A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki."

Átírás

1

2 A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról, témák változásáról, egyes szerzők munkásságáról, klinikumról és kutatásról, nemzetközi kitekintésről) szóló dolgozattal lehet jelentkezni. A pályázat jeligés, a jelige megfejtése lezárt borítékban tartalmazza a pályázó nevét, munkahelyét és elérhetőségét ( , telefon). A 3-30 oldalnyi terjedelmű, A4-es formátumú dolgozatokat 3 példányban kinyomtatva, illetve CD-n elektronikus formában az MSZT főtitkárához kell eljuttatni: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. A pályázatok beadási határideje február 28. A pályadíjak: 1. díj Ft. 2. díj Ft, 3. díj Ft. A pályázatokat az MSZT Elnökségének tagjai bírálják el, az eredményhirdetésre az MSZT évi kongresszusán, Siófokon kerül sor. A legjobban sikerült pályamunkákat a Szemészet újság hasábjain megjelentetjük. Prof. Dr. Németh János MSZT elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt MSZT főtitkára A felhívás a Magyar Szemorvostársaság honlapján is megtalálható!

3 Kedves Kollégák! A évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr l e s z, a h o l a m a g y a r s z e m o r v o s l á s t e l j e s v e r t i k u m a m l e g n j e h e t. A z i d e i ö s s z e j ö v e t e l v á l a s z t o t t t é m á j a a S ze mb e te g s é ge k p r e v e n c i ó ja, ami felhívja a figyelmet a megelőzhető látásromlás és vakság elleni küzdelem fontosságára. Mint mindig, most is várjuk a témával kapcsolatos előadások, poszterek és kurzusok bej e l e nt é s é t. A korábbi hagyományokhoz híven az idén is vendégünk lesz a Magyar Szemorvostársaság v a l a m e n n y i s ze k c i ó j a, v a l a m i n t a M a g y a r G y e r m e k s ze m é s ze k é s S t r a b o l ó g u s o k T á r s a s á ga é s a Magyar Kontaktológiai Társaság is. Valamennyi magyar szemorvos számára b ü s z k e s é g, h o g y i d é n ü n n e p e l j ü k a S z e m é s ze t ú j s á g k i a d á s á n a k é v f o l y a m á t. A j u b i l e u m a l k a l m á b ó l a T á r s a s á g pályázatot írt ki az újság történetével kapcsolatos pályamunkákra, amik közül a legjobbak a siófoki k o n g r e s s z u s o n a p é n t e k i b a n k e t t e l ő t t i s z i ó m z i p u m o n f o g n a k e l h a n g z a n i. A p á l y á z a t i f e l h í v á s a M a g y a r S ze m o r v o s t á r s a s á g h o n l a p j á n o l v a s h a t ó ( w w w. s ze m o r v o s t a r s a s a g. h u ), a k o r á b b i e l e kt r o n i k us h ír le v e l e k be n is e l kü l d t ü k a t a g s á g na k. A k o n g re s s zu s i de j e a l a tt me g t e k i n t he t ő le s z a S e m m e lw e is O rv o s t ö r t é net i M ú z e u m m u n k a t á r s a i á l t a l a z é v f o r d u l ó t e m a t i k á j á v a l ö s s ze á l l í t á s r a k e r ü l ő k i á l l í t á s, a m i r ő l f e l k é r t e l ő a d á s i s h a l l h a t ó l e s z a s z i m p ó z i u m o n. M i n d e z e k e n t ú é v f o r d u l ó t a S z e m é s z e t ú j s á g ü n n e p i k ü l ö n s z á m á v a l i s s z e r e t n é n k m a r a d a n d ó v á t e n n i. A k on g r e s s z u s r a k e d v e z m é n y e s r e g i s z t r á c i ó s d í j a t b i z t o s í t u n k a M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g tagjainak, ezért is kérjük, hogy a évi társasági tagdíjakat, illetve a évi elmaradásokat i d ő b e n re n de z ni s z í v e s k e dj e n e k. A ta g d í j a k e dv e z m é n y e s r e g is z t r á c i ó ú n l t m a g á b a n f o g l a l j a a S z e m é s z e t ú j s á g é v e s e l ő f i z e t é s é t, a t á r s a s á g i h o n l a p h o z é s a z o k k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s a i h o z (hírlevelek, referátumok, szakmai hírek, videók, stb.) való hozzáférést, valamint az újságon és a honlapon keresztül elérhető szakmai tovább k é p z é s é v e s O F T E X r e g i s z t r á c i ó s d í j á t i s. Ő s z i n t é n b í z u n k b e n n e, h o g y S i ó f o k é s a B a l a t o n a z e d d i g i é v e k h e z h a s o n l ó a n t ö k é l e t helyszínét adja majd a pihenésnek és a szakmai fejlődésnek, és a 2013-a s K o n g r e s s z u s h o z z á s e g í t a szakma napi kérdéseinek a e m g v i t a t á s á h o z, t o v á b b á j ó h a n g u l a t ú, b a r á t i b e s z é l g e t é s h e z! Találkozzunk Siófokon június k ö z ö t t! Jó felkészülést kívánva, kollegiális üdvözlettel : Prof. Dr. Németh János a Magyar Szemorvostársaság elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt a Magyar Szemorvostársaság főtitkára

4 A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Németh János, a Magyar Szemorvostársaság elnöke A kongresszus főtitkára: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Magyar Szemorvostársaság főtitkára A kongresszus titkára: Dr. Somfai Gábor Márk, a Magyar Szemorvostársaság titkára Prof. Dr. Berta András (Debrecen) Prof. Dr. Biró Zsolt (Pécs) Prof. Dr. Facskó Andrea (Szeged) Prof. Dr. Hammer Helga (Szeged) Prof. Dr. Holló Gábor (Budapest) Prof. Dr. Janáky Márta (Szeged) Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szeged) Dr. Bátor György (Szombathely) Dr. Kerényi Ágnes (Budapest) Dr. Lukáts Olga (Budapest) Dr. Milibák Tibor (Budapest) Tudományos Bizottság: Szervező- és Programbizottság: Prof. Dr. Kovács Bálint (Pécs) Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (Budapest) Prof. Dr. Németh János (Budapest) Prof. Dr. Rácz Péter (Szombathely) Prof. Dr. Salacz György (Budapest) Prof. Dr. Süveges Ildikó (Budapest) Dr. Módis László (Debrecen) Dr. Récsán Zsuzsa (Budapest) Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest) Dr. Végh Mihály (Szeged) Tudományos információ: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem ÁOK, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. Telefon: + 36 (06) /54534 Fax: + 36 (06) A rendezvény helyszíne: H o t e l A z ú r, S i ó f o k Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. Időpont: június A kongresszus hivatalos nyelve: magyar, angol Kongresszus Szervező Iroda: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Tel.: + 36 (06) , Fax: + 36 (06) Internet: Szervező: Szalma Márta, Regisztráció, absztrakt: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella

5 LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK március április május május 17. Absztrakt beküldési határidő poszter és kurzus bejelentés Kedvezményes jelentkezési határidő Előadások és poszterek visszaigazolásának határideje Szállásfoglalási határidő A végleges program a weblapokon A j e l e n t k é e s z é s z á l l á s v i s s a z ta a i b g e a f z i o l z e á t s é o s k m e g é r k e z é s e u t á n k 1 ü l h d é j t. ü e k n b e l TUDOMÁNYOS PROGRAM TERV A kongresszus témája: SZEMBETEGSÉGEK PREVENCIÓJA június 20., csütörtök Megnyitó, díjátadások Plenáris ülés Honorary Member Lecture Plenáris ülés Referátumok Plenáris ülés "A" Terem "B" Terem "C" Terem Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Szimpózium Szimpózium Szimpózium Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Nyitófogadás június 21., péntek "A" Terem "B" Terem "C" Terem Kurzus Kurzus Kurzus HARVO Szimpózium Plenáris ülés Szimpózium Szimpózium Szimpózium Ebédszünet Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Ophthalmologia nocturna Plenáris ülés Gála Vacsora

6 2013. június 22., szombat "A" Terem "B" Terem "C" Terem Kurzus Kurzus Kurzus Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Közgyűlés További információk a következő internet címeken: / Aktuális rendezvények / Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa A végleges program május 17-től látható a fenti weblapokon. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ Előadás bejelentés: A Kongresszus témájához kapcsolódó előadás-kivonatokat magyar és angol nyelven kell beküldeni, azok terjedelme a szerzők listáját és a címet is magába foglalóan, a szóközökkel együtt maximum 2200 karakter lehet külön-külön. Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott eredmények részletes leírását, a következő tagolásban: Célkitűzés, Módszer, Eredmények, Következtetés. Esetismertetések leadása folyó szövegként is lehetséges, a fenti tagolás mellőzésével. Kurzusok bejelentését is várjuk, melyek kapcsolódhatnak a Kongresszus témájához. A kurzusbejelentés a korábbi évekhez hasonlóan történik, összefoglaló leadásával magyar és angol nyelven, ami tartalmazza a kurzus témáját, célkitűzését, valamint az előadások felsorolását. A Tudományos és a Programbizottság fenntartja a jogot, hogy a benyújtott összefoglalók egy részét poszternek fogadja el. BEKÜLDÉS Az előadás-, poszter- és kurzusbejelentés preferáltan on-line történik a Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni az összefoglalókat magyar és angol nyelven, február 15-től. A honlap elérhetősége: Lehetőség van a hagyományos módon történő absztrakt beküldésre is; a letöltött formanyomtatványt az alábbi címre küldjék: Az absztrakt formula letölthető az Interneten: / Aktuális rendezvények / Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa A kongresszus végleges programja, valamint az absztraktok magyar és angol nyelven is megjelennek a Szemészet Supplementumában, melyet mindenki a regisztráció során, a helyszínen kap meg. Az angol nyelvű összefoglalók lektorálását a Társaság vállalja. Előadás, poszter és kurzus bejelentés határidő: március 31.

7 Technikai tájékoztató az előadásokhoz A prezentációkat lehetőség szerint USB adathordozón (pl. pendrive) kérjük leadni. A video- és hangfájlokat tartalmazó prezentációkat kérjük, körültekintően mentsék adathordozóikra, - az eredeti médiafájlok csatolásával együtt - hogy megfelelő minőségben tudjuk biztosítani vetítésüket. Prezentációk elkészítésekor ajánlott: - A video- és hangfájlok wmv kiterjesztésűek legyenek. (A más formátumú videók átkonvertálása egyszerűen elvégezhető a Wmv Converter nevű programmal. A kezelése egyszerű, és ingyenesen letölthető: - A használni kívánt videókat mindig a prezentációval azonos könyvtárból illesszék be. Ne feledjék el elhozni a videókat. Még akkor sem, ha beágyazták a prezentációba ha bármi probléma lenne a lejátszással, akkor a helyszínen még tudjuk orvosolni. Technikai lehetőségek: PC, projektor, Windows XP program (ha egyéb programot kíván használni, a vetítés saját notebook-ról lehetséges), video (VHS rendszer). Technikai tájékoztató a poszterekhez A poszter állványok dekorálható felülete: 190cm magas és 90cm széles. Ajánlott poszter méret: 120cm magas és 90cm széles. A poszter állványok dekorálható felülete fehér laminált farostlemez, melyre cellux ragasztóval, 2 oldalú ragasztóval, papírragasztó gyurmával lehet felerősíteni a posztereket. Ezeket az eszközöket biztosítjuk a helyszínen. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: június 20., Helyszín: Hote l Azú r (A regisztrációs díj tartalmazza.) Gála Vacsora: június 21., Helyszín: Hote l Azú r (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) REGISZTRÁCIÓ RÉSZVÉTELI DÍJAK Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Típus (lásd jegyzetek 1-4) április 30. előtt befizetve május 27. előtt befizetve május 27. után és a helyszínen 1a. Társasági tagok Ft Ft Ft 1b. Nem társasági tagok Ft Ft Ft 2. Rezidensek és tényleges nyugdíjasok Ft Ft Ft 3. Napijegy Ft Ft Ft 4. Kísérők Ft Ft Ft

8 Ebéd: Ft/fő (b ü f é, a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F -t Á ) Gála vacsora: Ft/fő (a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F Á-t ) A kongresszuson való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges; on-line a Szervezőiroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak megküldésével. Postacím: Expert-Quality Kft., 1243 Budapest, Pf Fax: ; A Magyar Szemorvostársaság tagjának az tekinthető, aki február 28-ig rendezte a évi tagdíját! Jegyzetek 1. a., b. A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos programon való részvétel, pontszerző igazolás, a kiállítás t meg e k i n t é s e, p r o g r a m f ü z e t, k i t ű z ő, k á v é s z ü n e t e k k o, n g r e s s z u s i t á s k a, n y i t ó f o g a d á s. A r e g i s z t r á c i ó s c s o m a g, a m á j u s 27-i g b e f iz e t e tt r e g is z t r á c i ó e s e té b e n t a r t a l m a z z a a k o n g r e s s z u s i t á s k á t. 2. E n n e k i g a z o l á s á r a k é r j ü k m e g f e l e l ő d o n k tu u m mo e t me ll ék e l je ne k. A r e g i s z t r á c i ó s d í - j r e z i d e n s e k n e k é s t é n y l e g e s n y u g d í j a s o k n a - k t a r t a l m a : a t e l j e s t u d o m á n y o s p r o g r a m o n v a l ó r é s z v é t e l, a k i á l l í t á s m k e i g n t e é s e, k i t ű z ő, p r o g r a m f ü z e k t, á v é s z ü n e t e k, p o n t s z e r z ő i g a z o l á s, nyitó fogadás. 3. A n a p i j e g yt a r t a l m a : a z a z n a p i t e l j e s t u d o m á n y o s p r o g r a m o n v a l ó r é s z v é t e l, a k i á l l í t á s m e g t e k in t é s e, pr o g r a m f ü z e t,a z o n a n a p o n l é v ő k á v é s z ü n e t e k, i t ű z ő p o n s z e r z ő i g a z o l á s t n e m t a r t a l m a z. 4. K í s é r ő k r é s z v é t e l i d í j á n a k t a r t a l n m y i a t : ó f o g a d. á s A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre! SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda****, Hotel Azúr****Prémium H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. A k o n g r e s u s z h e l y s z í n e k é n t s z o l g á l ó, m e d i t e r r á n s t í l u s ú s z á l l o d a a B a l a t o n-r é g i ó l e g n a g y o b b 4 c s i l l a g o s s z á l l o d á j a é s k - o n f e r e n c i a w e l l n e s s k o m p l e x u m a, a m e l y e g y k ö z v e t l e n v í z p a r t i n a g y k i t e r j e d é s ű k e r t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( s M z o i b n a d ) e : ns z o b a b a l k o n o s, -v T V e l é s m o z i c s a t o r n á k k a l, t e l e f o n n a l, -F W i i n t e r n -c e s t a t l a k o z á s s a l, s z é f f e l, h a j s z á r í t ó v a l, g y ó g y m a t r a c o s á g y a k k a l, m i n i b á r r a l é s l é g k o n d i c i o n á l ó v a l f e l s z e r e la l k t o. s z A t á l y o k ( 1 2 d a r a b )n a p p a l i v a l é s h á l ó s z o b á v a l r e n d e l k e z ő l a k ó e g y s é g e, k a m e l y e k b en s a j á t p e z s g ő f ü r d ő é s s z a u n a i s h e l y e t k a p o t t. A k ü l ö n á l l V ó i l l a A z ú r a p a r t m a n o k ( 2 3 k o n d y a h r á a v b a ) l f e l s z e r e l t e k é s n a g y o b b l é g t e r ű e k, m i n t a s z o b á k. A s z á l l o d a k o m p l e x u m ú j e x k l u zí v, k ü l ö n l szárnya e g e s ah o t e l A z ú r * * * * P r é, m i a u m e l y b e n

9 P r é m i u m S t a n d a t r í d p u s ú s z o b á k á l l n a k a v e n d é g e k r e n d e l k e z é s r e. A P r é m i u m s z á r n y b a n l a k a H o t e l A z ú r * * * * P r é m i u m k S ü P l A ö n l e g e s s z o l g á l t a t á s a i t i s i g é n y b e v e h e t i k. A p a r k r a n é z ő b a l k o P n r o é s m i u m S t a n d a r d s z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 1 t 0 á g a s z s o, b e a g ) l á : n s b e r e n d e z é s, n a g y m é r e t ű f r a n c i a á g y, k a n a p é, f ü r d ő k á d a s, v a g y z u h a n y z ó s f ü r d ő s z o b a é s k ü l ö n á l l ó W C. M i n i b á r t e l e f o n, i n t e r n e t e l é r h e t ő s é g, s z é f, é s s í k k é p e r n y ő s t e l e v í z i ó t a r t o z i k m é g a b e r e n d e z é s h e z. W e l l n e s s s z o l g á l t a t á 1 s 0 o 0 k 0 : m 2 v í z f e l ü l e t e n k ő- ü l é s b e l s ő é l m é n y m e d e n c é k, p e z s g ő f ü r d ő s z o l g á l j a a f ü r d ő z é s t, a m e l y e t f i n n s z a u n a, g ő z f ü r d ő, i l l a t k a m r a, s ó k a m r a é s K -f n ü e r i d p ő p t e s z é l v e z e t e s e b b é. A t a r t ó z k o d á s i d e j é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k, a m e l y a w e l l n e s s r e c e p c i ó n v e h e t ő á t. A v e n d é g e k n e k we lnessközpont használatára távozás napján 10. -i 00 g v a n j o g o s u l t s á g u k. S z á l l o d a i k i j e l e n t k e z é s p ó t d í j e l l e n é b e n h a s z n á l h a t ó a k a w e l l n e s s s z o l g á l t a t á s o k. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k étterem :, drink bár, snack & bowlingbár, fitness terem, mini műfüves á l y a focip, s t r a n d r ö p l a b d a. T é r í t é s e l l e n é b e n i g é n v y e b h e t ő s z o l g á l t a t á a s r o c k - : é s t e s t k e z e l é s e k, m a s s z á z s, f o d r á s z a t, k o z m e t i k a, k ü l- é s b e l t é r i s p o r t o l á s i l e h e t ő s é g e k ( t e n i s z p á l y a b é r l é s, k e r é k p á r k ö l c s ö n z é s ), b o w l i n g, b i l l P a r k o l á s :a s z á l l ó v e n d é g e a k z á r t u d v a r i p a r k o l ó b a n i n g y e n e s e n p a r k o l h a t n a k. B e je le n tke z é s : ó r á t ó. l K i j e l e n t k e z é s : ó r á i g, a m e n n y i b e n a v e n d é g e k ó r á i g n e m h a g y j á k e l a s z o b á k a t ú g y a s z á l l o d a j o g o s u l t a m i n d e n k o r i p o r t a -át i á r pótdíjként 5 0 % felszámítani. Hotel Residence**** Conference & Wellness H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. A s z á l l o d a t a v a s z á n f e l ú j í t á s r a k, e r ú ü j l k ü l s ő v e l, v a d o n a t ú j b e l s ő t e r e k k e l é sd e s i g n-n a l. E z t k ö v e t ő e nk i b ő v ü l t s z o l g á l t a t á s o k k a l i sv á r j á k a v e n d é g e k e Sz t. o b ák f e ls z e re lt sé ge ( 4 0 s z o b a ) :a m o d e r n s t í l u s ú b a l k o n o s s z o b á k l é g k o n d i c i o n á l ó v a l -v, e l L C, D m t i v n i b á r r a l, t e l e f o n n a l, s z é f f e l, v e z e t é k e s é swi-fi i n t e r n e t t e l, a f ü r d ő s z o b á k h a j s z á r í t ó v a l f e l s z e r e l t e k. A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k.w e l l n e s s s z o l g á l t a t á s o k :É l m é n y f ü r d ő W e l l n e s s O á z i s s a l -, é s k ü b l e l t é r i p e z s g ő f ü r d ő, f i n n s z a u n a, g ő z k a b i n, é l m é n y z u h a n y, K n -t e i a p o s ó, T e p i d á r i u m, S ó k a b i n, F i t n e s s t e r e m, N a p o z ó k e r t n y u g á g y a k k a l, Residence Beach saját strand használattal S z. á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k : é t t e r e m, m e t d e r i r á n h a n g u l a t ú á t r i u m, C a f f e & P o o l b Té á r rí. té s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á l t a t m á s a o s k s : z á z s é s w e l l n e s s k e z e l é s e k, s o l á r i u m. A h o t e l a k o n g r e s s z u s h e l y s z í n é v e l e g y u t c á b a n h e l y e z k e d i k e l é s 2 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e P g a. r k o l á s : a s z á l l o d a p r a k o l ó j a i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t ó B. e j e l e n t k e z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g. Vértes Konferencia és Wellness Hotel**** H-8600 Siófok, Batthyány u. 24. A s z á l l o d a S i ó f o k k ö z p o n t j á b a n, h a n g u l a t o s, p l a t á n f á k k a l ö v e z e t t h ű s sétányon, a városi va s ú t é s b u s z p á l y a u d v a r o k k ö z e l é b e n helyezkedik el. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 s z o b a ) a : b a r á t s á g o s h a n g u l a t ú e r k é l y e s s z o b á k l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, L -v C e D l, t v m i n i b á r r a l, t e l e f o n n a l, a

10 zuhanyzós fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A vendégek részére ü r d f ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. W e l l n e s s s z o l g á l t a t á A s o k w : e l l n e s s c e n t e r b e n b e l t é r i m e d e n c e, s z a u n a v i l á g, g ő z k a b i n, j é g k ú t, p e z s g ő f ü r d ő, f i t n e ss t e r e m, s e g í t i a f e l f r i s s ü l é s t é s a z e l l a z u l á s t. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k étterem :, drinkbár, kávézó, koktél r a s z te. T é r íté s e lle n é b e n i gé n yb e ve h e tő sz o l g ál ta tá s o k : s z o l á r i u m, m a s s z á z s, s ó k a m r a, f o d r á s z a t, m a n i k ű r, p e d i k ű r. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 1 0 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e g. P a r k o l á s :i n g y e n e s a s z á l l o d a z á r t p a r k o l ó j á b a n. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó ij l. e l e n t k e z é s : ó r á i g. Hotel Yacht Club H-8600 Siófok, Vitorlás u. 14. A s z á l l o d a k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n a v i t o r l á s k i k ö t ő m e l l e t t h e l y e z k e d i k e l. A s z á l l o d a v e n d é g e i i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t j á k a Tóparti Fürdőház szolgáltatásait (25 méteres úszómeden c e, b e l t é r i é s s z a b a d t é r i p e z s g ő f ü r d ő, f i n n é s f é n y t e r á p i á s b i o s z a u n a, i n f r a k a b i n, f i t n e s s t e r e S m z o ) b. á k f e l s z e r e l t s é ( g 2 e 6 s z o b a ) : a b a r á t s á g o s, o t t h o n o s s z o b á k t ö b b s é g e e r k é l y e s, l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, t e l e f o n n a l, t e l e v í z i ó v a l, i n g y e n e s á s s i a n l t f e l r s z n e r t e l t e c k s. a t l a k o z A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k é : t t e r e m,b á r, k l u b s z o b a T. é r í t é s e l l e n é b e n igénybe vehető szolgáltatások szo : l á r i u m, m a s s z á z s, s p - a é s wellness szolgáltatások. A kongresszus helyszíne 5 perces t á sé v a l k ö z e l í t h e t ő P m a e r g k. o l á s :a s z á l l o d a e l ő t t i n g y e n e s e n l e h e t p a r k o l n i.b e j e l e n t k e z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 11 s :. 00 óráig. Hotel Móló*** H-8600 Siófok, Vitorlás u. 16. A H o t e l M ó l ó k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n, a s i ó f o k i v i t o r l á s k i k ö t ő s z o m s z é d s á g á b a n, h a n g u l a t o s k ö r n y e z e t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 s z a o z b a ) e : r k é l y e s s z o b á k b a n, T V, h ű t ő s z e k r é n y, t e l e f o n, Wi-Fi i n t e r n e t t a l á l h a t ó. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k :é t t e r e m, d r i n k b á r, s z é p f e k v é s ű s a j á t s t r a n d, a v e n d é g e k a H o t e l Y a c h tcl u b T ó p a r t i F ü r d ő h á z á n a k w e l l n e s s r é s z l e g é t t é r í t é s m e n t e s e n h a s z n á l h a t j á k. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 5 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e P g a. r k o l á s : a s z á l l o d a e l ő t t i s o r o m p ó v a l l e z á r t p a r k o l ó b a n i n g y Be e n je e s le. n t ke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é10 s :. 00 óráig.

11 Hotel Fortuna*** H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51. A s z á l l o d a S i ó f o k t r a d i c i o n á l i s ü d ü l ő ö v e z e t é b e n e g y s z é p e n g o n d o z o t t ő s f á s k e r t b e n a B a l a t o n p a r t t ó l m é t e r r e h e l y e z k e d i k e l. Szobák felszereltsége ( 20 szoba ) :minden szoba balkonos, zuhany z ó s, m ű h o l d a s T V, t e l e f o n, r á d i ó, m i n i b á r s z o l g á l j a a v e S z á l l o d a i s z o l g á l t a t r e á g s g o e k l : i z ő é t t e r e m, d r i n k b á r. A h o t e l a k o n g r e s s z u s h e l y s z í n é v e l e g y u t c á b a n h e l y e z k e d i k e l é s 2 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m P e g a. r k o l á s :a s z á l l o d a k e r s t a j é á b t e n z á r t p a r k o l ó t b i z t o s í t a n a k a v e n d é g e k r é s z é r e. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a weblapon indulás előtt ellenőrizzék, mert a nyári szezonban változhat) június 20. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 9.25 Déli Pu gyors 9.41 Kelenföld sebes június 22. (Siófok Budapest) Indulás Érkezés Menetidő Vonat Déli Pu gyors Déli Pu nemzetközi gyors Déli Pu gyors Megközelítés autóval: Budapest felől: Az M7-es autópálya 65-ös út Siófok centrum Vilma utca Vitorlás utca Erkel Ferenc u. 2. (Hotel Azúr) Budapestről az érkezés forgalomtól függően 1 óra. Nagykanizsa felől: Az M7-es autópálya vagy a 7-es számú főúton. Szekszárd (Tamási) felől: A 65-ös számú főúton. INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN Ebéd A regisztrációs lapon kiajánlott ebéd a szálloda éttermében egy szűkített választékú büfé, ital nélkül. Azoknak, akik nem kívánják igénybe venni, javasoljuk a szálloda pizzériáját, ahol salátákat, pizzákat, gyors ételeket tudnak fogyasztani, a la carte. Kávészünetek A későbbiekben összeállított programban megadott időpontokban a kiállítási területen lebonyolítva, kávét, ásványvizet vagy üdítőt tartalmaz.

12

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház

Heim Pál Gyermekkórház K e d v e s K o l l é g á k! S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n g y e r m e k p u l m k é r d é s e i i r ődő á n g t y e é r m d e k o l r v o s t a őg G y e ó r g m y á e s k z t S z e k c

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 2016 Pécs, 2016. június 30-július 2. ÉRTESÍTŐ A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LVII. Vándorgyűlése és a Hámori Artur Belgyógyászati Napok VI.

Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LVII. Vándorgyűlése és a Hámori Artur Belgyógyászati Napok VI. 2 0 1 3. j ú n i u s -8. 6 Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának LVII. Vándorgyűlése és a Hámori Artur Belgyógyászati Napok VI. Helyszín: (7624 Pécs, Szigeti u. 12.) PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Kedves Kollégák! programban a péntek esti bankett interdiszciplináris fórumával új hagyományt szeretn énk

Kedves Kollégák! programban a péntek esti bankett interdiszciplináris fórumával új hagyományt szeretn énk A M AGYAR SZEMO RVO STÁRSASÁG 2 0 1 2. É V I K O N G R E S S Z USA Kedves Kollégák! Az idei évben is a jól bevált helyszínen, Siófokon a Hotel Azúrban rendezzük éves kongresszusunkat. Olyan témában várjuk

Részletesebben

Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! Immár hagyománnyá vált, hogy minden év végén megrendezésre kerül a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa. Biztosan állíthatom, hogy ezeken az összejöveteleken öv et el eken en a fiatal

Részletesebben

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Tisztelt Kollégák! A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő Őszi Tudományos Ülésére, a vezetőség és a rendező barátaink nevében tisztelettel meghívjuk. A

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2014. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2014. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2014. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Opthalmological Society 2014 Pécs, 2014. június 26-28. ÉRTESÍTŐ ELNÖKI KÖSZÖNTŐ A KONGRESSZUS ELNÖKE Prof. Dr. Biró Zsolt

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Kedves Kollégák! Minden érdeklődő kollégát várunk Siófokra! 2016. március 31.

Kedves Kollégák! Minden érdeklődő kollégát várunk Siófokra! 2016. március 31. Kedves Kollégák! A 2016-os, XXXIII. Nagygyűlés címe: Poláris nézetek a nephrologiában, melynek jegyében egy-egy tudományos kérdést, terápiás stratégiát eltérő szempontokra épülő előadás-párokkal szeretnénk

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761 MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION Elnök/President: Prof. dr. Barna Mária Főtitkár/General Secretary: Dr. Rodler Imre Cím/Address: Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Kedves Meghívottak! Ezúton is szeretnénk meghívni Önöket a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság (MGGT) ez évi Kongresszusára. Ünnepi és rendhagyó Kongresszust szervezünk

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

Kedves Kollégák! Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Kedves Kollégák! Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! Immár hagyománnyá vált, hogy minden év végén megrendezésre kerül a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa. Biztosan állíthatom, hogy ezeken az összejöveteleken a fiatal kollégák olyan

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Tisztelt Tagtársak! Kedves Balneológusok! Tisztelettel hívom és várom Önöket kongresszusunkra, melyet ez évben Hajdúszoboszlón rendezünk. A kongresszust a jól ismert gazdasági nehézségek ellenére a szokott

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014 es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok MÁSODIK FELHÍVÁS a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA Időpont: 2016. szeptember 8-10. Helyszín: Hotel Azúr Siófok A KONGRESSZUS TERVEZET PROGRAMJA 2016. szeptember 8. csütörtök 13.00-14.00

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

Térkép a szálláshelyekkel

Térkép a szálláshelyekkel Térkép a szálláshelyekkel Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy meghívhatjuk Önt a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által megrendezésre kerülő

Részletesebben

Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára

Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára hívlak Titeket. A Magyar Balneológiai Egyesület az egyik legrégebbi magyar orvostársaság, melynek alapítását 120 évvel ezelõtt döntötték

Részletesebben

Siófok megközelíthetősége

Siófok megközelíthetősége Siófok megközelíthetősége Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 2012.október 4. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 06.15 Keleti

Részletesebben

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Ha december - akkor hypertonia kongresszus! A magyar orvosok közül nagyon sokan így szokták meg az elmúlt több, mint másfél évtizedben, és az évek során szinte töretlenül

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA 2014 A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA Tisza Balneum Hotel, Tiszafüred 2014. október 3-4. MEGHÍVÓ ÉS FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÓK BENYÚJTÁSÁRA Kedves Kollégák,

Részletesebben

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA Tapolca, Hunguest Hotel Pelion 2017. április 20-21. www.conf.hu/mit2017 (elérhető 2017. február 13-tól) Kedves Kollégák! Az idei évben a Magyar Infekciókontroll

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29.

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29. Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa Balatonvilágos 2010. május 27-29. Kedves Tagtársak, Barátaink! Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt.127.3.) XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA 2014. április 24-26. Nyíregyháza, Hotel Pagony MÁSODIK értesítô Kedves SZÜLÉSZNÔK! TISZTELT

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Opthalmological Society 2015 Pécs, 2015. június 18-20. ÉRTESÍTŐ Elnöki köszöntő Tisztelt Szemorvos Kolléganők és Kollégák!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény házigazdája: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztálya Dr. Petró Gizella főorvos A szervező bizottság elnöke Tel.: +36/52-511 777 Email: petrogizi@gmail.com

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, 2017. január 26-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

A Kongresszus Védnökei (országos társaságok részéről):

A Kongresszus Védnökei (országos társaságok részéről): A Kongresszus Védnökei (országos társaságok részéről): Dr. Bódis József, egyetemi tanár, igazgató, a Pécsi Tudományegyetem rektora, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke Pécsi Tudományegyetem KK Szülészeti

Részletesebben

KONFERENCIA FELHÍVÁS

KONFERENCIA FELHÍVÁS KONFERENCIA FELHÍVÁS Őshonos- és Tájfajták - Ökotermékek Egészséges táplálkozás - Vidékfejlesztés A XXI. század mezőgazdasági stratégiái TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2016. október 05-07. Nyíregyházi Egyetem,

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A magasvérnyomás betegség a keringési betegségek

Részletesebben

Kedves Kollégák! Budapest, 2014. március 12. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Kedves Kollégák! Budapest, 2014. március 12. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Fiatal Nőorvosok Társaságának X. Jubileumi Kongresszusára készülhetünk. Az elmúlt kilenc évben ezek a rendezvények kitűnő lehetőséget jelentettek

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

Helyszín: Hotel Thermal Esztergom terem, Štúrovo (Párkány), Szlovákia.

Helyszín: Hotel Thermal Esztergom terem, Štúrovo (Párkány), Szlovákia. INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. Odborárov 1320/46 Komárno 945 01 IČO: 46702172 IČ DPH: SK2023545238 Bank Account: 2925877129/1100 (Tatra banka) IBAN: SK2411000000002925877129 SWIFT: TATRSKBX Kedves

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE meghívó ELSŐ ÉRTESÍTÉS SZOLNOK, 2011. SZEPTEMBER 29 OKTÓBER 1. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet és a Magyar Diabetes Társaság

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

Köszöntő. Tisztelt Kollégák!

Köszöntő. Tisztelt Kollégák! Köszöntő Tisztelt Kollégák! A Magyar Sebész Társaság 60. Kongresszusát 2010. szeptember 8-11. között Siófokon, a Hotel Azúrban rendezzük meg, melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. A Kongresszus

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Kedves Érdeklődők! Mindenkit szeretettel hívunk és várunk egyesületünk évi nagygyűlésére, amelyre idén Bükfürdőn kerül sor. A rendezvény vendéglátója és helyszíne a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Ez évben nekem jutott a megtiszteltetés, hogy idei éves rendezvényünk elnökeként meghívhassam Önöket társaságunk Vezetősége nevében XXIII. őszi Kongresszusunkra.

Részletesebben

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának

A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk. A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának A rendezvény szervezésével kapcsolatos információk A Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók VI. Országos Találkozójának Védnöke: Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Dr. Pogány Magdolna PhD

Részletesebben

7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra

7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra Tisztelettel meghívjuk a Magyar Haemorheológiai Társaság megbízásából a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság valamint a Magyar Szabadgyökkutató Társaság részvételével tartandó 7. Magyar

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

Budapest, 2016. február 24. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Budapest, 2016. február 24. Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! A Fiatal Nőorvosok Társaságának XII. Kongresszusára készülünk az idén. Az elmúlt tizenegy rendezvény kitűnő lehetőség volt a fiatal szülész-nőgyógyászoknak arra, hogy nívós szakmai előadások

Részletesebben

Tisztelt Kongresszus!

Tisztelt Kongresszus! Tisztelt Kongresszus! Közismert tény, hogy az elhízás járványszerűen terjed a világban így Magyarországon is -, mára már sajnos népbetegséggé vált; az Egészségügyi Világszervezet 1998-ban recidiváló krónikus

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Magyar Gyermekorvosok. és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának. XXVIII. Tudományos Ülése

MEGHÍVÓ. Magyar Gyermekorvosok. és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának. XXVIII. Tudományos Ülése MEGHÍVÓ Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Hódmezővásárhely, 2011. október 14-15. 1 Tisztelt Kollégák! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink

Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink A célunk tehát kettős: 1. Bemutatni saját gyűjtött és becsült adatainkkal a magyarországi vesebeteg-ellátás

Részletesebben

Tisztelt kollégák, barátaink!

Tisztelt kollégák, barátaink! 2009. MÁRCIUS 26 28. MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE Tisztelt kollégák, barátaink! Nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor Katona Gábor tanár úr, mint a Gyermek Fül-orr-gégészeti

Részletesebben

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA

MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA MALIGNUS LYMPHOMA KONFERENCIA 2004. június 3-5. BUDAPEST MÁSODIK ÉRTESÍTÉS JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FELHÍVÁS Fõtámogató: Roche (Magyarország) Kft. Köszöntõ Tisztelt Kollégák! A Magyar Haematológiai

Részletesebben

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma 1 Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma Tapolca 2011. május 6-7. MEGHÍVÓ A Malom-tó és a vízimalom

Részletesebben

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE Audiológiai Balatonfüred, 2012. 49 Vándorgyûlés SE Budapest A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE BALATONFÜRED, 2012. MÁJUS 24 26.

Részletesebben

www.congressline.hu/maaszt2012 2. Értesítő

www.congressline.hu/maaszt2012 2. Értesítő www.congressline.hu/maaszt2012 2. Értesítő A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság ez évi nemzeti kongresszusa 2012. november 22-24. között Visegrádon kerül megrendezésre. Tisztelt Kolléganők,

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Szeretettel várjuk Gyõrben! Dr. Jakabos Péter osztályvezetõ fõorvos. Magyar Égési Egyesület XXVI. Kongresszusa

Tisztelt Kollégák! Szeretettel várjuk Gyõrben! Dr. Jakabos Péter osztályvezetõ fõorvos. Magyar Égési Egyesület XXVI. Kongresszusa Tisztelt Kollégák! 2002 után ismét Gyõr ad otthont a Magyar Égési Egyesület soron következõ, szám szerint XXVI. kongresszusának, melyre szeretettel meghívom valamennyi, az égési sérültek gyógyítására elkötelezett

Részletesebben

Kedves Kollégák! A kongresszus házigazdája: Bajai Szent Rókus Kórház, Gyermek- és Ifjúsági Mentálhygiénés Gondozó

Kedves Kollégák! A kongresszus házigazdája: Bajai Szent Rókus Kórház, Gyermek- és Ifjúsági Mentálhygiénés Gondozó 2. értesíto Kedves Kollégák! A Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társasága 38. kongresszusa 2014. tavaszán Baján kerül megrendezésre. Ezen a helyszínen korábban nem volt kongresszus,

Részletesebben

Kedves Barátaim. Dr. Bender Tamás egyetemi tanár a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke

Kedves Barátaim. Dr. Bender Tamás egyetemi tanár a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke Kedves Barátaim. E gy év megint eltelt, de a Balneológia ismét tovább fejlõdött. Ezúttal visszatérünk tradicionális kongresszusi helyszínünkre, Hévízre, mely úgy gondolom mindenki számára vonzó egy balneológiai

Részletesebben

VIII. szegedi Diabétesz nap

VIII. szegedi Diabétesz nap VIII. szegedi Diabétesz nap szeged, 201 3. NOV E MBER 22 2 3. 6722 Szeged, Ady tér 10. MEGHÍVÓ VIII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika tisztelettel meghívja Önt

Részletesebben

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel Máta ÉrtesítőÉ R T E S Í T Ô www.asszisztencia.hu

Részletesebben

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Szeged, 2015. május 22-23. MÁSODIK ÉRTESÍTŐ KONFERENCIA FELHÍVÁS Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája címmel a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden!

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden! Tisztelt Nephrologus Társaim! Tisztelt Munkatársaink! A Magyar Nephrologiai Társaság 2010. október 21-23. között tartja XXVII. Nagygyűlését a szegedi felújított Forrás Szállodában. Társaságunk mindig büszke

Részletesebben

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4.

A Magyar Reumatológusok Egyesületének éves MRE VÁNDORGYŰLÉSE ELSŐ ÉRTESÍTŐ. 2014. szeptember 24-26. Pécs. Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. ELSŐ ÉRTESÍTŐ Pécs Kodály Központ, Breuer Marcell sétány 4. Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Ebben az évben Pécs városa, a Kodály Központ ad otthont az vándorgyűlésének szeptember 24-26 (szerda-péntek)

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, Barátaink!

Tisztelt Kollégák, Barátaink! Tisztelt Kollégák, Barátaink! Hagyományosnak számító éves tudományos üléseink közül a soron következõ is jubileumi sajátosságokkal rendelkezik. 1992. szeptemberében Kaposvárott rendeztük társaságunk elsõ

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete. 42. Kongresszusa. Pécs. 2012. október 17-20. ÉRTESÍTŐ

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete. 42. Kongresszusa. Pécs. 2012. október 17-20. ÉRTESÍTŐ A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 42. Kongresszusa Pécs 2012. október 17-20. ÉRTESÍTŐ KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa. Pécs 2011. május 26-28.

Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa. Pécs 2011. május 26-28. Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa Pécs 2011. május 26-28. Kedves Tagtársak, Barátaink! Eltelt egy év a balatonvilágosi szakmailag és hangulatilag kiváló kongresszus óta. Sokat dolgoztunk

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére MEGHÍVÓ BAJA 2015. június 19 20. Kardiabetológia 2015 Kedves Kollégák! Baja városa és gyógyítói régóta elkötelezettek a modern orvostudomány,

Részletesebben

MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGA XIX. KONGRESSZUSA ÉRTESÍTŐ. Siófok, Hotel Azúr 2014. október 16-18.

MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGA XIX. KONGRESSZUSA ÉRTESÍTŐ. Siófok, Hotel Azúr 2014. október 16-18. XIX UT MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGA XIX. KONGRESSZUSA ÉRTESÍTŐ www.convention.hu 014 Siófok, Hotel Azúr 2014. október 16-18. TISZTELT KOLLÉGÁK! 2014-ben ismét három urológiai osztály, Győr, Szombathely

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés

MEGHÍVÓ. Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 44. Tudományos Ülés és Továbbképzés Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium 2013. április 25-27. 1 Tisztelt Kollégák! A XXI. század elején a klasszikus

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

mdt83ert.qxp 2010.04.01. 13:43 Page 1

mdt83ert.qxp 2010.04.01. 13:43 Page 1 mdt83ert.qxp 2010.04.01. 13:43 Page 1 mdt83ert.qxp 2010.04.01. 13:43 Page 2 Kedves Kollégák! Az MDT Vezetõsége nevében szeretettel köszöntünk minden Társulati Tagot! A 2010-es év eseményekben, rendezvényekben

Részletesebben

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található a patinás szálloda. Megközelítés: Debrecen-Budapest

Részletesebben

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA. KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA. KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA Tisztelt Kézsebészek,

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG VI. KONGRESSZUSA SZEGED 2004. november 25-27. ELSŐ ÉRTESÍTÉS JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FELHÍVÁS Köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! A Magyar Transzplantációs

Részletesebben

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Eger, Hotel Eger - Park, 2006. október 26-28. M AGYAR N EPHROLOGIAI T ÁRSASÁG Kedves Kollégák! A Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése ez évben

Részletesebben

2017. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA

2017. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Szeged, Hunguest Hotel Forrás Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Szeged, Hunguest Hotel Forrás REGISZTRÁCIÓ Kongresszusi jelentkezés: kizárólag

Részletesebben

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXIX. Tudományos Ülése

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXIX. Tudományos Ülése MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Gyermekdiabetes Szekció Legyél te is 7 pontos (A 1C) Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXIX. Tudományos Ülése Debrecen, 2012. november

Részletesebben

Elõzetes program. A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa. 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS)

Elõzetes program. A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa. 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS) A Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusa 6 th Congress of South-East European Ophthalmological Society (SEEOS) A Magyar Gyermekszemészek és Strabológusok Társaságának XIII. Kongresszusa A Magyar

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI, SZPONZORI ÉS REKLÁMAJÁNLAT

KIÁLLÍTÓI, SZPONZORI ÉS REKLÁMAJÁNLAT AZ MDT REGIONÁLIS KONGRESSZUSA, A CSALÁDORVOSI, RENDEZVÉNY NEVE EDUKÁCIÓS, METABOLIKUS ÉS GENETIKAI MUNKACSOPORT TOVÁBBKÉPZŐ RENDEZVÉNYE HELYSZÍN ETO Park Hotel****, Győr IDŐPONT 2016. november 3-5. RENDEZVÉNY

Részletesebben

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA Az orvosnapok tiszteletbeli elnöke: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus Az orvosnapok fővédnöke: dr. Szűcs Lajos Pest Megye

Részletesebben