SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban: Dr. Nagy László EGYMI) nevelőtestülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 4o. paragrafusának /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás, ll/1994./vi.8./ MKM rendelet, a 16/1998./IV.8./ MKM rendelet, 217/1998./XII.30./ kormányrendelet, 8/2ooo./V.24./ OM rendelet, 280/2001./XII.26./ kormányrendelet, 30/2004./X.28./ OM. rendelet alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 1.1. Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a Dr. Nagy László EGYMI működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az intézmény tanulóinak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén - az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést - tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség - a szülő vagy más, nem az intézményben dolgozó, illetve tanuló személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót vagy illetékes helyettesét kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézmény területét 1.4. Az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje nyilvános a szülők és a tanulók előtt. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, Intézményi Minőségirányítási Program megtalálhatók az intézményegységek vezetőinél, vezető helyetteseinél. A Házirend ezen kívül minden iskola, kollégium és gyermekotthon folyosóján kifüggesztett a tanulók részére. A tanév első szülői értekezletén az osztályfőnökök tájékoztatást adnak a Pedagógiai Programról, az SZMSZ-ről, a Házirendről és az intézményi Minőségirányítási Programról. A tanév elején a Házirendet külön osztályfőnöki órán feldolgozzák a tanulókkal. Az Iskolaszék és a szülők kérésére a tanév során is lehetőséget biztosítunk tájékoztatásra a Pedagógiai Programról, SZMSZ-ről, Házirendről és az intézményi Minőségirányítási Programról.

3 3 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Az intézmény neve: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) Címe, székhelye: 9730 Kőszeg, Kiss János u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási, egységes gyógypedagógiai módszertani és gyermekvédelmi intézmény 2.3. Az intézmény alapfeladatai: a./ Az alapító okiratban megállapított: 1./ Általános Iskola - sajátos nevelési igényű tanulók óvodai nevelése - enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelése-oktatása - középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai neveléseoktatása - autista gyermekek, fiatalok nevelése-oktatása - a tanulók napközi otthonos foglalkoztatása - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 2./ Beszédjavító Általános Iskola - beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelése-oktatása - tanulók logopédiai ellátása 1-8. évfolyamon - a tanulók napközi otthonos foglalkoztatása - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 3./ Speciális Szakiskola - enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók szakiskolai képzése, 4-5 évfolyam - felzárkóztató nevelés-oktatás - integrált nevelés-oktatás keretében: középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai képzése 4./ Kollégium - a sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai, kollégiumi ellátása

4 4 5./ Gyermekotthonok - ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves korú gyermekek teljes körű ellátása - átmeneti és tartós nevelésbe vett éves korú fiatalok utógondozói ellátása ill. az utógondozott fiatal felnőttek külső férőhelyének biztosítása. 6./ A gyermekek pedagógiai, egészségügyi, szociális ellátásának biztosítása a pedagógiai, szakmai, egészségügyi és a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek együttműködésével Az intézmény, mint költségvetési szerv az alábbi feladat ellátási rendben működik: a./ Az intézmény alapító okiratának - száma: 38/ kelte: március 28. (többszöri módosítással egységes szerkezetbe foglalt) b./ Állami feladatként ellátott alaptevékenységei intézményegységenként 1. Általános Iskola - iskolai életmódra felkészítő foglalkozás Kt enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 1-8 évf. általános iskolai nevelése-oktatása - autista tanulók oktatása, nevelése - habilitációs és rehabilitációs ellátás KT.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Kt.52. (7)(11) - szakkörök Kt.53. (2)b. - napközi Kt.53. (3)(4) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (23)e. - sportfoglalkozások Kt.53. (1) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.52. (13) - középfokú tanulmányokra való felkészítés Kt.26. (5) - felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését Kt.53. (7) szolgáló foglalkozások - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 2. Beszédjavító Általános Iskola - beszédfogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan

5 5 és súlyosan akadályozott tanulók Kt.30. általános iskolai nevelése, oktatása - logopédiai ellátás, beszédterápia Kt.34. d. - habilitációs és rehabilitációs ellátás Kt.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Kt.52. (7)(11) - szakkörök Kt.53. (2)b. - napközi Kt.53. (3) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (2) - sportfoglalkozások Kt.53. (1) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.52. (13) - középfokú tanulmányokra való felkészítés Kt.26. (5) - felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését Kt.53. (7) szolgáló foglalkozások - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - pedagógiai szakszolgálati ellátás - pedagógiai szakmai szolgáltatás 3. Speciális Szakiskola - enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai képzése 4-5 évf. Kt felzárkóztató oktatás, szakiskolai képzés Kt.27. (8) - alapműveltségei vizsgára való felkészítés Kt.27. (12) - felkészítés a munkába állásra, a társadalomba való Kt.27. (10)a. - beilleszkedésre - habilitációs, rehabilitációs ellátás Kt.30. (7) - felzárkóztatás, egyéni fejlesztés, terápiás feladatok Kt.52. (7) - szakkörök Kt.53. (2)b. - tanulószobai foglalkozás Kt.53. (3) - sportfoglalkozások Kt.53. (l) - tanulmányi kirándulás Kt.53. (2) - gyógytestnevelés Kt.52. (8) - magántanulók felkészítése Kt.53. (13) - kapcsolattartás a szülővel, kollégiummal Kt.32. (3) - mindennapos testmozgás Kt.52. (10) - napközi Kt.33. (3) 4. Kollégium - általános iskolai, speciális szakiskolai tanulók nevelése, iskolai tanulmányainak segítése

6 6 kollégiumi ellátás Kt felzárkóztató, felkészítő és szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások Kt.53. (7) - sportolási, művelődési és önképzési lehetőségek biztosítása Kt.32. (3)b. - kapcsolattartás a szülővel, iskolával Kt.32. (4) 5. Gyermekotthonok - otthont nyújtó ellátást, személyes gondoskodást Gyvt.57. biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára - utógondozói ellátás Gyvt.57. (4)d.d. - felkészítés a családi életre és az önálló életvezetésre Gyvt.57. (4)d.c. - gyámi feladatok ellátása Gyvt személyi és vagyonügyi képviselet Gyvt.87. (1) - vagyonkezelés Gyvt együttműködés, kapcsolattartás a családdal, Gyvt.57. (4)d.a. gyermekjóléti szolgálattal, területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, gyámhivatallal és az iskolával - utógondozott fiatal felnőttek külső férőhelyének biztosítása Gyvt Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevékenységei, melyek mindegyik intézményegységhez kapcsolódnak - gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Kt.41. (6) - gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás, Kt.41. (6) - mentálhigiénés gondozás - gyógyúszás Kt.52. (6) - sportolási, művelődési és szabadidős tevékenységek Kt.53. (2)c.d. biztosítása (versenyek, házi bajnokságok tanulmányi, kulturális, sport) - gyermekek egészségügyi, szociális ellátása Kt.41. (5) c./ Az intézmény állami feladatként ellátott, alaptevékenységeihez kapcsolódó kisegítő, kiegészítő tevékenységei: - munkahelyi vendéglátás - saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (tanterem, nyomdaüzem bérbeadása, nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás) - mosodai szolgáltatás - növénytermesztési, kertészeti szolgáltatás, termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására - egyéb szálláshely szolgáltatás d./ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez a./ Az alap-, kiegészítő tevékenységek forrásai: - központi költségvetési és fenntartói támogatás

7 7 - intézmény saját bevételei - átvett pénzeszközök (pályázatok, adományok) b./ A feladatmutatók megnevezése: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása pedagógiai szakszolgálati ellátás pedagógiai szakmai szolgáltatás utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése (az integrált oktatásban résztvevők szakmai segítése) otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás, fejlesztő felkészítés, képzési kötelezettség teljesítése, rehabilitációs ellátás oktatási célok és egyéb feladatok napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés gyermekotthoni ellátás diáksport fürdő- és strandszolgáltatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai munkahelyi vendéglátás saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása növénytermelési, kertészeti szolgáltatás, termékértékesítés a kötelező feladatok ellátásán felüli kapacitások kihasználására egyéb szálláshely szolgáltatás intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység c./ A feladatmutatók köre - az iskolák, kollégium, gyermekotthonok tanulói, tanulócsoportjai - az intézmény pedagógusai, dolgozói - étkezést igénybe vevő tanulók, dolgozók - külső személyek d./ Az intézmény számlaszáma: OTP Rt. Kőszeg e./ Az intézmény az általános forgalmi adónak alanya: f./ Az intézményhez rendelt, részben önállóan gazdálkodó egység nincs. g./ A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: - Az intézmény a fenntartó utasítására kiskincstári rendszerben gazdálkodik.

8 8 - Az intézmény a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású éves előirányzat-felhasználási tervet készít - Az intézmény költségvetésének kiemelt előirányzatait az intézmény felülvizsgálati kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolójának rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ sz. Kormányrendelet előírásaira. Az intézmény vezetője folyamatosan kezdeményezheti az előirányzat-módosításokat. - Az éves gazdálkodás során az intézménynél keletkezett személyi juttatások előirányzat-maradványát a közgyűlés csak felülvizsgálat után és kivételes esetben engedélyezi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítani. - Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközeiből emelheti fel saját előirányzat módosítási hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét és kiemelt előirányzatait. A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998/XII.30./ sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell. - A költségvetési előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését folyamatosan, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a fenntartó felé be kell nyújtani. - Az intézmény saját működési többletbevételéből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthet. - Az intézmény csak az éves költségvetésében feladatként ill. célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhat kötelezettséget. - Az intézménynek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg el kell számolni. - Az intézmény éves beszámolójában a pénzmaradvány elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatelmaradásból származó személyi, munkaadói járulék és dologi megtakarítás a fenntartó részéről elvonásra kerül. - Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartó önkormányzatnak, az intézmény pénzmaradványának terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg. - Az intézmény a fenntartó költségvetési rendeletében jóváhagyott létszámkeretét nem lépheti túl. - A megüresedett álláshelyek betöltése a megyei közgyűlés elnökének írásbeli engedélyével történhet.

9 9 - Az intézmény köteles a működési és felhalmozási célú bevételei növelésére irányuló pályázataihoz az ágazatilag érintett bizottságok sürgős esetben a bizottság elnökének egyetértését megszerezni. Ennek során be kell mutatnia az intézménynek a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. - Az intézmény átmenetileg szabad pénzeszközeit nem költheti el. - Az intézménynek a tartozásállományról negyedévi rendszerességgel a fenntartó felé beszámolási kötelezettsége van. - Az intézmény azonnal köteles tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri. - A közgyűlés a tartozásállomány megszüntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot. - A tartozásállomány összegeként a bruttó általános forgalmi adót tartalmazó értéket jelöli meg a fenntartó, fizetési határidő alatt a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti. - Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az intézményt terheli. - Az intézmény árubeszerzés, szolgáltatások igénybevétele előtt figyelembe veszi a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvényt, valamint a megyei közgyűlés 46/2004.(IV.30.) sz. határozatát. - Az intézmény árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetén 2-10 millió forint közötti éves értéknél egyszerű közbeszerzési eljárást saját hatáskörben végzi, majd az eljárásról és tapasztalatokról az igazgató a féléves és az éves költségvetési beszámolóban köteles a megyei közgyűlésnek beszámolni Az intézmény jogállása és képviselete: Az intézmény önálló jogi személy. Alapítója: Művelődési Minisztérium 804-K/1957.sz. rendeletével Létrehozásának éve: 1957 Fenntartója: Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2.7. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, gazdasági vezető, intézményegység vezetők, gyakorlati szakoktatás vezető igazgatóhelyettes, intézeti főorvos, iskolatitkár, titkárnő, érdemjegyek adminisztrálásakor az osztályfőnökök, műszaki főelőadó, élelmezésvezető, élelmezési raktáros, élelmezési könyvelő, gazdasági csoportvezető, gazdasági előadók, ügyintéző, mosodavezető, raktáros, gépkocsivezetők, pénztáros, könyvtáros

10 Az intézmény képviselője: a közoktatási törvény 18. -a szerint kinevezett igazgató. 2.9.Az intézmény gazdálkodásának jellemzői: A fenntartó az intézményt az alábbi gazdálkodással kapcsolatos jogkörökkel ruházta fel: Az intézmény önálló gazdálkodó tevékenységet folytat. Önállóan gazdálkodik a költségvetésben rendelkezésre álló összegből mind bér, mind pedig a dologi jellegű kiadások vonatkozásában. Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyontárgyakkal a következő módon rendelkezik. Az intézmény székhelyét képező ingatlanok és az azon lévő építmények, épületek vonatkozásában a tulajdoni jogokat a fenntartó önkormányzat gyakorolja úgy, hogy az ingatlanok és a rajta lévő építmények, épületek használatának joga az intézményt illeti meg. II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA, ELLENŐRZÉS, KÜLSŐ KAPCSOLATOK 1. A vezetők és az intézményegységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, illetve az intézményegységek és a pedagógiai szakmai és egyéb szolgáltatást végző, ellátást biztosító szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A többcélú intézmény kötelező feladatokat ellátó, szakmailag önálló 3 iskolából és 1 kollégiumból, illetve 2 gyermekotthonból áll. 1) Általános Iskola 2) Beszédjavító Általános Iskola 3) Speciális Szakiskola 4) Kollégium 5) Fiú Gyermekotthon 6) Leány Gyermekotthon Az iskolák, a kollégium az oktatási, a gyermekotthonok a szociális ágazathoz tartoznak A szakmailag önálló intézményegységeket közös pedagógiai, szakmai és egyéb szolgáltatást végző, valamint egészségügyi, gazdasági és technikai ellátást biztosító szervezeti egységek segítik működésükben Az intézmény vezetője Az intézmény élén igazgató áll, aki az Igazgatótanács elnöke. Vezetői tevékenységét az Igazgatótanács; továbbá vezetői testület segíti. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésével fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatokat.

11 11 Hatásköre: - a többcélú intézmény intézményegységei a nevelőtestületek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve önálló szakmaisággal működnek. Tevékenységüket az intézményi igazgató koordinálja. - a munkavállalókat illetően teljes munkáltatói hatáskörrel rendelkezik. - a Kt a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. - A munka-, humánpolitikai ügyek, titkárság munkájának irányítása, ellenőrzése, a munkaerőmozgás irányítása - feladata az igazgatótanács üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése. - hatáskörébe tartozik az intézményi könyvtár, az intézményi szabadidő szervező, rendszergazda tevékenységének az irányítása, ellenőrzése, a belső ellenőrzés irányítása, munkavédelmi-, tűzvédelmi előadó munkájának, valamint az intézményi vagyonvédelem ellenőrzése - továbbá ellátja az intézményegység vezetői megbízás során pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat vagyis a pályáztató feladatait. Döntési jogköre: Az intézmény működésével kapcsolatosan dönt minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok és a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe Intézményegység vezetők igazgatók Az intézményegységek élén igazgatók állnak. A vezető beosztás ellátásával megbízott intézményegység vezetők vezetői tevékenységüket az intézményi igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el. Az intézményegységek közül - az Általános Iskola vezetését intézményegység vezető - a Beszédjavító Általános Iskola élén intézményegység vezető - a Speciális Szakiskola irányítását intézményegység vezető és szakmai oktatás vezető látja el (intézményegység-vezető helyettes) - a Kollégiumot intézményegység-vezető irányítja - a Gyermekotthonok élén intézményegység vezetők állnak Feladatkörük: - az intézményegység vezetők irányítják az intézményegységek tevékenységét - a nevelőtestületek, munkaközösségek döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörét figyelembe véve szakmai kérdésekben önállóan döntenek - mint az igazgatótanács tagjai, segítik az intézmény eredményes működését - hatáskörükbe bele tartozik a napi zavartalan működés biztosítása a szakmai program megvalósításának ellenőrzése - szakmai területen döntés előkészítő hatáskörrel rendelkeznek - esetenként megbízás alapján az intézmény egészét érintő kérdésekben önállóan dönthetnek - az igazgatóval történő megállapodás alapján képviseleti jogokat gyakorolnak Döntési jogkörük:

12 12 - munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek - javaslatot tesznek a vezetésük alatt álló dolgozók jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó felvételekor személyi kiválasztásra - egyetértési jogot gyakorolnak a dolgozók határozatlan idejű kinevezésére - döntés előkészítő tevékenységükkel segítik az igazgató és az igazgatótanács munkáját Kapcsolatrendszer: Az együttműködés formái: - iskolára, szakiskolai továbbtanulásra felkészítés, beiskolázás elősegítése - logopédiai kapcsolattartás az Általános Iskolával és a Speciális Szakiskolával - pedagógiai szakszolgálati ellátás, pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása - kölcsönös helyettesítés az iskolák, kollégium és gyermekotthonok között - létesítmények (számítógépterem, tornaterem, uszoda, sportpályák, díszterem, játszóterek) közös használata meghatározott rend szerint - kapcsolattartás az intézmény technikai szolgáltatást végző szervezeti egységeivel a zavartalan működés biztosítása érdekében Gyakorlati oktatás vezető/igazgatóhelyettes Felelős a Speciális Szakiskola elméleti és gyakorlati szakoktatásáért Gazdasági vezető Jogállása: Vezető beosztású, gazdasági szempontból az igazgató első számú helyettese. Vezetői feladatát a gazdasági, technikai szervezeti egységek vezetésével, munkájuk koordinálásával látja el. Feladatköre: Hatásköre: - gazdasági, pénzügyi ügyekben intézményi szintű irányító, ellenőrző tevékenység - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolások, adatszolgáltatások helyességének ellenőrzése - gazdálkodás folyamatos ellenőrzése, vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések - a számviteli, pénzügyi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályok betartása - a gazdasági csoport szakmai munkájának irányítása, a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek tevékenységének összehangolása, irányítása, ellenőrzése - térítési díjak, befizetések ellenőrzése - az intézmény képviselete, kapcsolattartás - gazdasági hatáskörében kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási jogköre van - ellenőrzi az időarányos pénzügyi teljesítést, a gazdasági-pénzügyi fegyelem betartását

13 13 - az intézményi tulajdon védelmét, leltározását megszervezi, ellenőrzi - irányítja, összehangolja, ellenőrzi a gazdasági csoport és a technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek munkáját az intézményi, pedagógiai feladatokkal Döntési jogköre: - munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik - javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szervezeti egységek dolgozóinak jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására, új dolgozó esetén a személy kiválasztására - döntés előkészítő tevékenységével segíti az igazgató munkáját 1.4. Intézményen belüli intézményegységek, pedagógiai, szakmai és egyéb szolgáltatást, ellátást végző szervezeti egységek a./ Állami feladatként kötelező feladatokat ellátó intézményegységek: - Általános Iskola - Beszédjavító Általános Iskola - Speciális Szakiskola - Kollégium - Fiú Gyermekotthon - Leány Gyermekotthon A nevelőtestületek, az intézményegység vezetők, a gyakorlati oktatás vezető szakmai felelősséggel, önállósággal az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat-, hatáskörrel, döntési jogkörrel végzik oktató-nevelő munkájukat. Pedagógiai munkájukat segítik a szakmai munkaközösségek. A vezetők támaszkodnak a munkaközösségekre, biztosítva a vezetésben való részvételüket. b./ Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást végző szervezeti egységek: - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai szakmai szolgáltatás - Könyvtár - Szabadidő szervezés - Rendszergazda - Belső ellenőrzés - Intézményi betegszoba Mindegyik tevékenysége szervesen kapcsolódik az intézmény mindenkori Pedagógiai Programjához és az Intézményi Minőségirányítási Programhoz. A pedagógiai szakszolgálati ellátás és a pedagógiai szakmai szolgáltatás irányítása az általános iskolák intézményegység-vezetőinek hatáskörébe, a többi irányítása és ellenőrzése közvetlen igazgatói hatáskör alá tartozik. c./ Gazdasági, technikai szolgáltató szervezeti egységek: a gazdasági vezető irányításával működnek. Tevékenységüket a megbízott vezetők közvetlenül szervezik, irányítják. Feladat-

14 14 körükből adódóan valamennyi intézményegységhez kapcsolódnak. - gazdasági csoport - gondnokság - konyhaüzem - mosoda - műszaki (karbantartó csoport) - uszoda d./ Az intézmény zavartalan működését segíti: - munkavédelmi-, tűzvédelmi előadó - ügyiratkezelő 1.5. Az intézmény vezetési szerkezete Az intézményben Igazgatótanács, Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács működik. A vezetés tevékenységüket segíti, támogatásukat igényli és vezetőikkel együttműködik. a./ Az intézményi vezetőség az igazgató javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő testülete. A pedagógiai, szakmai vezetőség tagjai: - igazgató - intézményegység-vezetők - gyakorlati oktatás vezető/igazgatóhelyettes - gazdasági vezető A pedagógiai kérdésekben döntési jogosítványa a pedagógiai vezetőknek van. Az intézményben vezetőségi, vezetői értekezletek segítik az igazgató, az intézmény munkáját. A vezetői értekezleten részt vesznek: - a pedagógiai szakmai vezetőség tagjai - egészségügyi, szociális, technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek vezetői A vezetői értekezletekre esetenként meghívottak: a munkaközösség vezetők, az érdekképviseleti szerv, az Iskolaszék, a Közalkalmazotti Tanács képviselői, a diákönkormányzatok segítő tanárai. A vezetőségi, vezetői értekezletek havonta, meghatározott napon és időben, előre elfogadott tematika szerint, éves munkaterv alapján kerülnek megtartásra. Feladata: - lehetőséget, eszközt teremt az igazgató demokratikus vezetésének állandó és rendszeres biztosítására - az igazgató döntéshozatali munkájának előkészítése, segítése - az információáramlás biztosítása az intézményegységek, szervezeti egységek jó együttműködése érdekében A vezetőségi, vezetői értekezletek témái: - a pedagógiai, szakmai kérdések

15 15 - gazdálkodás - személyi, bérgazdálkodási témák - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek feladatainak összehangolása - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek értekezleteinek előkészítése - az egyes intézményegységek, szervezeti egységek szakmai tevékenységének elemzése, átfogó értékelése - pályázati, vezetői, intézményegység vezető megbízás kérdései - felújítási, fejlesztési, beruházási programok A témákban a vezetőségnek a jogszabályban előírt véleményező, javaslattevő jogköre van. A vezetőségi, vezetői értekezletek rendje: - a naptári év páratlan hónapjaiban intézményi vezetői - a naptári év páros hónapjaiban: - pedagógiai, szakmai vezetőségi } értekezletek - technikai szolgáltatást végző szervezeti egységek vezetői külön-külön kerülnek megtartásra. b./ Nevelőtestület: A többcélú intézmény nevelőtestületének tagjai a pedagógiai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, szakoktatók, valamint a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nem pedagógus munkakörben dolgozók. A nevelőtestület gyakorolja a jogszabályban előírt döntési-, véleményező-, javaslattevő jogkörét. Az intézményi nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: tanévnyitó tanévzáró intézményi nevelőtestület közös értekezletei Az értekezletek témától, aktualitástól függően lehetnek: közös intézményi nevelőtestületi az egyes intézményegységek testületi } értekezletei A közös intézményi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításához, illetve elfogadásához szükséges tanévre szóló főbb tartalmi kérdésekről, a tanév rendjéről. Az egyes intézményegységek saját munkatervükben meghatározott időpontokban munkaértekezleteket tartanak meghatározott napirenddel. Az intézményi nevelőtestület értekezleteit az intézmény munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az igazgató hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról az igazgató, a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.

16 16 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: - A nevelőtestületi értekezletet az intézmény igazgatója készíti elő. A nevelőtestület tárgyalja, és dönt azokban a kérdésekben, amelyet a hatályos jogszabályok hatáskörébe utalnak. - A munkaközösség vezető a nevelőtestület előtt ismerteti a munkaközösség témával kapcsolatos előzetesen kialakított véleményét. Írásban továbbítja az igazgatóhoz a munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézményi átfogó éves elemzés elkészítéséhez. - A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló Iskolaszék képviselőjét meg kell hívni. - Az intézményi nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az igazgató által felkért pedagógiai vezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet három nevelőtestületi tagot választ. - Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. - A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét iskolatitkár vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapot követően kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és három hitelesítő írja alá. Az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni vezetők és az iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségek közötti kapcsolattartás rendje: - biztosítani kell a hatékony vezetés feltételeit: helyzetértékelést, a tervezés megalapozottságát, az információk áramlását, a vélemények összevetését, az értékeléseket. - formái: napi munkakapcsolat hirdetések munkaértekezletek c./ Szakmai munkaközösségek döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az intézmény vezetésébe. - A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola, kollégium, gyermekotthon munkatervét és a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását. - A munkaközösség vezetője az azonos tantárgyat, tantárgy-csoportot oktató, illetve az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott és az igazgató által megbízott pedagógus. A munkaközösség vezetői feladatok ellátásának időtartamáról a választással egyidejűleg a munkaközösség dönt.

17 17 - Munkaközösségek működnek az iskolákban, kollégiumokban, gyermekotthonokban. Ezek száma, felépítése tanévenként az aktualitásokat figyelembe véve változhat. d./ Igazgatótanács: feladatát társadalmi munkában látja el. Tagjai (összetétele) - az intézmény igazgatója, aki egyben az igazgatótanács elnöke (1 fő) - az intézményegységek vezetői, képviselői (12 fő) - az intézmény gazdasági vezetője, technikai alkalmazottak képviselője (2 fő) - a szakszervezet képviselője (1 fő) - a Közalkalmazotti Tanács képviselője (1 fő) Feladatai: - az intézmény működésének, vezetésének segítése - az intézményegységek munkája összehangolásának segítése - az intézményegységek közös nevelőtestületi értekezlete munkájának előkészítése Hatásköre: a hatályos jogszabályok alapján javaslattevő, véleményezési és döntési jogköre van a./ Javaslatot tehet: - az intézmény működésével kapcsolatos minden kérdésben b./ Véleményezi: - a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével - a fejlesztési, felújítási tervek megállapításával kapcsolatos kérdéseket c./ Dönt: - az intézményegység vezetői pályázat kiírásáról és a pályázat feltételeiről - az intézményegység vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról - gyakorolja az intézményegység vezetők feletti munkáltatói jogokat Az igazgatótanács működése: A hatályos jogszabályok értelmében - az igazgatótanács határozatképességéhez tagjainak legalább 75 %-os jelenléte szükséges - döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza - ez utóbbi szabály alól kivétel: az intézményegység vezetői megbízás, amely titkos szavazáshoz kötött - szavazategyenlőség esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt Az igazgatótanács üléseinek gyakorisága: tanévenként legalább 3 alkalom (év elején, félévkor, tanév végén). Összehívása, előkészítése, levezetése, a jegyzőkönyv vezetés biztosítása az igazgatótanács elnökének feladata. e./ Szakszervezet(ek), Közalkalmazotti Tanács: - A szakszervezet(ek), Közalkalmazotti Tanács képviseleti jogát megbízottja(i) útján vezetőségi, vezetői értekezleteken, igazgatótanács ülésein gyakorolhatja. - A Szakszervezeti Bizottság a jogszabályban meghatározott véleményezési, döntési egyetértési jogkörét gyakorolja.

18 18 - A Közalkalmazotti Tanács jogszabályban meghatározott jogait gyakorolja, működési feltételeit az intézmény biztosítja. f./ Az intézményegységek és egyéb szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A zavartalan működéshez elengedhetetlenül szükséges információáramlás az intézményegységek, szervezeti egységek vezetőin keresztül biztosított. Az iskolákban, kollégiumban, gyermekotthonokban folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében a nevelőtestületek - munkatervben meghatározott - közös nevelőtestületi értekezletet tartanak. Az egyes intézményegységek kizárólagos saját ügyeikben munkaértekezleteket tartanak, amelyre tanácskozási joggal meghívhatók más vezetők is. Az egyes intézményegységek iskolai, kollégiumi, gyermekotthoni közösségei közötti kapcsolattartás formái: - év eleji és időszakos felmérések kölcsönös megismertetése - közös nevelőtestületi és szülői értekezletek - kölcsönös sokoldalú hospitálási lehetőségek - rendezvények, különböző közös megmozdulások, összejövetelek látogatása - személyes, napi kapcsolattartás - közös továbbképzési programok - helyettesítések A nem pedagógiai szervezeti egységek évente egy alkalommal munkaértekezletet tartanak. 2. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével a megbízott intézményegység vezetők látják el. Ennek sorrendje: a) Speciális Szakiskola vezetője b) Beszédjavító Általános Iskola vezetője c) Általános Iskola vezetője d) Kollégium vezetője e) Fiú Gyermekotthon vezetője f) Leány Gyermekotthon vezetője Az intézményegység vezetők az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolják a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az intézményegység vezetők távollétükben egymást helyettesítik az igazgató megbízása alapján. A gazdasági vezetőt távollétében a gazdasági csoportvezető helyettesíti. Az intézményi főorvos helyettesítését a városból felkért háziorvos látja el. 3. A vezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje Az intézményben jelenleg Iskolaszék működik

19 19 Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az igazgató feladata - Az igazgató és az Iskolaszék megbízottja az együttműködés tartalmát és formáját évenként az intézményi munkaterv és az Iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az Iskolaszék éves munkaprogramja biztosítja az igazgatói, az intézményegység vezetői, vezető helyettesi tájékoztatás lehetőség a pedagógiai munkáról, a tanulókkal összefüggő egyéb kérdésekről. - Az Iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjának tárgyalására, amelyekben az Iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. - Ha az Iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetve a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az igazgató gondoskodik - Az intézmény biztosítja az Iskolaszék működéséhez szükséges feltételeket. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 4.1. A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, értékelése. - A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a tanórán kívüli foglalkozásokra, a kollégiumi, gyermekotthoni foglalkozásokra. - A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felelős. - Az igazgató megbízása alapján a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve az intézményegység vezetők és a gyakorlati oktatás vezető készítik el a pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét. - Az intézmény általános működésének vizsgálatát a belső ellenőr látja el A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: - az igazgató - az egyes intézményegységek vezetői és a gyakorlati oktatás vezető - a munkaközösség vezetők - Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az intézményegység vezetők, a gyakorlati oktatás vezető, a pedagógiai, szakmai szolgáltatást végző egységek tevékenységét. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. - Az intézményegység vezetők, és a gyakorlati oktatás vezető tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következően az általuk irányított iskolában, kollégiumban, gyermekotthonban végzik. - A munkaközösség vezetők a szakmai munkaközösségek által kidolgozott, a nevelőtestületek által jóváhagyott módszerekkel az éves programjukban elfogadott pedagógiai hatékonyság vizsgálatát végzik. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes intézményegység vezetőt, vezető helyettest.

20 A belső ellenőrzés meghatározott ütemterv szerint folyik, de rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet az igazgató. Rendkívüli ellenőrzést kérhetnek a szakmai munkaközösségek és az Iskolaszék Az ellenőrzés szempontjai: A három iskola, kollégium és gyermekotthonok nevelő-oktató munkájának ellenőrzési szempontjait a 3.sz. melléklet tartalmazza részletesen Az ellenőrzés módszerei: - órák, foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban 4.6. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. A tapasztalatok összegzése lehet szóban vagy írásban. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés helyi szabályozásának, a "cím" odaítélésének szempontjait a 4.sz. melléklet tartalmazza. A kereset kiegészítés szabályozása a mindenkori hatályos jogszabályok, rendeletek alapján történik. 5. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, az átruházott feladatokról való beszámolás rendje 5.l. Az intézményi nevelőtestület a közös tanévzáró-tanévnyitó értekezleten dönt az intézmény éves munkatervéről és a tanév rendjéről. E döntés alapján átruházza: - az egyes intézményegységekre saját munkatervük összeállításának jogát - az egyes munkatervek alapján az intézményi munkaterv összeállításának jogát az igazgatóra - az intézményi nevelőtestület átruházza az egyes intézményegységek nevelőtestületeire: - a tanulók fegyelmi ügyeivel, mulasztásával, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításával, osztályozó, javító vizsgára való bocsátásával kapcsolatos ügyeket - az átruházott feladatokról közös intézményi nevelőtestületi értekezleten történik a beszámolás 5.2. Az intézményi nevelőtestület gyakorolja véleményező jogkörét: - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt. A tantárgyfelosztást és az órarendeket az egyes intézményegységek vezetői minden év augusztus 25-ig készítik el. A kollégiumban, gyermekotthonokban biztosítani kell a személyhez kötődést (gyermekek-felnőttek). - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor. Elvei: szakmai megfelelés önkéntes vállalás

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben