Projektbeszámoló február 1. - március 4. Projektfelelıs: Mansáné Makra Mária. Csorvás, március 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektbeszámoló. 2010. február 1. - március 4. Projektfelelıs: Mansáné Makra Mária. Csorvás, 2010. március 10."

Átírás

1 Projektbeszámoló február 1. - március 4. Projektfelelıs: Mansáné Makra Mária Csorvás, március 10.

2 BESZÁMOLÓ A HONNAN JÖVÖK,, KII VAGYOK? CÍÍMŐ PROJEKTRİL február 1-tıl március 4-ig szerveztük meg a 3 hetet meghaladó projektet a felsı tagozat 7. évfolyamán a TÁMOP /08/2. azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben címő pályázatnak megfelelıen. Célunk az volt, hogy gyermekek jobban ismerjék saját magukat és lehetıségeiket, képesek legyenek együttmőködni társaikkal, módszereket tanuljanak a problémák megoldására, ezáltal hatékonyan alakítsák saját és környezetük életét, az önismeret, önbizalom és az alkotókészség megléte és fejlesztése alapozza meg a tanulást, befogadást. A projekt az önismerettel, önszabályozással, énhatékonyság-érzéssel összefüggı kompetenciák és a kreativitás tudatos fejlesztésére törekszik, elsısorban a tanórán kívüli tevékenységekre koncentrálva. A kreativitásra, az önállóságra, az önismeretre és az önbizalomra neveléssel olyan tulajdonságokat és készségeket próbál kialakítani a tanulókban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a már jól ismertben és megszokottban is új lehetıségeket lássanak, ne féljenek az ismeretlentıl, és új tapasztalatokat szerezzenek. A tevékenységek, feladatok megbeszélése során a tanulók megfelelı tájékoztatást kaptak arról, milyen feladatokat vállalhatnak. A gyerekek részérıl elkészíthetı projektajánlások a következık voltak: - Újságkészítés; filmkészítés; prezentáció készítése (híres emberek életrajza, stb; családi pálya, saját életpálya) - Földrajzi és társadalmi mozgások a családokon belül (Azonosságok és különbségek generációk között; Családtörténetek leírása helyszínei; beszámolók, riportok készítése; Családfa készítése; İk is voltak fiatalok; Szüleink nagyszüleink kora stb) - Tanulmányi kirándulás szervezése arra a településre, ahol tovább szeretnék tanulni (A tájjal (várossal) kapcsolatos győjtımunka; Megszervezni az utazást és az egész nap programját (utazás, étkezések, iskolalátogatások ); Költségvetés tervezése (kiadások); A konkrét iskolákról információgyőjtés (képanyag, leírás); Beszámolók írása; Idegenvezetıi feladat (konkrét napi program); Riportok készítése idısebb diákokkal) - Kertes családi ház építése matematika vonatkozásában (tervezés; lakás, melléképület, kert; makett készítés) - Mennyire vagy komoly, megfontolt? (Önismeret fejlesztése, önellenırzés teszt) - Mesterségünk címere (Egyéni címer tervezése) - Családi ünnepek, rítusok - Kire ütött ez a gyerek? (Miben hasonlítok? Miben különbözök? Mit örököltem? Mit tanultam? Versenyeredmények, oklevelek, értesítık, bizonyítványok, fényképek, filmrészletek összeállítása és összehasonlítása a családi archívumokból. - Önismeret, egymás helyes értékelése (szövegértelmezés; önarckép rajzolása; tükörmozgás; önismereti teszt) - Bírálat, önbírálat: - humor, irónia (önjellemzés: mit mutat a tükör?; Milyen vagyok, milyennek látnak mások?) -2-

3 - Pályakövetelmények megismerése, megfelelés a választott pályának - célkitőzések, lehetıségek (tanulók által végzett elızetes kutató-, győjtımunka; idımérleg készítése) - Saját álláspont megvédése, vitakultúra fejlesztése - a szülı viselkedésének észlelése (szituációs játékok; szülıi, tanulói rangsor; ezek egyeztetése) - A 7. osztályos tanulók pályaválasztási ismereteinek bıvítése. (Kérdıívet töltenek ki a tanulók elızetes ismereteik felmérésére; Eszközök és foglalkozások feladatlap kitöltése; Üzemlátogatás a Cut-Metal Kft.-nél a fémforgácsoló eljárások megismertetése céljából.) - Projektzárásra meghívó készítése (szülıknek, pedagógusoknak, stb ) Az elért eredmények: Újságkészítés; filmkészítés; prezentáció készítése: a gyerekek projektfeladatként az kapták, hogy válasszanak ki egy sikeres embert, akinek életútját újság-, prezentáció- vagy filmkészítés során ezek segítségével mutassák be. A tanulók önállóan választhattak párt, akivel a választott témát kidolgozzák, s eldönthették a feldolgozás módját is. A munkafolyamat nagyrészt önállóan zajlott, egy-egy tanórán lehetıség nyílt természetesen konzultációra, segítségkérésre is. Az elızetes elvárások között megfogalmaztam mi az, amit a munkával kapcsolatban elvárok. Ezek voltak: a projekt-terv készítése, munkanapló vezetése, illetve a tantárgyhoz /angol nyelv/ kapcsolódó tartalmi követelmények. Mivel a feldolgozás több új elemet is tartalmazott, azok megvalósulása pontosabb, elmélyültebb elemzést igényel. A projektmunkák /újságok, prezentáció/ túlnyomó többségükben a vállalásoknak megfelelıen elkészültek. Az eddigi információk alapján a tanulók rendkívül széles körbıl válogatták példaképeiket. Híres politikus, tudós, popsztár, futballista és saját családjuk egy-egy tagja, sıt önmaguk lettek azok, akik életének értékeit megpróbálták felkutatni, megmutatni. A Földrajzi és társadalmi mozgások a családokon belül címő projektmunka hatékonyan fejlesztette a 7. osztályos tanulók önismeretét, önállóságát, kreativitását, kezdeményezıkészségüket. A megfelelı motivációs bázis fenntartásával folyamatos, hatékony munkát végeztek. A családtörténetek feldolgozásával, a közeli és távoli múlt feltárásával megfelelı képzési területet sikerült létrehozni, egyre sokszínőbb, építıbb módon végezték feladataikat. A tevékenységi hálótervben kitőzött tevékenységeket teljesítették. Ez a projektmunka lehetıséget adott arra, hogy jobban megismerjék a gyerekek tágabb környezetüket, a tudásukat, kreativitásukat fejlesztették az egyéni tervek, fogalmazások, tablók készítésével. Kellı irányítás mellett ez a projektmunka is eredményesnek bizonyult. A Tanulmányi kirándulás szervezése projektmunka hatékonyan fejlesztette a 7. osztályos tanulók önismeretét a megfelelı pályaválasztási irányba. A békéscsabai középiskolákkal kapcsolatos győjtımunkával folyamatos motivációs bázist sikerült megteremteni és fenntartani. Fejlıdött önállóságuk, kezdeményezıkészségük. A tevékenységi hálótervben kitőzött feladatokat teljesítették, különös tekintettel az informatikai ismeretek és az internet használatára. A tanulók szervezı, kivitelezı munkája kellı irányítás, háttérmunka mellett eredményesnek bizonyult. A Kertes családi ház építése matematika vonatkozásában projekt eredményei: Motivációs tájékoztató után 8 tanuló érdeklıdött a projekt megvalósítása felıl. A tanulók elkészítették az alaprajzokat megnevezésekkel, megtervezték a tetıt. Legóból készültek el a családi házak a tervnek megfelelıen. -3-

4 A játék neve a dán leg godt kifejezésbıl származik, ami azt jelenti: jót játszani. A legó fı értéke a kreativitás és a játékos tanulás bevezet a Team munka világába. A fejlesztés illetve egy feladat önálló építése megalapozta a megszerzett tudás alapos elsajátítását a tanulóban. Ezen újonnan megszerzett tudás bázisa lehetıvé tette számukra az egyre komplexebb megoldások kifejlesztését, mely által újabb ismeretek és a tudás megszerzését alapozhatták meg. A megoldott feladatok és feladatállítások egy önálló körforgás kezdetei voltak. Azok a tanulók, akik önálló problémamegoldásokra tettek szert és átélték, hogy milyen nagyszerő élmény tud lenni a megszerzett eredmény, saját magukat fejlesztették. Ez a tapasztalat már a teoretikus tudás megszerzését veti fel, a tapasztalás által szerzett tudást. A tanulók a saját tanulókörnyezetükben lettek kihívások elé állítva, motiválttá váltak újra kipróbálni, kutatni azt, megérteni és továbbtanulni. Ebben a helyzetben élték át a siker nagyszerő élményét. Mennyire vagy komoly, megfontolt? Önismereti teszt kitöltése: A gyerekek 30 kérdésre adtak igen-nem választ, - majd ennek megfelelıen egy táblázatból megtudták, hogy mennyi pontot értek el. Pontjaik alapján négy csoportba kerültek,,könnyelmőség-komolyság'' alapján. Elcsodálkoztak azon, hogy nagyon eltérı tanulmányi eredményő tanulók egy csoportba kerültek az önismereti teszt értékelése szerint az elért pontjaik alapján. Mesterségünk címere... Már 6. osztályos korukban készítettek olyan rajzokat, amelyeknek lényege a redukálás, - jelképes kifejezés volt. Történelem órákon is hallottak a címerek kialakulásáról. A feladatot megértették, mert korábban szerzett ismereteket kellett alkalmazniuk. Érdeklıdési köreiknek megfelelıen megtervezték, s elkészítették egyéni címereiket. Lelkesen láttak munkához, - a legsikeresebb alkotásokat viszont láthatták a projekt falon. Családi ünnepek, rítusok; Kire ütött ez a gyerek? projekt eredményei: A három projekt megoldása nagyon sikeresnek mondható. Újszerő, látványos, érdekes megoldások születtek. A közös munka fejlesztette a gyerekek szociális kompetenciáját, kiemelném a kompromisszum készség, a tolerancia és elfogadás képességét. A feldolgozás során születtek olyan megoldások, amelyek két témát is érintettek. A családi ünnepek, rítusok és a Változások fordulópontok legvégül egy általunk csak varázsdoboznak nevezett kreatív alkotással záródtak. Ebben az egyes együtt dolgozó csoportok a születéstıl a halálig egy-egy családi esemény, az élet fordulópontjaihoz kapcsolódó eseményt örökítettek meg. Ezek az alkotások nagyban hozzájárultak a kreativitásuk kibontakoztatásához. Önismeret, egymás helyes értékelése; Bírálat, önbírálat: - humor, irónia; Pályakövetelmények megismerése, megfelelés a választott pályának - célkitőzések, lehetıségek; Saját álláspont megvédése, vitakultúra fejlesztése - a szülı viselkedésének észlelése projektek eredményei: A serdülıkor az azonosságtudat alakulásának, az önmeghatározásnak a korszaka. Fontos tehát az, hogy a serdülı választ kapjon arra a kérdésre, hogy: Ki vagyok én? Jól ismerem magamat? Az önismereti teszt, az önjellemzések azt mutatják, hogy a tanulók énképe két részbıl tevıdik össze: többségük saját, belsı szemüvegén keresztül értékeli önmagát; kevesebben vannak azok, akik objektíven elfogadják tetteik, viselkedésük mások általi megítélését. Az objektív önismeret fejlıdését gátolja az is, hogy a család általában segíti a szubjektív önbecsülés megerısödését. A projekt témája idıszerő és hasznos volt, de a három hetet meghaladó idıtartam túl hosszú. A 7. évfolyamon kevés az aktivizálható, önálló munkavégzésre alkalmas tanuló. Azt a néhány gyereket, aki -4-

5 szívesen vállalkozott a részvételre, túlzottan leterhelte a sok vállalt feladat, a végére kicsit belefáradtak. A passzív többség pedig semmiféle érdeklıdést nem mutatott. A 7. osztályos tanulók pályaválasztási ismereteinek bıvítése projekt során a tanulók többsége (fiúk, összesen 23 fı) tudja, milyen szakmák közül fog választani, és az ahhoz szükséges iskolákat is megnevezik. Az üzemlátogatás során fémipari forgácsoló gépeket láthattak tanulóink. 7. osztályban, a mőszaki technika keretében fémek tulajdonságaival és megmunkálási módjukkal ismerkednek meg, így az üzemlátogatáson látottak jól kiegészítik a tananyagot. A megfigyelések alapján utólag beszámolót készítettek a tanulók a füzetükben. A program befejezését követıen értékelı megbeszélést tartottunk, ahol mi, pedagógusok is elégedetten számoltunk be az eredményes projektidıtartamról. Gyakorlatias módon tudták a gyerekek a tudásukat fejleszteni. A motiváció folyamatos fenntartásával példaértékő programtervet sikerült megvalósítani, melyet a következı projekt során is hasonló módon szeretnénk megismételni. Csorvás, március

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon -

Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - Bevezetı Kollégiumi foglalkozások tervezése - Kompetenciaalapú fejlesztés a kollégiumi foglalkozásokon - A nevelı-fejlesztı munka alapja a pedagógiai program, mely a kollégiumi alapprogramban meghatározott

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

KAPCSOLJUNK DEÁKUL KISPESTEN

KAPCSOLJUNK DEÁKUL KISPESTEN KAPCSOLJUNK DEÁKUL KISPESTEN A HEFOP 3.1.3. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUMBAN Projektmenedzser: Fencz Györgyné A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban hamarosan sikerrel lezárul a

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét 1. Az Az II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Kecskemét Az Európai Unió polgára leszek Az idegen nyelv szerepe a multikulturális nevelésben Készítette: Borosné Hegedűs Ilona Fekete Rózsa Polgár Leona Szondiné

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben