Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről Hozott határozatok: 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Györe László polgármesteri illetménye 70/2014. (X.22.) önkormányzati határozat SZMSZ felülvizsgálata 71/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szavazatszámláló Bizottság megválasztása alpolgármester választáshoz 72/2014. (X.22. ) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester megválasztása 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíj megállapítása 74/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester lemond tiszteletdíj 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatás megállapítása 76/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Közbeszerzés 77/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Sportegyesület részére támogatás biztosítása 78/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szentmártoni Vízöntő Kit. visszatérítendő kölcsön nyújtása a Polgárőr Egyesületnek. 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Czerovszki Attila vállalkozó által a Standfűrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirányúvá alakítása

2 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete október 22-én megtartott testületi üléséről Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme Jelen vannak. dr. Hatlaczki Gyula, Kollár János, Majoros Máté, dr. Mészáros Kálmán, Turi István Nándorné, Komjáti Zoltánné, Tóth László képviselők és Györe László polgármester. Állandó meghívottként: Wenhardt Lászlóné jegyző Györe László polgármester köszönti a képviselőket, a testületi ülésen megjelenteket. Györe László polgármester megállapítja, hogy jelen vannak: 1 polgármester és 7 önkormányzati képviselő, összesen 8 fő, tehát a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítését Majoros Máté és dr. Mészáros Kálmán képviselők végzi. Györe László polgármester javasolja hogy az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint fogadja el a képviselő-testület. Napirend: 1.! Önkormányzati képviselők eskütétele 2.! Polgármester eskütétele 3.! Polgármester illetményének megállapítása 4.! A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 5.! Alpolgármester megválasztása 6.! Alpolgármester illetményének megállapítása 7.! Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 8.! Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 9.! Szabad testületi tevékenység

3 Igennel szavazott 2 fő, nemmel szavazott 6 fő. A képviselő-testület nem fogadta el a meghívó szerinti napirendek napirendre tűzését. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján nem kell döntést hozni a meghívóban szereplő és 8. napirendi pontok vonatkozásában, ha a SZMSZ-t módosítani kívánja a képviselő-testület, de erről a szándékról is határozatot kell hozni. Ezt követően a polgármester újból szavaztatja az ülés napirendjére tett javaslatát, így 8 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását napirendre tűzi a képviselő -testület. 1.! napirend: Önkormányzati képviselők eskütétele Györe László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő első napirendet, amely a képviselők eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. A jelenlévő 7 önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tettek és erről okmányt írtak alá. 2.! napirend: Polgármester eskütétele Györe László polgármester ismerteti, hogy a testületi ülés második napirendje a polgármester eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Györe László polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tett és erről okmányt írt alá. 3.! napirend: Polgármester illetményének megállapítása Györe László: elmondja, hogy a testületi ülés harmadik napirendje a polgármester illetményének megállapítása. Felkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt a polgármester illetménye megállapítására vonatkozó szabályok ismertetésére. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a polgármester illetményének megállapítására a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a kerül sor. A szabály szerint a helyi önkormányzat lakosságszáma alapján meghatározott fő lakosságszárnú település esetén a tisztséget főállásban ellátó polgármester illetménye: ,-Ft, ezenkívül az előbb említett 7l.~ (6) bekezdése szerint illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítésre is jogosult. A törvényből kiolvasható kötöttség ellenére is szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatban rendelkezni az illetmény összegéről, mert a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorol a képviselő-testület.

4 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a szabályait alapulvéve a polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban, főállásban betöltő Györe László illetményét október 12-től ,-Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését a törvényben foglalt szabály szerint az illetmény 15 %-ának megfelelő öszegben: ,-Ft-ban állapítja meg. A költségtérítés is megválasztása napjától illeti meg a polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: a képviselő-testület megbízásából a jegyző a munkaügyi dokumentumok elkészítésére, aláírására 4.! napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Györe László ismerteti: az ülés 4.! napirendi pontja a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Az Újonnan felálló képviselő-testület egyik legfontosabb az alakuló vagy az azt követő ülésen elvégzendő kötelező feladata a hatályos SZMSZ felülvizsgálata. Előzetes egyeztetésünk és az SZMSZ jelenlegi szabályaira is tekintettel szükséges az SZMSZ felülvizsgálata módosítása. 51 napirend: Alpolgármester megválasztása 70/2014. X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi örikormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 43.~ (3) bekezdés szabályai szerint és a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmára tekintettel az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását szükségesnek tartja. Határidő: a következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb november 30. Felelős: jegyző Györe László polgármester: elmondja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. és 75. ~-a tartalmazza az alpolgármesterre vonatkozó szabályokat.

5 74. ~ (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkái ának segítésére egy alpo igármestert, választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 75. ~ (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. (2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. *-a (1) bekezdése szerint a képviselő-testület saját tagjai közül egy alpolgármester választásáról rendelkezik. Ez a jelenlegi hatályos SZMSZ-ben foglalt szabályoknak is megfelel. A képviselő-testület tagjai közül az alpolgármesteri tisztségre javaslom: Majoros Máté önkormányzati képviselőt. Kérem, hogy a titkos szavazás lebonyolításához a képviselők közül 3 személy közreműködésével Szavazatszámláló Bizottságot hozzunk létre: A bizottság elnökének: Dr. Hatlaczki Gyula Tagjainak: Komjáti Zoltánné Turi István Nándomét javaslom. 7 1/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkonnányzatának képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazás technikai lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, a bizottság elnökének: tagjainak: Dr. Hatlaczki Gyula Komjáti Zoltánné Turi István Nándornét megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester a szavazás technikai lebonyolításának idejére szünetet rendel el. SZÜNET SZAVAZÁS Györe László polgármester: a képviselő-testület ülésének folytatását rendeli el.

6 Dr. Hatlaczki Gyula, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. /A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolva! 72/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester javaslatára titkos szavazással 8 igen szavazattal Majoros Mátét alpolgármesternek megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László felkéri Majoros Máté alpolgármestert, hogy tegyen esküt a képviselő-testület előtt. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Majoros Máté alpolgármester eskütétele Az eskütételeket követően a képviselők és az alpolgármester az esküokmányokat aláírták. 6.! napirend: Alpolgármester illetményének megállapítása Györe László polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester illetményét a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80.* (2) bekezdés szabályai alapulvételével október 22.-től Ft összegben állapítsa meg. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az összeg megállapítása akkor is kötelező, ha arról, vagy annak egy részéről a társadalmi megbízatású alpolgármester le kíván mondani. 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Tápiószentmárton a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (2) bekezdés szabályai figyelembevételével a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget betöltő Majoros Máté tiszteletdíját október 22-től ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7 Majoros Máté alpolgármester: köszöni a bizalmat, elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni. Irásban benyújtja a tiszteletdíjró 1 való lemondást. A tiszteletdíjról való lemondás a jegyzőkönyvhöz csatolva. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot. 74/2014. (X. 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíjról való lemondását tudomásul veszi. Györe László polgármester: elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának szükségességére tekintettel a 7. és 8. napirend jelen testületi ülésen nem kerül tárgyalásra. 9.! Szabad testületi tevékenység Györe László polgármester: ismerteti, hogy a képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja szabad testületi tevékenység. Elmondja, hogy Tóth János Úr közszolgálati jogviszonya megszüntetése megtörtént, a jogviszony megszüntetésekor részére a jogszabályban meghatározott juttatások elszárno lásra kerültek, ám további juttatásként részére háronihavi illetményének megfelelő összeg megállapítható. Javasolja a háromhavi illetmény összegét Tóth János Úr részére megállapítani. 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 2.~ (5) bekezdése szerinti jogkörében a között polgármesteri tisztséget betöltő Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatást állapít meg. Tóth János közszolgálati jogviszonya október 12-i megszüntetésére a fenti törvény 2.~ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel került sor. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester ciklusprogramja kiosztásra került a képviselők számára. Dr. Hatalczki Gyula képviselő: megkéri a Polgármester Urat, hogy ismertesse a ciklusprogramot.

8 Györe László polgármester: elmondja, hogy a közbiztonság megerősítése szükséges, a meglévő kamerarendszer bővítése, harmadik körzeti megbízott alkalmazása, számára szolgálati lakás biztosítása. Kollár János: elmondja, hogy ígéretet kaptunk a Kapitány Úrtól, hogy harmadik körzeti megbízott is álláshelyet kap a községünkben. Optimális az lenne, ha három rendőr teljesítene szolgálatot. A 8 kamerás pályázatból 3 kamera beszerelése megtörtént a temető sarkánál, malom dűlőnél a harmadik kamera árából átjátszó telepítése történt a víztorony tetejére. A 3 rendszert az Aranyszarvas Zrt szolgálati helyén próbálják kialakítani az Obsitos Kf~ segítségével. A polgárőrség továbbra is maximálisan segíteni szeretne, hogy továbbra is biztonságos legyen a település. Györe László polgármester: folytatja az 5 évre szóló ciklusprogram ismertetését. A program tartalmazza a biztonságos közlekedést. -Gyermekek közlekedését segítő Iskolabusz üzemeltetése -Utak helyreállítása, mivel nem minden Út aszfaltos, szeretné olyan keret kialakítását, melyből az utak karbantartása biztosítva lenne addig, míg az aszfaltozás nem történik meg. -Közmű -vízelvezető rendszer nem épült ki ott sem, ahol már az aszfaltozás megtörtént -Göbölyjáráson a Közútkezelő Kf~ jóváhagyásával járda és kerékpárút kialakítására lenne szükség. Egy-két helyen gyalogátkelőhely kialakítására is szükség lenne. A település belterületén vannak olyan részek ahol forgalomsegítő tükrök elhelyezése szükséges. Energiatakarékosság: napenergia hasznosítása, geotermikus fűtés kialakítása. Fényforrásokat LED rendszerű fényforrásokkal kell helyettesíteni. Munkahelyteremtéshez befektetőknek terület biztosítása, hogy minél több helyi lakost tudjanak foglalkoztatni. A távolsági közlekedést át kell szervezni, a Volán társasággal le kell ülni tárgyalni, hogy sűrítsék a menetrendben a járatok számát. Bölcsődék kialakítása szükséges, mivel a fiatal anyák nem tudnak visszamenni a munka világába. Szomszéd településekről is ide hozhatnák a gyermekeket. Közmunkaprogram maximális kihasználása. Idegenforgalom, Weliness Konferencia Központ kialakítása. Rengeteg cég van, amelyeknek csapatépítő tréningre igénye van. Termeszétesen befektetők bevonásával gondolja ennek kialakítását. Az innen befolyó adók növelik az Onkormányzat bevételeit. Tápiószentmártont hirdető propaganda kialakítása. Szociális program: meglévő rendszer fenntartása, többletforrás esetén bővítése. Az energiatakarékossággal megspórolt pénzzel tudnánk tűzifaprogrammal segíteni a rászorulókat.

9 Wenhardt Lászlóné jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület a gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadnia. Majoros Máté alpolgármester: a költségvetésre kell támaszkodni a ciklusprogrammal kapcsolatosan. Eddig is tudtunk lakást biztosítani az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaknak. Ha kap a településünk még egy körzeti megbízottat, azt támogatni fogjuk. Felül kell vizsgálni, mennyi szolgálati lakás áll rendelkezésre. Minden fejlesztés a költségvetést érinti. A programoknak helyi és térségi programokba illeszkedni kell. Kollár János: mennyi időnk van arra, hogy a ciklusprogramot megalkossuk? Rengeteg információt tud adni, amelyek kiegészítik a ciklusprogramot. Településünk belépett a Klíma Barát Települések csoportjába. Egy hónapja felhívták a figyelmet arra, hogy extrém időjárás várható. Azzal kell kezdeni, hogy a vízelvezető árkokat rendbe kell tenni, mivel egyszerre nagyon sok csapadék fog esni. Kéri ezzel kezdeni a tevékenységet, mivel az Új utak elkészültek, ha nem készül el a vízelvezetés az új utak tönkre fognak menni. Albertirsa, Pilis, Tápióbicske ismét visszajönne a Klímabarát Települések sorába. Magas lesz az UV sugárzás is. Idegenforgalom része pedig a természeti értékeink bemutatása, az ha-os Farmosi Nádas. Benne vagyunk a Közalapítványban és a Szálláshelyet maximálisan tudnánk kihasználni. Dr. Mészáros Kálmán közreműködésével elhelyezett fénycső gyűjtő dobozokba pedig már fénycsövet beletettek. Az emberek felé próbálják a segítséget, a klímabarát gondolkodásmódot tudatosítani. Kéri a jelenlevőket, hogy az elemeket is a kihelyezett gyűjtőkbe vigyék. Dr. Mészáros Kálmánnak is köszöni a segítséget, az eddig begyűjtött hulladékok már nem szennyezik településünket. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a több települést érintő csatornázás a végéhez közeledik. A falu útjainak egy része aszfaltozásra került. Kéri, hogy a 2. ütem közbeszerzési eljárását indítsák el. Akkor tegyenek egy utat helyre, ha a teljes közművesítése megtörtént. Wenhardt Lászlóné jegyző: kiosztja az előzetes költségkalkulációt tartalmazó dokumentumot. Elmondja, hogy 150 millió alatt kell a 2. ütemet meghatározni. Az első ütemben 66 millió forint felhasználásra került. Reméli, hogy a források rendelkezésre fognak állni. Ebben az évben már nincs lehetőség a teljes kivitelezésre. Eladtuk a szennyvíztisztító telep telkét 35 millió Ft ± Afa összegért a Társulásnak, az adásvétel kapcsán a számlát az önkormányzat kibocsátotta. A számla értéke határidőben nem került megfizetésre, a társulás tájékoztatása szerint egyenlőre nem tudják a számla összegét részünkre kifizetni. November 20-án a kibocsátott számla kapcsán Afa befizetési kötelezettségünk keletkezik. Dr. Mészáros Kálmán: az Áfa el fog veszni? Wenhardt Lászlóné jegyző: Akkor leszünk nehéz helyzetben, ha november 20-ig nem űzetik meg a számla értékét. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a 2. ütemben tervezett útfelújításokat utcák szerinti felsorolásban. Dr. Mészáros Kálmán: az Útpadkák javítása milyen módon történik?

10 Wenhardt Lászlóné jegyző: most történik majd az útpadkák murvázása. Györe László polgármester: a Munkácsy Út két széle is ki lesz murvázva. Kollár János: kéri a Sportcsarnok környékén levő utak útpadkáját legelsők között helyre tenni. Elmondja továbbá, hogy a Kubinyi Út sarkán letörték az útszélét, csak ott aszfaltozták ahol a gyűrűket letették. Kéri továbbá a Kossuth Lajos Út szélét a közmunkásokkal helyrehozni, mivel nem folyik le az árkokba a víz. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Kossuth Lajos Út karbantartása a közútkezelő feladata. Kollár János: elmondja, hogy ez egy-két nap fizikai munkát jelentene és ő is felajánlja munkáját. Tóth László: véleménye szerint vannak olyan lakosok, akik a szikkasztó árkot nem engedik az ingatlanuk előtt megépíteni.. Wenhardt Lászlóné jegyző: a műszaki ellenőr ismeri a szabályokat hogy mi az előírás és a műszaki leírásban foglalt tartalom szerint veszi át a kivitelezőtől a munkát. Tóth László: kell az önkormányzatnak ellenőrizni? Wenhardt Lászlóné jegyző: a munkavégzés során nem volt jogunk ellenőrizni, mivel a Társulásnak van joga erre. A műszaki átadás-átvételi eljárásban az önkormányzat részéről alá kellett írni egy jegyzőkönyvet és ezzel hozzájárult a polgármester, hogy a Társulás átvehesse az érintett munkát. A 2 ütemben nekünk kell ügyelni az átadás-átvételre, hogy a szerződésben.foglalt műszaki tartalom és minőség rendben van-e. Tóth László: igen ellenőriznünk kell. Majoros Máté alpolgármester: a szikkasztó árkokat ellenőrizni kell, mivel sajnos, volt aki betemette azokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: a csapadékelvezetés kiépítésével érintett utcákban 1 áteresz járt ingyen a kapubejárókhoz de volt,ahol szükség volt még 3-4-re, ott a lakosok kifizették még a külön megrendelt munkát. Dr. Mészáros Kálmán: minden nagykapuhoz jár egy, de ha szükség van még többre akkor kap? Györe László polgármester: 1 rendelni többet. áteresz biztos kötelező, ha több kell akkor Saját költségére lehet Kollár János: elmondja, hogy a Miknai Ferencék ingatlana előtt nagyon Szépen meg lett oldva az áteresz. Majoros Máté: véleménye szerint nagyon jó döntés volt, hogy azon a részen a vízelvezetés megoldott lett.

11 Wenhardt Lászlóné jegyző: kéri megszavazni a közbeszerzés indítását. 76/ (X 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési terv módosítását, illetve a terv módosítását követően közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. Határidő: november 15 Felelős: polgármester Dr. Hatlaczki Gyula: kéri Györe László polgármester urat, hogy járjon közbe a Társulatnál a számla kifizetésére. Dr. Mészáros Kálmán: miért nincs a napirendek között a képviselők juttatása? Dr. Hatlaczki Gyula: a képviselők 1990 óta tiszteletdíj nélkül látják cl a megbízatásukat. Kollár János: véleménye szerint a képviselők a tiszteletdíjukat igen is vegyék fel A Ft-os keretet olyan közfeladatra szeretné felajánlani, ahol a közösséget tudná segíteni. Ha munkabért kapnak érte, akkor kéri azt az SZMSZ-ben megállapítani. Dr. Mészáros Kálmán: a költségvetésben különítsenek el egy keretet. Majoros Máté: a költségvetés tárgyalásánál kell átnézni, hogyan lehet majd civil szervezeteket támogatni. Az SZMSZ felülvizsgálatakor kell lefektetni a juttatásokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: Alkotni kell olyan rendeletet, amely tartalmazza, hogy az egyházaknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek az önkormányzat milyen támogatást kíván biztosítani Például meghatározzuk benne, hogy éves szinten 8 millió forint legyen, tehát 1-1 millió képviselőnként. Ez az Út járható és az érintettek megelégedését szolgálja A rendelet megalkotására még ebben az évben kerüljön sor. Mely szervezetek tartozzanak ebbe a körbe, ezt meg kell határozni. Dr Mészáros Kálmán: ne csak a civil szervezetek legyenek támogatva, hanem például a Béke téri Óvoda is. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy jelenleg az óvoda működtetése a legjobban finanszírozott Idén volt először, hogy nem kellett a szülőknek papírt, egyéb apró eszközt vagy anyagot (ollót, rajziapot, zsírkrétát) bevinni a foglalkozásokra Tóth László: elmondja, hogy a Kfl-ék a társasági adójuk 74 %-át felajánlhatják labdarúgásra kosárlabdára, kézilabdára, jégkorongra. Helyben a labdarúgásra és a kézilabdára tettek felajánlásokat. Köszöni, hogy a Zrt-től megkapták ezt a támogatást, %-ot elő kell teremteni. Idei pályázatokból közel 5 milliós beruházás volt. Labdafogó hálók lettek kialakítva, öntözőrendszer felújítása pedig Ft volt. Szóba került a Cifrakert és a Sportpálya kerítésének felújítása Eletveszélyesek a betoneleme, ledőlhetnek Még Tóth János polgármester úrral megbeszéltek szerint benyújtásra került egy pályázat az egyesület részéről

12 Túri István Nándorné: a pályázathoz be kellett fizetni az önrészt, ezért kérik azt visszafizetni. Tóth László: Sajnos tavaly sem volt támogatás, csak a terembérletből kaptak vissza támogatást. Elmondja továbbá, hogy úgy látja Sajnos a Cifi~akert nines kihasználva. Teniszpálya, illetve futópálya kialakítása lehetséges. Esténként zárva van a sportpálya,nem lehet a Sporttelepet nyitva tartani garázdaság miatt, például ellopták a faanyagot. Tehát a Cifrakertet lehetne hasznossá tenni teniszpálya és futópálya kialakításához. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a társasági adót célzott keretre lehet felhasználni p1. utánpótlás nevelés, eszközellátottság. A társsági adóból bejövő pénzt cl kell költeni utazásra, edzők kifizetésére. Tóth László: pontosan milyen pályázat volt a kerítés felújítása? Wenhardt Lászlóné jegyző: BM-es pályázat volt. Turi István Nándorné: még bízhatunk benne, hogy pozitív lesz az elbírálás. Wenhardt Lászlóné jegyző: javasolja 1 javára Ft támogatás biztosítását a sportegyesület 77/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Aranyszarvas Sportegyesület részére ,-FT vissza nem térítendő támogatást nyújt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Sportegyesület a jelenlegi szerződés alapján ingyenesen használja a sporttelepet. Napirendre kell tűzni a szerződés újratárgyalását, mivel a szerződében meghatározott ingyenes használat ez év végével megszűnik. Elmondja, hogy a Vízöntő Kft tudna forrást biztosítani a Polgárőrség kamerarendszer fejlesztéséhez. Az összeget a Kf~ hitel nyújtásával megelőlegezheti Ft a pályázat összege. A Kf[ mérlegében szerepelni fog ez az összeg kölcsönként. 78/ (X.22. ) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szentmártoni Vízöntő Kfl. visszatérítendő kölcsönt adjon a Polgárőr Egyesület nek. Határidő: november 15. Felelős: jegyző

13 Majoros Máté alpolgármester: A Többcélú Kistérségi Társulásban eddig a Tóth János Polgármester Úr képviselte az önkormányzatot. Kéri ebben az ügyben a döntés meghozását. Wenhardt Lászlóné jegyző: a következő testületi ülésen a pontos jogszabályi háttér ismeretében döntsön majd a testület, hogy az önkormányzatot a polgármester képviselje-e hogy a polgármesteri tisztséghez kötődjön-e a képviselet vagy az önkormányzatok bárkit delegálhatnak. Kéri, hogy a döntést valamennyi társulás vonatkozásában a következő testületi ülésen hozzák meg. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a Czerovszki Kertészet felajánlott egy beruházást, amely szerint egy 90-es átmérőjű rövid hálózat megépítésével (kétirányúvá alakításával) biztosítanák a medencék fagymentesítéséhez szükséges melegvizet. A megoldással a medencékhez állandó folyamatos áramló víz kerül, így a kertészetből kifolyó melegvíz hasznosításra kerülhet. Turi István Nándomé: mennyi lenne a költsége? Wenhardt Lászlóné jegyző: 1 millió Ft lenne a költsége. Majoros Máté alpolgármester: hány fokos vízről lenne szó? Turi István Nándomé: ez a visszaforgatott víz természetesen már vesztett a hőfokból. A fagytól kell megóvni a medencéket. Tóth László: minden medence fel van töltve? Turi István Nándomé: csak a csempézett medencéket kell feltölteni. Wenhardt Lászlóné jegyző: szükséges a medencék állapotának megóvása, meg kell oldani a fagymentesítést. Volt olyan év, hogy emberi erővel törték fel a jeget a medencékben. Turi István Nándorné: javasolja a szerződés megkötését. Majoros Máté alpolgármester: Czerovszki Attila példás vállalkozást folytat, sok embernek biztosít munkahelyet, szintén javasolja a szerződés megkötését. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Czerovszki Attila vállalkozó a Standrnrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirá nyúvá alakítsa. Az önkormányzat maximum egymillió forint bekerülési összeget fogad el a kialakítás költségei nek. Ezt a fejlesztést a vállalkozó finanszírozza, amelynek költségeit az önkormányzat felé csak akkor érvényesíti, ha a felek közötti szerződésben foglalt

14 határidő előtt az önkormányzat részéről felmondásra kerül. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a képviselőkre vonatkozó, az Mötv. szerinti összeférhetetlenségi okokat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy megválasztásuktól számított 30 nap áll rendelkezésükre az esetelegesen fennálló összeférhetetlenségi ok megszüntetésére. A képviselőknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kell kérelmezniük felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, majd a felvételükre irányuló kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testületnél igazolniuk az adatbázisba való felvételük megtörténtét. Atadja a polgármesternek és a képviselőknek a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat. Elmondja, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatát közzé kell tenni a honlapon. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a jövő héten három ellenőrzést fog kapni. Ellenőrizni fogják az Etkeztető Szolgálatot, a temetővel kapcsolatos szerződéseket, valamint az Ovodát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hurkatöltő fesztiválon a VIP helyiségben ő töltötte be a háziasszony szerepét és kérdezi, hogy ezek után is ő töltse be ezt a szerepet. Dr. Hatlaczki Gyula: kik szoktak a VIP helyiségben megjelenni? Wenhardt Lászlóné jegyző: kormányzati körökből jöttek, előadók, meghívóval rendelkezők. Dr. Mészáros Kálmán: kéri a jegyző asszonyt, hogy továbbiakban is lássa cl ezt a feladatot. Györe László polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy Sőregpusztán az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok életveszélyessé váltak, ezért szükségessé vált az ott lakó családok máshol történő elhelyezése. Gondoskodni kell újabb lakás kijelöléséről, vagy a jelenlegi ingatlan javításáról. 4 felnőttről és 4 kiskorú gyermek lakik az ingatlanban. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a kialakult helyzet megoldásában. Majoros Máté: kéri, hogy a következő képviselő-testületi ülés időpontja november 6-án legyen. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy november 3-án a Polgármesteri Hivatal a felújított épületben folytatja a munkát. A képviselő-testületi ülés már az új hivatalban lesz. Györe László polgármester megköszöni a megjelenést, a végzett munkát, az ülést bezárta.

15 k.m.f. Györe László polgármester ~.. ~ w~ ~ Wenhardt Lászlóné jegyző Majoros Máté ~ Dr. Mészáros Kálmán jkv-hitelesítő ~ jkv-hitelesítő \~

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére

Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Előterjesztés Készült Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-i ülésére Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása Tisztelt Képviselők! A képviselő-testület az alakuló

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Jegyzőkönyv. 1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. Jegyzőkönyv Készült: a 2014. október 20. napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. augusztus 19.-én (szerdán) 10 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 9. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 2015. január 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A Képviselő-testület alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21.-én 17 órai kezdettel a Községháza épületében megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő.

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án 17.00 h kezdettel a Művelődési Ház Házasságkötő termében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott alakuló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-27/2014. Jegyzőkönyv mely készült 2014. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben