I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:"

Átírás

1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai száma: Tevékenységi kör TEÁOR szerint: 3530 Gız- és melegvíz ellátás 3511 Villamosenergia-termelés 4322 Víz-, gáz-, főtésszerelés A beszámoló aláírására feljogosított személy: Szekó Józsefné (Mohács, Drágffy J. u. 3/D) mb. ügyvezetı igazgató A Mohácsi Hıszolgáltató Kft január 01-én, a Mohács Városi Önkormányzat újonnan alakult, egyszemélyes Kft-jeként kezdte meg mőködését. A társaság induló tıkéje ,- Ft volt, a jelenlegi mőködtetett eft jegyzett tıke az alapító által apportálás útján, alaptıke emelésként teljes egészében rendelkezésre bocsátott vagyonból alakult ki. Az alapító a jegyzett tıkén kívül összesen eft értékő tıketartalékot is biztosított, amely az évek során eft-ra csökkent. A jegyzett tıke a tárgyév során nem változott. A társaság nettó árbevétele eft, amely túlnyomó részben a lakossági illetve közületi távhı és melegvíz ellátásból, kisebb részben javítási, karbantartási munkavégzésbıl, vállalkozás jellegő tevékenységbıl, valamint eft villamos energia értékesítésbıl származik. 1

2 A társaság vezetése: A társaság ügyvezetıje Keresztény Lajos, június elején elhunyt, a tulajdonos önkormányzat Szekó Józsefnét, volt felügyelı bizottsági tagot bízta meg a társaság vezetésével. A könyvelést és a beszámoló készítését Berki Lajos (7700 Mohács, Brand E. u. 1/B) regisztrált mérlegképes könyvelı végezte, regisztrációs száma: A társaság könyvvizsgálója: Faddi László (7621 Pécs, Mária u. 20/2) bejegyzett könyvvizsgáló, engedély száma: Társaság Felügyelı Bizottságának tagjai: - Dr Csizmadia Csaba - Kovács László - Pávkovics Gábor Részükre a társaság évben tiszteletdíjat nem fizetett ki. A társaság évben a könyvvizsgáló illetve a felügyelı bizottság tagjai részére sem elıleget, sem kölcsönt vagy hitelt nem adott, illetve nem nyújtott. A társaság Keresztény Lajos volt ügyvezetı részére az elmúlt évek eredményes gazdálkodás után, a tulajdonos által meghatározott összegő prémium került kifizetésre. 2. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa Könyvvezetés módszere: kettıs könyvvitel Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés A társaság a készletekrıl évközben folyamatos nyilvántartást vezet és a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jeleníti meg. 2

3 A beszámoló választott formája: Alkalmazott mérleg a számviteli törvény szerint: A típusú Alkalmazott eredmény kimutatás: összköltség eljárással készített A típusú A beszámoló összevontsága: egyszerősített éves beszámoló A beszámolási idıszak: Kezdete: január 01. Vége: december 31. Mérleg fordulónapja: december 31. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérleg készítésének idıpontja: A mérlegkészítés pénzegysége: ezer HUF Jelen kiegészítı melléklet a SZT 16.. (5.) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. A társaság számviteli politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése: A társaság a számviteli politikájának elve, hogy a számviteli rendszer a hatályos szabályozásnak, a vezetési és a tulajdonos információs igényeinek a költség haszonelv szem elıtt tartásával megfeleljen, a kimutatások a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi helyzetérıl megbízható és valós képet adjanak. A felmerült költségeket elsıdlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelı tagolásával biztosítja, hogy mind a külsı, mind a belsı információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályt nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtıl, a rendes üzleti meneten kívül esnek, nincsenek összefüggésbe a szokásos vállalkozási tevékenységgel. 3

4 A vállalkozás analitikus nyilvántartást vezet a készletekrıl, a vevıi követelésekrıl és a szállító tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegő kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintı gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszőrésére aktív és passzív idıbeli elhatárolás számlát alkalmaz a társaság. A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek és eljárások az elızı évihez képest nem változtak. Amortizációs rendszer: A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris leírással, a várható élettartam figyelembevételével történik. Értékcsökkenést negyedévente, az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100 eft alatti egyedi értékő eszközöket egy összegben amortizáljuk. A maradványérték megállapításától eltekintünk, ha nem jelentıs összegő, ha az egy évi értékcsökkenés értékét nem éri el. Értékvesztés elszámolása és visszaírása: Értékvesztést a társaság eszközeinél akkor számol el, ha az eszközök könyvszerinti értéke tartósan (legalább egy éven át) és jelentısen (száz ezer forintot, vagy az eszköz könyvszerinti értékét 5 %-kal meghaladóan) magasabb mint a vizsgált eszköz piaci érték, valamint, ha a eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, illetve rendeltetésének megfelelıen nem használható. Ha az értékvesztés elszámolásakor észlelt negatív jelenségek kedvezıen megváltoznak, akkor újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyvszerinti érték összegéig. Értékhelyesbítés elszámolása: A vállalkozás év végén nem élt a befektetett eszközöknél a Számviteli Törvény által megengedett, a mérlegben piaci értéken való szerepeltetésével, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 4

5 Jelentıs és lényeges tételek határainak szabályozása: Jelentıs összegőnek minısül az egy évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıke változásai abszolút értékben együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg fıösszegének 1 %-át, vagy a 20 millió forintot meghaladja. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelızı év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 10 %-kal változik. Követelések A társaság a fizetési határidın túli követeléseket az általános szabályokon túl akkor írhatja le hitelezési veszteségként, ha a követelés várhatóan behajtható összege a tízezer forintot nem haladja meg. Adósonként kis összegő követelések esetében nem kíván élni a csoportos értékvesztés elszámolásának lehetıségével. 3. A bázis- és tárgyidıszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások A beszámolóban össze nem hasonlítható adatok nincsenek. A tárgyidıszakban feltárt jelentıs összegő elızı idıszakra vonatkozó hibák és önrevíziók a beszámolóban nincsenek. Az értékelési eljárások változtatásának nincs hatása a mérlegre. Állományi létszám: - fizikai 20 fı - szellemi 5 fı Összesen 25 fı - teljes munkaidıs: 24 fı - részmunkaidıs 1 fı Összesen: 25 fı 5

6 Bérköltség: - fizikai eft - szellemi eft Összesen eft - teljes munkaidıs: eft - részmunkaidıs 873 eft Összesen: eft A személyi jellegő ráfordítások 17,9 %-kal, haladta meg az elızı évben kifizetettet évben átlagosan 6 %-os bérfejlesztésre került sor. Társasági adó alapját módosító tételek Adóalapot növelı tétel a Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés ( eft), adóalapot csökkentı tétel a Társasági adó törvény szerint elszámolt értékcsökkenés ( eft), a képzett fejlesztési tartalék ( eft), a befizetett helyi iparőzési adó (2.309 eft), valamint a társaság által fizetett alapítványi támogatás összege (150 eft). Befektetett eszközök, értékcsökkenés (eft) bruttó érték nettó érték ÉCS Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berend. gép, jármő Egyéb berend., felszerelés eft alatti tárgyi eszköz Összesen:

7 Kutatás, fejlesztés költségei A társaság évben kutatás, kísérleti fejlesztés címén költséget nem számolt el. Általános vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet A társaság a rábízott eszközöket, berendezéseket úgy tudta mőködtetni, hogy a fı tevékenység végzése a lakossági távhı és melegvíz ellátásban fennakadás, szolgáltatás kiesés nem volt. A szolgáltatás további zökkenımentes végzése a jövıben is több oldalról biztosított. Az elmúlt években megoldódott a lakossági fogyasztás mérése, amely lehetıvé tette az arányos fogyasztói költségviselést. A korábbi években üzembe helyezett 2 db gázmotornak köszönhetıen, az ország legolcsóbb szolgáltatói között tartják nyilván, amely egyben megoldja a főtımő villamos energia ellátását, valamint a termelt többlet energia értékesítésre került, melybıl eft nettó árbevétele keletkezett a társaságnak. Egyszerősített éves beszámoló elemzése Eredmény kimutatás A társaság belföldi értékesítés nettó árbevétele 10,1 %-kal haladták meg az elızı évit, amely egyrészt árváltozásból, másrészt az értékesített villamos energia volumenváltozásából keletkezett. Az egyéb bevételek összege 8,4 %-kal növekedett az elızı évihez képest, amely a lakosságot érintı távhı támogatás és lakhatási támogatás növekedése eredményezett. Az anyagjellegő ráfordítások 1,0 %-os csökkenését jelentısen befolyásolta, hogy a társaság évközben szolgáltatót váltott, így a gız elıállításához felhasznált földgázt olcsóbban tudja beszerezni. 7

8 A személyi jellegő ráfordítások 17,9 %-kal emelkedett az elızı évihez képest, melyet 6,0 %-os béremelés és az év végén kifizetett 13. havi bér és jutalom eredményezett. A 9,8 %-os bevétel növekedés mellett a ráfordítások csak 1,9 %-kal emelkedtek, az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye eft-tal emelkedett az elızı évihez képest. A szokásos vállalkozási eredmény és az adózás elıtti eredmény közötti különbséget a pénzügyi mőveletek eredménye (5.593 eft) és a negatív rendkívüli eredmény okozza (-350 eft) A társaságot a évi eredménye után eft társasági adó és eft társasági különadó fizetési kötelezettség terheli, adókedvezményt nem vehet igénybe. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezéskor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. A vállalkozás tevékenységébıl veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplı környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek. A mérlegben kimutatott kötelezettségek futamideje minden esetben 1 évnél rövidebb. A társaságnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. Lekötött tartalék: A társaság az adózás elıtti eredményébıl eft fejlesztési tartalékot képzett. 8

9 Mérlegelemzés mutatószámok alapján - Tıkeerısség: Saját tıke eft x 100 = x 100 = 90,8 % Mérleg fıösszeg eft - Mérleg szerinti eredmény aránya: Mérleg szerinti eredmény eft x 100 = x 100 = 13,8 % Saját tıke eft - Saját tıke növekedésének aránya: Saját tıke eft x 100 = x 100 = 367,6 % Jegyzett tıke eft - Befektetett eszközök fedezete: Saját tıke eft x 100 = x 100 = 491,8 % Befektetett eszközök eft - Pénzeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek aránya: Likvid pénzeszközök eft x 100 = x 100 = 2537,1 % Rövid lejáratú köt eft - Idegen tıke alakulása: Kötelezettségek eft x 100 = x 100 = 1,6 % Mérleg fıösszeg eft 9

10 - Likviditási mutató: - Likviditási gyorsráta: Forgóeszközök eft x 100 = x 100 = 3996,6 % Rövid lejáratú köt eft Forgóeszközök - készletek eft x 100 = x 100 = 3884,7 % Rövid lejáratú kötelezettség eft - Árbevétel arányos eredmény: Üzemi (üzleti) eredmény eft x 100 = x 100 = 9,7 % Ért. Nettó árbevétele eft - Eszközök megtérülési rátája: Ért. Nettó árbevétele eft x 100 = x 100 = 129,8 % Eszközök összesen eft - Idegen tıke alakulása: Kötelezettségek eft x 100 = x 100 = 1,8 % Saját tıke eft Mohács, Szekó Józsefné vállalkozás vezetıje-képviselıje 10

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben