J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné polgármester, Gehér Mariann alpolgármester, Bogár István, Dormán Jenő, Fábián István, Simon Viktória, Sipos László képviselők. Babosdöbréte Kaczor Tamás polgármester, Várszegi János alpolgármester, Molnár Attila, Vas László, Vass Mónika képviselők. Boncodfölde Zsuppán Ernő polgármester, Rónai Erzsébet alpolgármester, Fehér Károly, Járányi Orsolya, Málics Gyula képviselők. Böde Ujj Tibor polgármester, Császár János alpolgármester, Benkő Tibor, Farkas Csabáné, Piliséné Zsiga Katalin képviselők. Hottó Vincze Ferenc polgármester, Bogár Ferenc alpolgármester, Halász László, Kóródi János, Kovács László képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Fazekas István körjegyző, Szakonyi József pénzügyi csoportvezető, Hatz Csaba igazgató Tóth Istvánné Teskánd község polgármesterere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselőtestületek határozatképesek, jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Darabos Balázsnét. A javaslatot a képviselőtestületek egyhangúlag elfogadták. Javaslatot tett a napirendre:

2 2 N A P I R E N D : 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató 2./ Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző 3./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester 4./ Egyéb ügyek Kérte a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Vincze Ferenc javasolta, hogy az. 1. és 3. napirendet cseréljék fel. Tóth Istvánné a módosító indítványt tette fel szavazsára, amelyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A képviselőtestületek megkezdték a 1. napirendi pont tárgyalását. 1./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására javaslat Előadó: Kaczor Tamás polgármester A napirend előterjesztője Kaczor Tamás némi türelmet kért, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzat elektronikus formában van meg nála és a számítógép a gépjárműben található. Annak üzembehelyezéséig türelmet kért a jelenlévőktől.

3 3 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet kövően Kaczor Tamás a napirend előadója a következő szóbeli előterjesztés tette. Kaczor Tamás az intézmény szervezeti felállása ellentétes a működési szabályzatbanb rögzítettekkel ennek pontosítása szükséges. Az intézményt szervezeti felépítése szerint 1 igazgató és 2 helyettes irányítja. A két helyettes közül az egyik az óvodavezető, ha van nevezzék meg az óvoda vezetőt, ha pedig nincs akkor pedig ne használják ezt a kifejezést. Egy okiraton belül több vezetői beosztást használnak. A bölcsődének nincsen külön vezetője. A bölcsődét az intézmény vezetője irányítja. Ennek ellenére szerepel bölcsődevezető kifejezés a szabályzatban. Az igazgató feladata között szerepel, hogy figyelemmel kiséri a dolgozók munkáját, a részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, ezeket szeretné ellenőrizni. A munkaköri leírások elkészítése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, ha nincsen akkor felelősségre kell vonni. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint részben önálló költségvetési intézmény az iskola. Ténylegesen önállóan gazdálkodik január 1-től az intézményvezető. Ezt is vegyék figyelembe. Legyen rögzítve a szabályzatban, hogy az intézmény vagyonának kezelője a fenntartó önkormányzatok legyenek. Fazekas István körjegyző a Szervzeti és Működési Szabályzat elfogadására vonatkozó eljárást ismertette. Elmondta, hogy a szabályzat elkészítéséért az intézmény vezetője felelős, aki nevelőtestületet, szülői munkaközösség és az iskolaszék véleményének kikérése után terjeszti a szabályzatot a fenntartók elé. Hatz Csaba igazgató tájékoztatta a jelenlévők, amióta az intézmény működik a jelenlegi Szervzeti és Működési Szabályzat van érvényben kisebb módosításokat végeztek rajta.

4 4 Vincze Ferenc: kifogásolja, hogy az SZMSZ összeállításához a képviselőtestületeknek nincsen köze, de nekik kell elfogadni és ezt az igazgatónak kell kezdeményezni. Kérdése, hogy az eljárás rendjét a körjegyző miért nem ismertette előbb. Fazekas István körjegyző: a napirend felvételét kezdeményező polgármester a polgármesteri megbeszélésen nem részletezte a napirend tartalmát csak a felvételt kezdeményezte. Tóth Istvánné polgármester nem tartja feleslegesnek a napirend tárgyalását. Javasolja, hogy az intézményvezetője dolgozza át az SZMSZ-t és azt a következő rendes együttes ülésen terjeszze a fenntartó önkormányzatok elé. A napirend előadója Kaczor Tamás polgármester a javaslatot elfogadhatónak tartja. Tóth Istvánné polgármester szavazásra tette fel, azt a javaslatot, hogy felkérik az intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozza át és a következő rendes együttes ülésen terjessze a képviselőtestületek elé. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd község önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal / Boncodfölde Község önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazatal / Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 8/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei felkérik a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont vezetőjét a Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át és azt a következő társult ülésre terjessze a fenntartók elé. Felelős: Hatz Csaba igazgató

5 5 2./ Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetése Előadó: Hatz Csaba igazgató / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy aa költségvetés tervezetét február 15-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Az elfogadott költségvetés március közepéig be kell nyújtani az Államkincstárhoz. Ha a közös intézmények költségvetését nem fogadják el az önkormányzatok saját költségvetésüket sem tudják elfogadni. Az Államkincstárba ha nem kerül leadásra az elfogadott költségvetés mindennemű állami támogatás folyósítása április 1-től szünetel. Ez az intézmények és minden önkormányzat helyzetét ellehetetleníti. Tovább elmondta, hogy a szavazás során minden egyes önkormányzat szavazni fog. Császár János lenne egy ügyrendi kérdése, a napirendnél több határozat van az a költségvetés főösszegével egyetértenek és azt elfogadják, de a felosztást nem tudják elfogadn akkor mi történik. Fazekas István körjegyző: ha a felosztást nem fogadják el akkor a fenntartói társulási megállapodás lép hatályba, az pedig a gyereklétszámarányos hozzájárulást jelenti. Császár János: soknak tartja Böde községre eső hozzájárulás összegét. Vincze Ferenc az előtte szólóval egyetért, nem látja visszaköszönni, amit megbeszéltek, hogy a lizing és díjbevételeket nem látja, hogy megemelték volna. Továbbra sem látja az iskola létszámkeretét. Ez a tavalyi állapotot hagyja jóvá. Ezt a jogellenes létszám állapotot szüntessék meg és utána beszéljenek arról, hogy az 53 főből mit hagynak jóvá. Várszegi János: az uszoda tekintetében kételkedik, hogy ,- Ft elég az uszoda működtetésére évben az uszodának 11 millió forint hiánya volt, akkor most ez hogy lehet. Az energia árak azóta csak emelkedtek szeretné ha energetikus vizsgálná meg az uszodai energia fogyasztást.

6 6 Az uszoda költségvetését ezzel az összeggel nem tudja elfogadni. Tóth Istvánné az energetikussal egyetért, ha valaki kifizeti a díját. Kaczor Tamás: nem tudja, hogy az uszodánál a tavalyi évhez viszonyítva miért csökkentek ,- Ft-tal a kiadások. Fehér Károly: a végösszegben próbáljanak megegyezni, ne az arányokon vitatkozzanak. Vincze Ferenc: az állami normatíva csökkent. Nem tudja, hogy milyen mélyen menjenek bele az egyes intézményrészek felosztásába. Tudomása szerint van két önkormányzat, aki még a évi hozzájárulással is tartozik a közös intézményeknek. Akkor, hogy működtek, talán a székhely település kipótolta, vagy hogy működtek. Ez felvett egy csomó kérdést. Várszegi János kérdése, hgy van-e a költségvetésben minőségi bérpótlék? Hatz Csaba igazgató: nincs Várszegi János: a minőségi bérpótlékra van-e állami normatíva? Fazekas István körjegyző: a minőségi bérpótlékra nincs külön normatíva. Várszegi János kéri, hogy írásban a törvényi hivatkozással szeretne erre választ kapni. Fazekas István körjegyző: minőségi bérpótlékra nincs normatív lehívás. Molnár Attila: írásban tett észrevétel a jegyző úrnak az óvoda kapcsán, hogy felújítás és a karbantartás nincs elkülönítve. Fazekas István körjegyző: karbantartás van tervezve, felújítást pedig nem terveztek az intézményben. Molnár Attila: nem tudja, hogy mit takar az uszodánál a számlázott szellemi tevékenység.

7 7 Hatz Csaba: ez a vízitorna oktatásáért fizetett megbízási díj. Császár János: javasolta, hogy ha egy kérdés elhangzik, arra történjen meg a válaszadás is. Tóth Istvánné polgármester nem tudja, hogy milyen bérleti díj bevételre gondolnak az iskolánál. Vincze Ferenc a bérleti díj bevételnél az egyéb önkormányzati rendezvények megtartásával kapcsolatos bérleti díjra gondol. Állapítsnak meg bérleti díjat és ezt építsék be a költségvetésbe. Szakonyi József: bérleti díj van tervezve a költségvetésbe. Vincze Ferenc: ezt nem látja. Tóth Istvánné ha jól érti azt kellene beletenni, hogy az önkormányzat milyen rendezvényeket tart itt az idei évben és azért mennyi bérleti díja fizet. Vincze Ferenc: az ilyen rendezvényekre más önkormányzat a saját épületét használja. Tóth Istvánné nem tudja, hogy milyen rendezvényt fognak itt tartani és mennyivel emeljék fel a bérleti díjat. Nem tud összeget mondani. Hatz Csaba igazgató: a bérleti díj az iskola titkárságán ki vannak függesztve. A tornaterem bérleti díja 1 órára 4.000,- Ft. Szakonyi József: az uszodánál azért van csökkenés, mert a karbantartó fél évi bére jelenik meg. Fazekas István a létszám jogellenes állapotára vonatkozóan 53 főre tettek javaslatot az idei évben. Amennyit most a fenntartók elfogadnak olyan létszámmal fog tovább működni az intézmény.

8 8 Várszegi János: 2008-ben az intézmény létszáma 49 fő ez hogyan emelkedett 53 főre erről a fenntartók nem hoztak határozatot. Az sincs eldöntve, hogy az intézmény önálló vagy részben önálló intézmény. Egy ilyen intézményben véleménye szerint nem szükséges 2 fő karbantartót alkalmazni. Fazekas István körjegyző: az intézmény önállón gazdálkodik az adminisztrációs feladatokat végzik a Körjegyzőségen. Várszegi János: mi alapján van az önálló gazdálkodás, mi alapján lett ez megváltoztatva. Tóth Istvánné ezt törvény írja elő. Várszegi János szeretné ezt a törvényt látni. Cászár János kisebb eltérésekkel a 179 millió forintos költségvetési főösszeg elfogadható a létszám és a gazdálkodás kérdések pontosítása után. A költségviselés arányáról pedig tárgyalni kell. Vincze Ferenc, ha elfogadják a költségvetést, a felosztás arányában pedig nem tudunk megállapodni akkor a költségviselés gyerekszám arányosan történik. Tóth Istvánné a három dologról külön fognak szavazni, első a költségvetés fő számai második az intézmény létszáma, harmadik a fenntartói hozzájárulás felosztása. Vincze Ferenc a létszámhoz kapcsolódóan kérdése, hogy hogyan lett a 49 főből 53 fő. Jogellenes volt-e a tavalyi 4 személy felvétele. Ha erre nem kap választ, akkor a Kormányhivatalhoz fog fordulni. Fazekas István körjegyző a tavalyi év végén 3 megváltozott munkaképességű dolgozó és az iskolatitkár lett felvéve. Erről nem volt testületi döntés. A polgármesterek tájékoztatását követően kerültek felvételre.

9 9 Tóth Istvánné a költségvetés tárgyalásakor a jelenlegi létszámról tárgyaljuk és erről döntsünk. Az előterjesztésben nem szerepelnek a megbízásos szerződéssel foglalkoztattottak, a helyettesítők és az óraadók. Kaczor Tamás 2 karbantartót nem javasol. Várszegi János szeretné kérdezni, hogy 8 órában van-e foglalkoztatva takarító. Tóth Istvánné a tavalyi évben Teskánd Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmazott, aki az isklában takarítási feladatokat végzett. Ez az álláshely került az idén megtervezésre mivel a közfoglalkoztatás lehetősége december 31-el megszünt. Kaczor Tamás: javasolja, hogy az állományi létszámból a 8 órás takarító kerüljön ki, mivel Babosdöbréte, Böde és Hottó Községek Önkormányzata a közfoglalkoztatás keretében tudnak biztosítani 1 főt az álláshelyre. Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a karbantartó munkakörben csak olyan személyt alkalmazzon, aki rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel. Dormán Jenő javasolja, hogy először a létszámról kellene szavazani, azt követően a költségvetés főösszegéről majd a fennntartói hozzájárulásról. Vincze Ferenc javasolja,. Hogy 1 fő karbantartó legyen alkalmazásban az intézményben. Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. A szünetet követően Császár János kérte pontosítsák a szavazás menetét. Tóth Istvánné először a módosító indítványokról szavazunk azt követően a létszámról majd a költségvetés összegéről, majd felosztásról.

10 10 Tóth Istvánné polgármester ismertette a módosító indítványt, amely szerint az előterjesztéstől eltérően 2 fő 6 órás takarító valamint 1 fő 8 órás takarító valamint 1 fő karbantartó összesen 51 fő legyen az intézményben március 1-től. A szavazás eredményeképpen Teskánd Község Önkormányzata 6 igen 1 nem szavazattal, Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 9/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzata Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont létszámkeretét március 1-től 51 főben állapítják meg. Az intézményben 2 fő 6 órás takarító, 1 fő 8 órás takarító és 1 fő karbantartói állás lesz. Tóth Istvánné polgármester javasolta, hogy ezután a költségvetés végösszegét ,- Ft ot tegyék fel szavazásra. Vincze Ferenc a létszácsökkentésből adódó költségeket a költségvetésben módosítani kell. Tóth Istvánné polgármester az előirányzat módosítás a féléves beszámolóban fog szerepelni. Fazekas István körjegyző javasolta, hogy a költségvetés összegének elfogására vonatkozó határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot.

11 11 Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 10/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft, Kistérségi támogatás ,- működési bevétel: ,- Ft, pénzmaradvány ,- Ft. A Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, munkaadói járulékok ,- Ft, dologi kiadás, , - Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai ,-. Utasítják az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló kapcsán az előirányzat módosítást terjesszék a képviselőtestületek elé és az intézményvezető az összeg felhasználására illetve visszaadására tegyen javaslatot. Tóth Istvánné levezető elnök ezután a felosztásról döntsenek. Várszegi János, van egy módosító javaslata, hogy a karbantartó bére az uszodánál legyen elszámolva. Ez pedig érinteni fogja a felosztást is. Tóth Istvánné jelenleg minden önkormányzattól ,- Ft kérnek az uszoda működéséhez. Császár János van Bödére vonatkozó indítványa, hogy Böde hozzájárulását az intézményhez vegyék le ,- Ft-ra.

12 12 Tóth Istvánné polgármester ezek szerint most arról van szó, hogy a ,- Ftot is vállalja be Teskánd. Bogár István: a teskándi képviselőtestület tagjainak is el kell számolni a választóikkal. Az nem lehet, hogy Teskánd fizessen mindent. Császár János: nem tudnak miből adni. Várszegi János az uszoda nem tartható fel ,- Ft-ból. Át kell csoportosítani a pénzt, ezt felelősségteljesen ki meri jelenteni. Az uszoda költségvetése meg van kozmetikázva. Bogár István: Ha kozmetikázva van, a pluszt is Teskándnak kell megfizetni. Mindent nem vállalhatnak át. Fazekas István körjegyző az intézmények költségvetése székhely klözség Teskánd költségvetésében jelennek meg. A társközségek költségvetéséből ide utalják a támogatást, amennyiben a társközség nem tudja finanszírozni az intézményt a rendszerből következően Teskánd költségvetéséből kerül levonásra. Kaczor Tamás amikor 2005-ben az uszoda pályázat be lett adva nem készült fentarthatósági tanulmány. Ha nem lesz finanszírozható az uszoda az Teskándnak lesz köszönhető. Bogár István: az uszodát nem lehet nyereségen működtetni. Sajnálattal tapasztalta, hogy megújuló energia forrás nem lehet betervezve, ezen változtatni kell és ha pályázati lehetőség lesz ki kell használni. Tóth Istvánné aki ismeri az óvoda építését megelőző állapotot, az tudja, hogy óvoda építése elkerülhetetlen volt. A pályázati anyagban különlegességet kellett szerepeltetni a címzett támogatás uszoda megvalósításával nyert. Nem volt lehetőség megújuló energia felhasználására. Az intézmény sok gyereket hozott a településre, ennek is köszönhető, hogy most nem iskola bezárásról kell tárgyalni.

13 13 Kaczor Tamás amennyiben most nem sikerül megállapodni, úgy az intézmények a tavalyi költségvetés alapján gazdálkodnak, ami többe kerül a falvaknak. Ujj Tibor az uszoda költségének 95 %-át Teskánd finanszírozza, akkor az uszoda költségvetése jövőre mekkora lesz. Tóth Istvánné a társulási megállapodás alapján a költségek viselése gyermeklétszám arányosan történik. Ujj Tibor köszöni a Teskándiaknak, hogy többet adnak az intézmény működéséhez, mint ami ez alapján járna. Kaczor Tamás javasolja, hogy egyezzenek meg a költségviselésben. Tóth Istvánné minden önkormányzat helyett Teskánd Község Önkormányzata ,- Ft támogatást átvállal. Fehér Károly Boncodfölde a Ft-os teskándi átvállalást átadja Bödének. Fábián István értelmezése szerint így Teskánd finanszírozná az uszodát teljes összegben. Császár János ez a felosztás nem teljesen korrekt, de el tudják fogadni, mivel Teskándtól sem lehet többet elvárni. Várszegi János javasolta, hogy az uszoda kiadásának főösszegét 20 millió forintban állapítsák meg. Tóth Istvánné levezető elnök ismertette, hogy a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását az intézmény működéséhez a következő felosztás alapján hagyják jóvá: Teskánd, ,- Ft Babosdöbréte ,- Ft Bopncodfölde ,- Ft Böde ,- Ft Hottó, ,- Ft Zsuppán Ernő Boncodfölde község polgármestere kérte szünet tartását.

14 14 Tóth Istvánné levezető elnök 5 perc szünetet rendelt el. Az ülés a szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő polgármester elmondta, hogy Boncodfölde Község Önkormányzata a Bödének történő átadást megtárgyalta, úgy döntött, hogy a ,- Ft-os átadást támogatja. Császár János köszöni Boncodfölde támogatását, ha lehetőségük lesz rá kamatos kamatostul visszadják. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 7 igen szavazattal,/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ Böde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 4 igen 1 nem szavazattal Babosdöbréte Község Önkormányzat 4 igen 1 nem szavazattal a következő társult határozatot hozta: 11/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Bopncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják.

15 15 3./ A Körjegyzőség évi költségvetése Előadó: Fazekas István körjegyző / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./ Fazekas István körjegyző: az előző ülésen elhangzott kérésnek megfelelően lefaragásra került a költségvetés. Ez két fő területen jelentkezik a létszámban és a juttatásokra vonatkozóan. A Körjegyzőségből 2 fő leépítésre került és Teskánd Község Önkormányzatához áthelyezésre kerül. A dologzói juttatások minimális szintre lettek tervezve. A belföldi kiküldetés összegét úgy határozták meg, hogy minden dolgozóra egy összeget tartani tudjanak. Molnár Attila észrevételére válaszolva elmondta, hogy a járulékok jól vannak tervezve. A járulék számításban szerepel a jubileumi jutalom járuléka is. A folyóiratok és kiadványok a szakkiadványokat takarják, amelyek a hivatalban megtalálhatók. Vincze Ferenc: a közlekedési költségtérítés törvény szerint kiket érint. Szakonyi József a bérletek 86 %-át vállalják át. Vincze Ferenc: felveheti-e a dolgozó munkába járáshoz is belföldi kiküldetést. Molnár Attila a tervezett belföldi kiküldetés ,- km-re elég. Kaczor Tamás a belföldi kiküldetés béren felüli juttatás. Ezt pár dolgozó kapta. Javaslata, hogy írják a tényleges km-t és utána tudják az összeget meghatározni. Ennek az összegét félévkor lehet már látni. Javaslata, hogy a belföldi kiküldetésre tervezett összeget csökkentsék ,- Ft-ra. Császár János: szeretnék most elfogadni a Körjegyzőség költségvetését. Legyen az előirányzat ,- Ft, majd félévkor állapítsák meg a tényleges km-t. A Körjegyzőség mentsége, hogy régebben az önkormányzatok belföldi kiküldetést állapítottak meg. Fábián István távozott az ülésről.

16 16 Várszegi János: mit takar az egyéb sajátos juttatás és a szakvizsga. Fazekas István 1 fő szakvizsgára kötelezett van. Várszegi János ez azt jelenti, hogy valakinek nincs meg a végzettsége? Fazekas István körjegyző: ez nem képesítés függő. Várszegi János a jelenlegi beterjesztett költségvetésben a gáz díjat ,- Fttal csökkentették, ebből ki fognak-e jönni. Ezzel szemben az ÁFA kiadás nem csökkent. Szakonyi József: ez csak egy terv, az ÁFA csak egy irányszám. Várszegi János az egyéb szociális juttatásokra tervezett ,- Ft mit takar. Fazekas István ez az előre nem látható események bekövetkezésekor a köztisztviselők részére megállapított kötelező juttatás. Ez a szöveges beszámolóban is bent van. Vincze Ferenc elhagyta az ülés helyszínét. Tóth Istvánné levezető elnök jelezte, hogy a polgármester elhagyta a testületet, kéri az alpolgármester vegye át a testület vezetését. Kaczor Tamás távozott az ülésről. Kovács László: egyéb üzemeltetésre és karbantartásra ,- Ft lett tervezve. Az iskolában ez az összeg ,- Ft. Miért szükséges ilyen magas összeggel itt tervezni. Szakonyi József: a hivatalnak magas a postaköltsége és ebben találhatók egyéb szoftver díjak is. Várszegi János: a köztisztviselői illetményalap megemelése hogyan történt. Fazekas István körjegyző: ezt kb. már 8 évvel ezelőtt a képviselőtestületek emelték meg.

17 17 Tóth Istvánné polgármester elmondta, hogy már 2002-ben is ennyi volt, már előtte került az illetményalap emelésre Vincze Ferenc és Kaczor Tamás visszaérkezett az ülésre. Tóth Istvánné levezető elnök elmondta, hogy egy módosító indítvány érkezett, hogy a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft összegben állapítsák meg és félévkor vizsgálják felül. Szavazásra került sor, amelynek eredményeként Teskánd Község Önkormányzata 5 igen 1 nem szavazattal Boncodfölde Község Önkormányzata 1 igen 4 nem szavazattal, Böde Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással, Hottó Község Önkormányzata 5 igen szavazattal, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. A módosító indítvány nem kapta meg minden testülettől az elfogadáshoz szükséges szavazati többséget. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök a Körjegyzőség évi költségvetésének elfogadását a ,- Ft főösszeggel tette fel szavazásra. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzata 4 nem 1 tartózkodással Hottó Község Önkormányzata 5 nem Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással szavazott. Tóth Istvánné levezető elnök megállapította, hogy a Körjegyzőség évi költségvetési nem került elfogadásra. Császár János: próbáljanak egyezségre jutni. Boncodfölde Község Önkormányzata nem szavazta meg az ,- Ft összegű belföldi kiküldetést Ezt gondolják át. Tóth Istvánné levezető elnök szünetet rendelt el.

18 18 Az ülés 5 perc szünet után folytatódott. Zsuppán Ernő: olyan módosító javaslatuk van, hogy ,- Ft összegben fogadják most el a belföldi kiküldetést és félévkor vizsgálják felül. Várszegi János: a pedagógusok saját gépkocsijukkal hordják versenyre a gyerekeket és ezért nem kaptak semmilyen juttatást. Császár János: az újonnan megválasztott polgármesterek és képviselők tájékoztatásra közli, hogy Várszegi János nem kötözködni akar, az elmúlt években sok rosszat kapott Zsuppán Ernőtől Fazekas Istvántól és Tóth Istvánnétól és most ebben a pozícióban vissza akarja adni. Ez a demokrácia, ne vegyék személyeskedésnek. Zsuppán Ernő mivel személyes meg lettem szólítva a személyes vádakra válaszolni szeretnék, ha Várszegi János akkor kompromiszum kész lett volna még most is Ő lenne az igazgató. Tóth Istvánné polgármster kérte Zsuppán Ernőt, hogy a témáról tárgyaljanak ne a múltról, mivel személy szerint Ő is meg lett szólítva nem tartja ma ezt napirendi pontnak a költségvetést tárgyalják nem a személyes sérelmeket. Vass Mónika: most a költségvetést tárgyalják, ezzel foglalkozzanak ne a múlttal. Szavazásra került sor, Tóth Istvánné szavazásra tette fel a belföldi kiküldetés ,- Ft összegben történő megállapítását és félévkor történő felülvizsgálatát. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta:

19 19 12/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a belföldi kiküldetés összegét ,- Ft-ban állapítják meg és félévkor a tényleges km-reknek megfelelően felülvizsgálják. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette a Körjegyzőség költségvetésének elfogadását a ,- Ft-os főösszeggel. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal/ Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata egyhangúlag 3 igen szavattal 1 tartózkodással 1 nemmel, Babosdöbréte Község Önkormányzata 4 igen 1 tartózkodással a következő társult határozatot hozta: 13/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi költségvetését , Ft bevétellel jóváhagyja. A jóváhagyott bevételből: állami támogatás , - Ft, fenntartói támogatás ,- Ft. A körjegyzőség évi kiadását ,- Ft kiadással jóváhagyja. A jóváhagyott kiadásból: , Ft személyi juttatás, ,- Ft járulék, ,- Ft dologi kiadás, , - Ft felhalmozási kiadás. Tóth Istvánné levezető elnök kérte hogy a településekre a lakosságszám arányosan járó hozzájárulás összegét számolják át. 5 perc szünet következett. Szakonyi József ismertette a Körjegyzőség évi fenntartásához milyen összeggel járulnak hozzá. Ezután Tóth Istvánné levezető elnök szavazásra tette fel a Körjegyzőség évi fenntartásához való hozzájárulás elfogadását. Teskánd Község Önkormányzata egyhangúlag / 6 igen szavazattal / Boncodfölde Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Böde

20 20 Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / Hottó Község Önkormányzata 3 igen 1 nem 1 tartózkodással, Babosdöbréte Község Önkormányzata egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő társult határozatot hozta: 14/2011. számú társult határozat Teskánd, Babosdödréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzatai Képviselőtestületei a Körjegyzőség évi fenntartásához a következő összeggel járulnak hozzá: Teskánd Babosdöbréte Boncodfölde Böde Hottó ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Az önkormányzatok a hozzájárulás összegét évi költségvetésükben biztosítják. 5./ Egyéb ügyek Tóth Istvánné polgármester tájékoztatta a képviselőtestületeket, hogy Teskánd Község Önkormányzata szaunát vásárol az uszodába. Ez óránként 100,- Ft energiát fogyaszt el. Az uszoda bevételeit ezzel növelni fogják. Kaczor Tamás honnak kapta ezt az adatot kizárt dolog, hogy 100,- Ft-ot fogyasztana. Molnár Attila: ennek utána kell járni. Tóth Istvánné a a szauna papirjai alapján villanyszerelő szakembertől kapta ezt a felvilágosítást. Az ülésre megérkeztek egy gyógyszeripari cég képviselői. Vincze Ferenc elmondta, hogy mivel a gyógyszertár Teskándon bezárt, a gyógyszer beszerzése nehézségekbe ütközik. Mivel hottói lakosok vállalnák, hogy az összegyűjtött receptek alapján a gyógyszert másnap leszállítják.

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve

és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének és Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én tartott együttes ülésének jegyzőkönyve HATÁROZATOK Sárosd Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Böde Községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 28. napján megtartott rendes nyílt képviselőtestületi üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Böde Községi Önkormányzat Képviselőtestületének február 28. napján megtartott rendes nyílt képviselőtestületi üléséről J E GYZŐ KÖNYV Böde Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 28. napján megtartott rendes nyílt képviselőtestületi üléséről Határozatok: 2/2011. E16 3/2011. E16 4/2011. E16 5/2011. K6 6/2011.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 496-1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. JÚNIUS 14-i rendes üléséről. Jelen vannak: Tóth Istvánné polgármester, Gehér Mariann, Bogár István, Dormán Jenő, Simon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 437-2/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencefalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY

Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: TÁRGY Tiszakóród községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.április 10-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozata: 20/2013., c.) tárgya TÁRGY 1.) Az önkormányzat által fenntartott konyha működésével

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 7/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. május 17 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben