J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők. Babosdöbréte Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők. Boncodfölde Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly, Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők. Böde Ujj Tibor polgármester, Császár János alpolgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin képviselők. Hottó Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László, Kóródi János, Kovács László képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Fazekas István körjegyző, Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató Tóth Istvánné Teskánd község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét. A javaslatot a képviselőtestületek egyhangúlag elfogadták. Javaslatot tett a napirendre:

2 2 N A P I R E N D : 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató 2./ Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző 3./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester 4./ Egyéb ügyek Kérte a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Vincze Ferenc javasolta, hogy az. 1. és 3. napirendet cseréljék fel. Tóth Istvánné a módosító indítványt tette fel szavazsára, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A képviselőtestületek megkezdték a 1. napirendi pont tárgyalását. 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester A napirend előterjesztője Kaczor Tamás némi türelmet kért, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat elektronikus formában van meg nála és a számítógép a gépjárműben található. Annak üzembehelyezéséig türelmet kért a jelenlévőktől.

3 3 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet kövően Kaczor Tamás a napirend előadója a következő szóbeli előterjesztés tette. Kaczor Tamás az intézmény szervezeti felállása ellentétes a működési szabályzatbanb rögzítettekkel ennek pontosítása szükséges. Az intézményt szervezeti felépítése szerint 1 igazgató és 2 helyettes irányítja. A két helyettes közül az egyik az óvodavezető, ha van nevezzék meg az óvoda vezetőt, ha pedig nincs akkor pedig ne használják ezt a kifejezést. Egy okiraton belül több vezetői beosztást használnak. A bölcsődének nincsen külön vezetője. A bölcsődét az intézmény vezetője irányítja. Ennek ellenére szerepel bölcsődevezető kifejezés a szabályzatban. Az igazgató feladata között szerepel, hogy figyelemmel kiséri a dolgozók munkáját, a részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, ezeket szeretné ellenőrizni. A munkaköri leírások elkészítése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, ha nincsen akkor felelősségre kell vonni. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint részben önálló költségvetési intézmény az iskola. Ténylegesen önállóan gazdálkodik január 1-től az intézményvezető. Ezt is vegyék figyelembe. Legyen rögzítve a szabályzatban, hogy az intézmény vagyonának kezelője a fenntartó önkormányzatok legyenek. Fazekas István körjegyző a Szervzeti és Működési Szabályzat elfogadására vonatkozó eljárást ismertette. Elmondta, hogy a szabályzat elkészítéséért az intézmény vezetője felelős, aki nevelőtestületet, szülői munkaközösség és az iskolaszék véleményének kikérése után terjeszti a szabályzatot a fenntartók elé. Hatz Csaba igazgató tájékoztatta a jelenlévők, amióta az intézmény működik a jelenlegi Szervzeti és Működési Szabályzat van érvényben kisebb módosításokat végeztek rajta.

4 4 Vincze Ferenc: kifogásolja, hogy az SZMSZ összeállításához a képviselőtestületeknek nincsen köze, de nekik kell elfogadni és ezt az igazgatónak kell kezdeményezni. Kérdése, hogy az eljárás rendjét a körjegyző miért nem ismertette előbb. Fazekas István körjegyző: a napirend felvételét kezdeményező polgármester a polgármesteri megbeszélésen nem részletezte a napirend tartalmát csak a felvételt kezdeményezte. Tóth Istvánné polgármester nem tartja feleslegesnek a napirend tárgyalását. Javasolja, hogy az intézményvezetője dolgozza át az SZMSZ-t és azt a következő rendes együttes ülésen terjeszze a fenntartó önkormányzatok elé. A napirend előadója Kaczor Tamás polgármester a javaslatot elfogadhatónak tartja. Tóth Istvánné polgármester szavazásra tette fel, azt a javaslatot, hogy felkérik az intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozza át és a következő rendes együttes ülésen terjessze a képviselőtestületek elé. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd község önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Boncodfölde Község önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazatal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 8/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei felkérik a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont vezetőjét a Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át és azt a következő társult ülésre terjessze a fenntartók elé. Felelős: Hatz Csaba igazgató

5 5 2./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy aa költségvetés tervezetét február 15-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Az elfogadott költségvetés március közepéig be kell nyújtani az Államkincstárhoz. Ha a közös intézmények költségvetését nem fogadják el az önkormányzatok saját költségvetésüket sem tudják elfogadni. Az Államkincstárba ha nem kerül leadásra az elfogadott költségvetés mindennemű állami támogatás folyósítása április 1-től szünetel. Ez az intézmények és minden önkormányzat helyzetét ellehetetleníti. Tovább elmondta, hogy a szavazás során minden egyes önkormányzat szavazni fog. Császár János lenne egy ügyrendi kérdése, a napirendnél több határozat van az a költségvetés főösszegével egyetértenek és azt elfogadják, de a felosztást nem tudják elfogadn akkor mi történik. Fazekas István körjegyző: ha a felosztást nem fogadják el akkor a fenntartói társulási megállapodás lép hatályba, az pedig a gyereklétszámarányos hozzájárulást jelenti. Császár János: soknak tartja Böde községre eső hozzájárulás összegét. Vincze Ferenc az előtte szólóval egyetért, nem látja visszaköszönni, amit megbeszéltek, hogy a lizing és díjbevételeket nem látja, hogy megemelték volna. Továbbra sem látja az iskola létszámkeretét. Ez a tavalyi állapotot hagyja jóvá. Ezt a jogellenes létszám állapotot szüntessék meg és utána beszéljenek arról, hogy az 53 főből mit hagynak jóvá. Várszegi János: az uszoda tekintetében kételkedik, hogy ,- Ft elég az uszoda működtetésére évben az uszodának 11 millió forint hiánya volt, akkor most ez hogy lehet. Az energia árak azóta csak emelkedtek szeretné ha energetikus vizsgálná meg az uszodai energia fogyasztást.

6 6 Az uszoda költségvetését ezzel az összeggel nem tudja elfogadni. Tóth Istvánné az energetikussal egyetért, ha valaki kifizeti a díját. Kaczor Tamás: nem tudja, hogy az uszodánál a tavalyi évhez viszonyítva miért csökkentek ,- Ft-tal a kiadások. Fehér Károly: a végösszegben próbáljanak megegyezni, ne az arányokon vitatkozzanak. Vincze Ferenc: az állami normatíva csökkent. Nem tudja, hogy milyen mélyen menjenek bele az egyes intézményrészek felosztásába. Tudomása szerint van két önkormányzat, aki még a évi hozzájárulással is tartozik a közös intézményeknek. Akkor, hogy működtek, talán a székhely település kipótolta, vagy hogy működtek. Ez felvett egy csomó kérdést. Várszegi János kérdése, hgy van-e a költségvetésben minőségi bérpótlék? Hatz Csaba igazgató: nincs Várszegi János: a minőségi bérpótlékra van-e állami normatíva? Fazekas István körjegyző: a minőségi bérpótlékra nincs külön normatíva. Várszegi János kéri, hogy írásban a törvényi hivatkozással szeretne erre választ kapni. Fazekas István körjegyző: minőségi bérpótlékra nincs normatív lehívás. Molnár Attila: írásban tett észrevétel a jegyző úrnak az óvoda kapcsán, hogy felújítás és a karbantartás nincs elkülönítve. Fazekas István körjegyző: karbantartás van tervezve, felújítást pedig nem terveztek az intézményben. Molnár Attila: nem tudja, hogy mit takar az uszodánál a számlázott szellemi tevékenység.

7 7 Hatz Csaba: ez a vízitorna oktatásáért fizetett megbízási díj. Császár János: javasolta, hogy ha egy kérdés elhangzik, arra történjen meg a válaszadás is. Tóth Istvánné polgármester nem tudja, hogy milyen bérleti díj bevételre gondolnak az iskolánál. Vincze Ferenc a bérleti díj bevételnél az egyéb önkormányzati rendezvények megtartásával kapcsolatos bérleti díjra gondol. Állapítsnak meg bérleti díjat és ezt építsék be a költségvetésbe. Szakonyi József: bérleti díj van tervezve a költségvetésbe. Vincze Ferenc: ezt nem látja. Tóth Istvánné ha jól érti azt kellene beletenni, hogy az önkormányzat milyen rendezvényeket tart itt az idei évben és azért mennyi bérleti díja fizet. Vincze Ferenc: az ilyen rendezvényekre más önkormányzat a saját épületét használja. Tóth Istvánné nem tudja, hogy milyen rendezvényt fognak itt tartani és mennyivel emeljék fel a bérleti díjat. Nem tud összeget mondani. Hatz Csaba igazgató: a bérleti díj az iskola titkárságán ki vannak függesztve. A tornaterem bérleti díja 1 órára 4.000,- Ft. Szakonyi József: az uszodánál azért van csökkenés, mert a karbantartó fél évi bére jelenik meg. Fazekas István a létszám jogellenes állapotára vonatkozóan 53 főre tettek javaslatot az idei évben. Amennyit most a fenntartók elfogadnak olyan létszámmal fog tovább működni az intézmény.

8 8 Várszegi János: 2008-ben az intézmény létszáma 49 fő ez hogyan emelkedett 53 főre erről a fenntartók nem hoztak határozatot. Az sincs eldöntve, hogy az intézmény önálló vagy részben önálló intézmény. Egy ilyen intézményben véleménye szerint nem szükséges 2 fő karbantartót alkalmazni. Fazekas István körjegyző: az intézmény önállón gazdálkodik az adminisztrációs feladatokat végzik a Körjegyzőségen. Várszegi János: mi alapján van az önálló gazdálkodás, mi alapján lett ez megváltoztatva. Tóth Istvánné ezt törvény írja elő. Várszegi János szeretné ezt a törvényt látni. Cászár János kisebb eltérésekkel a 179 millió forintos költségvetési főösszeg elfogadható a létszám és a gazdálkodás kérdések pontosítása után. A költségviselés arányáról pedig tárgyalni kell. Vincze Ferenc, ha elfogadják a költségvetést, a felosztás arányában pedig nem tudunk megállapodni akkor a költségviselés gyerekszám arányosan történik. Tóth Istvánné a három dologról külön fognak szavazni, első a költségvetés fő számai második az intézmény létszáma, harmadik a fenntartói hozzájárulás felosztása. Vincze Ferenc a létszámhoz kapcsolódóan kérdése, hogy hogyan lett a 49 főből 53 fő. Jogellenes volt-e a tavalyi 4 személy felvétele. Ha erre nem kap választ, akkor a Kormányhivatalhoz fog fordulni. Fazekas István körjegyző a tavalyi év végén 3 megváltozott munkaképességű dolgozó és az iskolatitkár lett felvéve. Erről nem volt testületi döntés. A polgármesterek tájékoztatását követően kerültek felvételre.

9 9 Tóth Istvánné a költségvetés tárgyalásakor a jelenlegi létszámról tárgyaljuk és erről döntsünk. Az előterjesztésben nem szerepelnek a megbízásos szerződéssel foglalkoztattottak, a helyettesítők és az óraadók. Kaczor Tamás 2 karbantartót nem javasol. Várszegi János szeretné kérdezni, hogy 8 órában van-e foglalkoztatva takarító. Tóth Istvánné a tavalyi évben Teskánd Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmazott, aki az isklában takarítási feladatokat végzett. Ez az álláshely került az idén megtervezésre mivel a közfoglalkoztatás lehetősége december 31-el megszünt. Kaczor Tamás: javasolja, hogy az állományi létszámból a 8 órás takarító kerüljön ki, mivel Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Önkormányzata a közfoglalkoztatás keretében tudnak biztosítani 1 főt az álláshelyre. Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a karbantartó munkakörben csak olyan személyt alkalmazzon, aki rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel. Dormán Jenő javasolja, hogy először a létszámról kellene szavazani, azt követően a költségvetés főösszegéről majd a fennntartói hozzájárulásról. Vincze Ferenc javasolja,. Hogy 1 fő karbantartó legyen alkalmazásban az intézményben. Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet követően Császár János kérte pontosítsák a szavazás menetét. Tóth Istvánné először a módosító indítványokról szavazunk azt követően a létszámról majd a költségvetés összegéről, majd felosztásról.

10 10 Tóth Istvánné polgármester ismertette a módosító indítványt, amely szerint az előterjesztéstől eltérően 2 fő 6 órás takarító valamint 1 fő 8 órás takarító valamint 1 fő karbantartó összesen 51 fő legyen az intézményben március 1-től. A szavazás eredményeképpen Teskánd Község Önkormányzata 6 igen 1 nem szavazattal, Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 9/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzata Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont létszámkeretét március 1-től 51 főben állapítják meg. Az intézményben 2 fő 6 órás takarító, 1 fő 8 órás takarító és 1 fő karbantartói állás lesz. Tóth Istvánné polgármester javasolta, hogy ezután a költségvetés végösszegét ,- Ft ot tegyék fel szavazásra. Vincze Ferenc a létszácsökkentésből adódó költségeket a költségvetésben módosítani kell. Tóth Istvánné polgármester az előirányzat módosítás a féléves beszámolóban fog szerepelni. Fazekas István körjegyző javasolta, hogy a költségvetés összegének elfogására vonatkozó határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot.

11 11 Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 10/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft, Kistérségi támogatás ,- működési bevétel: ,- Ft, pénzmaradvány ,- Ft. A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, munkaadói járulékok ,- Ft, dologi kiadás, , - Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai ,-. Utasítják az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot. Tóth Istvánné levezető elnök ezután a felosztásról döntsenek. Várszegi János, van egy módosító javaslata, hogy a karbantartó bére az uszodánál legyen elszámolva. Ez pedig érinteni fogja a felosztást is. Tóth Istvánné jelenleg minden önkormányzattól ,- Ft kérnek az uszoda működéséhez. Császár János van Bödére vonatkozó indítványa, hogy Böde hozzájárulását az intézményhez vegyék le ,- Ft-ra.

12 12 Tóth Istvánné polgármester ezek szerint most arról van szó, hogy a ,- Ftot is vállalja be Teskánd. Bogár István: a teskándi képviselőtestület tagjainak is el kell számolni a választóikkal. Az nem lehet, hogy Teskánd fizessen mindent. Császár János: nem tudnak miből adni. Várszegi János az uszoda nem tartható fel ,- Ft-ból. Át kell csoportosítani a pénzt, ezt felelősségteljesen ki meri jelenteni. Az uszoda költségvetése meg van kozmetikázva. Bogár István: Ha kozmetikázva van, a pluszt is Teskándnak kell megfizetni. Mindent nem vállalhatnak át. Fazekas István körjegyző az intézmények költségvetése székhely klözség Teskánd költségvetésében jelennek meg. A társközségek költségvetéséből ide utalják a támogatást, amennyiben a társközség nem tudja finanszírozni az intézményt a rendszerből következően Teskánd költségvetéséből kerül levonásra. Kaczor Tamás amikor 2005-ben az uszoda pályázat be lett adva nem készült fentarthatósági tanulmány. Ha nem lesz finanszírozható az uszoda az Teskándnak lesz köszönhető. Bogár István: az uszodát nem lehet nyereségen működtetni. Sajnálattal tapasztalta, hogy megújuló energia forrás nem lehet betervezve, ezen változtatni kell és ha pályázati lehetőség lesz ki kell használni. Tóth Istvánné aki ismeri az óvoda építését megelőző állapotot, az tudja, hogy óvoda építése elkerülhetetlen volt. A pályázati anyagban különlegességet kellett szerepeltetni a címzett támogatás uszoda megvalósításával nyert. Nem volt lehetőség megújuló energia felhasználására. Az intézmény sok gyereket hozott a településre, ennek is köszönhető, hogy most nem iskola bezárásról kell tárgyalni.

13 13 Kaczor Tamás amennyiben most nem sikerül megállapodni, úgy az intézmények a tavalyi költségvetés alapján gazdálkodnak, ami többe kerül a falvaknak. Ujj Tibor az uszoda költségének 95 %-át Teskánd finanszírozza, akkor az uszoda költségvetése jövőre mekkora lesz. Tóth Istvánné a társulási megállapodás alapján a költségek viselése gyermeklétszám arányosan történik. Ujj Tibor köszöni a Teskándiaknak, hogy többet adnak az intézmény működéséhez, mint ami ez alapján járna. Kaczor Tamás javasolja, hogy egyezzenek meg a költségviselésben. Tóth Istvánné minden önkormányzat helyett Teskánd Község Önkormányzata ,- Ft támogatást átvállal. Fehér Károly Boncodfölde a Ft-os teskándi átvállalást átadja Bödének. Fábián István értelmezése szerint így Teskánd finanszírozná az uszodát teljes összegben. Császár János ez a felosztás nem teljesen korrekt, de el tudják fogadni, mivel Teskándtól sem lehet többet elvárni. Várszegi János javasolta, hogy az uszoda kiadásának főösszegét 20 millió forintban állapítsák meg. Tóth Istvánné levezető elnök ismertette, hogy a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását az intézmény működéséhez a következő felosztás alapján hagyják jóvá: Teskánd, ,- Ft Babosdöbréte ,- Ft Bopncodfölde ,- Ft Böde ,- Ft Hottó, ,- Ft Zsuppán Ernő Boncodfölde község polgármestere kérte szünet tartását.

14 14 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. Az ülés a szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő polgármester elmondta, hogy Boncodfölde Község Önkormányzata a Bödének történő átadást megtárgyalta, úgy döntött, hogy a ,- Ft-os átadást támogatja. Császár János köszöni Boncodfölde támogatását, ha lehetőségük lesz rá kamatos kamatostul visszadják. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal,/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat 4 igen 1 nem szavazattal a következő társult határozatot hozta: 11/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Bopncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják.

15 15 3./ A Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Fazekas István körjegyző: az előző ülésen elhangzott kérésnek megfelelően lefaragásra került a költségvetés. Ez két fő területen jelentkezik a létszámban és a juttatásokra vonatkozóan. A Körjegyzőségből 2 fő leépítésre került és Teskánd Község Önkormányzatához áthelyezésre kerül. A dologzói juttatások minimális szintre lettek tervezve. A belföldi kiküldetés összegét úgy határozták meg, hogy minden dolgozóra egy összeget tartani tudjanak. Molnár Attila észrevételére válaszolva elmondta, hogy a járulékok jól vannak tervezve. A járulék számításban szerepel a jubileumi jutalom járuléka is. A folyóiratok és kiadványok a szakkiadványokat takarják, amelyek a hivatalban megtalálhatók. Vincze Ferenc: a közlekedési költségtérítés törvény szerint kiket érint. Szakonyi József a bérletek 86 %-át vállalják át. Vincze Ferenc: felveheti-e a dolgozó munkába járáshoz is belföldi kiküldetést. Molnár Attila a tervezett belföldi kiküldetés ,- km-re elég. Kaczor Tamás a belföldi kiküldetés béren felüli juttatás. Ezt pár dolgozó kapta. Javaslata, hogy írják a tényleges km-t és utána tudják az összeget meghatározni. Ennek az összegét félévkor lehet már látni. Javaslata, hogy a belföldi kiküldetésre tervezett összeget csökkentsék ,- Ft-ra. Császár János: szeretnék most elfogadni a Körjegyzőség költségvetését. Legyen az előirányzat ,- Ft, majd félévkor állapítsák meg a tényleges km-t. A Körjegyzőség mentsége, hogy régebben az önkormányzatok belföldi kiküldetést állapítottak meg. Fábián István távozott az ülésről.

16 16 Várszegi János: mit takar az egyéb sajátos juttatás és a szakvizsga. Fazekas István 1 fő szakvizsgára kötelezett van. Várszegi János ez azt jelenti, hogy valakinek nincs meg a végzettsége? Fazekas István körjegyző: ez nem képesítés függő. Várszegi János a jelenlegi beterjesztett költségvetésben a gáz díjat ,- Fttal csökkentették, ebből ki fognak-e jönni. Ezzel szemben az ÁFA kiadás nem csökkent. Szakonyi József: ez csak egy terv, az ÁFA csak egy irányszám. Várszegi János az egyéb szociális juttatásokra tervezett ,- Ft mit takar. Fazekas István ez az előre nem látható események bekövetkezésekor a köztisztviselők részére megállapított kötelező juttatás. Ez a szöveges beszámolóban is bent van. Vincze Ferenc elhagyta az ülés helyszínét. Tóth Istvánné levezető elnök jelezte, hogy a polgármester elhagyta a testületet, kéri az alpolgármester vegye át a testület vezetését. Kaczor Tamás távozott az ülésről. Kovács László: egyéb üzemeltetésre és karbantartásra ,- Ft lett tervezve. Az iskolában ez az összeg ,- Ft. Miért szükséges ilyen magas összeggel itt tervezni. Szakonyi József: a hivatalnak magas a postaköltsége és ebben találhatók egyéb szoftver díjak is. Várszegi János: a köztisztviselői illetményalap megemelése hogyan történt. Fazekas István körjegyző: ezt kb. már 8 évvel ezelőtt a képviselőtestületek emelték meg.

17 17 Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy már 2002-ben is ennyi volt, már előtte került az illetményalap emelésre Vincze Ferenc és Kaczor Tamás visszaérkezett az ülésre. Tóth Istvánné levezető elnök elmondta, hogy egy módosító indítvány érkezett, hogy a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft összegben állapítsák meg és félévkor vizsgálják felül. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata 5 igen 1 nem szavazattal Boncodfölde Község Önkormányzata 1 igen 4 nem szavazattal, Böde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással, Hottó Község Önkormányzata 5 igen szavazattal, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. A módosító indítvány nem kapta meg minden testülettől az elfogadáshoz szükséges szavazati többséget. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök a Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadását a ,- Ft főösszeggel tette fel szavazásra. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata 4 nem 1 tartózkodással Hottó Község Önkormányzata 5 nem Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. Tóth Istvánné levezető elnök megállapította, hogy a Körjegyzőség évi költségvetési nem került elfogadásra. Császár János: próbáljanak egyezségre jutni. Boncodfölde Község Önkormányzata nem szavazta meg az ,- Ft összegű belföldi kiküldetést Ezt gondolják át. Tóth Istvánné levezető elnök szünetet rendelt el.

18 18 Az ülés 5 perc szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő: olyan módosító javaslatuk van, hogy ,- Ft összegben fogadják most el a belföldi kiküldetést és félévkor vizsgálják felül. Várszegi János: a pedagógusok saját gépkocsijukkal hordják versenyre a gyerekeket és ezért nem kaptak semmilyen juttatást. Császár János: az újonnan megválasztott polgármesterek és képviselők tájékoztatásra közli, hogy Várszegi János nem kötözködni akar, az elmúlt években sok rosszat kapott Zsuppán Ernőtől Fazekas Istvántól és Tóth Istvánnétól és most ebben a pozícióban vissza akarja adni. Ez a demokrácia, ne vegyék személyeskedésnek. Zsuppán Ernő mivel személyes meg lettem szólítva a személyes vádakra válaszolni szeretnék, ha Várszegi János akkor kompromiszum kész lett volna még most is Ő lenne az igazgató. Tóth Istvánné polgármster kérte Zsuppán Ernőt, hogy a témáról tárgyaljanak ne a múltról, mivel személy szerint Ő is meg lett szólítva nem tartja ma ezt napirendi pontnak a költségvetést tárgyalják nem a személyes sérelmeket. Vass Mónika: most a költségvetést tárgyalják, ezzel foglalkozzanak ne a múlttal. Szavazásra került sor, Tóth Istvánné szavazásra tette fel a belföldi kiküldetés ,- Ft összegben történő megállapítását és félévkor történő felülvizsgálatát. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta:

19 19 12/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft-ban állapítják meg és félévkor a tényleges km-reknek megfelelően felülvizsgálják. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette a Körjegyzőség költségvetésének elfogadását a ,- Ft-os főösszeggel. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag 3 igen szavattal 1 tartózkodással 1 nemmel, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta: 13/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft. A körjegyzőség évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, ,- Ft járulék, ,- Ft dologi kiadás, , - Ft felhalmozási kiadás. Tóth Istvánné levezető elnök kérte hogy a településekre a lakosságszám arányosan járó hozzájárulás összegét számolják át. 5 perc szünet következett. Szakonyi József ismertette a Körjegyzőség évi fenntartásához milyen összeggel járulnak hozzá. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette fel a Körjegyzőség évi fenntartásához való hozzájárulás elfogadását. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde

20 20 Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 14/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzatai Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Boncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják. 5./ Egyéb ügyek Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy Teskánd Község Önkormányzata szaunát vásárol az uszodába. Ez óránként 100,- Ft energiát fogyaszt el. Az uszoda bevételeit ezzel növelni fogják. Kaczor Tamás honnak kapta ezt az adatot kizárt dolog, hogy 100,- Ft-ot fogyasztana. Molnár Attila: ennek utána kell járni. Tóth Istvánné a a szauna papirjai alapján villanyszerelő szakembertől kapta ezt a felvilágosítást. Az ülésre megérkeztek egy gyógyszeripari cég képviselői. Vincze Ferenc elmondta, hogy mivel a gyógyszertár Teskándon bezárt, a gyógyszer beszerzése nehézségekbe ütközik. Mivel hottói lakosok vállalnák, hogy az összegyűjtött receptek alapján a gyógyszert másnap leszállítják.

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről. Jelen vannak: Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann, Bogár István, Dormán Jenő, Simon

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV

rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV rpápakovácsi KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes

13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes 13/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 13-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 20/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha működésével

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben