködési készség fejlesztésének követelményei: A tanulók vegyenek részt: páros és csoportmunkában- kooperatív tanulási formákban életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében (interjúk, osztályújság, rádióműsor - készítés, színjátszás stb.) nyelvi játékokban, vetélkedőkben. Az önálló tanulási készség fejlesztése érdekében: tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb segédanyagokat használni, legyen módjuk a tanulóknak tanári segítség nélkül, önállóan is dolgozni (könyvtári munka, gyűjtőmunka, elektronikus dokumentumok). Saját tanulási stratégia kialakítása Feltételek A tanterv megvalósításához szakképesítéssel rendelkező pedagógusok szükségesek. Taneszközök A kommunikatív tanítási módszernek megfelelő tankönyvek, tankönyvcsaládok. Segédkönyvek Szótárak Ellenőrzés, értékelés Az értékelés helyzetei Egyéni munka megfigyelése a tanítási órán (beszédkészség, beszédértés, szókincs, hallás utáni megértés). 16

17 Egyéni, otthoni munka rendszeres ellenőrzése Párban végzett munkák - együttműködési képesség Csoportmunka - közös feladatmegoldási technikák Értékelési funkciók Szóbeli felelet - kommunikációs készség, kommunikatív cél teljesítése, információ mennyisége, alkalomhoz illő nyelvhasználat, szókincs árnyaltsága, beszédbátorság, beszédfolyamatosság, kiejtés, intonáció, együttműködési készség, memoriterek Szóbeli szövegalkotás: témák, dialógusok, egyszerű képleírások Írásbeli szövegalkotás: fogalmazás, levél, SMS, Nyelvtani ismereteket, nyelvhelyességet mérő feladatlapok A tanulók intézményi projektben vesznek részt. Célja: Városunk, Győr egyre részletesebb megismerése. A tanulók együttműködési készségének fejlesztése. Tanulóink egyéb képességeinek felismerése. 7. évfolyamon idegen nyelven adnak számot tudásukról. Teszt, Győr téma - értékelés érdemjeggyel Diagnosztikus célú értékelés - év elején Folyamatos, segítő célú értékelés - tudáspróba minden témazáró előtt (4-5) Lezáró, minősítő értékelés - témazáró (4-5) Helyi vizsga - szóbeli (jól teljesítő tanulók számára) évfolyam: év végén Feldolgozott témák Képleírás Egyszerű szituációk /Előzetes felkészülés alapján./ Értékelési szempontok Információ mennyisége, szókincs árnyaltsága, alkalomhoz illő nyelvhasználat, beszédfolyamatosság, nyelvhelyesség. Vizsgateljesítmény beszámítása A vizsgán nyújtott eredmény 50%-os súllyal bír az év végi osztályzatban. Állami alapfokú szóbeli nyelvvizsga 8. évfolyam / jól teljesítő tanulók/ a tanév végéig Helyi nyelvvizsga - 8. évfolyam / jól teljesítő, de nem nyelvvizsgázó tanulóinak / független vizsgabizottság előtt: tanév végén Humanisztikus vizsga - 4. év végétől Az értékelés dokumentálása Érdemjegy Osztályzat Minősítés: kitűnő A teljesítmény minősítése 17

18 Elégséges szint: a tantárgyi programokban meghatározott minimum szint Jeles szint: a tantárgyi programokban meghatározott optimum szint Kitűnő: az emelt szint tananyagtartalmának biztos tudása, kiemelkedő versenyeredmények, kreativitás 1. és 2. évfolyamon az idegen nyelv nem minősített. 3. évfolyamtól érdemjegy- osztályzat. Heti óraszám:3 Éves óraszám: évfolyam C é l Motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Kíváncsiságuk ébren tartása az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt. Beszédértés, és a beszédkészség fejlesztése. Egyre fontosabbá válik az olvasott szöveg értése és az írás is. Fejlesztési követelmények A tanuló legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Követelmény Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról. Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, gratuláció, jókívánságok, véleménykérés, véleménynyilvánítás, tetszés, nemtetszés, dolgok, személyek, tevékenységek azonosítása, megnevezése, információkérés, információadás, betűzés kérése, betűzés Témalista Család Én és a családom Családtagok bemutatása, napirend Otthon Otthonom, Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak Étkezés italok, ételek. vásárlás Idő, időjárás Az óra, évszakok, hónapok, a hét napjai, napszakok, időjárás Öltözködés évszakok, időjárás - ruházat, testrészek Iskola Tantárgyak, órarend, tanszerek, tevékenységek Szabadidő, szórakozás, sport Szabadidős tevékenységek 18

19 Állatok Állatok körülöttünk Ünnepek Az én ünnepeim Utazás szünidő Fogalomkörök Jelenidejűség ( Präsens mit Vokalwechsel) Múltidejűség ( Präteritum) Birtoklás kifejezése ( haben, Possessivpronomen ) Térbeli viszonyok ( irányok, helymeghatározás ) Előljárószavak Időbeli viszonyok ( gyakoriság) (időpont in, um, am, wann?) Mennyiségi viszonyok ( számok ) Minőségi viszonyok ( Wie? melléknévfokozás ) Modalitás ( Modalverb: können, müssen, wollen, ) Felszólítás Esetviszonyok ( Nominatív, Akkusatív Dativ ) Szövegösszetartó eszközök kötőszók ( und,sondern, oder, aber, ) névmások (ich, mein. man) A továbbhaladás feltételei Követelmények Hallott szöveg értése Értse a tananyaggal kapcsolatos egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, ill. a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni. Értse és tudja követni a tanár utasításait, óravezetését. Értse meg tanári segítséggel a hallás utáni értési gyakorlatokat, s oldja meg önállóan a hozzájuk rendelt feladatokat. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben. Tudja az eddig tanult párbeszédeket reprodukálni, egyszerű dialógusokat önállóan, ill. párban összeállítani. Tudjon a feldolgozott témákról 10 mondatban összefüggően, folyamatosan beszélni. Olvasott szöveg értése Tudjon érthetően olvasni, az olvasottakkal kapcsolatos egyszerű feladatokat önállóan megoldani. 19

20 Tudja a szövegben a fontos információt megtalálni, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérteni. Íráskészség Tudjon 8-10 mondatból álló fogalmazást készíteni minta alapján, kulcsszavak segítségével. Tudjon üdvözlőlapot, meghívót, SMS-t -t írni (címzés, üdvözlő szöveg) nyaralásból, kirándulásról. Egyéb fejlesztési követelmények Sajátítsa el a tananyagban előforduló nyelvtani ismereteket. Szókincs A minimális szókincs 150 aktív és 100 passzív szóból áll. Tevékenységi formák Képleírás: kérdésalkotás, mondatalkotás, összefüggő szövegalkotás Dialógusok reprodukálása, összeállítása párban. Szituációs helyzetek, dramatizálás csoportmunkában Napirend /egymást követő események leírása/ Projektmunka Poszterek, hirdetések Szótárhasználat. Heti óraszám: 3 Éves óraszám: évfolyam C é l Motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Kíváncsiságuk ébren tartása az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt. Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség továbbfejlesztése. A tanult szövegektől való fokozatos elszakadás, aktualizálás saját helyzetére, élményeire. A receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) továbbfejlesztése. Egyszerű nyelvi hibáikat maguk vegyék észre, és segítséggel javítsák. 20

21 Fejlesztési követelmények A tanuló legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival német nyelven együttműködni az egyszerű órai feladatok megoldásában. Követelmény Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. A tanuló legyen képes a 6. évfolyam végére az A1 szint elérésére. Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, gratuláció, jókívánságok, kívánság kifejezése, véleménykérés, véleménynyilvánítás, tetszés, nemtetszés, dolgok, személyek, tevékenységek azonosítása, megnevezése, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, kérés, javaslat, meghívás, kínálás és ezekre reagálás, visszakérdezés, nem értés, betűzés kérése, betűzés Témalista Család Én és a családom Családtagok bemutatása adatok Családi események, napirend Otthon Otthonom, szűkebb környezetem, Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak Étkezés italok, ételek. vásárlás, étteremben, egészséges táplálkozás Idő, időjárás Az óra, évszakok, hónapok, a hét napjai, napszakok, időjárás Öltözködés évszakok, időjárás - ruházat, testrészek, vásárlás Iskola Tantárgyak, órarend, tanszerek, tevékenységek, osztálytársaim, tanáraim, barátaim Szabadidő, szórakozás, sport Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem Állatok Az állatok körülöttünk, kedvenc állatom Ünnepek Az én ünnepeim, Meghívó Utazás szünidő, kirándulás Fogalomkörök Jelenidejűség ( Präsens mit Vokalwechsel, trennbare Verben, Reflexivverben) Múltidejűség ( Präteritum, Perfekt) Jövőidejűség ( Futur ( mit Präsens) Birtoklás kifejezése ( haben, Possessivpronomen ) Térbeli viszonyok ( irányok, helymeghatározás ) Elöljárószavak Időbeli viszonyok ( gyakoriság) selten, manchmal, oft, immer, nie, jeden Tag 21

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához

ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 1 ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 8. tanításához CELLDÖMÖLK, 2009 NØmet kk 8.qxd 2009.02.25. 12:06 Page 2 Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA AP 082531 ISBN 978-963-465-254-0

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv

HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv HELYI TANTERV NÉMET NYELVBŐL Hatosztályos gimnázium, 2. idegen nyelv 9-12. évfolyamig, A2/B1 szintig Tankönyv: Schritte international 1-5 (Hueber Verlag) Tananyagfelosztás: 9. évfolyam (heti 3 óra): Schritte

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK

Bevezető ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv javaslat az Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz a gimnáziumok és szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára 1. idegen nyelv Heti 3 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK

TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK SZAKMAI IDEGEN NYELV 1/9-2/10 és 1/11-2/12. ÉVFOLYAMOK CÉLOK ÉS FELADATOK: Az Szakmai idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy - megkedveltesse

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben