Tevékenységi zárómérleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységi zárómérleg"

Átírás

1 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: Cg.: Tevékenységi zárómérleg Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1

2 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 Költségnemek... 4 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hitelszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások és hatásuk Változások a számviteli becslésekben Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása Egyéb II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Általános információk Tételes tájékoztató Értékvesztés alakulása V. Záradék: sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS

3 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök Készletek Vevők Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások 326 ebből: bevételekkel kapcsolatos* 326 ebből: költségekkel kapcsolatos* Eszközök összesen Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalékok ebből: céltartalék várható kötelezettségekre* ebből: céltartalék jövőbeni költségekre* Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások ebből: költségekkel kapcsolatos* ebből: bevételekkel kapcsolatos* 2 2 Források összesen

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás (amortizáció) Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Kelt,Pécs., április Költségnemek... a vállalkozás vezetője KÖLTSÉGNEMEK S.sz. Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok II. Személyi jellegű ráfordítások III. Értékcsökkenési leírás * I.-II.-III. Összesen

5 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hitelszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Számviteli Törvényben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót (Név: Bögösné Kukor Erzsébet leánykori név: Kukor Erzsébet, Lakcím: 7095 Iregszemcse, Alkotmány utca 28. főkönyvelő, számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. 1. A Hitelszövetkezet bemutatása 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Magyar Vidék Hitelszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye HU-7623 Pécs, Köztársaság tér 2. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti formában működő hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy vállalkozások csoportjára vonatkozik: Egy vállalkozásra Alkalmazottak létszáma átlag fő 4,5 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2015.január A Hitelszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végezte december 19. napjáig. Tevékenységi kör MNB engedély száma Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása 935/1997/F Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást 935/1997/F Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása I-781/2000 Letétkezelés I-768/2001 Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/1998 A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjtötte és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végzett, 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 5

6 kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányultak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését december 19. napján, a Hitelszövetkezet május 23-i közgyűlése végelszámolást eldöntő határozatával összhangban az MNB visszavonta a működési engedélyt és felügyeleti biztosokat jelölt ki az irányításra. Ezzel az intézkedéssel a Hitelszövetkezet elvesztette hitelintézeti státuszát, és ennek következtében a számvitelről szóló évi C. törvény vállalkozókra vonatkozó általános szabályait köteles alkalmazni. A tevékenység központja: 7623 Pécs Köztársaság tér 2. szám alatt van. A Hitelszövetkezetnél 7 tagú igazgatóság működött, majd szerepét december 19.-én 2 fő felügyeleti biztos vette át. A felügyeleti biztosok munkájukat elvégezve javaslatot tettek a Hitelszövetkezet végelszámolásának megindítására. Az MNB döntése alapján a végelszámolás kezdő időpontja január 10, melyet január 20. napján visszamenőleges hatállyal jegyzett be a Cégbíróság. Így a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően január 9. napjával tevékenységi zárómérleg elkészítésre van szükség. A tagok megbízásából 5 fős felügyelő-bizottság működött. A Hitelszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2014.XII I.09. Fő Részjegy e Ft Fő Részjegy e Ft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében volt jogosult végezni. A részjegyek névértéke Ft. A Hitelszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 3 A Hitelszövetkezet 2015-ben leányvállalattal nem rendelkezett. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozások: Név Tulajdonolt tőke összege (eft-ban) Tulajdoni arány (%) Szavazati arány (%) MTB Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Széchenyi István Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet elhanyagolható 0,02 0, ,63 3,1 elhanyagolható 0,001 elhanyagolható 0,0001 0, Sztv. 89. (1)a) alapján 6

7 2. Számviteli politika A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYRENDSZERE ÉS FŐBB JELLEMZŐI A Hitelszövetkezet az Sztv. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: február 9. napja Az üzleti év: január 01-től 2015.január 9-ig tartott A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása havonta, az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése havonta, a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta az értékcsökkenés elszámolása negyedévente, az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása negyedévente, a főkönyvi kivonat elkészítése havonta, a főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta). A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítésekor piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%-át meghaladják. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. 7

8 Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI ÉS MÓDSZERE A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszköz bruttó beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozza meg a Hitelszövetkezet, mely általában 5 év. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A Hitelszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A Hitelszövetkezet a követelés fejében átvett készletek esetében alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés évente független értékbecslő által készített értékbecslés szerint történik. A Hitelszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) A Hitelszövetkezet a mérlegben a követeléseit (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal, az ügyfelekkel szembeni követeléseket is) - függetlenül attól, hogy forgóeszközök, illetve befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert összegben illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki (Sztv.65 (1)). A Sztv. szerint értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyvszerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb a piaci értékénél. EGYÉB SZÁMVITEL-POLITIKAI ELEMEK A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. 3. Számviteli változások és hatásuk A hitelszövetkezet az előző (2014.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit nem változtatta. 8

9 A törvény előírásai alapján a várható fizetési kötelezettségekre e Ft összegben még 2014-ben céltartalékot képezett. A fentiek együttes hatása az eredményre, pénzügyi- és vagyoni helyzetre nem jelentős. 4. Változások a számviteli becslésekben Az éves beszámolóban számviteli becslések (8. IAS 30. bek.) nincsenek. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nincsenek. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A hitelszövetkezet mérleg-főösszege a 2014 dec. 31.-i e Ft-ról e Ft-al csökkent, így e Ft volt január 9-én. Ebből: a saját tőke csökkenése e Ft a kötelezettség növekedése e Ft az átmenő passzívák csökkenése e Ft Megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg csökkenése főként a tevékenység veszteségéből származik. a) Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya (1. tábla) Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2014.XII.31. Mo I.09. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,3% ,3% 3,0% 2. Értékpapírok ,6% ,0% 0,4% 3. Készletek ,0% ,3% -1,7% 4. Követelések ,0% ,6% 1,6% 5. Befektetett pénzügyi eszközök ,4% ,6% 0,2% 6. Immateriális javak ,8% 621 0,3% 3,5% 7. Tárgyi eszközök ,8% ,9% 0,1% 8. Aktív időbeli elhatárolások 326 0,1% -0,1% E S Z K Ö Z Ö K % % Az eszközállományon belül az év végétől eltelt rövid időszakban jelentős változások nem történtek. A mérlegfőösszeg minimális csökkenése mellett növekedett a pénzeszközök aránya a követelések terhére. Az eszközállomány zsugorodásában a készletállomány mérséklődése játszotta a főszerepet, amit az évekkel ezelőtt követelések fejében átvett ingatlanok újraértékelése, és az ebből származó értékvesztés elszámolása indokolt. Az immateriális javaknál e Ft terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, amely két szoftvert érintett: a Giro hálózati kommunikációs rendszer a pénzintézeti tevékenység megszűnésével feleslegessé vált, ezért mérlegértéke nullára csökkent Az Eurobank információs rendszer értékét a várható használati idő alapján határoztuk meg. b) Források összetételének alakulása A hitelszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy a saját források dominanciája 9

10 érvényesült a múlt év végén. Ennek oka a végelszámolásra való felkészülés. Az idegen és saját forrás megoszlása (4.a tábla) A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2014.XII.31. M o I.09. M o. Elt. Saját források ,5% ,8% - 1,7% Idegen források ,5% ,2% 1,7% F O R R Á S O K A táblázatból megállapítható a saját forrás arányában minimális változás állt be. A saját tőke változása (4.b tábla) (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányvállalati Tőketartalék 0 Általános tartalék + Általános tartalék képzés 0 Eredménytartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés 0 Értékelési tartalék + Vagyon értékelés 0 + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Mérleg szerinti eredmény Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke c) Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti vesztesége e Ft, ami az előző évinek 16,5 %-a. A veszteség főként a készletként nyilvántartott ingatlanok átértékeléséből származott. Jövedelmezőségi mutatószámok (9. tábla) A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatószámokat a 2015 évet érintően a mérlegkészítés során figyelembe vett mindössze kilenc napra tekintettel nincs értelme számolni. 7. Egyéb Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő - pénzügyi kötelezettségek nincsenek. II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. 10

11 b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) (11. tábla) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Beruházási előlegek 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés - ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Terven felüli értékcsökkenés Nettó érték Nyitó Növekedés 0 Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Az immateriális javak után e Ft terven felüli értékcsökkenést számoltunk el két szoftver esetében, melyek közül a Giro hálózati kommunikációs rendszert nem használjuk a pénzintézeti tevékenység megszüntével, az Eurobank információs rendszer esetében a várható használat időtartama alapján került meghatározásra a beszámolóban szereplő érték. ba. A maradvány érték újbóli megállapítás hatásának bemutatása A Hitelszövetkezet tárgyi eszközei esetében nincs meghatározott maradványérték. c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények Egyéb pénzügyi bef. Részjegyek Összesen: 1. Nyitó mérleg sz.érték Befektetések az év folyamán Forgóeszközből átsorolt Befektetett eszközből átsorolás Értékesítés Értékvesztés összege Záró érték

12 Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek névértéknek megfelelő 2 e Fttal (17 e Ft - 15 e Ft értékvesztés), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek 290 e Ft-tal (1 000 e F 710 e Ft értékvesztés). A Szentesi Hitelszövetkezetben e Ft összegű részjeggyel rendelkezünk. A Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő e Ft összegű részjegyünkre ugyanilyen összegű értékvesztést képeztünk. Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Budapest 60 e Ft részvényt tartunk nyilván ugyanilyen összegű értékvesztéssel. d. Egyéb követelések Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg 468 Tárgyévi társasági adó Tárgyévi pénzügyi szervezetek különadó Iparűzési adó Alapítókkal szembeni kötelezettségek Munkavállalókkal szembeni követelés Belföldi vevők Hitelintézetekkel szembeni követelés Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése DKJ esedékes kamata Ügyfelekkel szembeni követelés(hitelek) Ügyfelekkel szembeni köv. értékvesztése Összesen e. Egyéb kötelezettségek Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg 46 Adófizetési kötelezettség Fizetendő Áfa Belföldi szállítók Vevővel szembeni kötelezettség Jövedelem elszámolási számla Kaució Kilépett, törölt tagok részjegy-elszámolás Összesen f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Egyéb mérlegtételekhez kapcsolódó értékhelyesbítés (Sztv. 49. ) nem volt. A 42/2014.(XI.7.) MNB rendelet alapján a Hitelszövetkezetet a fogyasztási kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan 2015-ben várhatóan eft kifizetési kötelezettség terheli. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának a bemutatása: Aktív időbeli elhatárolás alakulása én Összesen Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 Passzív időbeli elhatárolás alakulása én Összesen Vegyes elhatárolás, költségek 0 Fiz. kamatok elhatárolása 0 Vegyes elhatárolás bevétel (halasztott bevétel) 2 12

13 Lekötött tartalékkal a Hitelszövetkezet évben nem rendelkezett. g. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratúba átrendezett tétellel a Hitelszövetkezet nem rendelkezik. h. A Hitelszövetkezetnek olyan kötelezettsége, amelyek futamideje nagyobb, mint 5 év, nincs. i. Zálogjoggal, és hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége a Hitelszövetkezetnek nincs. j. A környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot a Hitelszövetkezet rendszeresen összegyűjti, és az erre megbízott céggel elszállíttatja, készletében a Hitelszövetkezet nem tart ilyen anyagokat. A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére évben illetve évben nem képzett céltartalékot, nem volt környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költsége, továbbá nincs ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége. III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a) Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b) Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. c) Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás évhez viszonyítva nem történt. Értékcsökkenési leírási kulcs %-án nem változtattunk. 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a) Rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímen elszámolt tételek év vizsgált időszakában nem voltak a Hitelszövetkezetnél. A rendkívüli bevételek és ráfordítások nem érintették a társasági adóalapot, mivel ilyen tételeink nincsenek. A Hitelszövetkezet év beszámolóval érintett időszakában nem kapott végleges jelleggel folyósított vagy elszámolt támogatást. b) Valutában elszámolt bevétele, ráfordítása nem keletkezett a Hitelszövetkezetnek. c) A Hitelszövetkezet nem rendelkezik (a számviteli politikában rögzített definíció 13

14 értelmében) kapcsolt felekkel, és velük lebonyolított lényeges ügyletekkel, ami nem a szokásos piaci feltételek szerint jött volna létre. 4 d) A társasági adóalapot módosító tételek Az adózás előtti eredmény alapján a évire jelentkező adófizetési kötelezettség a szükséges adóalap korrekciójának elvégzését követően nincsen. A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Társasági adóalapot módosító tételek Adózás előtti eredmény Hiv. Adóalapot növelő tételek 1 Céltartalék képzés 0 2 Terven felüli értékcsökkenési leírás Jogerős határozattal megállapított bírságok 0 6 Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés 964 Adóalapot növelő tételek összesen: 9072 Adóalapot csökkentő tételek: 2 Céltartalék felszabadítás 0 4 Értékcsökkenési leírás 0 7 Osztalék MTB, TakInvest 0 27 Adományok 0 43 Adóalapot csökkentő tételek összesen 0 Adóalap: IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Általános információk a.) Szövetkezetünk tagja volt az Országos Betétvédelmi Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük. b.) A 2013.évi CXXXV. Tv. alapján 0 e Ft. hozzájárulást fizettünk. c.) A hitelszövetkezetnél többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. 4 Szvt. 89. (6) 14

15 2. Tételes tájékoztató a). Munkavállalók adatai Munkavállalók adatai (14. tábla) S.sz. Állománycsoport Átlagos statisztikai létszám 01. Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai 0, Részmunkaidős szellemi 0,5 04. Foglalkoztatott nyugdíjas részmunkaidős Foglalkoztatott nyugdíjas teljes munkaidős Állományon kívüliek 0, Összesen: 4,5 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés b). Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek (Sztv. 90. (3)c, (4)) A hitelszövetkezetnek mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségei nincsenek. c). Az éves beszámolót aláírni köteles személy adatai 5 S.sz. Név Lakóhely 1. Szeleiné Mészáros Ágnes 1071 Budapest Damjanich u Mészáros Attila 1071 Budapest Damjanich u d). A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsöne, előlege nincs. Igazgatóság mandátuma lejárt, felügyelő biztossági tagok év után esedékes tiszteletdíjukról lemondtak, így járandóságuk összege 0 Ft. e). A Hitelszövetkezetnek a Hitelszövetkezet korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége nem áll fenn. f). A könyvvizsgáló díjazása A Hitelszövetkezet könyvvizsgálója: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály utca 32. Cégjegyzékszám: A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy, pénzintézeti minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló: Eszterbauer Julianna (anyja neve: Takács Julianna, kamarai bejegyzési szám: ) 7100 Szekszárd, Táncsics utca 32. szám alatti lakos. A könyvvizsgáló által felszámított díjak: (éves szinten, az üzleti évhez kapcsolódóan) A könyvvizsgálat díja Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja Adótanácsadás díja Nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja Összesen: 0 eft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 eft 5 Sztv. 89. (4)d) 15

16 g). A mérlegre és mérlegen kívüli tételekre jelentős hatást gyakorló megállapodásokat a Hitelszövetkezet nem kötött. 3. Értékvesztés alakulása Értékvesztés alakulása (Korm.r pont) Ssz. Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 01 Hitelintézetekkel szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 0 04 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv Értékpapírok, részesedések forg.i célra 0 06 Értékpapírok, részesedések bef.i célra Követelés fejében átvett eszköz (készlet) a ebből: átvett értékpapírok 08 Egyéb követelés 0 09 ÉRTÉKVESZTÉS összesen: V. Záradék: 1) Az felügyeleti biztosok közgyűlés elé terjesztik a tevékenység záró mérleget az alábbi eredmény-felosztási javaslattal: Eredmény-felosztási javaslat (Igazgatóság) 1. Adózás előtti eredmény Fizetendő adó 0 3. Adózott eredmény Általános tartalék képzése 0 5. Osztalék 0 5a. ebből: igénybevett eredménytartalék 6. Mérleg szerinti eredmény ) A megbízható és valós kép bemutatásához megítélésünk szerint egyéb információ nem szükséges. Pécs 2015.április 16.. (aláírás) 16

17 1.sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok: ezer Ft-ban 01 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.) 03 + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) 04 + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.-el) 05 + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 06 + Osztalék bevétel 07 + Rendkívüli bevétel 08 - Kamatráfordítások 09 - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. értékv. és köv. (-)ÉK kiv.-el) Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. értékv. és (-)ÉK kivételével) Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Általános igazgatási költségek Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.) Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség Kifizetett osztalék 0 17 Működési pénzáramlás Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 24 Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök(a beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 0 26 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +) Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29 + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30 - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31 - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32 Nettó pénzáramlás ebből: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizásban vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi számla) állományváltozása 75 17

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben