EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL"

Átírás

1 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

2 2 A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 43/2008. VIII.29.)számú rendelet 11. (2) bekezdésében felsorolt szervezeti egységek belső tagozódását illetve feladatainak meghatározását jelen ügyrend tartalmazza. Adóiroda Általános feladatok Ellátja a helyi adózással, a gépjárműadózással, luxusadózással, talajterhelési díjfizetéssel, termőföld bérbeadással kapcsolatos jövedelemadózással, illetékfizetéssel, adók módjára behajtandó köztartozásokkal és egyéb más önkormányzati hatáskörbe tartozó adózással, valamint az Eger Megyei Jogú Város jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Adó Iroda a hatáskörébe utalt feladatokat a következő belső szervezeti egységekre tagozódva látja el: - Adó Kivetési és Ellenőrzési Csoport - Végrehajtási-, Forgalmi Érték Megállapítási és Könyvelési Csoport A jegyző adóügyi feladatának és hatáskörének megfelelően az iroda útján: - biztosítja a hatáskörébe utalt /helyi és a központi/ adójogszabályok érvényesítését; - előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselőtestületi rendeletalkotást, így a képviselőtestület döntése alapján bevezetendő, vagy változtatásra javasolt helyi adó, luxusadó, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény adó-, illetve díjrendeleteit; - biztosítja a helyi adókról szóló törvény, gépjárműadóról, a luxusadóról, az illetékekről, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény illetve a képviselőtestület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását; - külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt; - intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket; - határozati és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza - felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez; - az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat, elemzéseket dolgoz ki;

3 3 - tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól; - ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét; - működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat; - az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét és ellenőrzést tart; - az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést, adóelőírást; - felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, szükség szerint Fizetési felhívásokat, Folyószámla egyenlegeket bocsát ki; - megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra; - adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról; - jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet; - a behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az - a behajtáshoz való jog elévülésén belül - végrehajthatóvá válik; - vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít. Az Adó Iroda szervezeti egységei és feladatai: Adó Kivetési és Ellenőrzési Csoport - a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési-díj, termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó,

4 4 luxusadó és más egyéb adók, valamint a gépjárműadó bevallások, adatszolgáltatások ügyintézése; - a bevallott vagy bejelentett adatváltozások, önellenőrzések adóügyi kezelése; - adófizetési kötelezettség megállapítása, határozatok, fizetési meghagyások, végzések elkészítése, közlése, jogerősítése; - az adókötelezettség megszüntetése, felfüggesztése, valamint törlési határozatok kiadása; - a különféle adónemek vonatkozásában, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása, a bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló adóvizsgálatok lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, döntéshozatal az önkormányzat hatáskörébe tartozó adónemek tekintetében; - idegenforgalmi és helyi iparűzési adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lebonyolítása; - a szakirodák adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése során - különböző adónemekben - az adózói kör folyamatos figyelemmel kísérése, adóbevallási kötelezettség teljesítésére történő felhívása, adóztatásba történő bevonása, a kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való összevetése; - az ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélfogadás ellátása, szükség szerint az ügyfélszolgálat segítése; - a külön utasítás szerint meghatározott adózói körben törzsadatok, adókivetések karbantartása; - a kampánymunkák (folyószámla, felhívás, bevallás feldolgozás stb.) esetén az adóhatóságra háruló feladatok ellátása; - felszámolási-, csőd-, végelszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés; - az adózók célirányos adófelajánlásához kapcsolódó feldolgozási, ügyintézési feladatok ellátása; - a gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai alkalmazása, az adatszolgáltatásokból eredő adóügyi változások intézése; - a kivetésekből készített határozatok számviteli könyvelési feldolgozása; - adóigazolások (hatósági bizonyítványok), vagyoni igazolások kiadása. Végrehajtási-, Forgalmi Érték Megállapítási és Könyvelési Csoport

5 5 - adótartozások behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása (hátralékos listák készítése, felhívás állományok előkészítése, végrehajtással kapcsolatos iratok, döntések kibocsátása); - behajtási intézkedések megtétele (pl.: felhívás, végzés, idézés, számlaegyeztetés, vállalkozói engedély visszavonására javaslat, adatszerzés, társhatóságok megkeresése stb.); - letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása; - ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott köztartozások esetében; - éven túli gépjárműadó tartozás esetén az okmányirodánál a jármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése; - nem egri állandó lakóhellyel rendelkezők esetén /azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén/ a lakhely, székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságok megkeresése további végrehajtási cselekmények megtétele céljából; - intézkedik az állami adóhatóságnál a jelentős adótartozással rendelkező adózók visszaigényelt adóösszegeinek visszatartására; - lefolytatja az ingatlan-végrehajtást a jogszabály szerinti feltételek esetén; - kampánymunkák (egyenlegközlő, felhívás, végzések, bevallás feldolgozás stb.) esetén az irodára háruló feladatok ellátása; - jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése; - elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése; - végrehajtással kapcsolatos ügyfélfogadás ellátása, szükség esetén az állandó ügyfélszolgálat segítése; - az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával, jelentésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása, ideértve a jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat is; - a kimutató szervek felé történő utalások bonyolítása; - a jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési (adó- és értékbizonyítvány kiadási) feladatok ellátása; - adótartozás esetén határozatok kibocsátása az adózó örökösének, megajándékozottnak, a jogutódnak, a kezességet vállalónak, a tulajdonostársaknak, a szülői felügyeletet gyakorlónak; - a számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése;

6 6 - a csoportos beszedési megbízások alapján történő befizetések leválogatása, javítása és a számlavezető bank részére történő átadása; - az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok utáni zárási összesítők elkészítése; - pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése; - pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás; - helyi adó, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más alszámlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások bonyolítása; - helyi adó, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más elszámolási alszámlák kezelése; - banki terminál használata külön utasítás szerinti jogosultsággal; - túlfizetések rendezése, visszautalási tárgyú határozatok elkészítése; - számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának ellenőrzése; - behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése; - adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; - helyi és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése; - megkeresés alapján, illetve saját ügyekben környezettanulmány elkészítése. Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda Általános feladatok Biztosítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság működéséhez szükséges ügyviteli, adminisztrációs feltételeket. Végzi a Szociális és Egészségügyi Bizottság előterjesztéseinek, tájékoztatóinak szakmai előkészítését. Ellátja az önkormányzati törvényben és más jogszabályokban, helyi rendeletekben előírt szociális, gyermekvédelmi, gyámhivatali, a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatokat, lakásügyi, egészségügyi, rehabilitációs feladatokat, valamint a népjóléti igazgatás körébe sorolt egyéb önkormányzati, közigazgatási feladatokat. A polgármester és a jegyző jogkörében eljárva gyakorolja a fenti tevékenységekhez kapcsolódó hatásköröket. Ellátja az Önkormányzat által foglalkoztatott hívatásos gondnokok általános munkajogi ellenőrzését.

7 7 Az Iroda szervezeti egységei: - Szociális Csoport - Gyámhivatal Szociális Csoport 1.) A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva: a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeire való jogosultságáról dönt, intézkedik az ellátások folyósításáról, illetve a rendelkezés szerint a közigazgatási hivatalhoz terjeszti az igényeket, megállapítja a hadigondozottak, a volt hadiárvák, hadigyámoltak és hadigondozottak családtagjai támogatásával kapcsolatos ellátásokat, dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, dönt az egészségkárosodottak és a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére való jogosultságról, dönt az időskorúak járadékra való jogosultságról, dönt a súlyosan fogyatékos, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személyek ápolását, gondozását végzők ápolási díjra való jogosultságáról, dönt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról, ellátja a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos rehabilitációs feladatokat, működteti a helyi rehabilitációs bizottságot, szociális és gyermekvédelmi intézmények részére működési engedélyt ad ki, és ellenőrzi az intézmények működését, kiadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez szükséges jövedelem-igazolásokat. 2.) A polgármester feladat- és hatáskörében eljárva: dönt az alanyi jogon járó, a normatív és a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultságról, dönt a 18 évesnél idősebb tartós beteget ápoló személyek ápolási díjra való jogosultságáról, dönt az átmeneti és a temetési segélyre való jogosultságról, elrendeli a köztemetést,

8 8 dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogosultságról, ellátja a szociális adósságkezeléssel kapcsolatos feladatokat, dönt a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről, megtérítéséről, méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről, hatósági bizonyítványt ad ki rászorultság esetén egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról, illetve a járulékfizetés alapjának megállapításáról, dönt az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekbe az önkormányzat által beutalt gondozottak intézményi jogviszonyának megszüntetéséről, megállapítja az önkormányzat által fenntartott ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekben lakók személyi térítési díját, illetve tartásra képes hozzátartozójának térítésidíj fizetési kötelezettségét, dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj-hátraléka elengedéséről, illetve elrendeli a tartozások behajtását, 3.) Egyéb feladatai: döntésre előkészíti, és az illetékes bizottságok, Közgyűlés elé terjeszti a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyeket, kapcsolatot tart az irodához tartozó intézményekkel, illetve a jogszabályok szerint szakmai felügyeletet gyakorol a tevékenységük felett, előkészíti az intézményvezetői munkakörrel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, vezeti az előírt nyilvántartásokat, azok alapján adatokat szolgáltat, statisztikai jelentést készít, előkészíti az irodához tartozó intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével, szakmai feladataival összefüggő közgyűlési döntéseket, társhatósági megkeresésre a feladatkörébe tartozó ügyekben környezettanulmányt készít, adatot szerez be. 4.) Gyámügyekkel kapcsolatos feladatai: - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, - külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása, - Gyámhivatal felkérésére gyámsági, gondnoksági ügyekben leltározási feladatok végzése, környezettanulmányok készítése,

9 9 - szülő nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, - veszélyeztetett gyermek védelembe vétele, megszüntetése, - a gyermek azonnali intézkedést igénylő esetben való elhelyezése, - szakértő kirendelése, felmentése, szakértői díj megállapítása, - közreműködés a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, - külső szervek megkeresésére környezettanulmányok készítése, - jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése. - kapcsolatot tart az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel. 5.) Lakásügyi feladatok: 5.) A.) A polgármester feladat- és hatáskörében eljárva: döntésre előkészíti és a lakáskezelő szervvel együttműködve lebonyolítja: - az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadását, - a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyeket, - az albérletbe adás, a lakásba való befogadás engedélyezését, - a tartási szerződéshez való hozzájárulást, - fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyeket. dönt a szociális helyzet alapján történő bérbeadások esetében a támogatott lakbérek megállapításáról, közreműködik a szociális igazgatásról és szociális támogatásokról szóló évi III. törvény szabályain kívüli, önkormányzati döntésen alapuló lakbér- és közüzemi díj hátralékosok ügyeiben, a hátralékosok esetében kezdeményezi a bírósági eljárás elindítását, végrehajtási intézkedések megtételét. 5.) B.) A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva: a jogszabályban előírt, az otthonteremtési támogatáshoz szükséges igazolást ad ki. 6.) Egyéb feladatai:

10 10 közreműködik városi lakásépítési akciókban, a bérlakásokat is érintő városrehabilitációs feladatok előkészítésében és végrehajtásában, részt vesz a lakásügyi feladatokkal összefüggő helyszíni vizsgálatokban. Ellátja az ingatlanközvetítői névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos feladatokat A gyermekek védelme érdekében Gyámhivatal a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs módosítás - gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben, b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról, d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, j) dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét. l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési felügyeletről, m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban A pénzbeni támogatásokkal kapcsolatban

11 11 a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. Az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket ökörbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. Pert indíthat illetve, kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés annak megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. Feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

12 12 A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásáról, d) dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben. j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. A gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. A vagyonkezeléssel kapcsolatosan a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,

13 13 b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben, f) közreműködik a hagyatéki eljárásban Szakértőt rendel és ment fel, megállapítja a szakértői díjat. Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda Általános feladatok Végzi az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztéseinek, tájékoztatóinak szakmai előkészítését, a Bizottság működéséhez szükséges ügyviteli és adminisztrációs feltételeket biztosítja. Fő feladatai és tevékenységei: a városépítéssel és -rendezéssel, a város közterületeinek fejlesztésével, tisztántartásával, karbantartásával, az infrastruktúra építésével, kezelésével és üzemeltetésével, a közlekedéssel, a közterület-felügyelettel, az önkormányzati épület-állomány felújításának, illetve új beruházások megvalósításának bonyolításával, energia-gazdálkodással, város- és területfejlesztési feladatokkal, illetve az előzőekben felsorolt feladatok végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatosak Városi ingatlanfejlesztési projektek szervezése, lebonyolítása Az EU és a hazai pályázati rendszerben koordinálja az önkormányzat részvételét A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) elkészítésében illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra kiemelt ingatlan fejlesztési feladatokat menedzsel. Részt vesz a kistérség és a várost magukba foglaló szűkebb és tágabb régiók gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, koncepcióinak, - stratégiák, programok - véleményezésében, kidolgozásában Szervezi a vidék- és területfejlesztési programokban történő önkormányzati részvételt Kapcsolattartás a városfejlesztő gazdasági társasággal

14 14 Az Iroda figyelemmel kíséri a feladatkörével kapcsolatos pályázati lehetőségeket. feladatainak ellátása során együttműködik a városfejlesztő gazdasági társasággal valamint az Építésügyi Irodával( városi főépítész) Az Iroda az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: - Városfejlesztési Csoport - Beruházási Csoport - Városüzemeltetési Csoport Városfejlesztési Csoport - Városi ingatlanfejlesztési projekteket szervez, koordinál és bonyolít le, amely során szorosan együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az Építésügyi Irodával, valamint a Gazdasági Irodával (Vagyongazdálkodási Csoportjával) az ingatlanfejlesztéseknek ezen társirodák feladatkörébe tartozó aspektusai érvényre juttatása érdekében. - Az uniós és a hazai pályázati rendszerben koordinálja az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok (ideértve a közhasznú társaságokat is ) részvételét. Erre az érintetti körre vonatkozóan pályázatfigyelő tevékenységet is ellát. A támogatásban részesült pályázatok során projektmenedzseri feladatokat lát el, vagy koordinálja a külön szerződés alapján ilyen feladatokat ellátó személyek/szervezetek munkáját. A pályázatok megvalósulását követően közreműködik az adott program irányító hatósága vagy az Európai Bizottság által végzett monitoring ellenőrzések során. Ezen feladatainak ellátása során együttműködik a városfejlesztő társasággal és vele kapcsolatot tart. - A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) elkészítésében, illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra kiemelt ingatlanfejlesztési feladatokat menedzsel. Az Építésügyi Iroda koordinálása mellett, vele együttműködve részt vesz a tervpályázatok lebonyolításában. - Részt vesz a kistérség és a várost magukba foglaló szűkebb és tágabb régiók gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, koncepcióinak (stratégiáknak, programoknak) a véleményezésében, kidolgozásában. - Szervezi a vidék- és területfejlesztési programokban történő önkormányzati részvételt. - Figyelemmel kíséri a különböző ingatlancsoportok (belterületi, külterületi földek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek stb.) városfejlesztési célú hasznosításának lehetőségeit. - Részt vesz város és területfejlesztési szempontból a különböző településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv véleményezésében.

15 15 - Elkészíti az önkormányzat befektetési füzeteit (ajánlatait), gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról, amely feladatának ellátása során szorosan együttműködni köteles az Építésügyi Irodával, valamint a Gazdasági Irodával (Vagyongazdálkodási Csoportjával). - A nem önkormányzati szervek pályázataihoz kiadja az önkormányzati hozzájárulást, amennyiben a pályázat egyezik a városfejlesztési tervekkel. - A nem közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő a Gazdasági Iroda hatáskörébe tartozó - tulajdonosi hozzájárulásokat városfejlesztési szempontból előzetesen véleményezi. - Szervezi és irányítja a városfejlesztési koncepció kialakítását és megvalósulását. A Gazdasági Irodával és az Építésügyi Irodával együttműködve feladatát képezi az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása, aktualizálása, és az ennek alapján meghatározásra kerülő fejlesztési területekre vonatkozó előzetes akcióterületi tervek készítése, javaslatot tesz az ennek végrehajtásához szükséges projektekre. Javaslatot tesz különböző területfejlesztési programok kidolgozására, részt vesz ezek előkészítésében és kidolgozásában, szervezi és összehangolja azok megvalósulását. - Véleményezi, hogy mely külterületi és belterületi ingatlanok eladása és vétele szolgálja az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit. - Részt vesz a kistérségi fejlesztési és felzárkóztatási programok tervezésében, elkészítésében, amelybe bevonja a társszervezeteket az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával. - Részt vesz a megye és a régió fejlesztési és felzárkózatási programjainak előkészítésében, véleményezi azokat. - Szükség esetén részt vesz a kistérség és a tágabb térségek településrendezési terveinek város és területfejlesztési irányú véleményezésében. - Város és területfejlesztési ügyekben szorosan együttműködik az Egri Kistérség Többcélú Társulásával, az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulással, valamint az ezzel megbízott ügyintéző révén végzi EMJV Önkormányzata, mint gesztor önkormányzatnak a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással összefüggő feladatait. - A természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének szükségességét városfejlesztési szempontból előzetesen véleményezi. Beruházási Csoport - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek beruházásai, épületfelújításai megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó

16 16 versenyeztetéseket, előkészíti a Jogi és Szervezési Irodával együttműködve a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket. - Az önkormányzat beruházásai, épület-felújításai megvalósítása érdekében végzett gazdasági, jogi (szerződéskötési), műszaki, igazgatási, organizációs és koordinációs, ellenőrzési, pénzügyi és ügyviteli (nyilvántartási) feladatok. Ennek keretében közösségi-, oktatási-, szociális célú, valamint infrastrukturális, pinceveszély-elhárítási és önerős közműépítési munkák és a város intézményeinek épület-felújítási, esetenként karbantartási jellegű feladatait szervezi meg, látja el. - Feladatkörét érintően részt vesz az önkormányzat éves költségvetésének, valamint a költségvetési rendelet-módosítások, I-III. negyedéves beszámolók és a zárszámadás előkészítésében. - A (köz)beszerzési eljárások kapcsán a Csoport feladatát képezi a (köz)beszerzési műszaki leírás elkészítése, a (köz)beszerzési eljárásban való részvétel az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatában részletezetteknek megfelelően, ideértve a beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálatát és előzetes értékelését, továbbá ellátja a Kbsz.-ben a kezdeményező szervezeti egység részére megállapított feladatokat valamint feladatát képezi a közbeszerzési értékhatár alatti pályáztatások, versenyeztetések lebonyolítása is. - Előkészítési jellegű feladatai között a nem városfejlesztési célú, műszakilag szükséges és indokolt beruházások esetében a beruházások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően beruházási javaslatok készítése beruházási program készítése, beruházási program bírálatának előkészítése beruházási program esetleges hiányainak pótlása, jóváhagyott beruházási program alapján a terület feletti rendelkezési jog megszerzésének kezdeményezése engedély-okirat elkészítése, a beruházási, felújítási igények gyűjtése, rendszerezése, döntésre előkészítése, a Polgármesteri Hivatal ágazati irodáinál és a város intézményeinél felmerült fejlesztési, felújítási igények műszaki értékelése és megfogalmazása., - Megvalósítással kapcsolatos feladatai között: kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése, kiviteli szerződések megkötése, a kivitelezés műszaki ellenőrzése, a kivitelezői teljesítmény átvétele, a kivitelezett létesítmény üzembe helyezési eljárásának lefolytatása, a kivitelezővel történt elszámolás megejtése, a beruházás aktiválásával kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai nyilvántartások teljesítése, garanciális és szavatossági jogok érvényesítése.

17 17 - Energetikai feladatai: a város energia-gazdálkodásával kapcsolatos műszaki, gazdasági tevékenység ellátása, intézményi energia-gazdálkodás szakmai támogatása, ellenőrzése, elektromos, hírközlési- és kábel-tv hálózat létesítése esetén engedélyezési eljárásban történő részvétel, tulajdonosi hozzájárulás megadása, a feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok készítése, intézményi energia-gazdálkodási tervezésében való részvétel, az önkormányzat és intézményei részére ellenőrzési feladatot végzők energiagazdálkodással és annak ellenőrzésével kapcsolatos munkájának támogatása, önkormányzati épületek és létesítmények energia-fogyasztásának, finanszírozásának ellenőrzése, energia adatszolgáltatási tevékenység koordinálása, energiajelentések készítése, energia racionalizálási tevékenység összefogása, koordinálása, energia szolgáltatási szerződések előkészítése, a szerződésben foglaltak ellenőrzése, intézményi energia-gazdálkodási tevékenység összefogása, szakmai felügyelet biztosítása. Városüzemeltetési csoport A közlekedéssel kapcsolatos üzemeltetési, felújítási és beruházási feladatokat, csapadékvíz elvezető művek üzemeltetésével, felújításával, valamint új rendszerek építésével összefüggő feladatokat, városüzemeltetéssel és a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat látja el. 1.) Közútkezeléssel kapcsolatos feladatai: - közutak, hidak, járdák üzemeltetése, karbantartása, a biztonságos közlekedés biztosításának keretében a karbantartási ütemterv elkészítése, a vállalkozók műszaki ellenőrzése, útellenőri feladatok ellátása, - a forgalomirányító berendezések üzemeltetése, a közúti jelzések, burkolati jelek karbantartása, forgalmi rend felülvizsgálatok elvégzése, az indokolt intézkedések megtétele, a felújítások megtervezése, - a közlekedési létesítmények nem közlekedési célú igénybevételének (bontások, területfoglalások) engedélyezése, előírások betartásának ellenőrzése, - a természetes elhasználásból következő felújítások megtervezése, felújítási ütemterv, finanszírozás megtervezése, - a megvalósuló felújításokkal kapcsolatos feladatok ellátása (ajánlatkérés, versenyeztetés, műszaki ellenőrzés),

18 18 - a beruházások műszaki tartalmának megtervezése, a megvalósítás lebonyolítása a tervezéstől a használatbavételig, - az önkormányzat tulajdonában lévő útvagyon jó gazda módjára történő gondozása, a helyi lakossági érdekek érvényesítése a közutak védelme érdekében, - a lakosság közlekedéssel kapcsolatos panaszainak kivizsgálása, a szakmailag megalapozott tájékoztatás megadása, - az útvagyonnal kapcsolatos - jogszabály által előírt - nyilvántartásokhoz adatszolgáltatás. 2.) Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos feladatai: - a hatályos jogszabályok szerinti útügyi hatósági munka ellátása, - a szakhatóságokkal való együttműködés, - az útvagyonnal kapcsolatos érdekek képviselete, - a helyi tömegközlekedéssel, parkolás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. - külterületi utak és vízelvezetés karbantartásának szervezése. - a természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének műszaki szempontból történő előzetes véleményezése, a döntést követően amennyiben az szükséges a közlekedési hatóságnál eljárás kezdeményezése, valamint a tulajdonba vételt követően az út karbantartása és kezelése. 3.) Csapadékvíz rendezéssel összefüggő feladatai: - a meglévő csapadékvíz elvezető művek karbantartása, működésének biztosítása, a vállalkozók műszaki ellenőrzése, - a szükséges felújítások, beruházások megtervezése, megvalósításuk lebonyolítása, - a III. rendű vízfolyások karbantartásának, rendezésének megtervezése, a szükséges beavatkozások lebonyolítása, - a helyi vízrendezés érdekeinek képviselete a szakhatóságok, felügyeleti szervek felé, - ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, - vízi közművek (ivó-, szennyvíz) kapcsán a tulajdonosi érdekek képviselete. 4.) Közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatai: - az alaptevékenysége a központi- és helyi rendeletekben előírtak betartatása, a város közterületeinek folyamatos ellenőrzése, a szabálytalan eltérő használat megelőzése, piacfelügyeleti feladatok ellátása. - Részletes feladatait és működését törvény és külön önkormányzati rendelet, a közterület-felügyelet szervezetéről és működési rendjéről szóló 3/2001.( I.26.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Főbb feladatai: közterület eltérő használatával kapcsolatos feladatok, illegális árusítás és tevékenység megakadályozása,

19 19 nagyméretű és súlyú gépjárművek és egyéb környezeti képet rontó tárgyak közterületen történő tárolásának megszüntetése, városi rendezvényeken a kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése: helykijelölés, köztisztaság, járművel történő behajtás jogosultságának ellenőrzése, szükség esetén útlezárások biztosítása, egyeztetés a Városi Rendőrkapitánysággal, illegális falragaszok kihelyezőinek felderítése, szabálysértési eljárás megindítása, eltávolítás kezdeményezése, korlátozott forgalmú övezetekbe a behajtási és parkolási engedélyek megtervezése, legyártatása és folyamatos kiadása, a jogosultság és használat folyamatos ellenőrzése, az illetékességi körbe tartozó feladatok ellátásánál operatív kapcsolattartás a Városi Rendőrkapitánysággal (szükség esetén segítség kérése, bűnmegelőzés vagy elkövetés észlelése esetén - információadás a bűnüldöző szerveknek), Polgárőrséggel. mezei őrszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok. a napi operatív munkavégzés során az intézkedésekről képfelvétel készítése és az események rögzítése a járőrszolgálati jegyzőkönyvben, jegyzőkönyvek, képfelvételek jogszabályban előírtak szerinti kezelése, illetve tárolása, a munkavégzéshez szükséges nyomtatványok megtervezése és legyártatása, az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek alkalmazása az adatállomány felhasználásánál, statisztikai jelentés készítése a Jegyző számára, az előző év tevékenységéről, a fizetési felszólítások - az eseménytől számított három hónapon belül történő - postázása, a befizetések figyelemmel kísérése, a fizetések nem teljesítése esetén jogszabályokban előírtak szerint - szabálysértési eljárás kezdeményezése, közgyűlési rendeletek készítésében, illetve módosításában - érintettség esetén - közreműködés. 5.) Városüzemeltetéssel, -fenntartással kapcsolatos feladatai: - a város köztisztasági feladatainak ellátása, ezen belül a téli felkészülési terv elkészítése és ellenőrzése, - parkfenntartási feladatok ellátása, - az önkormányzat kezelésében lévő játszóterek fenntartása, - az önkormányzat kezelésében lévő köztéri alkotások karbantartása, új utcanévtáblák kihelyeztetése, - utcabútorok közterületre történő kihelyeztetése, - gyepmesteri feladatok ellátása, dögkút üzemeltetésének felügyelete, - az önkormányzat kezelésében lévő temetők fenntartása (urnahelyek és sírhelyek értékesítése, nyilvántartás vezetése, lejárt urnahelyek folyamatos ellenőrzése,

20 20 temetőgondnok foglalkoztatása, temetői úthálózat kialakítása, temetési helyek kijelölése, urnafalak, urnasírhelyek létesítése, temettetők tájékoztatása, temető tisztaságának és a növényzet ápoltságának biztosítása). - közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő tulajdonosi hozzájárulások adása. - illegális hulladék elhelyezésének megakadályozása, elszállíttatása. - kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú, közterületnek nem minősülő területek kaszáltatása, tisztántartása. - az önkormányzat költségvetésének előkészítésében történő részvétel, - a feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok készítése, - a feladatok között szereplő fenntartási munkák - önkormányzati költségvetés által biztosított fedezetig - előkészítése és műszaki ellenőrzése, - a zöldterületeken végzendő felújításokra és beruházásokra javaslat készítése, - játszóterek felújítására és létesítésére (különös tekintettel az érvényben lévő szabályokra) javaslat készítése, - a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló helyi önkormányzati rendelet előkészítése és folyamatos módosítása, - a zöldfelületek és zöldterületek fenntartásával, létesítésével és használatával kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet előkészítése és folyamatos módosítása, - temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos helyi rendelet előkészítése és folyamatos módosítása. - az önkormányzat kezelésében lévő parkfelület és közlekedő felületek bontása esetén a kezelői hozzájárulás megadása. - fakivágási hatósági munka végzése az érvényben lévő jogszabályok szerint. - a város hulladékgazdálkodási tevékenységének felügyelete, különös tekintettel a kötelező közszolgáltatás végzésére, kapcsolattartás a környezetvédelmi ügyintézővel. - gázvezeték építések, rekonstrukciók esetén a tervezővel történő egyeztetések biztosítása - engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás megadása. - a lakosságot érintő városüzemeltetési feladatok, akciók szervezése (lomtalanítási akció, virágosítási-, környezetszépítési verseny, Eger Ünnepe rendezvénysorozat keretében). - az önkormányzat kezelésében lévő közvilágítási, díszvilágítási rendszerek üzemeltetése. Gazdasági Iroda Általános feladatok:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS 15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Döbrököz Község Önkormányzat képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 26.) sz. ÖK rendeletének módosításáról Tisztelt

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben