KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft december 31-én végződő év. éves beszámolójának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának"

Átírás

1 A Váti Nonprofit Kft december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, május 30. P H Ügyvezető igazgató 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban a Társaság ) Székhely: Budapest, Gellérthegy u Telephelyek: 1111 Budapest, Budafoki út Békéscsaba, Derkovits sor Eger, Jókai u Mátészalka, Szalkai László u Pécs, Rákóczi út Sopron, Verő József u Szeged, Gogol u Szombathely Selyemrét u Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Alapítás időpontja: február 14.. Cégjegyzékszám: KSH besorolási száma: Alapító: Jegyzett tőke: A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztere ezer Ft A tulajdonosi jogok gyakorlója: évben Nemzeti Fejlesztési Minisztérium január 2-től MAG Zrt. A Társaság közvetett tulajdonosa: 2012 január 2-tól a Magyar Fejlesztési Bank Zrt A konszolidációs beszámolót a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. készíti. Megtekinthető: 1051 Budapest, Nádor utca

3 A Társaság fő tevékenységi köre: az üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése. Hazánk EU tagállammá válása óta a Regionális Fejlesztés Operatív Programban (ROP) és az INTERREG Közösségi Kezdeményezési programokban a VÁTI közreműködő szervezetként, illetve végső kedvezményezettként vett részt. A as támogatási időszakban, előbb az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), majd az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 7 regionális programjának humán infrastruktúra prioritásait, valamint az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás programot kezelte. Tervezi, koordinálja és végrehajtja az Európai Területi Együttműködési Programokat (ETE) és menedzseli a Határon Átnyúló Együttműködési Programokat (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) programjait is. A 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet 176/2012 Kormányrendelettel történt módosítása alapján július 29.-től az ÚSZT programok feladatellátása átkerült a MAG Zrt.-hez. A Társaság az általa végzett közfeladatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium illetve jogutódjai (Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és a Nonprofit Kft. között létrejött Közhasznú keretszerződés alapján kötött éves finanszírozási megállapodások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodások alapján látja el. A Társaságnál a évi C. törvény 155. (2) bekezdése alapján kötelező az éves beszámoló felülvizsgáltatása könyvvizsgáló által. A Társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság számon bejegyzett, könyvvizsgálói jogosítvánnyal felruházott társaság végzete, amely engedély határozatlan ideig érvényes. Felelős könyvvizsgáló: Dr. Eperjes Ferenc (Kamarai bejegyzés száma: ). A Társaság beszámolóját Bacsó Anna állította össze, kamarai regisztrációs száma A mérlegben, eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben a tárgyév alatt közötti gazdasági időszakot értjük. Az éves beszámoló aláírására jogosult Szépfy Tamás Bence ügyvezető igazgató. A társaság december 31-én az alábbi társaságoknak tulajdonosa: Váti Városépítési Tanácsadó Kft. Részesedés mértéke: 100% Székhelye: 1016 Budapest Gellérthegy u Jegyzett tőke összege: Ft Ráckevei Kastély-Építész Vendégház KFt. Részesedés mértéke: 7% Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út Jegyzett tőke összege: Ft Alföld Rt "f.a" Részesedés mértéke: 9,9% Székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth L u. 2. Jegyzett tőke összege: Ft A felszámolás alatt lévő Alföld Rt feletti tulajdonosi jogokat a felszámoló gyakorolja. 3

4 2. SZÁMVITELI POLITIKA A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a ''Törvény''), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: 2.1. A beszámoló készítés napja A Társaság mérlegkészítésének időpontja a fordulónapot követő év február 28. napja Eszközök minősítésének szabályai, értékelési módok és eljárások Immateriális javak Az immateriális javak közé soroljuk a következő forgalomképes dolgokat, jogokat: Vagyoni értékű jogok: Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Szellemi termékek: Nem anyagi természetű, forgalomképes, vagyoni értéket vagy jogokat megtestesítő eszközök, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták, vagy a Társaság állította elő, illetve hogy használatba vették azokat vagy sem. Üzleti vagy cégérték: Számviteli fogalmának tulajdonságához tartozik, hogy kizárólag valamely vállalat (vagy annak önálló szervezeti vagy technológiai egysége) vagy gazdasági társaság megvétele esetén jelentkezhet az eszközök állománya között. Ebben az esetben is csak akkor, ha a fizetett érték magasabb, mint a szervezettel együtt átvett eszközöknek a kötelezettségekkel csökkentett összege Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Műszaki berendezések, gépek, járművek - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek - Beruházások, felújítások A Társaság a vásárolt tárgyi eszközöket halmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron, az előállított tárgyi eszközöket halmozott értékcsökkenéssel csökkentett közvetlen előállítási költségen tartja nyilván. 4

5 A Társaság a besorolási követelmények egyöntetű gyakorlatának biztosítása céljából az alábbi rendező elveket érvényesíti: A tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, melyek a vállalkozás szakmai tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódnak, szolgáltatás nyújtásánál nélkülözhetetlenek, illetve a kereskedelemben, közvetlenül szolgálják a társaság tevékenységét és az árbevétel eléréséhez közvetlenül járulnak hozzá év folyamán értékbecslővel felértékelt gellérthegyi ingatlan nyilvántartás szerinti értékét, értékhelyesbítéssel piaci értéken tartjuk nyilván Az amortizációs és értékcsökkenési politika A Társaság használatába kerülő immateriális javak és tárgyi eszközök aktiválása a teljesítés napján, illetve a tényleges használatbavétel napján történik. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a Társaság havonta, naptári napokra vetítve számolja el. Az egyedileg 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az értékcsökkenés terv szerinti, és terven felüli lehet. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja a beszerzési vagy előállítási költség. Az értékcsökkenés mértékének meghatározásánál a Kft. a tárgyi eszköz várható hasznos élettartamából indul ki. A Társaság lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével. Az így meghatározott amortizációs kulcsok a következők: Megnevezés Amortizációs kulcs Immateriális javak: Alapítás átszervezés (maximum 5 év) 20,0 % Vagyoni értékű jogok (egyedi elbírálás szerint) 16,7 % Üzleti vagy cégérték 20,0 % Szoftverek (maximum 5 év) 20,0 % Tárgyi eszközök: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 16,7 % Épületek 2,0 % Idegen ingatlanon végzett beruházás 6,0 % Építmények 6,0 % Alap tevékenységet szolgáló berendezések 14,5 % Számítástechnikai eszközök 33,0 % Ügyvitelitechnikai berendezések 33,0 % Járművek 20,0 % Üzemkörön kívüli berendezések 14,5 % Egyéb berendezések, gépek, szerszámok 14,5 % Jóléti berendezések 14,5 % Tárgyi eszközök 200 e Ft alatt 50,0 % 5

6 Készletek A mérlegben a vásárolt készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. A vásárolt készletek közül azokat, melyekről a társaság év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, az év végén felvett leltár alapján kell értékelni. A leltár érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint kerül meghatározásra. A társaság befejezetlen termelésként tartja nyilván az egyes feladatok esetében felmerült azon költségek és ráfordítások összegét, amelyre a szerződés szerinti bevételi keret fedezetet nyújt azonban elszámolása mérlegkészítésig nem történt meg Pénzeszközök értékelése A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg-fordulónapján a pénztárban lévő forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forintértékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni. A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérleg-fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező értékének átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el. A pénzeszközöket a könyv szerinti értéken kell szerepeltetni a beszámolóban. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos valuta- ill. devizaárfolyamon kell a devizát és valutát forintra átszámítani. Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani. Az évközi árfolyam különbözeteket a pénzügyi rendezés hónapjában kell meghatározni.. Meglévő valutából ill. devizából fizetett költségeket és kiadásokat a valuta, deviza átlagolt értékén kell számításba venni. A követeléseket és kötelezettségeket a teljesítés időpontjában érvényes MNB középárfolyamon kell forintra átszámítani. A valuta ill. devizavásárlást a tényleges átváltási árfolyamon kell számításba venni. Az év végi értékelés szabályait, a valutában, devizában kifejezett eszközök mérlegértékének meghatározását a Számviteli politika tartalmazza. 6

7 A Nonprofit kft. bevételei: a) az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú tevékenység céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; g) pályázatok útján elnyert bevételek; h) egyéb általános tevékenységek közvetett bevételei Az eredménykimutatás választott formája A Társaság eredménykimutatását az összköltség eljárás módszerével állapította meg. 3. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK A Társaság tartós részesedése kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban eft, amely az alábbi Társaságokban szerzett részesedések könyvszerinti értékéből adódik: Társaság Részesedés értéke Váti Városépítési Kft Ráckevei Kastély-Építész Vendégház KFt 220 Alföld Rt fa 0 Összesen Társaságunk által alapított Váti Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-vel folytatott tranzakciók általánosságban mobil telefonszámla átszámlázására korlátozódnak, 1db mobiltelefon-forgalma a Váti Nonprofit Kft. által igénybe vett flotta számlában jelent meg. A telefonszámla minden hónapban, teljes összegben továbbszámlázásra került. A Társaság a Ráckevei Kastély Építész Vendégház Kft vel és Alföld Rt-vel tranzakciókat nem folytat. 7

8 4. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az 1. számú mellékletben található cash- flow kimutatás, illetve az alábbi mutatók szemléltetik: A társaság mérlegfőösszege a 2012-es üzleti évben e Ft. Tőkeerősségi és jövedelmezőségi mutatók: Mutatók Saját tőke aránya -38,63% 7,55% (Saját tőke / Hosszú lejáratú köt.) 100 Tőkefeszültségi mutató -258,84% 1324,52% (Hosszú lejáratú köt. / Saját tőke) 100 Eladósodottsági mutató -1105,44% 3986,50% (Kötelezettségek / Saját Tőke) 100 Tőkeerősség -5,75% 1,52% (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) 100 Likviditási mutató 130,91% 180,68% (Forgóeszközök / Rövid lej. köt.) 100 Likviditási gyorsráta 33,87% 44,81% (Forgóeszközök Készletek / Rövid lej. köt.) 100 II. MÉRLEG 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt öszszegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. A különböző időpontokban és értéken beszerzett, eltérő járulékos költségekkel növelt bekerülési értékű, de azonos részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az analitikában egyedileg kell nyilvántartani. Ha a társaság egyidejűleg sorozatban, továbbá különböző időpontokban és árfolyamon, de azonos jogokat biztosító részesedéseket szerez be, akkor a nyilvántartást csoportosan kell vezetni, a bekerülési értéket a FIFO módszerrel határozza meg. 8

9 A tartósan adott kölcsönök bekerülési értéke megegyezik a pénzügyileg rendezett összeggel. Minden kölcsönről adósonként analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely az adós neve és a kölcsön (Ft-ban, devizában kimutatott) összege mellett tartalmazza annak típusát (munkáltatói, tagi, társasági), a bekerülés jellegét (folyósítás, követelés fejében történő átvétel), a kondíciókat, a kamat, a tőke kiegyenlítésének esedékességét, az esetleges fedezet, biztosíték meglétét és egyéb, a szerződésben lévő lényeges adatokat. Amennyiben a befektetésnek a mérleg-készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, akkor az adott befektetésre értékvesztést kell elszámolni. A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, c) a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. d) Amennyiben a befektetésnek a mérleg-készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket. A Társaság befektetett pénzügyi eszközei az alábbiak szerint alakultak: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Összesen Az egyéb tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak folyósított kedvezményes kamatozású lakásépítésű kölcsön éven túl esedékes állománya szerepel 359 e Ft értékben, A dolgozók részére nyújtott, kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsön éven belül esedékes része a mérleg az egyéb rövid lejáratú követelések között került kimutatásra, melynek összege e Ft. 9

10 A társaság 2005-ben 10 millió Ft törzstőkével alapított a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-t mint egyszemélyes társaságot. A VÁTI Kft-nek üzleti évre elfogadott beszámolója még nincs, előzetes információk alapján a évet a korábbi évekhez hasonló árbevétellel és üzleti eredménnyel fogja zárni. Hivatkozva a Számvitelről szóló évi C. törvény 119. (2) bekezdésére, mely szerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló nélkül is megbízható képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalati vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a Társaság nem készített évre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót, Konszolidált éves beszámolót a Magyar Fejlesztési bank készít a csoportra vonatkozóan. A Társaság óta kisebbségi tulajdoni-hányaddal rendelkezik a Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft.-ben (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út ). A befektetés könyv szerinti értéke 220 e Ft. Az ALFÖLD Befektetési és Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Rt. FA. (székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) ellen amelyben a Társaság csekély tulajdoni résszel rendelkezik a 2003-ban a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által elrendelt felszámolási eljárás továbbra is folyamatban van., 0 Ft nettó értéken tartjuk nyilván. A Társaság könyveiben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változásokat a következő oldalon megtalálható mozgástábla szemlélteti. 10

11 (adatok ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelö Bruttó érték e Ft-ban Értékcsökkenés e Ft-ban Nettó érték e Ft-ban Megnevezés Nyitó Aktiválás Növekedés Értékesítés Selejt, terven felüli Záró Nyitó Növekedés Értékesítés Selejt, terven felüli Záró Nyitó állomány Záró Vagyoni értékű jog Nem forgalomképes szoftverek Forgalomképes szoftverek Egyéb szellemi termék Immateriális javak összesen Épületek Bérelt ingatlanon végzett beruházás Vagyonkezelésbe vett ing. végzett ber Vagyonkezelésbe kapott ingatlan Ingatlanhoz kapcs vagyon értékű jog Ingatlanok összesen Szám.tech. gépek Járművek Egyéb berendezések Jóléti berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összesen Befejezetlen beruházás Beruházások összesen Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen

12 2. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés Áruk Összesen A Társaság befejezetlen termelésként tartja nyilván az egyes feladatok esetében felmerült azon költségek és ráfordítások összegét, amelyre a szerződés szerinti bevételi keret fedezetet nyújt azonban elszámolása mérlegkészítésig nem történt meg. A befejezetlen termelés üzletágankénti bontását az alábbi táblázat mutatja be: Üzletág Fejlesztési Programok (FPÜ) Információszolgáltatási feladatok (INFO) Központi Projektek (KP) 0 0 Területi Együttműködési Programok (TEÜ) Területi Tervezési és Értékelési feldatok (TTÉI) Összesen: A Társaság az év végi értékelés következtében e Ft értékben értékvesztést számolt el azon projektek kapcsán, amelyek realizálhatósága rendkívül bizonytalan. Üzletág Visszaírás Képzés Fejlesztési Programok Központi Projektek Összesen: KÖVETELÉSEK Vevőkövetelés Egyéb követelések Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Összesen

13 Megnevezés Visszaírás Felhasználás Képzés Vevőkövetelésekre képzett értékvesztés Egyéb követelésre képzett értékvesztés Összesen Egyéb követelések között tartjuk nyilván Supergroup Kft-vel szemben fennálló követelésünket. A cég végszámolás alatt áll, így követelésünk behajthatósága kérdéses, 100%-os értékvesztés számoltunk el rá. Egyéb követelések: Előleg miatti technikai áfa Ajánlati biztosíték, kaució Támogatásból kapott előleggel kapcs. elszám ROP követelés Adó jellegű túlfizetések Utalványok Adott előlegek Dolgozóval szembeni követelés Szállítókkal szembeni túlfizetés Egyéb követelések Követelésre képzett értékvesztés Összesen PÉNZESZKÖZÖK A Társaság pénzeszközeinek egyenlegei az alábbiak szerint alakultak: Forint folyószámlabetét Elkülönített számlák 5 0 Pénztár Pénzeszközök összesen

14 5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Költségek és ráfordítások Bevételek Összesen A bevételek aktív időbeli elhatárolása között a fordulónap és a mérlegkészítés között befolyt támogatások, továbbá a mérlegkészítésig teljesítési igazolás alapján kiszámlázott tevékenységek értékét tartjuk nyilván, melynek üzletágankénti egyenlege az alábbiak szerint alakult: Üzletág Fejlesztési Programok Információszolgáltatási feladatok Központi Projektek Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feldatok Egyéb Összesen: SAJÁT TŐKE Időszak Jegyzett tőke Tőketartalék Eremény tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen nyitó egyenleg évi eredmény átvezetés évi törzstőke leszállítás évi ingatlan értékhelyesbítés évi eredmény i záró egyenleg év végére a Társaság saját tőkéje e Ft. Előző évben képződött negatív saját tőkét ( a évi IV. Gazdasági Társaságokról szóló törvény alapján) a Társaság Tulajdonosa rendezte. 14

15 7. CÉLTARTALÉKOK A Társaság előző évekkel összevontan e Ft összegben céltartalékot képzett, azokkal a feladatokkal kapcsolatban, amelyek esetében a Társaságnak a kapott támogatások és az elszámolt költségek különbözete miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Üzletág Képzés Visszaírás Információszolgáltatási feladatok Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feladatok Összesen: A Társaság céltartalékot képzett továbbá az alábbiak részletezett kockázatok fedezetére: Megnevezés Képzés Visszaírás I. Iparűzési adó 2009, 2011, 2012 évek (az ebből fakadó kockázat miatt képz.célt) II. Szabálytalansági eljárás következtében visszafizetendő támogatások III. Phare programok zárása Összesen: Céltartalék összesen I. Iparűzési adó: A Társaság kizárólag a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele után fizette meg az iparűzési adót. Tekintettel arra, hogy július 1. óta nem tartozik a 224/2000. Kormányrendelet hatálya alá, az iparűzési adófizetési kötelezettségének alapja ezen joghézagból kifolyólag a számviteli törvény általános előírásai szerint készített éves beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevétele kellene, hogy legyen. Az ebből fakadó kockázat miatt céltartalékot képzett a Társaság. II. Szabálytalansági eljárások: Három projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség, amelyek jogi véleményezés alatt állnak, a visszafizetések pontos időpontja még nem ismert, így céltartalékot képzett rá a Társaság. 15

16 III. Phare programok zárása: A VÁTI Nonprofit Kft. által kezelt Területfejlesztési Phare programokra e Ft összegű szabálytalanságokból eredő követelésről van tudomásunk, mely összeg behajthatatlan, mert a cégek felszámolásra kerültek és a követelések nem teljesültek. A gyakorlatban a Magyar Államkincstár EU Támogatások Szabályosság Felülvizsgálati Főosztály vezetője (NAO) felszólítást küld a VÁTI Nonprofit Kft ügyvezetőjének (PAO), a szabálytalansággal érintett összeg visszafizetéséről, amit a Társaság továbbít az NFM, mint fejezetgazda felé. Amennyiben a viszszafizetéssel kapcsolatban fennáll a VÁTI Nonprofit Kft, mint végrehajtó szervezet felelőssége az NFM levélben jelzi irányunkban, hogy érvényesíteni kívánja a követelést a VÁTI-val szemben. Fentiekre tekintettel, bár a VÁTI Nonprofit Kft-nek az EU felé nem keletkezik közvetlen fizetési kötelezettsége, azonban amennyiben megállapítást nyer a VÁTI Nonprofit Kft. felelőssége, az NFM érvényesíteni fogja a VÁTI Nonprofit kft-vel szemben az összes visszafizetett követelést, így céltartalék képzése vált indokolttá. 8. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a vagyonkezelésbe kapott Budafoki úti ingatlan szerepel, amelynek a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéke ezer Ft. Tárgyévben a Társaság az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közül az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek sorra átsorolta azon kapott előlegek összegét, amelyek éven belül nem kerülnek elszámolásra. Ennek összege e Ft, amely kizárólag a Területi Együttműködési Üzletág finanszírozásához kapcsolódik, elszámolási határideje: december 31. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek 6 0 Szállítók Vevőktől kapott előlegek Rövid lej.köt.kapcs.vállalk.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

17 A Társaság részére a két részletben folyósított tulajdonosi kölcsön szerződés szerinti visszafizetési határideje volt. A kölcsön kamata piaci alapon került meghatározásra, a E Ft-ra vonatkozó kamatláb 3 havi BUBOR +2,5%, a fennmaradó E Ft tekintetében 7%-os fix kamatláb került kikötésre. A Társaság a tagi kölcsönt nem tudta határidőben visszafizetni, azonban a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként megjelölt e Ft + kamatai erejéig a VÁTI kizárólagos tulajdonában álló Budapest I. 7205/2 hrsz. alatti ingatlanra jelzálogjog került bejegyzésre külön jelzálogszerződés alapján. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: Támogatásból kapott előlegek Adó jellegű kötelezettségek Jövedelem elszámolási számla Önkéntes nyugdíj és eg.bizt. pénztár Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása mozgóbér, prémium és járulékaik szállítói számlák anyavállalattal szembeni költség elhatárolások egyéb személyi jellegű kifizetések dolgozói számlák NAV önellenőrzési pótlék bank költség egyéb költségek passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása fejlesztési célra kapott támogatás (tárgyi eszk.) térítés nélkül átvett eszközök Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása Passzív időbeli elhatárolás összesen

18 A bevételek passzív időbeli elhatárolása között a már megkapott, költségekkel azonban nem ellentételezett bevételek kerültek kimutatásra, amelyeket nem kell visszafizetnie a Társaságnak, mivel azok a következő időszak költségeinek fedezetére kerülnek ily módon elkülönítésre: Üzletág Fejlesztési Programok Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feladatok Összesen: III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 1. BEVÉTELEK A Társaság bevételeinek alakulása Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társaság összes bevétele A Társaság alapvetően az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatokat látja el, amelyek finanszírozásában az elmúlt években egyre nagyobb arányt képviselnek az un. SLA típusú megbízási szerződések, de továbbra is a támogatás formájában finanszírozott feladatok a meghatározóak. A közhasznú feladatellátás mellett kiegészítő jelleggel un. egyéb célszerinti tevékenységet is végez a Társaság, különböző kormányzati szerveknek. A Társaság bevételi struktúrája a korábbi években kezdődött tendenciának megfelelően alakult át, a támogatási bevételek növekedése illetve a cél szerinti tevékenységek árbevételének közel azonos mértékű csökkenése következtében. 18

19 Nettó árbevétel A Társaság nettó árbevételének feladatonkénti bontását az alábbi táblázat mutatja: - OP Végrehajtás ETE Programok Végrehajtása Információszolgáltatás Területfejlesztés és rendezés Egyéb Programok Végrehajtása Egyéb tevékenységek Belföldi értékesítés nettó árbevétele Területfejlesztés és rendezés Vállalkozási tevékenység Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen Saját előállítási eszközök aktivált értéke Tekintettel arra, hogy a feladatok ellátása kapcsán felmerülő költségek és ráfordítások elszámolásához kapcsolódó teljesítés igazolások egyre nagyobb része csak a mérlegkészítést követően érkezik meg a Társasághoz, ennek következtében a saját termelésű készletek állományváltozásának e Ft-os értéke a befejezetlen termelés ilyen összegű növekedését jelenti a mérlegben. 19

20 Egyéb bevételek A Társaság egyéb bevételeinek értéke az alábbi tételekből tevődnek össze: Visszafiz. kötelezettség n. kapott tám Kapott támogatás határon átnyúlóprogpamok Kapott támogatás NFÜ nemzeti forrás Kapott támogatás Minisztériumtól Egyéb visszafiz. Kötelezettség n. kapott tám Továbbutalási céllal kapott támogatás Továbbá: Céltartalék felhasználás Készletek visszaírt értékvesztése Előző évekkel kapcsolatos bevételek Költségek, ráford. kapott támogatás Kapott bírság, kötbér, kés. kamat Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 0 48 Követelések visszaírt értékvesztése Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Vásárolt anyagok költségei Összesen

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben