Innen már nincs lentebb

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innen már nincs lentebb"

Átírás

1 2011. AUGUSZTUS 6. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM Innen már nincs lentebb avagy Dömös a törvénytelenség mocsarában Vajon mi miatt kezdeményezett rendkívüli testületi ülést Bartók László, Csonka József, Dr. Kóthy Miklós és Dr. Pálinkási Csaba képviselő augusztus elsején reggel fél nyolcra? NOVÁK LAJOS z alábbiakról tájékoztattam A a képviselőket július 30-ai levelemben: A tegnapi napon a jegyző úrral 9 óra 45 perckor egyeztető tárgyalást folytattunk Varga Andrással, a Varga Kft. ügyvezetőjével, akit tájékoztattam arról, hogy a szerződés aláírásának feltétele az önrészt biztosító Beton Keszta Kft-vel megkötendő szerződés aláírása. Azt is elmondtam, hogy ha ez teljesül, és az önkormányzat számláján lesz a 23 millió forint, akkor természetesen azonnal aláírható a Malom-patak helyreállítására vonatkozó kivitelezési szerződés. Arról is tájékoztattam, hogy természetesen végrehajtom a képviselő-testület határozatát, de nem nyugodt szívvel teszem ezt, hiszen a közbeszerzési eljárás során számtalan vélhetően versenyt korlátozó esemény történt, a testületi üléseken a közbeszerzési bizottság tagjai elismerték az összebeszélés tényét a pályázó cégek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás folyamatában. Az erre vonatkozó aggályaimat a képviselő-testület végül is nem vette figyelembe és névszerinti szavazással meghozta a döntését. Természetesen ezt tudomásul vettem, de polgármesterként és a gazdálkodás szabályosságáért felelős vezetőként nem tehettem mást, minthogy az illetékes hatóságoknál megtettem bejelentésemet. A közbeszerzési eljárásból teljes mértékben kizárt személyként az ilyen eljárások esetén felmerülő büntetőjogi következményeket nem vállalom. Idézet a büntető törvénykönyvből: Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 296/B. (1) Aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében a vállalkozások társadalmi szervezete, a köztestület, az egyesülés és más hasonló szervezet olyan döntésének a meghozatalában vesz részt, amely a versenyt korlátozza. (3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekményt jelentős értéket meg nem haladó közbeszerzési értékre követik el. (4) Nem büntethető az (1)- (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője, ha a cselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Hatóság alatt a verseny- vagy pénzügyi felügyeletet ellátó szerveket és a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárást lefolytató szervet is érteni kell. Én nem akarok börtönbe kerülni sem egy napra, sem öt évre. 65 millió forint közbeszerzési érték pedig nagyon nagy összeg. Mindezeket figyelembe véve különösen érdekes, hogy első találkozásunk és egyeztető tárgyalásunk után a Varga Kft. jogi képviselőjétől kaptunk egy e- mailt, amelyben azonnali szerződéskötésre szólítanak fel, és kártérítéssel fenyegetnek. Azt mindenkinek a saját értékelésére bízom, hogy az egyeztető tárgyalás után négy órával miképp kaphat Dömös Önkormányzata egy erősen fenyegető levelet. Talán a közbeszerzési bizottság tagjai, akik ezt a céget megkeresték, erre tudnak magyarázatot. Én csak a fenyegetést látom, de ettől függetlenül, a törvények által rám ruházott felelősséggel, betartva a szerződéskötés feltételeire vonatkozó szabályokat, csak az önrész rendelkezésre állása esetén írhatom alá a Malom-patak helyreállítására vonatkozó szerződést. Ezért a lehetséges következményekért a felelősséget azok fogják viselni, akik azt előidézték. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a közbeszerzési bizottság tagjai elfelejtettek tájékoztatni arról, hogy az általuk megkeresett és meghívásra javasolt cégek tulajdonosai között, és a tervezést végző, illetve (az utólag törvénytelen eljárással kiválasztott) műszaki ellenőrzést végző cég tulajdonosai között meglehetősen sokrétű átfedések vannak. A képviselők a levelemhez mellékelt vázlatban olvashatták az eddig feltárt főbb elemeket. Ezt azonban a Dömösi Életben a személyiségi jogok védelme miatt nem jelentethetjük meg, de tény, hogy egy bizonyos személy mindegyik cégnél tulajdonosként, tagként vagy épp személyes kapcsolattartóként szerepel a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át a műszaki ellenőrzésig. Innen már nincs lentebb folytatás a 4. oldalon A tartalomból Augusztus oldal Képviselő-testületi ülés 6. oldal A gyógytornász tanácsai 9. oldal VI-PA 2011 Tűnj el! 10. oldal 12. oldal A pilismaróti Bozóky iskola hírei 13. oldal Hitélet 14. oldal Magánnyugdíj-pénztári reálhozam Rendőrségi felhívás 15. oldal

2 2 Dömösi Élet augusztus

3 2011. augusztus Dömösi Élet 3

4 4 Dömösi Élet augusztus Innen már nincs lentebb folytatás az 1. oldalról Kétségeim csak erősödnek a közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Nem tudom, mi jöhet még, de előbb-utóbb minden kiderül. A felelősséget pedig mindenkinek vállalnia kell. A távollétemben sürgősséggel összehívott, augusztus elsejei képviselő-testületi ülésen Csonka József képviselői indítványait elfogadva az alábbi elképesztő és törvénytelen döntések születtek. Jelen van: Bartók László, Csonka József, Dr. Pálinkási Csaba, Pálmai József. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 112/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2011. (VI.30.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Varga Fuvarozási Kft-vel bruttó forint vállalkozói díj ellenében Dömös Község Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést írja alá. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 113/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2011. (július14.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy a Malom patak helyreállítási munkák műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére a Vapro Bt-vel bruttó ,- forint vállalkozói díj ellenében Dömös Község Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződést írja alá. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 114/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2011. (július14.) ökt határozatát az alábbiak tekintetében módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok. 2) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2500 Esztergom, Kálvária út 77.) a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében írja alá az adásvételi szerződést. 3) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy Dömös Község Önkormányzata, mint engedményező nevében, a Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2500 Esztergom, Kálvária út 77.) mint kötelezettel, a 369 és a 855 hrsz-ú ingatlanok eladásából befolyó öszszeg foglalót meghaladó részéről a határozat mellékletét képező engedményezési szerződést megkösse a Varga Fuvarozási Kft-vel, mint engedményessel. Az engedményezési szerződést ügyvédi letétbe kell helyezni, és akkor adja át a Varga Fuvarozási Kft képviselőjének, ha az Dömös Község Önkormányzatának legalább 23 millió forint összegű számlát nyújt be a vis-maior károk helyreállításáról. 4) A képviselő-testület Novák Lajos polgármester akadályoztatása és távolléte okán és mivel nincsen megválasztott alpolgármester, ezért felhatalmazza Csonka József képviselő urat, hogy 2. pont szerinti letéti szerződést kösse meg. Felelős: Csonka József képviselő Határidő: EZ A HATÁROZAT TÖR- VÉNYTELEN! A JEGYZŐ ÚR ÉS A KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSA SZERINT EGYARÁNT. Elképesztő döntések, hiszen Dr. Szabó Attila jegyző úr ott az ülésen jelezte, hogy ilyen felhatalmazást a képviselő-testület nem adhat. A kormányhivatal pedig a testületi ülés után, írásban küldte meg a törvénytelenséget jelző állásfoglalását. A törvények egyértelműen fogalmaznak. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján A helyi önkormányzat nevében az önkormányzat költségvetési előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Egyébként a jegyző úr azt javasolta jogszerű eljárásnak, hogy a testület rendeljen haza a szabadságról és velem együtt beszélje meg ezt a kérdést, ha ilyen sürgősnek tartja. Nem rendeltek haza, inkább törvénytelen módon döntöttek. A dátumokra érdemes odafigyelni! Július 30-án reggel tájékoztatom a képviselőket, hogy a közbeszerzés kivizsgálása miatt a hatóságokhoz fordultam. Július 30-án délelőtt a fenti képviselők kezdeményezik a testületi ülés sürgősségi összehívását. Augusztus 1-jén reggel a testület távollétemben meghozza a törvénytelen határozatait. Augusztus 3-án délben Csonka József törvénytelen módon aláírja a szerződéseket. A félreértések és félretájékoztatások miatt itt is közlöm, hogy mielőtt szabadságra mentem, a jegyző úrral azt beszéltük meg, hogy amint teljesülnek a szerződések aláírásának a felté-telei, azonnal hazautazom, és aláírom azokat a képviselő-testületi határozatnak megfelelően. Természetesen nekem az önkormányzat érdekeit maximálisan figyelembe kell vennem, ezért nem fogadhattam el a Beton Keszta Kft. által átírt szerződést, miszerint az 23 millió forint vételárat nem fizetik meg azonnal az önkormányzatnak. Ezért a kivitelezői szerződést sem írhattam alá a Varga Fuvarozási Kft-vel, hiszen ha nem áll rendelkezésre a költségvetésünkben önrészünk, akkor nem köthetek szerződést. Az külön érdekesség, hogy Csonka József miért terjesztette elő saját képviselői indítványaként azt az engedményezési szerződést, amit a Beton Keszta Kft. ügyvédje készített, ami gyakorlatilag kizárja a pénzátutalást és azt, hogy az önkormányzat számlájára kerüljön a mozi és a másik ingatlan területéért fizetendő vételár. És lássanak csodát! Mit is mondott Csonka József korábban? Szó szerinti idézet a május 26-i képviselő-testületi ülés felvételéről: Csonka József mondja: A szerződést úgy lehet megkötni, ha Dömös rendelkezésére áll a szerződés megkötésekor az önrész, tehát 23 millió forint durván. Tehát július 11-én Dömös számláján 23 millió forintnak erre a célra ott kell lenni. Megmondom őszintén, ha ez nincs biztosítva, akármennyiért vállalja a cég én nem fogom megszavazni, mert az törvénysértés, ha úgy szavazzuk meg. Szintén Csonka József szerint most már mégsem kell a 23 millió forintnak az önkormányzat számláján lenni, meg elég a 10%- os előleg és a többit 90 napon belül, sőt az engedményezési szerződéssel még erre sincs szükség. Egyszer ezt mondja, utána meg az ellenkezőjét. Kinek az érdekét képviseli Csonka József? Igen, aggódom. Ez a közbeszerzési eljárás tele van rendkívül aggályos, korrupciógyanús elemekkel, amelyeket Szilágyi Gábor képviselőtársammal folyamatosan felvetettünk, de tiltakozásunk ellenére megszavazott a képviselő-testület. Már hónapok óta vívjuk ezt a szélmalomharcot, mert nem

5 2011. augusztus Dömösi Élet 5 lehet beletörődni abba, hogy az új többség hatalma hamis illúziójában azt hiszi, hogy a törvényeken felül áll. A polgármester a gazdálkodás szabályosságáért felel. Ezért nekem a törvénytelen eljárás miatt kötelességem volt a hatóságokhoz fordulni. Már sok eseményre felhívtam a közvélemény figyelmét, ezért nem sorolom fel újra azokat. Ezeknek az összegyűjtése már a hatóság feladata. Egyet azonban most ismertetek, hogy érzékelhesse mindenki, mennyire arcátlanul törvénytelen döntések születtek Dömös képviselő-testületében. A július 14-i képviselő -testületi ülésen új műszaki ellenőr választása került napirendre. 1. fázis: A jegyző úr elkészítette az előterjesztést a beérkezett két árajánlat alapján és 13 óra 26 perckor kiküldte -en a képviselőknek. 2. fázis: Bartók László képviselő 14 óra 15 perckor a jegyző úr szobájában, látva az árajánlatokat, azt mondta, hogy a Vapro Bt. új árajánlatot fog beadni (árajánlatuk drágább volt a másiknál). 3. fázis: 14 óra 46 perckor megérkezik a Vapro Bt. új és olcsóbb árajánlata. 4. fázis: képviselő-testületi ülésen jeleztem, hogy az új árajánlat beérkezése törvénytelen, hiszen azt a versenytárs árajánlatának ismeretében tették meg. Javasoltam, hogy ezért zárjuk ki. A képviselő-testület leszavazta az indítványomat. 5. fázis: Bartók László elismerte, hogy összebeszélés történt az olcsóbb ajánlat érdekében. Szó szerinti idézet a július 14-i képviselő-testületi ülés felvételéről: Csonka József mondta: Azt a bűnt követte el (Bartók László), hogy összebeszélt, és ezzel az önkormányzatnak ötvenezer forintot megspórolt. Talán mondanom sem kell, hogy takarékossággal nem lehet indokolni a törvénysértést. 6. fázis: Megszavazták a Vapro Bt-t műszaki ellenőrnek. Mi ez, ha nem törvénytelenség?! A műszaki ellenőr személye kulcsfontosságú az építkezés során, hiszen ő garantálja a megfelelő építési színvonalat, de ő igazolja a számlázandó munkák teljesítését, és ő dönthet az esetleges pótmunkák elrendeléséről is. Így hát nem csoda, hogy még törvénytelenség elkövetését is megérte a műszaki ellenőr kiválasztása. Az alábbi, augusztus elsejei, hétfő reggeli határozat már csak hab a tortán. A képviselő-testület 3 igen szavazat 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 115/2011. (augusztus1.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Település Vállalkozás- és Közlekedés- fejlesztési és fenntartási bizottságot, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a vismaior károk helyreállítása során a kivitelező Varga Fuvarozási Kft -vel a munkálatokat egyeztesse, azokat ellenőrizze. A munkák elvégzése során felmerülő műszaki kérdésekben a döntéseket meghozza. A bizottság köteles a döntéseiről a képviselő- testületet tájékoztatni. Felelős:Bartók László bizottsági elnök Határidő: től Az önkormányzatnak van polgármestere, jegyzője, műszaki munkatársa, de a kivitelezés során a cégnek nem velük, hanem Bartók Lászlóval és Csonka Józseffel, a bizottsággal kell egyeztetniük. Miért? Talán mert így zárul be a kör, és így lehet felügyelni ezt az egész zavaros ügyletet, a mintegy 65 millió forint elköltését. Ha lenne kedvem viccelni, akkor felidézném a bizottságnak a játszótéri kerítés ügyében tanúsított rátermettségét. De nincs kedvem viccelni, hiszen itt másról van szó. Köbméterekről, elhordott mennyiségekről, beépített anyagokról, számlázasról, és így tovább sok-sok pénzről. A napokban döbbentem rá, hogy van egy tétel, ami a folyamatokból kizártként elkerülte a figyelmemet eddig. Vajon megjelenik-e a számlázott tételek között az a mintegy 1500 köbméter kitermelendő patakkő mennyiség (4-5 millió forint.), ami a valóságban már nincs is ott, hiszen a 2010-es második árvíz idején a veszélyelhárítási munkák során ki kellett szedni. A megnyert támogatásban pedig benne van, hiszen az arra vonatkozó pályázatot az első, május 16-i árvíz után rögtön be kellett adni, az akkor érvényes adatokkal. A pályázat során természetesen becsült mennyiségek szerepeltek, így a többi munka során jelentkező mennyiségek számlázását is jó lenne ellenőrizni, de sajnos ebből teljességgel kizárták a hivatalt ezért azt kell mondanom, hogy itt valami nem stimmel. Ha nekünk nem is, az igazságügyi szakértőnek majd lesz joga az ellenőrzésre. Sajnos csak utólag. SZILÁGYI GÁBOR i jut eszünkbe augusztus M huszadikáról? Szent István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe. Kevés ünnep van, amelynek annyi elnevezése alakult ki, mint augusztus huszadikának. A kifejezések szaporodása az elmúlt hatvan év termése; a második világháború előtt szinte egységesen a Szent István-nap szóhasználat dominált után kezdetben csak a szent jelző fogyott el István király neve előtt, majd 1948-ban felütötte a fejét az új kenyér kifejezés, ezt pedig az alkotmány ünnepe követte. Ugyanis a kommunisták meg akarták fosztani az ünnepet katolikus múltjától és ettől független megnevezést kerestek. Először az új kenyér ünnepe bukkant fel. Ez nem a kommunisták ötlete volt, már a huszadik század legelején mozgalom indult a népszokás érdekében. Az új kenyér kifejezést a Horthy-rendszerben is használták, ez sem volt újdonság. Azonban akadt egy jelentős különbség a korábbi és a kommunista gyakorlat között: míg az elődök az új kenyér elnevezést kiegészítésnek szánták, addig a Rákosidiktatúra az ünnep átformálására használta, az elnevezést kötelezővé tette. A diktatúra saját gyártású elnevezése az alkotmány ünnepe ben lépett életbe az új alaptörvény, ami egyfajta új, kommunista államalapításnak is volt tekinthető, ezért aztán a hatalom birtokosai előnyben részesítették az új kenyérrel szemben. A hetvenes években új divat ütötte fel a fejét: augusztus huszadikát hármas ünnepként jellemezték, a fent említett két elnevezés mellett újból megjelent István király neve is. A patakkő rendkívül jó útalap és a falu vagyona, ezért őszintén remélem, hogy egy köbméter sem fogja elhagyni Dömöst. A vétkesek közt cinkos, aki néma. Ajánlom ezt az idézetet azon a képviselők figyelmébe, akik csendestársként biztosították a törvénytelenségek elkövetését. Augusztus 20. A rendszerváltozás után az alkotmány ünnepe szinte teljesen eltűnt, helyette Szent István személye kapott újból jelentőséget. István, Géza fejedelem fia és örököse volt. Felismerte, hogy a magyarság megmaradásának elengedhetetlen feltétele a keresztény Európához erős, önálló királyságként történő csatlakozás. István II. Szilveszter pápától kért koronát, és újév napján tétette fejére Esztergomban. Képzeljük magunk elé az akkori Európa térképét. A Kárpát medencétől nyugatra A Német- Római Császárság terült el, délre és keletre pedig a Bizánci Birodalom feküdt. E két nagy császárság, a kereszténység két nagy ága közé ékelődött be a fiatal Magyar Királyság. Már az sem kis teljesítmény, hogy egyáltalán megmaradtunk, vagyunk, és ezt bizony államalapító Szent István királyunknak is köszönhetjük. A történelmi idők próbáját is kiállni képes cselekedethez azonban nemcsak az államalapító töretlen személyes elszántságára, hanem népének, a magyarságnak kivételes együttműködő akaratára is szükség volt. A nemzeti összefogás hiánya, ha sajnos gyakran át is szőtte századainkat, méltán beszélhetünk augusztus huszadika alkalmából a magyarok ilyen igényéről és számtalan példaadásáról. Augusztus huszadika, ez a legszebb és legnagyobb nemzeti ünnepünk, hiszen ez alkalomból emlékezünk arra, hogy a magyarság hosszú kalandozások, bolyongások után végre nemzetté szerveződött, és megalapította itt, a Kárpát-medencében, európai igénnyel saját önálló államát. Ez a történelmi tett fénylik máig hatóan, megkérdőjelezhetetlenül a Szent István-i életműből.

6 6 Dömösi Élet augusztus Képviselő-testületi ülés a résztvevő szemével SZILÁGYI GÁBOR bjektívnek lenni nehéz O ugyan, de törekedni kell rá. Minden tisztességes újságíró így tesz, ha tudósítást ír valamilyen eseményről. A képviselő-testületi ülésekről szóló beszámolókat írva jómagam is mindig objektivitásra törekedtem többek szerint több, egy törpe minoritás szerint kevesebb sikerrel. Véleményemet ha szükségét éreztem egyetlen kivételtől eltekintve külön cikkben tettem közzé. Ellenfeleim persze rögtön azt mondhatják, hogy nem is várnak el tőlem objektivitást, hiszen nem vagyok újságíró, csak amolyan botcsinálta amatőr (és ebben igazuk is van), és talán még azt is megkockáztatják, miszerint tisztességes se vagyok legalábbis szerintük. Engem azonban ez a vélemény teljes mértékben hidegen hagy, hiszen tudom, hogy nem állja meg a helyét. Ha viszont állításként hangzana el, akkor ugyancsak bizonyításra szorulna, és helyt kellene állni érte. Ettől szeretnék megkímélni bizonyos urakat, amikor az általam feladott magas labdát én magam csapom le, kifogni igyekezvén vitorlájukból a szelet, és azért is, hogy ezt az állítást ne ismételhessék meg a plágium vádja nélkül. A legutóbbi testületi ülések után azonban nem tudok, és nem is akarok erőszakot tenni magamon. Bár az események leírásakor most is objektivitásra törekszem, de véleményemet nem különítem el: egyetlen cikkben jelenik meg mindkettő, amint az már írásom címéből is talán kitűnik. Júliusban egy alkalommal ülésezett a képviselő-testület: 14- én rendkívüli ülésre jöttek össze a képviselők. A létszám nem volt teljes, mert Pálinkási és Kóthy doktor urak távol maradtak. A napirend elfogadását rövid vita előzte meg (amit itt hely és jelentőség hiányában nem részletezek), végül a képviselők az alábbi hét pontot fogadták el: 1. Az önkormányzat költségvetési helyzetének megtárgyalása Novák Lajos polgármester bevezetőjében emlékeztetett rá, hogy az előző ülésen pénzügyi bizottság felállítását kezdeményezte, mert az önkormányzat igen nehéz pénzügyi helyzetben van. Ez a helyzet az elmúlt két hét alatt sem javult. Az önkormányzatnak 9 és 10 millió forint közötti kifizetetlen számlája van, ami időarányosan megfelel a költségvetésben szereplő működési hiánynak. Ennek legfőbb okai az alábbiakban foglalhatók össze. Az önkormányzatot megillető állami normatíva a 2009-es év iparűzési adó bevételi adatainak figyelembe vételével kerül megállapításra. Sajnos azonban 2010-ben a községünkben működő vállalkozások árbevétele és ezáltal fizetendő iparűzési adója különösen a legnagyobb adózóké elmaradt a várttól. Emiatt 2011-ben kevesebb lett az adóbevétel, és mintegy 20 millió forinttal kevesebb lett az állami finanszírozás is. Ez az oka annak, hogy a költségvetés összeállításakor 23 millió forintos működési hiány mutatkozott. A bajt tetézendő tavaly ősszel módosították az önkormányzatok finanszírozását, és idén már nem lehet negyedévente kérni az állami normatíva évközbeni módosítását. A polgármester megkeresésére a belügyminisztérium azt válaszolta, hogy majd az ÖNHIKI pályázatból számíthatunk kompenzációra. Azonban sajnos ezen a pályázaton mindössze 2 millió 95 ezer forintot nyertünk, ami csak csepp a tengerben. A polgármester elmondta, és ezt a jegyző is megerősítette, hogy egy jogszabály-változás következtében ezentúl nem csak a képviselő-testület kezdeményezhet adósságrendezési eljárást, hanem erre a hitelezőknek is módjuk van, ha a számlatartozás meghaladja a hatvan napot. Kilencven napot meghaladó számlatartozás esetén a képviselő-testület határozata alapján a polgármesternek kell az adósságrendezési eljárást megindítani. A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia arról, hogy milyen módon próbálja meg kezelni a pénzügyi nehézségeket. Ezután Csonka képviselő úr szokásos egyre unalmasabb cirkuszi magánszáma következett, miszerint ő már régen megmondta, és mindenért a polgármester a felelős, és szerinte mindenben Novák Lajos és az előző képviselő-testület a hibás, satöbbi, satöbbi, ámen. Immár 43 millió forintos adósságot sikerült vizionálnia, összekeverve a számlatartozást, és a hiteltörlesztést a teljes adósságállománnyal és a folyószámlahitellel, a szezont a fazonnal. Ember legyen a talpán, aki ki tudta hámozni a zűrzavaros előadásból, hogy éppen miről beszél szerintem ő se tudta. Egy a lényeg: megoldás helyett felelőst keresni, hibákra mutogatni és a persze a saját felelőssége alól kibújni. A gyakran személyeskedésbe forduló vita még folytatódott, de tovább nem részletezem, jelentős eredménye nem volt. A testület nem hozott létre pénzügyi bizottságot, viszont Csonka úr javaslatára hozott egy végrehajthatatlan határozatot, miszerint az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület utaljon át az önkormányzat számlájára a T-Comtól kapott támogatásból mintegy hétmillió forintot. Azonban a képviselőtestület semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik egy független civil szervezet pénzügyei fölött, hiába hivatkozik Csonka úr egy nem létező megállapodásra. Csonka úr még rágódott egy kicsit a polgármester költségtérítésén eredménytelenül. Majd szintén az ő javaslatára arról döntött a testület, hogy kezdeményezzünk tárgyalást a Remondis Kft-vel a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről, amitől éves szinten mintegy félmillió forint megtakarítás várható. Mivel a lakosság a szelektív hulladékgyűjtőkbe mindenféle más szemetet is beledob, azok kiürítésekor rendszeresen egybeöntik a konténerek tartalmát a kommunális hulladékkal. Akkor viszont semmi értelme külön fizetni a szelektív gyűjtésért. A napirendi pont végén a polgármester elmondta, hogy Voyage Bt. ajánlatot tett az önkormányzatnak a főút melletti óriás hirdetőtábla egyik oldalának bérbevételére. Ez havi harmincezer, azaz összesen 180 ezer forint bevételt jelentene az év hátralevő részére. A testület elfogadta az ajánlatot. 2. Dömös 369 (volt kultúrház) és a 855 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi ajánlat megvitatása A Beton Keszta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Dömös Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 369 hrsz-ú (volt kultúrház) 938 m 2 területű és a 855 hrsz-ú 324 m 2 területű ingatlanaira vételi szándékot jelentett be. A vételárra vonatkozó ajánlat bruttó huszonhárommillió forint. Ha az önkormányzat elfogadja a vételi ajánlatot, akkor a kft. az ajánlat szerint a vételárat kilencven napon belül megfizeti az önkormányzatnak. A képviselőtestület a fenti ingatlanok ellenértékét a patakmeder helyreállítására kiírt pályázat önrésze céljára kívánja felhasználni. Az előterjesztést ismét vita követte. A polgármester is, én is kifogásoltuk a kilencvennapos fizetési határidőt. A patakmeder helyreállítására a szerződés csak akkor írható alá a pályázat nyertesével, ha az önkormányzat számláján rajta van az önrész fedezete (ezt Csonka képviselő úr egyik korábbi ülésen elhangzott szavai is megerősítik). Ha az ingatlanok ellenértéke csak kilencven nap múlva érkezik be, addig a szerződést se lehet aláírni. Ennyi idő alatt azonban kicsúszunk minden határidőből, a pályázaton nyert összeget elveszítjük, és a patakmeder jelen állapotában marad. A beruházás megvalósításához sokkal rövidebb, legfeljebb nyolc-tíz napos fizetési határidőre van szükség. A vita eredményeképpen a képviselő-testület csak a vételár elfogadásáról döntött, a fizetési határidőt az önkormányzat ügyvédje által készítendő adásvételi szerződésben kívánja rögzíteni. 3. A háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történő ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása A polgármester az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel az orvosi rendelő bérleti díjának harmincezer forint mértékű emelését javasolta. Csonka József elmondta, hogy a mióta Kóthy doktor látja el Dömösön a háziorvosi teendőket a finanszírozás összege nem emelkedett, a költségek viszont igen. Ráadásul húsz százalékkal kevesebb kártyapénzt kap, mert a szükséges gyakorlati idő híján még nincs meg a háziorvosi szakvizsgája. Ezért még két további mellékállást is kénytelen volt vállalni. Azért jelentkezett háziorvosnak, mert szereti Dömöst, szeret itt élni. Ha az önkormányzat megemeli a

7 2011. augusztus Dömösi Élet 7 bérleti díjat, nem tud tovább háziorvos maradni, hiszen több kórházban is tárt karokkal várnák, és anyagilag is jobban járna. Csonka úr úgy vélte ne kockáztassunk, nehogy elveszítsük a háziorvost. Erre némi iróniával (amit Csonka képviselő úr vagy nem értett meg, vagy szándékosan magyarázta később félre) azt mondtam, miszerint most az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy kivételesen mindenben egyetértek Csonka úrral. És visszautalva egy a Dömösi Életben 2006-ban megjelent interjúra azt is mondtam, hogy ha nem lenne az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben, akkor azt is támogatnám, hogy a háziorvos és a fogorvos mentesüljön az iparűzési adó megfizetése alól. Ezzel minden jelenlevő képviselő egyetértett, a polgármester is elfogadta az érveket, majd a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem emeli az orvosi rendelő bérleti díját. 4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv (6) bekezdése alapján A képviselő-testület elfogadta a beszámolót. 5. A Malom patak áradásai miatt önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére érkezett árajánlatok megvitatása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i testületi ülésén úgy döntött, hogy a Malom patak helyreállítási munkák kivitelezéséhez szükséges építési kiviteli tervek valamint a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladataival a Stabil Mérnök Iroda Kft-t bízza meg. A Stabil Mérnök Iroda Kft július 12-én kelt jében kezdeményezte az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés személyes összeférhetetlenség fennállása miatti módosítását, mivel a közbeszerzési eljárás nyertese a Varga Fuvarozási Kft lett. Ugyanis a Kft. vezetője és a Stabil Mérnök Iroda Kft. vezetője rokoni kapcsolatban áll. Ezen indokok miatt a Stabil Mérnök Iroda Kft. a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére személyi összeférhetetlenség miatt nem vállalkozik, ezért a képviselőtestületnek egy másik műszaki ellenőrt kell megbíznia. A műszaki ellenőri feladatok ellátására e területen szakértelemmel rendelkező vállalkozóktól az alábbi árajánlatok érkeztek: Vapro Bt. (ügyvezető: Varga Ferenc) nettó 550 ezer forint, Kovács József egyéni vállalkozó nettó 540 ezer forint. Az önkormányzat július 13- án 13 óra 27 perckor ben elküldte a képviselők számára a tájékoztatást a visszalépésről, és a beérkezett két új árajánlatról. Bartók László képviselő délután negyed háromkor a jegyző irodájában személyesen jelezte, hogy a Vapro Bt. újabb árajánlatot fog beadni. És valóban: a Vapro Bt. ezt követően még ugyanazon a napon 14 óra 46 perckor küldött levelében módosította árajánlatát nettó 500 ezer forintra. Ez véleményem szerint az az eset, amit magyarázgatni lehet ugyan, de teljesen fölösleges Nekem ezúttal is megindult az agyam, és Rejtő Jenő örökérvényűje jutott az eszembe, az A három testőr Afrikában, ahol a szereplők szemben egyes dömösi képviselőkkel sokat adnak a látszatra, és e célból rendszeresen jól megverik egymást. A dömösi képviselők hálistennek nem verik ugyan egymást, de a látszatra se sokat adnak, pedig hazánk szocialista nagyasszonyának szintén örökérvényű mondása szerint nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. A képviselő-testület ezután természetesen a Vapro Bt. csökkentett árajánlatát fogadta el többségi szavazással. 6. A Szivárvány Óvodában a maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedély megadása A Szivárvány Óvoda vezetője, Sebők Istvánné július 11 -ei levelében kérte, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Szivárvány Óvoda fenntartója engedélyezze a Napocska és a Holdacska csoportok eredeti létszámának 20 százalékkal, azaz 5-5 gyermekkel történő túllépését. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény indokolt esetben lehetővé teszi a fenti létszám-túllépést. A képviselő-testület hozzájárult az óvodavezető kéréséhez. 7. Egyebek A Királykúti utcából a Prépostságra vezető (szokásjog alapján kialakult) gyalogút több magánterületen vezet át. Németh Gáborné felajánlotta, hogy a tulajdonában levő ingatlanokból ingyenesen átadja az önkormányzat számára azt az egyméteres sávot, amin a gyalogút vezet. Kéri, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges szerződés és telekmegosztás költségét az önkormányzat vállalja magára. A képviselő-testület köszönettel elfogadta a felajánlást, és magára vállalta a költségeket. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat ne vállalhasson új kötelezettségeket, kifizetéseket a szigorúan vett működési kiadásokon kívül. Ezt némi vita követte arról, hogy mi tartozik a működési kiadások közé. A polgármester elmondta, hogy például az augusztus 20-ra tervezett kulturális rendezvények költsége hiába van benne a költségvetésben, ha egyszer nincs meg a fedezete. Ezután Pálmai József kapott szót, aki több dologról is beszélt. Elmondta, hogy jónak tartja az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület rendezvényeit, amire tud, el is megy. Azonban ha ő gazdálkodhatna azzal a pénzzel, amivel az egyesület, felajánlaná a rendelkezésre álló maradék összeget az önkormányzat számára a jelen tragikus pénzügyi helyzetben. Nagyon szép volt Molnár V. József előadása, amit Pálinkási doktor úr szervezett. Augusztus 19-én a Rákóczi él című rockopera kerülne színre a prépostsági romoknál, ennek költsége 120 ezer forint lenne, majd a Monteverdi kórus adna Dömösön Szent István napi hangversenyt, ami hatvanezer forintba kerülne. Ezután Pálmai József szó szerint ezt mondta: Jó lett volna, ha az egész aláírás-gyűjtést nem szervezték volna meg, nem szerveztek volna az orvosok ellen aláírásokat, mert sok embernek nagyon kellemetlen lett, mert azt se tudták, mit írnak alá. a lázításnak nem volt valami tisztességes szándéka. Itt kénytelen vagyok ellent mondani. A képviselő úr sajnos egész sajátságosan emlékszik. Az aláírás-gyűjtés egyáltalán nem az orvosok ellen történt, hanem a képviselő-testület feloszlatása érdekében. Senki se gyűjtött az orvosok ellen aláírást. Nem tartom szerencsésnek a választópolgárok lenézését, lebecsülését, amikor azt állítja Pálmai úr, hogy sokan azt se tudták, mit írnak alá. Aláírni semmit se kötelező, a dömösiek pedig felnőtt emberek, nem illene kétségbe vonni az ítélőképességüket. A képviselőség továbbá nem hatalom, hanem szolgálat. Csak az beszélhet lázításról, aki azt hiszi (mellesleg tévesen), hogy van valamilyen hatalom a kezében. Pálmai úr ezután azt kifogásolta, hogy nem idéztem a Dömösi Élet előző számában szó szerint, amit ő a polgármester cikkének egyik állításával kapcsolatban mondott, ahol is Novák Lajos annak a véleményének adott hangot, miszerint a településfejlesztési bizottság impotens (azaz tehetetlen, de nem a tagjai egyenként külön-külön, hanem együtt, mint bizottság. Ezt a nézetet egyébként én is osztom csakhogy Pálmai úr öröme teljes legyen). Köszönöm az újságszerkesztésből való kioktatást, de a továbbiakban sem tartok igényt ezen téren se Pálmai úr, se más tanácsaira. Pálmai úr ezt követően azt állította, miszerint azt írtam volna, hogy amikor az előző testületi ülésen az óvodavezető munkaköri leírásáról szavaztunk, az eredeti leírást fogadtuk el, nem az ő általa összeállítottat. Pálmai úr ismét pontatlan, de ez nem újdonság, ugyanis a dologról a Dömösi Élet előző számában szó szerint ez jelent meg: A képviselő-testület vita után az önkormányzati törvénnyel összhangban levő változatot fogadta el. Ebben szó sincs arról, hogy ne az őáltala összeállított leírást fogadtuk volna el annyi módosítással, hogy legalább a törvénynek megfeleljen. Bartók László felsorolta, mi mindent tett eddig a településfejlesztési bizottság, ezért sérelmesnek tartja, hogy a polgármester impotensnek minősítette a bizottságot. A hallgatóságban ülő Sebők Istvánné óvodavezető azt kifogásolta, hogy az újságban az jelent meg, miszerint ő azért nem írta alá a munkaköri leírást, mert nem értett vele egyet, mert ez nem így volt. Azért nem írta alá, mert nem volt előzetes egyeztetés, és mert vissza volt dátumozva. Én azonban nem azt írtam (nem is írhattam) le a tudósításban, hogy mi hangzott el közötte és a jegyző vagy bárki más között a testületi ülésen kívül, hanem azt, ami a testületi ülésen történt. Ha kell, vissza lehet nézni a felvételt. Itt már Csonka Józsefnek is be kellett kapcsolódnia a kórusba, szerinte a képviselő-testületi ülésekről szóló tudósításaim tele

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben