Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I /2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008."

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Bokros Mátyás, Baji Lajos, Tóth Károly, Szilvásy Ferenc, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Pap János, Vámos József, Takács Péter, Halász Zsanett képviselı. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyzı Igazoltan távol: Hrabovszki György képviselı, Meghívottként jelen volt: Molnár László országgyőlési képviselı Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetıje, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetı-helyettese, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetıje, Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. ügyvezetı igazgatója, Zsadon Endre, az Árpád Fürdı vezetıje, Csongrádi Mária, a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének vezetıje, Molnár Béla Orosháza Város alpolgármestere, DAREH Önkormányzati Társulás elnöke, Jamniczki Zoltán, Hagymási László fımunkatárs, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály megbízott osztályvezetıje, Dr. Urbán-Zsilák Klára jogász, Nagy Árpád tanügyi ügyintézı, Dr. Kiss Gyula, Jogi, Önkormányzati és Szervezési csoportvezetı, Szigeti Csaba csoportvezetı, Sztankó Ilona, a PIU vezetıje Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közgyőlés határozatképes, 22 fı képviselı van jelen. Távolmaradását írásban, elızetesen Benkóné Dudás Piroska és Hrabovszki György képviselı jelezte. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1, napirendet a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület, amirıl nem kell szavazni. Tájékoztatásul elmondta, hogy az ebédszünetet követıen meghívottként vesznek részt a közgyőlésen a DAREH képviselıi. Javasolta, hogy a délutáni ülés a 4.5, 4.6, 4.7. jelő elıterjesztések tárgyalásával kezdıdjön. Bejelentések napirendi pont keretében adnak tájékoztatást a 47. számú fıút Orosháza-Békéscsaba elkerülı szakaszának kerékpárút helyzetérıl, az elıterjesztést helyszíni kiosztással juttatják el a képviselıkhöz. A téma napirendre vétele kötelezettségvállalás miatt indokolt. A képviselıi kérdésekre adott válaszokkal a Bejelentések napirend keretében foglalkozik a közgyőlés. Kérte, hogy a képviselıi kérdéseket a napirend keretében tegyék fel. Tájékoztatásul elmondta, hogy elızı nap délutánján futárpostával megérkezett a szennyvízberuházás támogatási szerzıdése, amelynek aláírásához közgyőlési felhatalmazás

2 2 szükséges. Az elıterjesztést jelenleg még készítik a kollégák, helyszíni kiosztással juttatják el a képviselıkhöz. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerzıdés aláírása haladéktalanul meg kell történjen, a mai napon szeretnék postafordultával visszaküldeni. Kérte fentiek tudomásul vételét. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselı: Jelezte, hogy a zárt és a nyilvános ülés elején kér szót. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselı, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: Kezdeményezte az Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek közül az 5. sz. napirendi pont levételét, további egyeztetés céljából. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: A közgyőlés végén, a Bejelentések napirend keretében kér hozzászólási lehetıséget. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselı: Javasolta a Városüzemeltetést érintı ügyek Mezıgazdasági termelık panasza tárgyú elıterjesztés napirendrıl történı levételét. Ismerete szerint Velkey Gábor országgyőlési képviselı tagja a parlament mezıgazdasági bizottságnak, jelezte, hogy az elıterjesztéshez véleményt kíván főzni. Kérte, hogy az országgyőlési képviselınek biztosítsák a lehetıséget arra, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság jelenlétében tárgyalja a témát, azt követıen kerüljön ismét a közgyőlés elé. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: A napirendi pont elfogadását követıen, a zárt ülés megkezdése elıtt kíván ügyrendi javaslatot tenni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatta a közgyőlést, hogy a zárt ülést követıen válaszol Tóth Károly képviselı által szeptember hónapban feltett kérdésekre. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Jelezte, hogy a nyilvános ülés elején kíván szót kérni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, mivel az elıterjesztı vonta vissza az Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek 5. sz. napirendi pontjának tárgyalását, ezért a javaslatról külön szavazni nem kell. Szavazásra bocsátotta Vámos József képviselı 2.3 napirendi pont levételére vonatkozó javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyőlés 8 igen, 17 nem szavazattal a javaslatot elvetette. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselı: Ügyrendi hozzászólására szeretne választ kapni. A polgármester úr említette, hogy a Bejelentések napirendi pont keretében foglalkozik a közgyőlés a képviselıi

3 3 kérdésekkel. Ekkor kapnak tájékoztatást a képviselık a két ülésszak közötti idıszak városi önkormányzatot érintı tárgyalásokról, intézkedésekrıl? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Igen. Az elhangzott módosításokkal együtt szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással, a közgyőlés az alábbi napirendet fogadta el: (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek CD - melléklet Elıterjesztı: Dr. Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Nyilvános ülés: 1.) Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Dr. Benedek Mária jegyzı 2.) Városüzemeltetést érintı ügyek 1. Árpád fürdı átvétele Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 2. Egyházi temetık fenntartásának támogatása Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének támogatása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tájékoztatója a Társulás eddigi mőködésérıl Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály DAREH Társulás által készített koncepció elfogadása CD-melléklet Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály

4 Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Társulási Megállapodás módosítása CD-melléklet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4. 7/A. A KEOP-1.2.0/2F azonosítási számú projekt Támogatási Szerzıdésének ismertetése, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének felhatalmazása a Támogatási Szerzıdés aláírására Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Projekt Végrehajtó Egység Mezıgazdasági termelık panasza Elıterjesztı: Dr. Ferenczi Attila, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály Víztorony jégcsapmentesítése Elıterjesztı: Hanó Miklós alpolgármester Elıkészítı: Városüzemeltetési Osztály 3.) Szociális, egészségügyi területet érintı ügyek: 1. Részvétel a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítı eszközfejlesztı mőhely és szolgáltatási hálózat projektben Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 2. Elsı lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezı képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai támogatására (TÁMOP /08/2) pályázat benyújtása Elıterjesztı: Tıgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetıje Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 3. Tájékoztatás a Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet mőködésérıl CD-melléklet Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 4. Pályázat kiírása az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetıjének magasabb vezetıi megbízására Elıterjesztı: Dr. Benedek Mária jegyzı Elıkészítı: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Szociálpolitikai Osztály 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakáskoncepciójának Cselekvési Terve CD-melléklet Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály

5 5 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programja CD-melléklet Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 7. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó, nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása évben Elıterjesztı: Herczeg Tamás tanácsnok Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály 8. Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása Elıterjesztı: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Szociálpolitikai Osztály 4.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A 6202/18. hrsz-ú telek megvásárlása (Ipari út) Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 2. A Kétegyházi út 30. szám alatti ingatlan értékesítése Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 3. A Lórántffy u. 46. szám alatti ingatlan megvásárlása Elıterjesztı: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 8. Pályázat benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben címő pályázati felhívásra Pályázat kódszáma: TÁMOP-3.1.4/08/2 Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Oktatási, Közmővelıdési és Sportosztály 9. Útfejlesztési pályázat benyújtása a DAOP /B. pályázati felhívásra Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 10. Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály

6 6 11. Franklin utcai építési telkek közmővesítése Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 12. Tájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitációja kiemelt projektrıl Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 13. Lemondás kaucióról Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 14. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület TU-DAL jelő nyertes pályázatához elıfinanszírozás biztosítása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Kabinet 5.) Oktatási, közmővelıdési és sport ügyek 1. Középfokú oktatási intézmények 2009/2010-es tanévre vonatkozó beiskolázási terve Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 2. A kötelezı eszközjegyzékben szereplı eszközökre fordítható keret maradványa Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 3. Szakképzési fejlesztési támogatás fogadásának új rendszere Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 4. Az alapfokú mővészetoktatás feladat további mőködtetése a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 6. Tornaterem építése az evangélikus egyház kérelme Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály 7. Sporttámogatások többletforrással történı kiegészítése Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály

7 7 8. A Torna Club Békéscsaba kérelme Elıterjesztı: Kiss Tibor, a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Elıkészítı: Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály 6.) Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának létrehozása CD melléklet Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 7.) Szakmai bizottság létrehozása a médiakoncepció elıkészítése céljából Elıterjesztı: Köles István alpolgármester Elıkészítı: Kabinet 8.) Befektetési kiadvány elkészítési határidejének módosítása Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Kabinet 9.) BEJELENTÉSEK 1. Tájékoztató a 47. számú fıút Békéscsaba elkerülı Orosháza elkerülı út közötti szakaszának korszerősítésével egyidıben tervezett kerékpárút létesítésének elıkészítésérıl ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL A Csabai Életfa Kht. végelszámolásának befejezése Elıterjesztı: Vantara Gyula polgármester Elıkészítı: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Napirend elıtti hozzászólások: Tóth Károly képviselı: Ügyrendi javaslatában kezdeményezte, hogy valamennyi napirendre tőzött elıterjesztés vonatkozásában egy határozatot hozzon a közgyőlés. Indoklásul elmondta, hogy a jegyzı asszony leleményességét ismerve, külön számot talál a határozatoknak, utólag helyreállítja a törvényességet, abban nagy gyakorlata van. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselı figyelmét, hogy maradjon a tárgynál. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: Ügyrendi javaslatát egy percben kell elmondania, és két percben indokolnia. A tárgynál tart. Azért kezdeményezte, hogy egy szavazással döntsön a közgyőlés, mivel a jegyzı asszony a törvényesség látszatával élve utólag ad számot, amire azért is szükség és lehetıség van, mert a polgármestert sem zavarta, hogy az elmúlt idıszakban hozott közgyőlési határozatról, vállalásról érdemi tájékoztatást nem adott. Érdemi információk nem keletkeztek. Pánikszerően bejelentette, hogy a Bejelentések napirend keretében ad tájékoztatást. Hiányolta, hogy a képviselık nem kaptak írásban választ. Ismételten javasolta, hogy egy szavazás történjen. A törvényesség a jegyzıt, a tartalmi munka pedig a polgármestert nem érdekli. Kérte, hogy az ügyrendi javaslatáról vita nélkül szavazzanak. (Kazetta 1/ )

8 8 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendkívül értelmes ügyrendi javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 5 igen, 14 nem szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elvetette. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselı: Felhívta a polgármester figyelmét, ne mondjon véleményt arról, hogy kinek értelmes a javaslata és kinek nem. Nem jogköre mások értelmi képességeit véleményezni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: 9 óra 30 perckor zárt ülést rendelt. Kérte, hogy a képviselıkön kívül csak a témában érintett szakértık maradjanak a teremben. (Kazetta 1/ ) (A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.) Mezei Zsolt képviselı: Örömmel értesült, hogy megérkezett a szennyvízprojekt támogató szerzıdése. Megköszönte a közgyőlés munkájában közremőködı valamennyi képviselı és az országgyőlési képviselı munkáját. Teljesítették azt a város által megfogalmazott kérést, amit mind a polgármester, mind pedig Hanó Miklós alpolgármester többször erıteljesen kifejezésre juttatott a szennyvízprojekt támogatottsága kapcsán. Véleménye szerint egy olyan folyamatot indít el, amellyel többen melléállnak és megköszönik, hogy nem 50 %-os támogatottságot, hanem egy jóval magasabb intenzitást értek el. A következı napirendnél, 2008 évi költségvetés tervezésének a módosításával kapcsolatosan már látszik, hogy a további támogatás miatt többletforrás is keletkezik. Problémát lát azonban abban, hogy a polgármester nem kívánja felmondani a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodával kötött szerzıdést. Örömmel fogadta, hogy jelen pillanatban a város önkormányzatának semmiféle nemzetbiztonsági kockázata nincs ezzel a céggel kapcsolatosan. Szeretné elmondani még az itt jelenlévı közbeszerzési bizottság elnökének is, - kérve Herczeg Tamás tanácsnok segítségét - osszák meg a közgyőléssel azokat a tapasztalatokat, amelyben nem nemzetbiztonsági ügybıl kifolyólag teszik kétségessé a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda további mőködését, hanem azzal a szakmai munkával, amit eddig végeztek. A ,- Ft-os projektbıl jelen pillanatban egy olyan, a város számára érdektelen szerzıdés került aláírásra, amely nem védi a város érdekeit. Jelezte, hogy a Darázs, Szabó és Társa Ügyvédi Iroda eddigi munkája több pontban is veszélyezteti a projektet. Jelen pillanatban ,- Ft összegő beszerzés van az irodára bízva, miközben veszélyeztetett egy ,- Ft-os mérnöktendert, amelyet az elızı nap folyamán kellett az önkormányzatnak visszavonnia. Ezzel a lépéssel a várost ,- Ft kifizetésétıl kímélték meg, de a pályázat késıbb történı benyújtása további, mintegy ,- Ft-os veszteséget jelent. A legnagyobb probléma, hogy az Európai Uniós források M+2-es, vagy M+3-as szabálya attól a naptól datálódik, amikor mindkét fél aláírja a támogatási szerzıdést. Maximum 36 hónap áll rendelkezésre a projekt lebonyolítására. Ha továbbra is a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda - a tıle már megszokott szakmaisággal tiszteli meg a projekteket - mire a kivitelezésre kerülne sor, sajnos bármit tett Molnár László, Tóth Károly, és Velkey Gábor országgyőlési képviselı, 65 %-os lesz a támogatás, mert határidıre nem

9 9 fejezıdik be a projekt. Ez azt jelenti, hogy 75 %-os támogatás után az összes többit az önkormányzatnak kell kifizetnie. Éppen ezért kérte a szavazás elrendelését arra vonatkozóan, hogy azonnali hatállyal mondja fel az önkormányzat a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerzıdését. Véleménye szerint az iroda több pontban is megsértette az amúgy se az önkormányzat érdekét szolgáló szerzıdést. A bíráló bizottság jegyzıkönyveit jelen pillanatban a szerzıdéssel ellentétes módon nem a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda készíti el. Ezért nem állapítható meg, kit terhel az a felelısség, hogy kb. 5 hónappal is eltolódhat ennek a pályázatnak a kiírása. Nem ismert, hogy a PR-projekt azért nem valósult-e meg, mert nem sikerült az a központi akarat, miszerint különbözı, magyarországi multinacionális vállalatoknak akarja átjátszani a szerzıdéseket. Nem tudták megmondani az elızı ülésen azt sem, ki az az alvállalkozó, akit egyáltalán bevonnak. Tehát olyan szinten nem érdekli a polgármestert, amirıl beszél, hogy az felháborító. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula: Képviselı úr, én attól figyelek. Az volt a kérdése, hogy nincs-e veszélybe, kinek szánjuk oda. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt: Nem, nem az volt a kérdés. Véleménye szerint az iroda a 36 hónapot, jelen pillanatban 5 hónappal rövidíti, és kiteheti a lelkét az MSZP, az SZDSZ, a független képviselıcsoport azért, hogy itt megvalósuljon egy szennyvízberuházás, amit 16 éve próbál a város megvalósítani. Nem lesznek rá képesek, mert olyan szakértıi vannak az önkormányzatnak, akik az elınyös szerzıdési feltételeket nem tudják teljesíteni. Arról beszélt, ha az iroda nem kapja össze magát, akkor nem lesz a szennyvízprojektre kivitelezı. Arról beszél, hogy a ,- Ft megint csak álom marad Békéscsaba számára. A polgármester sem tudta megmondani, hogy ki ez a PR-szakember, akit bevonnak. Erre a kérdésre Sasvári Anna ügyvéd asszony, - aki ennek a projektnek a helyi szintő kapcsolattartója- illetve a PIU vezetıje sem tudott választ adni annak ellenére, hogy a szerzıdés 3. oldalán nevesítve van, csak akkor vonható be alvállalkozó, ha azt közlik valamelyik szervvel. Összehívásra került még egy bizottsági ülés, amelyen meg sem jelent az ügyvédi iroda képviselıje. Véleménye szerint az iroda több pontban megszegte a szerzıdést. Ilyen irodával tovább nem szabad együtt dolgozni. Kérte, ne vizsgálódjanak, a szerzıdés engedélyt ad arra, hogy azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondják a szerzıdést. Javasolta, mondják fel a szerzıdést. Ma még csak ,- Ft és további ,- Ft bánja. Megköszönte a FIDESZ-es többségnek hidegfejő hozzáállását, hogy megpróbálta ezt rendbe hozni. Amennyiben nem öt hónapot fog csúszni a projekt, hanem 10 hónapot, a ,- Ftból nem tudnak lehívni csak ,- Ft-ot, és a különbözetet, a ,- Ftot az önkormányzatnak kell állnia, mert ez az uniós szabály. Nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, hogy lássuk a jelenlegi pénzpiaci válságban, az EU nem adja oda azt a plusz ,- Ft-ot azért, mert elrontott valamit a város. Felháborító, hogy fogalmuk sincs a körülményekrıl. Ez csak az egyik probléma a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodával, hogy veszélyezteti a projektet. Bármelyik pillanatban ,- Ft-ot bukhat a város. Számára mindegy, hogy az UD Zrt, vagy más áll a háttérben. Nem akar politikai vitát gerjeszteni, de az mégis felháborító, hogy jelen pillanatban megint talált egy

10 10 olyan ügyvédi megbízást, amely a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodáról szól. Valószínőleg a jegyzı asszony azért nem látta ezt a szerzıdést, és azért nincs ellenjegyezve, mert még be sem volt iktatva. Véleménye szerint még mindig nem hatályos a szerzıdés, ennek ellenére viszont több mint ,- Ft kifizetés történt. Ez a szerzıdés ismét elınytelen a város számára. Hol az a dokumentum, amelyiknek egyik kitétele az, hogy vizsgálják meg a és közötti közbeszerzéseket? Mikor nyerhet betekintést a képviselı-testület ebbe a dokumentumba? Idıközben jogi ellenjegyzés nélkül kifizetés történt, és lejárt a határidı. Illetve a polgármester, olyan cégtıl rendel meg dokumentumok átvilágításra auditokat, amelynek kapcsolata főzıdik az UD Zrt-hez. A polgármester által Andersen mesecsatornának, hírcsatornának titulált egyik Békés megyei média, utána járt az eseményeknek, megvizsgálta Gyulától Békéscsabáig. A Hirka Tamás képviselı vezetésével létrehozott ad hoc bizottságnak az lett volna a feladata, hogy megvizsgálja ezeket a dolgokat. Érdekes módon a polgármester utasítására bele akarták vonni a mi munkánkba. A polgármester feladatul szabta, hogy az ad hoc bizottság vizsgálja meg a és évek között kötött valamennyi közbeszerzést. Tette ezt úgy polgármester úr, hogy errıl már rendelkezésre állnak a dokumentumok, azok, amelyek ellenjegyzés nélkül meg lettek rendelve, ki lettek fizetve, és nem bocsátották rendelkezésre. Ez csak a kisebbik gond, mert a pici súrlódási veszteséghez az ember egyre jobban hozzászokik. De az, hogy egy ,- Ft-os projektnél a képviselı tagoknak a 70 %-a le akar mondani, azt gondolom, ha felelısségteljes vezetı lenne, nem gondolkodna el azon, és nem felsıbb politikai utasításokhoz kötné azt, hogy felmond-e egy szerzıdést, hanem Békéscsaba város érdekeihez. (Kazetta: 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A projekt veszélyeztetésével kapcsolatban az alábbiakat mondta el: Azért kell rendkívüli sürgısséggel napirendre venni a téma tárgyalását, mivel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség késik. A támogatási szerzıdés törvényben elıírt határidejét megszegve most osztja ki a 25. oldalas szerzıdés tervezetet és kéri, hogy október 30-ig aláírva juttassa az önkormányzat vissza. Ennek az az oka, hogy leváltják a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársait. Nem az a veszély, hogy egy PR szerzıdés hány hónappal hosszabbodik meg. PR-t talál az önkormányzat. Az jelent veszélyt, hogy kapkodva és késedelmesen, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hibájából kell a támogatási szerzıdést ma aláírni. Megerısítette, hogy a programban résztvevı valamennyi közremőködıt köszönet illeti. Most nem merül fel a kérdés, hogy veszélyt jelenthet az önkormányzatra ily módon ráerıltetett szerzıdés megkötése, azt miért a jelenlegi módon kell megtenni? Miért nincs ebbe beleszólása az önkormányzatnak? Véleménye szerint ez veszélyeztetheti a ,- Ft-ot költségvetést és a projekt megvalósulását. A PR esetében az a gond, hogy országosan csak 4-5 cég képes ekkora feladat ellátásra. Olyan szakértıt kell választani, aki nincs benne ebben a 4-5 cégben. Sajnos kevés ilyen szakértı van. Az, hogy egy alvállalkozói szerzıdést bárki bármikor felmondhat, malır. Jövı héten lehet tisztázni, illetve megkezdeni a munkát. Az anyag PR szempontból jó, egy-két kiegészítéssel elfogadható. Nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség minıségbiztosítása hagyta jóvá a felhívást? Ki támadta meg? Nem az a szocialista kötıdéső szegedi cég, akinek lehet, hogy érdeke, hogy Békéscsabán a munka tolódjon? Mezei Zsolt képviselı is tudja, hogy nemzetgazdaságilag milyen fontos kérdésrıl van szó. Nem ismert az euró árfolyama, illetve az, hogy a cég rendelkezik-e bányamővelési joggal. Amennyiben ezek fontos kérdések a mérnöki munka

11 11 szempontjából, akkor nagy hangsúly van, mint a képviselı hozzászólásában is. Az igazán fontos a támogatási szerzıdés aláírása, mert ez az alapdokumentum befolyásolja a ,- Ft-ot. Miért késik az az állami szerv, amelynek minden eszköz rendelkezésére áll? Miért nem lehet pár hónap elteltével ugyan azokkal a személyekkel találkozni? Véleménye szerint ezek a fontos kérdések. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselı: A polgármester nem a valóságos problémáról beszélt. Sikerült több hónapos közös erıfeszítést tönkre tenni, mivel az önkormányzat továbbra is ragaszkodik a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodához. Kérte, hogy a vizsgálat eredményérıl készült jegyzıkönyvet kapják meg a képviselık. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás képviselı: A közgyőlés végén, a Bejelentések között kívánt szólni. Jelezte, hogy Mezei Zsolt képviselı megszólítására akkor kíván reagálni. (Kazetta 1/ ) Szente Béla képviselı: Az elmúlt két óra alatt többször elhangzott, hogy a szocialista frakció tagjai milyen keményen dolgoznak a város érdekében. Személy szerint ezt nem kétli, minden tisztelete az eredményt elérı képviselıké. Tisztelettel kérte a frakciót, azt is vegye számításba, hogy a FIDESZ frakció is dolgozik. Nagyon sokat igyekeznek tenni a város érdekében. Nem szeretné, ha a mérleg nyelve csak az egyik oldalra dılne. A közbeszerzés eléggé ingoványos terület. Számos buktatója van, ami sajnos a törvényi háttér rendezetlenségébıl fakad. A törvény január 1-tıl sok tekintetben változik, reméli, megkönnyíti a munkát. Természetes, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság esetében a felelısség többeké, de személyes felelısség is van. Mint a bizottság elnöke, a közbeszerzési ajánlatkérés vonatkozásában felvállalja a személyes felelısséget. Ennek eredményeképpen átgondolja a kérdést. Az önkormányzat és a partnerei közötti szerzıdésekre valószínő a hivatali szervezet oda figyel. Az elıforduló intı példák még komolyabb és mélyebb odafigyelést eredményeznek, mely a munka minıségét tovább javítja. Az elızı napi esetbıl személyesen is sokat tanult. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A szocialista frakció számos esetben törvénysértést feltételez. Természetes dolog, hogy vannak kételyek. Felhívta a frakció figyelmét, hogy az eddigi vizsgálatok nem állapítottak meg törvénysértést. A Közbeszerzési Döntıbizottság elutasította a Közigazgatási Hivatal vádpontjait. Nem áll rendelkezésre olyan dokumentum, amelyben elmarasztalják az önkormányzatot bármilyen szerzıdés kapcsán. (Kazetta 1/ ) Vrbovszki Viktor képviselı: Felhívta a figyelmet arra, hogy a testület olyan témában folytat hosszas vitát, amely nem is tárgya a napirendnek. Ügyrendi hozzászólásában javasolta, hogy a szerzıdés áttanulmányozását követıen, a délutáni ülésen tárgyalja a közgyőlés. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot.

12 12 - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással, az ügyrendi javaslattal egyetértett. (Kazetta 1/ ) - A közgyőlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással A KEOP-1.2.0/2F azonosítási számú projekt Támogatási Szerzıdésének ismertetése, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének felhatalmazása a Támogatási Szerzıdés aláírására tárgyú elıterjesztést mai ülés napirendjére veszi. Tárgy: Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodával kötött szerzıdés felülvizsgálata Miklós Attila képviselı: A szocialista frakció nem a FIDESZ frakció munkáját minısítette. A polgármester munkáját minısítik azért, mert sorozatosan nem megfelelıen látja el pozícióját. Kérte, hogy a délutáni ülésen arra is kapjanak választ, hogy a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda a szerzıdésben foglaltakat megszegte, vagy sem? Az ügyvédi iroda szerzıdésein szerepel-e jogi ellenjegyzés, vagy sem? Megjegyezte, ismert, hogy Fóton ezért a polgármestert felmentették állásából. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Az elfogadott napirendre vétel a támogatási szerzıdésre vonatkozott. A képviselı által felvetettek másra vonatkoznak. Kérte, hogy a Bejelentések napirend keretében, a képviselıi kérdések között vesse fel. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselı: Nem veszi magára Szente Béla képviselı által elmondottakat. Nem kívánja összemosni a polgármestert a FIDESZ frakcióval. Fontos csúsztatás van azonban a polgármester szavaiban. Személy szerint nem mondta azt, hogy törvényt sértett valaki. Azt mondta, hogy véleménye szerint szerzıdésszegést követett el a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda a PIU szerzıdés három pontjában. Nem keverendı ez össze a törvénysértéssel, mivel szerzıdésszegés. Magyarországon minden gazdasági társaságnál alá- és fölérendeltségi viszony van. Nem az önkormányzat van legfelül. El kell fogadni, hogy jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség van legfelül. Ezt az önkormányzat nem tudja befolyásolni. Saját dolgát kellene jól végrehajtania, hogy aki alatta van ne mondhassa, hogy mit nem csinált jól, vagy sem. Az önkormányzat felelıssége azoknak az alvállalkozóknak a kiválasztása, akik a nehéz körülmények ellenére az önkormányzat számára a legelınyösebb szerzıdést kötik. A Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda ebbıl a szempontból nem jó választás. Korábban indítványozta, illetve szavazás elrendelését is kérte az ügyvédi irodával kötött szerzıdés azonnali hatállyal történı felmondása érdekében. Rendelkezésére áll a szerzıdés azon passzusa, amely azt támasztja alá, hogy az általuk vállalt kötelezettségek közül három pontban megszegték a szerzıdést. Egyrészrıl a PR-rel kapcsolatban, amivel 15 napon belül nem hívták össze a következı ülést, pedig az szerzıdésben vállalt kötelezettség. A bíráló bizottság jegyzıkönyvét az ülést követı legkésıbb öt napon belül kell elkészíteni és megküldeni. Jegyzıkönyvvel tudja bizonyítani, hogy a bíráló bizottsági ülésrıl készített jegyzıkönyvet az ülést követıen nem küldték meg. A PIU munkatársai elmondták az ülésen, hogy azt ık maguk készítik. Nem a képviselık felelıssége összeállítani az alkalmassági kritérium rendszerét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az auditálásnál visszaküldte az anyagot, több pont vonatkozásában módosítási javaslatot tett. Többek között javasolta ennek a pontnak a megváltoztatását is. Nem volt jelen az önkormányzat pénzügyi szakembere, mivel a

13 13 Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda nem gondoskodott jelenlétérıl. Az iroda nem ismeri a törvényt. Úgy hívja össze a bizottsági ülést, hogy nem biztosítja sem az iroda, sem az önkormányzat megfelelı képviselıjének jelenlétét. Az ügyvédi irodának kellene a közbeszerzési tanácsadást elvégeznie, mégsem teszi. Véleménye szerint az elmondottak alapján az iroda négy pontban szerzıdést sértett, nem törvényszegést követett el. (Kazetta 1/ /1. 007) Tóth Károly képviselı: Ügyrendi hozzászólásában kezdeményezte, hogy Mezei Zsolt képviselı javaslatáról szavazzon a közgyőlés. Pontosan látja, hogy megint az a taktika készült, hogy a Bejelentések napirendi pontok között 15 nap múlva majd választ kapnak. Kérte a jegyzıt, hogy 11 óra 30 percig adja át a vizsgálat jegyzıkönyvét a képviselık részére. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: A kért idıpontig nem biztosítható a jegyzıkönyv. Jelenleg három vizsgálat összegzése van folyamatban. Szóbeli bejelentés volt. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Kérte az összegzés alá vont három anyag biztosítását. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Az anyagok összeszedéséhez 15 perc rendkívüli szünetet rendelt. Bejelentette, hogy a közgyőlés 11 óra 15 perckor folytatja tovább munkáját. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: A jegyzıkönyvben kérte rögzíteni, hogy elızı nap betekintési lehetıséget kért a szerzıdésbe, melyet a nyilatkozat aláírását követıen megnézhetett. Jelezte, hogy akkor még a szerzıdés nem volt ellenjegyezve. (Kazetta 2/ ) S z ü n e t Tóth Károly képviselı: Ügyrendi javaslata arra vonatkozott, hogy a közgyőlés azonnal hatállyal, a teljesítések elmaradása miatt valamennyi szerzıdést mondja fel a Darázs és Társa Ügyvédi Irodával, beleértve a szennyvíz programnál közbeszerzési tanácsadói szerzıdést is. A szavazás elıtt azonban a polgármester azt mondta, hogy itt és most, 10 perc után rendelkezésre bocsátja a részanyagokat. Kérte a szavazás elrendelését, valamint a dokumentumok átadását. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Mezei Zsolt képviselı ügyrendi javaslatát, a szerzıdés azonnali hatállyal történı felbontását. - Megállapította, hogy a közgyőlés 9 igen, 1 nem szavazattal, 15 tartózkodással a javaslatot elvetette. (Kazetta 2/ ) Hirka Tamás képviselı: Megjegyezte, hogy a FIDESZ frakció is szeretné a szerzıdéseket megismerni. Ügyrendi hozzászólásában javasolta, hogy a novemberi közgyőlésre vizsgálják felül mind a két szerzıdést, építsék bele azokat a módosításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szennyvíz projekt ne kerüljön veszélybe. Felelıs Vantara Gyula polgármester legyen. (Kazetta 2/ )

14 14 Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyőlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 565/2008. (X.30.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése felkéri az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda és az önkormányzat között a szennyvízprojekt közbeszerzési beruházásával és jogi szolgáltatással kapcsolatosan létrejött szerzıdéseket. Felül kell vizsgálni, továbbá az ügyvédi iroda és az önkormányzat között létrejött általános jogi szolgáltatás teljesítésére vonatkozó ügyvédi megbízási szerzıdés teljesülését is. Felelıs: Vantara Gyula polgármester Határidı: december 31. Miklós Attila képviselı: Ügyrendi hozzászólásában kérte az elızı közgyőlés jegyzıkönyvének biztosítását, amelyben a közgyőlés arról döntött, hogy az októberi közgyőlésre felülvizsgálja a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda valamennyi szerzıdését, és a megállapításokról írásos anyagot készít. Elızı közgyőlésen is javaslatot tett a szocialista frakció arra, hogy azonnal mondják fel a szerzıdést az irodával. A polgármester 30 nap haladékot kért a szerzıdések áttekintésére, majd az októberi közgyőlésen ad tájékoztatást. Kérte a tájékoztatást a döntés meghozatala elıtt. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Az anyag, amit a képviselı keres, Tóth Károly képviselı szóbeli kérdéseire adott szóban történt válasz. Ebben arról volt szó, hogy az UD Zrt-vel a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda jelent-e valamilyen veszélyt Békéscsaba városára. A feltett kérdésre szóban választ adott. Amennyiben az ezt alátámasztó jegyzıkönyveket kérik, a holnapi nap folyamán tudja elküldeni ezért, mert az MBH helyi képviselıje ma reggel adott szóbeli tájékoztatást a feltett kérdésére. Ilyen értelemben nincs írott anyag. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Ügyrendi javaslatában kérte, hogy azonnali hatállyal kapja meg a képviselı testület a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda december 15-én kelt szerzıdésének végeredményét, amely Békéscsaba város önkormányzatának közbeszerzési audit vizsgálatát irányozta elı 2002 és között. Maximálisan ,- Ft-ot fizethetett az önkormányzat. Véleménye szerint ez az anyag rendelkezésre áll, ,- Ft közpénz kifizetését követıen a testület megismerheti. Úgy gondolja, hogy lehetıség van arra, hogy az anyagot 10 percen belül a képviselık rendelkezésére bocsássák. Hirka Tamás képviselınek gratulált politikai érzékéhez, felhívta a polgármester figyelmét, hogy Hirka Tamás olyan alku pozícióba fog kerülni, amelyet nem okos kompromisszumoknak látszó zsarolási technikával kell érvényesítenie a polgármesternek. A képviselınek már tapasztalata lehet abban, hogy tiszteletben tartva jogi érzékenységét és körültekintését, soha semmilyen választ nem fog kapni.

15 15 Ügyrendi javaslata arra vonatkozott, hogy szavazzanak, hogy az ,- Ft maximalizált ellenértékő anyagot kapja meg a közgyőlés azonnali hatállyal, amely és között vizsgálta az önkormányzat közbeszerzési eljárásait. Kérte a szavazás elrendelését. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy csak az ebédszünetet követıen tudják a képviselık rendelkezésre bocsátani a vizsgálat tárgyát képezı anyagot. Szavazásra bocsátotta az ügyrendi javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyőlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással, a javaslattal egyetértett. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: Tóth Károly képviselı eredeti javaslata az volt, amit a polgármester szavazásra bocsátott. Kérte a polgármestert, törekedjen arra, hogy a közgyőlésen érdemi munkát lehessen végezni. Az eredeti javaslat már önmagában is arról szólt, hogy a képviselık kapják meg a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda és évben végzett közbeszerzésekkel kapcsolatos munkáját. Szavazzanak arról, hogy ha ez nincs, kerüljön felmondásra a szerzıdés, mivel nem teljesített. Nem tudja elvégezni képviselıi munkáját, miközben a képviselık nem kapták meg a jelzett idıpontra vonatkozó feladatok teljesítését. Hogyan tudtak a képviselık ennek hiányában szavazni? Amennyiben Tóth Károly képviselı eredeti javaslatát betartatta volna a polgármester és utána történt volna a szavazás, akkor a módosító indítványra nem lett volna szükség. Kérte jegyzıkönyvben rögzíteni, hogy Tóth Károly ügyrendi javaslatáról úgy szavazott a közgyőlés miszerint felmondják a Darázs és Társa Ügyvédi Iroda szerzıdését nemteljesítés miatt nem ismerhette meg, valóban teljesült-e a és közötti közbeszerzési audit. Hogyan lehetett ennek hiányában szavazni? Kérte a polgármestert, mint levezetı elnök gondoskodjon arról, hogy a képviselık az önkormányzati törvényben megfogalmazottak és a közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint felelısen láthassák el munkájukat. Hiányolta, hogy ebben az esetben ezt nem tette lehetıvé. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Amennyiben anyaggal, másolással kapcsolatos indítványuk van a képviselıknek, nagyban megkönnyítik a közgyőlés munkáját, ha azt néhány nappal korábban közlik. (Kazetta 2/ ) Herczeg Tamás képviselı: A Bejelentések napirendi pont keretében kívánt szót kérni. Jelezte, hogy az önkormányzati közbeszerzési döntıbizottságban bizottsági elnökként végzett munkájáról lemond. Ismert, hogy sem a közbeszerzési döntıbizottság, sem a Közigazgatási Hivatal kifogással nem élt a vizsgálat során a bizottság munkáját illetıen. Lemondását írásban is be kívánja nyújtani, december 1-i hatállyal. (Kazetta 2/ )

16 16 Hricsovinyi Tamás képviselı: Jegyzıkönyvben kérte rögzíteni, hogy legutolsó szavazatát töröljék, nem vett részt a szavazásban. (Kazetta 2/ ) Hirka Tamás képviselı: Eddig sem vonta kétségbe Mezei Zsolt képviselı munkáját, így megtisztelınek tartaná, ha a képviselı se tenné azt. Nem azért dolgozik az ad hoc bizottságban, illetve az ÖKDB-ben, hogy olyan döntést hozzon, ami nem helyén való. Igyekszik úgy munkálkodni, hogy az önkormányzat számára elınyös legyen. Igyekezett építı jellegő javaslatokat tenni. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Megjegyezte, hogy a polgármester az egyik ügyrendi javaslat után azért kért szünetet, hogy a szünet alatt elkészíttesse a másolatokat. Ehhez képest visszajött és közölte, hogy nincsenek másolatok, de majd ebéd után elıbb-utóbb lesz. Véleménye szerint ennyi idı alatt még ír is valaki valamit. Annyi értéke lesz, mint a megrendelésnek. Jelezte, hogy járhatatlan út, hogy minden esetben egy hónappal eltolják a határidıt. Más vizsgálat is van folyamatban, melynek részese. Egy hónapra várják a közgyőlési határozatot az ,- Ft felhasználásáról. Mivel ez nem történt meg, további egy hónappal tolják ki a határidıt. Hány esetben kerül még erre sor? (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: A szocialista frakció nevében bejelentette, október 30-án 13 órától nem kívánnak a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban részt venni. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselı: Nem látja semmi akadályát annak, hogy a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Irodával kötött szerzıdés másolás után ne állhatna a képviselık rendelkezésére. Ehhez véleménye szerint valamennyi képviselınek joga van. Említette, hogy a szerzıdésbe betekintési lehetıséget kért, amit meg is kapott. Miután kiderült, hogy a közbeszerzések szakmai tanácsadásában felelıssége és munkája van az ügyvédi irodának, tájékoztatásul elmondta, mint az elıkészítı és a bíráló bizottság tagja, hogy az ügyvédi iroda képviselıje egyetlen ülésen sem vett részt. Semmilyen ilyen munka nyomát sem látják. A szerzıdés szerinti kifizetés ugyan megtörtént, miközben nem kaphatták meg, hogy az iroda milyen tevékenységet végzett és között. Bejelentette, hogy ameddig a szerzıdés törvényesen ellenjegyzésre nem kerül, az anyagok megismerését nem teszik lehetıvé, a közbeszerzés nem áll új pályára, addig az elıkészítı és bíráló bizottsági tagságáról lemond. (Kazetta 2/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselı: Érdemi munka helyett zárt ülésen és a nyilvános ülésen is a polgármestert arcátlanul és nemtelenül támadták a hozzászólók. A polgármester vezeti a közgyőlést, nyilván a várost is. Ilyen mértékő és ilyen minısítéső hangnemet lehet, hogy a parlamentben meg lehet engedni, itt talán mellızni kellene, mivel elég közeli kapcsolatban vannak a résztvevık egymással. A polgármester nem szokta ráerıltetni akaratát a FIDESZ frakcióra. A képviselık a választók bizalmából kerültek a testületbe. Elızı ciklusban a szocialista frakció volt többségben, ık is lesöpörtek minden egyéb jellegő dolgot. Nem hiszi, hogy a jelenlegi hangnem, illetve hozzáállás jellemzı lett volna. Azt hitte, hogy Mezei Zsolt képviselı a pályázatokkal kapcsolatban kíván szólni. Addig, ameddig az irányító hatóságtól kijelölt szakértı nem jelenik meg, nem mondja meg, hogy mit

17 17 tegyen az önkormányzat, vagy amit tesz az hogyan lenne megfelelı, addig nem kíván részt venni a munkában. A városfejlesztés hasonlóan komoly, fontos témája a városnak. Személy szerint nem jár be naponta a hivatalba. Javasolta, vizsgálják felül a szerzıdéseket, és nem teljesítés esetén kerüljenek felmondásra. Elızı közgyőlésen a szocialista frakció vizsgálatot kért a jegyzı asszony ellen, amely nem volt bizonyítva. A bizonyítékokat fel kell tárni. Nem megoldás, hogy a képviselık kivonulnak, és nem vesznek részt a munkában. Természetesen meg lehet tenni, hiszen a határozatképességrıl a többségnek kell gondoskodnia. A FIDESZ frakció vállalja döntéseit, nézeteit. Nem folytatnak országos politikát. Kérte, hogy egyforma mércével mérjék a képviselıket. Személy szerint továbbra is felajánlotta együttmőködését az MSZP frakció és az SZDSZ képviselıivel. Lehet az a cél, hogy nyírjuk ki a polgármestert, vagy a jegyzıt, mert erre is megy a dolog egyébként. Városi célzásnak álcázva, személyes támadásnak tanúi a képviselık, nemtelen kifogásolható módon. Ugyanakkor a város ügyeirıl eddig ismételten nem sikerült beszélni a fellebbezési ügyeket kivéve. Akadályozva azt a fajta munkát, amelyre történı hivatkozással kivonulnak a bizottságokból, hogy a városért szeretnénk tenni, persze úgy, hogy nem teszünk, és nem vállalunk közös felelısséget. Javasolta a képviselıknek, hogy a város érdekében továbbra is mőködjenek együtt, beszéljék meg a problémákat, vizsgálódjanak. A bizonyítékokat tárják fel, illetve amennyiben szükséges, tegyék meg a jogi lépéseket. Minden képviselı tisztában van azzal, hogy a rendırséghez, ügyészséghez is fordulhat törvényességi aggály esetén. Nem célravezetı, hogy az utóbbi idıben valamennyi közgyőlés arról szól, hogy ki tud jobban beolvasni a másiknak, lejáratni, minısíteni. Ez a viselkedés visszataszító. Kérte a polgármestert, hogy a közgyőlés Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint próbálja mederbe terelni a közgyőlést. Egy hónappal korábban is javasolta, hogy vizsgálják ki a problémás ügyeket. Megjegyezte, hogy ennek ellenére a szocialista frakció még mindig nem tárta a közgyőlés elé bizonyítékait. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Kihangsúlyozta, hogy polgármesterként is elvárja, hogy ne a napi politika színterévé váljon a közgyőlés. Megérti, hogy vannak olyan események, amelyekrıl el kell terelni a figyelmet, hiszen lélegeztetı gépen él az ország pénzügyileg és erre egy-egy helyi cirkusz jó indok. Azonban nem ez a város érdeke. Békéscsabának munkahelyek kellenek. Megjegyezte, hogy a csatornázás nem politikai ügy. Amennyiben látványosan kivonulnak a képviselık, éppen ennek az ellenkezıjét bizonyítják, azaz politikai érdekeket próbálnak képviselni. Mindenféle mondvacsinált módon akadályozva a munkát nem a FIDESZ, vagy a polgármester járatódik le, hanem az egész testület, mivel nem képes a város érdekei szerint eljárni. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte, hogy a napirend lezárását követıen a képviselık röviden, egy percben tegyék meg hozzászólásaikat. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: A szocialista frakció kérte, hogy törvényes alapon mőködjenek együtt a képviselık. Akkor is segítséget nyújtottak az önkormányzatnak, amikor képtelen volt

18 18 megoldani a helyzetet. Példaként említette a rossz pályázatot, aminek végeredményeként sikeresen nyert a 2. sz. iskola, Agóra, stb. Azt kérte, hogy állítsák helyre a törvényességet. A közgyőlés bizottságot jelölt ki. A bizottság elsı ülésén részt vett, írásban, névvel vállalva átadta az illetékes bizottságnak a tételes levezetést, hol történt a jogsértés. Ehhez képest a mai napon ismételten kiderül, hogy ,- Ft-os megbízási szerzıdés esetében se a dokumentumok nem állnak rendelkezésre, ismételten jegyzıi ellenjegyzés nélkül került sor a kifizetésre úgy, hogy a jegyzı asszony már rendezett egy hosszú ellenjegyzések éjszakáját szeptemberben. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a képviselı figyelmét arra, hogy másfél perce tart hozzászólása. (Kazetta 2/ ) Tóth Károly képviselı: Jelezte, hogy a megjegyzés hidegen hagyja. Bármikor megvonhatja a polgármester a szót. Fontosabb az ügy, mint a rendelkezésre bocsátott egy perc. Azért, hogy a polgármesteré legyen a siker, kérte, a polgármester jelentse be mint ahogy az átadási ünnepségeken is kiderült jogerısen milyen jelentıs fejlesztési forráshoz jutott a város, az elızı városvezetés által elindított per eredményeként. Nagyon nagy összegrıl van szó. A képviselık a jogellenes, jogsértı ügyekben nem mőködnek együtt. A törvényesség talaján igen. Ha nem törvénytelenségbıl törvénytelenségbe menne az ügy, akkor nem alakult volna ki a jelenlegi hangulat. A szocialista frakció együttmőködést ajánlott, de nem úgy, hogy amikor leszervezik az indiai nagykövet látogatását, akkor mondvacsinált ürüggyel távol tartsanak mindenkit. Amikor a törvényesség helyett álvizsgálatra adja ki a polgármester azokat az ügyeket, amelyeket egy hónapja is kiadott. Segítséget kell nyújtani abban, hogy helyre álljon a törvényesség, és zavartalan lesz a közgyőlés munkája. Ma nem törvényesen mőködik a testület. Azt nem lehet elvárni, hogy a törvénytelen mőködéshez asszisztáljanak a képviselık. Súlyos aggályai vannak, ismételten ellenjegyzés nélkül történt nagy összegő kifizetés. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte a további hozzászólót, hogy tartsák magukat az egy perces hozzászólási idıhöz. (Kazetta 2/ ) Miklós Attila képviselı: Egy percbe nem fér bele hozzászólása. Jelezte, hogy az elmúlt idıszakban a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata során nem sikerült együttmőködni. A szocialista frakció kezdeményezte, hogy elıször alakuljon ad hoc bizottság, amely megbeszéli a problémát. Nem kívántak a közbeszerzési döntıbizottsághoz fordulni. A közgyőlés javaslatára az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottságot bízták meg a vizsgálattal, annak eredményérıl a képviselık az októberi közgyőlésen kapnak tájékoztatást. Megjegyezte, hogy eredményt még nem kaptak. Ez csak az egyik része az együttmőködésnek. A másik része az integrált városfejlesztési stratégia, belváros rehabilitáció során együttmőködést ajánlott a polgármester augusztusában több párt részvételével egyeztetés történt, amikor a polgármester azt mondta, hogy két hét múlva találkoznak ismét, ehhez képest októbere van. Idıközben nem találkoztak. Ennyit az együttmőködésrıl.

19 19 Szintén együttmőködést ajánlott a polgármester az indiai nagykövet látogatásával kapcsolatban. Érdekes módon nem sikerült együttmőködni, pedig a képviselı csoport mindent megtett. A pályázatok esetében a Regionális Fejlesztési Tanács ülésén a polgármester 21 alkalomból 11 esetben nem vett részt. Ne mondja, hogy valamennyi esetben a parlamentben került összehívásra az ülés, mert nem igaz. Viszont az utolsó három ülésen, amelyen nem vett részt, azóta nyernek. A város nevében kérte, hogy el ne menjen legközelebb. (Kazetta 2/ ) Pap János polgármester: Véleménye szerint a közgyőlés demokráciahiányos állapotban van, amire fél évvel korábban is felhívta a figyelmet. Meghökkentı az a stílus, ahogyan pro- és kontra városi ügyeket próbálnak megbeszélni. Olyan háttér megbeszélések, utasítások, sugalmazások derengenek fel a döntésekbıl, illetve a tartózkodásokból, amelyek arra késztetik, bejelentse, nem kíván részt venni a közbeszerzés semmilyen ügyében. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselı: Jelezte, hogy Dr. Ferenczi Attila képviselı számára példaértékő mondataira kíván reagálni. Arra a kijelentésére, amikor azt mondta, hogy önálló, felelısségteljes személyekbıl áll a testület, akik felvállalják döntéseik felelısségét, az alábbi megjegyzést tette: Amikor a FIDESZ frakciótagok kivonultak, több képviselı úgy hagyta el a termet, hogy na ezeket itt én nem fogom még egyszer megszavazni, hogy itt dolgozzanak, mert számomra fontos a szennyvízprojekt. Majd ezek a képviselık bejöttek, és a szavazás során tartózkodtak. Az elızı közgyőlésen a jegyzı asszony munkájával kapcsolatban felmerült a törvényesség, akkor a FIDESZ frakció úgy vonult ki a terembıl, hogy na ez a jegyzı itt többet nem lesz. Amikor bejöttek, többen azt mondták, hogy nehogy már az MSZP frakció állítsa fel a jegyzıt, majd mi felállítjuk. Innentıl kezdve hiteltelenek számára a tett megjegyzések. Azért, hogy az együttmőködés továbbra is látható legyen, felhívta a polgármester figyelmét, hogy a közgyőlésen elhangzott bejelentések következtében a városnak nincs a szennyvízprojekttel kapcsolatos elıkészítı bizottsága feltöltve képviselıkkel. Az öt bizottsági tagból három tag lemondott tisztségérıl, információja szerint a bizottság elnöke is komoly aggályokat vet fel a további mőködésével kapcsolatosan. Javasolta, hogy a lemondott képviselık helyére azonnal válasszon a testület képviselıket, vagy változtassák meg az eseti közbeszerzési szabályzatot, mert nem akarja, hogy a szocialista frakció miatt ne legyen bíráló bizottság. Lemondtak a tisztségrıl, de a helyet fel kell tölteni, ellenkezı esetben nem lesz szennyvíz projekt. Javasolta 10 perc szünet elrendelést, válasszák meg azokat az új tagokat, akikkel folytatódhat a munka. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Az új tagok megválasztása a novemberi közgyőlésre megtörténik, azonnali kötelezettség nem áll fenn. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Dr. Ferenczi Attila felsorolta azokat a személyeket, akikkel a továbbiakban együtt kíván mőködni. Függetlenül attól, hogy a módosító javaslatokat elfogadja a közgyőlés vagy sem, meg szokta tenni. Komolyan veszi képviselıi esküjét. Megjegyezte, hogy indokolatlanul eddig a Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság ülésérıl még nem hiányzott. Ott is igyekszik igen aktív lenni. Ugyanakkor az utóbbi idıben sorozatosan az fordul elı a közgyőlésen, hogy általában az MSZP új információval jön elı, amelyben törvényességi aggályokat vet fel. Valóban fontos, ahogy a polgármester is elmondta a város fejlıdése, a munkahelyek teremtése, a fiatalok számára

20 20 lakás biztosítása a képviselıi esküben, de letették az esküt a törvényességre is. Azt megcsinálni, hogy megint nyilvánosságra kerül a közgyőlésen egy ,- Ft-tól szóló szerzıdés, amirıl senki nem tudott, nincs rajta jogi ellenjegyzés, nem ismert mi a produktum, amellett nem lehet szó nélkül elmenni. Ennek a lezárása a legegyszerőbb dolog, ahogy felvetette a kérdezı, azonnal ki kell osztani a szerzıdést. Ezzel lezárásra kerülhet az ügy. Nem megoldás, hogy folyamatosan obstruálnak. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Ezért javasolták az ebédszünetet követı idıszakot. (Kazetta 2/ ) Takács Péter képviselı: Kérni kellett volna a jegyzı asszonyt, hogy fénymásolást követıen a képviselık kapják meg a szóban forgó szerzıdést. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Ez meg fog történni. (Kazetta 2/ ) Vrbovszki Viktor képviselı, az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság elnöke: Miklós Attila képviselınek igaza van, valóban volt egy olyan ellenırzés és van is folyamatban, melyet a szeptemberi közgyőlés rendelt el. Azonban nemcsak Mezei Zsolt képviselı, de a bizottság tagjai sem tudták eldönteni a kérdést, ezért két közbeszerzési tanácsadó bevonására került sor. A városi közbeszerzési tanácsadó mellett Lucsik János véleményét két kérdésben is kikérték, illetve kérdéssel fordultak a Közigazgatási Hivatalhoz is, mivel a közbeszerzés a bizottság számára sem volt egyszerő, komoly jogértelmezési vita alakult ki az in-house eljárással kapcsolatban. Reméli, hogy a kérdéseket az érintettek már megkapták. A vizsgálat eredménye attól függ, hogy mikorra érkezik válasz. Remélhetıleg a novemberi közgyőlésen beszámolhat a feltett kérdésekre érkezı válaszokról. Az ügy tehát folyamatban van. Tóth Károly észrevételeit beiktatták a kérdések közé. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Sajnálja, hogy a választ Mezei Zsolt képviselı nem várta meg. (Kazetta 2/ ) Szente Béla képviselı: Azért nem ment ki a folyósóra Mezei Zsolt képviselı után, mert azt akarja mondani neki, hogy ne higgyen el mindent, amit a folyóson hall. Elızı napon tartott közbeszerzéssel foglalkozó bizottsági ülésen valóban lemondott a szennyvízberuházással kapcsolatos bizottsági elnöki tisztségrıl. Természetesen addig, ameddig ezt a munkát nem veszi át más, továbbra is ellátja a szükséges teendıket. Ennek személyes oka, hogy az Agórával, illetve más pályázattal kapcsolatban két bíráló bizottsági elnöki tisztséget hosszú távon nem tud ellátni. Mezei Zsoltnak nem kellene ilyesmire hivatkozni, mivel információja nem fedi a valóságot. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy néhány perccel ezelıtt kapta az információt, miszerint a Fıvárosi Ítélıtáblán az Invitellel folytatott perben nyert az önkormányzat. Kamataival együtt kb ,- Ft-ot jelent. A siker Dr. Botos Mihály ügyvédet illeti. Ezt a tényt hiányolta hozzászólásában Tóth Károly képviselı (Kazetta 2/ )

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÉRDEKEGYEZTETİ, KÜLKAPCSOLATI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 986/2014. Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke

Jegyzıkönyv. Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-2/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı.

Igazoltan volt távol: Benkóné Dudás Piroska, Tímár Ella képviselı. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-7/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-10/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. november 17-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben