EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM HÁZIREND Elfogadva: Jóváhagyva:

2 Kollégiumi házirend tanév Bevezetés: A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint a kollégium munkarendjét. Betartása és betartatása kollégiumunk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A házirendet: A kollégium igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor kollégiumi szülői választmány és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; 46/2001. (XII.22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés alapprogramjának kiadásáról továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló kollégiumi belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt egyes pontjai a pedagógusokra és más alkalmazottakra is vonatkozik (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 2

3 A kollégiumi csoportvezetők minden kollégiumi év első csoportfoglalkozásán feldolgoztatják a diákokkal a házirend szövegét, és megismertetik azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelezettségekkel foglalkoznak. Az emberi együttélés, és tanulás feltételének biztosítása az alábbi alapszabályok betartását teszi szükségessé. Napirend: melléklet szerint Előírásai a közösség minden tagjára (tanár, diák, és alkalmazott) kötelezőek, egyúttal meghatározza a diákoknak egymással kapcsolatos magatartását. Hazautazás: Pénteken 15 óráig el kell hagyni a kollégiumot. Hétköznap csak indokolt esetben szülői kérésre, osztályfőnöki jelzésre, nevelőtanári engedéllyel utazhat haza a tanuló. Visszaérkezés: Vasárnap óráig, illetve másnap reggel 7.20-ig azok számára, akik arra a szülő kérésére (ellenőrzőben) engedélyt kaptak. Látogatás, vendégfogadás: Szilenciumi időn kívül az épület előterében, vagy a kollégium társalgójában lehet vendéget fogadni. Beteg tanuló ellátása: A tanulók orvosi ellátását az iskolaorvos végzi. Rendelés az Egry József Középiskola tanulóinak szerdán 9-11 óráig. Körzeti orvosi ellátás, sürgős esetben a Balatonakali és Zánka orvosi rendelőben. Rendelési idők a mellékletben. Akit az orvos kiírt, annak az első adandó közlekedési eszközzel haza kell mennie! Tanulók mulasztására, a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések: A tanuló hiányzása esetén (betegség, egyéb ok ) köteles a szülő értesíteni a kollégiumot (telefonon személyesen, osztályfőnökön keresztül ). A hiányzást igazoltnak tekintjük: - orvosi igazolás, - szülői előzetes bejelentés alapján, - rendkívüli esetben ennek mérlegelése nevelőtanári hatáskör! Előzetes szülői bejelentés nélküli távolmaradás esetén a kollégium azonnal értesíti a szülőt. 3

4 Ágyneműcsere, takarítás: Ágyneműt minden tanuló saját maga hoz. A kollégium csak rendkívüli esetben biztosít. A szobák és a közös helyiségek takarítása mindennap beosztás szerint történik. Nagytakarítás: csütörtök szilenciumig, vagy szilencium után, nevelőtanárral történt egyeztetés alapján. Étkezési térítési díj befizetése,visszafizetése: Étkezési díjat a megrendelt étkezések után köteles a szülő fizetni. A befizetés minden hónap második hétfő-kedd 08:00 12:00 óráig az iskola gazdasági irodájában történik készpénzben. Igény szerint a befizetés történhet átutalással vagy csekk befizetésével. Az előre megrendelt étkezéseket lemondani csak betegség esetén vagy szülő által aláírt lemondás esetén lehet. A lemondott étkezések ára a következő hónapban kerül jóváírásra, ill. visszatérítésre. Élelmiszer tárolása: Egészségügyi szempontból romlandó élelmiszert hétfő estig el kell fogyasztani. Élelmet a hálókban tartani kizárólag hűtőszekrényben lehet. Elektromos eszközök: Az otthonról hozott elektromos eszközöket mindenki saját felelősségére használja. Szilenciumi rend: Szilencium kezdetétől a kollégium épületét elhagyni kizárólag indokolt esetben nevelőtanári engedéllyel lehet. A tanulóterem rendjéért minden diák felelős. A kollégium épületében tanítási idő alatt tanuló nem tartózkodhat, kivétel gyakorlatos diákok nevelőtanári felügyelettel. Jutalmazás: A jutalmazásnál szem előtt kell tartani, hogy nem jutalom az, ami jogszabály alapján kötelezően jár a tanulónak, s nem jutalom a szociális helyzet alapján járó juttatás sem. Jutalmazások: - Szabad szilencium ( egy-egy alkalom ) - dicséretek, diákönkormányzat által javasolt nevelőtanári, kollégiumvezetői dicséret adható, írásban. - A kiemelkedő tanulmányi eredményért a félévi és az év végi diákgyűlésen jutalom adható, - az a tanuló, akinek előző évi ill. első félévi tanulmányi átlaga 4,5 vagy ennél jobb, szilencium-mentességet kaphat- kollégiumvezetői 4

5 határozat alapján -, tehát tanulási idejét maga választhatja meg, szilencium alatt sem köteles a kollégiumi épületben tartózkodni! - az a tanuló, aki az előző évi, ill. a félévi eredményéhez képest min. 0,5 tizedet javít és eléri a 3,75-öt szilencium-kedvezményt kaphat a kollégiumvezető és a nevelőtanár mérlegelése alapján. - könyvjutalom adható - tanulmányi ösztöndíj adható Fegyelmező intézkedések formái: Fegyelmező intézkedések: - Nevelőtanári - szigorú nevelő tanári - DÖK figyelmeztetés - kollégium vezetői figyelmeztetés Fegyelmi büntetés: Kt ában meghatározottak szerint A kollégiumi házirend súlyos megsértésének minősül és kizárást vonhat maga után: - alkoholfogyasztás - kollégium engedély nélküli elhagyása (délután, éjszaka) - nagymérvű szándékos rongálás - közösségi viselkedési normák alapvető megsértése - kötelező rendezvényről engedély nélküli távolmaradás - durvaság, erőszakoskodás - tulajdonjogok megsértése, (lopás) - elsősavatás, csicskáztatás - a szilenciumi rend folyamatos zavarása - szobakulccsal történő bármilyen visszaélés - nevelőtanár utasításainak megtagadása - Ezen szabályok betartása igényli a tanulók fegyelmezettségét, rendszeretetét, önállóságát, felelősségérzetét, figyelmességét, amelyek kialakítása kell, hogy képezze a nevelőmunka alapját. E munka segítői a diákönkormányzat tagjai. Kártérítési kötelezettség: Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás megakadályozása, az esetleges keletkezett kár megtérítése Kt. 77. szerint 5

6 A diákönkormányzat: A kollégium valamennyi lakója választó és választható az ifjúsági önkormányzatba. Az önkormányzat funkcióját, a tanulóifjúság képviseletét a Diákönkormányzat irányításával látja el. Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben a megfelelő formák betartásával véleményét kérni a kollégiumban működő önkormányzattól és a kollégium vezetőségétől (iskola igazgatója, kollégiumvezető). A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számukra biztosított berendezések és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára, a meghatározott rend szerint. A tanulóknak joguk van tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni. Minden tanulónak joga van a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni, amennyiben más kötelezettségeit nem sérti, illetve az azokon való részvételtől a diákönkormányzat döntése értelmében eltiltva nincs. A tanulók joga, hogy érdeklődésüknek megfelelően részt vegyenek a diákkörök munkájában. E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sérthetik. A zavartalan tanulmányi munka biztosítása érdekében a tanulók személyenként legfeljebb két szabadidős tevékenységi formába kapcsolódhatnak be. Tanulók jogai: - azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést, a meghatározott tanévre mindaddig, amíg a Házirend előírásait betartják jogosultak a kollégiumban lakni. - választhat, választható - szabad véleménynyilvánítás joga minden kérdésről - joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz (kollégiumi alapdokumentumok, kollégiumi diákfórum, DÖK, faliújság, dumanap) - joga, hogy tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról - diákjog érvényesítése - joga van részt venni a foglalkozásokon, rendezvényeken, programokon - igénybe venni az intézmény helyiségeit és felszereléseit - joga van a szociális és társadalmi juttatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz - A tanuló személyiségének szabad kibontakozását az iskola valamennyi pedagógus és nem pedagógus dolgozója aktív támogatásával segíti, kerüli az olyan helyzeteket, amely a tanulószemélyiségi jogát sértheti. - A tanulót a szabad véleménynyilvánítási joga arra is kötelezi, hogy tartsa tiszteletben társai, az őt tanító pedagógusok ugyanezen jogait. 6

7 - A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket és az iskola létesítményeit. (Számítástechnikai termek, könyvtár, tornaterem, zsibongó, játékasztalok stb.) - A tanuló joga, hogy a kollégiumban érvényes balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismerje. A szabályok tudomásul vételét a Balesetvédelmi oktatás és a Tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyvének aláírásával igazolja, amely a tanév első napján kerül ismertetésre. - Sérelem esetén a kollégium tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. - Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. - Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámát érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét, a tanulók 20 %-a számít nagyobb közösségnek A kollégiumba beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják A tanulók kötelezettségei: - Minden tanulónak kötelessége betartani és betartatni az együttélés szabályait, az állampolgári etika normái szerint élni és dolgozni. - A kollégiumban lakó valamennyi tanulónak kötelessége megjelenésével, munkájával, tanulásával, fegyelmezettségéve, kulturális- és sporttevékenységével egyaránt a kollégium jó hírnevét öregbíteni. Kötelessége továbbá, hogy az erről megfeledkezőket figyelmeztesse, a közösségi életben nehezen beilleszkedőket, a gyengébb képességűeket segítse és támogassa. - Minden tanulónak kötelessége a közösségi és személyi tulajdon védelme, a kollégium felszerelési és berendezési tárgyainak gondos és rendeltetésszerű használata, a rongálás megakadályozása, az esetleges keletkezett kár megtérítése. - Az előírt kollégiumi étkezési díjat minden, az étkezést igénybe vevő tanuló, köteles havonta befizetni. - A kollégium minden tanulója köteles a higiéniai előírásokat betartani, tisztaságát ápolni, hajviseletét, ruházatát, eszközeit, felszerelési tárgyait, valamint az általa használt helyiségeket rendben tartani. - Minden tanulónak kötelessége a napi- és házirend, a hazautazás, az eltávozás előírásait betartani. 7

8 - A tanuló köteles szülőjét (gondviselőjét) tájékoztatni a kollégiumi előírásokról és kérésekről, melyek alapján a szülő megismeri a kollégium belső életét, gyermeke közösségéhez való viszonyát, képes díjbefizetési és felmerülő kártérítési kötelezettségének eleget tenni, és a kollégium által kért hivatalos tájékoztatást megadni. - Kötelező a csoportfoglalkozásokon való részvétel. - A kollégiumi rendezvényeken való részvétel minden tanár és diák számára kötelező! o betartsák a kollégiumi házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, o tartsák tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértsék, o rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyenek - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeiknek, o biztosítsák a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, o segítsék intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, o tiszteljék társaikat és az iskola dolgozóit, A kollégium munkarendje A tanulók az iskolai szervezésű elfoglaltságon kívüli időt a kollégiumban töltik és tanulásra, művelődésre, sportra, szórakozásra, szervezett kollégiumi foglalkozásokra, rendezvényekre, személyes dolgaik és környezetük tisztántartására, valamint pihenésre fordítják. NAPIREND: mellékletben 8

9 Tanórán kívüli foglalkozások, kollégiumi foglalkozások rendje a) Szabadidős tevékenységek A kollégiumi szakkörök időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak. A kollégiumban a következő szakkörök működnek (heti rendszerességgel ) Országjárás vezető Kollégiumi újság Sárkányhajó Borászati-gasztronómiai Fotó Süti klub Orosz Furulya Angol Íjászat Színház Kézműves Tűzzománc Rajz Időjós Labdarúgás Kézilabda Horgász Mindentudás egyeteme Gyöngyszövő A kollégiumba felvett tanulókból csoportokat kell kialakítani. Az egyes csoportok létszámát és összetételét a helyi körülmények figyelembevételével a kollégiumvezető az iskola igazgatójának egyetértésével határozza meg a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatainak meghallgatása után. 9

10 b) Csoportfoglalkozások: A kollégiumi csoportfoglalkozások időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak. Évfolyamok Csoport Csoport létszámok 9 / A 1. csoport 20 fő 9 / B 2. csoport 20 fő 9 / C 3. csoport 16 fő 10 / A 4. csoport 18 fő /A 5. csoport 22 fő / C 6. csoport 14 fő / B 7. csoport 20 fő c) Tanulást segítő tevékenységek: A kollégiumi korrepetálások időpontjai a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásához alkalmazkodva kéthónapos terv alapján kerülnek kihirdetésre a diákoknak Tantárgy Létszám Fizika 9 Kémia 9 Orosz 7 Magyar Inform-gépírás 15 Történelem 17 Matematika Vendéglátás-id.forg. Földrajz Német d) Kimenő, hazautazás - A tanulók minden tanítási napon órarendtől függően ig rendelkeznek szabadidejükkel. Egyéb kötelezettségeiket a házi- és napirend tartalmazza. 10

11 - A tanulók minden hétvégén hazautazhatnak, kivéve akkor, ha a nevelőtestület és a diákönkormányzat együttes döntése alapján szabadidejükre a kollégium igényt tart. Ez azonban nem haladhatja meg a tanév során adódó hétvégék 12. 5%-át (évi 5 alkalom). - Hét közben hazautazási engedély adható: (nevelőtanár által) ellenőrző és telefon, vagy előre ellenőrzőben, vagy előre telefonon elkérve és utólag ellenőrzőbe beírva. - Az állami gondozásban lévő tanulók nevelőszülőkhöz, rokonokhoz való szünidei távollétet indokolt esetben a gyámhatóságtól kért javaslat alapján a kollégium vezetője engedélyezheti. - A többnapos tanítási (őszi, téli, tavaszi, nyári) szünetekben a kollégium nem üzemel. A kollégiumot az utolsó tanítási napon délután 15 óráig el kell hagyni és a tanítást megelőző napon lehet oda visszatérni. Ettől különlegesen indokolt esetben el lehet térni. - Az állami gondozásban lévő tanulók szünidei ellátásáról a Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet gondoskodik. Hagyományok ápolása, ünnepélyek, megemlékezések - Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium tanulói is kötelezően vesznek részt. Ezeken a napokon külön ünnepséget, megemlékezést nem kell tartani, de a kollégium a maga sajátos eszközeivel járuljon hozzá a tanulók ünnepi élményeinek fokozásához. - Az éves munkatervben rögzített időpontban meg kell tartani a kollégiumi közgyűlést (évente kétszer). - A munkatervben szereplő hagyományos kollégiumi szintű programok (karácsony, végzős tanulók búcsúztatása, versenyek, stb.) szervezése, lebonyolítása segítse elő a kollégiumi közösségek összekovácsolását, az otthonos környezet és az otthonosságérzet kialakítását. - A kollégiumban rendezett programok sikerességének elősegítése valamennyi tanuló fontos feladata. Vonatkozik ez azokra a rendezvényekre is amelyeken a kollégium képviselteti magát. - A kollégiumi ünnepélyek, rendezvények szervezését a diákönkormányzat irányításával a diákközösségek végzik a kollégiumvezető és a nevelőtestület tudatával, egyetértésével és támogatásával. - Minden diák számára kötelező a fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya, fekete cipő, egyen nyakkendő viselése az iskolai ünnepélyeken. 11

12 A tanulók kollégiumon kívüli tevékenysége - A kollégium tanulói valamely szervezet, egyesület munkájában a kollégium vezetőjének szülei egyetértéssel adott engedélyével vehetnek részt. Az engedély meghatározott időre, vagy egy-egy alkalomra szól. - A nevelőtanárnak rendszeresen tájékozódnia kell a tanuló kollégiumon kívüli tevékenységéről, szükség esetén tapasztalatairól értesítse a tanuló osztályfőnökét, szüleit és a nevelőtestületet. A kollégium pedagógiai programjához kapcsolódóan kollégiumon kívüli rendezvényeket szervez - A diákok magatartása tükrözze a kollégium szellemiségét, nevelési elveit. - Kollégiumi által szervezett rendezvényeken a diákok kötelesek azokat a viselkedési szabályokat betartani amelyek a kollégistákra a kollégiumban is vonatkoznak. Kirándulások A kollégiumban elsősorban munkaszüneti napon az ismeretek megszerzése, elmélyítése, valamint a szabadidő egészséges és hasznos eltöltése érdekében kirándulás szervezhető. A kirándulások anyagi fedezetét elsősorban a tanulók biztosítják. Indokolt esetben a diákönkormányzat egyetértésével az intézmény diákjóléti keretéből adható hozzájárulás az utazás költségeire. Az összegyűjtött pénzösszeg célszerű és reális felhasználását a nevelőtanár felügyeletével és javaslatainak figyelembevételével a diákönkormányzat biztosítja. A nevelőtestület és a kollégium diákönkormányzat vezetősége javaslatát figyelembe véve jutalomként is szervezhető kirándulás a tanulók meghatározott közösségei vagy egyes tanulók részére is. Ebben az esetben a kirándulás költségeit a diákjóléti keretből kell fedezni. 12

13 A kollégium dolgozói a tanulók költségén nem vehetnek részt a kirándulásokon A kollégiumi elhelyezés iránti kérelmek elbírálásának elvei: Szabad férőhely esetén a kollégium a törvény által előírt véleményeket meghallgatva minden az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumba felvett tanulónak kollégiumi férőhelyet biztosít. Ezekre az elvekre csak akkor van szükség, amikor túljelentkezés van a kollégiumi férőhelyekre. Ilyenkor elsőbbséget élveznek azok a tanulók, akiknek felvételi jogszabály / Ktv. 68. / 3 /bekezdés / írja elő. Ezt követően az elbírálás szempontjai a következők: - hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók, - árva, félárva gyerekek, - több gyermekes családok gyermekei. - bejárás megoldhatatlansága miatt. Az újra felvételnél hátrányba kerül az a tanuló, aki osztályismétléssel bukott, vagy akinek a magatartása a tanév során bomlasztó, kifogásolható, és ezen javítani nem akar. 13

14 Mellékletek: I. Napirend II. Kollégium létesítményeinek használati rendje III. Recepciós rend, 14

15 ZÁRADÉK: 1) Ezen Kollégiumi házirendet a Nevelőtestület elfogadta, miután a Szülői választmány élt a véleményezési jogával, a Diákönkormányzat egyetértett a Házirend tanulókkal kapcsolatos egyes pontjaival. 2) Érdekeltek ezt aláírásukkal elismerik. 3) A Kollégiumi házirend azonban a fenntartó jóváhagyó nyilatkozatának megérkezése után válik érvényessé, attól a naptól kezdve hatályos. Zánka, szeptember 22.. Szülői választmány képviselője.. Kollégium igazgató.. Nevelőtestület képviselője.. Diákönkormányzat elnöke P.H. 15

16 MELLÉKLETEK 16

17 I.sz. melléklet Napirend: ÉBRESZTŐ: 6.30-kor SZOBÁK ELLENŐRZÉSE: 7.20-ig REGGELI: (épületek szerint) EBÉD: ig KIMENŐ: ig SZILENCIUM: ig PÓTSZILENCIUM: ig VACSORA: ig SZABADFOGLALKOZÁS: ig ESTI ENGEDÉLYEZHETŐ KIMENŐ: (nevelőtanár engedélyezheti és visszavonhatja tanulmányi munkától, magatartástól függően.) Nyári időszámítás szerint: ig Téli időszámítás szerint: ig ELŐKÉSZÜLET A VILLANYOLTÁSRA: tól VILLANYOLTÁS: órakor 23:00 órakor Felnőtt korosztály ESTI TANULÁS: (csak nevelőtanári engedéllyel a többiek nyugalmának zavarása nélkül legfeljebb ig engedélyezhető. HAZAUTAZÁS: pénteken: ig VISSZAÉRKEZÉS: vasárnap: ig (szülői írásbeli kérésre hétfőn reggel 7.20-ig) HÉTKÖZI VISSZAÉRKEZÉS: ig, a később visszaérkező diák a szilenciumot nem zavarhatja, köteles a szünetig a recepción tartózkodni. 17

18 II. sz. melléklet A kollégiumi létesítmények és helyiségek használati rendje, lehetőségei: 1) A kollégium helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. A kollégium minden tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért - a kollégium rendjének, tisztaságának megőrzéséért Napi takarítás: 7.20-ig Heti nagytakarítás: csütörtökön ig vagy után - az energiatakarékos felhasználásáért (fürdés, mosogatás-különös tekintettel a higiéniai szempontokra) - az óvó védő rendszabályok betartásáért. 2) Az egyes helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a kollégiumvezető és a leltárilag felelős alkalmazott együttes engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 3) Az üresen hagyott szobákat, helyiségeket biztonságosan zárni kell. 4) Kijelölt tanulószobák: ig minden tanuló a nap bármely időpontjában után nevelőtanári engedéllyel Szauna konditerem nyitva tartása: A diákok számára ingyenes: kedd szerda más időpontban, egyeztetés után fizetős. Sportcsarnok használati rendje: hétfő kedd szerda csütörtök mindig tanári felügyelettel. 18

19 Könyvtár használati rendje: hétfő 10:00-15:30 kedd 9:00-15:30 szerda 9:00-17:00 csütörtök 9:00-15:30 péntek 8:00-12:00 Zeneterem, klub: (hétfőtől-péntekig) 21:30-ig, rendkívüli eset: foglalkozás, rendezvény ideje alatt Számítógépterem: Naponta: 12:30 21:30 (A számítógépterem használati rendjének megfelelően.) Konyha: ig Mosókonyha: :30-ig Tv szoba, társalgó: (Rendkívüli esetben nevelőtanári engedéllyel.) Iskolaorvos: minden szerdán

20 III. sz. melléklet: Recepciós rendszer A recepció célja: 1. Segíteni a nevelőtanárok munkáját 2. Segíteni a diákoknak, közvetíteni a diákok és a látogatók között 3. Állandó, rendszeres feladatvállalással részt venni a kollégium életében 4. Közösségért végzett munka gyakorlása A recepciós beosztás szempontjai: Mindenki egyenlő részt vállal a közös munkából. Felmentést kapnak a végzősök a második félévben, mivel nekik elsőrendű feladatuk az érettségire, ill. vizsgára készülés. A 11. osztályosokat májusban és júniusban már nem osztjuk be, mivel általában ők is vizsgáznak év végén. A havi beosztási terv elkészülte után a beosztást készítő nevelőtanár egyeztet a diákokkal. Módosítást lehet kérni pl., ha az adott délután a diáknak szakköre, délutános tanítása, egyéb iskolai elfoglaltsága van, illetve egyéb méltánylást érdemlő esetben. Vasárnapi recepciót legalább egyet mindenkinek vállalnia kell, akkor is, ha egyébként hétfői visszajáró. Kivétel, ha az utazás miatt vagy csak nagyon korán, vagy csak nagyon későn (16.30 előtt, után tud visszaérkezni.) Ebben az esetben két hétköznapi recepcióval ki lehet váltani a vasárnapit. A recepciós feladatai: A recepció ideje: tól zárásig: (ált ig) Vasárnap 17 órától. A recepciós kezdéskor felszólítás nélkül. Saját tollával jelentkezik. - a recepció ideje alatt a helyén tartózkodik - figyelemmel kíséri a ki-és bejövő tanulókat, felnőtteket - a kollégistákkal beíratja a recepciós füzetbe a távozásuk idejét, helyét - regisztráltatja a vendégeket - kezeli a telefont, akit telefonon keresnek, azt lehívja, a telefonüzeneteket feljegyzi, átadja - a kollégiumi épület zárása után gondoskodik a recepciós munkahely és a földszint tiszta, rendes átadásáról - minden szobába bemegy, meggyőződik róla, hogy mindenki visszaérkezett-e, a hiányzókat felírja 20

21 A nevelőtanár esetleges egyéb utasításait végrehajtja, a rendellenességeket jelenti. A recepció munkahely. A recepción lehet tanulni, olvasni főként a szilencium ideje alatt, ill. ha a forgalom engedi, és lehet a szilenciumot kivéve halkan zenét hallgatni. Nem lehet: társaságot fogadni, kaszinózni, hangoskodni, másoknak az indokoltnál hosszabb ideig tartózkodni. A recepció helyét csak nevelőtanári engedéllyel szabad elhagyni, még rövid időre is. A nevelőtanárnak mindig tudnia kell, hogy tartózkodik a recepciós. A recepciós beosztást csak a beosztást végző nevelőtanárral együtt lehet megváltoztatni, módosítani T/2 épület - T/4 épület recepciós rendje: 1. Recepciós feladatot lát el a kollégium minden lakója. A recepcióra való jelentkezésnél a diákok választhatják meg recepciós napjukat. A recepciós feladatok ellátása alól mentesülhetnek a mindenkori végzős évfolyamok januártól. 2. A recepció helye a földszinti tanári mellett kialakított recepciós asztalnál van. 3. A recepciónál az ügyelet ideje alatt csak a mindenkori recepciós tartózkodhat. 4. A recepciós a helyét csak nevelőtanári engedéllyel hagyhatja el, miután helyettesről gondoskodott. Vacsorázni is csak úgy mehet el, ha keresett valakit maga helyett és a nevelőtanárnak ezt jelezte. 5. A recepción szolgálatot teljesítő diák ig végzi feladatát. A recepciót az ügyelet végén csak úgy hagyhatja el, hogy a nevelőtanár erre engedélyt ad. 6. A vasárnapi recepció ideje ig tart, minden más, a fentiekben leírt szabály a vasárnapi recepciózásra is érvényes. Kivétel lehet: nevelőtanárral történt előzetes egyeztetés után, rendkívüli ok (pl. vonat késése miatt későbbi kezdés). 21

22 7. A recepciós segíti a - Tanárok - Diáktársak - kollégiumba látogató diákok, felnőttek - karbantartást végző szakemberek, életvitelét, munkáját. 8. A recepciós ügyelete alatt teljes felelősséggel tartozik - a kollégium rendjéért - a házirend betartásáért - a napirend megvalósulásáért. A recepciós köteles a tanárok utasításait, kéréseit végrehajtani. 9. A recepciós feladatai: - A recepció kezdetén ellenőrzi a recepciós hely és a konyha épségét, tisztaságát és ezt rögzíti az ügyeletes füzetbe. - A recepció kezdetén meggyőződik az épületben tartózkodó diákok létszámáról (szobákban történő ellenőrzéssel), az épületben tartózkodó tanárokról és rögzíti az ügyeletes füzetben. - Az épületből távozókat folyamatosan figyelemmel kíséri, bejegyzi a füzetbe. - Az épületbe érkező és nem itt lakó diákokat (T/4., központi épület) név szerint, érkezési és távozási időpont szerint beírja a füzetbe. - A telefonüzeneteket rögzíti és személyre szólóan továbbítja. - Információt nyújt. - Napi sajtó, személyre szóló küldemények, üzenetek továbbítása. - Az épületbe érkező felnőttek regisztrálása, tájékoztatása, útbaigazítása. - Felnőtt érkezésekor minden esetben köteles ezt jelezni az ügyeletes nevelőtanárnak. - Nyilvános telefon használatát segíti. - Felhívja a figyelmet a szabályok, házirend betartására és a szabadidős ill. kötelező foglalkozások időpontjaira. - A konyhakulcsot a recepciós adja ki, és mielőtt visszaveszi, ellenőrzi, hogy a konyhát és a benne lévő eszközöket rendben hagyták-e ott. 22

23 A recepciós naplóban rögzíti: Amennyiben a konyha rendje nem megfelelő, és a recepciós nem tudja a füzetből visszaellenőrizni a felelőst, úgy maga tesz rendet és takarít ki! - A recepció befejezésekor a recepciós köteles az ügyeleti helyet tisztán, rendben átadni az ügyeletes nevelőtanárnak. - az eseményeket - a távollevőket (pontos távozási idővel és hely megjelöléssel, ahová a diák távozott) - telefonüzeneteket - későket - észrevételeit - az érkezőket (pontos érkezési idővel és annak megjelölésével, hogy kihez érkeztek) - váratlan esemény bekövetkezésekor (tűz, víz, baleset stb.) azonnal jelzi az ügyeletes nevelőtanárnak, vagy szükség esetén intézkedik (segítséget nyújt, segítséget kér a 8000-es telefonszámon) A recepció befejezésekor a -bejárati ajtó zárása után- köteles ellenőrizni: ( ) - a kollégium létszámát - a hiányzókat szoba és név szerint (saját szintjén személyesen) - a közös helyiségek rendjét - a konyha rendjét - az ajtók, ablakok zárását - a földszinti tantermek zárását 10. Recepciót cserélni csak a beosztást készítő nevelőtanár (Peresztegi József és Soha Magdolna.) engedélyével lehet. Aki engedély nélkül cserél vagy igazolatlanul nem teljesíti recepciós feladatát, a következő hónapban két ügyeletet lát el! 11. A diákrecepciós mindenkor az ügyeletes nevelőtanár (ok) felügyelete mellett végzi munkáját úgy, hogy körültekintő, gondos feladatvégzésével hozzájárul a kollégium életének jobbításához. 23

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Készítette: Veres Katalin Beosztása: igazgató Jóváhagyta: Beosztása: Aláírás: Aláírás: Dátum: Budapest, 2010. február 25 Dátum:Budapest, 2010. február

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben