Helyi tanterv Idegen nyelv évfolyam 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013."

Átírás

1 Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013.

2 Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln. Jellemzők Idegen nyelvet (német, angol) első osztálytól tanul minden kisgyermek, mivel a környező óvodákban idegen nyelvi foglalkozások folynak. A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. A tanulók az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A nyelvtanulás során törekedni kell arra, hogy a hallott, olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók könnyen kerülhetnek célnyelvi környezetbe. Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A magasabb óraszámok lehetővé teszik gyengébb képességű tanulóink számára az alapos begyakorlást. Humanisztikus vizsga - 4. év végétől. 1. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Célok és feladatok A tanulók figyelmének ráirányítása egy eddig számára teljesen ismeretlen kultúrára és az érdeklődés felkeltése az idegen világ iránt. A célnyelv megkedveltetése, ráhangolás, motiválás a nyelvtanulás iránt. Az óvodában megszerzett passzív szókincs aktivizálása. Fejlesztési követelmények Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy az anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. Merjen idegen nyelven megszólalni. 2

3 Témalista Család: személyi adatok, bemutatkozás ( Wie heisst du? Ich heisse ), családtagok megnevezése Iskola: tanszerek ( Das ist mein Heft/ Buch.) Állatok megnevezése cirkuszban, állatkertben Cselekvések eljátszása, megnevezése Színek Idő: számok ( 1-12), óra ( Egész óra kifejezése ), évszakok Testrészek (Der Kopf, die Arme, die Beine, die Augen, der Bauch, die Ohren, die Nase, der Mund) Étkezés reggeli ételek, italok felsorolása Ünnepek ( Weihnachten) Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok Köszönés, elbúcsúzás, megszólítás, bemutatkozás, dolgok azonosítása, megnevezése, igenlő v. nemleges válasz adása Fogalomkörök A nyelvtani ismeretek tanítása imitatív módon történik: Létezés kifejezése( bin, bist, ist, sind) Minőségi viszonyok( melléknevek, wie ist?, wie sind?) Mennyiségi viszonyok kifejezése (tőszámok: 1-12) Főnevek névelőkkel ( határozott, határozatlan) együtt történő használata. A fejlesztés várt eredményei Hallott szöveg értése Értse meg a legegyszerűbb tanári óravezetési utasításokat. Értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, dalokat, mondókákat, verseket. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon köszönni és köszönést elfogadni. Tudjon bemutatkozni. Tudja a tanult versikéket, mondókákat önállóan elmondani, a célnyelvi gyermekdalokat közösen elénekelni. Vegyen részt a tanult gyermekjátékokban. A tanult szókincset tudja rajzzal, színezéssel megjeleníteni. 3

4 Olvasási- írási készség fejlesztése nincsen, mivel 1-2. évfolyamon nincs olvasás és írás idegen nyelven. Szókincs A minimális szókincs 50 aktív és 25 passzív szó. Tevékenységi formák A fő cselekedtetési forma az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formákban: cselekedtetés (rajz, Puzzle, dominó stb.) bábozás, dramatizálás, szituációs játékok Ellenőrzés, értékelés Folyamatosan szóban: aktivitás, beszédbátorság, szókincs elsajátítása, mondókák, versikék elsajátítása. A gyerek részvétele a közös játékokban. Beszédértési készség, szókincs elsajátítása rajzoltatással. A nyelvoktatás előkészítő jellegű, a tanulókat nem értékeljük. 4

5 2. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Célok és feladatok A célnyelv megkedveltetése, sikerélményhez juttatás idegen nyelven A játékos tevékenységekbe szívesen kapcsolódjon be. Fejlesztési követelmények Alakuljon ki a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Merjen idegen nyelven megszólalni. Fejlődjön az együttműködési készsége a közös játékokban. Pár és csoport munkában tudjon részt venni. Témalista Család: személyi adatok, bemutatkozás ( Wie heisst du? Ich heisse ; Wo wohnst du? Ich wohne ), családtagok ( Wie heissen deine Eltern? Mein/e Vater/ Mutter heisst..) Iskola: osztályterem berendezési tárgyainak felsorolása Cselekvések, napirend ( Tätigkeiten am Morgen ) Állatok megnevezése Színek ( Meine Lieblingsfarbe ist ) Idő, időjárás : számok ( 1-100), óra (Wie spät ist es? ), évszakok, hónapok, Öltözködés: évszakok és ruhadarabok Ünnepek (Ostern, Muttertag) Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, információkérés, információadás Fogalomkörök A nyelvtani ismeretek elsajátítása imitatív módon történik: igeragozás, mondatszerkesztés, tagadás. A fejlesztés várt eredményei 5

6 Hallott szöveg értése Értse meg a legegyszerűbb tanári óravezetési utasításokat. Értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerűbb mondatokat. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon bemutatkozni és családtagot bemutatni. Tudja a tanult versikéket, mondókákat, kiszámolókat önállóan elmondani, a gyermekdalokat közösen elénekelni. Tudjon érdeklődni a pontos idő iránt. A tanult cselekvéseket tudja eljátszani, elmutogatni (pantomin). Az ünnepekkel kapcsolatos dalokat énekelje, verseket tudja elmondani. Vegyen részt a tanult gyermekjátékokban, dramatizálásban. Olvasási- írási készség fejlesztése nincsen, mivel 1-2. évfolyamon nincs olvasás és írás idegen nyelven. Szókincs A minimális szókincs 75 aktív és 50 passzív szó. Tevékenységi formák A fő cselekedtetési forma az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos formákban: cselekedtetés (rajz, színezés, Puzzle, dominó stb.) bábozás, dramatizálás, szituációs játékok Ellenőrzés értékelés Folyamatosan szóban, mondókák, versikék, dalok elsajátításán keresztül. A gyerek részvétele a közös játékokban. Szókincs: rajzoltatással. 6

7 3. évfolyam Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 74 Célok és feladatok Receptív készségek fejlesztése. A mondatalkotási képesség elsajátításának alapozása. A témák koncentrikus elrendezésűek. Egyes témák több évfolyamon is visszatérnek. Ez nem egyszerű ismétlést jelent, hanem a nagyobb szókincsen kívül több kifejezési lehetőség is, ahogy a tanulók mind jobban megismerkednek a német nyelv mondatszerkesztési lehetőségeivel. Fejlesztési követelmények Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjék bátorsága és önbizalma ezen a téren. Ismerkedjen meg néhány tanulási stratégiával. Témalista Család: köszönési formák, bemutatkozás, személyi adatok, családtagok, rokoni kapcsolatok, napirend. Otthon: A szoba berendezési tárgyai. A kedvenc játékok. Iskola: tanszerek ( Das ist mein Heft/ Buch.), irányok ( oben, unten, hier, dort, links, rechts ), tevékenységek, cselekvések az iskolában, órarend, tantárgyak. Szabadidő, hobbi: tevékenységek ( Musik hören, computern, tanzen ) Idő, időjárás: idő kifejezése (Um wieviel Uhr?), évszakok, hónapok, napszakok, Számok, sorszámnevek Ünnepek (Advent, Fasching, Geburtstag) Bevásárlás Mondókák, versikék, dalok, kiszámolók Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Bemutatkozás ( Ich heisse) jókívánságok, köszönés, búcsúzás, elköszönés ( Guten Morgen/Tag! Auf Wiedersehen, Tschüss!) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Tetszés, nem tetszés (Das finde ich gut/ blöd! Es gefällt mir/nicht ) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Információadás, információkérés, (Wie ist? Prima.) dolgok azonosítása, megnevezése, (Das ist ) akarat, kívánság kifejezése ( Ich möchte/will.) Igenlő vagy nemleges válasz.( Ja, nein, nicht). 7

8 Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése. A sein ige ragozása, használata. Az ige jelen ideje. Térbeli viszonyok: Irányok. ( oben, unten,vorn, hinten, hier, dort, links, rechts) Birtoklás kifejezése: A haben ige használata. Birtokos szerkezet von-nal. Időbeli viszonyok: Időpontok (Wie spät ist es? Um wieviel Uhr? Wann?), időtartamok (morgens). Mennyiségi viszonyok: Tőszámnevek 100-ig, sorszámnevek 12-ig. Szövegösszetartó eszközök: Személyes névmások, tagadó névmás, birtokos névmás (mein, dein) alany és tárgy esete, kérdő névmás. Kapcsolatos mondat (und), választó mondat (oder). A tagadás. Határozott és határozatlan névelő. A főnév többes száma, a német mondat szórendje. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése Ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, tudjon kiemelni fontos részleteket néhány mondatos egyszerű közlésekben. Értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait, valamint tudjon reagálni 3-4 mondatból álló közlésre. Értse meg a hallás utáni értési gyakorlatokat tanári segítséggel. Értse meg az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, ill. a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat ismételni, kimondani. Tudjon egyszerű információkat adni, kérni és leírni valós beszédhelyzetekben, párbeszédeket reprodukálni: telefonálás, játékboltban, írószerboltban, bemutatkozás ismerkedés. Rövid szövegrészeket, párbeszédeket memoritereket is tudjon elmondani. Tudjon az alábbi témákról legalább 5-10 mondatban beszélni: személyi adatai, családtagok bemutatása, napirend, tantárgyak, taneszközök, órarend. Tanuljon meg legalább 3 dalt, 5 mondókát, 3 versikét, vegyen részt nyelvi játékokban. Olvasott szöveg értése Ismerje fel és értse meg a leírt ismert szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat. Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket. Tudjon kiszűrni a szövegből egyszerű információt. Legyen képes a tanult szöveget felolvasni. 8

9 Íráskészség Sajátítsa el a német ABC betűit egy hangot jelölő betűkapcsolatait. Tudjon egyszerű szöveget lemásolni, tollbamondás után helyesen leírni. Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni. Tudjon minta alapján (kérdések vagy támszavak segítségével) 5-10 mondatból álló összefüggő szöveget írni. (párbeszéd, bemutatkozás, meghívó) Tudjon különböző könnyebb, ill. nehezebb tankönyvi feladatokat önállóan megoldani. Egyéb fejlesztési követelmények Tanári segítséggel ismerkedjen meg hasonlóság alapján a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezetekkel. Sajátítsa el a nyelvtanilag helyes mondatok alkotásának képességét. Ennek érdekében: Tudja a tanult igéket ragozni, mondatban használni. Tudja a határozott és határozatlan névelők, valamint a tagadó névmás alany és tárgy esetét. Tudja a német mondat szerkezetét. Szókincs: A minimális szókincs 100 aktív és 75 passzív szóból áll. Tevékenységi formák Egyéni munka - tankönyv feladatinak megoldása, memoriterek tanulása, írásbeli feladatok megoldása Párban végzett munka - szókincs elsajátítása, párbeszédek összeállítása, reprodukálása, versikék, mondókák megtanulása Csoportmunka - párbeszéd bábozással, nyelvi játékok, versenyek (pl. olvasási verseny, nyelvi akadályverseny) Ellenőrzés, értékelés Folyamatos szóbeli ellenőrzés: szókincs elsajátítása, aktivitás, mondatalkotási képesség, beszédbátorság, beszédfolyamatosság, kérdésfeltevés, válaszadás, szituációs játékokban való részvétel, együttműködés a partnerrel (partnerekkel). Témák, párbeszédek, memoriterek. Nyelvtani ismeretek ellenőrzése: feladatlapokkal. 9

10 4. évfolyam Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 111 Célok és feladatok Nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Összefüggő mondatalkotási képesség kialakítása. Az idegen nyelvi kompetencia megalapozása, kultúrák, idegen nyelveket beszélő emberek megismerése. Fejlesztési követelmények Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegennyelv-tanulás sajátos módszereit, és tegye meg az első lépéseket az elsajátításuk felé vezető úton. Az alapvető nyelvtanulási stratégiák elsajátítása. Témalista Család: Az én világom: saját maga külső leírása (néhány belső tulajdonság). A család és barátok: családtagok, barát/nő, osztálytársak ( Mein/e Freund/in heisst ) Otthon: A szűkebb környezet: ház/lakás helységei. Az én szobám. Berendezési tárgyak. Iskola: Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, irányuk. Színek, tulajdonságok Mindennapi életünk: Napirend bővítése, heti terv Vásárlás: élelmiszerboltban, papírboltban, játékboltban. Ruhavásárlás. Étkezés: Alapvető ételek, italok. Mindennapi étkezéseink. Étteremben, menükártya. Kedvenc étel és ital. Számok 1000-ig, sorszámok Idő, időjárás: Időjárási viszonyok: Az időjárás és az öltözködés kapcsolata. (Ruhadarabok és kellékek, évszakokhoz kapcsolódóan.) Kedvenc évszak. Egészség, betegség: Az emberi test részei. Állatok a környezetünkben, jellemzőik (Was machen die Tiere?) Szabadidő: A mesék világa Közlekedési eszközök Ünnepek, naptár. Mondókák, dalok, játékok: 2-3 dal, 1-1 versike, 1-2 játék, szituációs játékok. Kommunikációs szándékok 10

11 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: Köszönet és arra reagálás.(danke!, Bitte!) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: Véleménynyilvánítás. Kívánság, szándék, akarat kifejezése. ( Ich möchte/ will ) Tiltás. Jókívánságok, udvariasság. Feltételezés kifejezése. (wahrscheinlich, vielleicht). Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: Dolgok azonosítása, megnevezése.( Das ist ) Tudás, nem tudás.( Ich weiss es/ nicht.) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése: Az ige felszólító módja: E/2, T/2, Önözés, sollen + infinitiv. Módbeli segédigék ragozása: wollen, sollen, dürfen, müssen. Térbeli viszonyok: Helyhatározószók. (Wohin? Wo?) Személyes névmások tárgy és részes esete. A határozott és határozatlan névelő. Fejlesztési követelmények Hallott szöveg értése Tudjon reagálni 3-4 mondatból álló közlésre. Értse a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket, s tudjon ezekre válaszolni. Legyen képes megoldani a hallás utáni gyakorlatok szövegéhez rendelt egyszerű feladatokat önállóan. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Beszédében minél jobban közelítse meg a német nyelv hangjainak képzését. Tudjon egyszerű képekről röviden beszélni. Tudja a tanult párbeszédeket reprodukálni, valamint dramatizált formában előadni. Tudjon az alábbi témákról folyamatosan, összefüggően beszélni: Személyi adatok (külső jellemzés) Iskola Napirend (Szókincs bővítéssel.) Olvasott szöveg értése A szöveg alaposabb és önállóbb megértése céljából sajátítsa el a néma olvasás készségét. Tudjon egyszerű szövegelemzési feladatokat önállóan elvégezni (kulcsszavak, mondatok kikeresése). Kérdésekre a választ pontosan megtalálni. Értsen meg egyszerű, ismerős nyelvi elemekből álló rövid szöveget, és tudjon rá reagálni. (Pl. bemutatkozó levél, születésnapi meghívó) 11

12 Íráskészség Tudjon ismeretlen szöveget is hibátlanul másolni, ismert szöveget tollbamondás után, valamint emlékezetből helyesen leírni. Tudjon a tanult témákról önállóan fogalmazást (6 mondat) készíteni, párbeszédet összeállítani. Egyéb fejlesztési követelmények Sajátítsa el a tananyagban előforduló nyelvtani szerkezeteket. Sajátítsa el az összefüggő, logikailag és nyelvtanilag helyes mondatok alkotásának képességét. Ismerje az ábécét. Szókincs A minimális szókincs 125 aktív és 75 passzív szóból áll. A továbbhaladás feltételei, követelmények Hallott szöveg értése A tanuló megért -ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott (osztálytermi tevékenységre vonatkozó) kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol. -ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést. Összefüggő beszéd szóbeli interakció A tanuló egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, ismert dolgokat megnevez, minta alapján párbeszédet folytat társaival. Néhány összefüggő mondatot mond önmagáról. Elmond néhány verset, mondókát. Olvasott szöveg értése A tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért, ismert nyelvi elemekből álló rövid szövegben fontos információt megtalál. Íráskészség A tanuló helyesen lemásol ismert szavakat, rövid mondatokat. Minta alapján egyszerű, rövid szöveget alkot. Tevékenységi formák Szókincs, párbeszédek gyakorlása párokban, illetve játékos formában (szókártya, nyelvi társasjáték, dominó). 12

13 Szituációk, dramatizálás csoportmunkában. Összefüggő, folyamatos beszéd témákról, képekről, képsorozatokról. Szövegelemző műveletek. Játékos szótárhasználat. Ellenőrzés, értékelés Folyamatos szóbeli ellenőrzés: Szókincs elsajátítása, aktivitás, összefüggő mondatalkotás képessége, egymást követő események elmondása, párbeszédek reprodukálása, folyamatosság, szituációs és nyelvi játékokban való részvétel, együttműködés a partnerekkel. Szóbeli kifejezőképesség: témák, párbeszédek, memoriterek. Írásbeli kifejezőképesség: barát/nő, napirend, évszakok Nyelvtani ismereteket ellenőrző feladatlapok. 13

14 Jellemzők 5-6. évfolyam Idegen nyelvet (német, angol) első osztálytól tanul minden kisgyermek, mivel a környező óvodákban idegen nyelvi foglalkozások folynak. A nyelvtanítás rendszere 1-2. évfolyam: heti 1 x 45 perces foglalkozások csoportokban. 3. évfolyam: heti 2 óra csoportos oktatás 4-8. évfolyam: csoportos oktatás 5. évfolyamtól emelt szintű oktatás 1 csoport számára Az előrehozott nyelvoktatás miatt a NAT egyes elemeit évfolyamba helyeztük évfolyamon lehetőségük van a tanulóknak a második idegen nyelv tanulására. Az angol nyelv tanterve megegyezik az 5-6. évfolyam tantervével, a német nyelv tanterve a évfolyam tantervével. Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám A magasabb óraszám lehetővé teszi az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók számára a mélyebb ismeretek hozzárendelését. A NAT-ban kiemelt kulcskompetencia az idegen nyelvi kommunikáció. Ennek fejlesztéséhez kapcsolódó kulcskompetenciák: az anyanyelvi kommunikáció a digitális kompetencia a hatékony, önálló tanulás a szociális és állampolgári kompetencia Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A NAT hangsúlyozza a nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a tantárgyközi integráció jelentőségét. C é l: A cselekvőképes, használható és továbbfejleszthető nyelvtudás, ami a személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. A gyakorlati nyelvi készségek elsajátítása: az idegen nyelven való szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség fejlesztése. 14

15 Legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükben önállóan fenntartani, fejleszteni. Alapvető cél az önmegismerés, önkontroll, felelősség önmagunkért, az önállóság az önfejlesztés igénye Követelmény: A tanuló tudja használni a tanult nyelvet egyszerű, hétköznapi kommunikációs helyzetekben. Alakuljon ki a tanulókban motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk megismerésére. Legyenek képesek nyelvtudásukat fejleszteni, ezért kiemelkedő szerepe van a nyelvtanulási stratégiáknak. Személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. 6. évfolyam végére a tanulók számára elérendő szint az A1 szint. Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Hallott szöveg értése: Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak. Szóbeli interakció: Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Összefüggő beszéd: Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni. Olvasott szöveg értése: Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Íráskészség: Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. 8.évfolyam végére az elérendő szint a csoportok számára az A2. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Hallott szöveg értése: Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Szóbeli interakció: Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági beszélgetésben. Összefüggő beszéd: Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasott szöveg értése: Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Íráskészség: Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Kommunikációs követelmények 15

16 A tanuló tudjon érthetően - jó mondatdallammal, ritmussal és hangsúlyozással - beszélni, és a hangzók helyes kiejtésével is törekedjék az érthetőségre, legyen képes az információs szakadék áthidalására, tudjon személyeket, tárgyakat leírni, eseményeket elmesélni, tudjon összehasonlításokat tenni, tudja érzéseit, véleményét kifejezni, tudjon kérdezni, válaszolni, tudjon információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni, tudjon magyarázatot kérni, értse meg az utasításokat, tudja azokat követni és tudjon utasításokat adni, tudjon szerepjátékokban részt venni, tudjon beszélgetést kezdeményezni és fenntartani, tudjon saját élményekről, tapasztalatokról beszélgetni, azokat összehasonlítani. Az együttműködési készség fejlesztésének követelményei: A tanulók vegyenek részt: páros és csoportmunkában- kooperatív tanulási formákban életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében (interjúk, osztályújság, rádióműsor - készítés, színjátszás stb.) nyelvi játékokban, vetélkedőkben. Az önálló tanulási készség fejlesztése érdekében: tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb segédanyagokat használni, legyen módjuk a tanulóknak tanári segítség nélkül, önállóan is dolgozni (könyvtári munka, gyűjtőmunka, elektronikus dokumentumok). Saját tanulási stratégia kialakítása Feltételek A tanterv megvalósításához szakképesítéssel rendelkező pedagógusok szükségesek. Taneszközök A kommunikatív tanítási módszernek megfelelő tankönyvek, tankönyvcsaládok. Segédkönyvek Szótárak Ellenőrzés, értékelés Az értékelés helyzetei Egyéni munka megfigyelése a tanítási órán (beszédkészség, beszédértés, szókincs, hallás utáni megértés). 16

17 Egyéni, otthoni munka rendszeres ellenőrzése Párban végzett munkák - együttműködési képesség Csoportmunka - közös feladatmegoldási technikák Értékelési funkciók Szóbeli felelet - kommunikációs készség, kommunikatív cél teljesítése, információ mennyisége, alkalomhoz illő nyelvhasználat, szókincs árnyaltsága, beszédbátorság, beszédfolyamatosság, kiejtés, intonáció, együttműködési készség, memoriterek Szóbeli szövegalkotás: témák, dialógusok, egyszerű képleírások Írásbeli szövegalkotás: fogalmazás, levél, SMS, Nyelvtani ismereteket, nyelvhelyességet mérő feladatlapok A tanulók intézményi projektben vesznek részt. Célja: Városunk, Győr egyre részletesebb megismerése. A tanulók együttműködési készségének fejlesztése. Tanulóink egyéb képességeinek felismerése. 7. évfolyamon idegen nyelven adnak számot tudásukról. Teszt, Győr téma - értékelés érdemjeggyel Diagnosztikus célú értékelés - év elején Folyamatos, segítő célú értékelés - tudáspróba minden témazáró előtt (4-5) Lezáró, minősítő értékelés - témazáró (4-5) Helyi vizsga - szóbeli (jól teljesítő tanulók számára) évfolyam: év végén Feldolgozott témák Képleírás Egyszerű szituációk /Előzetes felkészülés alapján./ Értékelési szempontok Információ mennyisége, szókincs árnyaltsága, alkalomhoz illő nyelvhasználat, beszédfolyamatosság, nyelvhelyesség. Vizsgateljesítmény beszámítása A vizsgán nyújtott eredmény 50%-os súllyal bír az év végi osztályzatban. Állami alapfokú szóbeli nyelvvizsga 8. évfolyam / jól teljesítő tanulók/ a tanév végéig Helyi nyelvvizsga - 8. évfolyam / jól teljesítő, de nem nyelvvizsgázó tanulóinak / független vizsgabizottság előtt: tanév végén Humanisztikus vizsga - 4. év végétől Az értékelés dokumentálása Érdemjegy Osztályzat Minősítés: kitűnő A teljesítmény minősítése 17

18 Elégséges szint: a tantárgyi programokban meghatározott minimum szint Jeles szint: a tantárgyi programokban meghatározott optimum szint Kitűnő: az emelt szint tananyagtartalmának biztos tudása, kiemelkedő versenyeredmények, kreativitás 1. és 2. évfolyamon az idegen nyelv nem minősített. 3. évfolyamtól érdemjegy- osztályzat. Heti óraszám:3 Éves óraszám: évfolyam C é l Motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Kíváncsiságuk ébren tartása az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt. Beszédértés, és a beszédkészség fejlesztése. Egyre fontosabbá válik az olvasott szöveg értése és az írás is. Fejlesztési követelmények A tanuló legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Követelmény Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról. Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, gratuláció, jókívánságok, véleménykérés, véleménynyilvánítás, tetszés, nemtetszés, dolgok, személyek, tevékenységek azonosítása, megnevezése, információkérés, információadás, betűzés kérése, betűzés Témalista Család Én és a családom Családtagok bemutatása, napirend Otthon Otthonom, Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak Étkezés italok, ételek. vásárlás Idő, időjárás Az óra, évszakok, hónapok, a hét napjai, napszakok, időjárás Öltözködés évszakok, időjárás - ruházat, testrészek Iskola Tantárgyak, órarend, tanszerek, tevékenységek Szabadidő, szórakozás, sport Szabadidős tevékenységek 18

19 Állatok Állatok körülöttünk Ünnepek Az én ünnepeim Utazás szünidő Fogalomkörök Jelenidejűség ( Präsens mit Vokalwechsel) Múltidejűség ( Präteritum) Birtoklás kifejezése ( haben, Possessivpronomen ) Térbeli viszonyok ( irányok, helymeghatározás ) Előljárószavak Időbeli viszonyok ( gyakoriság) (időpont in, um, am, wann?) Mennyiségi viszonyok ( számok ) Minőségi viszonyok ( Wie? melléknévfokozás ) Modalitás ( Modalverb: können, müssen, wollen, ) Felszólítás Esetviszonyok ( Nominatív, Akkusatív Dativ ) Szövegösszetartó eszközök kötőszók ( und,sondern, oder, aber, ) névmások (ich, mein. man) A továbbhaladás feltételei Követelmények Hallott szöveg értése Értse a tananyaggal kapcsolatos egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, ill. a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni. Értse és tudja követni a tanár utasításait, óravezetését. Értse meg tanári segítséggel a hallás utáni értési gyakorlatokat, s oldja meg önállóan a hozzájuk rendelt feladatokat. Összefüggő beszéd szóbeli interakció Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben. Tudja az eddig tanult párbeszédeket reprodukálni, egyszerű dialógusokat önállóan, ill. párban összeállítani. Tudjon a feldolgozott témákról 10 mondatban összefüggően, folyamatosan beszélni. Olvasott szöveg értése Tudjon érthetően olvasni, az olvasottakkal kapcsolatos egyszerű feladatokat önállóan megoldani. 19

20 Tudja a szövegben a fontos információt megtalálni, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérteni. Íráskészség Tudjon 8-10 mondatból álló fogalmazást készíteni minta alapján, kulcsszavak segítségével. Tudjon üdvözlőlapot, meghívót, SMS-t -t írni (címzés, üdvözlő szöveg) nyaralásból, kirándulásról. Egyéb fejlesztési követelmények Sajátítsa el a tananyagban előforduló nyelvtani ismereteket. Szókincs A minimális szókincs 150 aktív és 100 passzív szóból áll. Tevékenységi formák Képleírás: kérdésalkotás, mondatalkotás, összefüggő szövegalkotás Dialógusok reprodukálása, összeállítása párban. Szituációs helyzetek, dramatizálás csoportmunkában Napirend /egymást követő események leírása/ Projektmunka Poszterek, hirdetések Szótárhasználat. Heti óraszám: 3 Éves óraszám: évfolyam C é l Motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Kíváncsiságuk ébren tartása az idegen nyelvet beszélő emberek és kultúrájuk iránt. Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség továbbfejlesztése. A tanult szövegektől való fokozatos elszakadás, aktualizálás saját helyzetére, élményeire. A receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) továbbfejlesztése. Egyszerű nyelvi hibáikat maguk vegyék észre, és segítséggel javítsák. 20

21 Fejlesztési követelmények A tanuló legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival német nyelven együttműködni az egyszerű órai feladatok megoldásában. Követelmény Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. A tanuló legyen képes a 6. évfolyam végére az A1 szint elérésére. Kommunikációs szándékok Köszönés, bemutatkozás, gratuláció, jókívánságok, kívánság kifejezése, véleménykérés, véleménynyilvánítás, tetszés, nemtetszés, dolgok, személyek, tevékenységek azonosítása, megnevezése, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás, kérés, javaslat, meghívás, kínálás és ezekre reagálás, visszakérdezés, nem értés, betűzés kérése, betűzés Témalista Család Én és a családom Családtagok bemutatása adatok Családi események, napirend Otthon Otthonom, szűkebb környezetem, Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak Étkezés italok, ételek. vásárlás, étteremben, egészséges táplálkozás Idő, időjárás Az óra, évszakok, hónapok, a hét napjai, napszakok, időjárás Öltözködés évszakok, időjárás - ruházat, testrészek, vásárlás Iskola Tantárgyak, órarend, tanszerek, tevékenységek, osztálytársaim, tanáraim, barátaim Szabadidő, szórakozás, sport Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem Állatok Az állatok körülöttünk, kedvenc állatom Ünnepek Az én ünnepeim, Meghívó Utazás szünidő, kirándulás Fogalomkörök Jelenidejűség ( Präsens mit Vokalwechsel, trennbare Verben, Reflexivverben) Múltidejűség ( Präteritum, Perfekt) Jövőidejűség ( Futur ( mit Präsens) Birtoklás kifejezése ( haben, Possessivpronomen ) Térbeli viszonyok ( irányok, helymeghatározás ) Elöljárószavak Időbeli viszonyok ( gyakoriság) selten, manchmal, oft, immer, nie, jeden Tag 21

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 5-6. ÉVFOLYAM A1 SZINT Javasolt tananyagfelosztás: Heti 4 óra: 5. évfolyam: Planet 1, 1-8. lecke 6. évfolyam: Planet 1, 9-16. lecke ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai

NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai NÉMET NYELV 7-8. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV, 5-6. ÉVFOLYAM A1 SZINT

HELYI TANTERV NÉMET NYELV, 5-6. ÉVFOLYAM A1 SZINT Kerettanterv: 51/2012. (XII. 21) EMMI rendelet: 1.2.2. idegen nyelv Tankönyv: Pingpong neu 1 Éves óraszám:111 óra Heti 3 óra: 5. évfolyam: Pingpong neu 1, 1-6. lecke 6. évfolyam: Pingpong neu 1, 7-12.

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Klett Kiadó Budapest Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Kedves Német szakos nyelvtanár! Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük az új tantervi elvárásokra való

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV NORMÁL 4-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Német nyelv 4-8. évfolyam A tantervjavaslat elkészítésénél az alábbi törvényi

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Célok és alapelvek ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Német Élő

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

A1 A2 B1 mínusz B1. Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára

A1 A2 B1 mínusz B1. Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

NÉMET NYELV NORMÁL SZINT (4 8. évfolyam)

NÉMET NYELV NORMÁL SZINT (4 8. évfolyam) NÉMET NYELV NORMÁL SZINT (4 8. évfolyam) 319 NÉMET NYELV NORMÁL SZINT 4-8. osztály 4. osztály Óraszám:3 óra Iskolai:... 108 óra Az éves órakeret felosztása: A korábbi helyi tantervünkben a 4. évfolyamben

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Német nyelv. orientációs szakasz. 3. évfolyam. emelt szint. 4-8. évfolyam

Német nyelv. orientációs szakasz. 3. évfolyam. emelt szint. 4-8. évfolyam Német nyelv orientációs szakasz 3. évfolyam emelt szint 4-8. évfolyam NÉMET NYELV 1. ÉLŐ IDEGEN NYELV Német nyelv Az németnyelv oktatásának célja: Kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt. Siker élményekhez

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Német nyelv 5-8. évfolyam

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Német nyelv 5-8. évfolyam NÉMET Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 7-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 7-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV - HELYI TANTERV 7-8. ÉVFOLYAM A2 SZINT Tananyagfelosztás: Heti 4 óra: 7. évfolyam: Planet 2, 17-24. lecke Heti 3 óra: 8. évfolyam: Planet 2, 25-32. lecke ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 1 ANGOL NYELV 1-4. évfolyam Alsó tagozat Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1.

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

Német nyelv A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai

Német nyelv A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Német nyelv A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

A fejlesztési egységek. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak:

A fejlesztési egységek. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: A fejlesztési egységek A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: hallott szöveg értése szóbeli interakció összefüggő beszéd olvasott szöveg értése íráskészség

Részletesebben

Német nyelv 4. évfolyam

Német nyelv 4. évfolyam Német nyelv 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos célkitűzése, hogy felkeltse a tanulók

Részletesebben

NÉMET NYELV. A tantárgy heti óraszáma

NÉMET NYELV. A tantárgy heti óraszáma NÉMET NYELV A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) Alapelvek, célok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 2. évfolyam* 1 36 3. évfolyam 2 72 4. évfolyam 3 108 5. évfolyam

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben