SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban: Dr. Nagy László EGYMI) nevelőtestülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 4o. paragrafusának /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás, ll/1994./vi.8./ MKM rendelet, a 16/1998./IV.8./ MKM rendelet, 217/1998./XII.30./ kormányrendelet, 8/2ooo./V.24./ OM rendelet, 280/2001./XII.26./ kormányrendelet, 30/2004./X.28./ OM. rendelet alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 1.1. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Dr. Nagy László EGYMI működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az intézmény tanulóinak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén - az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést - tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség - a szülő vagy más, nem az intézményben dolgozó, illetve tanuló személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót vagy illetékes helyettesét kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézmény területét 1.4. Az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje nyilvános a szülők és a tanulók előtt. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, Intézményi Minőségirányítási Program megtalálhatók az intézményegységek vezetőinél, vezető helyetteseinél. A Házirend ezen kívül minden iskola, kollégium és gyermekotthon folyosóján kifüggesztett a tanulók részére. A tanév első szülői értekezletén az osztályfőnökök tájékoztatást adnak a Pedagógiai Programról, az SZMSZ-ről, a Házirendről és az intézményi Minőségirányítási Programról. A tanév elején a Házirendet külön osztályfőnöki órán feldolgozzák a tanulókkal. Az Iskolaszék és a szülők kérésére a tanév során is lehetőséget biztosítunk tájékoztatásra a Pedagógiai Programról, SZMSZ-ről, Házirendről és az intézményi Minőségirányítási Programról.

3 3 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Az intézmény neve: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Címe, székhelye: 9730 Kőszeg, Kiss János u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási, egységes gyógypedagógiai módszertani és gyermekvédelmi intézmény 2.3. Az intézmény alapfeladatai: a./ Az alapító okiratban megállapított: 1./ Általános Iskola - sajátos nevelési igényű tanulók óvodai nevelése - enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelése-oktatása - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai neveléseoktatása - autista gyermekek, fiatalok nevelése-oktatása - a tanulók napközi otthonos foglalkoztatása - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 2./ Beszédjavító Általános Iskola - beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelése-oktatása - tanulók logopédiai ellátása 1-8. évfolyamon - a tanulók napközi otthonos foglalkoztatása - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 3./ Speciális Szakiskola - enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók szakiskolai képzése, 4-5 évfolyam - felzárkóztató nevelés-oktatás - integrált nevelés-oktatás keretében: középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai képzése 4./ Kollégium - a sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai, kollégiumi ellátása

4 4 5./ Gyermekotthonok - ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves korú gyermekek teljes körű ellátása - átmeneti és tartós nevelésbe vett éves korú fiatalok utógondozói ellátása ill. az utógondozott fiatal felnőttek külső férőhelyének biztosítása. 6./ A gyermekek pedagógiai, egészségügyi, szociális ellátásának biztosítása a pedagógiai, szakmai, egészségügyi és a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek együttműködésével Az intézmény, mint költségvetési szerv az alábbi feladat ellátási rendben működik: a./ Az intézmény alapító okiratának - száma: 38/ kelte: március 28. (többszöri módosítással egységes szerkezetbe foglalt) b./ Állami feladatként ellátott alaptevékenységei intézményegységenként 1. Általános Iskola - iskolai életmódra felkészítő foglalkozás Kt enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8 évf. általános iskolai nevelése-oktatása - autista tanulók oktatása, nevelése - habilitációs és rehabilitációs ellátás KT.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Kt.52. (7)(11) - szakkörök Kt.53. (2)b. - napközi Kt.53. (3)(4) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (23)e. - sportfoglalkozások Kt.53. (1) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.52. (13) - középfokú tanulmányokra való felkészítés Kt.26. (5) - felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését Kt.53. (7) szolgáló foglalkozások - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 2. Beszédjavító Általános Iskola - beszédfogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan

5 5 és súlyosan akadályozott tanulók Kt.30. általános iskolai nevelése, oktatása - logopédiai ellátás, beszédterápia Kt.34. d. - habilitációs és rehabilitációs ellátás Kt.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Kt.52. (7)(11) - szakkörök Kt.53. (2)b. - napközi Kt.53. (3) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (2) - sportfoglalkozások Kt.53. (1) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.52. (13) - középfokú tanulmányokra való felkészítés Kt.26. (5) - felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését Kt.53. (7) szolgáló foglalkozások - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 3. Speciális Szakiskola - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai képzése 4-5 évf. Kt felzárkóztató oktatás, szakiskolai képzés Kt.27. (8) - alapműveltségei vizsgára való felkészítés Kt.27. (12) - felkészítés a munkába állásra, a társadalomba való Kt.27. (10)a. - beilleszkedésre - habilitációs, rehabilitációs ellátás Kt.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, terápiás feladatok Kt.52. (7) - szakkörök Kt.53. (2)b. - tanulószobai foglalkozás Kt.53. (3) - sportfoglalkozások Kt.53. (l) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (2) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.53. (13) - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - napközi Kt.33. (3) 4. Kollégium - általános iskolai, speciális szakiskolai tanulók nevelése, iskolai tanulmányainak segítése

6 6 kollégiumi ellátás Kt felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Kt.53. (7) - sportolási, művelődési és önképzési lehetőségek biztosítása Kt.32. (3)b. - kapcsolattartás a szülővel, iskolával Kt.32. (4) 5. Gyermekotthonok - otthont nyújtó ellátást, személyes gondoskodást Gyvt.57. biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára - utógondozói ellátás Gyvt.57. (4)d.d. - felkészítés a családi életre és az önálló életvezetésre Gyvt.57. (4)d.c. - gyámi feladatok ellátása Gyvt személyi és vagyonügyi képviselet Gyvt.87. (1) - vagyonkezelés Gyvt együttműködés, kapcsolattartás a családdal, Gyvt.57. (4)d.a. gyermekjóléti szolgálattal, területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, gyámhivatallal és az iskolával - utógondozott fiatal felnőttek külső férőhelyének biztosítása Gyvt Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenységei, melyek mindegyik intézményegységhez kapcsolódnak - gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Kt.41. (6) - gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás, Kt.41. (6) - mentálhigiénés gondozás - gyógyúszás Kt.52. (6) - sportolási, művelődési és szabadidős tevékenységek Kt.53. (2)c.d. biztosítása (versenyek, házi bajnokságok tanulmányi, kulturális, sport) - gyermekek egészségügyi, szociális ellátása Kt.41. (5) c./ Az intézmény állami feladatként ellátott, alaptevékenységeihez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenységei: - munkahelyi vendéglátás - saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás) - mosodai szolgáltatás - növénytermesztési, kertészeti szolgáltatás, termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására - egyéb szálláshely szolgáltatás d./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez a./ Az alap-, kiegészítő tevékenységek forrásai: - központi költségvetési és fenntartói támogatás

7 7 - intézmény saját bevételei - átvett pénzeszközök (pályázatok, adományok) b./ A feladatmutatók megnevezése: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása pedagógiai szakszolgálati ellátás pedagógiai szakmai szolgáltatás utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése (az integrált oktatásban résztvevők szakmai segítése) otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás, fejlesztő felkészítés, képzési kötelezettség teljesítése, rehabilitációs ellátás oktatási célok és egyéb feladatok napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés gyermekotthoni ellátás diáksport fürdő- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása növénytermelési, kertészeti szolgáltatás, termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására egyéb szálláshely szolgáltatás intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység c./ A feladatmutatók köre - az iskolák, kollégium, gyermekotthonok tanulói, tanulócsoportjai - az intézmény pedagógusai, dolgozói - étkezést igénybe vevő tanulók, dolgozók - külső személyek d./ Az intézmény számlaszáma: OTP Rt. Kőszeg e./ Az intézmény az általános forgalmi adónak alanya: f./ Az intézményhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó egység nincs. g./ A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: - Az intézmény a fenntartó utasítására kiskincstári rendszerben gazdálkodik.

8 8 - Az intézmény a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású éves előirányzat-felhasználási tervet készít - Az intézmény költségvetésének kiemelt előirányzatait az intézmény felülvizsgálati kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolójának rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ sz. Kormányrendelet előírásaira. Az intézmény vezetője folyamatosan kezdeményezheti az előirányzat-módosításokat. - Az éves gazdálkodás során az intézménynél keletkezett személyi juttatások előirányzat-maradványát a közgyűlés csak felülvizsgálat után és kivételes esetben engedélyezi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítani. - Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközeiből emelheti fel saját előirányzat módosítási hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét és kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998/XII.30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. - A költségvetési előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését folyamatosan, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a fenntartó felé be kell nyújtani. - Az intézmény saját működési többletbevételéből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthet. - Az intézmény csak az éves költségvetésében feladatként ill. célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhat kötelezettséget. - Az intézménynek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg el kell számolni. - Az intézmény éves beszámolójában a pénzmaradvány elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás a fenntartó részéről elvonásra kerül. - Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartó önkormányzatnak, az intézmény pénzmaradványának terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. - Az intézmény a fenntartó költségvetési rendeletében jóváhagyott létszámkeretét nem lépheti túl. - A megüresedett álláshelyek betöltése a megyei közgyűlés elnökének írásbeli engedélyével történhet.

9 9 - Az intézmény köteles a működési és felhalmozási célú bevételei növelésére irányuló pályázataihoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgős esetben a bizottság elnökének egyetértését megszerezni. Ennek során be kell mutatnia az intézménynek a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. - Az intézmény átmenetileg szabad pénzeszközeit nem költheti el. - Az intézménynek a tartozásállományról negyedévi rendszerességgel a fenntartó felé beszámolási kötelezettsége van. - Az intézmény azonnal köteles tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. - A közgyűlés a tartozásállomány megszüntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot. - A tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót tartalmazó értéket jelöli meg a fenntartó, fizetési határidő alatt a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. - Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az intézményt terheli. - Az intézmény árubeszerzés, szolgáltatások igénybevétele előtt figyelembe veszi a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvényt, valamint a megyei közgyűlés 46/2004.(IV.30.) sz. határozatát. - Az intézmény árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetén 2-10 millió forint közötti éves értéknél egyszerű közbeszerzési eljárást saját hatáskörben végzi, majd az eljárásról és tapasztalatokról az igazgató a féléves és az éves költségvetési beszámolóban köteles a megyei közgyűlésnek beszámolni Az intézmény jogállása és képviselete: Az intézmény önálló jogi személy. Alapítója: Művelődési Minisztérium 804-K/1957.sz. rendeletével Létrehozásának éve: 1957 Fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2.7. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági vezető, intézményegység vezetők, gyakorlati szakoktatás vezető igazgatóhelyettes, intézeti főorvos, iskolatitkár, titkárnő, érdemjegyek adminisztrálásakor az osztályfőnökök, műszaki főelőadó, élelmezésvezető, élelmezési raktáros, élelmezési könyvelő, gazdasági csoportvezető, gazdasági előadók, ügyintéző, mosodavezető, raktáros, gépkocsivezetők, pénztáros, könyvtáros

10 Az intézmény képviselője: a közoktatási törvény 18. -a szerint kinevezett igazgató. 2.9.Az intézmény gazdálkodásának jellemzői: A fenntartó az intézményt az alábbi gazdálkodással kapcsolatos jogkörökkel ruházta fel: Az intézmény önálló gazdálkodó tevékenységet folytat. Önállóan gazdálkodik a költségvetésben rendelkezésre álló összegből mind bér, mind pedig a dologi jellegű kiadások vonatkozásában. Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyontárgyakkal a következő módon rendelkezik. Az intézmény székhelyét képező ingatlanok és az azon lévő építmények, épületek vonatkozásában a tulajdoni jogokat a fenntartó önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az ingatlanok és a rajta lévő építmények, épületek használatának joga az intézményt illeti meg. II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, ELLENŐRZÉS, KÜLSŐ KAPCSOLATOK 1. A vezetők és az intézményegységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, illetve az intézményegységek és a pedagógiai szakmai és egyéb szolgáltatást végző, ellátást biztosító szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A többcélú intézmény kötelező feladatokat ellátó, szakmailag önálló 3 iskolából és 1 kollégiumból, illetve 2 gyermekotthonból áll. 1) Általános Iskola 2) Beszédjavító Általános Iskola 3) Speciális Szakiskola 4) Kollégium 5) Fiú Gyermekotthon 6) Leány Gyermekotthon Az iskolák, a kollégium az oktatási, a gyermekotthonok a szociális ágazathoz tartoznak A szakmailag önálló intézményegységeket közös pedagógiai, szakmai és egyéb szolgáltatást végző, valamint egészségügyi, gazdasági és technikai ellátást biztosító szervezeti egységek segítik működésükben Az intézmény vezetője Az intézmény élén igazgató áll, aki az Igazgatótanács elnöke. Vezetői tevékenységét az Igazgatótanács; továbbá vezetői testület segíti. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésével fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat.

11 11 Hatásköre: - a többcélú intézmény intézményegységei a nevelőtestületek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve önálló szakmaisággal működnek. Tevékenységüket az intézményi igazgató koordinálja. - a munkavállalókat illetően teljes munkáltatói hatáskörrel rendelkezik. - a Kt a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. - A munka-, humánpolitikai ügyek, titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése, a munkaerőmozgás irányítása - feladata az igazgatótanács üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése. - hatáskörébe tartozik az intézményi könyvtár, az intézményi szabadidő szervező, rendszergazda tevékenységének az irányítása, ellenőrzése, a belső ellenőrzés irányítása, munkavédelmi-, tűzvédelmi előadó munkájának, valamint az intézményi vagyonvédelem ellenőrzése - továbbá ellátja az intézményegység vezetői megbízás során pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat vagyis a pályáztató feladatait. Döntési jogköre: Az intézmény működésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok és a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe Intézményegység vezetők igazgatók Az intézményegységek élén igazgatók állnak. A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményegység vezetők vezetői tevékenységüket az intézményi igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el. Az intézményegységek közül - az Általános Iskola vezetését intézményegység vezető - a Beszédjavító Általános Iskola élén intézményegység vezető - a Speciális Szakiskola irányítását intézményegység vezető és szakmai oktatás vezető látja el (intézményegység-vezető helyettes) - a Kollégiumot intézményegység-vezető irányítja - a Gyermekotthonok élén intézményegység vezetők állnak Feladatkörük: - az intézményegység vezetők irányítják az intézményegységek tevékenységét - a nevelőtestületek, munkaközösségek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve szakmai kérdésekben önállóan döntenek - mint az igazgatótanács tagjai, segítik az intézmény eredményes működését - hatáskörükbe bele tartozik a napi zavartalan működés biztosítása a szakmai program megvalósításának ellenőrzése - szakmai területen döntés előkészítő hatáskörrel rendelkeznek - esetenként megbízás alapján az intézmény egészét érintő kérdésekben önállóan dönthetnek - az igazgatóval történő megállapodás alapján képviseleti jogokat gyakorolnak Döntési jogkörük:

12 12 - munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek - javaslatot tesznek a vezetésük alatt álló dolgozók jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó felvételekor személyi kiválasztásra - egyetértési jogot gyakorolnak a dolgozók határozatlan idejű kinevezésére - döntés előkészítő tevékenységükkel segítik az igazgató és az igazgatótanács munkáját Kapcsolatrendszer: Az együttműködés formái: - iskolára, szakiskolai továbbtanulásra felkészítés, beiskolázás elősegítése - logopédiai kapcsolattartás az Általános Iskolával és a Speciális Szakiskolával - pedagógiai szakszolgálati ellátás, pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása - kölcsönös helyettesítés az iskolák, kollégium és gyermekotthonok között - létesítmények (számítógépterem, tornaterem, uszoda, sportpályák, díszterem, játszóterek) közös használata meghatározott rend szerint - kapcsolattartás az intézmény technikai szolgáltatást végző szervezeti egységeivel a zavartalan működés biztosítása érdekében Gyakorlati oktatás vezető/igazgatóhelyettes Felelős a Speciális Szakiskola elméleti és gyakorlati szakoktatásáért Gazdasági vezető Jogállása: Vezető beosztású, gazdasági szempontból az igazgató első számú helyettese. Vezetői feladatát a gazdasági, technikai szervezeti egységek vezetésével, munkájuk koordinálásával látja el. Feladatköre: Hatásköre: - gazdasági, pénzügyi ügyekben intézményi szintű irányító, ellenőrző tevékenység - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolások, adatszolgáltatások helyességének ellenőrzése - gazdálkodás folyamatos ellenőrzése, vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések - a számviteli, pénzügyi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályok betartása - a gazdasági csoport szakmai munkájának irányítása, a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek tevékenységének összehangolása, irányítása, ellenőrzése - térítési díjak, befizetések ellenőrzése - az intézmény képviselete, kapcsolattartás - gazdasági hatáskörében kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási jogköre van - ellenőrzi az időarányos pénzügyi teljesítést, a gazdasági-pénzügyi fegyelem betartását

13 13 - az intézményi tulajdon védelmét, leltározását megszervezi, ellenőrzi - irányítja, összehangolja, ellenőrzi a gazdasági csoport és a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek munkáját az intézményi, pedagógiai feladatokkal Döntési jogköre: - munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik - javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szervezeti egységek dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó esetén a személy kiválasztására - döntés előkészítő tevékenységével segíti az igazgató munkáját 1.4. Intézményen belüli intézményegységek, pedagógiai, szakmai és egyéb szolgáltatást, ellátást végző szervezeti egységek a./ Állami feladatként kötelező feladatokat ellátó intézményegységek: - Általános Iskola - Beszédjavító Általános Iskola - Speciális Szakiskola - Kollégium - Fiú Gyermekotthon - Leány Gyermekotthon A nevelőtestületek, az intézményegység vezetők, a gyakorlati oktatás vezető szakmai felelősséggel, önállósággal az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat-, hatáskörrel, döntési jogkörrel végzik oktató-nevelő munkájukat. Pedagógiai munkájukat segítik a szakmai munkaközösségek. A vezetők támaszkodnak a munkaközösségekre, biztosítva a vezetésben való részvételüket. b./ Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást végző szervezeti egységek: - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai szakmai szolgáltatás - Könyvtár - Szabadidő szervezés - Rendszergazda - Belső ellenőrzés - Intézményi betegszoba Mindegyik tevékenysége szervesen kapcsolódik az intézmény mindenkori Pedagógiai Programjához és az Intézményi Minőségirányítási Programhoz. A pedagógiai szakszolgálati ellátás és a pedagógiai szakmai szolgáltatás irányítása az általános iskolák intézményegység-vezetőinek hatáskörébe, a többi irányítása és ellenőrzése közvetlen igazgatói hatáskör alá tartozik. c./ Gazdasági, technikai szolgáltató szervezeti egységek: a gazdasági vezető irányításával működnek. Tevékenységüket a megbízott vezetők közvetlenül szervezik, irányítják. Feladat-

14 14 körükből adódóan valamennyi intézményegységhez kapcsolódnak. - gazdasági csoport - gondnokság - konyhaüzem - mosoda - műszaki (karbantartó csoport) - uszoda d./ Az intézmény zavartalan működését segíti: - munkavédelmi-, tűzvédelmi előadó - ügyiratkezelő 1.5. Az intézmény vezetési szerkezete Az intézményben Igazgatótanács, Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács működik. A vezetés tevékenységüket segíti, támogatásukat igényli és vezetőikkel együttműködik. a./ Az intézményi vezetőség az igazgató javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete. A pedagógiai, szakmai vezetőség tagjai: - igazgató - intézményegység-vezetők - gyakorlati oktatás vezető/igazgatóhelyettes - gazdasági vezető A pedagógiai kérdésekben döntési jogosítványa a pedagógiai vezetőknek van. Az intézményben vezetőségi, vezetői értekezletek segítik az igazgató, az intézmény munkáját. A vezetői értekezleten részt vesznek: - a pedagógiai szakmai vezetőség tagjai - egészségügyi, szociális, technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek vezetői A vezetői értekezletekre esetenként meghívottak: a munkaközösség vezetők, az érdekképviseleti szerv, az Iskolaszék, a Közalkalmazotti Tanács képviselői, a diákönkormányzatok segítő tanárai. A vezetőségi, vezetői értekezletek havonta, meghatározott napon és időben, előre elfogadott tematika szerint, éves munkaterv alapján kerülnek megtartásra. Feladata: - lehetőséget, eszközt teremt az igazgató demokratikus vezetésének állandó és rendszeres biztosítására - az igazgató döntéshozatali munkájának előkészítése, segítése - az információáramlás biztosítása az intézményegységek, szervezeti egységek jó együttműködése érdekében A vezetőségi, vezetői értekezletek témái: - a pedagógiai, szakmai kérdések

15 15 - gazdálkodás - személyi, bérgazdálkodási témák - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek feladatainak összehangolása - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek értekezleteinek előkészítése - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek szakmai tevékenységének elemzése, átfogó értékelése - pályázati, vezetői, intézményegység vezető megbízás kérdései - felújítási, fejlesztési, beruházási programok A témákban a vezetőségnek a jogszabályban előírt véleményező, javaslattevő jogköre van. A vezetőségi, vezetői értekezletek rendje: - a naptári év páratlan hónapjaiban intézményi vezetői - a naptári év páros hónapjaiban: - pedagógiai, szakmai vezetőségi } értekezletek - technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek vezetői külön-külön kerülnek megtartásra. b./ Nevelőtestület: A többcélú intézmény nevelőtestületének tagjai a pedagógiai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, szakoktatók, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nem pedagógus munkakörben dolgozók. A nevelőtestület gyakorolja a jogszabályban előírt döntési-, véleményező-, javaslattevő jogkörét. Az intézményi nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: tanévnyitó tanévzáró intézményi nevelőtestület közös értekezletei Az értekezletek témától, aktualitástól függően lehetnek: közös intézményi nevelőtestületi az egyes intézményegységek testületi } értekezletei A közös intézményi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításához, illetve elfogadásához szükséges tanévre szóló főbb tartalmi kérdésekről, a tanév rendjéről. Az egyes intézményegységek saját munkatervükben meghatározott időpontokban munkaértekezleteket tartanak meghatározott napirenddel. Az intézményi nevelőtestület értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról az igazgató, a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.

16 16 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: - A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója készíti elő. A nevelőtestület tárgyalja, és dönt azokban a kérdésekben, amelyet a hatályos jogszabályok hatáskörébe utalnak. - A munkaközösség vezető a nevelőtestület előtt ismerteti a munkaközösség témával kapcsolatos előzetesen kialakított véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézményi átfogó éves elemzés elkészítéséhez. - A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló Iskolaszék képviselőjét meg kell hívni. - Az intézményi nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató által felkért pedagógiai vezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet három nevelőtestületi tagot választ. - Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. - A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapot követően kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és három hitelesítő írja alá. Az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetők és az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségek közötti kapcsolattartás rendje: - biztosítani kell a hatékony vezetés feltételeit: helyzetértékelést, a tervezés megalapozottságát, az információk áramlását, a vélemények összevetését, az értékeléseket. - formái: napi munkakapcsolat hirdetések munkaértekezletek c./ Szakmai munkaközösségek döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az intézmény vezetésébe. - A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola, kollégium, gyermekotthon munkatervét és a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását. - A munkaközösség vezetője az azonos tantárgyat, tantárgy-csoportot oktató, illetve az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott és az igazgató által megbízott pedagógus. A munkaközösség vezetői feladatok ellátásának időtartamáról a választással egyidejűleg a munkaközösség dönt.

17 17 - Munkaközösségek működnek az iskolákban, kollégiumokban, gyermekotthonokban. Ezek száma, felépítése tanévenként az aktualitásokat figyelembe véve változhat. d./ Igazgatótanács: feladatát társadalmi munkában látja el. Tagjai (összetétele) - az intézmény igazgatója, aki egyben az igazgatótanács elnöke (1 fő) - az intézményegységek vezetői, képviselői (12 fő) - az intézmény gazdasági vezetője, technikai alkalmazottak képviselője (2 fő) - a szakszervezet képviselője (1 fő) - a Közalkalmazotti Tanács képviselője (1 fő) Feladatai: - az intézmény működésének, vezetésének segítése - az intézményegységek munkája összehangolásának segítése - az intézményegységek közös nevelőtestületi értekezlete munkájának előkészítése Hatásköre: a hatályos jogszabályok alapján javaslattevő, véleményezési és döntési jogköre van a./ Javaslatot tehet: - az intézmény működésével kapcsolatos minden kérdésben b./ Véleményezi: - a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével - a fejlesztési, felújítási tervek megállapításával kapcsolatos kérdéseket c./ Dönt: - az intézményegység vezetői pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeiről - az intézményegység vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról - gyakorolja az intézményegység vezetők feletti munkáltatói jogokat Az igazgatótanács működése: A hatályos jogszabályok értelmében - az igazgatótanács határozatképességéhez tagjainak legalább 75 %-os jelenléte szükséges - döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza - ez utóbbi szabály alól kivétel: az intézményegység vezetői megbízás, amely titkos szavazáshoz kötött - szavazategyenlőség esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt Az igazgatótanács üléseinek gyakorisága: tanévenként legalább 3 alkalom (év elején, félévkor, tanév végén). Összehívása, előkészítése, levezetése, a jegyzőkönyv vezetés biztosítása az igazgatótanács elnökének feladata. e./ Szakszervezet(ek), Közalkalmazotti Tanács: - A szakszervezet(ek), Közalkalmazotti Tanács képviseleti jogát megbízottja(i) útján vezetőségi, vezetői értekezleteken, igazgatótanács ülésein gyakorolhatja. - A Szakszervezeti Bizottság a jogszabályban meghatározott véleményezési, döntési egyetértési jogkörét gyakorolja.

18 18 - A Közalkalmazotti Tanács jogszabályban meghatározott jogait gyakorolja, működési feltételeit az intézmény biztosítja. f./ Az intézményegységek és egyéb szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A zavartalan működéshez elengedhetetlenül szükséges információáramlás az intézményegységek, szervezeti egységek vezetőin keresztül biztosított. Az iskolákban, kollégiumban, gyermekotthonokban folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében a nevelőtestületek - munkatervben meghatározott - közös nevelőtestületi értekezletet tartanak. Az egyes intézményegységek kizárólagos saját ügyeikben munkaértekezleteket tartanak, amelyre tanácskozási joggal meghívhatók más vezetők is. Az egyes intézményegységek iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségei közötti kapcsolattartás formái: - év eleji és időszakos felmérések kölcsönös megismertetése - közös nevelőtestületi és szülői értekezletek - kölcsönös sokoldalú hospitálási lehetőségek - rendezvények, különböző közös megmozdulások, összejövetelek látogatása - személyes, napi kapcsolattartás - közös továbbképzési programok - helyettesítések A nem pedagógiai szervezeti egységek évente egy alkalommal munkaértekezletet tartanak. 2. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével a megbízott intézményegység vezetők látják el. Ennek sorrendje: a) Speciális Szakiskola vezetője b) Beszédjavító Általános Iskola vezetője c) Általános Iskola vezetője d) Kollégium vezetője e) Fiú Gyermekotthon vezetője f) Leány Gyermekotthon vezetője Az intézményegység vezetők az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolják a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézményegység vezetők távollétükben egymást helyettesítik az igazgató megbízása alapján. A gazdasági vezetőt távollétében a gazdasági csoportvezető helyettesíti. Az intézményi főorvos helyettesítését a városból felkért háziorvos látja el. 3. A vezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje Az intézményben jelenleg Iskolaszék működik

19 19 Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az igazgató feladata - Az igazgató és az Iskolaszék megbízottja az együttműködés tartalmát és formáját évenként az intézményi munkaterv és az Iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az Iskolaszék éves munkaprogramja biztosítja az igazgatói, az intézményegység vezetői, vezető helyettesi tájékoztatás lehetőség a pedagógiai munkáról, a tanulókkal összefüggő egyéb kérdésekről. - Az Iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjának tárgyalására, amelyekben az Iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. - Ha az Iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetve a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik - Az intézmény biztosítja az Iskolaszék működéséhez szükséges feltételeket. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 4.1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, értékelése. - A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli foglalkozásokra, a kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozásokra. - A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős. - Az igazgató megbízása alapján a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve az intézményegység vezetők és a gyakorlati oktatás vezető készítik el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét. - Az intézmény általános működésének vizsgálatát a belső ellenőr látja el A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az igazgató - az egyes intézményegységek vezetői és a gyakorlati oktatás vezető - a munkaközösség vezetők - Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményegység vezetők, a gyakorlati oktatás vezető, a pedagógiai, szakmai szolgáltatást végző egységek tevékenységét. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. - Az intézményegység vezetők, és a gyakorlati oktatás vezető tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően az általuk irányított iskolában, kollégiumban, gyermekotthonban végzik. - A munkaközösség vezetők a szakmai munkaközösségek által kidolgozott, a nevelőtestületek által jóváhagyott módszerekkel az éves programjukban elfogadott pedagógiai hatékonyság vizsgálatát végzik. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes intézményegység vezetőt, vezető helyettest.

20 A belső ellenőrzés meghatározott ütemterv szerint folyik, de rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet az igazgató. Rendkívüli ellenőrzést kérhetnek a szakmai munkaközösségek és az Iskolaszék Az ellenőrzés szempontjai: A három iskola, kollégium és gyermekotthonok nevelő-oktató munkájának ellenőrzési szempontjait a 3.sz. melléklet tartalmazza részletesen Az ellenőrzés módszerei: - órák, foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban 4.6. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. A tapasztalatok összegzése lehet szóban vagy írásban. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés helyi szabályozásának, a "cím" odaítélésének szempontjait a 4.sz. melléklet tartalmazza. A kereset kiegészítés szabályozása a mindenkori hatályos jogszabályok, rendeletek alapján történik. 5. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatokról való beszámolás rendje 5.l. Az intézményi nevelőtestület a közös tanévzáró-tanévnyitó értekezleten dönt az intézmény éves munkatervéről és a tanév rendjéről. E döntés alapján átruházza: - az egyes intézményegységekre saját munkatervük összeállításának jogát - az egyes munkatervek alapján az intézményi munkaterv összeállításának jogát az igazgatóra - az intézményi nevelőtestület átruházza az egyes intézményegységek nevelőtestületeire: - a tanulók fegyelmi ügyeivel, mulasztásával, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításával, osztályozó, javító vizsgára való bocsátásával kapcsolatos ügyeket - az átruházott feladatokról közös intézményi nevelőtestületi értekezleten történik a beszámolás 5.2. Az intézményi nevelőtestület gyakorolja véleményező jogkörét: - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt. A tantárgyfelosztást és az órarendeket az egyes intézményegységek vezetői minden év augusztus 25-ig készítik el. A kollégiumban, gyermekotthonokban biztosítani kell a személyhez kötődést (gyermekek-felnőttek). - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor. Elvei: szakmai megfelelés önkéntes vállalás

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és működési szabályzat A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4 alapján Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Részletesebben