A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja"

Átírás

1 A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u

2 Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele Óvodánk adatai Szervezetünk vezetői Helyzetelemzés Általános helyzetelemzés Telephelyi, tagintézményi helyzetelemzések Gyermekkép, óvodakép, küldetésnyilatkozat Gyermekképünk Óvodaképünk Óvodánk küldetésnyilatkozata Célok, alapelvek, feladatok Az óvodai nevelés céljai Alapelvek A program nevelési feladatrendszere Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek, felszereltség Az óvodai élet megszervezése, a tevékenységek szervezeti keretei, tervezés Az óvodai csoport kialakítása A tevékenységek szervezeti keretei, formái A tevékenységek időkeretei Differenciálás Nevelőmunkánk tervezése, dokumentumai Mérés, értékelés, nyomon követés Óvodai egységünkbe tartozó intézmények nevelési gyakorlatának sajátos feladatai Projektmódszer Komplex témafeldolgozás Kompetencia alapú nevelés

3 4.7.4 Néphagyományőrzés A természet szeretetére, védelmére, a környezet megismerésére, környezetbarát gondolkodásra nevelés Egészséges életmód kialakítása, prevenció Kommunikációs képességek fejlesztése Egyéni képességeket kibontakoztató nevelés Kapcsolataink Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai, a fejlődés jellemzői óvodáskor végére Lépésről - Lépésre Óvodai Fejlesztő Program A tevékenységközpontok rendszere Játék Munka Tanulás Integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc Az irodalmi nevelést megalapozó mesélés, verselés, mondókázás Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézműves, konstruáló tevékenységek A mozgásfejlesztés tartalma A külső világ tevékeny megismerése Manipulációs, asztali társasjátékok központja Családi szituációs játékok központja Homok és vízasztali tevékenységek központja Építőelemek tevékenységközpontja Individualizálva szocializálás Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program A játék Munka Tanulás Anyanyelvi nevelés Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka A külső világ tevékeny megismerése Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Vers, mese A mozgás Az iskolába lépés feltételei: Hagyományaink, ünnepeink

4 8 Az intézmény sajátos feladatai Gyermekvédelmi munka Családgondozás, szociális munka Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése Szolgáltatások Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere Felhasznált irodalom sz. MELLÉKLET sz. MELLÉKLET

5 Bevezető gondolatok Ez a dokumentum a Csillagvár óvodában folyó nevelő munka eredményeire építve a jövő céljait, feladatit fogalmazza meg. A XXI. század társadalmi változása új kihívásokat fogalmaz meg a magyar közoktatás felé. A törvényi változásokat, a kor követelményeit, az óvodával kapcsolatos partneri igényeket figyelembe vettük helyi nevelési programunk kidolgozásánál. Az óvodáknak sokféle igény kielégítését kell szolgálnia, szinkronban az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő-személyiségfejlesztő funkcióival. Csináljon bármit, Ami nyitogatja szemét és eszét, Szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle! (Varga Domonkos) 5

6 Törvényi előírások figyelembe vétele A program a 137/1996. (VIII.28.) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, magába foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva az, évi LXXIX. Közoktatási törtvényt valamint, az azt módosító évi LXVIII. számú törvényt, majd 2011.évi CXC. törvényt a köznevelésről, annak végrehajtási rendeleteit, közoktatás távlati fejlesztésének stratégiáját. Ezen kívül program az alábbi törvényeket, rendeleteket figyelembe vételével készült: Alapító okirat 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 368/2011 Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 32/2012 (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és az SNI Tan. Isk. Okt. R kiadásáról 138/1992. (X.08) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 255/2009. (XI.20) Kormányrendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról 6

7 Óvodánk adatai 1. Költségvetési szerv neve: Csillagvár Óvoda 2. Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u.1. Telefon: 52/ Fax: 52/ cím: Weboldal: Telephelyek: 1.) 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u.70 Telefon: 52/ cím: Intézményvezető helyettes: Fazekasné Rab Julianna 2.) 4220 Hajdúböszörmény, Hét vezér u.58. Telefon: 52/ cím: Intézményvezető helyettes: Kissné Takács Judit Tagintézmény: 4086 Hajdúvid, Óvoda u.15. Telefon/fax: 52/ cím: Tagintézmény vezető: Szathmáriné Kunka Mária Fenntartó: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Bocskai tér 1. Telefon: 52/ Weboldal: 3. Alapító szerv neve: Járási Jogú Tanács Hajdúböszörmény 4. Alapítás éve: Működés területe: Hajdúböszörmény közigazgatási területe 6. Az óvodai csoportok száma: 13 csoport Kölcsey székhely: 3 csoport Dobó István úti telephely: 3 csoport Hét vezér úti telephely: 5 csoport Hajdúvidi Tagintézmény: 2 csoport 7. Férőhelyek száma: 390 fő 7

8 1.1 Szervezetünk vezetői Intézményvezető: Leleszné Sveda Klára Intézményvezető helyettesek: Fazekasné Rab Julianna Dobó István úti telephely Kissné Takács Judit Hét vezér úti telephely Tagóvodavezető: Szathmáriné Kunka Mária Hajdúvid Gyermekvédelmi felelős: Kissné Takács Judit Hét vezér úti telephely Munkaközösség-vezetők: Szabóné Sóvágó Judit Néphagyományőrző Munkaközösség Katonkáné Erdős Ildikó SZÍV Munkaközösség Máté Csabáné Anyanyelvi Munkaközösség Pintye Katalin - Vizuális Munkaközösség Nagy Veronika: PR és marketing Munkaközösség Minőségügyi-vezető: Leleszné Sveda Klára Minőségfejlesztési munkacsoport-vezető: Szabóné Sóvágó Judit 8

9 Helyzetelemzés 1.2 Általános helyzetelemzés Hajdúböszörmény Város Önkormányzata augusztus 01-től az általa fenntartott óvodákat három intézményként működteti tovább. Az intézményhálózat racionalizálására azért volt szükség, hogy szakmailag, gazdaságilag, létszám- és bérgazdálkodás tekintetében az óvodák hatékonyabban és takarékosabban működjenek. A 8/2007.(I.26.) és a 292./2007.(V.31.) sz. Önkormányzati határozat alapján a mi új óvodai egységünk a Csillagvár Óvoda néven jött létre. Az óvodánkhoz 3 telephely tartozik, melyek a város kertvárosi részén találhatók és egy tagintézmény Hajdúviden, ami közigazgatásilag Hajdúböszörményhez tartozik. Óvodai egységünk 13 csoporttal működik. Homogén, illetve zömmel vegyes életkorú csoportjaink vannak, 390 gyermek nevelését biztosítjuk. A gyerekek eltérő háttérrel érkeznek az óvodába. Lakókörzetünkben növekvő tendenciát mutat a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben nevelkedő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Mindezek a tényezők szükségessé teszik a hátrányos helyzet kompenzálását és az esélyegyenlőség megteremtését. Ennek ismeretében dolgoztuk ki helyi nevelési programunkat. Egy adaptált és a két önálló nevelési program alapján építettünk fel pedagógiai programunkat, melyben megjelennek a helyi sajátosságok, specialitások. Minden óvodai egységünk sajátos arculattal rendelkezik, melyet tükröz programunk, így színes kínálatot nyújtunk a gyermekek és a szülők számára. - Dobó-Kölcsey: Lépésről Lépésre óvodai fejlesztő program - Hét vezér úti telephely, Hajdúvidi tagintézmény: Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Pedagógiai Program 2006 szeptemberétől a Kölcsey Ferenc székhelyen két csoportban a HEFOP pályázat keretében, 2009 szeptemberétől a Dobó I. úti és a Hét vezér utcai telephelyen két-két csoportjában a TÁMOP Kompetencia alapú óvodai programcsomagot, a helyi 9

10 programhoz illesztve implementáltuk óta a továbbképzések során az óvodapedagógusok megismerkedtek a kompetencia alapú programcsomag komplex fejlesztési területeivel (óvoda-iskola átmenet, inkluzív pedagógia, játék, érzelmi, erkölcsi nevelés), elméleti, pedagógiai, szakmai hátterével től Vidi tagintézményünk is ezen pedagógiai elvek alapján végzi nevelési tevékenységét. Két Jó gyakorlat került kidolgozásra és bevezetésre intézményünkben: Kölcsey Ferenc úti székhelyen 2010-től Szülők bevonása program Dobó István telephelyen 2012-től Egészségnevelés, prevenció, korrekció különböző szervezeti keretek között program 2009-ben regisztráltunk a tehetségfejlesztő műhelybe. A munka elindításához 2010-ben sikeres pályázatot nyertünk az NTP-OKA-II pályázaton A gyermek, művész címmel, melynek célja az óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása volt. Ennek folytatásaként 2011-ben ismét nyertünk az NTP-OKA-XX keretében Játssz velem! című pályázatunkkal. Munkánk személyes motivációi közül meghatározó a gyermekszeretet. Programjainkban, óvodai életünkben a szülők aktívan részt vállalnak. A gyermek szeretete olyan közös pont a szülővel, melyre építve a partneri kapcsolattartás hatékony formáit találtuk meg. Pedagógiai alapelveinket úgy határoztuk meg, hogy az évek alatt kialakult hagyományokra, szokásokra építve az óvodai munka nyugodt, kiegyensúlyozott maradhasson, ugyanakkor nyitott legyen a pedagógiai újítások, eljárások befogadására. Célunk, hogy a gyermekeink képességeit fejlesztve, ismereteit gyarapítva az itt végzett tevékenységek közben személyiségük fejlődjön, ismerjék meg és éljék át az alkotó munka örömét. Hangsúlyozott szerepet kap programunkban az egészséges életmód személetének megalapozása, a környezetvédelem, a környezetet védő-óvó gyermeki személyiség alakítása, a hagyományápolás, a családok bevonása a nevelési folyamatba, az anyanyelvi nevelés, a hátrányok kompenzálása és a tehetségcsírák kibontakoztatása. Szükségesnek tartjuk a jó munkahelyi légkört, az együttműködés megteremtését, ahol a pedagógiai, szakmai szabadság és önállóság biztosított. Óvodánk nyitott, a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, megismerhetik pedagógiai programunk célkitűzéseit, feladatait, nevelőmunkánkat. Az óvoda felvállalja a családokkal való együttműködést, annak segítését. 10

11 Az integrált intézmény, mint új szervezet, az érintett óvodák számára több területen jelentett változást. Az eddig versenyhelyzetben lévő óvodák most egy intézményt alkotnak. Átalakult a vezetői struktúra, a felelősség, a hatáskörök, a feladatmegosztás. 1.3 Telephelyi, tagintézményi helyzetelemzések Kölcsey Ferenc úti székhely Az óvoda jellemzői: A székhely Hajdúböszörmény kertvárosi övezetében 3 vegyes összetételű csoporttal, 75 férőhellyel működik. Óvodánk családi házból kialakított, folyamatos bővítéssel érte el jelenlegi funkcióját. A csoportszobák méretei átlagosak, kiszolgáló helyiségekben szűkölködünk. Udvarunk tágas, változatos mozgáslehetőséget biztosít az együttes, illetve a kisebb csoportokban történő zavartalan tevékenykedésekhez. A gyerekek széles körű felvételi körzetből érkeznek hozzánk. A szülők nagy többsége állandó munkát végez, kevés számban munkanélküliek. Területi elhelyezkedésünk miatt intézményünkben az etnikum száma nem jelentős. Csoportjainkban nagyobb számban vannak jelen magatartás és viselkedés problémás gyermekek. Ezen gyermekekkel való foglalkozás, fejlesztés speciális feladatokat támaszt a pedagógusokkal szemben. Differenciált foglalkozásra alkalmas külön helyiség áll rendelkezésre. Pedagógiai munkánk alapját képezi a Lépésről-lépésre adaptált program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag. A székhely sajátossága a néphagyományi értékek fokozottabb megismertetése, valamint a szülők aktív bekapcsolódása az óvodai életbe. Célunk a néphagyomány bizonyos elemeinek megismertetésével nemzeti identitástudatunk, kultúránk megalapozása, erősítése. Dobó István úti telephely: Az óvoda jellemzői: Az óvoda épülete 3 csoport működésére biztosít lehetőséget 75 gyermek számára. A város keleti felén található Vénkerti övezetben élők gyermekei és a szőlőskertben lakók alkotják az óvodahasználók nagyobb körét. A szülők egy része vállal munkát, nagy számban jelentkezik a munkanélküli családok jelenléte. A gyermekek szociokulturális háttere szórt képet mutat: megtalálható a 8 osztályt el sem végzők, főiskolát végzettek, nagyon jó módú vállalkozó 11

12 családok. A gyermekek fejlettségi mutatója is ilyen széles spektrumú eltérést mutat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya magas 24 %, jelen vannak a sajátos nevelésű gyermekek is. Az udvar mérete, felszereltsége jónak mondható. Biztosítja a gyermekek mozgáslehetőségét, egyéb játékok játszását. A nevelés fontos alapelveit a Lépésről-lépésre program és a Kompetencia alapú Programcsomag határozza meg a hatékonyabb hátránykompenzálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás céljából. A telephely sajátossága a környezet szeretetére, ismeretére, védelmére nevelés, melyet kiegészítettünk az egészségvédelemmel, a környezettudatos magatartás megalapozásával. Célunk a környezetre való tudatos odafigyelés, a hagyományaink ápolása (jeles napok), a partnereinkkel való kapcsolat erősítése pl. Zöld kör, a Zöld óvoda cím megtartása. Hétvezér úti telephely Az óvoda jellemzői: Óvodánk 5 csoportos, 125 férőhelyes, Hajdúböszörmény legnagyobb külső kertvárosi övezetében a középkertben működik már 1938 óta. A zöld övezeti elhelyezkedés biztosítja a gyermekek nyugodt, csendes környezetben történő tevékenykedését. A csoportszobák berendezése folyamatosan fejlődik, bővül eszközrendszerünk. A felszereltség így jónak mondható. Differenciált foglalkozásra alkalmas külön helyiség áll rendelkezésünkre. Udvarunk tágas, füves, virágos, elrendezése ideális, gazdag játék és mozgáslehetőséget biztosít a gyerekek számára. A családok eltérő szocio-kulturális helyzettel rendelkeznek, valamint a szőlőskerti gyermekek is nagy számban jelen vannak óvodánk életében. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya magasnak mondható. Folyamatosan emelkedik a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma. A családok többsége túlmunkával, mellékállások vállalásával tudja csak biztosítani a jelenlegi életszínvonal megtartását. A szülőkkel kialakított kapcsolat évek óta folyamatosan fejlődik, a családok többsége jó partnerként segíti az óvodában folyó nevelőmunkát. Az óvoda új szemszögből közeledik a családok felé, megjelenik a családgondozás, a szociális munka. A telephelyen folyó pedagógiai munkát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag képezi. A telephely specifikuma a gyermekek kommunikációs képességeinek fejlesztése. Az anyanyelvi nevelés a mindennapi mondókázással, verseléssel, nyelvi játékokkal kiemelt 12

13 jelentőséggel bír. Célunk a gyermekek változatos, jó beszéd mintát nyújtó környezetben történő nevelése. A Mini játszókör működtetésével a felnőttek mesedramatizálásával pozitív példát közvetítünk a gyermekek felé. Hajdúvidi tagintézmény: Az óvoda jellemzői: A tagintézmény két vegyes csoporttal működik, a férőhelyek száma 50 fő. Az óvoda épülete óvodának épült, jó adottságokkal rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A gyermekek nagy számban ingerszegény környezetből érkeznek, a szülők nagy része munkanélküli. Nevelési programunk kiemelt feladata a differenciálás, a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség biztosítása. A hátránykompenzáció érdekében törekszünk minél több élményszerző és ismeretbővítő kirándulások szervezésére. Udvarunk felszereltsége jó, változatos mozgáslehetőséget biztosító. Az itt lévő zöldségeskertünk a gyermekek számára folyamatos ismeretszerzési lehetőséget biztosít. Óvodai épületünkben konyha is működik, így az élelmezés változatosabb igények kielégítésére ad lehetőséget. A szülőkkel kialakított közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése érdekében sok közös programot, ünnepséget szervezünk. Rendszeresen bekapcsolódunk a falu szintű rendezvényekbe is. A tagintézményben folyó pedagógiai munkánk alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján megfogalmazott Helyi Nevelési Program és a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomag képezi. A tagintézmény sajátossága a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására szolgáló képességfejlesztő játékok készítése, alkalmazása. Célunk olyan korcsoportokra bontott fejlesztő játékok összegyűjtése, mely segíti a gyerekek szocializációját, énképük kialakulását, a másság elfogadását, az iskolakezdéshez szükséges képességek megfelelő szintre történő fejlesztését. 1.4 Gyermekkép, óvodakép, küldetésnyilatkozat Hitvallásunk a gyermekekről A gyermekből a lehető legjobb gyermek váljon, amilyen csak lehet (Suzanne Nociele) 13

14 A gyermek fejlődő személyiség. Az óvodai élet folyamán törekszünk, hogy önmaguk és mások érdekében gyermekeink elmélyülten munkálkodóak, érdeklődőek legyenek, s feladataikat kreatívan tudják megoldani, nyitottak legyenek a változásokra, képesek legyenek a körülményekhez alkalmazkodva irányítani tevékenységüket céljuk megvalósítása érdekében. Bízzanak önmagukban, bátran kezdeményezzenek, legyenek ötletgazdagok, a különböző lehetőségek közül a számukra megfelelő megoldásokat keressék. A gyermek is ember szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van szüksége Gyermekképünk A gyermek személyiségéből indulunk ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Tiszteletben tartjuk a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni a családokkal együtt, akik kiegyensúlyozottak, pozitív énképpel rendelkeznek, tele vannak élményekkel, kíváncsiak, képesek felfedezni, rácsodálkozni dolgokra, majd önállóan megoldani a feladatokat, akik harmonikus mozgáskultúrával rendelkeznek. Elemi ismereteik vannak önmagukról, környezetükről, védik, óvják azt, akik tisztelik a hagyományokat, eredményesen kommunikálnak társaikkal felnőttekkel, képesek kapcsolatot teremteni és a kontaktust fenntartani. Érzékenyek mások problémáira, elfogadják társaik másságát, megvalósítják önmagukat. Programunk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyerek számára az egyenlő hozzáférést, kielégíti a sajátos, változó testi, lelki szükségleteiket. Az egyéni fejlesztésre, a hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. Tehát önmegvalósító, alkalmazkodni, dönteni tudó, választásra képes, individualizált, és jól szocializált gyermekek nevelését kívánjuk megvalósítani. Célunk: Nevelésünkben arra törekedni, hogy az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyermekek önmagához, és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése is előtérbe kerüljön, mellyel megvalósul a személyiség komplex fejlesztése. Mindezt igyekszünk a kor kihívásainak megfelelően megvalósítani. A gyermeki személyiség kibontakoztatásánál törekszünk, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet 14

15 semmiféle előítélet kibontakozásának. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozása, fejlesztése Óvodaképünk Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvodánk óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkcióival biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételeit. Olyan óvodában kívánjuk nevelni a gyerekeket, ahol: Esztétikus, inger gazdag környezetet, élményekkel teli óvodai életet teremtünk a gyermekek számára, mely biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének, és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Kiemelt jelentőségű a tapasztalatszerzés, alkalmazóképes tudás megalapozása, holisztikus látásmód, környezettudatos magatartás kialakítása. Számtalan lehetőséget biztosítunk a gyerekek kompetencia-érzésének alakítására, formálására Barátságos, családias, érzelmi biztonságot nyújtó, inkluzív, befogadó légkört teremtünk a gyermekeknek, ahol előtérbe kerül a szabad játék, választhatnak a komplex tevékenységek, feladatmegoldások, technikák és az ismeretek mélysége tekintetében, életkori sajátosságaiknak, egyéni képességeiknek, eltérő fejlődési ütemüknek megfelelően differenciáltan (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Az óvodai közösségben értékként kezeljük a másságot, az egyéni eltéréseket, támogatjuk az egyéniségek kibontakoztatását, közösségivé válást, a szocializációt (individualizálva szocializálunk). Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemet, időt hagyva és adva mindenkinek a nevelési folyamatban történő fejlődéshez (különleges gondozást igénylő gyerekek ellátása). Segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk a befogadás lehetőségét, a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését 15

16 Nyitott óvodaként a szülőkkel partneri kapcsolatban - folyamatosan bevonva őket az óvodai nevelésbe - törekszünk az összehangolt, gyermeki érdeket előtérbe helyező, közös tájékoztatáson alapuló együttnevelésre Óvodánk küldetésnyilatkozata Óvodánkban 2006-tól folyamatosan bevezetésre kerül a telephelyek egyéni arculatának - hagyományőrzés, anyanyelvi nevelés, környezetvédelem, tehetséggondozás - megőrzésével a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Célunk a nevelés minden területén- testi, lelki, értelmi- az óvodába járó gyerekek harmonikus személyiségének kibontakoztatása, egyéni és speciális nevelési szükségleteinek kielégítése egyéniségük tiszteletben tartása mellett. Programunkban megfogalmazott értékeink, az óvoda jelenlegi minőségének folyamatos, tudatos továbbfejlesztése. Arculatunkat úgy alakítjuk ki, hogy megfeleljünk: A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak A pedagógiai etika követelményeinek A szülők igényeinek A fenntartó elvárásainak 1.5 Célok, alapelvek, feladatok Az óvodai nevelés céljai Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának, a hátrányok csökkentésének, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételének segítése. A gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 7 éves korig, illetve az iskolai érettség eléréséig. Az óvodás gyermek eltérő fejlődési ütemének és érési jellemzőinek szem előtt tartásával a gyermeki személyiséghez igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával, játékos keretek között alakul: o az egészséges sokoldalú személyiség, o gyermekek környezettudatos szemlélete, o a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, értelmi érettség. 16

17 Sokoldalú képességfejlesztés elősegítésével a gyermek fejlődésének biztosítása az egyén önkiteljesedésének elősegítése A tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése, tanulási zavarok megelőzése. A teljes gyermeki személyiség fejlesztése tevékenységek végzése során. A hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlőség megteremtése, hátrányok csökkentése, a zökkenőmentes iskola átmenet biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően. A tehetséges gyermekek tehetségcsírák felismerése, képességeik felszínre hozása Alapelvek Óvodai nevelésünk alapelvei hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermekek személyiségéhez kell igazodniuk A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének biztosítása. Alapelveink: Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése A gyermeki személyiség elfogadása, tiszteletben tartása, szeretete, a gyermeki jogok védelme, szolgálata, biztosítása. A gyermeki személyiséget bizalom és megbecsülés övezi. Segítő, együttműködő, kooperatív, ösztönző és aktivizáló, a gyermeki szükségleteket kielégítő pedagógusi magatartás folyamatos érvényesítése és fejlesztése. Nyitott, rugalmas nevelési környezet (személyi és tárgyi) biztosítása, mely igazodik a gyerekek egyéni szükségleteihez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. Segíti egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, egészséges fejlődését. Elsődleges a gyermekek egyéni megismerése, személyes igényeik, szükségleteik kielégítése. 17

18 A tevékenységeken keresztül az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítésének biztosítása. A gyermekek személyiségfejlődésének segítése az életkoruknak megfelelően játékkal, sokféle élményt, tapasztalatot nyújtó tevékenységi lehetőség biztosításával. A szabadjáték nagy hangsúlyt kap a gyermekek napirendjében. Játékos elemeket tartalmazó munkajellegű tevékenységek biztosításával normák, értékek, szabályok kialakítása. Lehetővé válik a közösségért végzett munka örömének megélése. Olyan óvodai környezet biztosítunk, melyben a gyermek ismereteit cselekvésen, tapasztalások útján szerezze, sajátítsa el, melyet alkalmazzon képességei, készségei által. Törekszünk arra, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. Nevelési koncepciónk a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása. Előtérbe helyezve a kreativitás és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását. Nevelőmunkánk központi eleme az egyéni bánásmód és a gyermekek differenciált fejlesztése. Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs képességek és szociális kompetenciák fejlesztésére. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése és a tehetségnevelés egyaránt fontos. Olyan pedagógiai környezet biztosítása az óvodai csoportokban, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik. Integrált nevelés keretében felvállaljuk a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a hallássérült, a beilleszkedési-, a magatartási nehézségekkel küzdő, a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését és az esélyegyenlőség megteremtését. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. Nevelési célunk, hogy igényévé váljék a csoporttal való együttműködés, ugyanakkor, ha arra van igénye, egyedül is tevékenykedhessen. Biztonságot nyújtó, megalapozott, következetes, rugalmas szokásrendszer kialakítása. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakción keresztül fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak, az iskoláskornak az alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is. 18

19 Az egészséges életmódra, életvitelre nevelés területén a gyermek gondozottságának, fizikai szükségletének kielégítése, biztosítása. Egyéni mozgásigény kielégítése, fejlesztése. A mozgás megszerettetése, örömének átélésére nevelés. Környezettudatos viselkedés, magatartás megalapozása, célunk, hogy befogadóvá váljanak a külső világ ingereire. Óvodai nevelésünk megalapozza az önálló tanulást segítő képességek, a kommunikációs és a szociális kompetenciák fejlődését, ezzel segítve a gyermekeknek az óvodából iskolába való átmenetet zökkenőmentességét. Esztétikailag igényes óvoda megteremtése a helyi nevelési gyakorlatok specifikumainak alkalmazásával. A pedagógus és a pedagógus munkát segítő dolgozók modell szerepének érvényesítése. Partner- és minőségközpontúság. Szülőkkel való őszinte kapcsolat kialakítása, fenntartása az együttnevelés érdekében. Nyitott óvodaként lehetőséget biztosítunk az óvodai életbe való bekapcsolódásra, közös élmények szerzésére. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésben biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálást. A program nevelési feladatrendszere Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösség nevelés Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Nevelési koncepciónkat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével egyéni adottságaikból kiindulva valósítjuk meg. 19

20 1.6 Egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Teljes körű egészségfejlesztésünk célja, hogy minden gyermek részesüljön a teljes testi, lelki, jóllétet, egészséget, egészségi állapotot hatékonyan fejlesztő a mindennapok során rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Végső célunk az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magába foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Céljaink: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése során formálódnak az egészséges életvitelhez szükséges jártasságok, készségek, kompetenciák fejlődnek testi képességeik fejlődnek az önkiszolgálás biológiai szükségletei, komfortszükségletek önértékelés fejlesztése, önbizalom, önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése (étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán) Feladatok: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése testi és lelki egészség fejlesztése, viselkedési szokások alakítása a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 20

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28.

2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 034340. BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. 2013. FASORI KICSINYEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 034340 BUDAPEST 1068 Városligeti fasor 28. TARTALOM 1. Bevezető 1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 3. old. 1.2. Óvodánk adatai 3.

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben