Egyéni fejlesztő program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia /

2 Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív szerialitás, differenciálás szókincsbővítés és aktivizálás olvasástechnika, szövegértés helyesírás, nyelvi fejlesztés A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztő programba azok a területek kerültek be, amely készségek elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a

3 helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembe vételével. Várható eredmények A játékos helyzetbe ágyazott fejlesztés növeli a gyermek biztonságát, saját sikerességének és eredményességének hitét. Feltétlenül javítja motiváltságának szintjét. Egyre inkább képessé válik huzamosabb ideig dolgozni, ami a teljesítmény növelés egyik feltétele. A csoporthelyzet az alkalmazkodókészséget, a társakkal való együttműködést, a szociális kompetenciákat fejleszti. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés javítja a gyermek tanulási teljesítményét.

4 FEJLESZTENDŐ TERÜLET FEJLESZTÉSI FELADAT TANTÁRGYI TÉMAKÖR ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Auditív észlelés Lépések.: fejlesztésekor nagyon fontos a - zörejek megkülönböztetése fokozatosság elvének betartása. - hangutánzó gyakorlatok Auditív percepció Ugyanis az írás és olvasás elsajátításához fontos a hangok Szociális kompetenciát - gyakorlatok beszédhangokkal pontos észlelése, a jó hallás, a hangok fejlesztő órák Auditív szerialitás, differenciálás tiszta ejtése és az egymástól való megkülönböztetésnek a képessége. Kooperatív tanulásszervezési módszerek Hol ketyeg az óra? Kakukk, hol vagy? Auditív figyelem Hangok birodalma Mi repül? Magyar irodalom Mit hallok a hasadból? magyar népmesék Tapsolj! dramatizálás Zavarás mondókák, versek Név-út játék tanulása Add tovább!

5 Auditív emlékezet Auditív differenciálás Auditív diszkrimináció tartalommondás elbeszélő fogalmazás alkotása, kiegészítése Magyar nyelv szógyűjtés rokon értelmű szavak ellentétes jelentésű sz. többjelentésű sz. szófelismerés szóláncok nyelvi játékok mondatfajták mondatbővítés szófajok: ige főnév melléknév Emlékezés hangeffektusokra, zörejekre, egymás hangjára Hangszerek hangjának felismerése Anyanyelvi játékok, mondatbővítés, szólánc többféleképpen Vers, ének, mondóka tanulása Rövid történetek, mesék felidézése Kirándulni megyünk Elmentem a boltba Hangszerek nyomában Hangos posta Háttérzene melletti foglalkozások Alapzajban, zajos környezetben utasítások megértése Zajrejtvény Mi esett le? Ugass kutyus!

6 A hallási figyelem és megkülönböztető képesség fontos feltétele az olvasásnak és a helyesírásnak. A gyermekek nemcsak azokat a betűket téveszthetik, cserélhetik össze, amelynek nyomtatott képe hasonlít (e-é, a-á, b-d, m-n, sz-zs ), hanem melyeknek a hangalakja hasonló (k-g, b-p, f-v, s- zs). Auditív szerialitás Ének-zene hangszerismeret ritmuskészségfejl. közös éneklés daltanulás tánc, körjáték Hosszú vagy rövid Közeli vagy távoli Énekes tűz-víz Hegyezd a füled! Találjuk ki Őrizd a kincset! Gyere ide! Keresem a párom Koppants, ha hallod Ritmusgyakorlatok, bővülő ritmusképletek Hangszerek, szavak mondatok sorrendisége, a sorrend változtatása Sindelar gyakorlatok Bumm Távirat Figyeld a szabályt! Bizalom

7 Környezetismeret állatok Matematika számok neve helyiértéke logikus gondolkodás Állatmemória Építkezés logikai lapokból Számok előre, hátra Bővített mondatok Folytatásos történet Versek, mondókák hangok, szavak utánmondása növekvő elemszámmal utasítások végrehajtása egyre több utasítás alapján szógyűjtés hangok, fogalmak, szófajok alapján szófelismerés mgh-k, msh-k alapján szólánc /eszközök: hangszerek, csörgők; hangfelvételek háttérzajokkal kazettán, számítógépen;logikai készlet /

8 A rövid idejű verbális memória magyar irodalom Memóriajátékok megfelelő működése szükséges a jó fogalmazás Társasjátékok Verbális memória beszédészleléshez, a helyes artikulációhoz, az írott nyelv elbeszélés, leírás népköltészet, mondák Tárgyak, események megfigyelése, majd felidézése megfelelő szintű azonosításához (írás, versek, memoriterek Élmények mesélése (beszélgetőkör) Szókincs bővítés és aktivizálás olvasás). műsorok előadása dramatizálás dramatikus játékok képzelet fejl. Mondatalkotási gyakorlatok Szómagyarázatok bábozás Kakukktojás játékok nyelvtörők Nyelvtörők Szókincs bővítés magyar nyelv Dobj egy szót! Beszédfejlesztés szóláncok Tartsd a titkot! szógyűjtés Mi van a hátizsákban? szinonímák Mit rakjunk a bőröndbe? mondatalkotás Mit láttál az állatkertben? mondatbővítés Gyermek activity Telefon Hegy-völgy

9 napközis, szabadidős foglalkozások szociális kompetenciát fejlesztő órák Bábozás, mesedramatizálás Versek, mesék, dalok tanulása, bemutatása Szituációs, kommunikációt fejlesztő játékok Szókincs aktiválás A gyermek aktiválható szókincsét ítéljük meg, vagyis nem a szókincs nagyságáról kapunk képet, hanem a hozzáférési folyamatokról. Arra vagyunk tehát kíváncsiak, hogy a gyermek az aktuálisan meglévő lexikonjában hogyan és milyen gyorsan tud tájékozódni. magyar nyelv szógyűjtés szómagyarázatok Meghatározott szókezdettel (ma me ) hány értelmes szót tud mondani. /9 éves korban 4-5 szó várható el/ /Beszédében megfigyelhetők hibás ejtések, melyek az írásban és

10 olvasásban is jelentkeznek. Magas hibaszámmal, kissé lassan olvas. Szövegértése az olvasás gyenge színvonala miatt jelentősen alatta marad az elvártnál./ Olvasási készségek fejlesztése Auditív percepció fejl. Vizuális percepció fejl. Formaészlelés fejl. Olvasás technika Vizuális, absztrakt jelek felismerése Szem-kéz koordináció fejl. Szövegértés Beszédkészség fejlesztése Figyelem a gondos hangképzésre, beszédlégzésre helyes artikuláció magyar irodalom Légző és artikulációs gyakorlatok Zöngés és zöngétlen mássalhangzók megfigyelése Hangsúly, hangerő Tempóváltások Szavak hangokra és szótagokra bontása

11 Beszédértés fejlesztése Szóbeli szövegek megértése és alkotása figyelem a beszélgetőtársra verbális percepció fejl. magyar nyelv magyar irodalomfogalmazás szociális kompetenciát fejlesztő órák, beszélgetőkör ének-zene környezetismeret napközis foglalkozások Magánhangzók alapján szavak felismerése Szófelismerés első szótag alapján Utánzás: állathangok, beszédhangok Mondókák, énekek, versek tanulása Memoriterek szöveghű, kifejező tolmácsolása Nyelvtörők Kérdezz-felelek játékok Párbeszédek Telefon beszélgetés Szituációs játékok Meselánc Barkochba Mindennapi élmények elmondása Olvasmányok tartalma

12 Fogalmazás képsorról Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása Szövegértés Hangos és néma olvasás Mindkettő egyformán fontos! különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása Szöveg felolvasása hangsúly, értelmezés,lényeg hibák javítása: figyelem összpontosításával, tempó lelassításával Minden órán Szópiramis, mondatpiramis Látószögnövelő gyakorlatok Bontójáték (egybeírt mondat tagolása) Hibakereső játékok Mesék, versek, történetek olvasása Reklámok, plakátok, meghívók, menetrendek, stb. olvasása A hangos olvasás gyakorlása: -egyéni munkaformában stafétaolvasás (egymást szólítják) javító olvasás (a következő gyerek javít) szótagnyelő (csak az első szótagot ) kihagyásos (minden 2.szót kihagynak) visszhang -páros munkaformában szerepek szerinti olvasás /dramatizálás előkészítése/

13 rengeteg gyakorlás! sokféle, érdekes szöveg! változatos, ötletes módszerek! -kórusban Apasztó, dagasztó (fokozatosan bekapcsolunk, vagy kikapcsolunk egy-egy gyereket) Rádiózás Mesélés Beszélgetés Együttes játék Felnőttekkel való kommunikáció A hibás betűejtések hátráltatják a betűfelismerésben és differenciálásban. Diktálás után sok Eszközök: Szövegértést fejlesztő feladatlapok, munkafüzetek Multimédiás oktatóprogramok: Beszédmester Manó olvasás Egyszervolt Fejlesztő játékok: Betűvilág kártyakészlet LÜK képességfejl.csomag Betűről betűre olasásfejl. füzetek

14 hibával ír. A tollbamondás igen összetett, sok képesség összehangolt működésére építő feladat: -auditív figyelem Nyelvi fejlesztés Helyesírás -auditív analízis-szintézis -auditív differenciálás -auditív szeriális memória - vizuális figyelem: bármely órán Mi változott? Látási figyelem, látással összefüggő Keresd a párját! lényegkiemelés. magyar nyelvtan írás Memóriakártyák Kakukktojás Melyik nem illik a sorba? Labirintus játék Pontok összekötése Építs ugyanilyet! -vizuális analízis-szintézis: nagy képben kis részlet A rész és egész észlelés képessége képek átmásolása

15 megjelenik az írás során is. -vizuális differenciálás: Látással kapcsolatos megkülönböztető képesség. Vizuális hasonlóságon alapuló betűcserék. -vizuális szerialitás: A látottak helyes sorba rendezése, elrendezése. A betűk helyes sorrendje a szavakban. -vizuomotoros koordináció: Grafomotorika. A szem és a kéz összehangolt munkája. Nagymozgások testnevelés technika betűkapcsolások egybe-és külön írások szavak, betűk, íráselemek Színezd az egyformát! Mi bújt el? Puzzle betűfelismerések betűkeresések betűcserék értelmetlen szósorok szócsonk szabadmozgások:csúszás, mászás, futás... utánzó mászások

16 Finommozgások -téri tájékozódás: Jobb és bal irányok, illetve különböző viszonyulásokat kifejező fogalmak ismerete, alkalmazása. Hasonló íráselemekből álló betűk, ahol megkülönböztetést csupán az irányok adhatnak. /p-b-d / rajz napközis foglalkozások egyensúlyt fejl. gyakorlatok gyurmázás, festés, tépés, nyírás ujjbábozás, gyöngyfűzés összerakó-szerelő játékok /fejlődik a logika, fantázia, kreativitás/ testséma kialakítása oldaliság kialakítása tájékozódás térben, síkban labirintus Mellékletek

17 Hol ketyeg az óra? A játék kelléke egy minél hangosabban ketyegő ébresztőóra, ill. egy metronóm. Egy gyereket kiküldünk a szobából, az órát pedig elrejtjük oly módon, hogy csak hallani lehessen, látni ne (akár valamelyik gyerek holmija közé, magasabb helyre tesszük fel pl. ablakpárkány stb.). Behívjuk a "keresőt", akinek feladata az órát a hangja után megtalálni. Ehhez a többieknek a legnagyobb csenddel kell őt hozzásegíteniük! A következő "kereső" lehet az, akinél az órát megtalálták, vagy akit az előző "kereső" választ. Nehezítések: keresés közben a gyerekek csendes suttogással (pl. mondókázás, éneklés) nehezíthetik a kereső dolgát, kinyithatjuk az ablakot stb.- Kakukk, hol vagy? Egyik gyereknek bekötjük a szemét, a párja lesz a kakukk, aki valahol a szobában elhelyezkedik. A bekötött szemű mondja a fenti kérdést, a másik válaszol, hogy kakukk, így kell megtalálnia őt. Lehet egyszerre több párral játszani, mindenkinek más madara van veréb, galamb, kacsa, csibe, varjú stb., s azt kérdezik, madárkám, hol vagy?, és a párjának a megfelelő hangon kell válaszolnia. A madárkának figyelnie kell, mikor szól az ő párja. Hangok birodalma Hunyd be a szemed és nyisd ki a füled! Ha jól fülelsz, hallhatod, hogy mennyi zaj és hang vesz téged körül. Meséld el, mi az amit hallottál! Nyissuk ki az ablakot, kintről milyen új hangokat hallunk? Mi repü l? Figyelj nagyon mert mindenféle tárgy nevét fogom mondani. Ha olyant fogsz hallani ami repül, akkor kérlek állj kis terpeszállásba és a kezeidet tedd oldalsó középtartásba, mintha repülnél. Mit hallok a hasadból?

18 Feküdjünk le a talajra úgy, hogy mindegyik gyereknek a feje egy másik gyerek hasán legyen. Füleljünk, milyen hangok, zajok hallatszanak társunk hasából. Aztán az egyik gyerek mondjon egy rövid szót, majd a többiek egyesével ismételjék meg. A furcsa hangok hallatára valószínűleg mindenkiből kitör majd a nevetés. Tapsolj! A gyermekek körbe ülnek a játékvezetővel együtt, aki lassan tapsolni kezd. Mindenki ráfigyelve pontosan úgy igyekszik tapsolni, ahogy ő. Ha abbahagyja a tapsolást, a többiek sem tapsolhatnak. Aki mégis tovább tapsol,az kiáll a játékból, és félre áll, vagy a kör közepén a földre leül. A játékosok száma egyre fogy, győzött az utolsó gyermek. Eleinte lassan tapsoljunk, hogy a gyermekek jól belejöjjenek a tapsolásba. Később már váltakozva, hol lassan, hol gyorsan, hogy a gyermekeknek jobban kelljen figyelniük a játékvezető kezére Zavarás Most próbáljuk meg a gyermeket rávenni arra, hogy ne hagyja figyelmét elterelni a feladatról. Ehhez zörejkulisszára lesz szükség, amit egy magnetofon segítségével állíthatunk elő. (Kazettára vegyünk fel néhány percnyi utcai zajt, 3-4 percnyi zenét, néhány perc beszédet, rádió híreket vagy regényrészletet és a saját hangunkat is újságcikk felolvasásakor.) Ha a háttérhang-kazetta elkészült, kapcsoljuk be a magnetofont és olvassuk fel újra a méh történetet. A gyereknek megint csak az a feladata, hogy amikor a méh szót hallja, kopognia kell, de a zajháttér ellenére egyetlen méhet sem szabad elszalasztania. A kazetta mindig közvetlenül a beszélő mellett legyen. Ezt követően ezt a gyakorlatot különböző történetekkel és szavakkal is elvégezhetjük. Név-út játék Jelöljünk ki egy kiinduló pontot a szoba egyik falánál, távolabb pedig a cél helyét. A gyermek a kiinduló pontra áll és csak akkor léphet egy lépést előre, amikor a felsorolt szavak között a Saját nevét meghallja. Pl.: ház, kályha, virág, Péter, alma, baba, Péter, autó, labda, szék, Péter...stb. A szavakat monoton hangon kell sorolni. - Ha a gyermek nem lépett előre a nevét hallva, akkor megállítjuk, és egyet vissza kell lépnie. Ha nem téved, jutalom várja a célnál. Ezt a játékot 4-5 fős gyermekcsoporttal is eljátszhatjuk, ilyenkor minden gyermek nevét beillesztjük a tárgynevek sorába. Ha versenyjátékot tervezünk, akkor minden gyermek kezébe négy kockát adunk, ha valaki hibázik, egy kockát letesz. Akinek a célnál minden kockája a kezében van, az a győztes Aki elveszette valamennyi kockáját útközben, az kimarad a játékból a következő korig. Add tovább

19 A gyerekek körben ülnek, kezükben egy tárggyal. Tapsra eggyel mindig jobbra adják a tárgyat. Vissza -utasításra vissza kell adni az éppen adott tárgyat. Újabb tapsra folytatódhat a játék. Egyéb utasításokban is meg lehet egyezni, ha nehezíteni akarjuk a játékot. Kirándulni megyünk Mi kerüljön a hátizsákba? Itt is fokozatosan növekedik az elemek száma: pl. zsemle, zsebkendő, sajt, üdítő stb. Elmentem a boltba A játékot kezdő gyermek azt mondja: "Elmentem a boltba és vettem egy túrót." A következő gyermek: "Elmentem a boltba, vettem egy túrót, és egy tejfölt."a következő mindig ismétli, amit az előzőek mondtak, és mond hozzá egy új élelmiszernevet. Hangszerek nyomában Gyűjtsünk össze mindennapi, hangot adó használati tárgyakat, esetleg hangszereket. Próbáljuk ki mindegyik hangját, hogy ismerős legyen. Bekötjük a gyermek szemét, és 1, 2, esetleg 3 hangszer szólaltatunk meg egymás után. A gyermeknek ki kell találnia, milyen hangszereket hallott, és milyen sorrendben. Hangos posta Tapsolok neked egy rövid ritmust. Jól jegyezd meg, mert Te leszel a postás. El kell vinned ezt a ritmust egy másik gyermeknek, vagy vissza kell küldened nekem. Zajrejtvény A gyerekek keresnek olyan tárgyakat, amelyekkel zajokat idézhetnek elő, és ők adnak fel egymásnak "zajrejtvényeket". Ezekkel a tárgyakkal, amiket hoztam neked, valamit csinálni fogok. De ti ezt nem láthatjátok, bebújok a paraván mögé! Találd ki, mit csinálok! Figyelj a hangokra, zajokra! Pl: papírtépés, zacskócsörgetés, ceruzahegyezés, hangszer megszólaltatása...stb. Mi esett le? Néhány tárgyat egymás után a padlóra ejtünk, miközben a gyerekek "hunynak", majd megpróbálják kitalálni - megfelelő sorrendben -, hogy milyen tárgyakat ejtettünk le. A tárgyakat előtte megnézzük, okozott hangokat előtte meghallgatjuk. Nehezítés: az előzetesen nem látott, de utólag az asztalra kirakott tárgyakat kell a megfelelő sorrendbe rakni, ahogy hallottuk a hangokat. Még jobban nehezített változat, amikor azonos rendeltetésű, de különböző anyagokból készült tárgyakat ejtünk le: kiskanál műanyagból, fémből, fából; különféle-fajta labdák stb. Előtte természetesen megnézzük, meghallgatjuk a hangjukat és utána vonulunk paraván mögé.

20 Ugass kutyus! Az egyik gyerek szemét bekötjük. Ő áll középre, ő lesz a gazdi. Valakire rámutat, és azt mondja: Ugass kutyus, vau, vau! Akire rámutat, annak ugatni kell. A gazdinak ki kell találnia, ki a kutyus. Hosszú vagy rövid? Hangokat fogok mondani neked. Ha hosszú hangot hallasz, emeld fel a hosszú pálcikát, ha rövid hangot hallasz, a rövid pálcikát! Pl. á, o, ú, i, ö, ő...stb Közeli vagy távoli? A vándorzenészek régen járták a városokat, és zenéltek. Én is egy vándorzenész vagyok, és egy dalt fogok énekelni. Találd ki, hogy közel vagyok, vagy távol? (A dal hangerejét kell közben változtatni) Előtte mutassuk be, hogy milyen élmény távolról hallani valamit (halk) és milyen közelről (hangos). Gyorsan vagy lassan Figyelj, hogyan dobolok! Ha lassan, akkor a maci cammogjon hozzám lassan, ha gyorsan dobolok, fusson ide. Énekes tűz-víz! Egy tárgyat kijelölünk, ami a kincs lesz. Egy gyermeket kiküldünk a szobából, a többiekkel pedig pedig elrejtjük a kincset. A keresőt a társak énekszóval irányítják a kincs felé. Ha közeledik a kincshez, hangosabban énekelnek, ha távolodik, az énekszó is elhalkul. Hegyezd a füled! Hangsor-párokat mondok, s gyermekünknek azt kell eldöntenie, hogy amit hall az teljesen egyforma-e, ugyanazt hallja-e kétszer. Ha egyforma, tapsoljon egyet. Segíthetünk úgy megértetni vele a feladatot, hogy először értelmes szavakat mondunk: róka-róka, róka-lóka illetve kenyér-kenyér, zseb-seb. Mikor itt már érti a feladatot, indulhatunk az értelmetlen hangsorok irányába. padi-padi, kop-top, rafi-ravi, tami-tari, réjk-rék, gég-gék, pári-páli, mási-masi, tam-tan, cukko-cukko, zsuk-suk, zsému-zsému, kege-keve, vetrit-vetrit, verény-véreny, totem-toten, rokka-roka, dukkó, dukó, hallé-allé, szami, sami Találjunk ki együtt szavakat!

21 Elkezdünk egy értelmes szót pl. telef.., s a gyereknek kell befejezni. Eleinte úgy adjuk meg a szavakat, hogy csak az utolsó, vagy az utolsó két betű hiányozzon, de aztán ahogy belejönnek, úgy nehezítsük (Az is nehéz, amikor a szavak rövidek, s az utolsó két betű hiányzik!). - repülőgé, rágógu, cseresz fenyőf, szivárv, helikop, karács, búgócsi, állatke, elef, meséskö, testv, nad, templ, med, fark, szemü, Őrizd a kincset A bekötött szemű játékos a kalóz, aki a mellétett pénzérméit vagy a pénzes láda kulcsait védi. A körben ülő játékosok közül egy óvatosan odalopakodik, és megpróbálja elcsenni a kalóz pénzét vagy kulcsát. Ha sikerül, ő lesz a kalóz. Ha a kalóz észreveszi, akkor rámutat, amerre gondolja. Csak csendben játszható. Gyere ide! Hangirány követése, egymás hangjának felismerése. Egy gyerek szemét bekötjük. A többiek közül egyet kiválasztunk, aki suttogva addig hívogatja a társát, amíg odatalál. Változat: a hívó gyermek kopogtat valamilyen hangot adó tárggyal. A bekötött szemű gyermeknek meg kell találni a kopogtató gyermeket Hegyezd a füled egyetlen szóra! Bekapcsolom a rádiót, olyan közepes hangerőn kell szólnia. Miközben a rádiót hallgatod, én szavakat fogok mondani, de neked csak egyetlen szóra, a felhőre kell figyelned. Amint meghallod, tapsolj egyet! Hegyezd a füled!! alapzajban, zajos környezetben utasítások megértése. Bekapcsoljuk a magnót, ahonnan zene, vagy beszéd szól. Eközben adunk egyszerű utasításokat a gyerekeknek, amelyeket nekik meg kell csinálniuk. Az utasítás szólhat egy megszólított gyermeknek, de az egész csoportnak. Keresem a párom Minden gyerek húz egy papírcédulát, amin egy állat képe található. Egy adott jelre minden gyereknek az általa kihúzott állat hangját kell utánoznia addig, amíg rá nem talál a mozgás közben a társára, aki szintén ugyanolyan állat. A hangzavarban társra lelt állatok kezet fognak, és az egymásra talált párok elhallgatnak. Bumm

22 Fokozatosan bővítve a szósort, bum -ot mondunk. Pl. vonat bum vonat bum stb. Milyen jármű megy még sínen: villamos. Tehát: vonat, villamos bum vonat, villamos bum stb. Aztán: metró. Tehát: vonat, villamos, metro bum vonat, villamos, metro bum stb. Különböző főfogalmak alá gyűjthetünk szavakat: bútorok, ételek, játékok stb. Távirat érkezett 4 ütem hosszúságú szöveget ritmustapssal kísérek, a gyerekeknek ezt az üzenetet kell átvenni, vagyis utánozni. Figyeld a szabályt! Körben állunk. A játékvezető elindít egy ritmikus sort: rózsa, tulipán, rózsa, tulipán. Mondja, mondja, majd egyszer csak, rózsa tulipán, rózsa szegfű. Aki hallja a hibát leguggol. Aki nem tud leguggolni, vagy legutoljára guggol le kiesek. Majd folytatjuk tovább más - más ritmikus sorokkal, lehetnek egyre nehezebbek is: piros - kék - sárga.. piros - kék - kék! elefánt madár síp... elefánt síp madár! három öt kilenc...három öt kettő! virág - labda - rózsa... virág - labda - virág! Számtalan változata van: szócsere, sorrend csere, szókihagyás, új szó bevitele. Bizalom Egy bekötött szemű gyerek úgy kerülgeti a tárgyakat, ahogyan az előtte haladó hanggal irányítja Pl.: taps, dob, berreg. A veszély jelzését és a jó út hangját előre meg kell beszélni. Állatmemória Minden gyermek feláll a padja mellett. Egymás után állatneveket kell mondani. Ami már elhangzott, azt nem lehet ismételni. Aki ront, vagy nem tudja folytatni a sort, az kiesik, leül. Számok előre, hátra Mondja a után: 1-5, 3-7-9, , , Nehezítés: kettő- és háromjegyű számokkal Hallgassa végig, majd mondja fordított sorrendben. Telefon

23 A gyermekek körben ülnek. Két gyermek, pl. Gábor és Peti kezdi a játékot. Gábor megszólal: Gábor hívja Petit. Ekkor Peti azonnal a saját nevét mondja és utána teszi egy másik gyermek nevét: Peti hívja Terit. Most Teri folytatja. Mindenkire kerüljön sor többször is, senki ne maradjon ki. Próbáljuk minél gyorsabban! Hegy-völgy A gyermekek egymás mögött sorban járnak. Ha azt mondjuk, hogy völgy, akkor törpejárásban haladnak tovább, míg a hegy elhangzásakor tovább sétálnak. Aki téved, vagy mindig csak a többieket utánozza, kiesik a játékból. Szólánc - Verbális memória Ketten és többen is "játszhatják": minden résztvevő csak úgy jut tovább, ha elsorolja az összes szót, amit a többiek már mondtak, és aztán kapcsolja a végére - láncszerűen - a saját szavát (pl.: bogár - bogár, mese - bogár, mese, gyűrű - bogár, mese, gyűrű, ház - bogár, mese, gyűrű, ház, labda stb.) Ha a gyermek nem képes a játékra, akkor egymáshoz közel álló, egymást könnyen felidéző szavakat próbáljunk mondani, így segítve őt sikerre. Például a gyermek azzal kezd, hogy hóember, akkor így folytassuk: hóember, szánkó. A hóember, szánkó szólánchoz a gyermek például azt kapcsolja, hogy alma (tehát egy egészen más szót) akkor a felnőtt az almához kapcsolja vagy azt, hogy eszik, vagy egy másik gyümölcsöt, ezáltal megint könnyítve kissé a gyermek emlékezeti feladatát. Nyelvtörők : Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Láttam szőrös hörcsögöt Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Két pék két szép kék képet kér. Kint sincs kincsünk, bent sincs kincsünk. Mit sütsz, kis szűcs? Sós húst sütsz, kis szűcs? Sárga bögre, görbe bögre. Jó nyár jár rája. (5x) Ádám bátyám pávát látván száját tátván lábát rázván pávává vált. Fekete bikapata kopog a patika pepita kövén. Moszkvics-slusszkulcs plusz Zsuk-slusszkulcs. Ne tegyetek levesembe petrezselyem levelet, mert nem szeretem. Dobj egy szót!

24 Szükséges hozzá egy készített dobókocka, amin hat témakört jelölő ábra van, amit a játék előtt megbeszélünk. Pl. Fa- növények, Cica- állatok stb. Lehet szófajokkal is játszani. Lehet játéktáblán is játszani, de lehet zsetongyűjtéssel is. A gyermek dob a kockával és a dobott témakörben kell szót mondania, de már elhangzott szó nem lehet. Ha sikerül, léphet a jelzett mezőre vagy zsetont kap. Az győz, aki a leghamarabb a célba ér vagy a legtöbb zsetont gyűjti. Tartsd a titkot! Csapatjáték. A gyerekek egymás mögé állnak. A táblán szókártyákat helyezünk el. Amikor a gyerekek még nem ismerik a betűket, a szókártyákat képekkel helyettesíthetjük. A csapatok első tagjának a fülébe egy a táblán található szót, titkot súgunk. Minden csapat más szót kap. Jelre a mögöttük álló fülébe súgják a szót, majd így tovább, végül az utolsó leveszi a hallott szót vagy képet. Ha jó, a csapat megtartja, ha nem visszakerül a táblára. Az a csapat nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte. Ügyelni kell arra, hogy a több forduló alatt a csapattagok helyzete csapaton belül változzon. Gyermek activity Előkészületek: Kettő csapatot választunk, egy csapat 3-4 gyerekből áll. Előre elkészített kártyákon tárgyakat, eseményeket rajzolunk (pl: hóember, születésnapi parti). Játék menete: Egy csapat húz a kártyából, az egyik gyermek a képen lévő tárgyat vagy eseményt körül írja úgy, hogy a kitalálandó szót nem mondhatja ki. A másik csapat ennek alapján próbálja megfejteni. Ha sikerül, egy korongot kapnak, melyeket a játék végén megszámolunk, s megállapítjuk, hogy melyik csapatnak volt több helyes megfejtése.

25 Irodalomjegyzék Dr. Németiné Borbás Andrea: Játékosan / Játékgyűjtemény / Gyarmati Éva: Játékkatalógus Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Kárpáti-Tasnádyné-Vajda: Betűről-betűre Szautner Jánosné-Szigeti Gizella: Nebuló Adorján Katalin: Szebben akarok írni! Joóné Nemes Gabriella: Gyakoroljunk együtt!

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása:

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: 7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: A tanulók ½ percig nézhetik az ábrát, amelyet mutatunk. Minden apró részletet meg kell figyelniük. Miután letelt az idő, eltesszük az ábrát, és 8 kérdésre kell válaszolniuk,

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik.

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik. SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 1 2 3 3 4 5 6 7 4 Szerző: Szabó Ottilia 1. SZORZÁS MÁTRIX TÁBLA Eszközök: - szorzatokat tartalmazó tábla, a tényezők fent és bal oldalon - 20-30 bábu - 1-1 vagy 2-2 db

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE

AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÜTEMÉRZÉK FEJLESZTÉSE A gyermekdalokban az ismétlődő mozdulatok miatt az ütem két negyedre, egy hangsúlyos és egy hangsúlytalan negyedre bomlik. A hangsúlyok kiemelésén keresztül figyelhetjük meg az

Részletesebben

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE

A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE A VIZUÁLIS EMLÉKEZET FEJLESZTÉSE AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.5 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam Melyikhez tartozom? 4. modul Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam 4. modul Melyikhez tartozom? MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Az AUDITÍV KÉSZSÉGEKET FEJLESZTŐ FELADATOK

Az AUDITÍV KÉSZSÉGEKET FEJLESZTŐ FELADATOK Az AUDITÍV KÉSZSÉGEKET FEJLESZTŐ FELADATOK AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja beszédfogyatékos tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VIII.3 AdB A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A kölcsönözhető eszközök bemutatása

A kölcsönözhető eszközök bemutatása A kölcsönözhető ök bemutatása Katalógus Hangzó kocka Audio lotto CD-vel Kinti hangok CD-vel Az anyanyelv fejlesztésének a kommunikáció fejlesztésének e Az auditív észlelés fejlesztését biztosító vizuális

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

SZKB103_13. Játék közösség önismeret

SZKB103_13. Játék közösség önismeret SZKB103_13 Játék közösség önismeret tanulói játék közösség önismeret 3. évfolyam 125 Diákmelléklet D1 Versek Szabó T. Anna Kézmosó-vers Cuk-ros, ra-ga-csos, ta-pa-dós, ma-sza-tos ez a kicsi tappancs. Hozd

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás Tartalom Tartalom A szerzőről, a fordítóról és a lektorról.... 7 Bevezetés.................................................................... 9 Áttekintő táblázatok.... 11 I. rész Játékok és fejtörők:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

Andorid-alapú applikációk alkalmazási lehetőségei a logopédiában. Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi Nóra

Andorid-alapú applikációk alkalmazási lehetőségei a logopédiában. Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi Nóra Andorid-alapú applikációk alkalmazási lehetőségei a logopédiában Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi Nóra IKT-eszközök a pedagógiában az emberiség történetében most először a gyerekek valami fontos

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben