A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki."

Átírás

1

2 A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról, témák változásáról, egyes szerzők munkásságáról, klinikumról és kutatásról, nemzetközi kitekintésről) szóló dolgozattal lehet jelentkezni. A pályázat jeligés, a jelige megfejtése lezárt borítékban tartalmazza a pályázó nevét, munkahelyét és elérhetőségét ( , telefon). A 3-30 oldalnyi terjedelmű, A4-es formátumú dolgozatokat 3 példányban kinyomtatva, illetve CD-n elektronikus formában az MSZT főtitkárához kell eljuttatni: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. A pályázatok beadási határideje február 28. A pályadíjak: 1. díj Ft. 2. díj Ft, 3. díj Ft. A pályázatokat az MSZT Elnökségének tagjai bírálják el, az eredményhirdetésre az MSZT évi kongresszusán, Siófokon kerül sor. A legjobban sikerült pályamunkákat a Szemészet újság hasábjain megjelentetjük. Prof. Dr. Németh János MSZT elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt MSZT főtitkára A felhívás a Magyar Szemorvostársaság honlapján is megtalálható!

3 Kedves Kollégák! A évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr l e s z, a h o l a m a g y a r s z e m o r v o s l á s t e l j e s v e r t i k u m a m l e g n j e h e t. A z i d e i ö s s z e j ö v e t e l v á l a s z t o t t t é m á j a a S ze mb e te g s é ge k p r e v e n c i ó ja, ami felhívja a figyelmet a megelőzhető látásromlás és vakság elleni küzdelem fontosságára. Mint mindig, most is várjuk a témával kapcsolatos előadások, poszterek és kurzusok bej e l e nt é s é t. A korábbi hagyományokhoz híven az idén is vendégünk lesz a Magyar Szemorvostársaság v a l a m e n n y i s ze k c i ó j a, v a l a m i n t a M a g y a r G y e r m e k s ze m é s ze k é s S t r a b o l ó g u s o k T á r s a s á ga é s a Magyar Kontaktológiai Társaság is. Valamennyi magyar szemorvos számára b ü s z k e s é g, h o g y i d é n ü n n e p e l j ü k a S z e m é s ze t ú j s á g k i a d á s á n a k é v f o l y a m á t. A j u b i l e u m a l k a l m á b ó l a T á r s a s á g pályázatot írt ki az újság történetével kapcsolatos pályamunkákra, amik közül a legjobbak a siófoki k o n g r e s s z u s o n a p é n t e k i b a n k e t t e l ő t t i s z i ó m z i p u m o n f o g n a k e l h a n g z a n i. A p á l y á z a t i f e l h í v á s a M a g y a r S ze m o r v o s t á r s a s á g h o n l a p j á n o l v a s h a t ó ( w w w. s ze m o r v o s t a r s a s a g. h u ), a k o r á b b i e l e kt r o n i k us h ír le v e l e k be n is e l kü l d t ü k a t a g s á g na k. A k o n g re s s zu s i de j e a l a tt me g t e k i n t he t ő le s z a S e m m e lw e is O rv o s t ö r t é net i M ú z e u m m u n k a t á r s a i á l t a l a z é v f o r d u l ó t e m a t i k á j á v a l ö s s ze á l l í t á s r a k e r ü l ő k i á l l í t á s, a m i r ő l f e l k é r t e l ő a d á s i s h a l l h a t ó l e s z a s z i m p ó z i u m o n. M i n d e z e k e n t ú é v f o r d u l ó t a S z e m é s z e t ú j s á g ü n n e p i k ü l ö n s z á m á v a l i s s z e r e t n é n k m a r a d a n d ó v á t e n n i. A k on g r e s s z u s r a k e d v e z m é n y e s r e g i s z t r á c i ó s d í j a t b i z t o s í t u n k a M a g y a r S z e m o r v o s t á r s a s á g tagjainak, ezért is kérjük, hogy a évi társasági tagdíjakat, illetve a évi elmaradásokat i d ő b e n re n de z ni s z í v e s k e dj e n e k. A ta g d í j a k e dv e z m é n y e s r e g is z t r á c i ó ú n l t m a g á b a n f o g l a l j a a S z e m é s z e t ú j s á g é v e s e l ő f i z e t é s é t, a t á r s a s á g i h o n l a p h o z é s a z o k k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s a i h o z (hírlevelek, referátumok, szakmai hírek, videók, stb.) való hozzáférést, valamint az újságon és a honlapon keresztül elérhető szakmai tovább k é p z é s é v e s O F T E X r e g i s z t r á c i ó s d í j á t i s. Ő s z i n t é n b í z u n k b e n n e, h o g y S i ó f o k é s a B a l a t o n a z e d d i g i é v e k h e z h a s o n l ó a n t ö k é l e t helyszínét adja majd a pihenésnek és a szakmai fejlődésnek, és a 2013-a s K o n g r e s s z u s h o z z á s e g í t a szakma napi kérdéseinek a e m g v i t a t á s á h o z, t o v á b b á j ó h a n g u l a t ú, b a r á t i b e s z é l g e t é s h e z! Találkozzunk Siófokon június k ö z ö t t! Jó felkészülést kívánva, kollegiális üdvözlettel : Prof. Dr. Németh János a Magyar Szemorvostársaság elnöke Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt a Magyar Szemorvostársaság főtitkára

4 A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Németh János, a Magyar Szemorvostársaság elnöke A kongresszus főtitkára: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Magyar Szemorvostársaság főtitkára A kongresszus titkára: Dr. Somfai Gábor Márk, a Magyar Szemorvostársaság titkára Prof. Dr. Berta András (Debrecen) Prof. Dr. Biró Zsolt (Pécs) Prof. Dr. Facskó Andrea (Szeged) Prof. Dr. Hammer Helga (Szeged) Prof. Dr. Holló Gábor (Budapest) Prof. Dr. Janáky Márta (Szeged) Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szeged) Dr. Bátor György (Szombathely) Dr. Kerényi Ágnes (Budapest) Dr. Lukáts Olga (Budapest) Dr. Milibák Tibor (Budapest) Tudományos Bizottság: Szervező- és Programbizottság: Prof. Dr. Kovács Bálint (Pécs) Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (Budapest) Prof. Dr. Németh János (Budapest) Prof. Dr. Rácz Péter (Szombathely) Prof. Dr. Salacz György (Budapest) Prof. Dr. Süveges Ildikó (Budapest) Dr. Módis László (Debrecen) Dr. Récsán Zsuzsa (Budapest) Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest) Dr. Végh Mihály (Szeged) Tudományos információ: Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt Semmelweis Egyetem ÁOK, Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. Telefon: + 36 (06) /54534 Fax: + 36 (06) A rendezvény helyszíne: H o t e l A z ú r, S i ó f o k Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. Időpont: június A kongresszus hivatalos nyelve: magyar, angol Kongresszus Szervező Iroda: Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Tel.: + 36 (06) , Fax: + 36 (06) Internet: Szervező: Szalma Márta, Regisztráció, absztrakt: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella

5 LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK március április május május 17. Absztrakt beküldési határidő poszter és kurzus bejelentés Kedvezményes jelentkezési határidő Előadások és poszterek visszaigazolásának határideje Szállásfoglalási határidő A végleges program a weblapokon A j e l e n t k é e s z é s z á l l á s v i s s a z ta a i b g e a f z i o l z e á t s é o s k m e g é r k e z é s e u t á n k 1 ü l h d é j t. ü e k n b e l TUDOMÁNYOS PROGRAM TERV A kongresszus témája: SZEMBETEGSÉGEK PREVENCIÓJA június 20., csütörtök Megnyitó, díjátadások Plenáris ülés Honorary Member Lecture Plenáris ülés Referátumok Plenáris ülés "A" Terem "B" Terem "C" Terem Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Szimpózium Szimpózium Szimpózium Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Nyitófogadás június 21., péntek "A" Terem "B" Terem "C" Terem Kurzus Kurzus Kurzus HARVO Szimpózium Plenáris ülés Szimpózium Szimpózium Szimpózium Ebédszünet Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Ophthalmologia nocturna Plenáris ülés Gála Vacsora

6 2013. június 22., szombat "A" Terem "B" Terem "C" Terem Kurzus Kurzus Kurzus Tudományos szekció Tudományos szekció Tudományos szekció Közgyűlés További információk a következő internet címeken: / Aktuális rendezvények / Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa A végleges program május 17-től látható a fenti weblapokon. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ Előadás bejelentés: A Kongresszus témájához kapcsolódó előadás-kivonatokat magyar és angol nyelven kell beküldeni, azok terjedelme a szerzők listáját és a címet is magába foglalóan, a szóközökkel együtt maximum 2200 karakter lehet külön-külön. Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott eredmények részletes leírását, a következő tagolásban: Célkitűzés, Módszer, Eredmények, Következtetés. Esetismertetések leadása folyó szövegként is lehetséges, a fenti tagolás mellőzésével. Kurzusok bejelentését is várjuk, melyek kapcsolódhatnak a Kongresszus témájához. A kurzusbejelentés a korábbi évekhez hasonlóan történik, összefoglaló leadásával magyar és angol nyelven, ami tartalmazza a kurzus témáját, célkitűzését, valamint az előadások felsorolását. A Tudományos és a Programbizottság fenntartja a jogot, hogy a benyújtott összefoglalók egy részét poszternek fogadja el. BEKÜLDÉS Az előadás-, poszter- és kurzusbejelentés preferáltan on-line történik a Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük megküldeni az összefoglalókat magyar és angol nyelven, február 15-től. A honlap elérhetősége: Lehetőség van a hagyományos módon történő absztrakt beküldésre is; a letöltött formanyomtatványt az alábbi címre küldjék: Az absztrakt formula letölthető az Interneten: / Aktuális rendezvények / Magyar Szemorvostársaság Kongresszusa A kongresszus végleges programja, valamint az absztraktok magyar és angol nyelven is megjelennek a Szemészet Supplementumában, melyet mindenki a regisztráció során, a helyszínen kap meg. Az angol nyelvű összefoglalók lektorálását a Társaság vállalja. Előadás, poszter és kurzus bejelentés határidő: március 31.

7 Technikai tájékoztató az előadásokhoz A prezentációkat lehetőség szerint USB adathordozón (pl. pendrive) kérjük leadni. A video- és hangfájlokat tartalmazó prezentációkat kérjük, körültekintően mentsék adathordozóikra, - az eredeti médiafájlok csatolásával együtt - hogy megfelelő minőségben tudjuk biztosítani vetítésüket. Prezentációk elkészítésekor ajánlott: - A video- és hangfájlok wmv kiterjesztésűek legyenek. (A más formátumú videók átkonvertálása egyszerűen elvégezhető a Wmv Converter nevű programmal. A kezelése egyszerű, és ingyenesen letölthető: - A használni kívánt videókat mindig a prezentációval azonos könyvtárból illesszék be. Ne feledjék el elhozni a videókat. Még akkor sem, ha beágyazták a prezentációba ha bármi probléma lenne a lejátszással, akkor a helyszínen még tudjuk orvosolni. Technikai lehetőségek: PC, projektor, Windows XP program (ha egyéb programot kíván használni, a vetítés saját notebook-ról lehetséges), video (VHS rendszer). Technikai tájékoztató a poszterekhez A poszter állványok dekorálható felülete: 190cm magas és 90cm széles. Ajánlott poszter méret: 120cm magas és 90cm széles. A poszter állványok dekorálható felülete fehér laminált farostlemez, melyre cellux ragasztóval, 2 oldalú ragasztóval, papírragasztó gyurmával lehet felerősíteni a posztereket. Ezeket az eszközöket biztosítjuk a helyszínen. TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitófogadás: június 20., Helyszín: Hote l Azú r (A regisztrációs díj tartalmazza.) Gála Vacsora: június 21., Helyszín: Hote l Azú r (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) REGISZTRÁCIÓ RÉSZVÉTELI DÍJAK Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. Típus (lásd jegyzetek 1-4) április 30. előtt befizetve május 27. előtt befizetve május 27. után és a helyszínen 1a. Társasági tagok Ft Ft Ft 1b. Nem társasági tagok Ft Ft Ft 2. Rezidensek és tényleges nyugdíjasok Ft Ft Ft 3. Napijegy Ft Ft Ft 4. Kísérők Ft Ft Ft

8 Ebéd: Ft/fő (b ü f é, a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F -t Á ) Gála vacsora: Ft/fő (a z á r t a r t a l m a z z a a z Á F Á-t ) A kongresszuson való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges; on-line a Szervezőiroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és annak megküldésével. Postacím: Expert-Quality Kft., 1243 Budapest, Pf Fax: ; A Magyar Szemorvostársaság tagjának az tekinthető, aki február 28-ig rendezte a évi tagdíját! Jegyzetek 1. a., b. A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos programon való részvétel, pontszerző igazolás, a kiállítás t meg e k i n t é s e, p r o g r a m f ü z e t, k i t ű z ő, k á v é s z ü n e t e k k o, n g r e s s z u s i t á s k a, n y i t ó f o g a d á s. A r e g i s z t r á c i ó s c s o m a g, a m á j u s 27-i g b e f iz e t e tt r e g is z t r á c i ó e s e té b e n t a r t a l m a z z a a k o n g r e s s z u s i t á s k á t. 2. E n n e k i g a z o l á s á r a k é r j ü k m e g f e l e l ő d o n k tu u m mo e t me ll ék e l je ne k. A r e g i s z t r á c i ó s d í - j r e z i d e n s e k n e k é s t é n y l e g e s n y u g d í j a s o k n a - k t a r t a l m a : a t e l j e s t u d o m á n y o s p r o g r a m o n v a l ó r é s z v é t e l, a k i á l l í t á s m k e i g n t e é s e, k i t ű z ő, p r o g r a m f ü z e k t, á v é s z ü n e t e k, p o n t s z e r z ő i g a z o l á s, nyitó fogadás. 3. A n a p i j e g yt a r t a l m a : a z a z n a p i t e l j e s t u d o m á n y o s p r o g r a m o n v a l ó r é s z v é t e l, a k i á l l í t á s m e g t e k in t é s e, pr o g r a m f ü z e t,a z o n a n a p o n l é v ő k á v é s z ü n e t e k, i t ű z ő p o n s z e r z ő i g a z o l á s t n e m t a r t a l m a z. 4. K í s é r ő k r é s z v é t e l i d í j á n a k t a r t a l n m y i a t : ó f o g a d. á s A vonatkozó törvények az étkezési és kulturális költségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre! SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda****, Hotel Azúr****Prémium H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. A k o n g r e s u s z h e l y s z í n e k é n t s z o l g á l ó, m e d i t e r r á n s t í l u s ú s z á l l o d a a B a l a t o n-r é g i ó l e g n a g y o b b 4 c s i l l a g o s s z á l l o d á j a é s k - o n f e r e n c i a w e l l n e s s k o m p l e x u m a, a m e l y e g y k ö z v e t l e n v í z p a r t i n a g y k i t e r j e d é s ű k e r t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( s M z o i b n a d ) e : ns z o b a b a l k o n o s, -v T V e l é s m o z i c s a t o r n á k k a l, t e l e f o n n a l, -F W i i n t e r n -c e s t a t l a k o z á s s a l, s z é f f e l, h a j s z á r í t ó v a l, g y ó g y m a t r a c o s á g y a k k a l, m i n i b á r r a l é s l é g k o n d i c i o n á l ó v a l f e l s z e r e la l k t o. s z A t á l y o k ( 1 2 d a r a b )n a p p a l i v a l é s h á l ó s z o b á v a l r e n d e l k e z ő l a k ó e g y s é g e, k a m e l y e k b en s a j á t p e z s g ő f ü r d ő é s s z a u n a i s h e l y e t k a p o t t. A k ü l ö n á l l V ó i l l a A z ú r a p a r t m a n o k ( 2 3 k o n d y a h r á a v b a ) l f e l s z e r e l t e k é s n a g y o b b l é g t e r ű e k, m i n t a s z o b á k. A s z á l l o d a k o m p l e x u m ú j e x k l u zí v, k ü l ö n l szárnya e g e s ah o t e l A z ú r * * * * P r é, m i a u m e l y b e n

9 P r é m i u m S t a n d a t r í d p u s ú s z o b á k á l l n a k a v e n d é g e k r e n d e l k e z é s r e. A P r é m i u m s z á r n y b a n l a k a H o t e l A z ú r * * * * P r é m i u m k S ü P l A ö n l e g e s s z o l g á l t a t á s a i t i s i g é n y b e v e h e t i k. A p a r k r a n é z ő b a l k o P n r o é s m i u m S t a n d a r d s z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 1 t 0 á g a s z s o, b e a g ) l á : n s b e r e n d e z é s, n a g y m é r e t ű f r a n c i a á g y, k a n a p é, f ü r d ő k á d a s, v a g y z u h a n y z ó s f ü r d ő s z o b a é s k ü l ö n á l l ó W C. M i n i b á r t e l e f o n, i n t e r n e t e l é r h e t ő s é g, s z é f, é s s í k k é p e r n y ő s t e l e v í z i ó t a r t o z i k m é g a b e r e n d e z é s h e z. W e l l n e s s s z o l g á l t a t á 1 s 0 o 0 k 0 : m 2 v í z f e l ü l e t e n k ő- ü l é s b e l s ő é l m é n y m e d e n c é k, p e z s g ő f ü r d ő s z o l g á l j a a f ü r d ő z é s t, a m e l y e t f i n n s z a u n a, g ő z f ü r d ő, i l l a t k a m r a, s ó k a m r a é s K -f n ü e r i d p ő p t e s z é l v e z e t e s e b b é. A t a r t ó z k o d á s i d e j é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k, a m e l y a w e l l n e s s r e c e p c i ó n v e h e t ő á t. A v e n d é g e k n e k we lnessközpont használatára távozás napján 10. -i 00 g v a n j o g o s u l t s á g u k. S z á l l o d a i k i j e l e n t k e z é s p ó t d í j e l l e n é b e n h a s z n á l h a t ó a k a w e l l n e s s s z o l g á l t a t á s o k. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k étterem :, drink bár, snack & bowlingbár, fitness terem, mini műfüves á l y a focip, s t r a n d r ö p l a b d a. T é r í t é s e l l e n é b e n i g é n v y e b h e t ő s z o l g á l t a t á a s r o c k - : é s t e s t k e z e l é s e k, m a s s z á z s, f o d r á s z a t, k o z m e t i k a, k ü l- é s b e l t é r i s p o r t o l á s i l e h e t ő s é g e k ( t e n i s z p á l y a b é r l é s, k e r é k p á r k ö l c s ö n z é s ), b o w l i n g, b i l l P a r k o l á s :a s z á l l ó v e n d é g e a k z á r t u d v a r i p a r k o l ó b a n i n g y e n e s e n p a r k o l h a t n a k. B e je le n tke z é s : ó r á t ó. l K i j e l e n t k e z é s : ó r á i g, a m e n n y i b e n a v e n d é g e k ó r á i g n e m h a g y j á k e l a s z o b á k a t ú g y a s z á l l o d a j o g o s u l t a m i n d e n k o r i p o r t a -át i á r pótdíjként 5 0 % felszámítani. Hotel Residence**** Conference & Wellness H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. A s z á l l o d a t a v a s z á n f e l ú j í t á s r a k, e r ú ü j l k ü l s ő v e l, v a d o n a t ú j b e l s ő t e r e k k e l é sd e s i g n-n a l. E z t k ö v e t ő e nk i b ő v ü l t s z o l g á l t a t á s o k k a l i sv á r j á k a v e n d é g e k e Sz t. o b ák f e ls z e re lt sé ge ( 4 0 s z o b a ) :a m o d e r n s t í l u s ú b a l k o n o s s z o b á k l é g k o n d i c i o n á l ó v a l -v, e l L C, D m t i v n i b á r r a l, t e l e f o n n a l, s z é f f e l, v e z e t é k e s é swi-fi i n t e r n e t t e l, a f ü r d ő s z o b á k h a j s z á r í t ó v a l f e l s z e r e l t e k. A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k.w e l l n e s s s z o l g á l t a t á s o k :É l m é n y f ü r d ő W e l l n e s s O á z i s s a l -, é s k ü b l e l t é r i p e z s g ő f ü r d ő, f i n n s z a u n a, g ő z k a b i n, é l m é n y z u h a n y, K n -t e i a p o s ó, T e p i d á r i u m, S ó k a b i n, F i t n e s s t e r e m, N a p o z ó k e r t n y u g á g y a k k a l, Residence Beach saját strand használattal S z. á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k : é t t e r e m, m e t d e r i r á n h a n g u l a t ú á t r i u m, C a f f e & P o o l b Té á r rí. té s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á l t a t m á s a o s k s : z á z s é s w e l l n e s s k e z e l é s e k, s o l á r i u m. A h o t e l a k o n g r e s s z u s h e l y s z í n é v e l e g y u t c á b a n h e l y e z k e d i k e l é s 2 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e P g a. r k o l á s : a s z á l l o d a p r a k o l ó j a i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t ó B. e j e l e n t k e z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g. Vértes Konferencia és Wellness Hotel**** H-8600 Siófok, Batthyány u. 24. A s z á l l o d a S i ó f o k k ö z p o n t j á b a n, h a n g u l a t o s, p l a t á n f á k k a l ö v e z e t t h ű s sétányon, a városi va s ú t é s b u s z p á l y a u d v a r o k k ö z e l é b e n helyezkedik el. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 s z o b a ) a : b a r á t s á g o s h a n g u l a t ú e r k é l y e s s z o b á k l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, L -v C e D l, t v m i n i b á r r a l, t e l e f o n n a l, a

10 zuhanyzós fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A vendégek részére ü r d f ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. W e l l n e s s s z o l g á l t a t á A s o k w : e l l n e s s c e n t e r b e n b e l t é r i m e d e n c e, s z a u n a v i l á g, g ő z k a b i n, j é g k ú t, p e z s g ő f ü r d ő, f i t n e ss t e r e m, s e g í t i a f e l f r i s s ü l é s t é s a z e l l a z u l á s t. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k étterem :, drinkbár, kávézó, koktél r a s z te. T é r íté s e lle n é b e n i gé n yb e ve h e tő sz o l g ál ta tá s o k : s z o l á r i u m, m a s s z á z s, s ó k a m r a, f o d r á s z a t, m a n i k ű r, p e d i k ű r. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 1 0 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e g. P a r k o l á s :i n g y e n e s a s z á l l o d a z á r t p a r k o l ó j á b a n. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó ij l. e l e n t k e z é s : ó r á i g. Hotel Yacht Club H-8600 Siófok, Vitorlás u. 14. A s z á l l o d a k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n a v i t o r l á s k i k ö t ő m e l l e t t h e l y e z k e d i k e l. A s z á l l o d a v e n d é g e i i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t j á k a Tóparti Fürdőház szolgáltatásait (25 méteres úszómeden c e, b e l t é r i é s s z a b a d t é r i p e z s g ő f ü r d ő, f i n n é s f é n y t e r á p i á s b i o s z a u n a, i n f r a k a b i n, f i t n e s s t e r e S m z o ) b. á k f e l s z e r e l t s é ( g 2 e 6 s z o b a ) : a b a r á t s á g o s, o t t h o n o s s z o b á k t ö b b s é g e e r k é l y e s, l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, t e l e f o n n a l, t e l e v í z i ó v a l, i n g y e n e s á s s i a n l t f e l r s z n e r t e l t e c k s. a t l a k o z A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k é : t t e r e m,b á r, k l u b s z o b a T. é r í t é s e l l e n é b e n igénybe vehető szolgáltatások szo : l á r i u m, m a s s z á z s, s p - a é s wellness szolgáltatások. A kongresszus helyszíne 5 perces t á sé v a l k ö z e l í t h e t ő P m a e r g k. o l á s :a s z á l l o d a e l ő t t i n g y e n e s e n l e h e t p a r k o l n i.b e j e l e n t k e z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 11 s :. 00 óráig. Hotel Móló*** H-8600 Siófok, Vitorlás u. 16. A H o t e l M ó l ó k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n, a s i ó f o k i v i t o r l á s k i k ö t ő s z o m s z é d s á g á b a n, h a n g u l a t o s k ö r n y e z e t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 s z a o z b a ) e : r k é l y e s s z o b á k b a n, T V, h ű t ő s z e k r é n y, t e l e f o n, Wi-Fi i n t e r n e t t a l á l h a t ó. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k :é t t e r e m, d r i n k b á r, s z é p f e k v é s ű s a j á t s t r a n d, a v e n d é g e k a H o t e l Y a c h tcl u b T ó p a r t i F ü r d ő h á z á n a k w e l l n e s s r é s z l e g é t t é r í t é s m e n t e s e n h a s z n á l h a t j á k. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 5 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e P g a. r k o l á s : a s z á l l o d a e l ő t t i s o r o m p ó v a l l e z á r t p a r k o l ó b a n i n g y Be e n je e s le. n t ke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é10 s :. 00 óráig.

11 Hotel Fortuna*** H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51. A s z á l l o d a S i ó f o k t r a d i c i o n á l i s ü d ü l ő ö v e z e t é b e n e g y s z é p e n g o n d o z o t t ő s f á s k e r t b e n a B a l a t o n p a r t t ó l m é t e r r e h e l y e z k e d i k e l. Szobák felszereltsége ( 20 szoba ) :minden szoba balkonos, zuhany z ó s, m ű h o l d a s T V, t e l e f o n, r á d i ó, m i n i b á r s z o l g á l j a a v e S z á l l o d a i s z o l g á l t a t r e á g s g o e k l : i z ő é t t e r e m, d r i n k b á r. A h o t e l a k o n g r e s s z u s h e l y s z í n é v e l e g y u t c á b a n h e l y e z k e d i k e l é s 2 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m P e g a. r k o l á s :a s z á l l o d a k e r s t a j é á b t e n z á r t p a r k o l ó t b i z t o s í t a n a k a v e n d é g e k r é s z é r e. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a weblapon indulás előtt ellenőrizzék, mert a nyári szezonban változhat) június 20. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 9.25 Déli Pu gyors 9.41 Kelenföld sebes június 22. (Siófok Budapest) Indulás Érkezés Menetidő Vonat Déli Pu gyors Déli Pu nemzetközi gyors Déli Pu gyors Megközelítés autóval: Budapest felől: Az M7-es autópálya 65-ös út Siófok centrum Vilma utca Vitorlás utca Erkel Ferenc u. 2. (Hotel Azúr) Budapestről az érkezés forgalomtól függően 1 óra. Nagykanizsa felől: Az M7-es autópálya vagy a 7-es számú főúton. Szekszárd (Tamási) felől: A 65-ös számú főúton. INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN Ebéd A regisztrációs lapon kiajánlott ebéd a szálloda éttermében egy szűkített választékú büfé, ital nélkül. Azoknak, akik nem kívánják igénybe venni, javasoljuk a szálloda pizzériáját, ahol salátákat, pizzákat, gyors ételeket tudnak fogyasztani, a la carte. Kávészünetek A későbbiekben összeállított programban megadott időpontokban a kiállítási területen lebonyolítva, kávét, ásványvizet vagy üdítőt tartalmaz.

12

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest Alapinformációk Konferencia neve: Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa Konferencia címe: Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana Időpont: 2014. január 22-25. Helyszín: Budapest

Részletesebben

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés Az Európai Intenzív Terápiás Társaság (ESICM) és a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szervezésében 2 napos haladó gépi lélegeztetési tanfolyamot szervezünk a MAITT 40. kongresszusával

Részletesebben

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu Kongresszusi iroda / Congress Office Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatos információ Information concerning the registration and abstracts Horvát Renáta / rhorvat@convention.hu Kiállítással és

Részletesebben

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15.

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15. Közös tudás a gyógyításért Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa második értesítő PESTI VIGADÓ Budapest 2014 NOVEMBER 13-15. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusát 2014.

Részletesebben

A konferenciával kapcsolatos információk:

A konferenciával kapcsolatos információk: I. körlevél VII. MaViGe Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Sümeg, 2010. április 15 17. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk/meghívunk a VII. MaViGe Makroszkopikus

Részletesebben

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD.

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD. Kedves Kollégák! Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XX. Nagygyûlésére, mely 2015. november 12-14. között kerül megrendezésre a budapesti Danubius Health Spa Resort Helia Hotelben. Ez a

Részletesebben

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el.

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el. PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikánk alapítója: Hámori Artur professzor *Újvidék, 1909. márc. 18. - Pécs, 1983. márc. 22. Hámori Artur 1909. március 18-án, Újvidéken született. Középiskoláit

Részletesebben

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013 Magyar Fejlődésneurológiai Társaság Eurostars Budapest Center Hotel 2013. május 10-11. www.conf.hu/mft2013 1 A veleszületett kóros mozgás- és értelmi fejlődés prevenciója Gyermekgyógyász, gyermekneurológus,

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Honlap: www.mraecongress.ke.hu

TÁJÉKOZTATÓ. Honlap: www.mraecongress.ke.hu TÁJÉKOZTATÓ Honlap: www.mraecongress.ke.hu A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének XVIII. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

2007-es Sunrider Nagy Konferencia Hong Kong és Kína A ma álma a holnap valósága!

2007-es Sunrider Nagy Konferencia Hong Kong és Kína A ma álma a holnap valósága! Kedves Sunrideresek, 2007-es Sunrider Nagy Konferencia Hong Kong és Kína A ma álma a holnap valósága! Az utóbbi évek olyan gyorsan teltek el, hogy szinte alig hiszem el, hogy vállalatunk már 25 éves. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. http://www.fejfajas-tarsasag.hu

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. http://www.fejfajas-tarsasag.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A kongresszus helyszíne Best Western Hotel Magistern*** 8600 Siófok, Beszédes sétány 72. Tel: 84-519-600 Fax: 84-519-601 A regisztrációs iroda és nyitva tartása 2005. április 29.

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Program Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Hódmezővásárhely, 20. október 4-5. Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4.

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. Alapítva: 1993 A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. rogramfüzet A kongresszus rendezõje: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11. Tudjon róla! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11. Szolgáltatás használó könyvtáros Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Tisztelt kollégák, barátaink!

Tisztelt kollégák, barátaink! Tisztelt kollégák, barátaink! Nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor Katona Gábor tanár úr, mint a Gyermek Fül-orr-gégészeti Szekció elnöke, a pécsi Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikát

Részletesebben