EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM HÁZIREND Elfogadva: Jóváhagyva:

2 Kollégiumi házirend tanév Bevezetés: A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét. Betartása és betartatása kollégiumunk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A házirendet: A kollégium igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor kollégiumi szülői választmány és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; 46/2001. (XII.22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés alapprogramjának kiadásáról továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló kollégiumi belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt egyes pontjai a pedagógusokra és más alkalmazottakra is vonatkozik (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 2

3 A kollégiumi csoportvezetők minden kollégiumi év első csoportfoglalkozásán feldolgoztatják a diákokkal a házirend szövegét, és megismertetik azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelezettségekkel foglalkoznak. Az emberi együttélés, és tanulás feltételének biztosítása az alábbi alapszabályok betartását teszi szükségessé. Napirend: melléklet szerint Előírásai a közösség minden tagjára (tanár, diák, és alkalmazott) kötelezőek, egyúttal meghatározza a diákoknak egymással kapcsolatos magatartását. Hazautazás: Pénteken 15 óráig el kell hagyni a kollégiumot. Hétköznap csak indokolt esetben szülői kérésre, osztályfőnöki jelzésre, nevelőtanári engedéllyel utazhat haza a tanuló. Visszaérkezés: Vasárnap óráig, illetve másnap reggel 7.20-ig azok számára, akik arra a szülő kérésére (ellenőrzőben) engedélyt kaptak. Látogatás, vendégfogadás: Szilenciumi időn kívül az épület előterében, vagy a kollégium társalgójában lehet vendéget fogadni. Beteg tanuló ellátása: A tanulók orvosi ellátását az iskolaorvos végzi. Rendelés az Egry József Középiskola tanulóinak szerdán 9-11 óráig. Körzeti orvosi ellátás, sürgős esetben a Balatonakali és Zánka orvosi rendelőben. Rendelési idők a mellékletben. Akit az orvos kiírt, annak az első adandó közlekedési eszközzel haza kell mennie! Tanulók mulasztására, a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések: A tanuló hiányzása esetén (betegség, egyéb ok ) köteles a szülő értesíteni a kollégiumot (telefonon személyesen, osztályfőnökön keresztül ). A hiányzást igazoltnak tekintjük: - orvosi igazolás, - szülői előzetes bejelentés alapján, - rendkívüli esetben ennek mérlegelése nevelőtanári hatáskör! Előzetes szülői bejelentés nélküli távolmaradás esetén a kollégium azonnal értesíti a szülőt. 3

4 Ágyneműcsere, takarítás: Ágyneműt minden tanuló saját maga hoz. A kollégium csak rendkívüli esetben biztosít. A szobák és a közös helyiségek takarítása mindennap beosztás szerint történik. Nagytakarítás: csütörtök szilenciumig, vagy szilencium után, nevelőtanárral történt egyeztetés alapján. Étkezési térítési díj befizetése,visszafizetése: Étkezési díjat a megrendelt étkezések után köteles a szülő fizetni. A befizetés minden hónap második hétfő-kedd 08:00 12:00 óráig az iskola gazdasági irodájában történik készpénzben. Igény szerint a befizetés történhet átutalással vagy csekk befizetésével. Az előre megrendelt étkezéseket lemondani csak betegség esetén vagy szülő által aláírt lemondás esetén lehet. A lemondott étkezések ára a következő hónapban kerül jóváírásra, ill. visszatérítésre. Élelmiszer tárolása: Egészségügyi szempontból romlandó élelmiszert hétfő estig el kell fogyasztani. Élelmet a hálókban tartani kizárólag hűtőszekrényben lehet. Elektromos eszközök: Az otthonról hozott elektromos eszközöket mindenki saját felelősségére használja. Szilenciumi rend: Szilencium kezdetétől a kollégium épületét elhagyni kizárólag indokolt esetben nevelőtanári engedéllyel lehet. A tanulóterem rendjéért minden diák felelős. A kollégium épületében tanítási idő alatt tanuló nem tartózkodhat, kivétel gyakorlatos diákok nevelőtanári felügyelettel. Jutalmazás: A jutalmazásnál szem előtt kell tartani, hogy nem jutalom az, ami jogszabály alapján kötelezően jár a tanulónak, s nem jutalom a szociális helyzet alapján járó juttatás sem. Jutalmazások: - Szabad szilencium ( egy-egy alkalom ) - dicséretek, diákönkormányzat által javasolt nevelőtanári, kollégiumvezetői dicséret adható, írásban. - A kiemelkedő tanulmányi eredményért a félévi és az év végi diákgyűlésen jutalom adható, - az a tanuló, akinek előző évi ill. első félévi tanulmányi átlaga 4,5 vagy ennél jobb, szilencium-mentességet kaphat- kollégiumvezetői 4

5 határozat alapján -, tehát tanulási idejét maga választhatja meg, szilencium alatt sem köteles a kollégiumi épületben tartózkodni! - az a tanuló, aki az előző évi, ill. a félévi eredményéhez képest min. 0,5 tizedet javít és eléri a 3,75-öt szilencium-kedvezményt kaphat a kollégiumvezető és a nevelőtanár mérlegelése alapján. - könyvjutalom adható - tanulmányi ösztöndíj adható Fegyelmező intézkedések formái: Fegyelmező intézkedések: - Nevelőtanári - szigorú nevelő tanári - DÖK figyelmeztetés - kollégium vezetői figyelmeztetés Fegyelmi büntetés: Kt ában meghatározottak szerint A kollégiumi házirend súlyos megsértésének minősül és kizárást vonhat maga után: - alkoholfogyasztás - kollégium engedély nélküli elhagyása (délután, éjszaka) - nagymérvű szándékos rongálás - közösségi viselkedési normák alapvető megsértése - kötelező rendezvényről engedély nélküli távolmaradás - durvaság, erőszakoskodás - tulajdonjogok megsértése, (lopás) - elsősavatás, csicskáztatás - a szilenciumi rend folyamatos zavarása - szobakulccsal történő bármilyen visszaélés - nevelőtanár utasításainak megtagadása - Ezen szabályok betartása igényli a tanulók fegyelmezettségét, rendszeretetét, önállóságát, felelősségérzetét, figyelmességét, amelyek kialakítása kell, hogy képezze a nevelőmunka alapját. E munka segítői a diákönkormányzat tagjai. Kártérítési kötelezettség: Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás megakadályozása, az esetleges keletkezett kár megtérítése Kt. 77. szerint 5

6 A diákönkormányzat: A kollégium valamennyi lakója választó és választható az ifjúsági önkormányzatba. Az önkormányzat funkcióját, a tanulóifjúság képviseletét a Diákönkormányzat irányításával látja el. Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben a megfelelő formák betartásával véleményét kérni a kollégiumban működő önkormányzattól és a kollégium vezetőségétől (iskola igazgatója, kollégiumvezető). A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számukra biztosított berendezések és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára, a meghatározott rend szerint. A tanulóknak joguk van tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni. Minden tanulónak joga van a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni, amennyiben más kötelezettségeit nem sérti, illetve az azokon való részvételtől a diákönkormányzat döntése értelmében eltiltva nincs. A tanulók joga, hogy érdeklődésüknek megfelelően részt vegyenek a diákkörök munkájában. E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sérthetik. A zavartalan tanulmányi munka biztosítása érdekében a tanulók személyenként legfeljebb két szabadidős tevékenységi formába kapcsolódhatnak be. Tanulók jogai: - azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést, a meghatározott tanévre mindaddig, amíg a Házirend előírásait betartják jogosultak a kollégiumban lakni. - választhat, választható - szabad véleménynyilvánítás joga minden kérdésről - joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz (kollégiumi alapdokumentumok, kollégiumi diákfórum, DÖK, faliújság, dumanap) - joga, hogy tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról - diákjog érvényesítése - joga van részt venni a foglalkozásokon, rendezvényeken, programokon - igénybe venni az intézmény helyiségeit és felszereléseit - joga van a szociális és társadalmi juttatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz - A tanuló személyiségének szabad kibontakozását az iskola valamennyi pedagógus és nem pedagógus dolgozója aktív támogatásával segíti, kerüli az olyan helyzeteket, amely a tanulószemélyiségi jogát sértheti. - A tanulót a szabad véleménynyilvánítási joga arra is kötelezi, hogy tartsa tiszteletben társai, az őt tanító pedagógusok ugyanezen jogait. 6

7 - A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és az iskola létesítményeit. (Számítástechnikai termek, könyvtár, tornaterem, zsibongó, játékasztalok stb.) - A tanuló joga, hogy a kollégiumban érvényes balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismerje. A szabályok tudomásul vételét a Balesetvédelmi oktatás és a Tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyvének aláírásával igazolja, amely a tanév első napján kerül ismertetésre. - Sérelem esetén a kollégium tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. - Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. - Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámát érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét, a tanulók 20 %-a számít nagyobb közösségnek A kollégiumba beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják A tanulók kötelezettségei: - Minden tanulónak kötelessége betartani és betartatni az együttélés szabályait, az állampolgári etika normái szerint élni és dolgozni. - A kollégiumban lakó valamennyi tanulónak kötelessége megjelenésével, munkájával, tanulásával, fegyelmezettségéve, kulturális- és sporttevékenységével egyaránt a kollégium jó hírnevét öregbíteni. Kötelessége továbbá, hogy az erről megfeledkezőket figyelmeztesse, a közösségi életben nehezen beilleszkedőket, a gyengébb képességűeket segítse és támogassa. - Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás megakadályozása, az esetleges keletkezett kár megtérítése. - Az előírt kollégiumi étkezési díjat minden, az étkezést igénybe vevő tanuló, köteles havonta befizetni. - A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, tisztaságát ápolni, hajviseletét, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, valamint az általa használt helyiségeket rendben tartani. - Minden tanulónak kötelessége a napi- és házirend, a hazautazás, az eltávozás előírásait betartani. 7

8 - A tanuló köteles szülőjét (gondviselőjét) tájékoztatni a kollégiumi előírásokról és kérésekről, melyek alapján a szülő megismeri a kollégium belső életét, gyermeke közösségéhez való viszonyát, képes díjbefizetési és felmerülő kártérítési kötelezettségének eleget tenni, és a kollégium által kért hivatalos tájékoztatást megadni. - Kötelező a csoportfoglalkozásokon való részvétel. - A kollégiumi rendezvényeken való részvétel minden tanár és diák számára kötelező! o betartsák a kollégiumi házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, o tartsák tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértsék, o rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyenek - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeiknek, o biztosítsák a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, o segítsék intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, o tiszteljék társaikat és az iskola dolgozóit, A kollégium munkarendje A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságon kívüli időt a kollégiumban töltik és tanulásra, művelődésre, sportra, szórakozásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, rendezvényekre, személyes dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják. NAPIREND: mellékletben 8

9 Tanórán kívüli foglalkozások, kollégiumi foglalkozások rendje a) Szabadidős tevékenységek A kollégiumi szakkörök időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak. A kollégiumban a következő szakkörök működnek (heti rendszerességgel ) Országjárás vezető Kollégiumi újság Sárkányhajó Borászati-gasztronómiai Fotó Süti klub Orosz Furulya Angol Íjászat Színház Kézműves Tűzzománc Rajz Időjós Labdarúgás Kézilabda Horgász Mindentudás egyeteme Gyöngyszövő A kollégiumba felvett tanulókból csoportokat kell kialakítani. Az egyes csoportok létszámát és összetételét a helyi körülmények figyelembevételével a kollégiumvezető az iskola igazgatójának egyetértésével határozza meg a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatainak meghallgatása után. 9

10 b) Csoportfoglalkozások: A kollégiumi csoportfoglalkozások időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak. Évfolyamok Csoport Csoport létszámok 9 / A 1. csoport 20 fő 9 / B 2. csoport 20 fő 9 / C 3. csoport 16 fő 10 / A 4. csoport 18 fő /A 5. csoport 22 fő / C 6. csoport 14 fő / B 7. csoport 20 fő c) Tanulást segítő tevékenységek: A kollégiumi korrepetálások időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak Tantárgy Létszám Fizika 9 Kémia 9 Orosz 7 Magyar Inform-gépírás 15 Történelem 17 Matematika Vendéglátás-id.forg. Földrajz Német d) Kimenő, hazautazás - A tanulók minden tanítási napon órarendtől függően ig rendelkeznek szabadidejükkel. Egyéb kötelezettségeiket a házi- és napirend tartalmazza. 10

11 - A tanulók minden hétvégén hazautazhatnak, kivéve akkor, ha a nevelőtestület és a diákönkormányzat együttes döntése alapján szabadidejükre a kollégium igényt tart. Ez azonban nem haladhatja meg a tanév során adódó hétvégék 12. 5%-át (évi 5 alkalom). - Hét közben hazautazási engedély adható: (nevelőtanár által) ellenőrző és telefon, vagy előre ellenőrzőben, vagy előre telefonon elkérve és utólag ellenőrzőbe beírva. - Az állami gondozásban lévő tanulók nevelőszülőkhöz, rokonokhoz való szünidei távollétet indokolt esetben a gyámhatóságtól kért javaslat alapján a kollégium vezetője engedélyezheti. - A többnapos tanítási (őszi, téli, tavaszi, nyári) szünetekben a kollégium nem üzemel. A kollégiumot az utolsó tanítási napon délután 15 óráig el kell hagyni és a tanítást megelőző napon lehet oda visszatérni. Ettől különlegesen indokolt esetben el lehet térni. - Az állami gondozásban lévő tanulók szünidei ellátásáról a Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet gondoskodik. Hagyományok ápolása, ünnepélyek, megemlékezések - Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium tanulói is kötelezően vesznek részt. Ezeken a napokon külön ünnepséget, megemlékezést nem kell tartani, de a kollégium a maga sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók ünnepi élményeinek fokozásához. - Az éves munkatervben rögzített időpontban meg kell tartani a kollégiumi közgyűlést (évente kétszer). - A munkatervben szereplő hagyományos kollégiumi szintű programok (karácsony, végzős tanulók búcsúztatása, versenyek, stb.) szervezése, lebonyolítása segítse elő a kollégiumi közösségek összekovácsolását, az otthonos környezet és az otthonosságérzet kialakítását. - A kollégiumban rendezett programok sikerességének elősegítése valamennyi tanuló fontos feladata. Vonatkozik ez azokra a rendezvényekre is amelyeken a kollégium képviselteti magát. - A kollégiumi ünnepélyek, rendezvények szervezését a diákönkormányzat irányításával a diákközösségek végzik a kollégiumvezető és a nevelőtestület tudatával, egyetértésével és támogatásával. - Minden diák számára kötelező a fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya, fekete cipő, egyen nyakkendő viselése az iskolai ünnepélyeken. 11

12 A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége - A kollégium tanulói valamely szervezet, egyesület munkájában a kollégium vezetőjének szülei egyetértéssel adott engedélyével vehetnek részt. Az engedély meghatározott időre, vagy egy-egy alkalomra szól. - A nevelőtanárnak rendszeresen tájékozódnia kell a tanuló kollégiumon kívüli tevékenységéről, szükség esetén tapasztalatairól értesítse a tanuló osztályfőnökét, szüleit és a nevelőtestületet. A kollégium pedagógiai programjához kapcsolódóan kollégiumon kívüli rendezvényeket szervez - A diákok magatartása tükrözze a kollégium szellemiségét, nevelési elveit. - Kollégiumi által szervezett rendezvényeken a diákok kötelesek azokat a viselkedési szabályokat betartani amelyek a kollégistákra a kollégiumban is vonatkoznak. Kirándulások A kollégiumban elsősorban munkaszüneti napon az ismeretek megszerzése, elmélyítése, valamint a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése érdekében kirándulás szervezhető. A kirándulások anyagi fedezetét elsősorban a tanulók biztosítják. Indokolt esetben a diákönkormányzat egyetértésével az intézmény diákjóléti keretéből adható hozzájárulás az utazás költségeire. Az összegyűjtött pénzösszeg célszerű és reális felhasználását a nevelőtanár felügyeletével és javaslatainak figyelembevételével a diákönkormányzat biztosítja. A nevelőtestület és a kollégium diákönkormányzat vezetősége javaslatát figyelembe véve jutalomként is szervezhető kirándulás a tanulók meghatározott közösségei vagy egyes tanulók részére is. Ebben az esetben a kirándulás költségeit a diákjóléti keretből kell fedezni. 12

13 A kollégium dolgozói a tanulók költségén nem vehetnek részt a kirándulásokon A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei: Szabad férőhely esetén a kollégium a törvény által előírt véleményeket meghallgatva minden az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumba felvett tanulónak kollégiumi férőhelyet biztosít. Ezekre az elvekre csak akkor van szükség, amikor túljelentkezés van a kollégiumi férőhelyekre. Ilyenkor elsőbbséget élveznek azok a tanulók, akiknek felvételi jogszabály / Ktv. 68. / 3 /bekezdés / írja elő. Ezt követően az elbírálás szempontjai a következők: - hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, - árva, félárva gyerekek, - több gyermekes családok gyermekei. - bejárás megoldhatatlansága miatt. Az újra felvételnél hátrányba kerül az a tanuló, aki osztályismétléssel bukott, vagy akinek a magatartása a tanév során bomlasztó, kifogásolható, és ezen javítani nem akar. 13

14 Mellékletek: I. Napirend II. Kollégium létesítményeinek használati rendje III. Recepciós rend, 14

15 ZÁRADÉK: 1) Ezen Kollégiumi házirendet a Nevelőtestület elfogadta, miután a Szülői választmány élt a véleményezési jogával, a Diákönkormányzat egyetértett a Házirend tanulókkal kapcsolatos egyes pontjaival. 2) Érdekeltek ezt aláírásukkal elismerik. 3) A Kollégiumi házirend azonban a fenntartó jóváhagyó nyilatkozatának megérkezése után válik érvényessé, attól a naptól kezdve hatályos. Zánka, szeptember 22.. Szülői választmány képviselője.. Kollégium igazgató.. Nevelőtestület képviselője.. Diákönkormányzat elnöke P.H. 15

16 MELLÉKLETEK 16

17 I.sz. melléklet Napirend: ÉBRESZTŐ: 6.30-kor SZOBÁK ELLENŐRZÉSE: 7.20-ig REGGELI: (épületek szerint) EBÉD: ig KIMENŐ: ig SZILENCIUM: ig PÓTSZILENCIUM: ig VACSORA: ig SZABADFOGLALKOZÁS: ig ESTI ENGEDÉLYEZHETŐ KIMENŐ: (nevelőtanár engedélyezheti és visszavonhatja tanulmányi munkától, magatartástól függően.) Nyári időszámítás szerint: ig Téli időszámítás szerint: ig ELŐKÉSZÜLET A VILLANYOLTÁSRA: tól VILLANYOLTÁS: órakor 23:00 órakor Felnőtt korosztály ESTI TANULÁS: (csak nevelőtanári engedéllyel a többiek nyugalmának zavarása nélkül legfeljebb ig engedélyezhető. HAZAUTAZÁS: pénteken: ig VISSZAÉRKEZÉS: vasárnap: ig (szülői írásbeli kérésre hétfőn reggel 7.20-ig) HÉTKÖZI VISSZAÉRKEZÉS: ig, a később visszaérkező diák a szilenciumot nem zavarhatja, köteles a szünetig a recepción tartózkodni. 17

18 II. sz. melléklet A kollégiumi létesítmények és helyiségek használati rendje, lehetőségei: 1) A kollégium helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. A kollégium minden tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért - a kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért Napi takarítás: 7.20-ig Heti nagytakarítás: csütörtökön ig vagy után - az energiatakarékos felhasználásáért (fürdés, mosogatás-különös tekintettel a higiéniai szempontokra) - az óvó védő rendszabályok betartásáért. 2) Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a kollégiumvezető és a leltárilag felelős alkalmazott együttes engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 3) Az üresen hagyott szobákat, helyiségeket biztonságosan zárni kell. 4) Kijelölt tanulószobák: ig minden tanuló a nap bármely időpontjában után nevelőtanári engedéllyel Szauna konditerem nyitva tartása: A diákok számára ingyenes: kedd szerda más időpontban, egyeztetés után fizetős. Sportcsarnok használati rendje: hétfő kedd szerda csütörtök mindig tanári felügyelettel. 18

19 Könyvtár használati rendje: hétfő 10:00-15:30 kedd 9:00-15:30 szerda 9:00-17:00 csütörtök 9:00-15:30 péntek 8:00-12:00 Zeneterem, klub: (hétfőtől-péntekig) 21:30-ig, rendkívüli eset: foglalkozás, rendezvény ideje alatt Számítógépterem: Naponta: 12:30 21:30 (A számítógépterem használati rendjének megfelelően.) Konyha: ig Mosókonyha: :30-ig Tv szoba, társalgó: (Rendkívüli esetben nevelőtanári engedéllyel.) Iskolaorvos: minden szerdán

20 III. sz. melléklet: Recepciós rendszer A recepció célja: 1. Segíteni a nevelőtanárok munkáját 2. Segíteni a diákoknak, közvetíteni a diákok és a látogatók között 3. Állandó, rendszeres feladatvállalással részt venni a kollégium életében 4. Közösségért végzett munka gyakorlása A recepciós beosztás szempontjai: Mindenki egyenlő részt vállal a közös munkából. Felmentést kapnak a végzősök a második félévben, mivel nekik elsőrendű feladatuk az érettségire, ill. vizsgára készülés. A 11. osztályosokat májusban és júniusban már nem osztjuk be, mivel általában ők is vizsgáznak év végén. A havi beosztási terv elkészülte után a beosztást készítő nevelőtanár egyeztet a diákokkal. Módosítást lehet kérni pl., ha az adott délután a diáknak szakköre, délutános tanítása, egyéb iskolai elfoglaltsága van, illetve egyéb méltánylást érdemlő esetben. Vasárnapi recepciót legalább egyet mindenkinek vállalnia kell, akkor is, ha egyébként hétfői visszajáró. Kivétel, ha az utazás miatt vagy csak nagyon korán, vagy csak nagyon későn (16.30 előtt, után tud visszaérkezni.) Ebben az esetben két hétköznapi recepcióval ki lehet váltani a vasárnapit. A recepciós feladatai: A recepció ideje: tól zárásig: (ált ig) Vasárnap 17 órától. A recepciós kezdéskor felszólítás nélkül. Saját tollával jelentkezik. - a recepció ideje alatt a helyén tartózkodik - figyelemmel kíséri a ki-és bejövő tanulókat, felnőtteket - a kollégistákkal beíratja a recepciós füzetbe a távozásuk idejét, helyét - regisztráltatja a vendégeket - kezeli a telefont, akit telefonon keresnek, azt lehívja, a telefonüzeneteket feljegyzi, átadja - a kollégiumi épület zárása után gondoskodik a recepciós munkahely és a földszint tiszta, rendes átadásáról - minden szobába bemegy, meggyőződik róla, hogy mindenki visszaérkezett-e, a hiányzókat felírja 20

21 A nevelőtanár esetleges egyéb utasításait végrehajtja, a rendellenességeket jelenti. A recepció munkahely. A recepción lehet tanulni, olvasni főként a szilencium ideje alatt, ill. ha a forgalom engedi, és lehet a szilenciumot kivéve halkan zenét hallgatni. Nem lehet: társaságot fogadni, kaszinózni, hangoskodni, másoknak az indokoltnál hosszabb ideig tartózkodni. A recepció helyét csak nevelőtanári engedéllyel szabad elhagyni, még rövid időre is. A nevelőtanárnak mindig tudnia kell, hogy tartózkodik a recepciós. A recepciós beosztást csak a beosztást végző nevelőtanárral együtt lehet megváltoztatni, módosítani T/2 épület - T/4 épület recepciós rendje: 1. Recepciós feladatot lát el a kollégium minden lakója. A recepcióra való jelentkezésnél a diákok választhatják meg recepciós napjukat. A recepciós feladatok ellátása alól mentesülhetnek a mindenkori végzős évfolyamok januártól. 2. A recepció helye a földszinti tanári mellett kialakított recepciós asztalnál van. 3. A recepciónál az ügyelet ideje alatt csak a mindenkori recepciós tartózkodhat. 4. A recepciós a helyét csak nevelőtanári engedéllyel hagyhatja el, miután helyettesről gondoskodott. Vacsorázni is csak úgy mehet el, ha keresett valakit maga helyett és a nevelőtanárnak ezt jelezte. 5. A recepción szolgálatot teljesítő diák ig végzi feladatát. A recepciót az ügyelet végén csak úgy hagyhatja el, hogy a nevelőtanár erre engedélyt ad. 6. A vasárnapi recepció ideje ig tart, minden más, a fentiekben leírt szabály a vasárnapi recepciózásra is érvényes. Kivétel lehet: nevelőtanárral történt előzetes egyeztetés után, rendkívüli ok (pl. vonat késése miatt későbbi kezdés). 21

22 7. A recepciós segíti a - Tanárok - Diáktársak - kollégiumba látogató diákok, felnőttek - karbantartást végző szakemberek, életvitelét, munkáját. 8. A recepciós ügyelete alatt teljes felelősséggel tartozik - a kollégium rendjéért - a házirend betartásáért - a napirend megvalósulásáért. A recepciós köteles a tanárok utasításait, kéréseit végrehajtani. 9. A recepciós feladatai: - A recepció kezdetén ellenőrzi a recepciós hely és a konyha épségét, tisztaságát és ezt rögzíti az ügyeletes füzetbe. - A recepció kezdetén meggyőződik az épületben tartózkodó diákok létszámáról (szobákban történő ellenőrzéssel), az épületben tartózkodó tanárokról és rögzíti az ügyeletes füzetben. - Az épületből távozókat folyamatosan figyelemmel kíséri, bejegyzi a füzetbe. - Az épületbe érkező és nem itt lakó diákokat (T/4., központi épület) név szerint, érkezési és távozási időpont szerint beírja a füzetbe. - A telefonüzeneteket rögzíti és személyre szólóan továbbítja. - Információt nyújt. - Napi sajtó, személyre szóló küldemények, üzenetek továbbítása. - Az épületbe érkező felnőttek regisztrálása, tájékoztatása, útbaigazítása. - Felnőtt érkezésekor minden esetben köteles ezt jelezni az ügyeletes nevelőtanárnak. - Nyilvános telefon használatát segíti. - Felhívja a figyelmet a szabályok, házirend betartására és a szabadidős ill. kötelező foglalkozások időpontjaira. - A konyhakulcsot a recepciós adja ki, és mielőtt visszaveszi, ellenőrzi, hogy a konyhát és a benne lévő eszközöket rendben hagyták-e ott. 22

23 A recepciós naplóban rögzíti: Amennyiben a konyha rendje nem megfelelő, és a recepciós nem tudja a füzetből visszaellenőrizni a felelőst, úgy maga tesz rendet és takarít ki! - A recepció befejezésekor a recepciós köteles az ügyeleti helyet tisztán, rendben átadni az ügyeletes nevelőtanárnak. - az eseményeket - a távollevőket (pontos távozási idővel és hely megjelöléssel, ahová a diák távozott) - telefonüzeneteket - későket - észrevételeit - az érkezőket (pontos érkezési idővel és annak megjelölésével, hogy kihez érkeztek) - váratlan esemény bekövetkezésekor (tűz, víz, baleset stb.) azonnal jelzi az ügyeletes nevelőtanárnak, vagy szükség esetén intézkedik (segítséget nyújt, segítséget kér a 8000-es telefonszámon) A recepció befejezésekor a -bejárati ajtó zárása után- köteles ellenőrizni: ( ) - a kollégium létszámát - a hiányzókat szoba és név szerint (saját szintjén személyesen) - a közös helyiségek rendjét - a konyha rendjét - az ajtók, ablakok zárását - a földszinti tantermek zárását 10. Recepciót cserélni csak a beosztást készítő nevelőtanár (Peresztegi József és Soha Magdolna.) engedélyével lehet. Aki engedély nélkül cserél vagy igazolatlanul nem teljesíti recepciós feladatát, a következő hónapban két ügyeletet lát el! 11. A diákrecepciós mindenkor az ügyeletes nevelőtanár (ok) felügyelete mellett végzi munkáját úgy, hogy körültekintő, gondos feladatvégzésével hozzájárul a kollégium életének jobbításához. 23

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ZÁNKA KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bevezetés A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét.

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE Melléklet KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2015/16. 1. 2015-2016-OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási nap: 2016.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011.

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ Kollégiumi házirend Az intézmény székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. OM azonosító: 200914 2011. 1/12

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

3. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható az ifjúsági diákönkormányzat szerveibe.

3. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható az ifjúsági diákönkormányzat szerveibe. 1 A KTKT Kollégium,Petőfi Sándor Kollégiuma Házirendje 1.1.a. A tanulók jogai 1. Azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést a meghatározott tanévre, jogosultak a kollégiumban lakni. 2. Minden

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016.

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A SZMSZ feladata, a jogszabályok által biztosított keretek között, megállapítsa

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A kollégium éves ütemterve 2015/2016.

A kollégium éves ütemterve 2015/2016. A kollégium éves ütemterve 2015/2016. Érvényes: 2015. augusztus 31-től. Készítette: Karácsonyné Molnár Andrea A kollégium éves ütemterve Javítandó területek a 2015/2016-os tanévben felzárkóztatás, folyamatos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

A Kollégium 2011/2012-es nevelési tervének, programjának ütemezése. Felelős tanárok, csoportok. - A tanulók fogadása, elhelyezése Csop. vez.

A Kollégium 2011/2012-es nevelési tervének, programjának ütemezése. Felelős tanárok, csoportok. - A tanulók fogadása, elhelyezése Csop. vez. A kollégiumi tanév helyi rendje: A Kollégium 2011/2012-es nevelési tervének, programjának ütemezése Szeptember Felelős tanárok, csoportok - A tanulók fogadása, elhelyezése - Patronálási rendszer működtetése

Részletesebben

I. Bevezetőrendelkezések

I. Bevezetőrendelkezések JászNagykunSzolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosító: 038 402 Kollégiumi Házirend SZÉKHELYINTÉZMÉNY

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Házirend. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010. mi teremtünk szép okos lányt. és bátor,értelmes fiút

Házirend. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010. mi teremtünk szép okos lányt. és bátor,értelmes fiút Házirend Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010 mi teremtünk szép okos lányt és bátor,értelmes fiút ki őriz belőlünk egy foszlányt József Attila BEVEZETÉS A Közoktatásról

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre DÖNK munkaterv javaslat a 2010-2011. tanévre Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben