Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Pálinkás Róbert alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 9 fő jelen van, Ruzsics Ferenc polgármester és Kocsis Miklós képviselő igazoltan távol vannak, a testület határozatképes, így a soros képviselő-testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal a módosítással terjesztette a képviselő-testület elé, hogy interpellációs kérelem nem érkezett. Két sürgősségi indítvány érkezett: S 1. Keszthely, Kossuth u. 45. sz. alatti üres helyiségek bérbeadása II. A sürgősségi megtárgyalást a helyiségek mielőbbi hasznosítása indokolja. S 2. Dr. Sebők Ferdinánd kérelme A sürgősségi megtárgyalást a feladat-ellátási szerződés mielőbbi megkötése indokolja az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. A sürgősségi indítványokat a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalni. Először szavazásra bocsátotta az S1 sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S1 sürgősségi indítvány megtárgyalását. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta az S2 sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S2 sürgősségi indítvány megtárgyalását.

2 2 Pálinkás Róbert alpolgármester a napirendi javaslatot az elfogadott módosításokkal együtt bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló.../2014. (...) önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet) 2. Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról Előterjesztő: 3. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévében végzett tevékenységéről 4. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi munkatervére Egyéb ügyek 5. Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről 6. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata 7. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., valamint a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyása 8. Helyi közforgalmi közlekedés évi támogatási igénye 9. A Balaton Fesztivál Alapítvány ügyei 10. Keszthely, Fodor utcai lakásingatlanok cseréje 11. Keszthely, Kossuth L. u. 5. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása 12. Keszthelyi Életfa Óvoda bővítése 13. II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezése

3 3 14. Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság I. félévi tevékenységéről 15. Támogatási kérelmek 16. Lakásgazdálkodási koncepció S 1. Keszthely, Kossuth u. 45. sz. alatti üres helyiségek bérbeadása II. S 2. Dr. Sebők Ferdinánd kérelme 17. Egyedi lakásügyek I. (zárt) 18. Egyedi lakásügyek II. (zárt) 19. Egyedi lakásügyek III. (zárt) 20. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt) 21. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt) Előterjesztő: Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök Pálinkás Róbert alpolgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Kft-ről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás nem volt, így áttért a polgármester két soros ülés között tett fontosabb intézkedéseiről szóló tájékoztató megtárgyalására és felkérte képviselőtársait az azzal kapcsolatos hozzászólásaik megtételére. Kérdés, hozzászólás nem volt, erre tekintettel áttért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatainak megtárgyalására. Ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló.../2014. (...) önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet) (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4 4 Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő kérte, hogy a civil szervezetek kapjanak értesítést a rendeletről, továbbá a változásokról. Pálinkás Róbert alpolgármester megígérte, hogy tájékoztatni fogják az érintetteket. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 168/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló.../2014. (...) önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján egyetért az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotásának kezdeményezésével és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: június 26. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról Előterjesztő: (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök tájékoztatott, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Véleménye szerint a hivatal munkatársai sokat tesznek az adók beszedésének érdekében évben 84,5 millió forinttal több adó folyt be, az adóhátralék 20 millió forinttal csökkent, de még mindig sok a kintlévőség. Törekedni kell arra, hogy ez az összeg csökkenjen. A probléma az, hogy a felszámolás, csődeljárás alatt álló cégektől nehéz behajtani a pénzt. Köszönetet mondott az ezzel foglalkozó dolgozóknak az elvégzett munkájukért.

5 5 Selmeczy Zsuzsanna képviselő rámutatott, hogy az önkormányzat 2012-ben vezette be a telekadót az építményadóval együtt, az előterjesztés mégsem ehhez az évhez hasonlítja az adatokat. Az új adónem bevétel-növekedést jelentett, amit mintha el akarna hallgatni az önkormányzat. Pálinkás Róbert alpolgármester az elhangzottakra reagálva kijelentette, hogy nem akarja elhallgatni az önkormányzat, hiszen az adóbevételek összege nyilvános. A lakosságtól és a vállalkozásoktól a tavalyi évben millió forint adóbevétel folyt be az önkormányzathoz. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök szerint az idegenforgalmi adó beszedése minden évben nehézségekkel jár. A bevétel nagy része az iparűzés és az idegenforgalom után beszedett adó. Az iparűzési adó területén lát előrelépési lehetőséget, a következő képviselő-testület növelje ezt a bevételt, hozzanak a városba új vállalkozásokat. Az iparűzési adóbevétel 1 milliárd forint legyen, és terheljék kevésbé a lakosságot. Pálinkás Róbert alpolgármester kiemelte, hogy pont az 1 milliárd forintból hiányzó 300 millió forint szükséges a város megfelelő működtetéséhez. Mohácsi József képviselő megkérdezte, hogy igaz-e az a hír, amely szerint a jövőben a gépjárműadó bevételének nagyobb hányada kerül az önkormányzatokhoz? Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos fejleményeket pozitívan értékelte, de kellenek turisták, vendégek ahhoz, hogy legyen bevétel. A Balatonfüreden történt megbetegedések negatívan hatnak a Balatonra és Keszthelyre is. Pálinkás Róbert alpolgármester válaszában elmondta, hogy valóban folynak olyan tárgyalások, amelynek eredményeképpen a gépjárműadó magasabb része maradna az önkormányzatoknál. A Balatonfüreden történtekkel kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy nem érinti Keszthelyt, nincsen ezzel kapcsolatos teendő. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 169/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a évi adózási tapasztalatokról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás évi tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 3. Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévében végzett tevékenységéről (Az előterjesztés, valamint a bizottsági üléseken született javaslatokról készült összesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök megrökönyödve olvasta, hogy a buszvárók kérdése nincs még lezárva, fennáll a veszélye, hogy a támogatást

6 6 vissza kell fizetni. A csúszás a vagyonkezelő miatt történt, kérte, hogy augusztus végéig rendeződjön ez a kérdés. Pálinkás Róbert alpolgármester elmondta, hogy Keszthelyen 10 buszváró létesült, ebből 2 a Kertvárosban. Megpróbálják meggyorsítani az MNV Zrt. mechanizmusát. Közösségi célról van szó, nincs elvi akadálya a hozzájárulás kiadásának. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati javaslatot. 170/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Polgármestere által a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. 171/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában I. félévben végzett tevékenységről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Magyarország évi központi költségvetésében a települési önkormányzatok feladatainak támogatásához kapcsolódóan megállapított támogatás-kiegészítés feladat-ellátási szerződés útján történő ellátás esetén is igényelhető legyen a szolgáltatást biztosító, intézményt fenntartó önkormányzat számára. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezésről a hozott döntés megküldésével egyidejűleg Manninger Jenőt, a térség országgyűlési képviselőjét tájékoztassa. Határidő: július 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 4. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi munkatervére Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök felhívta a hivatal figyelmét arra, hogy az orvosi ügyelet kérdésével foglalkozni kell. Öt községet csatoltak a keszthelyi ügyelethez, velük jót tettek ezzel. Saját tapasztalata alapján elmondta, hogy amikor az ügyeleti

7 7 kocsi elindul a betegekhez, és telefonon kapja az újabb címeket, órákig nincs orvos Keszthelyen, a betegeknek sokat kell várniuk. Nem tartotta elfogadhatónak, hogy 4-5 órán keresztül nincs Keszthelyen orvos. Az új képviselő-testület mindenképpen foglalkozzon ezzel. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök úgy látta, hogy az orvosi ügyelet kérdése évek óta megoldatlan. Tárgyalások folytak, hogy a városi ügyeletet a kórház épületébe költöztessék, ez lenne a megoldás, hely is van. Lehetne két ügyeletes orvos, egy benn az ügyeleten, egy pedig kimegy a betegekhez. Probléma, hogy az is a sürgősségi osztályra megy, aki az ügyeletre is mehetne. Nem biztos, hogy ezzel a kérdéssel meg kell várni a következő ciklust. Pálinkás Róbert alpolgármester a felvetettekre elmondta, hogy a polgármester felvette a kapcsolatot a kórház vezetésével. Elkezdik a megbeszéléseket a kórház igazgatójával a városi ügyelet kérdésében, az alapellátási intézet vezetője pedig kezdje el az egyeztetést. Akár ez a testület meghozhatja ezt a döntést. Selmeczy Zsuzsanna képviselő nehezményezte, hogy a javaslatai nem kerültek be a munkatervbe. Kezdeményezte a HUSZ Kft. átvilágítását, ez nem ugyanaz, mint a munkatervben szereplő féléves beszámoló. Kezdeményezte egy közpénzből nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló rendelet megalkotását. Erre azt a választ kapta, hogy az 1. napirendi pontban elfogadott rendelet szabályozza ezt a kérdést, de szerinte a kettő nem ugyanaz. Szigorúbban kellene szabályozni a közpénzek átadását. Az önkormányzati támogatások esetében szabálytalanságok voltak, főleg az alapítványok esetében október 11-én lépett életbe az új Közbeszerzési törvény, a közbeszerzési szabályok értelmében döntéshozó nem vehet részt az értékelő bizottság munkájában, Keszthelyen pedig előfordult, hogy képviselő benn volt a bizottságban. Konkrétan két esetben tapasztalt törvénysértést, október végén Szabó György a Balatonpart I. ütem, és áprilisában Pálinkás Róbert a Fő tér II. ütem közbeszerzésénél vett részt az értékelő bizottságban. Feltette a kérdést, hogy lesz-e munkaértekezlet a közlekedési koncepcióval kapcsolatban? Pálinkás Róbert alpolgármester a kérdésre azt válaszolta, hogy lesz, illetve lehet munkaértekezlet. Dolgoznak a megfelelő javaslatokon a város közlekedésének átalakításával kapcsolatban. A külső elkerülő út sok forgalmat elvisz, az átadása óta ez körülbelül mostanra állt be, erre figyelemmel kell megvizsgálni az átalakítás lehetőségeit. A HUSZ Kft. átvilágítását munkaterven kívül is lehet kezdeményezni. Átalakulóban van a törvényi szabályozás, ezt mindenképpen meg kellene várni. A közpénzekből juttatott támogatásokkal kapcsolatban az volt a véleménye, hogy a ma megalkotott rendelet tudja ezt megfelelően szabályozni. Keszthelynek nagy károkat okozott, hogy Selmeczy Zsuzsanna feljelentette a város jól működő alapítványait. Nem arról volt szó, hogy nem törvényesen bántak ezekkel a pénzekkel, hanem Keszthely Város Önkormányzata képviselőket delegált a kuratóriumokba, akik képviselték a város érdekeit, és szaktudásukkal átlátták a valós helyzetet, segítették az alapítvány munkáját. Például a Helikoni Ünnepeket a város jelentős összeggel támogatja, az önkormányzat úgy kívánta ezt segíteni, hogy képviselők vettek részt az alapítvány munkájában. A közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban felvetettekre úgy reagált, hogy meg fogja vizsgálni az említett eseteket, ehhez a városüzemeltetési osztályvezető segítségét kérte. rámutatott, hogy Selmeczy Zsuzsanna a közpénzek felhasználására vonatkozó javaslatát határidőn túl nyújtotta be, ennek ellenére a hivatal megvizsgálta azt. Nem volt benne olyan plusz javaslat, amit a törvény ne tartalmazott volna. Ami benne van a törvényben, azt önkormányzati rendeletben nem szükséges, sőt nem is lehet szabályozni. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető megjegyezte, hogy az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 2012-es, a Selmeczy Zsuzsanna által említett ügyek 2011-esek, ez a szabályzat még nem vonatkozott rájuk.

8 8 Pálinkás Róbert alpolgármester felhívta a figyelmet hogy ne tegyék jogszabálygyárrá az önkormányzatot és a hivatalt. Nem kell a jogszabályok alapján újabb és újabb rendeleteket hozni. Selmeczy Zsuzsanna képviselő véleménye szerint joga van egy képviselő-testületnek szűkebben szabályozni a törvény által adott lehetőségeket. Mindegy, hogy mikor született a közbeszerzési szabályzat, a törvényi előírásokat be kell tartani. Pálinkás Róbert alpolgármester kijelentette, hogy a közbeszerzések a szabályzatban és a törvényekben foglaltaknak megfelelően kerülnek lebonyolításra. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 172/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete második félévi munkatervére című előterjesztést és a következő határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mellékletben foglaltak szerint elfogadja Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete második félévi munkatervét. Határidő: a határozat közlésére július 15. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 5. Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat, tájékoztatott, hogy a határozati javaslatról a bizottságok pontonként szavaztak. Felkérte a bizottsági elnököket a javaslatok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök támogathatónak tartotta a módosításokat. Egyéni képviselői módosító javaslattal élt a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban, eszerint az önkormányzat lehetőséget biztosít a hétvégi és ünnepnapi nyitva tartásra az önkormányzat anyagi támogatása nélkül. Van az alapítványnak annyi élelmiszeradománya, hogy szombat-vasárnap is tudnának meleg ételt biztosítani, de nem lennének egész nap nyitva. Ehhez nem kérnek önkormányzati támogatást. Keszthelynek nincs olyan kötelezettsége, hogy éjjeli krízisszállót hozzanak létre. Az alapítvány nem hajléktalanszállót akar létesíteni, hanem bérbe adnának két-három lakást olyan embereknek, akik tudnák ezt fizetni. Az alapítvány felügyelné ezt. Erről készülne egy tanulmány. Pálinkás Róbert alpolgármester megkérdezte Előházi Róbert kuratóriumi elnököt, hogy ez működhet-e így? Keszthelyen nem javasolta éjszakai szállás létesítését. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök kiemelte, hogy az előterjesztés szerint csak 100 %-os támogatás esetén lehet új épületről szó, ő nem ragaszkodna a 100 %-hoz, a városnak vagyonnövekedést jelentene egy ilyen nappali menedék. Kedvező pályázati lehetőség esetén élni kellene vele. A városban raktár számára alkalmas helyet is lehet

9 9 találni. Az alapítványnak komoly vesztesége van az előző vezetés tevékenysége következtében. Megkérdezte, hogy ennek visszafizetése érdekében történt-e valami? felhívta a figyelmet a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Hétvégi vagy éjjeli szállás esetén a működési engedély módosítása szükséges, ennek hiányában a jegyzőnek fel kell rá hívnia a Kormányhivatal figyelmét. Tárgyi, személyi feltételekkel, kiadásokkal jár, előtte meg kell vizsgálni, hogy ezt tudják-e biztosítani? A szociális rendelet is tartalmazza a nyitvatartási időt, így rendeletmódosítás is szükséges lehet. Vozár Péterné képviselő megértését fejezte ki az alapítvány által gondozott személyek iránt, de kérte, hogy nyitvatartási időn kívül az ellátottak ne a sétálóutcán, ittasan töltsék az idejüket. Előházi Róbert kuratóriumi elnök megköszönte az önkormányzat segítségét, támogatását az alapítvány épületének fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban. Örömtelinek tartotta, hogy egy közfoglalkoztatottat tudnak alkalmazni. Mindenekelőtt fontosnak tartják a biztonságot, ezért kamerarendszert működtetnek. Ennek eredményeképpen megszűntek a kiemelkedő problémák. Nem szeretnének éjjeli menedékhelyet működtetni, nem tudnak megfelelni a jogszabályi követelményeknek se anyagi, se személyi feltételek terén. Úgy vélte, nem tartozik felelősséggel azért, hogy a hajléktalanok mit csinálnak a sétálóutcán. Egy esetben segítettek egy hajléktalannak lakást találni, ezt szeretnék kiterjeszteni, egy önkormányzati lakásban felügyelnék néhány ember lakhatását. A hétvégi nyitva tartás lehetőségét egyenlőre elméletben vizsgálták meg. Dr. Ifi Ferenc kérdésére válaszolva elmondta, hogy folyamatban van az elszámolás, számvitelig készülnek fel rá, az egész évet újra kell könyvelniük. Amint ez elkészült, mindent meg fognak tenni, hogy lezárják ezt az időszakot. Pálinkás Róbert alpolgármester megköszönte a kimerítő tájékoztatást. Nehéz feladatot vállalt a kuratórium elnöke. A felvetett kérdéseket inkább egy rendkívüli bizottsági ülés vagy egy munkaértekezlet keretében célszerű megtárgyalni, egy tanulmány vagy a képviselő-testületi ülés kevésbé alkalmas erre. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy nem biztosítanak éjjeli menedékhelyet a hajléktalanok részére. Az elmúlt időszakban két hajléktalan is meghalt, akik talán még élhetnének. Pálinkás Róbert alpolgármester hozzátette, hogy egyik hajléktalannak sem kihűlés okozta a halálát, ezért az éjjeli szállás hiánya nincs összefüggésben azzal. Selmeczy Zsuzsanna képviselő a hajléktalanokkal kapcsolatban elhangzott problémákra azzal reagált, hogy a képviselő-testület áprilisban módosította a közösségi együttélésről szóló önkormányzati rendeletet, annak a rendelkezéseit kell betartatni. Pálinkás Róbert alpolgármester a határozati javaslatot olyan formában kívánta feltenni szavazásra, hogy az 1., a 3. és a 4. pont az eredeti szöveggel, a 2. pont pedig a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság által javasolt szöveggel kerülne megfogalmazásra. Ennek alapján nem lesz tanulmány, először szakmai egyeztetést folytatnak le bizottsági ülés vagy munkaértekezlet formájában arról, hogy az önkormányzat mit tud támogatni, és milyen területeket preferál. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök megkérdezte, hogy ez a téma az egyeztetést követően visszakerül-e a képviselő-testület elé? Pálinkás Róbert alpolgármester válaszában kijelentette, hogy amennyiben a kérdés önkormányzati döntést igényel, akkor vissza fog kerülni. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 2. pontjában módosított határozati javaslatot.

10 10 A képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 173/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tájékoztató a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány által a jelenleg használt, önkormányzati tulajdonban lévő Keszthely, Bakacs u. 10. szám alatti helyiségek fűtéskorszerűsítése iránti kérelmét az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére legfeljebb 1,2 millió forint összegben támogatja. Az önkormányzat keresi a megoldást egy másik raktárhelyiség biztosítására. A képviselő-testület rögzíti továbbá azt, hogy az intézmény számítógépes rendszerének korszerűsítését, valamint egy fő közfoglalkoztatott további munkavégzését az önkormányzat forrás biztosítása nélkül támogatja. 3. A képviselő-testület a kuratórium elnöke által a beszámolóban jelzett, megvalósítandó terveket áttekintve rögzíti, hogy továbbra sem támogatja Keszthely városban éjjeli menedékhely létrehozását, és a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 40/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletében a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány jelenlegi nyitva tartásáról szóló rendelkezését a továbbiakban is fenntartja. 4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a kuratórium elnökét tájékoztassa, továbbá arra, hogy gondoskodjon az önkormányzat évi költségvetésének jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti módosításáról. Határidő: a határozat megküldésére: július 15. a költségvetés módosítására: szeptember 30. (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető) (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Pálinkás Róbert alpolgármester felhívta a szakbizottság és a hivatal figyelmét, hogy egy munkaértekezlet jellegű bizottsági ülést hívjanak össze, amelyen az önkormányzat vállalásait összegzik. 6. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 174/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény előírásai alapján a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-vel kötött

11 11 hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata megtörtént és a Melléklet szerint az új, július 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 2. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-vel kösse meg. Határidő: július 1. (Szigligeti Aladár osztályvezető) 7. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., valamint a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyása Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 175/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., valamint a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyása c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 1. A képviselő-testület 131/2014. (V. 15.) számú határozatának 2. pontját módosítja azzal, hogy a május 15. napjától szövegrész törlésre kerül. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. 3. A képviselő-testület 131/2014. (V. 15.) számú és 149/2014. (V. 29.) számú határozata alapján az előterjesztés 7. és 8. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. 4. A képviselő-testület felkéri a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a cégbírósági bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: tájékoztatásra július 10. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető)

12 12 Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 176/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., valamint a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyása c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 1. A képviselő-testület 132/2014. (V. 15.) számú határozata 2. pontját módosítja azzal, hogy a A felügyelőbizottság megbízatásának időtartama május 15. napjától szövegrész helyébe Vozár Péterné felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartama szövegrész lép. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. 3. A képviselő-testület 132/2014. (V. 15.) számú és 148/2014. (V. 29.) számú határozata alapján az előterjesztés 9. és 10. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. társasági szerződésének módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. 4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglalt döntést a KETÉH Kft. taggyűlésén képviselje. Határidő: tájékoztatásra július 10. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) (Selmeczy Zsuzsanna képviselő órakor elhagyta az üléstermet, ezzel a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.) 8. Helyi közforgalmi közlekedés évi támogatási igénye Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 177/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi közforgalmi közlekedés évi támogatási igénye című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

13 13 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében a helyi személyszállítási közszolgáltatást január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. 2. A helyi közlekedés működtetéséhez Keszthely Város Önkormányzata január 1-től december 31-i fordulónapig a Zala Volán Zrt. részére ,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított, melyből évben ,- Ft, évben ,- Ft került átutalásra. 3. Keszthely Város Önkormányzata a Zala Volán Zrt-vel pályázati eljárás útján kötötte meg a közszolgáltatási szerződést. Határidő: hiánypótlásra június 27. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 9. A Balaton Fesztivál Alapítvány ügyei Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot. 178/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Balaton Fesztivál Alapítvány ügyei című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton Fesztivál Alapítvány kuratóriumi tagjának Dr. Kovács Ernőnek a kuratóriumi tagságáról történő lemondását tudomásul veszi. A képviselő-testület a lemondással megüresedett kuratóriumi tagságra új tag megválasztását nem javasolja, a kuratórium létszámát 6 főben javasolja meghatározni. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton Fesztivál Alapítvány felügyelő bizottsági tagjának Dr. Alföldi Zoltánnak a felügyelő bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi. A képviselő-testület a Balaton Fesztivál Alapítvány új felügyelő bizottsági tagjainak Tar László Keszthely, Nádas köz 2. és Gachályi András Keszthely, Honvéd u. 38. szám alatti lakosokat javasolja megbízni azzal, hogy a felügyelő bizottság elnökének Tar László személyét javasolja. 3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton Fesztivál Alapítvány alapító okiratát július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 7. (Az Alapítvány kezelője) /5/ pontjának szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: /5/ Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Pintér Márta elnök, 8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 65/D. az Alapítók képviselője Csudai Zoltánné 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 8. az Alapítók képviselője Dancs Zoltán, 8360 Keszthely, Balaton u. 14. az Alapítók képviselője Bubla Zoltán, 8360 Keszthely, Fodor u. 13. nem az Alapítók képviselője Kepli József, 8380 Hévíz, Honvéd u nem az Alapítók képviselője

14 14 Farkas Berta, 8360 Keszthely, Kinizsi P. u nem az Alapítók képviselője b) Az alapító okirat 7. (Az Alapítvány kezelője) /8/ pontja az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:... Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. c) Az alapító okirat 8. /7/ pontjának a felügyelő bizottság összetételére vonatkozó szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: A felügyelő bizottság tagjai: Tar László elnök, 8360 Keszthely Nádas köz 2. nem az Alapító képviselője Nádler József Mihály, 8360 Keszthely, Bessenyei u. 14. nem az Alapító képviselője Gachályi András, 8360 Keszthely, Honvéd u. 38. nem az Alapító képviselője Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Balaton Fesztivál Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására, továbbá a hozott döntésről a többi alapító tag tájékoztatására. 5. A képviselő-testület felkéri az alapítvány kuratóriumának elnökét a Pannon Consulting Group Kft. mint alapító megszűnése miatti módosítási kérelem Zalaegerszegi Törvényszék felé történő benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 30. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 10. Keszthely, Fodor utcai lakásingatlanok cseréje Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat A változatát. A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 179/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Fodor utcai lakásingatlanok cseréje című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő Keszthely, Fodor u. 26. I. em. 3. sz. alatti 4501/55/A/9 hrsz-ú lakás és a Laki István András tulajdonában lévő Keszthely, Fodor u. 28. IV. em. 13. sz. alatti 4501/56/A/19 hrsz-ú lakás tulajdonjogának elcserélését. A csere feltételei: a) a cseréhez kapcsolódó valamennyi költséget (értékbecslés, energetikai tanúsítvány, ingatlan-nyilvántartási átvezetés, stb. költsége) és az ingatlanok közötti Ft értékkülönbözetet Laki István András köteles megfizetni, de legfeljebb bruttó Ft erejéig az értékkülönbözetbe az általa végzett parketta felújítási munka beszámítható; b) a lakásokat a felek az értékbecslés szerint figyelembe vett állapotban és a lakások tartozékát jelentő berendezésekkel cserélik el; c) a megszerzendő lakás tehermentesen kerül az önkormányzat tulajdonába, oly módon, hogy a lakások tulajdonjog cseréjével együtt a jelzálogjog átvezetésre kerül a Laki István András tulajdonába kerülő lakásra.

15 15 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakáscsere szerződésnek fenti feltételekkel való aláírására. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a cserével megszerzett lakás hasznosítására vonatkozó javaslatát terjessze a képviselő-testület ülése elé. 4. A képviselő-testület felkéri a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját - mint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek kezelőjét a cserével kapcsolatos ingatlankezelői feladatok ellátására. Határidő: pont: augusztus pont: folyamatos 4. pont: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető) Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatója (Selmeczy Zsuzsanna képviselő órakor visszatért az ülésterembe, ezzel a képviselő-testület létszáma 9 főre emelkedett.) 11. Keszthely, Kossuth L. u. 5. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat A változatát tette fel szavazásra. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 180/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Kossuth L. u. 5. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005.(I.31.) önkormányzati rendelete 2. (1)-(2) bekezdése figyelembe vételével támogatja a Keszthely, Kossuth L. u. 5. sz. alatti önkormányzati üzlethelyiség bérbeadását a Tutto Uno Company Kft. (Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 3/b, képviseli: Várbíró Gábor) részére, cipő és ruházati üzlet üzemeltetése céljára. 2. A bérbeadás feltételei: a. a bérlet időtartama július július 31.; b. a bérleti díj Ft/hó + ÁFA, mely összeg a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint évente első ízben január 1-től - emelkedik; c. bérlő a bérleti díjat augusztus 1-től köteles fizetni; d. a bérlő két havi bérleti díjnak megfelelő összegű, a kötelezettségei teljesítését és a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadását garantáló biztosítékot köteles a bérbeadó számára megfizetni;

16 16 e. bérbeadó rendeltetésszerű állapotnak megfelelően adja az üzlethelyiséget a bérlő használatába, az ezen felüli igényeket a bérlő a saját költségén jogosult bérbeadóval történő előzetes egyeztetést követően megvalósítani; f. egyéb feltételek tekintetében Keszthely Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak, azzal, hogy a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a VÜZ Nonprofit Kft. a bérlővel a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabadon állapodik meg. 3. A képviselő-testület felkéri a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját a gáz mérőóra visszaszerelésének és a parketta szükséges javításának elvégzésére az önkormányzat évi költségvetésében az önkormányzati ingatlanok karbantartásának előirányzata terhére, legfeljebb Ft költség erejéig. Felkéri továbbá a helyiségbérleti szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére. Határidő: július 20. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatója 12. Keszthelyi Életfa Óvoda bővítése Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 181/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthelyi Életfa Óvoda bővítése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata támogatja - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak teljesítése érdekében a Japán-Magyar Iskola Oktatási és Művelődési Kft. tulajdonában lévő keszthelyi 4350/7/A/3 hrsz-ú természetben a Vaszary K. u. 12. sz. alatti iskola és óvoda rendeltetésű társasház részét képező ingatlanból a társasház alapító szerződésben sorszámmal jelölt helyiségek megvásárlását Ft + ÁFA, azaz bruttó Ft vételáron, Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének ingatlan vásárlásra betervezett előirányzata terhére. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a társasház alapító szerződés módosításának elkészíttetésére, melynek költségét a szerződő felek egyenlő arányban viselik. 4. A képviselő-testület felkéri a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely vezetőjét a megvásárolt ingatlanrészek számviteli nyilvántartásba vételére a Keszthelyi Életfa Óvoda feladatellátását szolgáló eszközök között. Határidő: augusztus 31.

17 17 Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Gachályi András, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely intézményvezetője 13. II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezése Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 182/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata hozzájárulását adja II. Rákóczi Ferenc mellszobrának a fejedelemről elnevezett téren való elhelyezéséhez a Keszthely, Rákóczi tér 12/A sz. alatti gyógyszertár épület előtt az önkormányzat tulajdonában lévő keszthelyi 2808/1 hrsz-ú közterületen az előterjesztés mellékletének helyszínrajzán 1. helyszínként jelölt helyszínen és a műszaki dokumentáció szerinti módon, az alábbi feltételekkel: a) kezdeményezők a szobor felállítása előtt kötelesek a szükséges hatósági engedélyeket különösen a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal engedélyét beszerezni; b) a hatósági engedélyek megszerzésének és a szobor felállításának költségeit a kérelmezők kötelesek viselni; c) a burkolatokat az utcabútorok esetleges áthelyezése vagy sérülése esetén hibátlan, sérülésmentes állapotba kell helyreállítani; d) a munkák kivitelezője csak a polgármester által jóváhagyott szakipari vállalkozás lehet, és a munkát a Közös Önkormányzati Hivatal szakmai felügyelete mellett lehet végezni, e) az elhelyezésre kerülő tábla szövege: - elöl: II. Rákóczi Ferenc, vezérlő fejedelem hátul: Túri Török Tibor alkotását állíttatta a Keszthelyi Nemzeti Kör és a Balaton Fesztivál Alapítvány A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozat kiadására és felkéri a határozatban foglalt feladatok ellátására. Határidő: augusztus 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) (Riedl Tamás főépítész)

18 Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság I. félévi tevékenységéről Pálinkás Róbert alpolgármester tájékoztatott, hogy nagy anyagról van szó. Nagyon fontosnak tartotta, mert a keszthelyi értékek találhatóak benne. Felkérte a lakosságot, hogy keressék meg az előterjesztést a honlapon, olvassák el. Ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot tette fel szavazásra. 183/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság I. félévi tevékenységéről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Települési Értéktár Bizottság I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 15. Támogatási kérelmek Pálinkás Róbert alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez kiegészítés is érkezett. Ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában először az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra. 184/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében egészségügyi prevenciós feladatokra elkülönített előirányzat terhére Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete (8360 Keszthely, Sopron u. 2.) részére az Anyatejes Világnap rendezvény költségeire ,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást biztosít. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével az Alapellátási Intézet vezetőjét tájékoztassa, továbbá arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. pont szerinti módosításáról gondoskodjon. Határidő: értesítésre július 10. költségvetés módosítására szeptember 30. Dr. Ifi Ferenc, az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

19 19 (Dr. Gábor Hajnalka, a Jogi és Szervezési Osztály vezetője Némethné Bali Mária, a Közgazdasági Osztály vezetője) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. 185/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére a Balatoni Strandkézilabda Egyesület (8360 Keszthely, Zsidi út 16.) részére az egyesület működési költségeire ,-Ft, azaz százezer forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. (Némethné Bali Mária, a Közgazdasági Osztály vezetője) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a III. határozati javaslatot. 186/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére a Goldmark Károly Művelődési Központ (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.) részére a Városi Pedagógusnapi ünnepség terembérletének költségeire bruttó ,-Ft, azaz bruttó százezer forint támogatást biztosít az önkormányzat részére kiállított számla ellenében. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével a Goldmark Károly Művelődési Központ vezetőjét tájékoztassa, továbbá arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. pont szerinti módosításáról gondoskodjon. Határidő: értesítésre július 10. költségvetés módosítására szeptember 30. (Némethné Bali Mária, a Közgazdasági Osztály vezetője)

20 20 Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a IV. határozati javaslatot. 187/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Tiszteletbeli Magisztrátus tagjai által évben átutalt összeg terhére a Könyvtárpártoló Alapítvány (8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) részére a Keszthelyi Múzsa című kiadvány megjelentetésének költségeire ,-Ft, azaz kétszázötvenezer négyszáztizenhét forint támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. (Némethné Bali Mária, a Közgazdasági Osztály vezetője) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel az V. határozati javaslatot. 188/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felosztási hatáskörébe utalt előirányzat terhére helyi rendezvények támogatására és nemzetközi kapcsolatok ápolására ,-Ft, azaz hatszázezer forint támogatást biztosít a Mellékletben foglaltak szerint. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezetek részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: július 31. Kocsis Miklós, a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke (Dr. Gábor Hajnalka, a Jogi és Szervezési Osztály vezetője Némethné Bali Mária, a Közgazdasági Osztály vezetője) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra tette fel a VI. határozati javaslatot.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 15-én (csütörtök) 12.05 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 15-én (csütörtök) 12.05 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről. Szám: 1/1-102/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 15-én (csütörtök) 12.05 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-236/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-127/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben