Egyéni fejlesztő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia /

2 Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív szerialitás, differenciálás szókincsbővítés és aktivizálás olvasástechnika, szövegértés helyesírás, nyelvi fejlesztés A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztő programba azok a területek kerültek be, amely készségek elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a

3 helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembe vételével. Várható eredmények A játékos helyzetbe ágyazott fejlesztés növeli a gyermek biztonságát, saját sikerességének és eredményességének hitét. Feltétlenül javítja motiváltságának szintjét. Egyre inkább képessé válik huzamosabb ideig dolgozni, ami a teljesítmény növelés egyik feltétele. A csoporthelyzet az alkalmazkodókészséget, a társakkal való együttműködést, a szociális kompetenciákat fejleszti. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés javítja a gyermek tanulási teljesítményét.

4 FEJLESZTENDŐ TERÜLET FEJLESZTÉSI FELADAT TANTÁRGYI TÉMAKÖR ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Auditív észlelés Lépések.: fejlesztésekor nagyon fontos a - zörejek megkülönböztetése fokozatosság elvének betartása. - hangutánzó gyakorlatok Auditív percepció Ugyanis az írás és olvasás elsajátításához fontos a hangok Szociális kompetenciát - gyakorlatok beszédhangokkal pontos észlelése, a jó hallás, a hangok fejlesztő órák Auditív szerialitás, differenciálás tiszta ejtése és az egymástól való megkülönböztetésnek a képessége. Kooperatív tanulásszervezési módszerek Hol ketyeg az óra? Kakukk, hol vagy? Auditív figyelem Hangok birodalma Mi repül? Magyar irodalom Mit hallok a hasadból? magyar népmesék Tapsolj! dramatizálás Zavarás mondókák, versek Név-út játék tanulása Add tovább!

5 Auditív emlékezet Auditív differenciálás Auditív diszkrimináció tartalommondás elbeszélő fogalmazás alkotása, kiegészítése Magyar nyelv szógyűjtés rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű sz. többjelentésű sz. szófelismerés szóláncok nyelvi játékok mondatfajták mondatbővítés szófajok: ige főnév melléknév Emlékezés hangeffektusokra, zörejekre, egymás hangjára Hangszerek hangjának felismerése Anyanyelvi játékok, mondatbővítés, szólánc többféleképpen Vers, ének, mondóka tanulása Rövid történetek, mesék felidézése Kirándulni megyünk Elmentem a boltba Hangszerek nyomában Hangos posta Háttérzene melletti foglalkozások Alapzajban, zajos környezetben utasítások megértése Zajrejtvény Mi esett le? Ugass kutyus!

6 A hallási figyelem és megkülönböztető képesség fontos feltétele az olvasásnak és a helyesírásnak. A gyermekek nemcsak azokat a betűket téveszthetik, cserélhetik össze, amelynek nyomtatott képe hasonlít (e-é, a-á, b-d, m-n, sz-zs ), hanem melyeknek a hangalakja hasonló (k-g, b-p, f-v, s- zs). Auditív szerialitás Ének-zene hangszerismeret ritmuskészségfejl. közös éneklés daltanulás tánc, körjáték Hosszú vagy rövid Közeli vagy távoli Énekes tűz-víz Hegyezd a füled! Találjuk ki Őrizd a kincset! Gyere ide! Keresem a párom Koppants, ha hallod Ritmusgyakorlatok, bővülő ritmusképletek Hangszerek, szavak mondatok sorrendisége, a sorrend változtatása Sindelar gyakorlatok Bumm Távirat Figyeld a szabályt! Bizalom

7 Környezetismeret állatok Matematika számok neve helyiértéke logikus gondolkodás Állatmemória Építkezés logikai lapokból Számok előre, hátra Bővített mondatok Folytatásos történet Versek, mondókák hangok, szavak utánmondása növekvő elemszámmal utasítások végrehajtása egyre több utasítás alapján szógyűjtés hangok, fogalmak, szófajok alapján szófelismerés mgh-k, msh-k alapján szólánc /eszközök: hangszerek, csörgők; hangfelvételek háttérzajokkal kazettán, számítógépen;logikai készlet /

8 A rövid idejű verbális memória magyar irodalom Memóriajátékok megfelelő működése szükséges a jó fogalmazás Társasjátékok Verbális memória beszédészleléshez, a helyes artikulációhoz, az írott nyelv elbeszélés, leírás népköltészet, mondák Tárgyak, események megfigyelése, majd felidézése megfelelő szintű azonosításához (írás, versek, memoriterek Élmények mesélése (beszélgetőkör) Szókincs bővítés és aktivizálás olvasás). műsorok előadása dramatizálás dramatikus játékok képzelet fejl. Mondatalkotási gyakorlatok Szómagyarázatok bábozás Kakukktojás játékok nyelvtörők Nyelvtörők Szókincs bővítés magyar nyelv Dobj egy szót! Beszédfejlesztés szóláncok Tartsd a titkot! szógyűjtés Mi van a hátizsákban? szinonímák Mit rakjunk a bőröndbe? mondatalkotás Mit láttál az állatkertben? mondatbővítés Gyermek activity Telefon Hegy-völgy

9 napközis, szabadidős foglalkozások szociális kompetenciát fejlesztő órák Bábozás, mesedramatizálás Versek, mesék, dalok tanulása, bemutatása Szituációs, kommunikációt fejlesztő játékok Szókincs aktiválás A gyermek aktiválható szókincsét ítéljük meg, vagyis nem a szókincs nagyságáról kapunk képet, hanem a hozzáférési folyamatokról. Arra vagyunk tehát kíváncsiak, hogy a gyermek az aktuálisan meglévő lexikonjában hogyan és milyen gyorsan tud tájékozódni. magyar nyelv szógyűjtés szómagyarázatok Meghatározott szókezdettel (ma me ) hány értelmes szót tud mondani. /9 éves korban 4-5 szó várható el/ /Beszédében megfigyelhetők hibás ejtések, melyek az írásban és

10 olvasásban is jelentkeznek. Magas hibaszámmal, kissé lassan olvas. Szövegértése az olvasás gyenge színvonala miatt jelentősen alatta marad az elvártnál./ Olvasási készségek fejlesztése Auditív percepció fejl. Vizuális percepció fejl. Formaészlelés fejl. Olvasás technika Vizuális, absztrakt jelek felismerése Szem-kéz koordináció fejl. Szövegértés Beszédkészség fejlesztése Figyelem a gondos hangképzésre, beszédlégzésre helyes artikuláció magyar irodalom Légző és artikulációs gyakorlatok Zöngés és zöngétlen mássalhangzók megfigyelése Hangsúly, hangerő Tempóváltások Szavak hangokra és szótagokra bontása

11 Beszédértés fejlesztése Szóbeli szövegek megértése és alkotása figyelem a beszélgetőtársra verbális percepció fejl. magyar nyelv magyar irodalomfogalmazás szociális kompetenciát fejlesztő órák, beszélgetőkör ének-zene környezetismeret napközis foglalkozások Magánhangzók alapján szavak felismerése Szófelismerés első szótag alapján Utánzás: állathangok, beszédhangok Mondókák, énekek, versek tanulása Memoriterek szöveghű, kifejező tolmácsolása Nyelvtörők Kérdezz-felelek játékok Párbeszédek Telefon beszélgetés Szituációs játékok Meselánc Barkochba Mindennapi élmények elmondása Olvasmányok tartalma

12 Fogalmazás képsorról Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása Szövegértés Hangos és néma olvasás Mindkettő egyformán fontos! különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása Szöveg felolvasása hangsúly, értelmezés,lényeg hibák javítása: figyelem összpontosításával, tempó lelassításával Minden órán Szópiramis, mondatpiramis Látószögnövelő gyakorlatok Bontójáték (egybeírt mondat tagolása) Hibakereső játékok Mesék, versek, történetek olvasása Reklámok, plakátok, meghívók, menetrendek, stb. olvasása A hangos olvasás gyakorlása: -egyéni munkaformában stafétaolvasás (egymást szólítják) javító olvasás (a következő gyerek javít) szótagnyelő (csak az első szótagot ) kihagyásos (minden 2.szót kihagynak) visszhang -páros munkaformában szerepek szerinti olvasás /dramatizálás előkészítése/

13 rengeteg gyakorlás! sokféle, érdekes szöveg! változatos, ötletes módszerek! -kórusban Apasztó, dagasztó (fokozatosan bekapcsolunk, vagy kikapcsolunk egy-egy gyereket) Rádiózás Mesélés Beszélgetés Együttes játék Felnőttekkel való kommunikáció A hibás betűejtések hátráltatják a betűfelismerésben és differenciálásban. Diktálás után sok Eszközök: Szövegértést fejlesztő feladatlapok, munkafüzetek Multimédiás oktatóprogramok: Beszédmester Manó olvasás Egyszervolt Fejlesztő játékok: Betűvilág kártyakészlet LÜK képességfejl.csomag Betűről betűre olasásfejl. füzetek

14 hibával ír. A tollbamondás igen összetett, sok képesség összehangolt működésére építő feladat: -auditív figyelem Nyelvi fejlesztés Helyesírás -auditív analízis-szintézis -auditív differenciálás -auditív szeriális memória - vizuális figyelem: bármely órán Mi változott? Látási figyelem, látással összefüggő Keresd a párját! lényegkiemelés. magyar nyelvtan írás Memóriakártyák Kakukktojás Melyik nem illik a sorba? Labirintus játék Pontok összekötése Építs ugyanilyet! -vizuális analízis-szintézis: nagy képben kis részlet A rész és egész észlelés képessége képek átmásolása

15 megjelenik az írás során is. -vizuális differenciálás: Látással kapcsolatos megkülönböztető képesség. Vizuális hasonlóságon alapuló betűcserék. -vizuális szerialitás: A látottak helyes sorba rendezése, elrendezése. A betűk helyes sorrendje a szavakban. -vizuomotoros koordináció: Grafomotorika. A szem és a kéz összehangolt munkája. Nagymozgások testnevelés technika betűkapcsolások egybe-és külön írások szavak, betűk, íráselemek Színezd az egyformát! Mi bújt el? Puzzle betűfelismerések betűkeresések betűcserék értelmetlen szósorok szócsonk szabadmozgások:csúszás, mászás, futás... utánzó mászások

16 Finommozgások -téri tájékozódás: Jobb és bal irányok, illetve különböző viszonyulásokat kifejező fogalmak ismerete, alkalmazása. Hasonló íráselemekből álló betűk, ahol megkülönböztetést csupán az irányok adhatnak. /p-b-d / rajz napközis foglalkozások egyensúlyt fejl. gyakorlatok gyurmázás, festés, tépés, nyírás ujjbábozás, gyöngyfűzés összerakó-szerelő játékok /fejlődik a logika, fantázia, kreativitás/ testséma kialakítása oldaliság kialakítása tájékozódás térben, síkban labirintus Mellékletek

17 Hol ketyeg az óra? A játék kelléke egy minél hangosabban ketyegő ébresztőóra, ill. egy metronóm. Egy gyereket kiküldünk a szobából, az órát pedig elrejtjük oly módon, hogy csak hallani lehessen, látni ne (akár valamelyik gyerek holmija közé, magasabb helyre tesszük fel pl. ablakpárkány stb.). Behívjuk a "keresőt", akinek feladata az órát a hangja után megtalálni. Ehhez a többieknek a legnagyobb csenddel kell őt hozzásegíteniük! A következő "kereső" lehet az, akinél az órát megtalálták, vagy akit az előző "kereső" választ. Nehezítések: keresés közben a gyerekek csendes suttogással (pl. mondókázás, éneklés) nehezíthetik a kereső dolgát, kinyithatjuk az ablakot stb.- Kakukk, hol vagy? Egyik gyereknek bekötjük a szemét, a párja lesz a kakukk, aki valahol a szobában elhelyezkedik. A bekötött szemű mondja a fenti kérdést, a másik válaszol, hogy kakukk, így kell megtalálnia őt. Lehet egyszerre több párral játszani, mindenkinek más madara van veréb, galamb, kacsa, csibe, varjú stb., s azt kérdezik, madárkám, hol vagy?, és a párjának a megfelelő hangon kell válaszolnia. A madárkának figyelnie kell, mikor szól az ő párja. Hangok birodalma Hunyd be a szemed és nyisd ki a füled! Ha jól fülelsz, hallhatod, hogy mennyi zaj és hang vesz téged körül. Meséld el, mi az amit hallottál! Nyissuk ki az ablakot, kintről milyen új hangokat hallunk? Mi repü l? Figyelj nagyon mert mindenféle tárgy nevét fogom mondani. Ha olyant fogsz hallani ami repül, akkor kérlek állj kis terpeszállásba és a kezeidet tedd oldalsó középtartásba, mintha repülnél. Mit hallok a hasadból?

18 Feküdjünk le a talajra úgy, hogy mindegyik gyereknek a feje egy másik gyerek hasán legyen. Füleljünk, milyen hangok, zajok hallatszanak társunk hasából. Aztán az egyik gyerek mondjon egy rövid szót, majd a többiek egyesével ismételjék meg. A furcsa hangok hallatára valószínűleg mindenkiből kitör majd a nevetés. Tapsolj! A gyermekek körbe ülnek a játékvezetővel együtt, aki lassan tapsolni kezd. Mindenki ráfigyelve pontosan úgy igyekszik tapsolni, ahogy ő. Ha abbahagyja a tapsolást, a többiek sem tapsolhatnak. Aki mégis tovább tapsol,az kiáll a játékból, és félre áll, vagy a kör közepén a földre leül. A játékosok száma egyre fogy, győzött az utolsó gyermek. Eleinte lassan tapsoljunk, hogy a gyermekek jól belejöjjenek a tapsolásba. Később már váltakozva, hol lassan, hol gyorsan, hogy a gyermekeknek jobban kelljen figyelniük a játékvezető kezére Zavarás Most próbáljuk meg a gyermeket rávenni arra, hogy ne hagyja figyelmét elterelni a feladatról. Ehhez zörejkulisszára lesz szükség, amit egy magnetofon segítségével állíthatunk elő. (Kazettára vegyünk fel néhány percnyi utcai zajt, 3-4 percnyi zenét, néhány perc beszédet, rádió híreket vagy regényrészletet és a saját hangunkat is újságcikk felolvasásakor.) Ha a háttérhang-kazetta elkészült, kapcsoljuk be a magnetofont és olvassuk fel újra a méh történetet. A gyereknek megint csak az a feladata, hogy amikor a méh szót hallja, kopognia kell, de a zajháttér ellenére egyetlen méhet sem szabad elszalasztania. A kazetta mindig közvetlenül a beszélő mellett legyen. Ezt követően ezt a gyakorlatot különböző történetekkel és szavakkal is elvégezhetjük. Név-út játék Jelöljünk ki egy kiinduló pontot a szoba egyik falánál, távolabb pedig a cél helyét. A gyermek a kiinduló pontra áll és csak akkor léphet egy lépést előre, amikor a felsorolt szavak között a Saját nevét meghallja. Pl.: ház, kályha, virág, Péter, alma, baba, Péter, autó, labda, szék, Péter...stb. A szavakat monoton hangon kell sorolni. - Ha a gyermek nem lépett előre a nevét hallva, akkor megállítjuk, és egyet vissza kell lépnie. Ha nem téved, jutalom várja a célnál. Ezt a játékot 4-5 fős gyermekcsoporttal is eljátszhatjuk, ilyenkor minden gyermek nevét beillesztjük a tárgynevek sorába. Ha versenyjátékot tervezünk, akkor minden gyermek kezébe négy kockát adunk, ha valaki hibázik, egy kockát letesz. Akinek a célnál minden kockája a kezében van, az a győztes Aki elveszette valamennyi kockáját útközben, az kimarad a játékból a következő korig. Add tovább

19 A gyerekek körben ülnek, kezükben egy tárggyal. Tapsra eggyel mindig jobbra adják a tárgyat. Vissza -utasításra vissza kell adni az éppen adott tárgyat. Újabb tapsra folytatódhat a játék. Egyéb utasításokban is meg lehet egyezni, ha nehezíteni akarjuk a játékot. Kirándulni megyünk Mi kerüljön a hátizsákba? Itt is fokozatosan növekedik az elemek száma: pl. zsemle, zsebkendő, sajt, üdítő stb. Elmentem a boltba A játékot kezdő gyermek azt mondja: "Elmentem a boltba és vettem egy túrót." A következő gyermek: "Elmentem a boltba, vettem egy túrót, és egy tejfölt."a következő mindig ismétli, amit az előzőek mondtak, és mond hozzá egy új élelmiszernevet. Hangszerek nyomában Gyűjtsünk össze mindennapi, hangot adó használati tárgyakat, esetleg hangszereket. Próbáljuk ki mindegyik hangját, hogy ismerős legyen. Bekötjük a gyermek szemét, és 1, 2, esetleg 3 hangszer szólaltatunk meg egymás után. A gyermeknek ki kell találnia, milyen hangszereket hallott, és milyen sorrendben. Hangos posta Tapsolok neked egy rövid ritmust. Jól jegyezd meg, mert Te leszel a postás. El kell vinned ezt a ritmust egy másik gyermeknek, vagy vissza kell küldened nekem. Zajrejtvény A gyerekek keresnek olyan tárgyakat, amelyekkel zajokat idézhetnek elő, és ők adnak fel egymásnak "zajrejtvényeket". Ezekkel a tárgyakkal, amiket hoztam neked, valamit csinálni fogok. De ti ezt nem láthatjátok, bebújok a paraván mögé! Találd ki, mit csinálok! Figyelj a hangokra, zajokra! Pl: papírtépés, zacskócsörgetés, ceruzahegyezés, hangszer megszólaltatása...stb. Mi esett le? Néhány tárgyat egymás után a padlóra ejtünk, miközben a gyerekek "hunynak", majd megpróbálják kitalálni - megfelelő sorrendben -, hogy milyen tárgyakat ejtettünk le. A tárgyakat előtte megnézzük, okozott hangokat előtte meghallgatjuk. Nehezítés: az előzetesen nem látott, de utólag az asztalra kirakott tárgyakat kell a megfelelő sorrendbe rakni, ahogy hallottuk a hangokat. Még jobban nehezített változat, amikor azonos rendeltetésű, de különböző anyagokból készült tárgyakat ejtünk le: kiskanál műanyagból, fémből, fából; különféle-fajta labdák stb. Előtte természetesen megnézzük, meghallgatjuk a hangjukat és utána vonulunk paraván mögé.

20 Ugass kutyus! Az egyik gyerek szemét bekötjük. Ő áll középre, ő lesz a gazdi. Valakire rámutat, és azt mondja: Ugass kutyus, vau, vau! Akire rámutat, annak ugatni kell. A gazdinak ki kell találnia, ki a kutyus. Hosszú vagy rövid? Hangokat fogok mondani neked. Ha hosszú hangot hallasz, emeld fel a hosszú pálcikát, ha rövid hangot hallasz, a rövid pálcikát! Pl. á, o, ú, i, ö, ő...stb Közeli vagy távoli? A vándorzenészek régen járták a városokat, és zenéltek. Én is egy vándorzenész vagyok, és egy dalt fogok énekelni. Találd ki, hogy közel vagyok, vagy távol? (A dal hangerejét kell közben változtatni) Előtte mutassuk be, hogy milyen élmény távolról hallani valamit (halk) és milyen közelről (hangos). Gyorsan vagy lassan Figyelj, hogyan dobolok! Ha lassan, akkor a maci cammogjon hozzám lassan, ha gyorsan dobolok, fusson ide. Énekes tűz-víz! Egy tárgyat kijelölünk, ami a kincs lesz. Egy gyermeket kiküldünk a szobából, a többiekkel pedig pedig elrejtjük a kincset. A keresőt a társak énekszóval irányítják a kincs felé. Ha közeledik a kincshez, hangosabban énekelnek, ha távolodik, az énekszó is elhalkul. Hegyezd a füled! Hangsor-párokat mondok, s gyermekünknek azt kell eldöntenie, hogy amit hall az teljesen egyforma-e, ugyanazt hallja-e kétszer. Ha egyforma, tapsoljon egyet. Segíthetünk úgy megértetni vele a feladatot, hogy először értelmes szavakat mondunk: róka-róka, róka-lóka illetve kenyér-kenyér, zseb-seb. Mikor itt már érti a feladatot, indulhatunk az értelmetlen hangsorok irányába. padi-padi, kop-top, rafi-ravi, tami-tari, réjk-rék, gég-gék, pári-páli, mási-masi, tam-tan, cukko-cukko, zsuk-suk, zsému-zsému, kege-keve, vetrit-vetrit, verény-véreny, totem-toten, rokka-roka, dukkó, dukó, hallé-allé, szami, sami Találjunk ki együtt szavakat!

21 Elkezdünk egy értelmes szót pl. telef.., s a gyereknek kell befejezni. Eleinte úgy adjuk meg a szavakat, hogy csak az utolsó, vagy az utolsó két betű hiányozzon, de aztán ahogy belejönnek, úgy nehezítsük (Az is nehéz, amikor a szavak rövidek, s az utolsó két betű hiányzik!). - repülőgé, rágógu, cseresz fenyőf, szivárv, helikop, karács, búgócsi, állatke, elef, meséskö, testv, nad, templ, med, fark, szemü, Őrizd a kincset A bekötött szemű játékos a kalóz, aki a mellétett pénzérméit vagy a pénzes láda kulcsait védi. A körben ülő játékosok közül egy óvatosan odalopakodik, és megpróbálja elcsenni a kalóz pénzét vagy kulcsát. Ha sikerül, ő lesz a kalóz. Ha a kalóz észreveszi, akkor rámutat, amerre gondolja. Csak csendben játszható. Gyere ide! Hangirány követése, egymás hangjának felismerése. Egy gyerek szemét bekötjük. A többiek közül egyet kiválasztunk, aki suttogva addig hívogatja a társát, amíg odatalál. Változat: a hívó gyermek kopogtat valamilyen hangot adó tárggyal. A bekötött szemű gyermeknek meg kell találni a kopogtató gyermeket Hegyezd a füled egyetlen szóra! Bekapcsolom a rádiót, olyan közepes hangerőn kell szólnia. Miközben a rádiót hallgatod, én szavakat fogok mondani, de neked csak egyetlen szóra, a felhőre kell figyelned. Amint meghallod, tapsolj egyet! Hegyezd a füled!! alapzajban, zajos környezetben utasítások megértése. Bekapcsoljuk a magnót, ahonnan zene, vagy beszéd szól. Eközben adunk egyszerű utasításokat a gyerekeknek, amelyeket nekik meg kell csinálniuk. Az utasítás szólhat egy megszólított gyermeknek, de az egész csoportnak. Keresem a párom Minden gyerek húz egy papírcédulát, amin egy állat képe található. Egy adott jelre minden gyereknek az általa kihúzott állat hangját kell utánoznia addig, amíg rá nem talál a mozgás közben a társára, aki szintén ugyanolyan állat. A hangzavarban társra lelt állatok kezet fognak, és az egymásra talált párok elhallgatnak. Bumm

22 Fokozatosan bővítve a szósort, bum -ot mondunk. Pl. vonat bum vonat bum stb. Milyen jármű megy még sínen: villamos. Tehát: vonat, villamos bum vonat, villamos bum stb. Aztán: metró. Tehát: vonat, villamos, metro bum vonat, villamos, metro bum stb. Különböző főfogalmak alá gyűjthetünk szavakat: bútorok, ételek, játékok stb. Távirat érkezett 4 ütem hosszúságú szöveget ritmustapssal kísérek, a gyerekeknek ezt az üzenetet kell átvenni, vagyis utánozni. Figyeld a szabályt! Körben állunk. A játékvezető elindít egy ritmikus sort: rózsa, tulipán, rózsa, tulipán. Mondja, mondja, majd egyszer csak, rózsa tulipán, rózsa szegfű. Aki hallja a hibát leguggol. Aki nem tud leguggolni, vagy legutoljára guggol le kiesek. Majd folytatjuk tovább más - más ritmikus sorokkal, lehetnek egyre nehezebbek is: piros - kék - sárga.. piros - kék - kék! elefánt madár síp... elefánt síp madár! három öt kilenc...három öt kettő! virág - labda - rózsa... virág - labda - virág! Számtalan változata van: szócsere, sorrend csere, szókihagyás, új szó bevitele. Bizalom Egy bekötött szemű gyerek úgy kerülgeti a tárgyakat, ahogyan az előtte haladó hanggal irányítja Pl.: taps, dob, berreg. A veszély jelzését és a jó út hangját előre meg kell beszélni. Állatmemória Minden gyermek feláll a padja mellett. Egymás után állatneveket kell mondani. Ami már elhangzott, azt nem lehet ismételni. Aki ront, vagy nem tudja folytatni a sort, az kiesik, leül. Számok előre, hátra Mondja a után: 1-5, 3-7-9, , , Nehezítés: kettő- és háromjegyű számokkal Hallgassa végig, majd mondja fordított sorrendben. Telefon

23 A gyermekek körben ülnek. Két gyermek, pl. Gábor és Peti kezdi a játékot. Gábor megszólal: Gábor hívja Petit. Ekkor Peti azonnal a saját nevét mondja és utána teszi egy másik gyermek nevét: Peti hívja Terit. Most Teri folytatja. Mindenkire kerüljön sor többször is, senki ne maradjon ki. Próbáljuk minél gyorsabban! Hegy-völgy A gyermekek egymás mögött sorban járnak. Ha azt mondjuk, hogy völgy, akkor törpejárásban haladnak tovább, míg a hegy elhangzásakor tovább sétálnak. Aki téved, vagy mindig csak a többieket utánozza, kiesik a játékból. Szólánc - Verbális memória Ketten és többen is "játszhatják": minden résztvevő csak úgy jut tovább, ha elsorolja az összes szót, amit a többiek már mondtak, és aztán kapcsolja a végére - láncszerűen - a saját szavát (pl.: bogár - bogár, mese - bogár, mese, gyűrű - bogár, mese, gyűrű, ház - bogár, mese, gyűrű, ház, labda stb.) Ha a gyermek nem képes a játékra, akkor egymáshoz közel álló, egymást könnyen felidéző szavakat próbáljunk mondani, így segítve őt sikerre. Például a gyermek azzal kezd, hogy hóember, akkor így folytassuk: hóember, szánkó. A hóember, szánkó szólánchoz a gyermek például azt kapcsolja, hogy alma (tehát egy egészen más szót) akkor a felnőtt az almához kapcsolja vagy azt, hogy eszik, vagy egy másik gyümölcsöt, ezáltal megint könnyítve kissé a gyermek emlékezeti feladatát. Nyelvtörők : Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Láttam szőrös hörcsögöt Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Két pék két szép kék képet kér. Kint sincs kincsünk, bent sincs kincsünk. Mit sütsz, kis szűcs? Sós húst sütsz, kis szűcs? Sárga bögre, görbe bögre. Jó nyár jár rája. (5x) Ádám bátyám pávát látván száját tátván lábát rázván pávává vált. Fekete bikapata kopog a patika pepita kövén. Moszkvics-slusszkulcs plusz Zsuk-slusszkulcs. Ne tegyetek levesembe petrezselyem levelet, mert nem szeretem. Dobj egy szót!

24 Szükséges hozzá egy készített dobókocka, amin hat témakört jelölő ábra van, amit a játék előtt megbeszélünk. Pl. Fa- növények, Cica- állatok stb. Lehet szófajokkal is játszani. Lehet játéktáblán is játszani, de lehet zsetongyűjtéssel is. A gyermek dob a kockával és a dobott témakörben kell szót mondania, de már elhangzott szó nem lehet. Ha sikerül, léphet a jelzett mezőre vagy zsetont kap. Az győz, aki a leghamarabb a célba ér vagy a legtöbb zsetont gyűjti. Tartsd a titkot! Csapatjáték. A gyerekek egymás mögé állnak. A táblán szókártyákat helyezünk el. Amikor a gyerekek még nem ismerik a betűket, a szókártyákat képekkel helyettesíthetjük. A csapatok első tagjának a fülébe egy a táblán található szót, titkot súgunk. Minden csapat más szót kap. Jelre a mögöttük álló fülébe súgják a szót, majd így tovább, végül az utolsó leveszi a hallott szót vagy képet. Ha jó, a csapat megtartja, ha nem visszakerül a táblára. Az a csapat nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte. Ügyelni kell arra, hogy a több forduló alatt a csapattagok helyzete csapaton belül változzon. Gyermek activity Előkészületek: Kettő csapatot választunk, egy csapat 3-4 gyerekből áll. Előre elkészített kártyákon tárgyakat, eseményeket rajzolunk (pl: hóember, születésnapi parti). Játék menete: Egy csapat húz a kártyából, az egyik gyermek a képen lévő tárgyat vagy eseményt körül írja úgy, hogy a kitalálandó szót nem mondhatja ki. A másik csapat ennek alapján próbálja megfejteni. Ha sikerül, egy korongot kapnak, melyeket a játék végén megszámolunk, s megállapítjuk, hogy melyik csapatnak volt több helyes megfejtése.

25 Irodalomjegyzék Dr. Németiné Borbás Andrea: Játékosan / Játékgyűjtemény / Gyarmati Éva: Játékkatalógus Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Kárpáti-Tasnádyné-Vajda: Betűről-betűre Szautner Jánosné-Szigeti Gizella: Nebuló Adorján Katalin: Szebben akarok írni! Joóné Nemes Gabriella: Gyakoroljunk együtt!

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

SzövegértéS, SzövegalkotáS

SzövegértéS, SzövegalkotáS SzövegértéS, SzövegalkotáS FÜggöNy mögött varázsláda játékok tára C a kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési operatív Program.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők

Részletesebben

Emlékeztető a 2010. 03.03-án tartott Integráló Óvónők Klubjáról

Emlékeztető a 2010. 03.03-án tartott Integráló Óvónők Klubjáról Emlékeztető a 2010. 03.03-án tartott Integráló Óvónők Klubjáról Kedves Kollégák! Ígéretünket betartva, összesítettük az összegyűjtött játékokat. Annak érdekében hogy tudatosan felépített anyanyelvi foglalkozásaitokat

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0066 AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI A jó iskola - az óvoda folytatásaként - játszva tanítja a gyermekeket, cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulását, figyelembe

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Összeállította: Bubernik Eszter

Összeállította: Bubernik Eszter Drámajátékok Összeállította: Bubernik Eszter 1 Gabnai Katalin a Drámajátékok Bevezetés a drámapedagógia című könyvében szereplő megfogalmazás szerint drámajáték minden olyan játékos emberi megnyilvánulás,

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek JÁTÉKTÁR a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek OKTATÁSI SEGÉDANYAG a Generátor programban résztvevő csoportvezetők, nevelők és

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

Kisiskolások játékai

Kisiskolások játékai Dr. Reigl Mariann Kisiskolások játékai És tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, aki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elpereg és megmarad a látszat. (József Attila: Könnyű, fehér ruhában)

Részletesebben

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu.

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa www.logopedia11.hu Itteni olvasásra Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport Az én virágoskertem Sipos Márk-katica csoport Kedves Szülő! Kedves hozzátartozó! Ha még nem kötelezte el magát, kérem, hogy adójának 1%-át ajánlja fel a Bp. 16.ker-i NAPSUGÁR/VADVIRÁG ÓVODA részére, hogy

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben