C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS"

Átírás

1 A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér számjel PIR-törzsszám szektor településtípus szakágazat A költségvetési, székhelye: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma 7720 Pécsvárad,Vak Béla u évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS..., Pécsvárad, év...hó...nap... Takács Sándorné... Papp Gyula a szerv gazdasági vezetıje a szerv vezetıje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Takács Sándorné 72/ (telefon) A felügyeleti szerv részérıl ellenırizte:...(név)...(telefon)

2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Eredeti Módosított Teljesítés Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( )

3 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Eredeti Módosított Teljesítés ebbıl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( )

5 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Eredeti Módosított Teljesítés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

6 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése cím/alcím Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső nak Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékő kiadás összesen (12+20) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Eredeti Módosított Teljesítés

7 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Intézményi beruházási kiadások ( ) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés

8 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) Eredeti Módosított Teljesítés

9 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított Teljesítés Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) 08 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

10 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Eredeti Módosított Teljesítés Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( )

11 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés Tervezett maradvány, eredmény 62 - Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 - Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 70 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Mőködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 80 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 83 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 90 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás

12 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen ( ) 98

13 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) cím/alcím Eredeti Módosított Teljesítés Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezeléső tól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 106 Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen ( ) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 117 Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen ( ) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( ) 122 Összesen ( )

14 Mőködési bevételek a és teljesítése szakágazat ürlap év idıszak Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl háztartások befizetése INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

15 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a és teljesítése Immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított Teljesítés Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Osztalék- és hozambevétel ebbıl: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( )

16 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Eredeti Módosított Fejezeti kezeléső ok támogatása 04 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Teljesítés Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 13 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen ( )

17 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek a és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) M e g n e v e z é s Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl ( ) Eredeti Módosított Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (08+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Mőködési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl ( ) 01 Teljesítés

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben