KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft december 31-én végződő év. éves beszámolójának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának"

Átírás

1 A Váti Nonprofit Kft december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, május 30. P H Ügyvezető igazgató 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban a Társaság ) Székhely: Budapest, Gellérthegy u Telephelyek: 1111 Budapest, Budafoki út Békéscsaba, Derkovits sor Eger, Jókai u Mátészalka, Szalkai László u Pécs, Rákóczi út Sopron, Verő József u Szeged, Gogol u Szombathely Selyemrét u Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Alapítás időpontja: február 14.. Cégjegyzékszám: KSH besorolási száma: Alapító: Jegyzett tőke: A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztere ezer Ft A tulajdonosi jogok gyakorlója: évben Nemzeti Fejlesztési Minisztérium január 2-től MAG Zrt. A Társaság közvetett tulajdonosa: 2012 január 2-tól a Magyar Fejlesztési Bank Zrt A konszolidációs beszámolót a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. készíti. Megtekinthető: 1051 Budapest, Nádor utca

3 A Társaság fő tevékenységi köre: az üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése. Hazánk EU tagállammá válása óta a Regionális Fejlesztés Operatív Programban (ROP) és az INTERREG Közösségi Kezdeményezési programokban a VÁTI közreműködő szervezetként, illetve végső kedvezményezettként vett részt. A as támogatási időszakban, előbb az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), majd az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 7 regionális programjának humán infrastruktúra prioritásait, valamint az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás programot kezelte. Tervezi, koordinálja és végrehajtja az Európai Területi Együttműködési Programokat (ETE) és menedzseli a Határon Átnyúló Együttműködési Programokat (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) programjait is. A 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet 176/2012 Kormányrendelettel történt módosítása alapján július 29.-től az ÚSZT programok feladatellátása átkerült a MAG Zrt.-hez. A Társaság az általa végzett közfeladatokat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium illetve jogutódjai (Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és a Nonprofit Kft. között létrejött Közhasznú keretszerződés alapján kötött éves finanszírozási megállapodások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodások alapján látja el. A Társaságnál a évi C. törvény 155. (2) bekezdése alapján kötelező az éves beszámoló felülvizsgáltatása könyvvizsgáló által. A Társaság könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság számon bejegyzett, könyvvizsgálói jogosítvánnyal felruházott társaság végzete, amely engedély határozatlan ideig érvényes. Felelős könyvvizsgáló: Dr. Eperjes Ferenc (Kamarai bejegyzés száma: ). A Társaság beszámolóját Bacsó Anna állította össze, kamarai regisztrációs száma A mérlegben, eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben a tárgyév alatt közötti gazdasági időszakot értjük. Az éves beszámoló aláírására jogosult Szépfy Tamás Bence ügyvezető igazgató. A társaság december 31-én az alábbi társaságoknak tulajdonosa: Váti Városépítési Tanácsadó Kft. Részesedés mértéke: 100% Székhelye: 1016 Budapest Gellérthegy u Jegyzett tőke összege: Ft Ráckevei Kastély-Építész Vendégház KFt. Részesedés mértéke: 7% Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út Jegyzett tőke összege: Ft Alföld Rt "f.a" Részesedés mértéke: 9,9% Székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth L u. 2. Jegyzett tőke összege: Ft A felszámolás alatt lévő Alföld Rt feletti tulajdonosi jogokat a felszámoló gyakorolja. 3

4 2. SZÁMVITELI POLITIKA A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a ''Törvény''), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: 2.1. A beszámoló készítés napja A Társaság mérlegkészítésének időpontja a fordulónapot követő év február 28. napja Eszközök minősítésének szabályai, értékelési módok és eljárások Immateriális javak Az immateriális javak közé soroljuk a következő forgalomképes dolgokat, jogokat: Vagyoni értékű jogok: Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Szellemi termékek: Nem anyagi természetű, forgalomképes, vagyoni értéket vagy jogokat megtestesítő eszközök, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták, vagy a Társaság állította elő, illetve hogy használatba vették azokat vagy sem. Üzleti vagy cégérték: Számviteli fogalmának tulajdonságához tartozik, hogy kizárólag valamely vállalat (vagy annak önálló szervezeti vagy technológiai egysége) vagy gazdasági társaság megvétele esetén jelentkezhet az eszközök állománya között. Ebben az esetben is csak akkor, ha a fizetett érték magasabb, mint a szervezettel együtt átvett eszközöknek a kötelezettségekkel csökkentett összege Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Műszaki berendezések, gépek, járművek - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek - Beruházások, felújítások A Társaság a vásárolt tárgyi eszközöket halmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron, az előállított tárgyi eszközöket halmozott értékcsökkenéssel csökkentett közvetlen előállítási költségen tartja nyilván. 4

5 A Társaság a besorolási követelmények egyöntetű gyakorlatának biztosítása céljából az alábbi rendező elveket érvényesíti: A tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, felszerelések, melyek a vállalkozás szakmai tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódnak, szolgáltatás nyújtásánál nélkülözhetetlenek, illetve a kereskedelemben, közvetlenül szolgálják a társaság tevékenységét és az árbevétel eléréséhez közvetlenül járulnak hozzá év folyamán értékbecslővel felértékelt gellérthegyi ingatlan nyilvántartás szerinti értékét, értékhelyesbítéssel piaci értéken tartjuk nyilván Az amortizációs és értékcsökkenési politika A Társaság használatába kerülő immateriális javak és tárgyi eszközök aktiválása a teljesítés napján, illetve a tényleges használatbavétel napján történik. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a Társaság havonta, naptári napokra vetítve számolja el. Az egyedileg 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a rendeltetésszerű használatba vételekor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. Az értékcsökkenés terv szerinti, és terven felüli lehet. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja a beszerzési vagy előállítási költség. Az értékcsökkenés mértékének meghatározásánál a Kft. a tárgyi eszköz várható hasznos élettartamából indul ki. A Társaság lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz a tárgyi eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével. Az így meghatározott amortizációs kulcsok a következők: Megnevezés Amortizációs kulcs Immateriális javak: Alapítás átszervezés (maximum 5 év) 20,0 % Vagyoni értékű jogok (egyedi elbírálás szerint) 16,7 % Üzleti vagy cégérték 20,0 % Szoftverek (maximum 5 év) 20,0 % Tárgyi eszközök: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 16,7 % Épületek 2,0 % Idegen ingatlanon végzett beruházás 6,0 % Építmények 6,0 % Alap tevékenységet szolgáló berendezések 14,5 % Számítástechnikai eszközök 33,0 % Ügyvitelitechnikai berendezések 33,0 % Járművek 20,0 % Üzemkörön kívüli berendezések 14,5 % Egyéb berendezések, gépek, szerszámok 14,5 % Jóléti berendezések 14,5 % Tárgyi eszközök 200 e Ft alatt 50,0 % 5

6 Készletek A mérlegben a vásárolt készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. A vásárolt készletek közül azokat, melyekről a társaság év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, az év végén felvett leltár alapján kell értékelni. A leltár érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint kerül meghatározásra. A társaság befejezetlen termelésként tartja nyilván az egyes feladatok esetében felmerült azon költségek és ráfordítások összegét, amelyre a szerződés szerinti bevételi keret fedezetet nyújt azonban elszámolása mérlegkészítésig nem történt meg Pénzeszközök értékelése A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg-fordulónapján a pénztárban lévő forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forintértékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni. A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérleg-fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező értékének átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el. A pénzeszközöket a könyv szerinti értéken kell szerepeltetni a beszámolóban. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos valuta- ill. devizaárfolyamon kell a devizát és valutát forintra átszámítani. Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani. Az évközi árfolyam különbözeteket a pénzügyi rendezés hónapjában kell meghatározni.. Meglévő valutából ill. devizából fizetett költségeket és kiadásokat a valuta, deviza átlagolt értékén kell számításba venni. A követeléseket és kötelezettségeket a teljesítés időpontjában érvényes MNB középárfolyamon kell forintra átszámítani. A valuta ill. devizavásárlást a tényleges átváltási árfolyamon kell számításba venni. Az év végi értékelés szabályait, a valutában, devizában kifejezett eszközök mérlegértékének meghatározását a Számviteli politika tartalmazza. 6

7 A Nonprofit kft. bevételei: a) az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú tevékenység céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; g) pályázatok útján elnyert bevételek; h) egyéb általános tevékenységek közvetett bevételei Az eredménykimutatás választott formája A Társaság eredménykimutatását az összköltség eljárás módszerével állapította meg. 3. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK A Társaság tartós részesedése kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban eft, amely az alábbi Társaságokban szerzett részesedések könyvszerinti értékéből adódik: Társaság Részesedés értéke Váti Városépítési Kft Ráckevei Kastély-Építész Vendégház KFt 220 Alföld Rt fa 0 Összesen Társaságunk által alapított Váti Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-vel folytatott tranzakciók általánosságban mobil telefonszámla átszámlázására korlátozódnak, 1db mobiltelefon-forgalma a Váti Nonprofit Kft. által igénybe vett flotta számlában jelent meg. A telefonszámla minden hónapban, teljes összegben továbbszámlázásra került. A Társaság a Ráckevei Kastély Építész Vendégház Kft vel és Alföld Rt-vel tranzakciókat nem folytat. 7

8 4. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az 1. számú mellékletben található cash- flow kimutatás, illetve az alábbi mutatók szemléltetik: A társaság mérlegfőösszege a 2012-es üzleti évben e Ft. Tőkeerősségi és jövedelmezőségi mutatók: Mutatók Saját tőke aránya -38,63% 7,55% (Saját tőke / Hosszú lejáratú köt.) 100 Tőkefeszültségi mutató -258,84% 1324,52% (Hosszú lejáratú köt. / Saját tőke) 100 Eladósodottsági mutató -1105,44% 3986,50% (Kötelezettségek / Saját Tőke) 100 Tőkeerősség -5,75% 1,52% (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) 100 Likviditási mutató 130,91% 180,68% (Forgóeszközök / Rövid lej. köt.) 100 Likviditási gyorsráta 33,87% 44,81% (Forgóeszközök Készletek / Rövid lej. köt.) 100 II. MÉRLEG 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt öszszegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. A különböző időpontokban és értéken beszerzett, eltérő járulékos költségekkel növelt bekerülési értékű, de azonos részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az analitikában egyedileg kell nyilvántartani. Ha a társaság egyidejűleg sorozatban, továbbá különböző időpontokban és árfolyamon, de azonos jogokat biztosító részesedéseket szerez be, akkor a nyilvántartást csoportosan kell vezetni, a bekerülési értéket a FIFO módszerrel határozza meg. 8

9 A tartósan adott kölcsönök bekerülési értéke megegyezik a pénzügyileg rendezett összeggel. Minden kölcsönről adósonként analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely az adós neve és a kölcsön (Ft-ban, devizában kimutatott) összege mellett tartalmazza annak típusát (munkáltatói, tagi, társasági), a bekerülés jellegét (folyósítás, követelés fejében történő átvétel), a kondíciókat, a kamat, a tőke kiegyenlítésének esedékességét, az esetleges fedezet, biztosíték meglétét és egyéb, a szerződésben lévő lényeges adatokat. Amennyiben a befektetésnek a mérleg-készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, akkor az adott befektetésre értékvesztést kell elszámolni. A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, c) a gazdasági társaság saját tőkéje és a jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke arányát. d) Amennyiben a befektetésnek a mérleg-készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket. A Társaság befektetett pénzügyi eszközei az alábbiak szerint alakultak: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Összesen Az egyéb tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak folyósított kedvezményes kamatozású lakásépítésű kölcsön éven túl esedékes állománya szerepel 359 e Ft értékben, A dolgozók részére nyújtott, kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsön éven belül esedékes része a mérleg az egyéb rövid lejáratú követelések között került kimutatásra, melynek összege e Ft. 9

10 A társaság 2005-ben 10 millió Ft törzstőkével alapított a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-t mint egyszemélyes társaságot. A VÁTI Kft-nek üzleti évre elfogadott beszámolója még nincs, előzetes információk alapján a évet a korábbi évekhez hasonló árbevétellel és üzleti eredménnyel fogja zárni. Hivatkozva a Számvitelről szóló évi C. törvény 119. (2) bekezdésére, mely szerint a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló nélkül is megbízható képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalati vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a Társaság nem készített évre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót, Konszolidált éves beszámolót a Magyar Fejlesztési bank készít a csoportra vonatkozóan. A Társaság óta kisebbségi tulajdoni-hányaddal rendelkezik a Ráckevei Kastély - Építész Vendégház Kft.-ben (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út ). A befektetés könyv szerinti értéke 220 e Ft. Az ALFÖLD Befektetési és Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Rt. FA. (székhelye: 5001 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) ellen amelyben a Társaság csekély tulajdoni résszel rendelkezik a 2003-ban a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által elrendelt felszámolási eljárás továbbra is folyamatban van., 0 Ft nettó értéken tartjuk nyilván. A Társaság könyveiben szereplő immateriális javak és tárgyi eszközök értékében bekövetkezett változásokat a következő oldalon megtalálható mozgástábla szemlélteti. 10

11 (adatok ezer Ft-ban, kivéve ha másképpen van jelö Bruttó érték e Ft-ban Értékcsökkenés e Ft-ban Nettó érték e Ft-ban Megnevezés Nyitó Aktiválás Növekedés Értékesítés Selejt, terven felüli Záró Nyitó Növekedés Értékesítés Selejt, terven felüli Záró Nyitó állomány Záró Vagyoni értékű jog Nem forgalomképes szoftverek Forgalomképes szoftverek Egyéb szellemi termék Immateriális javak összesen Épületek Bérelt ingatlanon végzett beruházás Vagyonkezelésbe vett ing. végzett ber Vagyonkezelésbe kapott ingatlan Ingatlanhoz kapcs vagyon értékű jog Ingatlanok összesen Szám.tech. gépek Járművek Egyéb berendezések Jóléti berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összesen Befejezetlen beruházás Beruházások összesen Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen

12 2. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés Áruk Összesen A Társaság befejezetlen termelésként tartja nyilván az egyes feladatok esetében felmerült azon költségek és ráfordítások összegét, amelyre a szerződés szerinti bevételi keret fedezetet nyújt azonban elszámolása mérlegkészítésig nem történt meg. A befejezetlen termelés üzletágankénti bontását az alábbi táblázat mutatja be: Üzletág Fejlesztési Programok (FPÜ) Információszolgáltatási feladatok (INFO) Központi Projektek (KP) 0 0 Területi Együttműködési Programok (TEÜ) Területi Tervezési és Értékelési feldatok (TTÉI) Összesen: A Társaság az év végi értékelés következtében e Ft értékben értékvesztést számolt el azon projektek kapcsán, amelyek realizálhatósága rendkívül bizonytalan. Üzletág Visszaírás Képzés Fejlesztési Programok Központi Projektek Összesen: KÖVETELÉSEK Vevőkövetelés Egyéb követelések Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Összesen

13 Megnevezés Visszaírás Felhasználás Képzés Vevőkövetelésekre képzett értékvesztés Egyéb követelésre képzett értékvesztés Összesen Egyéb követelések között tartjuk nyilván Supergroup Kft-vel szemben fennálló követelésünket. A cég végszámolás alatt áll, így követelésünk behajthatósága kérdéses, 100%-os értékvesztés számoltunk el rá. Egyéb követelések: Előleg miatti technikai áfa Ajánlati biztosíték, kaució Támogatásból kapott előleggel kapcs. elszám ROP követelés Adó jellegű túlfizetések Utalványok Adott előlegek Dolgozóval szembeni követelés Szállítókkal szembeni túlfizetés Egyéb követelések Követelésre képzett értékvesztés Összesen PÉNZESZKÖZÖK A Társaság pénzeszközeinek egyenlegei az alábbiak szerint alakultak: Forint folyószámlabetét Elkülönített számlák 5 0 Pénztár Pénzeszközök összesen

14 5. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS Költségek és ráfordítások Bevételek Összesen A bevételek aktív időbeli elhatárolása között a fordulónap és a mérlegkészítés között befolyt támogatások, továbbá a mérlegkészítésig teljesítési igazolás alapján kiszámlázott tevékenységek értékét tartjuk nyilván, melynek üzletágankénti egyenlege az alábbiak szerint alakult: Üzletág Fejlesztési Programok Információszolgáltatási feladatok Központi Projektek Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feldatok Egyéb Összesen: SAJÁT TŐKE Időszak Jegyzett tőke Tőketartalék Eremény tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen nyitó egyenleg évi eredmény átvezetés évi törzstőke leszállítás évi ingatlan értékhelyesbítés évi eredmény i záró egyenleg év végére a Társaság saját tőkéje e Ft. Előző évben képződött negatív saját tőkét ( a évi IV. Gazdasági Társaságokról szóló törvény alapján) a Társaság Tulajdonosa rendezte. 14

15 7. CÉLTARTALÉKOK A Társaság előző évekkel összevontan e Ft összegben céltartalékot képzett, azokkal a feladatokkal kapcsolatban, amelyek esetében a Társaságnak a kapott támogatások és az elszámolt költségek különbözete miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Üzletág Képzés Visszaírás Információszolgáltatási feladatok Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feladatok Összesen: A Társaság céltartalékot képzett továbbá az alábbiak részletezett kockázatok fedezetére: Megnevezés Képzés Visszaírás I. Iparűzési adó 2009, 2011, 2012 évek (az ebből fakadó kockázat miatt képz.célt) II. Szabálytalansági eljárás következtében visszafizetendő támogatások III. Phare programok zárása Összesen: Céltartalék összesen I. Iparűzési adó: A Társaság kizárólag a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele után fizette meg az iparűzési adót. Tekintettel arra, hogy július 1. óta nem tartozik a 224/2000. Kormányrendelet hatálya alá, az iparűzési adófizetési kötelezettségének alapja ezen joghézagból kifolyólag a számviteli törvény általános előírásai szerint készített éves beszámolóban szereplő értékesítés nettó árbevétele kellene, hogy legyen. Az ebből fakadó kockázat miatt céltartalékot képzett a Társaság. II. Szabálytalansági eljárások: Három projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség, amelyek jogi véleményezés alatt állnak, a visszafizetések pontos időpontja még nem ismert, így céltartalékot képzett rá a Társaság. 15

16 III. Phare programok zárása: A VÁTI Nonprofit Kft. által kezelt Területfejlesztési Phare programokra e Ft összegű szabálytalanságokból eredő követelésről van tudomásunk, mely összeg behajthatatlan, mert a cégek felszámolásra kerültek és a követelések nem teljesültek. A gyakorlatban a Magyar Államkincstár EU Támogatások Szabályosság Felülvizsgálati Főosztály vezetője (NAO) felszólítást küld a VÁTI Nonprofit Kft ügyvezetőjének (PAO), a szabálytalansággal érintett összeg visszafizetéséről, amit a Társaság továbbít az NFM, mint fejezetgazda felé. Amennyiben a viszszafizetéssel kapcsolatban fennáll a VÁTI Nonprofit Kft, mint végrehajtó szervezet felelőssége az NFM levélben jelzi irányunkban, hogy érvényesíteni kívánja a követelést a VÁTI-val szemben. Fentiekre tekintettel, bár a VÁTI Nonprofit Kft-nek az EU felé nem keletkezik közvetlen fizetési kötelezettsége, azonban amennyiben megállapítást nyer a VÁTI Nonprofit Kft. felelőssége, az NFM érvényesíteni fogja a VÁTI Nonprofit kft-vel szemben az összes visszafizetett követelést, így céltartalék képzése vált indokolttá. 8. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a vagyonkezelésbe kapott Budafoki úti ingatlan szerepel, amelynek a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéke ezer Ft. Tárgyévben a Társaság az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közül az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek sorra átsorolta azon kapott előlegek összegét, amelyek éven belül nem kerülnek elszámolásra. Ennek összege e Ft, amely kizárólag a Területi Együttműködési Üzletág finanszírozásához kapcsolódik, elszámolási határideje: december 31. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek 6 0 Szállítók Vevőktől kapott előlegek Rövid lej.köt.kapcs.vállalk.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

17 A Társaság részére a két részletben folyósított tulajdonosi kölcsön szerződés szerinti visszafizetési határideje volt. A kölcsön kamata piaci alapon került meghatározásra, a E Ft-ra vonatkozó kamatláb 3 havi BUBOR +2,5%, a fennmaradó E Ft tekintetében 7%-os fix kamatláb került kikötésre. A Társaság a tagi kölcsönt nem tudta határidőben visszafizetni, azonban a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként megjelölt e Ft + kamatai erejéig a VÁTI kizárólagos tulajdonában álló Budapest I. 7205/2 hrsz. alatti ingatlanra jelzálogjog került bejegyzésre külön jelzálogszerződés alapján. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: Támogatásból kapott előlegek Adó jellegű kötelezettségek Jövedelem elszámolási számla Önkéntes nyugdíj és eg.bizt. pénztár Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása mozgóbér, prémium és járulékaik szállítói számlák anyavállalattal szembeni költség elhatárolások egyéb személyi jellegű kifizetések dolgozói számlák NAV önellenőrzési pótlék bank költség egyéb költségek passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása fejlesztési célra kapott támogatás (tárgyi eszk.) térítés nélkül átvett eszközök Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása Passzív időbeli elhatárolás összesen

18 A bevételek passzív időbeli elhatárolása között a már megkapott, költségekkel azonban nem ellentételezett bevételek kerültek kimutatásra, amelyeket nem kell visszafizetnie a Társaságnak, mivel azok a következő időszak költségeinek fedezetére kerülnek ily módon elkülönítésre: Üzletág Fejlesztési Programok Területi Együttműködési Programok Területi Tervezési és Értékelési feladatok Összesen: III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 1. BEVÉTELEK A Társaság bevételeinek alakulása Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Társaság összes bevétele A Társaság alapvetően az alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatokat látja el, amelyek finanszírozásában az elmúlt években egyre nagyobb arányt képviselnek az un. SLA típusú megbízási szerződések, de továbbra is a támogatás formájában finanszírozott feladatok a meghatározóak. A közhasznú feladatellátás mellett kiegészítő jelleggel un. egyéb célszerinti tevékenységet is végez a Társaság, különböző kormányzati szerveknek. A Társaság bevételi struktúrája a korábbi években kezdődött tendenciának megfelelően alakult át, a támogatási bevételek növekedése illetve a cél szerinti tevékenységek árbevételének közel azonos mértékű csökkenése következtében. 18

19 Nettó árbevétel A Társaság nettó árbevételének feladatonkénti bontását az alábbi táblázat mutatja: - OP Végrehajtás ETE Programok Végrehajtása Információszolgáltatás Területfejlesztés és rendezés Egyéb Programok Végrehajtása Egyéb tevékenységek Belföldi értékesítés nettó árbevétele Területfejlesztés és rendezés Vállalkozási tevékenység Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele összesen Saját előállítási eszközök aktivált értéke Tekintettel arra, hogy a feladatok ellátása kapcsán felmerülő költségek és ráfordítások elszámolásához kapcsolódó teljesítés igazolások egyre nagyobb része csak a mérlegkészítést követően érkezik meg a Társasághoz, ennek következtében a saját termelésű készletek állományváltozásának e Ft-os értéke a befejezetlen termelés ilyen összegű növekedését jelenti a mérlegben. 19

20 Egyéb bevételek A Társaság egyéb bevételeinek értéke az alábbi tételekből tevődnek össze: Visszafiz. kötelezettség n. kapott tám Kapott támogatás határon átnyúlóprogpamok Kapott támogatás NFÜ nemzeti forrás Kapott támogatás Minisztériumtól Egyéb visszafiz. Kötelezettség n. kapott tám Továbbutalási céllal kapott támogatás Továbbá: Céltartalék felhasználás Készletek visszaírt értékvesztése Előző évekkel kapcsolatos bevételek Költségek, ráford. kapott támogatás Kapott bírság, kötbér, kés. kamat Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 0 48 Követelések visszaírt értékvesztése Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen: ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség Üzemanyag költség Energia költség Vásárolt anyagok költségei Összesen

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben