Köszöntjük településünket, Földest!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntjük településünket, Földest!"

Átírás

1 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros, a Sár pataka és a Galambod nevű patak által képezett síkságon terül el. A folyókból, patakokból hátramaradt sártól, iszaptól kapta nevét Marossárpatak. Községünk adatokkal bizonyítható első birtokosa a Széchenyi család volt között Széchenyi Tamás a tulajdonos, aki Tamás, erdélyi vajda néven szerepel a feljegyzésekben. Ennek fia, Széchenyi Kónya, Horvátország és Dalmácia bánja volt és birtokait a király adománya nyomán folyton gyarapította. Ide tartozott Gernyeszeg, Sáromberke, Magyarfülpös és még néhány mezőségi falu. A pártoskodások következtében a Széchenyi család kegyvesztett lett, s így az említett birtokok az Erdélyi család kezébe kerültek. Az Erdélyiek 1636-ig birtokolták a környéket, székhelyük Gernyeszeg volt. Erdélyi István 1602 és 1636 között Torda megye főispánja volt. Birtokai után nem akart hadat állítani a Bethlen István elleni hadjárathoz, így elveszítette a fejedelem kegyét. Halála után feleségétől, Mindszenti Krisztinától, Apafi Mihály elvette birtokait és Teleki Mihálynak adományozta. Az első Teleki, aki Sárpatakon lakott, Teleki Mihály volt ( körül). Ennek utódja volt Teleki Lajos, akinek két fia volt: Domokos és Mihály. A két testvér között oszlott meg a vagyon, így épült két kastély az alsó és felső udvarral, neoklasszicista stílusban. A Teleki Domokos féle felső udvar 1933-ban gazdát cserélt. A birtokot minden felszerelésével és a kastéllyal együtt Vaida Voievod Mircea román földbirtokos vásárolta meg ben a 435 hold szántót és erdőt, valamint a 12 hold belsőséget a hitelszövetkezeten keresztül, Adorjáni Károly igazgató-tanító közbenjárásával megvásárolta a falu népe. A felső kastély rövidesen egy toldalagi Kövesdi nevű ember kezére került, aki lebontatta és az anyagot eladta. Szegényebbek lettünk egy gyönyörű kastéllyal. Szerencsére, az alsó udvari kastélyban (1872-ben épült) ma is gyönyörködhetünk. A községünk központjában található épület minden bizonnyal megragadja az átutazók figyelmét, a kastély nem mindennapos látvány. Utolsó gazdája Teleki József volt, a háború után 1945-ben államosították. Határozz, és kimondtad sorsodat. (Vörösmarty Mihály) Falunk önállóságának 230. évfordulóját ünnepeljük április 14-én. Tizenöt évi pereskedés után elismerték saját törvényhatósági jogát községünknek, amely kitartó és határozott munka eredményeként jöhetett létre. A 230 évvel ezelőtti vezetők határozottsága amikor úgy döntöttek, hogy pereskedés ellenére is vállalták az önállóság megszerzését meghozta gyümölcsét. Április 14-én az ő emléküket idézzük fel, akik példát mutatnak a kor emberének is, hogy a földesi emberek döntéseikkel határozzák meg sorsukat. A 230. évforduló emlékére Földes Nagyközségi Önkormányzat Kép viselő-tes tü lete úgy határozott, hogy a romániai Ma rossárpatak településsel testvér kapcsolati megállapodást ír alá. Ezzel is tisztelegve az ősök emléke előtt, hogy meg lehet húzni országhatárokat egy vonallal, de az emberek szíve doboghat egy nemzetért. A megállapodás ünnepélyes aláírására április 14-én kerül sor a polgármesteri hivatal dísztermében, melyet követően a mozi színháztermében ünnepi műsorral várjuk az érdeklődőket. Ünnepeljük együtt falunkat, a faluban élőket. Jeneiné Egri Izabella polgármester Testvértelepülésünk: Marossárpatak Ennek az épületnek az idők folyamán többféle rendeltetése volt. Volt iskola, kultúrott hon, gyermekotthon. Jelenleg kórházotthon, több mint 120 nőszemélyt (öregek és fogyatékosok) gondoznak itt az ápolók. Egykor mindkét udvari kastély igényes bútorzattal, étkészlettel, értékes képekkel és gazdag könyvtárral rendelkezett. Mindezek az értékek a háború ideje alatt elkallódtak. Marossárpatak másik műemléke a Telekikripta, amely a 19. század első éveiben épült és ide temették egykor a sárpataki Teleki család halottjait. Az épület alakzata az egyiptomi piramisokra emlékeztet. (A leírás: Orbán János művészettör té nész munkája. Forrás: Maros sár pa tak honlapja)

2 2 Földesi Hírlevél II. negyedév Önkormányzati hírek A helyi adók bevallásának rendjéről, a mezőgazdasági őstermelők helyi adófizetési kötelezettségéről Hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozás érde kében számos kritériumnak kellett megfelelnie. A kiemelt kötelezettségek között szerepelt a közösségi jognak (EK jog) való megfelelés, a jogharmonizáció kényszere, melyet a helyi önkormányzatok sem kerülhettek el. Az Európai Unió előírásainak eleget téve az Országgyűlés módosította a pénzügyi tárgyú törvényeket (2001. évi L. törvény), köztük az Adózás rendjéről szóló jogszabályokat. A módosítások többek között kimondták, hogy: a helyi önkormányzatok legkésőbb december 31. napjáig kötelesek hatályon kívül helyezni minden olyan adókedvezményt, adómentességet biztosító rendelke zésüket, melyek ellentétesek a közösségi jog szabályaival, a helyi adókról szóló évi C. törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény rendelkezéseivel. Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete: a helyi ipar űzési adó módosításáról szóló 4/2003. (II. 27.) Kt. számú rendeletében kihasználva a törvényben előírt maximális türelmi időt csak december 31-ét követően vezette be a földesi székhellyel, telephellyel rendelkező őstermelőkre vonatkozóan a helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget. A fent leírtaknak megfelelően tájékoztatjuk Lakostársainkat, hogy: Helyi iparűzési adó alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a Ft-ot meghaladja, a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos tár sakat, hogy az elektronikus információszabadságról szóló évi törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok előírásai alapján: egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Az adóalanyt azon a településen terheli iparűzési és vállalkozók kommunális adójának fizetési kötelezettsége, ahol tevékenységének székhelye, illetőleg telephelye található. A fentiekre tekintettel és a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján: Tájékoztatjuk lakostársainkat, hogy azok az őstermelők, akiknek a évi bevétele meghaladta a Ft-ot, helyi iparűzési és vállalkozók kommunális adója adófizetési kötelezettség alá esnek, és eleget kell tenniük az adó bevallási ill. az adó előlegfizetési kötelezettségüknek. Az adó bevallási kötelezettség határideje: a tárgyévet követő év május 31. (2008. adóévről: május 31-ig), Az adóelőleg megfizetésének ha tárideje: I. félévben a bevallások benyújtását követő 30. nap, II. félévben szeptember 15. Az iparűzési adó mértéke: évre vonatkozóan a nettó árbevétel 1,7%-a, január 1-jétől a nettó árbevétel 1,9%-a, A vállalkozók kommunális adójának mértéke: 1600 Ft/fő/év. Az adóbevallásokhoz szükséges formanyomtatványok be sze rez he tők: a Polgármesteri Hivatal földszint 7. számú irodájában vagy letölthetők a foldes honlap ügyleírások link alól, ami elérhető a portál E-ügyintézés link alól is. Kérjük lakostársainkat, hogy az előírt határidőt szíveskedjenek betartani, mert annak elmulasztása esetén Ft-ig terjedő mulasztási bírságot kell kiszabnunk. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ülé sei nek meghívói és a testület elé kerülő előterjesztések elektronikusan letölthetőek az önkormányzat közigazgatási honlap Közérdekű adatok link II. fejezet 8. pontjáról, vagy településünk hivatalos weblapjáról, a Közérdekű adatok link II/ 8. pontjáról, a képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei szintén megtekinthetőek és letölthetőek a weblap Községháza/Kt. ülés jegyzőkönyvei link alól, a képviselő-testület ha tályos rendeletei megtalálhatóak és le tölt hetőek a Nemzeti Rendelet tárból; a hírportálról, vagy a weblap Képviselő-testület rendeletei link megnyitásával. KiM Falugyűlés A korábbi években a település forráshiányos költségvetése, a közbiztonság, az egészségügy és a hulladékgazdálkodás problémái voltak a falugyűlés kedvelt témái. Az idei falugyűlésen nyolcszáz helyi őstermelő képviseletében a jelenlévő gazdaköri tagok a helyi iparűzési adó kivetését ellenezték. A csaknem megtelt mozi hallgatósága előtt Jeneiné Egri Izabella polgármester adott tájékoztatást a közelmúltban elfogadott települési költségvetés főbb számadatairól. Kiemelte: a Sárrét települé seihez hasonlóan jelentős mű kö dési és felhalmozási for rás hiánnyal tervezett költségve tés szűkre szabott mozgásterében kell a képviselőtestületnek Földest fejlesztenie ben fejlesztési hitel és pályázati forrás segítségével a képviselő-testület gazdasági ciklusprogramja alapján (megújuló, intelligens energia címen) a hévízkút metángázának hasznosítására, egy egészségügyi centrum építésére, va la mint egy piaccsarnok létesí tésére összpontosítják erőiket, de lépnie kell a képviselő-testületnek a település út- és belvízhálózatának fejlesztésében is. A vitában a falugyűlés résztvevői elsősorban a gazdasági élet változásairól, a most először bevallásra kerülő őstermelői helyi iparűzési adóról, a falugazdászi ellátás jövőjéről tettek fel kérdéseket a település vezetőinek. Bizonyára sok kérdést tettek volna fel az áramszolgáltató képviselőinek is a távvezetékek alatti fakivágások és a vezetékjog bejegyzések kapcsán, de ők a meghívás ellenére sem jöttek el Földes falugyűlésére Péter Imre tanácsnok Vezetékjog legalizáció, földhivatali bejegyzés A Villamos Energia Törvény ában leírtak alapján végzi az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a több éve, évtizede épült vezetékek, transzformátor állomások jogi helyzetének rendezését. Ezt az eljárást a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal folytatja le. A vezetékjog legalizáció, a földhivatali bejegyzés célja, hogy tiszta jogi helyzetet teremtsen mind az ingatlan tulajdonosa, mind a hálózatot üzemeltető számára. A jogszabály a tíz évvel korábban az esetek nagy részében több évtizede megépült hálózatokra vonatkozik. Ezen hálózatok építése idején érvényes jogszabályok nem írták elő a vezetékjog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetését. A vezetékjog megállapítása, illetve annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettséget nem idéz elő. Pántya Attila régió-vezető

3 2009. II. negyedév Földesi Hírlevél 3 Erdélyben, a Mezőség és Székelyföld határán január 11-én Csontos János országgyűlési képviselő közreműködésével településünket Erdély szívéből, a Marosvásárhelytől 15 km-re elhelyezkedő Marossárpatak községéből öttagú küldöttség látogatta meg. A Kozma Barna polgármester és önkormányzati tanácsosokból álló vendégek érkezésének egyik célja az volt, hogy testvértelepülési kapcsolatra leljenek térségünkben. A küldöttséget Jeneiné Egri Izabella polgármester és dr. Juhász József alpolgármester fogadta. A megbeszélés eredményeképpen képviselő-testületünk küldöttsége meghívást kapott Marossárpatak meglátogatására. A polgármester asszony által vezetett négyfős küldöttség március án két felejthetetlen napot töltött a leendő testvértelepülés vendégszeretetében. A hosszú utazás után Kozma Barna polgármester fogadta a vendégeket. Először a Polgármesteri Hivatalban folytattak tárgyalást a két testület képviselői a kapcsolatfelvétel formájáról és arról, hogy minél szélesebb körben szeretnék ezt kiépíteni. A délután folyamán megtekintettük a község nevezetességeit: Teleki kastély, helytörténeti gyűjtemény, Teleki kripta a temetőben: Földes Nagyközség Önkormány zata 2007-ben A földesi Orvosi rendelő akadálymentesítése (ÉAOP ) címmel pályázatot nyújtott be. A projekt keretei között a Földes, Honvéd u. 2. szám alatti körzeti orvosi rendelő akadálymentesítése novemberében sikeresen megvalósult. A támogatás lehívása megtörtént. A rendelőnél akadálymentes bejárat, parkoló és a mozgáskorlátozottak számára illemhely érdekessége, hogy piramis alakú. Az est folyamán találkoztunk a Maros Megyei Önkormányzat elnökével, a helyhatóság vezetőivel és a helyi hagyományőrző néptánc csoporttal. Másnap vendéglátóink Marosvásárhely nevezetességeit mutatták be, majd kissé fáradtan, de rengeteg élménnyel tértünk vissza településünkre. A két település Földes község napján, április 14-én írja alá a testvértelepülés létesítésének dokumentumát. Marossárpatak weblapja: Nagyné Lengyel Erika képviselő-testületi tag Akadálymentesítés pályázati forrásból Felhívom azon gazdálkodók fi gyelmét, akik területalapú támogatást igé nyelnek, hogy a támogatási kérelem benyújtá sára április 6. és május 15-e között van lehetőség. Ebben az évben a támogatási kérelmet csak elektronikus úton lehet benyújtani, saját vagy a falugazdász ügyfélkapuján keresztül. A kérelem benyújtásához szükséges jelszót tartalmazó borítékot a falugazdásztól lehet átvenni a gördülékenyebb ügyintézés érdekében minél hamarabb, de legkésőbb április 6-ig. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok: a falugazdásztól átvett jelszót tartalmazó boríték, a 2008-as támogatási kérelem másolata, regisztrációs igazolás, földhasználati lapszemle. A támogatási kérelem módosítására május 31-ig van lehetőség. került kialakításra. Mobil indukcióshurok segít a hallókészülékkel élőknek a tájékozódásban, valamint csúszásmentes padlóburkolat könnyíti meg a közlekedést. A pályázat forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, így az önkormányzatnak 10%-os önerő biztosításával sikerült ezt a fontos intézményt akadálymentessé tennie. Szőllősi Levente település-üzemeltetési előadó Falugazdászi hírek Felhívom azon gazdálkodók figyelmét, akik részt vesznek valamely Agrár-környezetgazdálkodási célprogramban (pl. alapszintű szántóföldi célprogram stb.), hogy a évi Gazdálkodási Naplót naprakészen vezessék, mivel a kölcsönös megfeleltetés keretében az ellenőrzések egész évben folyamatosak lesznek. A Napló beszerezhető a Falugazdász irodában, a kitöltéssel kapcsolatos problémákkal keressék a falugazdászt. A szántóföldi és füves élőhelyek kezelése célprogramoknál a program utolsó évében is talajmintát kell venni és tápanyagvizsgálatot kell végeztetni az arra kijelölt laboratóriumokban, melynek határideje május 15. Nagy Zoltán falugazdász E-ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületei éves költségvetéseikben és Informatikai Fejlesztési Terveikben folyamatosan biztosították az önkormányzat informatikai fejlesztésének lehetőségét. A megteremtett lehetőségeknek köszönhetően január 1-jétől településünkön megnyílt a lehetőség közigazgatási ügyek elektronikus úton történő intézésére. Tájékoztatjuk lakostársainkat és leendő elektronikus ügyfeleinket, hogy akik az e-ügyintézés lehetőségeivel élni kívánnak azoknak az eddigiektől eltérően először a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában kell regisztrálniuk magukat, ahol megnyitják számukra az ún. ügyfélkaput. Az ügyfélkapu megnyitása után az ott megkapott felhasználói név és jelszó használatával jelenleg már több mint 100 ügy megindítható és 20 ügyfajta teljesen el is intézhető Polgármesteri Hivatalunkban, elektronikus formában. Földes Nagyközség Közigazgatási Portálja elérhető a oldalról az E-ügyintézés hivatkozásra kattintva, vagy a linken keresztül. Kérjük lakostársainkat, hogy látogassanak el közigazgatási portálunkra, ismerkedjenek meg az E-ügyintézés lehetőségeivel és regisztráltassák magukat az E-ügyintéző rendszerünkben. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Felhívás kisgyermekes szülők részére Földes Nagyközség Képviselő-testületének Szociális Bizottsága igényfelmérést készít a második életévüket betöltött kisgyermekek szüleinek körében, a gyermekek bölcsődei elhelyezésének lehetőségéről. A bölcsődei elhelyezésre második fordulóban jelentkezni lehet: Egészségház, Védőnői Szolgálat Földes, Deák F. u. 17. Minden nap: óra között Kovácsné Kenéz Ibolya, a bizottság elnöke

4 4 Földesi Hírlevél II. negyedév Tájékoztató közlemény ebtartóknak Civil vetélkedő a Himnusz születésnapján A Magyar Kultúra Napján második alkalommal vetélkedtek Földes civil szervezetei a Karácsony Sándor Művelődési Társaság, a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ és a Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület szervezésében. A vetélkedőn a település köz- és kulturális életében sokat vállaló civil szervezetek közül hét közösség ötfős csapata tíz feladat csokorban adott számot ismereteiről. A 810 éves írott történettel rendelkező, egykori kuriális nemesi község múltját felidéző történeti kérdések mellett bemutatták közösségeik tevékenységét, majd a népi gyógyászatban ma is alkalmazott gyógynövényekről, a régi falusi étkek készítéséről, a magyar irodalom legszebb verseiből összeállított feladatlapokat oldottak meg. A legjobbak az Asszonyklub, a Szövőszakkör és a Balásházy János Kertbarát Kör közösségei az önkormányzat ajándékaként Síkfőkúton és a helyi Szabadidőközpont gyógyfürdőjében tölthetnek el pár napot. Péter Imre tanácsnok Tisztelt Földesi Lakosok! Tájékoztatjuk földesi lakos tár sa inkat, hogy a településen március közepe óta szórólapokon magát Kistérségi összefogással, házi segítségnyújtási ellátás biztosítását hirdető Tevékeny Szeretet Közössége megnevezésű szervezethez Földes Nagyközség Önkormányzatának, a Földes Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központjának és a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak semmi köze, azzal kistérségi munkaszerződésben nem áll, a szervezet munkájáért és munkatársai tevékenységéért felelősséget nem vállal, tevékenységüktől elhatárolódik. A földesi Szociális Szolgáltató Központ a Püspökladány központtal működő Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagja, munkáját az azzal kötött társulási megállapodás alapján állami normatív támogatással és ellenőrzéssel végzi. Az intézmény körzet központként ellátja: Nagyrábé, Bihartorda és Földes településeken is a házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel, nappali szociális ellátással, családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. (Az intézmény székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telefonszáma: 06 (54) ) Arnóth Sándor a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Jeneiné Egri Izabella polgármester A január 1-jétől hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet előírásai következtében megváltoztak az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályok. 1. A korábbiaktól eltérően január 1-jétől az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy kóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. 2. Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie magán-állatorvosa felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni oltás helyszínét, időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is. 3. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül saját költségén magán-állatorvossal veszettség ellen beoltatni, majd ezt követően évenként beoltatni január 1-jétől már csak a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni oltás beadása. 5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházása esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából évi veszettség elleni védőoltások helye, ideje, díjazása. Az oltás helye: Földes, Fő u. 4. szám alatt, a volt Pártház udvarán. Földes községben az ebek veszettség elleni oltásának időpontjai: április 15-től (szerdától) április 18-ig (szombatig) reggel 8.00 órától óráig; április 20-tól (hétfőtől) április 24-ig (péntekig) reggel 8.00 órától óráig; április 27-től (hétfőtől) április 30-ig (csütörtökig) reggel 8.00 órától óráig. Az oltás díjai: A felvezetés helyén 2200 Ft/eb, az eb tartási helyén 2700 Ft/eb. Dr. Juhász József magán-állatorvos

5 2009. II. negyedév Földesi Hírlevél 5 Művelődj, barátkozz és szórakozz A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának forintos támogatásával valósulhat meg a Karácsony Sándor ÁMK-ban a több előadásból és foglalkozásból álló ifjúsági közművelődési esték sorozat. A rendezvény célja, hogy a Földesen élő fiataloknak olyan hasznos információkat adjon, melyek megkönnyítik az életben való boldogulásukat, segítenek a munkakeresésben, esetlegesen munkájuk végzésében is. Az informálódást segítő, de egyben szórakoztató foglalkozások szervezésével szeretnénk segíteni a fiatalokat abban, hogy szabadidejüket hasznosan, saját fejlődésüket szolgálva töltsék. Az elmúlt hónapokban újságírással kapcsolatos tréningeket tartottunk, ahol Gön czi Mária, a MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztályának titkára beszélt az újságírás legfontosabb szabályairól, a műfajismeretről és az újságolvasás hasznosságáról. A fiatalok saját szórakoztatásukra nőnapi bulit is szerveztek március első hetében. Áprilisban főző sulival és pályázatíró tréninggel várjuk a fiatalokat. A főzősuli keretében megtanulhatják, hogyan főzzenek gyorsan valami finomat, Egy nagy magyar gondolkodó szellemi birodalmába vezet el az a tudományos igényű monográfia második kiadása, melyet Sándor napján mutatott be Földesen a Karácsony Sándor Művelődési Társaság és a Gondolat Kiadó. mely még az egészséges táplálkozásukat is segíti. A pályázatíró tréning keretében a munkahely megszerzéshez szükséges önéletrajz és kísérő levél elkészítését tanulhatják meg, illetve a jelenlegi pályázási rendszerről szerezhetnek hasznos információkat. Minden munkahelyen fontos az, hogy a munkavállaló tisztában legyen a pályázás lehetőségeivel, feltéte leivel, ehhez szeretnénk a pályázatíró tréning keretében segítséget nyújtani. Foglalkozásainkra hívunk és várunk minden érdeklődő fiatalt, számítunk részvételükre, hogy rendezvényünk sikeres lehessen. A foglalkozások időpontjairól és tematikájáról bővebb információt kaphatnak a Karácsony Sándor ÁMK Közművelődési Irodájában. Balázsiné Bíró Valéria közművelődési munkatárs Sándor napi könyvbemutató az ÁMK-ban E könyv lapjain a Gellért Sándor erdélyi költő által egykor nagyhírű professzornak elnevezett Karácsony Sándor életének XX. századi világába pillanthat be az olvasó a közelmúltban elhunyt szerző, az orvospedagógus Kontra György jóvoltából. A könyvbemutató résztvevői, felnőttek és gyermekek örömmel vették kézbe a monográfia második kiadását, amely egy civil szervezet és egy könyvkiadó összefogásának eredménye. A közös könyvet Kontra Miklós egyetemi tanár, a szerző fia és Bácskai István a Gondolat Kiadó igazgatója mutatta be. Kiemelték: a kiadvány nem csak a Karácsony Sándor-i életmű eredményeit veszi számba, hanem feltárja annak eredő forrásait, indítékait és a sajátosan eredeti gondolatrendszer kialakulásának állomásait, Karácsony Sándornak a magyar nevelés és kultúra újraformálásáért vívott emberöltőnyi küzdelmét. Péter Imre tanácsnok A Karácsony Sándor ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének hírei Január 9-én Sáp adott otthont a Lurkónia Sárréti Kamasz Unió rendezvényének. A gyermekeket tömörítő szervezet nyolc sárréti település oktatási intézményének összefogásával jött létre. Háromhavonta váltva szerveznek különböző közösségi programokat. A Sápon megrendezett programon a moderntánc és néptánc csoport vett részt és töltött el egy jó hangulatú délutánt. Február 20-án került megrendezésre a jótékonysági gálaműsor a moziban. A hagyomány szerint minden tanszak bemutatkozott. A színvonalas rendezvényen jó hangulatban, kellemesen töltött el egy estét az érdeklődő közönség. Tanulóink előadásai most is elismerést váltottak ki. Az est bevételét, forintot, mint minden évben a művészeti alapítvány részére ajánlottuk fel. Köszönjük a közönségnek, hogy támogatta alapítványunk munkáját! Nagyné Lengyel Erika intézményegység-vezető

6 6 Földesi Hírlevél II. negyedév Tizedik alkalommal minősítették Földes borait 17 termelő 19 fajta borral vett részt a Földesen tizedik alkalommal megrendezett borminősítő versenyen. A Balásházy János Kertbarát Kör hagyományszerűen megrendezett minősítő versenyén- emlékezve az egykor megyeszerte ismert földesi borok hagyományára-fehér és vörös borokat minősített több minősítési előírásnak megfelelően a Pető József borász vezette szakmai zsűri. A tizedik alkalommal megrendezett minősítő versenyen Földes civil szervezeteiből szerveződött tíz társadalmi zsűri is véleményezte és minősítette Földes kertbarátainak nedűit. Fehér borok kategóriájában arany minősítést kapott Bojtor Lajos, bronz minősítésben részesült Aranyi Gyula és Szilágyi Antal. Vörös borok katagóriájában arany minősítést érdemelt ki Aranyi Gyula és Tóth Zsigmondné. Ezüst minősítésben részesült Aranyi Gyula. Bronz minősítést kapott Szatai László és Nagy Antal bora. Péter Imre A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 1980-ban alakult óta kiemelten közhasznú szervezetként állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységet is végez jogszabályi kötelezettség, illetve önkormányzati szerződés alapján. Az egyesület tagjai a megye területén élő mozgáskorlátozott személyek, a taglétszám meghaladja a főt, s 27 helyi csoport működik 76 településen és valamennyi településen tartunk ügyfélkapcsolatot a tagsággal. Az egyesület célja a mozgáskorlátozott Pálinkákat minősítő versenyt rendeztek Földesen Ki gondolná, hogy az erjedéssel keletkezett szeszes italokat évezredek óta ismeri és kedveli az emberiség. Kevesen tudják: a lepárlás műveletét már a kelták is ismerték, és az is tény, hogy a borból desztillációval nyert italt 1250 körül már gyógyszerként alkalmazták a pestis ellen. A pálinka: a napfény íze, a m agyar föld ereje, a gyümölcs lelke egy kicsiny pohárba gyűjtve vallották azok a termelők, akik bemutatták gyümölcs pálinkáikat a Földesen második alkalommal megrendezett pálinkaminősítő versenyen. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központban megrendezett minősítő versenyre a Balásházy János Kertbarát Kör meghívására harminc különböző gyümölcs pálinkát hoztak el minősíteni Földes termelői. A gyümölcstermelésben, pálinkafőzésben és jövedéki kérdésekben is járatos szakmai zsűri elsősorban a pálinkák minőségét vizsgálta. A tisztaság, az illat, a szín vizsgálata mellett a gyümölcs jellegét, ízének tisztaságát és a pálinka harmóniáját értékelték. Pontozásos értékeléssel arany minősítést kapott Vigh Károly szilva, Szegi Imre szilva, Aranyi Gyula szilva, Horváth István szilva, törköly, Szörnyi László szilva és Tóth Lajos barack pálinkája. Ezüst minősítést kapott : Antós Albertné vegyes, Karácsony Attila móra-bora, Szatai László szilva, Nagy Imre szilva, Keresztúri István szilva, Tóth Zsigmondné szilva, Aranyi Gyula alma, Horváth István törköly és alma, Nagy Imre szilva pálinkája. Bronz minősítésben részesült: Karácsony Attila bodza, Imre Sándor alma és törköly, Aranyi Gyula törköly, Nagy Imre szilva, Bíró Sándor alma, Faragó Sándor szilva pálinkája. A Preku Gyula, Preku Éva, Szathmári Sándor és Ványai Gusztáv összetételű minősítő zsűri döntése alapján az arany minősítést elért termelők képviselhetik Földes pálinkatermelőit a Hajdú-Bihar megyében később megszervezésre kerülő minősítő versenyeken. Péter Imre A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének bemutatása emberek sokoldalú rehabilitációjának, szociális biztonságának, az aktív, önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének, a társadalmi közösségbe való beilleszkedésének, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása, ezen szükségletek által meghatározott érdekeik képviselete, védelme, érvényesítése. Az egyesület kiemelt tevékenységei: együttműködés a MEOSZ-szal, más társadalmi és karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, valamint állami-önkormányzati szervekkel. Hagyományos gyermek programjaink megszervezése, a gyermek rehabilitáció elősegítése. A csoportvezetői hálózat átalakítása az új körülményeknek megfelelően, a tagokkal való személyes kapcsolattartás biztosítása. Az egyesület stabil pénzügyi, gazdasági helyzetének biztosítása. A helyi csoportok kulturális rendezvényeinek segítése. Az egyesület társadalmi elismertségének javítása, a kommunikáció fejlesztése. Az érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységünk erősítése.

7 2009. II. negyedév Földesi Hírlevél 7 Huszárok hadjáratoznak a Sárréten Huszárok, hagyományőrzők hangjától lesz hangos a Sárréti Kistérség április utolsó hétvégéjén. Az es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk 5. évfordulója alkalmából rendezzük meg az I. Sárréti Tavaszi Hadjáratot április án mondta Csontos János országgyűlési képviselő, a hadjárat főszervezője. Az országban több, nagy hírű hagyományőrző rendezvény van, mint például a kápolnai ütközet vagy a szolnoki csata. Szeretnénk a Sárréti Kistérségben is megvalósítani egy hagyományőrző rendezvényt katonai hagyományokra építve, amelyen keresztül a magyarság értékeire is felhívjuk a figyelmet. Kossuth Lajos 160 évvel ezelőtt több sárréti településen is járt: 1849-ben térségünkben tett látogatásának emlékére is szervezzük ezt a rendezvényt. A hadjáraton a Debreceni 2. Honvéd Huszárezred lovasain kívül több erdélyi csapat tagjai is részt vesznek. Itt lesznek Szovátáról és Marossárpatakról a 15. Mátyás Hu szár ezred lovasai, a szentjobbi és kápolnásfalui huszárok és a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred képviselői is. De csatlakoznak a menethez sárréti huszárok, és Földesről a helyi lovasok is. Az I. Sárréti Tavaszi Hadjárat Nádudvarról indul április 24-én, pénteken. A gyülekezés 8 órakor lesz a sportpályán, ahonnan 9 órakor indul a menet. Ünnepség lesz Nádudvaron, Kabán, felvonulnak a huszárok Tetétlenen, majd Földesen zárják a napot órakor a szabadságharccal kapcsolatos emlékmű megkoszorúzására várják a település lakóit, a Polgármesteri Hivatal előtti Szoborparkban. A megemlékezésen köszöntőt mond Jeneiné Egri Izabella Programajánló Április 14., Földes Napja 9.20 óra: Falumérföld futás óra: Szuper-diák ve tél kedő nyolcadik évfolyamos tanulóknak. Sportversenyek, akadályversenyek alsó tagozatos diákoknak óra: Ünnepi képvi selő-testületi ülés az Árpád moziban, kitüntetések átadása, Földes és Marossárpatak között létrejövő testvértelepülési kapcsolat együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírása. Közreműködik a Szélrózsa Néptáncegyüttes, a Pántlika Néptánccsoport és a Kiskökény Néptánccsoport Április óra: A Szociális Szolgáltató Központ felújított Rákóczi úti épületének ünnepélyes átadása óra: Miholcsa József ma rossárpataki szobrászművész ki állításának megnyitója a Ka rá csony Sándor ÁMK aulájában. A megnyitón közreműködik a Szélrózsa Néptáncegyüttes Április 24. Az I. Sárréti Tavaszi Hadjárat rendezvénysorozat földesi programjai Április 27. Életmódváltás című előadás a Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület és az Asszonyklub szervezésében. Előadó: Tóth Gábor biomérnök. Helyszín: Karácsony Sándor ÁMK Május óra: Majális rendezvények a szabadidőközpontban óra: A Sivatagi Rózsák hastánccsoport szervezésében Ki Mit Tud? Tehetségkutató verseny az Árpád moziban. Nevezni lehet egyéni és csoportos, illetve tánc, ének és egyéb kategóriákban. A nevezési feltételekről bővebb információ kérhető a plakátokon szereplő telefonszámokon, illetve Jeneiné Nagy Anikótól a csoport vezetőjétől Május 9. Szépkorúak II. Sárréti Táncversenye a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Helyszín: Karácsony Sándor ÁMK nagyterme Május A Hagyományőrző Kézi munka Szakkör kiállítása a Karácsony Sándor ÁMK aulájában Május 30. Községi Gyermeknap a szabadidőközpontban Rendezvényeinkre mindenkit sze retettel várunk. Programjainkról bővebben tájékozódhatnak a Karácsony Sándor ÁMK közművelődési irodájában, illetve a hirdetőtábláinkról. polgármester órakor a Nagyváradi Állami Színház bemutatójával folytatódik a program az ÁMK-ban, ahol a nagyváradi színészek Varga Gábor Tábornokok című darabjának részletét adják elő az érdeklődőknek. Ezt követően a szovátai huszárok mutatják be toborzójukat, s huszárbállal zárul az est. A rendezvényeken a részvétel ingyenes. A hétvégén a huszárok felvonulnak még Sápon és Bihartordán, részt vesznek a nagyrábéi Sárrét Íze Fesztiválon, majd április 25-én, szombaton 16 órakor a biharnagybajomi református templom kertjében lévő Nagy András szobrot koszorúzzák meg. A tavaszi hadjárat vasárnap délelőtt Püspökladányban zárul. A hadjáratra várjuk huszárok, hagyományőrzők jelentkezését a parlament.hu címen vagy Sós Andreánál a 20/ es telefonszámon. KRESZ-es eredmények Február 20-án rendezték meg a közlekedésismereti verseny megyei döntőjét 4. és 8. osztályos tanulók részére. Iskolánkat Csiki Bence 4. a és Kakucsi Ákos 8. a osztályos tanulók képviselték. Korcsoportjukban mindketten II. helyezést értek el. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk. Kemecsei Gyuláné igazgatóhelyettes

8 8 Földesi Hírlevél II. negyedév A nagyhírű professzor Az intézmény névadójára, Karácsony Sándorra emlékezett az Általános Művelődési Központ tanulóifjúsága, nevelőtestülete január 10-én reggel. A pedagógia professzora Földesen született január 10-én. Édesapja jómódú birtokos, édesanyja református lelkész lánya. A családban nevelkedő három gyermek közül a kis Sándor hamar kitűnt éles eszével. A helyi iskolában olyan nevelők gyarapították tudását, akik maguk is kitűntek szakmai tudásukkal, tehetségükkel. Diákpályája a Debreceni Kollégiumban folytatódott, ahol kitüntetéssel érettségizett. Budapesten az egyetem bölcsészeti karának magyar német szakán tanult tovább, de a háború miatt meg kellett tanulmányait szakítania. A fronton szerzett sérülése ellenére is élete végéig kitartóan végezte munkáját. Gimnáziumi tanár, cserkészvezető, ifjúsági lapok szerkesztője, a Diákszövetség munkatársa, regényíró, Számítógépet vásárol Weinhardt Erzsébet, a földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 8. osztályos tanulója a Nők a fiatalokért Sárréti Ifjúsági Egyesület által kapott pénzből. A püspökladányi díjkiosztón Nagy Alexandrát is díjazták a éves korcsoportban, aki egy DVD lejátszóval térhetett haza. A Sárréti Kistérség tehetséges gyermekei számára meghirdetett pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére március közepén került sor, ahol 14 általános iskolás és 2 középiskolás tanulót tüntettek ki. A díjakat Szabó Judit egyesületi elnökkel Csontos a pedagógia professzora, a Debreceni Egyetem tanszékvezető tanára. Ritka eset, hogy egy pedagógus a maga korában országos hírű ember legyen. Az a sokrétű tevékenység, amelyet ő végzett a 20. század harmincas-negyvenes éveiben az ország legismertebb személyiségei közé emelte. Születésnapján az intézményben lévő domborműnél koszorúzással tisztelgett emléke előtt Jeneiné Egri Izabella polgármester, Kovács András nagytiszteletű református lelkész, Horváth Sándorné intézményvezető, a Karácsony Sándor Társaság vezetője Péter Imre tanácsnok, valamint a diákönkormányzat képviselői. A Karácsony Sándor Társaság ajándékát örömmel fogadták az osztályközösségek. Karácsony Sándor: A csucsai front című diákregényének egy-egy példányát kapták, mely egy tanár és egy osztály történetéről szól. Horváth Sándorné igazgató Tehetségeket támogatnak János országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke és Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezető-helyettese adta át. Weinhardt Erzsébet barátságos, megbízható kislány áll az osztályfőnök, Kakucsi Ferenc jellemzésében. Jó képességű, társaival jó a kapcsolata. Böbi a művészeti iskola néptánc csoportjának tagja, a Pántlika majd a Kiskökény néptánccsoport meghatározó egyénisége. Ettől a tanévtől a Szélrózsa Néptáncegyüttes munkájába is bekapcsolódott, s a IV. Kárpátmedencei Vőfélytalálkozó szervezésében és lebonyolításában is lelkesen segített. Rendszeresen részt vesz kézilabda edzéseken is. Tündérek táncát látom meséknek erdejében, sokszínű fátyluk lebben, csillog a halvány fényben szeptemberében alakult meg a Sivatagi Rózsák hastánccsoport, melynek tagjai óvodás és általános iskolás gyermekek. A csoport létszáma 30 fő. Közösségünk több alkalommal szerepelt községi rendezvényeken, például a Sportbálon, farsangon. Részt vettünk a KIKA Lakberendezési Áruházban megrendezett karácsonyi ünnepségen is. A gyerekeket a hastánc iránti érdeklődés, a mozgás szeretete hozta össze. Ezt az igényüket a szülők is maximálisan támogatják. A hastánc a világ egyik legrégebbi tánca, amivel jelentősen befolyásolható fizikai erőnlétük, nőiességük. Növeli az állóképességet, erősíti a hát és a has izmait. A tánc az ember testbeszéde, a lélek rejtett nyelve, amivel ki tudja fejezni az érzelmeit. A gyerekeknek önbizalmat ad május 1-jén Ki mit tud? tehetségkutató versenyt szervezünk a moziban, melyre több kategóriában lehet nevezni. Várjuk mindazon önszerveződő közösségeket, egyéneket, akik szeretnék megmérettetni magukat. A jelentkezés és nevezés feltételeiről plakátjainkról tájékozódhatnak. Köszönjük a sok biztatást és elismerő szavakat. Reméljük, hogy fellépéseinkkel a továbbiakban is színesíthetjük a földesi rendezvényeket. Jeneiné Nagy Anikó, a csoport vezetője Nagy Alexandra a Medgyessy Ferenc Gimnázium 11. osztályos tanulója. Nagyon fegyelmezett és példamutató a magatartása. A rábízott feladatok elvégzésében rendkívül megbízható és precíz. Szorgalmas, kitartó, céltudatosan törekszik az egyre jobb eredmény elérésére. Különösen a képzőművészeti tárgyak és az idegen nyelvek iránt érdeklődik. Angol nyelvből már megszerezte a középfokú szóbeli nyelvvizsga bizonyítványt. Gratulálunk, további sikereket kívánunk! Sós Andrea képviselői munkatárs

9 2009. II. negyedév Földesi Hírlevél 9 Polgári védelmi nap Földesen Kirándulás Egy hét alatt közel ezren tekintették meg Földesen A légoltalomtól a katasztrófavédelemig címmel rendezett, a Polgári Védelem 73 éves történetét bemutató kiállítást. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központban a megyei katasztrófavédelmi nap alkalmából összeállított kiállításon történeti tablók, technikai és védőeszközök idézték fel az idősebb és fiatalabb látogatók előtt a Polgári Védelem történetét és szervezeti felépítését. A kiállításon számtalan ma már technika történeti érdekességnek számító hírközlési és mérő műszert is bemutattak, láthatóak voltak a munkahelyek polgári védelmi kiképzéseiről az idősebb generáció által jól ismert egyéni védőeszközök, védőruhák, légzésvédők, elsősegélynyújtó eszközök. Megtekinthették az érdeklődők a veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos katasztrófavédelmi eszközöket és biztonsági táblákat, védőeszközöket is. A polgári védelem nemzetközi napja alkalmából Földes Nagyközség Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség közös rajzpályázatot is hirdetett a földesi általános iskolások részére. A zsűri tagjai voltak: Nyalka Miklós polgárvédelmi alezredes tanácsos, kirendeltség-vezető, Szeifert Imre polgárvédelmi irodavezető, festőművész, Bere Anna Mária művésztanár. Díjazásban részesültek az alábbi tanulók: Alsós korcsoportban: Szalai Laura első, Sápi Csaba második, Ványi Virág harmadik lett. Felső tagozaton: Karacs Krisztina első, Bíró Nikolett második, míg Csótó Dániel harmadik helyezést ért el. Gratulálunk a szép alkotásokhoz és a díjakhoz. Debrecenbe Az integrációs és képesség-kibontakoztató programban résztvevő tanulókat Balogh Sándor személyszállító vállalkozó térítésmentesen elvitte Debrecenbe. A programban a városnézésen túl Állatkerti séta is szerepelt, melynek belépődíjait Kemecsei Gyula ajánlotta fel a tanulóknak. Az esős időjárás ellenére az estig tartó kirándulás nagyon jó hangulatban telt el. Az ebben a programban résztvevő tanulóknak februárban színházlátogatást is szerveztünk két alkalommal Debrecenbe. A Csokonai Színház művészei szórakoztatták 46 felsős és 33 alsós diákunkat. Mindkét előadás színvonalas volt, tanulóink tartalmasan töltötték a délutánokat, apró ajándékokat is kaptak. A belépődíjakat és az utazás költségeit pályázati pénzből fizettük. Kemecsei Gyuláné igazgatóhelyettes Mackóünnep és farsang az óvodában Több mint 100 éves a gyerekek egyik legkedvesebb játéka a mackó, ezért a Rákóczi úti óvoda Katica csoportjában mackó ünnepet és kiállítást szerveztek a Csendes téli erdő Mackóvilág projekt témakör kapcsán. Antós Gyuláné óvónő így mesél erről: A szülők nagyon aktívan kapcsolódtak be a gyűjtő munkába. A mai bohókás, puha, érdekesebbnél érdekesebb mackók mellett előkerültek a családok féltett kincsei is, a nagyszülők, szülők régi, szalmával kitömött, dörmögő mackói is. A gyermekekkel közösen takarítottunk, rendezkedtünk, válogattunk a kisebbnagyobb, barna, fehér, tarka mackók közül. Felöltöztettük a macikat királynak, öregapónak, nagyanyónak, menyasszonynak, vőlegénynek, doktornak, turistának, kisasszonynak és más érdekes karakternek. Képeket is gyűjtöttünk a macikról, amivel kidíszítettük csoportszobánkat. A kiállításunkra meghívtuk az óvoda többi csoportját is, hogy együtt csodáljuk meg a sok aranyos kismackót, és nézzük meg az egyik leghíresebb medve, Micimackó kalandjait. A kiállítást megtekintették a kisiskolások is. A február másik öröme, hogy nagyon sok szülő eljött farsangolni hozzánk. A Kállay úti óvodából a Kiss Ferike anyukája először vett részt ilyen ünnepen, elragadtatva mesélt, hogy milyen csodálatosak voltak a jelmezbe bújt gyerekek. A részt vevő szülők nagyon jól érezték magukat, többen ők is jelmezt öltöttek, játszottak, mulatoztak és újra gyermeknek érezhették magukat. Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat is. Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy az óvodai beíratás a 2009/10. nevelési évre április 20-tól 24-ig lesz a Rákóczi úti óvoda vezetői irodájában. Kérjük a gyerekek anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-számát. Kérjük azon gyerekek beíratását is, akik a nevelési év folyamán töltik a 3. életévüket, hogy előfelvételként helyet tudjunk biztosítani nekik. Bíróné Papp Ilona óvodavezető

10 10 Földesi Hírlevél II. negyedév Rajzos sikerek A téli időszakban sem tétlenkedtek a művészeti iskola festő tanszakos tanulói. Sikert sikerre halmoztak mindenki örömére. Nyílt foglalkozások a rajzosoknál Az Összefogás a Sárréti Kistérségért Egyesület által alapított elismerés idén is átadásra került azoknak a nőknek, akiknek önzetlenségük, társadalmi és civil munkájuk kiemelkedő az adott település életében tudtuk meg Bangóné Borbély Ildikótól, az egyesület elnökétől. A Kabán megrendezett átadó ünnepségen Csontos János, a térség országgyűlési képviselője és Doszpot Péter sztárzsaru adta át a díjakat, s Nőnap alkalmából egy-egy szál virággal köszöntötte a kitüntetett és a megjelent hölgyeket. Földesről Kakucsi Ferencné, Erzsike néni részesült a kitüntetésben. Erzsike néni házasságkötése révén 1956-ban került Földesre. Míg férje reggeltől késő estig tanított a helyi általános iskolában, addig ő nagy odaadással és szeretettel nevelte 3 gyermeküket től 14 éven át vezette Földesen az Idényóvodát, ahol nem ritkán 36 óvodás gyermek nyári napközis ellátásáról gondoskodott. Egész életében örömmel tevékenykedett a község lakosságáért. A családja és munkája mellett Február és március hónapban a szülők betekintést nyerhettek a művészeti iskola festő tagozatán folyó munkába. Nagy volt a gyerekek öröme, mert nagyon sokan voltak kíváncsiak csemetéik ügyességére. A mini csoportban meseillusztrációt készítettek a tanulók, míg a szülők pólóterven dolgoztak gyermekeik számára. A kicsi csoportban szülők és gyermekek közös munkával készítették el saját közös portréjukat. Szeretnénk, ha jövőre is ilyen sok lelkes szülővel, gyermekkel találkozhatnánk a nyílt foglalkozásokon. Bere Anna Mária művésztanár Önzetlenségi Díjat kapott a Sárréti Kistérség településeinek egy-egy hölgye hosszú éveken keresztül tagja volt a földesi Vegyes kórusnak. Mindig is nagyon szeretett gyermekekkel és idős emberekkel foglalkozni. Több éven keresztül vezette a községben működő Nyugdíjasok Napközi Otthonát. Nagyon büszke rá, hogy a Nosztalgia 2002 Hagyományőrző Egyesület tagja. A Klub énekkarával megye szerte többször is fellépett. Amennyire csak lehet, bekapcsolódik a klub által szervezett hangulatos, maradandó élményeket nyújtó rendezvényekbe. Sós Andrea képviselői munkatárs Földesi Hírlevél. Negyedévenként megjelenő közéleti lap Lapalapító: Földes Nagyközség Önkormányzata Földes, Karácsony Sándor tér 5., tel./fax: 06-54/ Főszerkesztő: Balázsiné Bíró Valéria. Felelős kiadó: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala. Nyomdai munkák: Center-Print Kft., Debrecen A IX. Nemzetközi Japán rajzpályázaton Gonda Noémi első díjban részesült, míg testvére Gonda Natália Élhető Föld című országos pályázaton lett harmadik. A Nagy Népmese Napja alkalmából meghirdetett országos versenyen Kovács Dóra részesült díjazásban, míg a Tiszta levegőt mindenkinek Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán forint értékű könyvutalványt vettek át az alábbi tanulók: Szilágyi Szandra, Szabó Dávid, Kovács Dóra, Karacs Réka, Harangi Fruzsina. A Hortobágyi darvak megyei pályázaton Kovács Dóra első, Karacs Dani második és Nagy Kata harmadik helyezést ért el. Körzeti pályázaton melyet a Reneszánsz év alkalmából írtak ki Balázsi Andrea és Karacs Krisztina első díjat kapott, míg különdíjban részesült Nagy Kata és Szőke Miklós. A Virágos Kalotaszeg országos pályázaton Ványi Virág különdíjas, míg az Oriental Dance Hungary Kft. nemzetközi pályázatán óvodás korcsoportban Veres Petra Ezüst ecset, míg alsó tagozaton Bronz ecset díjat kapott Nyírő Petra és Engi Orsolya. Ezüst ecset díjat Kovács Dóra, Arany ecset díjat Takács Hanna szerzett. Az Életfa Országos Egészségőrző Program pályázatán díjazásban részesült 9 fő: Gonda Natália, Karacs Krisztina, Szalai Laura, Nyírő Petra, Kovács Dóra, Rusznyák Nóra, Ványi Virág, Papp Nikolett és Dávid Anasztázia. A gyerekek felkészítő tanára: Bere Anna Mária Gonda Natália és Gonda Noémi

11 2009. II. negyedév Földesi Hírlevél 11 Grundosaink sikerei Március 7-én véget értek a grundbirkózó diákolimpia ez évi küzdelmei. Az ősz folyamán lány és fiú csapataink együtt kezdték a felkészülést a versenysorozatra. A fiú csapatnak már decemberben lehetősége nyílott arra, hogy összemérje felkészültségét a körzeti csapatokkal. Ezen a versenyen Püspökladányban a grundbirkózók és a szabadfogású versenyzőink együttes csapateredménye számított. Az összetett versenyben fiaink a második helyezést érték el. Januárban zajlott a grundbirkózás diákolimpia megyei fordulója, melynek intézményünk adott helyet. A megyei fordulóban 5 fiú és három lánycsapat mérte össze tudását. A lány és fiú csapataink az első helyről várták a területi döntőt. A területi döntő, melyen Békés, Hajdú- Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapatai küzdöttek nálunk Földesen, a lány csapatunknak sikerült jobban. A területi versenyen három lány csapat közül a földesi csapat végzett az első helyen, így biztosan bekerültek az országos nyolcas döntőbe. Fiú csapatunk nagy küzdelemben csupán egyetlen ponttal lett második a püspökladányi fiúk mögött. Izgatottan vártuk a többi három területi döntő eredményeit, hogy a legnépesebb területként talán behívják az országos döntőbe a fiú csapatunkat is. Sajnos nem így sikerült. Március 6-án csak a lánycsapat utazott Pécsre, az országos döntő színhelyére. A sorsolásnál nem kedvezett a szerencse. Az erősebb A csoportba kerültünk. Kazincbarcika, Paks és Pécs csapataival kellett megküzdeni a lányoknak. A Paks és a Pécs csapata ellen 6:l-es fölényes győzelem született. A Kazincbarcika csapata ellen 5:2 arányú vereséget szenvedtünk, így csoport másodikként vártuk a keresztjátékot. A Keresztjátékban a B csoport első helyezettjét Bakonycsernye csapatát 6:1-re sikerült legyőznünk. A végső küzdelemben a helyezésekért ismét a Kazincbarcika csapatával kerültünk össze. A tét az arany vagy az ezüstérem volt. A csoportmérkőzés eredményét nem sikerült felülmúlnunk. A döntőben ismét Kazincbarcika bizonyult jobbnak, 5:2 eredménnyel. A lányaink országos másodikok lettek, ezüstéremmel gazdagították eredményeinket. Csapataink nevében köszönjük a szülők önzetlen segítségét, melyet a versenyek megrendezésében és a tanulók utaztatásában biztosítottak. Az év végéig még két alkalommal lesz lehetőségük grundbirkózóinknak versenyzésre. Egy körzeti és egy helyi versenyen készülhetnek a következő diákolimpiai sorozatra. A lány és a fiú csapatunk hívja és várja tagjai sorába a sportág iránt érdeklődő tanulóinkat már most a tavaszi szezonban is. Farsangoltunk Horváth Sándorné sportcsoport vezető Intézményünk a sokéves hagyományt követve február 13-án rendezte meg az alsó tagozatos tanulók farsangját. Gyermek és felnőtt egyaránt nagy izgalommal készült a mindig látványos és sok embert megmozgató rendezvényre. Közel 140 gyermek öltözött színpompás jelmezbe, öltözékükkel elkápráztatva, vagy éppen megijesztve a nézőket. A jelmezek zsűrizésre kerültek, közel 50 ajándékot osztottak szét a beöltözött gyermekek között. A csoportos bemutatókat a zsűri tortákkal jutalmazta, melyeket a Gyermekjóléti Szolgálat, az 1. osztályos szülők és igazgatónő ajánlott fel. Az egész délutánt kitöltő programon mindenki nagyon jól érezte magát. A tanulók és a magam nevében köszönöm a támogatók segítségét és az alsós munkaközösség szervező munkáját. Kemecsei Gyuláné igazgatóhelyettes Kézilabdás hírek A es megyei I. osztály bajnoki szezon felkészülését július hónapban kezdte meg a női csapat, heti két edzéssel. Örömünkre szolgált, hogy az előző szezonban szűkebbre szabott játékos kerettel rendelkező csapatunk létszáma az idei szezonra nőtt! A csapatunk tagjai: Balogh Ferenc Gyuláné, Bíró Eszter, Cson káné Sápi Anita, Horváthné Szatai Ildikó, Katkó Zsoltné, Katona Szilvia, Mátravölgyi Katalin, Molnár Ildikó, Papp Györgyné, Pappné Szőllősi Piroska, Szabó Krisztina, Szőllősi Beáta, Szőllősi Nóra, Szörnyi Márta, Szűcsné Pataki Csilla, Vass Regina. Eredményeink: Berettyóújfalu Földes Földes Nagyhegyes Nyíradony Földes Földes Püspökladány Derecske Földes Kaba Földes Komádi Földes Földes Balmazújváros LétaFit Földes Földes Debreceni SI A Megye I. női kézilabda őszi szezon állása: 1. Balmazújváros 17 p. 2. Derecske 17 p. 3. Püspökladány 14 p. 4. Berettyóújfalu 14 p. 5. Nagyhegyes 13 p. 6. Földes 9 p. 7. LétaFit SE 8 p. 8. Nyíradony 8 p. 9. Debreceni SI 6 p. 10. Komádi 2 p. 11. Kaba 2 p. Eredményeinken jól látható, hogy csapatunk létszámának növekedése, és az utánpótlás csatlakozása jót tett fejlődésünknek. A tavalyi utolsó helyezést, egy jó középmezőnyire váltottuk, és még szeretnénk további jobb helyezéseket elérni! Büszkék vagyunk csapatunk egyik oszlopos tagjára, Szabó Krisztinára, aki az összesített góllövő listán az előkelő 4. helyezést érte el (70 góljával!), valamint az összesített hétméteres-lövő ranglistán a 9. lett! Gratulálunk Kicsi! Köszönjük, a vezetésnek, a támogatóinknak, és a szurkolóinknak a bíztatást, reméljük, rászolgálunk a bizalmukra! Csonkáné Sápi Anita játékos

12 12 Földesi Hírlevél II. negyedév Alapítványi hírek A Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány megköszöni mindazoknak a támogatását, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták. A támogatás összege Ft, melynek segítségével a művészeti iskolás tanulóink eszközellátottságát, programajánlatát tudtuk fejleszteni, bővíteni. Továbbra is szívesen fogadjuk támogatásukat! Kérjük, hogy a évi adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is segítsék alapítványunk célkitűzéseinek megvalósulását! Adószámunk: Támogatásukat előre is köszönjük! Tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma Köszönet támogatóinknak! A Földes Községért és Ta nulóifjúságáért Ala pítvány köszönetet mond mindazon magán- és jogi személyeknek, akik a évben anyagi eszközeikkel és adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták alapítványunk működését. Az alapító okiratban foglaltakat az elmúlt évben is sikerült teljesíteni közös összefogással. Reméljük ebben az évben sem feledkeznek meg rólunk, s lehetőségeiknek megfelelően alapítványunkon keresztül támogatják településünk tanulóifjúságának oktatását. Ebben az évben a digitális tananyagok tanórai használatához szeretne kuratóriumunk segítséget nyújtani. Alapítványunk adószáma: Horváth Sándorné kuratóriumi elnök április Húsvéti istentiszteletek rendje Nagykedd, bűnbánati istentisztelet Nagyszerda, bűnbánati istentisztelet Nagycsütörtök, úrvacsorás istentisztelet Nagypéntek, 9.15 ünnepi istentisztelet Nagypéntek, filmvetítés Nagyszombat, bűnbánati istentisztelet Húsvét vasárnap, 9.15 ünnepi, úrvacsorás istentisztelet Húsvét vasárnap, hálaadó istentisztelet Húsvét hétfő, 9.15 ünnepi, úrvacsorás istentisztelet Április 26. vasárnap Hangverseny a református templomban az Újpesti Baptista Anyakönyvi hírek Szeretettel gratulálunk az új szü lött gyermekek szüleinek: Kovács Zoltán Károly, Karácsony S. tér 4. Jakab Éva Mónika, Széchenyi u. 22. Balázsi Olívia, Kinizsi u. 18. Kónya Orsolya, Dózsa Gy. u. 11. Kecskeméti Róbert, Bartók B. u. 44. Simon Norbert, Nép u. 10. Biró Csenge, Eötvös u. 9. Társi Roland Ádám, Ady E. u. 3. Sok boldogságot kívánunk az új házaspároknak: Rák Lajos és Tóth Krisztina, Újfalui u. 46. Kenéz Zoltán és Papp Veronika, Kossuth u. 7. Szőllősi Lajos és Szabó Erika, Debreceni u. 3. Tóth Gyula és Jantek Marianna, Fűzfa u. 2. Vigasztalódást kívánunk az elhunyt személyek hozzátartozói nak: Pócsi József, Debreceni u. 30/C. Szőke Györgyné, Debreceni u. 15. Sápi László, Fő u. 23. Veress Jánosné, Honvéd u. 5. Tóth Sándorné, Zrínyi u. 52. Nagyidai Istvánné, Bacsó B. u. 15. Gáll Sándor, Petőfi u. 32. Szép József, Petőfi u. 64. Kertész Imre, Kállai u. 21. Szatai Lajosné, József A. u. 19. Nagy Zoltán, Béke u. 7. Biró Istvánné, Nagyköz u. 2. Bene Imréné, Nép u. 19. Megyeri Antalné, Haladás u. 26. Karasz Sándor, Kinizsi u. 41. Református egyházközség alkalmai Zagyva Gyuláné, Dankó P. u. 4. Tóth Lajos, Sport u. 5. Gratulálunk az 50. házassági évfordulójukat ünneplőknek: Kiss Gábor és Karacs Terézia, Újfalui u. 55. Faragó Mihály és Jakab Terézia, Haladás u. 31. Csanádi Mihály és Karacs Róza, Dózsa Gy. u. 19. Nagy Lajos és Domokos Margit, Bartók B. u. 8. Karacs István és Sápi Mária, Zrínyi u. 2. Gratulálunk a 60. házassági év fordu ló jukat ünneplőknek: Sápi Gyula és Karácsony Eszter, Sport u. 31. Katona Imréné anyakönyvvezető Harangzenekar közreműködésével. Belépő díj: 500 Ft/fő (jegy elővételben kapható a Lelkészi Hivatalban, valamint a helyszínen az előadás kezdete előtt). Május 31. Pünkösd vasárnap, 9.15 ünnepi istentisztelet, konfirmáltak találkozója Kérjük mindazokat, akik 1959-ben konfirmáltak és szeretnének részt venni a találkozón, jelezzék szándékukat a Lelkészi Hivatal felé! Köszönettel veszünk az 1959-ben konfirmáltakról minden adatot, ugyanis erre az esztendőre nézve nincs bejegyzés az anyakönyvekben. Áldott Húsvétot kívánva: Kovács András ref. lelkipásztor

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház

XIII. Városi borverseny. Városi megemlékezés március idusán. Programelőzetes Városi Könyvtár és Művelődési ház XXIV. évf. 3. (202.) szám 2015. március Kikelet hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu- -- bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Energiatakarékosság napelemekkel

Energiatakarékosság napelemekkel 2013. február xxii. évf. 2. szám Energiatakarékosság napelemekkel Településünk önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben