A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u

2 Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele Óvodánk adatai Szervezetünk vezetői Helyzetelemzés Általános helyzetelemzés Telephelyi, tagintézményi helyzetelemzések Gyermekkép, óvodakép, küldetésnyilatkozat Gyermekképünk Óvodaképünk Óvodánk küldetésnyilatkozata Célok, alapelvek, feladatok Az óvodai nevelés céljai Alapelvek A program nevelési feladatrendszere Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek, felszereltség Az óvodai élet megszervezése, a tevékenységek szervezeti keretei, tervezés Az óvodai csoport kialakítása A tevékenységek szervezeti keretei, formái A tevékenységek időkeretei Differenciálás Nevelőmunkánk tervezése, dokumentumai Mérés, értékelés, nyomon követés Óvodai egységünkbe tartozó intézmények nevelési gyakorlatának sajátos feladatai Projektmódszer Komplex témafeldolgozás Kompetencia alapú nevelés

3 4.7.4 Néphagyományőrzés A természet szeretetére, védelmére, a környezet megismerésére, környezetbarát gondolkodásra nevelés Egészséges életmód kialakítása, prevenció Kommunikációs képességek fejlesztése Egyéni képességeket kibontakoztató nevelés Kapcsolataink Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai, a fejlődés jellemzői óvodáskor végére Lépésről - Lépésre Óvodai Fejlesztő Program A tevékenységközpontok rendszere Játék Munka Tanulás Integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc Az irodalmi nevelést megalapozó mesélés, verselés, mondókázás Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézműves, konstruáló tevékenységek A mozgásfejlesztés tartalma A külső világ tevékeny megismerése Manipulációs, asztali társasjátékok központja Családi szituációs játékok központja Homok és vízasztali tevékenységek központja Építőelemek tevékenységközpontja Individualizálva szocializálás Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program A játék Munka Tanulás Anyanyelvi nevelés Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka A külső világ tevékeny megismerése Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Vers, mese A mozgás Az iskolába lépés feltételei: Hagyományaink, ünnepeink

4 8 Az intézmény sajátos feladatai Gyermekvédelmi munka Családgondozás, szociális munka Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése Szolgáltatások Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere Felhasznált irodalom sz. MELLÉKLET sz. MELLÉKLET

5 Bevezető gondolatok Ez a dokumentum a Csillagvár óvodában folyó nevelő munka eredményeire építve a jövő céljait, feladatit fogalmazza meg. A XXI. század társadalmi változása új kihívásokat fogalmaz meg a magyar közoktatás felé. A törvényi változásokat, a kor követelményeit, az óvodával kapcsolatos partneri igényeket figyelembe vettük helyi nevelési programunk kidolgozásánál. Az óvodáknak sokféle igény kielégítését kell szolgálnia, szinkronban az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-személyiségfejlesztő funkcióival. Csináljon bármit, Ami nyitogatja szemét és eszét, Szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle! (Varga Domonkos) 5

6 Törvényi előírások figyelembe vétele A program a 137/1996. (VIII.28.) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, magába foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva az, évi LXXIX. Közoktatási törtvényt valamint, az azt módosító évi LXVIII. számú törvényt, majd 2011.évi CXC. törvényt a köznevelésről, annak végrehajtási rendeleteit, közoktatás távlati fejlesztésének stratégiáját. Ezen kívül program az alábbi törvényeket, rendeleteket figyelembe vételével készült: Alapító okirat 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 368/2011 Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 32/2012 (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és az SNI Tan. Isk. Okt. R kiadásáról 138/1992. (X.08) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 255/2009. (XI.20) Kormányrendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról 6

7 Óvodánk adatai 1. Költségvetési szerv neve: Csillagvár Óvoda 2. Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1. Telefon: 52/ Fax: 52/ cím: Weboldal: Telephelyek: 1.) 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u.70 Telefon: 52/ cím: Intézményvezető helyettes: Fazekasné Rab Julianna 2.) 4220 Hajdúböszörmény, Hét vezér u.58. Telefon: 52/ cím: Intézményvezető helyettes: Kissné Takács Judit Tagintézmény: 4086 Hajdúvid, Óvoda u.15. Telefon/fax: 52/ cím: Tagintézmény vezető: Szathmáriné Kunka Mária Fenntartó: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Bocskai tér 1. Telefon: 52/ Weboldal: 3. Alapító szerv neve: Járási Jogú Tanács Hajdúböszörmény 4. Alapítás éve: Működés területe: Hajdúböszörmény közigazgatási területe 6. Az óvodai csoportok száma: 13 csoport Kölcsey székhely: 3 csoport Dobó István úti telephely: 3 csoport Hét vezér úti telephely: 5 csoport Hajdúvidi Tagintézmény: 2 csoport 7. Férőhelyek száma: 390 fő 7

8 1.1 Szervezetünk vezetői Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára Intézményvezető helyettesek: Fazekasné Rab Julianna Dobó István úti telephely Kissné Takács Judit Hét vezér úti telephely Tagóvodavezető: Szathmáriné Kunka Mária Hajdúvid Gyermekvédelmi felelős: Kissné Takács Judit Hét vezér úti telephely Munkaközösség-vezetők: Szabóné Sóvágó Judit Néphagyományőrző Munkaközösség Katonkáné Erdős Ildikó SZÍV Munkaközösség Máté Csabáné Anyanyelvi Munkaközösség Pintye Katalin - Vizuális Munkaközösség Nagy Veronika: PR és marketing Munkaközösség Minőségügyi-vezető: Leleszné Sveda Klára Minőségfejlesztési munkacsoport-vezető: Szabóné Sóvágó Judit 8

9 Helyzetelemzés 1.2 Általános helyzetelemzés Hajdúböszörmény Város Önkormányzata augusztus 01-től az általa fenntartott óvodákat három intézményként működteti tovább. Az intézményhálózat racionalizálására azért volt szükség, hogy szakmailag, gazdaságilag, létszám- és bérgazdálkodás tekintetében az óvodák hatékonyabban és takarékosabban működjenek. A 8/2007.(I.26.) és a 292./2007.(V.31.) sz. Önkormányzati határozat alapján a mi új óvodai egységünk a Csillagvár Óvoda néven jött létre. Az óvodánkhoz 3 telephely tartozik, melyek a város kertvárosi részén találhatók és egy tagintézmény Hajdúviden, ami közigazgatásilag Hajdúböszörményhez tartozik. Óvodai egységünk 13 csoporttal működik. Homogén, illetve zömmel vegyes életkorú csoportjaink vannak, 390 gyermek nevelését biztosítjuk. A gyerekek eltérő háttérrel érkeznek az óvodába. Lakókörzetünkben növekvő tendenciát mutat a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben nevelkedő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Mindezek a tényezők szükségessé teszik a hátrányos helyzet kompenzálását és az esélyegyenlőség megteremtését. Ennek ismeretében dolgoztuk ki helyi nevelési programunkat. Egy adaptált és a két önálló nevelési program alapján építettünk fel pedagógiai programunkat, melyben megjelennek a helyi sajátosságok, specialitások. Minden óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik, melyet tükröz programunk, így színes kínálatot nyújtunk a gyermekek és a szülők számára. - Dobó-Kölcsey: Lépésről Lépésre óvodai fejlesztő program - Hét vezér úti telephely, Hajdúvidi tagintézmény: Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Pedagógiai Program 2006 szeptemberétől a Kölcsey Ferenc székhelyen két csoportban a HEFOP pályázat keretében, 2009 szeptemberétől a Dobó I. úti és a Hét vezér utcai telephelyen két-két csoportjában a TÁMOP Kompetencia alapú óvodai programcsomagot, a helyi 9

10 programhoz illesztve implementáltuk óta a továbbképzések során az óvodapedagógusok megismerkedtek a kompetencia alapú programcsomag komplex fejlesztési területeivel (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés), elméleti, pedagógiai, szakmai hátterével től Vidi tagintézményünk is ezen pedagógiai elvek alapján végzi nevelési tevékenységét. Két Jó gyakorlat került kidolgozásra és bevezetésre intézményünkben: Kölcsey Ferenc úti székhelyen 2010-től Szülők bevonása program Dobó István telephelyen 2012-től Egészségnevelés, prevenció, korrekció különböző szervezeti keretek között program 2009-ben regisztráltunk a tehetségfejlesztő műhelybe. A munka elindításához 2010-ben sikeres pályázatot nyertünk az NTP-OKA-II pályázaton A gyermek, művész címmel, melynek célja az óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása volt. Ennek folytatásaként 2011-ben ismét nyertünk az NTP-OKA-XX keretében Játssz velem! című pályázatunkkal. Munkánk személyes motivációi közül meghatározó a gyermekszeretet. Programjainkban, óvodai életünkben a szülők aktívan részt vállalnak. A gyermek szeretete olyan közös pont a szülővel, melyre építve a partneri kapcsolattartás hatékony formáit találtuk meg. Pedagógiai alapelveinket úgy határoztuk meg, hogy az évek alatt kialakult hagyományokra, szokásokra építve az óvodai munka nyugodt, kiegyensúlyozott maradhasson, ugyanakkor nyitott legyen a pedagógiai újítások, eljárások befogadására. Célunk, hogy a gyermekeink képességeit fejlesztve, ismereteit gyarapítva az itt végzett tevékenységek közben személyiségük fejlődjön, ismerjék meg és éljék át az alkotó munka örömét. Hangsúlyozott szerepet kap programunkban az egészséges életmód személetének megalapozása, a környezetvédelem, a környezetet védő-óvó gyermeki személyiség alakítása, a hagyományápolás, a családok bevonása a nevelési folyamatba, az anyanyelvi nevelés, a hátrányok kompenzálása és a tehetségcsírák kibontakoztatása. Szükségesnek tartjuk a jó munkahelyi légkört, az együttműködés megteremtését, ahol a pedagógiai, szakmai szabadság és önállóság biztosított. Óvodánk nyitott, a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, megismerhetik pedagógiai programunk célkitűzéseit, feladatait, nevelőmunkánkat. Az óvoda felvállalja a családokkal való együttműködést, annak segítését. 10

11 Az integrált intézmény, mint új szervezet, az érintett óvodák számára több területen jelentett változást. Az eddig versenyhelyzetben lévő óvodák most egy intézményt alkotnak. Átalakult a vezetői struktúra, a felelősség, a hatáskörök, a feladatmegosztás. 1.3 Telephelyi, tagintézményi helyzetelemzések Kölcsey Ferenc úti székhely Az óvoda jellemzői: A székhely Hajdúböszörmény kertvárosi övezetében 3 vegyes összetételű csoporttal, 75 férőhellyel működik. Óvodánk családi házból kialakított, folyamatos bővítéssel érte el jelenlegi funkcióját. A csoportszobák méretei átlagosak, kiszolgáló helyiségekben szűkölködünk. Udvarunk tágas, változatos mozgáslehetőséget biztosít az együttes, illetve a kisebb csoportokban történő zavartalan tevékenykedésekhez. A gyerekek széles körű felvételi körzetből érkeznek hozzánk. A szülők nagy többsége állandó munkát végez, kevés számban munkanélküliek. Területi elhelyezkedésünk miatt intézményünkben az etnikum száma nem jelentős. Csoportjainkban nagyobb számban vannak jelen magatartás és viselkedés problémás gyermekek. Ezen gyermekekkel való foglalkozás, fejlesztés speciális feladatokat támaszt a pedagógusokkal szemben. Differenciált foglalkozásra alkalmas külön helyiség áll rendelkezésre. Pedagógiai munkánk alapját képezi a Lépésről-lépésre adaptált program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag. A székhely sajátossága a néphagyományi értékek fokozottabb megismertetése, valamint a szülők aktív bekapcsolódása az óvodai életbe. Célunk a néphagyomány bizonyos elemeinek megismertetésével nemzeti identitástudatunk, kultúránk megalapozása, erősítése. Dobó István úti telephely: Az óvoda jellemzői: Az óvoda épülete 3 csoport működésére biztosít lehetőséget 75 gyermek számára. A város keleti felén található Vénkerti övezetben élők gyermekei és a szőlőskertben lakók alkotják az óvodahasználók nagyobb körét. A szülők egy része vállal munkát, nagy számban jelentkezik a munkanélküli családok jelenléte. A gyermekek szociokulturális háttere szórt képet mutat: megtalálható a 8 osztályt el sem végzők, főiskolát végzettek, nagyon jó módú vállalkozó 11

12 családok. A gyermekek fejlettségi mutatója is ilyen széles spektrumú eltérést mutat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya magas 24 %, jelen vannak a sajátos nevelésű gyermekek is. Az udvar mérete, felszereltsége jónak mondható. Biztosítja a gyermekek mozgáslehetőségét, egyéb játékok játszását. A nevelés fontos alapelveit a Lépésről-lépésre program és a Kompetencia alapú Programcsomag határozza meg a hatékonyabb hátránykompenzálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás céljából. A telephely sajátossága a környezet szeretetére, ismeretére, védelmére nevelés, melyet kiegészítettünk az egészségvédelemmel, a környezettudatos magatartás megalapozásával. Célunk a környezetre való tudatos odafigyelés, a hagyományaink ápolása (jeles napok), a partnereinkkel való kapcsolat erősítése pl. Zöld kör, a Zöld óvoda cím megtartása. Hétvezér úti telephely Az óvoda jellemzői: Óvodánk 5 csoportos, 125 férőhelyes, Hajdúböszörmény legnagyobb külső kertvárosi övezetében a középkertben működik már 1938 óta. A zöld övezeti elhelyezkedés biztosítja a gyermekek nyugodt, csendes környezetben történő tevékenykedését. A csoportszobák berendezése folyamatosan fejlődik, bővül eszközrendszerünk. A felszereltség így jónak mondható. Differenciált foglalkozásra alkalmas külön helyiség áll rendelkezésünkre. Udvarunk tágas, füves, virágos, elrendezése ideális, gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít a gyerekek számára. A családok eltérő szocio-kulturális helyzettel rendelkeznek, valamint a szőlőskerti gyermekek is nagy számban jelen vannak óvodánk életében. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya magasnak mondható. Folyamatosan emelkedik a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma. A családok többsége túlmunkával, mellékállások vállalásával tudja csak biztosítani a jelenlegi életszínvonal megtartását. A szülőkkel kialakított kapcsolat évek óta folyamatosan fejlődik, a családok többsége jó partnerként segíti az óvodában folyó nevelőmunkát. Az óvoda új szemszögből közeledik a családok felé, megjelenik a családgondozás, a szociális munka. A telephelyen folyó pedagógiai munkát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag képezi. A telephely specifikuma a gyermekek kommunikációs képességeinek fejlesztése. Az anyanyelvi nevelés a mindennapi mondókázással, verseléssel, nyelvi játékokkal kiemelt 12

13 jelentőséggel bír. Célunk a gyermekek változatos, jó beszéd mintát nyújtó környezetben történő nevelése. A Mini játszókör működtetésével a felnőttek mesedramatizálásával pozitív példát közvetítünk a gyermekek felé. Hajdúvidi tagintézmény: Az óvoda jellemzői: A tagintézmény két vegyes csoporttal működik, a férőhelyek száma 50 fő. Az óvoda épülete óvodának épült, jó adottságokkal rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A gyermekek nagy számban ingerszegény környezetből érkeznek, a szülők nagy része munkanélküli. Nevelési programunk kiemelt feladata a differenciálás, a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség biztosítása. A hátránykompenzáció érdekében törekszünk minél több élményszerző és ismeretbővítő kirándulások szervezésére. Udvarunk felszereltsége jó, változatos mozgáslehetőséget biztosító. Az itt lévő zöldségeskertünk a gyermekek számára folyamatos ismeretszerzési lehetőséget biztosít. Óvodai épületünkben konyha is működik, így az élelmezés változatosabb igények kielégítésére ad lehetőséget. A szülőkkel kialakított közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése érdekében sok közös programot, ünnepséget szervezünk. Rendszeresen bekapcsolódunk a falu szintű rendezvényekbe is. A tagintézményben folyó pedagógiai munkánk alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag képezi. A tagintézmény sajátossága a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására szolgáló képességfejlesztő játékok készítése, alkalmazása. Célunk olyan korcsoportokra bontott fejlesztő játékok összegyűjtése, mely segíti a gyerekek szocializációját, énképük kialakulását, a másság elfogadását, az iskolakezdéshez szükséges képességek megfelelő szintre történő fejlesztését. 1.4 Gyermekkép, óvodakép, küldetésnyilatkozat Hitvallásunk a gyermekekről A gyermekből a lehető legjobb gyermek váljon, amilyen csak lehet (Suzanne Nociele) 13

14 A gyermek fejlődő személyiség. Az óvodai élet folyamán törekszünk, hogy önmaguk és mások érdekében gyermekeink elmélyülten munkálkodóak, érdeklődőek legyenek, s feladataikat kreatívan tudják megoldani, nyitottak legyenek a változásokra, képesek legyenek a körülményekhez alkalmazkodva irányítani tevékenységüket céljuk megvalósítása érdekében. Bízzanak önmagukban, bátran kezdeményezzenek, legyenek ötletgazdagok, a különböző lehetőségek közül a számukra megfelelő megoldásokat keressék. A gyermek is ember szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van szüksége Gyermekképünk A gyermek személyiségéből indulunk ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Tiszteletben tartjuk a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni a családokkal együtt, akik kiegyensúlyozottak, pozitív énképpel rendelkeznek, tele vannak élményekkel, kíváncsiak, képesek felfedezni, rácsodálkozni dolgokra, majd önállóan megoldani a feladatokat, akik harmonikus mozgáskultúrával rendelkeznek. Elemi ismereteik vannak önmagukról, környezetükről, védik, óvják azt, akik tisztelik a hagyományokat, eredményesen kommunikálnak társaikkal felnőttekkel, képesek kapcsolatot teremteni és a kontaktust fenntartani. Érzékenyek mások problémáira, elfogadják társaik másságát, megvalósítják önmagukat. Programunk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyerek számára az egyenlő hozzáférést, kielégíti a sajátos, változó testi, lelki szükségleteiket. Az egyéni fejlesztésre, a hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Tehát önmegvalósító, alkalmazkodni, dönteni tudó, választásra képes, individualizált, és jól szocializált gyermekek nevelését kívánjuk megvalósítani. Célunk: Nevelésünkben arra törekedni, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyermekek önmagához, és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése is előtérbe kerüljön, mellyel megvalósul a személyiség komplex fejlesztése. Mindezt igyekszünk a kor kihívásainak megfelelően megvalósítani. A gyermeki személyiség kibontakoztatásánál törekszünk, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet 14

15 semmiféle előítélet kibontakozásának. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozása, fejlesztése Óvodaképünk Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodánk óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkcióival biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételeit. Olyan óvodában kívánjuk nevelni a gyerekeket, ahol: Esztétikus, inger gazdag környezetet, élményekkel teli óvodai életet teremtünk a gyermekek számára, mely biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének, és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Kiemelt jelentőségű a tapasztalatszerzés, alkalmazóképes tudás megalapozása, holisztikus látásmód, környezettudatos magatartás kialakítása. Számtalan lehetőséget biztosítunk a gyerekek kompetencia-érzésének alakítására, formálására Barátságos, családias, érzelmi biztonságot nyújtó, inkluzív, befogadó légkört teremtünk a gyermekeknek, ahol előtérbe kerül a szabad játék, választhatnak a komplex tevékenységek, feladatmegoldások, technikák és az ismeretek mélysége tekintetében, életkori sajátosságaiknak, egyéni képességeiknek, eltérő fejlődési ütemüknek megfelelően differenciáltan (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Az óvodai közösségben értékként kezeljük a másságot, az egyéni eltéréseket, támogatjuk az egyéniségek kibontakoztatását, közösségivé válást, a szocializációt (individualizálva szocializálunk). Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemet, időt hagyva és adva mindenkinek a nevelési folyamatban történő fejlődéshez (különleges gondozást igénylő gyerekek ellátása). Segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését 15

16 Nyitott óvodaként a szülőkkel partneri kapcsolatban - folyamatosan bevonva őket az óvodai nevelésbe - törekszünk az összehangolt, gyermeki érdeket előtérbe helyező, közös tájékoztatáson alapuló együttnevelésre Óvodánk küldetésnyilatkozata Óvodánkban 2006-tól folyamatosan bevezetésre kerül a telephelyek egyéni arculatának - hagyományőrzés, anyanyelvi nevelés, környezetvédelem, tehetséggondozás - megőrzésével a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Célunk a nevelés minden területén- testi, lelki, értelmi- az óvodába járó gyerekek harmonikus személyiségének kibontakoztatása, egyéni és speciális nevelési szükségleteinek kielégítése egyéniségük tiszteletben tartása mellett. Programunkban megfogalmazott értékeink, az óvoda jelenlegi minőségének folyamatos, tudatos továbbfejlesztése. Arculatunkat úgy alakítjuk ki, hogy megfeleljünk: A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak A pedagógiai etika követelményeinek A szülők igényeinek A fenntartó elvárásainak 1.5 Célok, alapelvek, feladatok Az óvodai nevelés céljai Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának, a hátrányok csökkentésének, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételének segítése. A gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 7 éves korig, illetve az iskolai érettség eléréséig. Az óvodás gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, játékos keretek között alakul: o az egészséges sokoldalú személyiség, o gyermekek környezettudatos szemlélete, o a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség. 16

17 Sokoldalú képességfejlesztés elősegítésével a gyermek fejlődésének biztosítása az egyén önkiteljesedésének elősegítése A tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése, tanulási zavarok megelőzése. A teljes gyermeki személyiség fejlesztése tevékenységek végzése során. A hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlőség megteremtése, hátrányok csökkentése, a zökkenőmentes iskola átmenet biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően. A tehetséges gyermekek tehetségcsírák felismerése, képességeik felszínre hozása Alapelvek Óvodai nevelésünk alapelvei hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermekek személyiségéhez kell igazodniuk A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása. Alapelveink: Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése A gyermeki személyiség elfogadása, tiszteletben tartása, szeretete, a gyermeki jogok védelme, szolgálata, biztosítása. A gyermeki személyiséget bizalom és megbecsülés övezi. Segítő, együttműködő, kooperatív, ösztönző és aktivizáló, a gyermeki szükségleteket kielégítő pedagógusi magatartás folyamatos érvényesítése és fejlesztése. Nyitott, rugalmas nevelési környezet (személyi és tárgyi) biztosítása, mely igazodik a gyerekek egyéni szükségleteihez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. Segíti egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, egészséges fejlődését. Elsődleges a gyermekek egyéni megismerése, személyes igényeik, szükségleteik kielégítése. 17

18 A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítésének biztosítása. A gyermekek személyiségfejlődésének segítése az életkoruknak megfelelően játékkal, sokféle élményt, tapasztalatot nyújtó tevékenységi lehetőség biztosításával. A szabadjáték nagy hangsúlyt kap a gyermekek napirendjében. Játékos elemeket tartalmazó munkajellegű tevékenységek biztosításával normák, értékek, szabályok kialakítása. Lehetővé válik a közösségért végzett munka örömének megélése. Olyan óvodai környezet biztosítunk, melyben a gyermek ismereteit cselekvésen, tapasztalások útján szerezze, sajátítsa el, melyet alkalmazzon képességei, készségei által. Törekszünk arra, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. Nevelési koncepciónk a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása. Előtérbe helyezve a kreativitás és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását. Nevelőmunkánk központi eleme az egyéni bánásmód és a gyermekek differenciált fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs képességek és szociális kompetenciák fejlesztésére. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése és a tehetségnevelés egyaránt fontos. Olyan pedagógiai környezet biztosítása az óvodai csoportokban, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Integrált nevelés keretében felvállaljuk a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a hallássérült, a beilleszkedési-, a magatartási nehézségekkel küzdő, a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését és az esélyegyenlőség megteremtését. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. Nevelési célunk, hogy igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor, ha arra van igénye, egyedül is tevékenykedhessen. Biztonságot nyújtó, megalapozott, következetes, rugalmas szokásrendszer kialakítása. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakción keresztül fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak, az iskoláskornak az alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is. 18

19 Az egészséges életmódra, életvitelre nevelés területén a gyermek gondozottságának, fizikai szükségletének kielégítése, biztosítása. Egyéni mozgásigény kielégítése, fejlesztése. A mozgás megszerettetése, örömének átélésére nevelés. Környezettudatos viselkedés, magatartás megalapozása, célunk, hogy befogadóvá váljanak a külső világ ingereire. Óvodai nevelésünk megalapozza az önálló tanulást segítő képességek, a kommunikációs és a szociális kompetenciák fejlődését, ezzel segítve a gyermekeknek az óvodából iskolába való átmenetet zökkenőmentességét. Esztétikailag igényes óvoda megteremtése a helyi nevelési gyakorlatok specifikumainak alkalmazásával. A pedagógus és a pedagógus munkát segítő dolgozók modell szerepének érvényesítése. Partner- és minőségközpontúság. Szülőkkel való őszinte kapcsolat kialakítása, fenntartása az együttnevelés érdekében. Nyitott óvodaként lehetőséget biztosítunk az óvodai életbe való bekapcsolódásra, közös élmények szerzésére. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésben biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálást. A program nevelési feladatrendszere Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösség nevelés Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Nevelési koncepciónkat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével egyéni adottságaikból kiindulva valósítjuk meg. 19

20 1.6 Egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy minden gyermek részesüljön a teljes testi, lelki, jóllétet, egészséget, egészségi állapotot hatékonyan fejlesztő a mindennapok során rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Végső célunk az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magába foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Céljaink: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése során formálódnak az egészséges életvitelhez szükséges jártasságok, készségek, kompetenciák fejlődnek testi képességeik fejlődnek az önkiszolgálás biológiai szükségletei, komfortszükségletek önértékelés fejlesztése, önbizalom, önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése (étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán) Feladatok: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési szokások alakítása a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben