J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők. Babosdöbréte Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők. Boncodfölde Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly, Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők. Böde Ujj Tibor polgármester, Császár János alpolgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin képviselők. Hottó Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László, Kóródi János, Kovács László képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Fazekas István körjegyző, Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató Tóth Istvánné Teskánd község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét. A javaslatot a képviselőtestületek egyhangúlag elfogadták. Javaslatot tett a napirendre:

2 2 N A P I R E N D : 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató 2./ Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző 3./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester 4./ Egyéb ügyek Kérte a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Vincze Ferenc javasolta, hogy az. 1. és 3. napirendet cseréljék fel. Tóth Istvánné a módosító indítványt tette fel szavazsára, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A képviselőtestületek megkezdték a 1. napirendi pont tárgyalását. 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester A napirend előterjesztője Kaczor Tamás némi türelmet kért, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat elektronikus formában van meg nála és a számítógép a gépjárműben található. Annak üzembehelyezéséig türelmet kért a jelenlévőktől.

3 3 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet kövően Kaczor Tamás a napirend előadója a következő szóbeli előterjesztés tette. Kaczor Tamás az intézmény szervezeti felállása ellentétes a működési szabályzatbanb rögzítettekkel ennek pontosítása szükséges. Az intézményt szervezeti felépítése szerint 1 igazgató és 2 helyettes irányítja. A két helyettes közül az egyik az óvodavezető, ha van nevezzék meg az óvoda vezetőt, ha pedig nincs akkor pedig ne használják ezt a kifejezést. Egy okiraton belül több vezetői beosztást használnak. A bölcsődének nincsen külön vezetője. A bölcsődét az intézmény vezetője irányítja. Ennek ellenére szerepel bölcsődevezető kifejezés a szabályzatban. Az igazgató feladata között szerepel, hogy figyelemmel kiséri a dolgozók munkáját, a részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, ezeket szeretné ellenőrizni. A munkaköri leírások elkészítése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, ha nincsen akkor felelősségre kell vonni. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint részben önálló költségvetési intézmény az iskola. Ténylegesen önállóan gazdálkodik január 1-től az intézményvezető. Ezt is vegyék figyelembe. Legyen rögzítve a szabályzatban, hogy az intézmény vagyonának kezelője a fenntartó önkormányzatok legyenek. Fazekas István körjegyző a Szervzeti és Működési Szabályzat elfogadására vonatkozó eljárást ismertette. Elmondta, hogy a szabályzat elkészítéséért az intézmény vezetője felelős, aki nevelőtestületet, szülői munkaközösség és az iskolaszék véleményének kikérése után terjeszti a szabályzatot a fenntartók elé. Hatz Csaba igazgató tájékoztatta a jelenlévők, amióta az intézmény működik a jelenlegi Szervzeti és Működési Szabályzat van érvényben kisebb módosításokat végeztek rajta.

4 4 Vincze Ferenc: kifogásolja, hogy az SZMSZ összeállításához a képviselőtestületeknek nincsen köze, de nekik kell elfogadni és ezt az igazgatónak kell kezdeményezni. Kérdése, hogy az eljárás rendjét a körjegyző miért nem ismertette előbb. Fazekas István körjegyző: a napirend felvételét kezdeményező polgármester a polgármesteri megbeszélésen nem részletezte a napirend tartalmát csak a felvételt kezdeményezte. Tóth Istvánné polgármester nem tartja feleslegesnek a napirend tárgyalását. Javasolja, hogy az intézményvezetője dolgozza át az SZMSZ-t és azt a következő rendes együttes ülésen terjeszze a fenntartó önkormányzatok elé. A napirend előadója Kaczor Tamás polgármester a javaslatot elfogadhatónak tartja. Tóth Istvánné polgármester szavazásra tette fel, azt a javaslatot, hogy felkérik az intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozza át és a következő rendes együttes ülésen terjessze a képviselőtestületek elé. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd község önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Boncodfölde Község önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazatal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 8/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei felkérik a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont vezetőjét a Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át és azt a következő társult ülésre terjessze a fenntartók elé. Felelős: Hatz Csaba igazgató

5 5 2./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy aa költségvetés tervezetét február 15-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Az elfogadott költségvetés március közepéig be kell nyújtani az Államkincstárhoz. Ha a közös intézmények költségvetését nem fogadják el az önkormányzatok saját költségvetésüket sem tudják elfogadni. Az Államkincstárba ha nem kerül leadásra az elfogadott költségvetés mindennemű állami támogatás folyósítása április 1-től szünetel. Ez az intézmények és minden önkormányzat helyzetét ellehetetleníti. Tovább elmondta, hogy a szavazás során minden egyes önkormányzat szavazni fog. Császár János lenne egy ügyrendi kérdése, a napirendnél több határozat van az a költségvetés főösszegével egyetértenek és azt elfogadják, de a felosztást nem tudják elfogadn akkor mi történik. Fazekas István körjegyző: ha a felosztást nem fogadják el akkor a fenntartói társulási megállapodás lép hatályba, az pedig a gyereklétszámarányos hozzájárulást jelenti. Császár János: soknak tartja Böde községre eső hozzájárulás összegét. Vincze Ferenc az előtte szólóval egyetért, nem látja visszaköszönni, amit megbeszéltek, hogy a lizing és díjbevételeket nem látja, hogy megemelték volna. Továbbra sem látja az iskola létszámkeretét. Ez a tavalyi állapotot hagyja jóvá. Ezt a jogellenes létszám állapotot szüntessék meg és utána beszéljenek arról, hogy az 53 főből mit hagynak jóvá. Várszegi János: az uszoda tekintetében kételkedik, hogy ,- Ft elég az uszoda működtetésére évben az uszodának 11 millió forint hiánya volt, akkor most ez hogy lehet. Az energia árak azóta csak emelkedtek szeretné ha energetikus vizsgálná meg az uszodai energia fogyasztást.

6 6 Az uszoda költségvetését ezzel az összeggel nem tudja elfogadni. Tóth Istvánné az energetikussal egyetért, ha valaki kifizeti a díját. Kaczor Tamás: nem tudja, hogy az uszodánál a tavalyi évhez viszonyítva miért csökkentek ,- Ft-tal a kiadások. Fehér Károly: a végösszegben próbáljanak megegyezni, ne az arányokon vitatkozzanak. Vincze Ferenc: az állami normatíva csökkent. Nem tudja, hogy milyen mélyen menjenek bele az egyes intézményrészek felosztásába. Tudomása szerint van két önkormányzat, aki még a évi hozzájárulással is tartozik a közös intézményeknek. Akkor, hogy működtek, talán a székhely település kipótolta, vagy hogy működtek. Ez felvett egy csomó kérdést. Várszegi János kérdése, hgy van-e a költségvetésben minőségi bérpótlék? Hatz Csaba igazgató: nincs Várszegi János: a minőségi bérpótlékra van-e állami normatíva? Fazekas István körjegyző: a minőségi bérpótlékra nincs külön normatíva. Várszegi János kéri, hogy írásban a törvényi hivatkozással szeretne erre választ kapni. Fazekas István körjegyző: minőségi bérpótlékra nincs normatív lehívás. Molnár Attila: írásban tett észrevétel a jegyző úrnak az óvoda kapcsán, hogy felújítás és a karbantartás nincs elkülönítve. Fazekas István körjegyző: karbantartás van tervezve, felújítást pedig nem terveztek az intézményben. Molnár Attila: nem tudja, hogy mit takar az uszodánál a számlázott szellemi tevékenység.

7 7 Hatz Csaba: ez a vízitorna oktatásáért fizetett megbízási díj. Császár János: javasolta, hogy ha egy kérdés elhangzik, arra történjen meg a válaszadás is. Tóth Istvánné polgármester nem tudja, hogy milyen bérleti díj bevételre gondolnak az iskolánál. Vincze Ferenc a bérleti díj bevételnél az egyéb önkormányzati rendezvények megtartásával kapcsolatos bérleti díjra gondol. Állapítsnak meg bérleti díjat és ezt építsék be a költségvetésbe. Szakonyi József: bérleti díj van tervezve a költségvetésbe. Vincze Ferenc: ezt nem látja. Tóth Istvánné ha jól érti azt kellene beletenni, hogy az önkormányzat milyen rendezvényeket tart itt az idei évben és azért mennyi bérleti díja fizet. Vincze Ferenc: az ilyen rendezvényekre más önkormányzat a saját épületét használja. Tóth Istvánné nem tudja, hogy milyen rendezvényt fognak itt tartani és mennyivel emeljék fel a bérleti díjat. Nem tud összeget mondani. Hatz Csaba igazgató: a bérleti díj az iskola titkárságán ki vannak függesztve. A tornaterem bérleti díja 1 órára 4.000,- Ft. Szakonyi József: az uszodánál azért van csökkenés, mert a karbantartó fél évi bére jelenik meg. Fazekas István a létszám jogellenes állapotára vonatkozóan 53 főre tettek javaslatot az idei évben. Amennyit most a fenntartók elfogadnak olyan létszámmal fog tovább működni az intézmény.

8 8 Várszegi János: 2008-ben az intézmény létszáma 49 fő ez hogyan emelkedett 53 főre erről a fenntartók nem hoztak határozatot. Az sincs eldöntve, hogy az intézmény önálló vagy részben önálló intézmény. Egy ilyen intézményben véleménye szerint nem szükséges 2 fő karbantartót alkalmazni. Fazekas István körjegyző: az intézmény önállón gazdálkodik az adminisztrációs feladatokat végzik a Körjegyzőségen. Várszegi János: mi alapján van az önálló gazdálkodás, mi alapján lett ez megváltoztatva. Tóth Istvánné ezt törvény írja elő. Várszegi János szeretné ezt a törvényt látni. Cászár János kisebb eltérésekkel a 179 millió forintos költségvetési főösszeg elfogadható a létszám és a gazdálkodás kérdések pontosítása után. A költségviselés arányáról pedig tárgyalni kell. Vincze Ferenc, ha elfogadják a költségvetést, a felosztás arányában pedig nem tudunk megállapodni akkor a költségviselés gyerekszám arányosan történik. Tóth Istvánné a három dologról külön fognak szavazni, első a költségvetés fő számai második az intézmény létszáma, harmadik a fenntartói hozzájárulás felosztása. Vincze Ferenc a létszámhoz kapcsolódóan kérdése, hogy hogyan lett a 49 főből 53 fő. Jogellenes volt-e a tavalyi 4 személy felvétele. Ha erre nem kap választ, akkor a Kormányhivatalhoz fog fordulni. Fazekas István körjegyző a tavalyi év végén 3 megváltozott munkaképességű dolgozó és az iskolatitkár lett felvéve. Erről nem volt testületi döntés. A polgármesterek tájékoztatását követően kerültek felvételre.

9 9 Tóth Istvánné a költségvetés tárgyalásakor a jelenlegi létszámról tárgyaljuk és erről döntsünk. Az előterjesztésben nem szerepelnek a megbízásos szerződéssel foglalkoztattottak, a helyettesítők és az óraadók. Kaczor Tamás 2 karbantartót nem javasol. Várszegi János szeretné kérdezni, hogy 8 órában van-e foglalkoztatva takarító. Tóth Istvánné a tavalyi évben Teskánd Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmazott, aki az isklában takarítási feladatokat végzett. Ez az álláshely került az idén megtervezésre mivel a közfoglalkoztatás lehetősége december 31-el megszünt. Kaczor Tamás: javasolja, hogy az állományi létszámból a 8 órás takarító kerüljön ki, mivel Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Önkormányzata a közfoglalkoztatás keretében tudnak biztosítani 1 főt az álláshelyre. Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a karbantartó munkakörben csak olyan személyt alkalmazzon, aki rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel. Dormán Jenő javasolja, hogy először a létszámról kellene szavazani, azt követően a költségvetés főösszegéről majd a fennntartói hozzájárulásról. Vincze Ferenc javasolja,. Hogy 1 fő karbantartó legyen alkalmazásban az intézményben. Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet követően Császár János kérte pontosítsák a szavazás menetét. Tóth Istvánné először a módosító indítványokról szavazunk azt követően a létszámról majd a költségvetés összegéről, majd felosztásról.

10 10 Tóth Istvánné polgármester ismertette a módosító indítványt, amely szerint az előterjesztéstől eltérően 2 fő 6 órás takarító valamint 1 fő 8 órás takarító valamint 1 fő karbantartó összesen 51 fő legyen az intézményben március 1-től. A szavazás eredményeképpen Teskánd Község Önkormányzata 6 igen 1 nem szavazattal, Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 9/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzata Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont létszámkeretét március 1-től 51 főben állapítják meg. Az intézményben 2 fő 6 órás takarító, 1 fő 8 órás takarító és 1 fő karbantartói állás lesz. Tóth Istvánné polgármester javasolta, hogy ezután a költségvetés végösszegét ,- Ft ot tegyék fel szavazásra. Vincze Ferenc a létszácsökkentésből adódó költségeket a költségvetésben módosítani kell. Tóth Istvánné polgármester az előirányzat módosítás a féléves beszámolóban fog szerepelni. Fazekas István körjegyző javasolta, hogy a költségvetés összegének elfogására vonatkozó határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot.

11 11 Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 10/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft, Kistérségi támogatás ,- működési bevétel: ,- Ft, pénzmaradvány ,- Ft. A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, munkaadói járulékok ,- Ft, dologi kiadás, , - Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai ,-. Utasítják az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot. Tóth Istvánné levezető elnök ezután a felosztásról döntsenek. Várszegi János, van egy módosító javaslata, hogy a karbantartó bére az uszodánál legyen elszámolva. Ez pedig érinteni fogja a felosztást is. Tóth Istvánné jelenleg minden önkormányzattól ,- Ft kérnek az uszoda működéséhez. Császár János van Bödére vonatkozó indítványa, hogy Böde hozzájárulását az intézményhez vegyék le ,- Ft-ra.

12 12 Tóth Istvánné polgármester ezek szerint most arról van szó, hogy a ,- Ftot is vállalja be Teskánd. Bogár István: a teskándi képviselőtestület tagjainak is el kell számolni a választóikkal. Az nem lehet, hogy Teskánd fizessen mindent. Császár János: nem tudnak miből adni. Várszegi János az uszoda nem tartható fel ,- Ft-ból. Át kell csoportosítani a pénzt, ezt felelősségteljesen ki meri jelenteni. Az uszoda költségvetése meg van kozmetikázva. Bogár István: Ha kozmetikázva van, a pluszt is Teskándnak kell megfizetni. Mindent nem vállalhatnak át. Fazekas István körjegyző az intézmények költségvetése székhely klözség Teskánd költségvetésében jelennek meg. A társközségek költségvetéséből ide utalják a támogatást, amennyiben a társközség nem tudja finanszírozni az intézményt a rendszerből következően Teskánd költségvetéséből kerül levonásra. Kaczor Tamás amikor 2005-ben az uszoda pályázat be lett adva nem készült fentarthatósági tanulmány. Ha nem lesz finanszírozható az uszoda az Teskándnak lesz köszönhető. Bogár István: az uszodát nem lehet nyereségen működtetni. Sajnálattal tapasztalta, hogy megújuló energia forrás nem lehet betervezve, ezen változtatni kell és ha pályázati lehetőség lesz ki kell használni. Tóth Istvánné aki ismeri az óvoda építését megelőző állapotot, az tudja, hogy óvoda építése elkerülhetetlen volt. A pályázati anyagban különlegességet kellett szerepeltetni a címzett támogatás uszoda megvalósításával nyert. Nem volt lehetőség megújuló energia felhasználására. Az intézmény sok gyereket hozott a településre, ennek is köszönhető, hogy most nem iskola bezárásról kell tárgyalni.

13 13 Kaczor Tamás amennyiben most nem sikerül megállapodni, úgy az intézmények a tavalyi költségvetés alapján gazdálkodnak, ami többe kerül a falvaknak. Ujj Tibor az uszoda költségének 95 %-át Teskánd finanszírozza, akkor az uszoda költségvetése jövőre mekkora lesz. Tóth Istvánné a társulási megállapodás alapján a költségek viselése gyermeklétszám arányosan történik. Ujj Tibor köszöni a Teskándiaknak, hogy többet adnak az intézmény működéséhez, mint ami ez alapján járna. Kaczor Tamás javasolja, hogy egyezzenek meg a költségviselésben. Tóth Istvánné minden önkormányzat helyett Teskánd Község Önkormányzata ,- Ft támogatást átvállal. Fehér Károly Boncodfölde a Ft-os teskándi átvállalást átadja Bödének. Fábián István értelmezése szerint így Teskánd finanszírozná az uszodát teljes összegben. Császár János ez a felosztás nem teljesen korrekt, de el tudják fogadni, mivel Teskándtól sem lehet többet elvárni. Várszegi János javasolta, hogy az uszoda kiadásának főösszegét 20 millió forintban állapítsák meg. Tóth Istvánné levezető elnök ismertette, hogy a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását az intézmény működéséhez a következő felosztás alapján hagyják jóvá: Teskánd, ,- Ft Babosdöbréte ,- Ft Bopncodfölde ,- Ft Böde ,- Ft Hottó, ,- Ft Zsuppán Ernő Boncodfölde község polgármestere kérte szünet tartását.

14 14 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. Az ülés a szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő polgármester elmondta, hogy Boncodfölde Község Önkormányzata a Bödének történő átadást megtárgyalta, úgy döntött, hogy a ,- Ft-os átadást támogatja. Császár János köszöni Boncodfölde támogatását, ha lehetőségük lesz rá kamatos kamatostul visszadják. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal,/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat 4 igen 1 nem szavazattal a következő társult határozatot hozta: 11/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Bopncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják.

15 15 3./ A Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Fazekas István körjegyző: az előző ülésen elhangzott kérésnek megfelelően lefaragásra került a költségvetés. Ez két fő területen jelentkezik a létszámban és a juttatásokra vonatkozóan. A Körjegyzőségből 2 fő leépítésre került és Teskánd Község Önkormányzatához áthelyezésre kerül. A dologzói juttatások minimális szintre lettek tervezve. A belföldi kiküldetés összegét úgy határozták meg, hogy minden dolgozóra egy összeget tartani tudjanak. Molnár Attila észrevételére válaszolva elmondta, hogy a járulékok jól vannak tervezve. A járulék számításban szerepel a jubileumi jutalom járuléka is. A folyóiratok és kiadványok a szakkiadványokat takarják, amelyek a hivatalban megtalálhatók. Vincze Ferenc: a közlekedési költségtérítés törvény szerint kiket érint. Szakonyi József a bérletek 86 %-át vállalják át. Vincze Ferenc: felveheti-e a dolgozó munkába járáshoz is belföldi kiküldetést. Molnár Attila a tervezett belföldi kiküldetés ,- km-re elég. Kaczor Tamás a belföldi kiküldetés béren felüli juttatás. Ezt pár dolgozó kapta. Javaslata, hogy írják a tényleges km-t és utána tudják az összeget meghatározni. Ennek az összegét félévkor lehet már látni. Javaslata, hogy a belföldi kiküldetésre tervezett összeget csökkentsék ,- Ft-ra. Császár János: szeretnék most elfogadni a Körjegyzőség költségvetését. Legyen az előirányzat ,- Ft, majd félévkor állapítsák meg a tényleges km-t. A Körjegyzőség mentsége, hogy régebben az önkormányzatok belföldi kiküldetést állapítottak meg. Fábián István távozott az ülésről.

16 16 Várszegi János: mit takar az egyéb sajátos juttatás és a szakvizsga. Fazekas István 1 fő szakvizsgára kötelezett van. Várszegi János ez azt jelenti, hogy valakinek nincs meg a végzettsége? Fazekas István körjegyző: ez nem képesítés függő. Várszegi János a jelenlegi beterjesztett költségvetésben a gáz díjat ,- Fttal csökkentették, ebből ki fognak-e jönni. Ezzel szemben az ÁFA kiadás nem csökkent. Szakonyi József: ez csak egy terv, az ÁFA csak egy irányszám. Várszegi János az egyéb szociális juttatásokra tervezett ,- Ft mit takar. Fazekas István ez az előre nem látható események bekövetkezésekor a köztisztviselők részére megállapított kötelező juttatás. Ez a szöveges beszámolóban is bent van. Vincze Ferenc elhagyta az ülés helyszínét. Tóth Istvánné levezető elnök jelezte, hogy a polgármester elhagyta a testületet, kéri az alpolgármester vegye át a testület vezetését. Kaczor Tamás távozott az ülésről. Kovács László: egyéb üzemeltetésre és karbantartásra ,- Ft lett tervezve. Az iskolában ez az összeg ,- Ft. Miért szükséges ilyen magas összeggel itt tervezni. Szakonyi József: a hivatalnak magas a postaköltsége és ebben találhatók egyéb szoftver díjak is. Várszegi János: a köztisztviselői illetményalap megemelése hogyan történt. Fazekas István körjegyző: ezt kb. már 8 évvel ezelőtt a képviselőtestületek emelték meg.

17 17 Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy már 2002-ben is ennyi volt, már előtte került az illetményalap emelésre Vincze Ferenc és Kaczor Tamás visszaérkezett az ülésre. Tóth Istvánné levezető elnök elmondta, hogy egy módosító indítvány érkezett, hogy a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft összegben állapítsák meg és félévkor vizsgálják felül. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata 5 igen 1 nem szavazattal Boncodfölde Község Önkormányzata 1 igen 4 nem szavazattal, Böde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással, Hottó Község Önkormányzata 5 igen szavazattal, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. A módosító indítvány nem kapta meg minden testülettől az elfogadáshoz szükséges szavazati többséget. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök a Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadását a ,- Ft főösszeggel tette fel szavazásra. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata 4 nem 1 tartózkodással Hottó Község Önkormányzata 5 nem Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. Tóth Istvánné levezető elnök megállapította, hogy a Körjegyzőség évi költségvetési nem került elfogadásra. Császár János: próbáljanak egyezségre jutni. Boncodfölde Község Önkormányzata nem szavazta meg az ,- Ft összegű belföldi kiküldetést Ezt gondolják át. Tóth Istvánné levezető elnök szünetet rendelt el.

18 18 Az ülés 5 perc szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő: olyan módosító javaslatuk van, hogy ,- Ft összegben fogadják most el a belföldi kiküldetést és félévkor vizsgálják felül. Várszegi János: a pedagógusok saját gépkocsijukkal hordják versenyre a gyerekeket és ezért nem kaptak semmilyen juttatást. Császár János: az újonnan megválasztott polgármesterek és képviselők tájékoztatásra közli, hogy Várszegi János nem kötözködni akar, az elmúlt években sok rosszat kapott Zsuppán Ernőtől Fazekas Istvántól és Tóth Istvánnétól és most ebben a pozícióban vissza akarja adni. Ez a demokrácia, ne vegyék személyeskedésnek. Zsuppán Ernő mivel személyes meg lettem szólítva a személyes vádakra válaszolni szeretnék, ha Várszegi János akkor kompromiszum kész lett volna még most is Ő lenne az igazgató. Tóth Istvánné polgármster kérte Zsuppán Ernőt, hogy a témáról tárgyaljanak ne a múltról, mivel személy szerint Ő is meg lett szólítva nem tartja ma ezt napirendi pontnak a költségvetést tárgyalják nem a személyes sérelmeket. Vass Mónika: most a költségvetést tárgyalják, ezzel foglalkozzanak ne a múlttal. Szavazásra került sor, Tóth Istvánné szavazásra tette fel a belföldi kiküldetés ,- Ft összegben történő megállapítását és félévkor történő felülvizsgálatát. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta:

19 19 12/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft-ban állapítják meg és félévkor a tényleges km-reknek megfelelően felülvizsgálják. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette a Körjegyzőség költségvetésének elfogadását a ,- Ft-os főösszeggel. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag 3 igen szavattal 1 tartózkodással 1 nemmel, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta: 13/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft. A körjegyzőség évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, ,- Ft járulék, ,- Ft dologi kiadás, , - Ft felhalmozási kiadás. Tóth Istvánné levezető elnök kérte hogy a településekre a lakosságszám arányosan járó hozzájárulás összegét számolják át. 5 perc szünet következett. Szakonyi József ismertette a Körjegyzőség évi fenntartásához milyen összeggel járulnak hozzá. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette fel a Körjegyzőség évi fenntartásához való hozzájárulás elfogadását. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde

20 20 Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 14/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzatai Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Boncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják. 5./ Egyéb ügyek Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy Teskánd Község Önkormányzata szaunát vásárol az uszodába. Ez óránként 100,- Ft energiát fogyaszt el. Az uszoda bevételeit ezzel növelni fogják. Kaczor Tamás honnak kapta ezt az adatot kizárt dolog, hogy 100,- Ft-ot fogyasztana. Molnár Attila: ennek utána kell járni. Tóth Istvánné a a szauna papirjai alapján villanyszerelő szakembertől kapta ezt a felvilágosítást. Az ülésre megérkeztek egy gyógyszeripari cég képviselői. Vincze Ferenc elmondta, hogy mivel a gyógyszertár Teskándon bezárt, a gyógyszer beszerzése nehézségekbe ütközik. Mivel hottói lakosok vállalnák, hogy az összegyűjtött receptek alapján a gyógyszert másnap leszállítják.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben