EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL"

Átírás

1 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

2 2 A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 43/2008. VIII.29.)számú rendelet 11. (2) bekezdésében felsorolt szervezeti egységek belső tagozódását illetve feladatainak meghatározását jelen ügyrend tartalmazza. Adóiroda Általános feladatok Ellátja a helyi adózással, a gépjárműadózással, luxusadózással, talajterhelési díjfizetéssel, termőföld bérbeadással kapcsolatos jövedelemadózással, illetékfizetéssel, adók módjára behajtandó köztartozásokkal és egyéb más önkormányzati hatáskörbe tartozó adózással, valamint az Eger Megyei Jogú Város jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Adó Iroda a hatáskörébe utalt feladatokat a következő belső szervezeti egységekre tagozódva látja el: - Adó Kivetési és Ellenőrzési Csoport - Végrehajtási-, Forgalmi Érték Megállapítási és Könyvelési Csoport A jegyző adóügyi feladatának és hatáskörének megfelelően az iroda útján: - biztosítja a hatáskörébe utalt /helyi és a központi/ adójogszabályok érvényesítését; - előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselőtestületi rendeletalkotást, így a képviselőtestület döntése alapján bevezetendő, vagy változtatásra javasolt helyi adó, luxusadó, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény adó-, illetve díjrendeleteit; - biztosítja a helyi adókról szóló törvény, gépjárműadóról, a luxusadóról, az illetékekről, valamint a környezetterhelési díjról szóló törvény illetve a képviselőtestület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását; - külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt; - intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket; - határozati és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket - ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza - felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez; - az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat, elemzéseket dolgoz ki;

3 3 - tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól; - ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét; - működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat; - az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét és ellenőrzést tart; - az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést, adóelőírást; - felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére, szükség szerint Fizetési felhívásokat, Folyószámla egyenlegeket bocsát ki; - megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra; - adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról; - jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet; - a behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az - a behajtáshoz való jog elévülésén belül - végrehajthatóvá válik; - vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít. Az Adó Iroda szervezeti egységei és feladatai: Adó Kivetési és Ellenőrzési Csoport - a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési-díj, termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó,

4 4 luxusadó és más egyéb adók, valamint a gépjárműadó bevallások, adatszolgáltatások ügyintézése; - a bevallott vagy bejelentett adatváltozások, önellenőrzések adóügyi kezelése; - adófizetési kötelezettség megállapítása, határozatok, fizetési meghagyások, végzések elkészítése, közlése, jogerősítése; - az adókötelezettség megszüntetése, felfüggesztése, valamint törlési határozatok kiadása; - a különféle adónemek vonatkozásában, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása, a bevallások utólagos ellenőrzésére irányuló adóvizsgálatok lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése, döntéshozatal az önkormányzat hatáskörébe tartozó adónemek tekintetében; - idegenforgalmi és helyi iparűzési adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések lebonyolítása; - a szakirodák adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése során - különböző adónemekben - az adózói kör folyamatos figyelemmel kísérése, adóbevallási kötelezettség teljesítésére történő felhívása, adóztatásba történő bevonása, a kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való összevetése; - az ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélfogadás ellátása, szükség szerint az ügyfélszolgálat segítése; - a külön utasítás szerint meghatározott adózói körben törzsadatok, adókivetések karbantartása; - a kampánymunkák (folyószámla, felhívás, bevallás feldolgozás stb.) esetén az adóhatóságra háruló feladatok ellátása; - felszámolási-, csőd-, végelszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés; - az adózók célirányos adófelajánlásához kapcsolódó feldolgozási, ügyintézési feladatok ellátása; - a gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai alkalmazása, az adatszolgáltatásokból eredő adóügyi változások intézése; - a kivetésekből készített határozatok számviteli könyvelési feldolgozása; - adóigazolások (hatósági bizonyítványok), vagyoni igazolások kiadása. Végrehajtási-, Forgalmi Érték Megállapítási és Könyvelési Csoport

5 5 - adótartozások behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása (hátralékos listák készítése, felhívás állományok előkészítése, végrehajtással kapcsolatos iratok, döntések kibocsátása); - behajtási intézkedések megtétele (pl.: felhívás, végzés, idézés, számlaegyeztetés, vállalkozói engedély visszavonására javaslat, adatszerzés, társhatóságok megkeresése stb.); - letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása; - ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott köztartozások esetében; - éven túli gépjárműadó tartozás esetén az okmányirodánál a jármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése; - nem egri állandó lakóhellyel rendelkezők esetén /azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén/ a lakhely, székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságok megkeresése további végrehajtási cselekmények megtétele céljából; - intézkedik az állami adóhatóságnál a jelentős adótartozással rendelkező adózók visszaigényelt adóösszegeinek visszatartására; - lefolytatja az ingatlan-végrehajtást a jogszabály szerinti feltételek esetén; - kampánymunkák (egyenlegközlő, felhívás, végzések, bevallás feldolgozás stb.) esetén az irodára háruló feladatok ellátása; - jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése; - elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése; - végrehajtással kapcsolatos ügyfélfogadás ellátása, szükség esetén az állandó ügyfélszolgálat segítése; - az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával, jelentésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása, ideértve a jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat is; - a kimutató szervek felé történő utalások bonyolítása; - a jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési (adó- és értékbizonyítvány kiadási) feladatok ellátása; - adótartozás esetén határozatok kibocsátása az adózó örökösének, megajándékozottnak, a jogutódnak, a kezességet vállalónak, a tulajdonostársaknak, a szülői felügyeletet gyakorlónak; - a számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése;

6 6 - a csoportos beszedési megbízások alapján történő befizetések leválogatása, javítása és a számlavezető bank részére történő átadása; - az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok utáni zárási összesítők elkészítése; - pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése; - pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás; - helyi adó, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más alszámlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások bonyolítása; - helyi adó, gépjárműadó, bírság, késedelmi pótlék, egyéb, idegen illetve más elszámolási alszámlák kezelése; - banki terminál használata külön utasítás szerinti jogosultsággal; - túlfizetések rendezése, visszautalási tárgyú határozatok elkészítése; - számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának ellenőrzése; - behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése; - adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; - helyi és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése; - megkeresés alapján, illetve saját ügyekben környezettanulmány elkészítése. Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda Általános feladatok Biztosítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság működéséhez szükséges ügyviteli, adminisztrációs feltételeket. Végzi a Szociális és Egészségügyi Bizottság előterjesztéseinek, tájékoztatóinak szakmai előkészítését. Ellátja az önkormányzati törvényben és más jogszabályokban, helyi rendeletekben előírt szociális, gyermekvédelmi, gyámhivatali, a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatokat, lakásügyi, egészségügyi, rehabilitációs feladatokat, valamint a népjóléti igazgatás körébe sorolt egyéb önkormányzati, közigazgatási feladatokat. A polgármester és a jegyző jogkörében eljárva gyakorolja a fenti tevékenységekhez kapcsolódó hatásköröket. Ellátja az Önkormányzat által foglalkoztatott hívatásos gondnokok általános munkajogi ellenőrzését.

7 7 Az Iroda szervezeti egységei: - Szociális Csoport - Gyámhivatal Szociális Csoport 1.) A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva: a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeire való jogosultságáról dönt, intézkedik az ellátások folyósításáról, illetve a rendelkezés szerint a közigazgatási hivatalhoz terjeszti az igényeket, megállapítja a hadigondozottak, a volt hadiárvák, hadigyámoltak és hadigondozottak családtagjai támogatásával kapcsolatos ellátásokat, dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, dönt az egészségkárosodottak és a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére való jogosultságról, dönt az időskorúak járadékra való jogosultságról, dönt a súlyosan fogyatékos, valamint a tartósan beteg 18 év alatti személyek ápolását, gondozását végzők ápolási díjra való jogosultságáról, dönt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról, ellátja a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos rehabilitációs feladatokat, működteti a helyi rehabilitációs bizottságot, szociális és gyermekvédelmi intézmények részére működési engedélyt ad ki, és ellenőrzi az intézmények működését, kiadja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez szükséges jövedelem-igazolásokat. 2.) A polgármester feladat- és hatáskörében eljárva: dönt az alanyi jogon járó, a normatív és a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultságról, dönt a 18 évesnél idősebb tartós beteget ápoló személyek ápolási díjra való jogosultságáról, dönt az átmeneti és a temetési segélyre való jogosultságról, elrendeli a köztemetést,

8 8 dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogosultságról, ellátja a szociális adósságkezeléssel kapcsolatos feladatokat, dönt a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről, megtérítéséről, méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről, hatósági bizonyítványt ad ki rászorultság esetén egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról, illetve a járulékfizetés alapjának megállapításáról, dönt az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekbe az önkormányzat által beutalt gondozottak intézményi jogviszonyának megszüntetéséről, megállapítja az önkormányzat által fenntartott ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekben lakók személyi térítési díját, illetve tartásra képes hozzátartozójának térítésidíj fizetési kötelezettségét, dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj-hátraléka elengedéséről, illetve elrendeli a tartozások behajtását, 3.) Egyéb feladatai: döntésre előkészíti, és az illetékes bizottságok, Közgyűlés elé terjeszti a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyeket, kapcsolatot tart az irodához tartozó intézményekkel, illetve a jogszabályok szerint szakmai felügyeletet gyakorol a tevékenységük felett, előkészíti az intézményvezetői munkakörrel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, vezeti az előírt nyilvántartásokat, azok alapján adatokat szolgáltat, statisztikai jelentést készít, előkészíti az irodához tartozó intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével, szakmai feladataival összefüggő közgyűlési döntéseket, társhatósági megkeresésre a feladatkörébe tartozó ügyekben környezettanulmányt készít, adatot szerez be. 4.) Gyámügyekkel kapcsolatos feladatai: - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, - külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása, - Gyámhivatal felkérésére gyámsági, gondnoksági ügyekben leltározási feladatok végzése, környezettanulmányok készítése,

9 9 - szülő nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, - veszélyeztetett gyermek védelembe vétele, megszüntetése, - a gyermek azonnali intézkedést igénylő esetben való elhelyezése, - szakértő kirendelése, felmentése, szakértői díj megállapítása, - közreműködés a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában, - külső szervek megkeresésére környezettanulmányok készítése, - jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése. - kapcsolatot tart az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel. 5.) Lakásügyi feladatok: 5.) A.) A polgármester feladat- és hatáskörében eljárva: döntésre előkészíti és a lakáskezelő szervvel együttműködve lebonyolítja: - az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadását, - a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyeket, - az albérletbe adás, a lakásba való befogadás engedélyezését, - a tartási szerződéshez való hozzájárulást, - fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyeket. dönt a szociális helyzet alapján történő bérbeadások esetében a támogatott lakbérek megállapításáról, közreműködik a szociális igazgatásról és szociális támogatásokról szóló évi III. törvény szabályain kívüli, önkormányzati döntésen alapuló lakbér- és közüzemi díj hátralékosok ügyeiben, a hátralékosok esetében kezdeményezi a bírósági eljárás elindítását, végrehajtási intézkedések megtételét. 5.) B.) A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva: a jogszabályban előírt, az otthonteremtési támogatáshoz szükséges igazolást ad ki. 6.) Egyéb feladatai:

10 10 közreműködik városi lakásépítési akciókban, a bérlakásokat is érintő városrehabilitációs feladatok előkészítésében és végrehajtásában, részt vesz a lakásügyi feladatokkal összefüggő helyszíni vizsgálatokban. Ellátja az ingatlanközvetítői névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos feladatokat A gyermekek védelme érdekében Gyámhivatal a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél, illetve nevelőszülőnél, - ha erre nincs módosítás - gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben, b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről és megváltoztatásáról, d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, j) dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét. l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési felügyeletről, m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban A pénzbeni támogatásokkal kapcsolatban

11 11 a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. Az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket ökörbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, c) elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, d) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. Pert indíthat illetve, kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a gyermek örökbefogadásának felbontása, e) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés annak megszüntetése, f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. Feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

12 12 A szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásáról, d) dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben. j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. A gyámsággal és a gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. A vagyonkezeléssel kapcsolatosan a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről,

13 13 b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben, f) közreműködik a hagyatéki eljárásban Szakértőt rendel és ment fel, megállapítja a szakértői díjat. Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda Általános feladatok Végzi az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztéseinek, tájékoztatóinak szakmai előkészítését, a Bizottság működéséhez szükséges ügyviteli és adminisztrációs feltételeket biztosítja. Fő feladatai és tevékenységei: a városépítéssel és -rendezéssel, a város közterületeinek fejlesztésével, tisztántartásával, karbantartásával, az infrastruktúra építésével, kezelésével és üzemeltetésével, a közlekedéssel, a közterület-felügyelettel, az önkormányzati épület-állomány felújításának, illetve új beruházások megvalósításának bonyolításával, energia-gazdálkodással, város- és területfejlesztési feladatokkal, illetve az előzőekben felsorolt feladatok végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatosak Városi ingatlanfejlesztési projektek szervezése, lebonyolítása Az EU és a hazai pályázati rendszerben koordinálja az önkormányzat részvételét A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) elkészítésében illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra kiemelt ingatlan fejlesztési feladatokat menedzsel. Részt vesz a kistérség és a várost magukba foglaló szűkebb és tágabb régiók gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, koncepcióinak, - stratégiák, programok - véleményezésében, kidolgozásában Szervezi a vidék- és területfejlesztési programokban történő önkormányzati részvételt Kapcsolattartás a városfejlesztő gazdasági társasággal

14 14 Az Iroda figyelemmel kíséri a feladatkörével kapcsolatos pályázati lehetőségeket. feladatainak ellátása során együttműködik a városfejlesztő gazdasági társasággal valamint az Építésügyi Irodával( városi főépítész) Az Iroda az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: - Városfejlesztési Csoport - Beruházási Csoport - Városüzemeltetési Csoport Városfejlesztési Csoport - Városi ingatlanfejlesztési projekteket szervez, koordinál és bonyolít le, amely során szorosan együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az Építésügyi Irodával, valamint a Gazdasági Irodával (Vagyongazdálkodási Csoportjával) az ingatlanfejlesztéseknek ezen társirodák feladatkörébe tartozó aspektusai érvényre juttatása érdekében. - Az uniós és a hazai pályázati rendszerben koordinálja az önkormányzat és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok (ideértve a közhasznú társaságokat is ) részvételét. Erre az érintetti körre vonatkozóan pályázatfigyelő tevékenységet is ellát. A támogatásban részesült pályázatok során projektmenedzseri feladatokat lát el, vagy koordinálja a külön szerződés alapján ilyen feladatokat ellátó személyek/szervezetek munkáját. A pályázatok megvalósulását követően közreműködik az adott program irányító hatósága vagy az Európai Bizottság által végzett monitoring ellenőrzések során. Ezen feladatainak ellátása során együttműködik a városfejlesztő társasággal és vele kapcsolatot tart. - A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) elkészítésében, illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra kiemelt ingatlanfejlesztési feladatokat menedzsel. Az Építésügyi Iroda koordinálása mellett, vele együttműködve részt vesz a tervpályázatok lebonyolításában. - Részt vesz a kistérség és a várost magukba foglaló szűkebb és tágabb régiók gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, koncepcióinak (stratégiáknak, programoknak) a véleményezésében, kidolgozásában. - Szervezi a vidék- és területfejlesztési programokban történő önkormányzati részvételt. - Figyelemmel kíséri a különböző ingatlancsoportok (belterületi, külterületi földek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek stb.) városfejlesztési célú hasznosításának lehetőségeit. - Részt vesz város és területfejlesztési szempontból a különböző településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv véleményezésében.

15 15 - Elkészíti az önkormányzat befektetési füzeteit (ajánlatait), gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról, amely feladatának ellátása során szorosan együttműködni köteles az Építésügyi Irodával, valamint a Gazdasági Irodával (Vagyongazdálkodási Csoportjával). - A nem önkormányzati szervek pályázataihoz kiadja az önkormányzati hozzájárulást, amennyiben a pályázat egyezik a városfejlesztési tervekkel. - A nem közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő a Gazdasági Iroda hatáskörébe tartozó - tulajdonosi hozzájárulásokat városfejlesztési szempontból előzetesen véleményezi. - Szervezi és irányítja a városfejlesztési koncepció kialakítását és megvalósulását. A Gazdasági Irodával és az Építésügyi Irodával együttműködve feladatát képezi az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása, aktualizálása, és az ennek alapján meghatározásra kerülő fejlesztési területekre vonatkozó előzetes akcióterületi tervek készítése, javaslatot tesz az ennek végrehajtásához szükséges projektekre. Javaslatot tesz különböző területfejlesztési programok kidolgozására, részt vesz ezek előkészítésében és kidolgozásában, szervezi és összehangolja azok megvalósulását. - Véleményezi, hogy mely külterületi és belterületi ingatlanok eladása és vétele szolgálja az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit. - Részt vesz a kistérségi fejlesztési és felzárkóztatási programok tervezésében, elkészítésében, amelybe bevonja a társszervezeteket az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával. - Részt vesz a megye és a régió fejlesztési és felzárkózatási programjainak előkészítésében, véleményezi azokat. - Szükség esetén részt vesz a kistérség és a tágabb térségek településrendezési terveinek város és területfejlesztési irányú véleményezésében. - Város és területfejlesztési ügyekben szorosan együttműködik az Egri Kistérség Többcélú Társulásával, az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulással, valamint az ezzel megbízott ügyintéző révén végzi EMJV Önkormányzata, mint gesztor önkormányzatnak a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással összefüggő feladatait. - A természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének szükségességét városfejlesztési szempontból előzetesen véleményezi. Beruházási Csoport - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek beruházásai, épületfelújításai megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó

16 16 versenyeztetéseket, előkészíti a Jogi és Szervezési Irodával együttműködve a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket. - Az önkormányzat beruházásai, épület-felújításai megvalósítása érdekében végzett gazdasági, jogi (szerződéskötési), műszaki, igazgatási, organizációs és koordinációs, ellenőrzési, pénzügyi és ügyviteli (nyilvántartási) feladatok. Ennek keretében közösségi-, oktatási-, szociális célú, valamint infrastrukturális, pinceveszély-elhárítási és önerős közműépítési munkák és a város intézményeinek épület-felújítási, esetenként karbantartási jellegű feladatait szervezi meg, látja el. - Feladatkörét érintően részt vesz az önkormányzat éves költségvetésének, valamint a költségvetési rendelet-módosítások, I-III. negyedéves beszámolók és a zárszámadás előkészítésében. - A (köz)beszerzési eljárások kapcsán a Csoport feladatát képezi a (köz)beszerzési műszaki leírás elkészítése, a (köz)beszerzési eljárásban való részvétel az Önkormányzat és Intézményeinek Közbeszerzési Szabályzatában részletezetteknek megfelelően, ideértve a beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálatát és előzetes értékelését, továbbá ellátja a Kbsz.-ben a kezdeményező szervezeti egység részére megállapított feladatokat valamint feladatát képezi a közbeszerzési értékhatár alatti pályáztatások, versenyeztetések lebonyolítása is. - Előkészítési jellegű feladatai között a nem városfejlesztési célú, műszakilag szükséges és indokolt beruházások esetében a beruházások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően beruházási javaslatok készítése beruházási program készítése, beruházási program bírálatának előkészítése beruházási program esetleges hiányainak pótlása, jóváhagyott beruházási program alapján a terület feletti rendelkezési jog megszerzésének kezdeményezése engedély-okirat elkészítése, a beruházási, felújítási igények gyűjtése, rendszerezése, döntésre előkészítése, a Polgármesteri Hivatal ágazati irodáinál és a város intézményeinél felmerült fejlesztési, felújítási igények műszaki értékelése és megfogalmazása., - Megvalósítással kapcsolatos feladatai között: kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése, kiviteli szerződések megkötése, a kivitelezés műszaki ellenőrzése, a kivitelezői teljesítmény átvétele, a kivitelezett létesítmény üzembe helyezési eljárásának lefolytatása, a kivitelezővel történt elszámolás megejtése, a beruházás aktiválásával kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai nyilvántartások teljesítése, garanciális és szavatossági jogok érvényesítése.

17 17 - Energetikai feladatai: a város energia-gazdálkodásával kapcsolatos műszaki, gazdasági tevékenység ellátása, intézményi energia-gazdálkodás szakmai támogatása, ellenőrzése, elektromos, hírközlési- és kábel-tv hálózat létesítése esetén engedélyezési eljárásban történő részvétel, tulajdonosi hozzájárulás megadása, a feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok készítése, intézményi energia-gazdálkodási tervezésében való részvétel, az önkormányzat és intézményei részére ellenőrzési feladatot végzők energiagazdálkodással és annak ellenőrzésével kapcsolatos munkájának támogatása, önkormányzati épületek és létesítmények energia-fogyasztásának, finanszírozásának ellenőrzése, energia adatszolgáltatási tevékenység koordinálása, energiajelentések készítése, energia racionalizálási tevékenység összefogása, koordinálása, energia szolgáltatási szerződések előkészítése, a szerződésben foglaltak ellenőrzése, intézményi energia-gazdálkodási tevékenység összefogása, szakmai felügyelet biztosítása. Városüzemeltetési csoport A közlekedéssel kapcsolatos üzemeltetési, felújítási és beruházási feladatokat, csapadékvíz elvezető művek üzemeltetésével, felújításával, valamint új rendszerek építésével összefüggő feladatokat, városüzemeltetéssel és a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat látja el. 1.) Közútkezeléssel kapcsolatos feladatai: - közutak, hidak, járdák üzemeltetése, karbantartása, a biztonságos közlekedés biztosításának keretében a karbantartási ütemterv elkészítése, a vállalkozók műszaki ellenőrzése, útellenőri feladatok ellátása, - a forgalomirányító berendezések üzemeltetése, a közúti jelzések, burkolati jelek karbantartása, forgalmi rend felülvizsgálatok elvégzése, az indokolt intézkedések megtétele, a felújítások megtervezése, - a közlekedési létesítmények nem közlekedési célú igénybevételének (bontások, területfoglalások) engedélyezése, előírások betartásának ellenőrzése, - a természetes elhasználásból következő felújítások megtervezése, felújítási ütemterv, finanszírozás megtervezése, - a megvalósuló felújításokkal kapcsolatos feladatok ellátása (ajánlatkérés, versenyeztetés, műszaki ellenőrzés),

18 18 - a beruházások műszaki tartalmának megtervezése, a megvalósítás lebonyolítása a tervezéstől a használatbavételig, - az önkormányzat tulajdonában lévő útvagyon jó gazda módjára történő gondozása, a helyi lakossági érdekek érvényesítése a közutak védelme érdekében, - a lakosság közlekedéssel kapcsolatos panaszainak kivizsgálása, a szakmailag megalapozott tájékoztatás megadása, - az útvagyonnal kapcsolatos - jogszabály által előírt - nyilvántartásokhoz adatszolgáltatás. 2.) Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos feladatai: - a hatályos jogszabályok szerinti útügyi hatósági munka ellátása, - a szakhatóságokkal való együttműködés, - az útvagyonnal kapcsolatos érdekek képviselete, - a helyi tömegközlekedéssel, parkolás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. - külterületi utak és vízelvezetés karbantartásának szervezése. - a természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének műszaki szempontból történő előzetes véleményezése, a döntést követően amennyiben az szükséges a közlekedési hatóságnál eljárás kezdeményezése, valamint a tulajdonba vételt követően az út karbantartása és kezelése. 3.) Csapadékvíz rendezéssel összefüggő feladatai: - a meglévő csapadékvíz elvezető művek karbantartása, működésének biztosítása, a vállalkozók műszaki ellenőrzése, - a szükséges felújítások, beruházások megtervezése, megvalósításuk lebonyolítása, - a III. rendű vízfolyások karbantartásának, rendezésének megtervezése, a szükséges beavatkozások lebonyolítása, - a helyi vízrendezés érdekeinek képviselete a szakhatóságok, felügyeleti szervek felé, - ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, - vízi közművek (ivó-, szennyvíz) kapcsán a tulajdonosi érdekek képviselete. 4.) Közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatai: - az alaptevékenysége a központi- és helyi rendeletekben előírtak betartatása, a város közterületeinek folyamatos ellenőrzése, a szabálytalan eltérő használat megelőzése, piacfelügyeleti feladatok ellátása. - Részletes feladatait és működését törvény és külön önkormányzati rendelet, a közterület-felügyelet szervezetéről és működési rendjéről szóló 3/2001.( I.26.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Főbb feladatai: közterület eltérő használatával kapcsolatos feladatok, illegális árusítás és tevékenység megakadályozása,

19 19 nagyméretű és súlyú gépjárművek és egyéb környezeti képet rontó tárgyak közterületen történő tárolásának megszüntetése, városi rendezvényeken a kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése: helykijelölés, köztisztaság, járművel történő behajtás jogosultságának ellenőrzése, szükség esetén útlezárások biztosítása, egyeztetés a Városi Rendőrkapitánysággal, illegális falragaszok kihelyezőinek felderítése, szabálysértési eljárás megindítása, eltávolítás kezdeményezése, korlátozott forgalmú övezetekbe a behajtási és parkolási engedélyek megtervezése, legyártatása és folyamatos kiadása, a jogosultság és használat folyamatos ellenőrzése, az illetékességi körbe tartozó feladatok ellátásánál operatív kapcsolattartás a Városi Rendőrkapitánysággal (szükség esetén segítség kérése, bűnmegelőzés vagy elkövetés észlelése esetén - információadás a bűnüldöző szerveknek), Polgárőrséggel. mezei őrszolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok. a napi operatív munkavégzés során az intézkedésekről képfelvétel készítése és az események rögzítése a járőrszolgálati jegyzőkönyvben, jegyzőkönyvek, képfelvételek jogszabályban előírtak szerinti kezelése, illetve tárolása, a munkavégzéshez szükséges nyomtatványok megtervezése és legyártatása, az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek alkalmazása az adatállomány felhasználásánál, statisztikai jelentés készítése a Jegyző számára, az előző év tevékenységéről, a fizetési felszólítások - az eseménytől számított három hónapon belül történő - postázása, a befizetések figyelemmel kísérése, a fizetések nem teljesítése esetén jogszabályokban előírtak szerint - szabálysértési eljárás kezdeményezése, közgyűlési rendeletek készítésében, illetve módosításában - érintettség esetén - közreműködés. 5.) Városüzemeltetéssel, -fenntartással kapcsolatos feladatai: - a város köztisztasági feladatainak ellátása, ezen belül a téli felkészülési terv elkészítése és ellenőrzése, - parkfenntartási feladatok ellátása, - az önkormányzat kezelésében lévő játszóterek fenntartása, - az önkormányzat kezelésében lévő köztéri alkotások karbantartása, új utcanévtáblák kihelyeztetése, - utcabútorok közterületre történő kihelyeztetése, - gyepmesteri feladatok ellátása, dögkút üzemeltetésének felügyelete, - az önkormányzat kezelésében lévő temetők fenntartása (urnahelyek és sírhelyek értékesítése, nyilvántartás vezetése, lejárt urnahelyek folyamatos ellenőrzése,

20 20 temetőgondnok foglalkoztatása, temetői úthálózat kialakítása, temetési helyek kijelölése, urnafalak, urnasírhelyek létesítése, temettetők tájékoztatása, temető tisztaságának és a növényzet ápoltságának biztosítása). - közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő tulajdonosi hozzájárulások adása. - illegális hulladék elhelyezésének megakadályozása, elszállíttatása. - kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú, közterületnek nem minősülő területek kaszáltatása, tisztántartása. - az önkormányzat költségvetésének előkészítésében történő részvétel, - a feladatkörhöz kapcsolódó pályázatok készítése, - a feladatok között szereplő fenntartási munkák - önkormányzati költségvetés által biztosított fedezetig - előkészítése és műszaki ellenőrzése, - a zöldterületeken végzendő felújításokra és beruházásokra javaslat készítése, - játszóterek felújítására és létesítésére (különös tekintettel az érvényben lévő szabályokra) javaslat készítése, - a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló helyi önkormányzati rendelet előkészítése és folyamatos módosítása, - a zöldfelületek és zöldterületek fenntartásával, létesítésével és használatával kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet előkészítése és folyamatos módosítása, - temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos helyi rendelet előkészítése és folyamatos módosítása. - az önkormányzat kezelésében lévő parkfelület és közlekedő felületek bontása esetén a kezelői hozzájárulás megadása. - fakivágási hatósági munka végzése az érvényben lévő jogszabályok szerint. - a város hulladékgazdálkodási tevékenységének felügyelete, különös tekintettel a kötelező közszolgáltatás végzésére, kapcsolattartás a környezetvédelmi ügyintézővel. - gázvezeték építések, rekonstrukciók esetén a tervezővel történő egyeztetések biztosítása - engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás megadása. - a lakosságot érintő városüzemeltetési feladatok, akciók szervezése (lomtalanítási akció, virágosítási-, környezetszépítési verseny, Eger Ünnepe rendezvénysorozat keretében). - az önkormányzat kezelésében lévő közvilágítási, díszvilágítási rendszerek üzemeltetése. Gazdasági Iroda Általános feladatok:

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai.

A Társaság szervezeti egységei. - Informatika feladatai. - Vezető Jogász (külsősként, megbízási jogviszonyban) feladatai. A Társaság szervezeti egységei - Informatika feladatai - a Társaság informatikai hálózatának felépítése, megszervezése és a számítástechnikai rendszerek felügyelete, biztonságos működtetése; - internetes

Részletesebben

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a) módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzata A módosítások vastag és dőlt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben