Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én megtartott üléséről Hozott határozatok: 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Györe László polgármesteri illetménye 70/2014. (X.22.) önkormányzati határozat SZMSZ felülvizsgálata 71/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szavazatszámláló Bizottság megválasztása alpolgármester választáshoz 72/2014. (X.22. ) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester megválasztása 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíj megállapítása 74/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Majoros Máté alpolgármester lemond tiszteletdíj 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatás megállapítása 76/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Közbeszerzés 77/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Sportegyesület részére támogatás biztosítása 78/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Szentmártoni Vízöntő Kit. visszatérítendő kölcsön nyújtása a Polgárőr Egyesületnek. 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Czerovszki Attila vállalkozó által a Standfűrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirányúvá alakítása

2 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete október 22-én megtartott testületi üléséről Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme Jelen vannak. dr. Hatlaczki Gyula, Kollár János, Majoros Máté, dr. Mészáros Kálmán, Turi István Nándorné, Komjáti Zoltánné, Tóth László képviselők és Györe László polgármester. Állandó meghívottként: Wenhardt Lászlóné jegyző Györe László polgármester köszönti a képviselőket, a testületi ülésen megjelenteket. Györe László polgármester megállapítja, hogy jelen vannak: 1 polgármester és 7 önkormányzati képviselő, összesen 8 fő, tehát a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítését Majoros Máté és dr. Mészáros Kálmán képviselők végzi. Györe László polgármester javasolja hogy az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint fogadja el a képviselő-testület. Napirend: 1.! Önkormányzati képviselők eskütétele 2.! Polgármester eskütétele 3.! Polgármester illetményének megállapítása 4.! A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 5.! Alpolgármester megválasztása 6.! Alpolgármester illetményének megállapítása 7.! Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 8.! Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 9.! Szabad testületi tevékenység

3 Igennel szavazott 2 fő, nemmel szavazott 6 fő. A képviselő-testület nem fogadta el a meghívó szerinti napirendek napirendre tűzését. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján nem kell döntést hozni a meghívóban szereplő és 8. napirendi pontok vonatkozásában, ha a SZMSZ-t módosítani kívánja a képviselő-testület, de erről a szándékról is határozatot kell hozni. Ezt követően a polgármester újból szavaztatja az ülés napirendjére tett javaslatát, így 8 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását napirendre tűzi a képviselő -testület. 1.! napirend: Önkormányzati képviselők eskütétele Györe László polgármester ismerteti a meghívóban szereplő első napirendet, amely a képviselők eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. A jelenlévő 7 önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tettek és erről okmányt írtak alá. 2.! napirend: Polgármester eskütétele Györe László polgármester ismerteti, hogy a testületi ülés második napirendje a polgármester eskütétele. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Györe László polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 28. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a törvény 1. melléklete szerinti szöveggel esküt tett és erről okmányt írt alá. 3.! napirend: Polgármester illetményének megállapítása Györe László: elmondja, hogy a testületi ülés harmadik napirendje a polgármester illetményének megállapítása. Felkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt a polgármester illetménye megállapítására vonatkozó szabályok ismertetésére. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a polgármester illetményének megállapítására a Magyarország helyi önkorrnányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a kerül sor. A szabály szerint a helyi önkormányzat lakosságszáma alapján meghatározott fő lakosságszárnú település esetén a tisztséget főállásban ellátó polgármester illetménye: ,-Ft, ezenkívül az előbb említett 7l.~ (6) bekezdése szerint illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítésre is jogosult. A törvényből kiolvasható kötöttség ellenére is szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatban rendelkezni az illetmény összegéről, mert a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester felett munkáltatói jogkört gyakorol a képviselő-testület.

4 69/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 71. ~-a szabályait alapulvéve a polgármesteri tisztséget foglalkoztatási jogviszonyban, főállásban betöltő Györe László illetményét október 12-től ,-Ft-ban állapítja meg. A polgármester költségtérítését a törvényben foglalt szabály szerint az illetmény 15 %-ának megfelelő öszegben: ,-Ft-ban állapítja meg. A költségtérítés is megválasztása napjától illeti meg a polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: a képviselő-testület megbízásából a jegyző a munkaügyi dokumentumok elkészítésére, aláírására 4.! napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Györe László ismerteti: az ülés 4.! napirendi pontja a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Az Újonnan felálló képviselő-testület egyik legfontosabb az alakuló vagy az azt követő ülésen elvégzendő kötelező feladata a hatályos SZMSZ felülvizsgálata. Előzetes egyeztetésünk és az SZMSZ jelenlegi szabályaira is tekintettel szükséges az SZMSZ felülvizsgálata módosítása. 51 napirend: Alpolgármester megválasztása 70/2014. X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi örikormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 43.~ (3) bekezdés szabályai szerint és a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmára tekintettel az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását szükségesnek tartja. Határidő: a következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb november 30. Felelős: jegyző Györe László polgármester: elmondja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. és 75. ~-a tartalmazza az alpolgármesterre vonatkozó szabályokat.

5 74. ~ (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkái ának segítésére egy alpo igármestert, választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. (2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 75. ~ (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. (2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 74. *-a (1) bekezdése szerint a képviselő-testület saját tagjai közül egy alpolgármester választásáról rendelkezik. Ez a jelenlegi hatályos SZMSZ-ben foglalt szabályoknak is megfelel. A képviselő-testület tagjai közül az alpolgármesteri tisztségre javaslom: Majoros Máté önkormányzati képviselőt. Kérem, hogy a titkos szavazás lebonyolításához a képviselők közül 3 személy közreműködésével Szavazatszámláló Bizottságot hozzunk létre: A bizottság elnökének: Dr. Hatlaczki Gyula Tagjainak: Komjáti Zoltánné Turi István Nándomét javaslom. 7 1/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkonnányzatának képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos titkos szavazás technikai lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, a bizottság elnökének: tagjainak: Dr. Hatlaczki Gyula Komjáti Zoltánné Turi István Nándornét megválasztja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester a szavazás technikai lebonyolításának idejére szünetet rendel el. SZÜNET SZAVAZÁS Györe László polgármester: a képviselő-testület ülésének folytatását rendeli el.

6 Dr. Hatlaczki Gyula, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. /A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolva! 72/2014. (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester javaslatára titkos szavazással 8 igen szavazattal Majoros Mátét alpolgármesternek megválasztotta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László felkéri Majoros Máté alpolgármestert, hogy tegyen esküt a képviselő-testület előtt. Megkéri Wenhardt Lászlóné jegyzőt az eskü szövegének előolvasására. Majoros Máté alpolgármester eskütétele Az eskütételeket követően a képviselők és az alpolgármester az esküokmányokat aláírták. 6.! napirend: Alpolgármester illetményének megállapítása Györe László polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester illetményét a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 80.* (2) bekezdés szabályai alapulvételével október 22.-től Ft összegben állapítsa meg. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az összeg megállapítása akkor is kötelező, ha arról, vagy annak egy részéről a társadalmi megbízatású alpolgármester le kíván mondani. 73/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Tápiószentmárton a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (2) bekezdés szabályai figyelembevételével a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget betöltő Majoros Máté tiszteletdíját október 22-től ,- Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7 Majoros Máté alpolgármester: köszöni a bizalmat, elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztséget tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni. Irásban benyújtja a tiszteletdíjró 1 való lemondást. A tiszteletdíjról való lemondás a jegyzőkönyvhöz csatolva. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot. 74/2014. (X. 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Majoros Máté alpolgármester tiszteletdíjról való lemondását tudomásul veszi. Györe László polgármester: elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatának és módosításának szükségességére tekintettel a 7. és 8. napirend jelen testületi ülésen nem kerül tárgyalásra. 9.! Szabad testületi tevékenység Györe László polgármester: ismerteti, hogy a képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontja szabad testületi tevékenység. Elmondja, hogy Tóth János Úr közszolgálati jogviszonya megszüntetése megtörtént, a jogviszony megszüntetésekor részére a jogszabályban meghatározott juttatások elszárno lásra kerültek, ám további juttatásként részére háronihavi illetményének megfelelő összeg megállapítható. Javasolja a háromhavi illetmény összegét Tóth János Úr részére megállapítani. 75/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápió szentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 2.~ (5) bekezdése szerinti jogkörében a között polgármesteri tisztséget betöltő Tóth János részére 3 havi illetményével azonos összegben juttatást állapít meg. Tóth János közszolgálati jogviszonya október 12-i megszüntetésére a fenti törvény 2.~ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel került sor. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Györe László polgármester ciklusprogramja kiosztásra került a képviselők számára. Dr. Hatalczki Gyula képviselő: megkéri a Polgármester Urat, hogy ismertesse a ciklusprogramot.

8 Györe László polgármester: elmondja, hogy a közbiztonság megerősítése szükséges, a meglévő kamerarendszer bővítése, harmadik körzeti megbízott alkalmazása, számára szolgálati lakás biztosítása. Kollár János: elmondja, hogy ígéretet kaptunk a Kapitány Úrtól, hogy harmadik körzeti megbízott is álláshelyet kap a községünkben. Optimális az lenne, ha három rendőr teljesítene szolgálatot. A 8 kamerás pályázatból 3 kamera beszerelése megtörtént a temető sarkánál, malom dűlőnél a harmadik kamera árából átjátszó telepítése történt a víztorony tetejére. A 3 rendszert az Aranyszarvas Zrt szolgálati helyén próbálják kialakítani az Obsitos Kf~ segítségével. A polgárőrség továbbra is maximálisan segíteni szeretne, hogy továbbra is biztonságos legyen a település. Györe László polgármester: folytatja az 5 évre szóló ciklusprogram ismertetését. A program tartalmazza a biztonságos közlekedést. -Gyermekek közlekedését segítő Iskolabusz üzemeltetése -Utak helyreállítása, mivel nem minden Út aszfaltos, szeretné olyan keret kialakítását, melyből az utak karbantartása biztosítva lenne addig, míg az aszfaltozás nem történik meg. -Közmű -vízelvezető rendszer nem épült ki ott sem, ahol már az aszfaltozás megtörtént -Göbölyjáráson a Közútkezelő Kf~ jóváhagyásával járda és kerékpárút kialakítására lenne szükség. Egy-két helyen gyalogátkelőhely kialakítására is szükség lenne. A település belterületén vannak olyan részek ahol forgalomsegítő tükrök elhelyezése szükséges. Energiatakarékosság: napenergia hasznosítása, geotermikus fűtés kialakítása. Fényforrásokat LED rendszerű fényforrásokkal kell helyettesíteni. Munkahelyteremtéshez befektetőknek terület biztosítása, hogy minél több helyi lakost tudjanak foglalkoztatni. A távolsági közlekedést át kell szervezni, a Volán társasággal le kell ülni tárgyalni, hogy sűrítsék a menetrendben a járatok számát. Bölcsődék kialakítása szükséges, mivel a fiatal anyák nem tudnak visszamenni a munka világába. Szomszéd településekről is ide hozhatnák a gyermekeket. Közmunkaprogram maximális kihasználása. Idegenforgalom, Weliness Konferencia Központ kialakítása. Rengeteg cég van, amelyeknek csapatépítő tréningre igénye van. Termeszétesen befektetők bevonásával gondolja ennek kialakítását. Az innen befolyó adók növelik az Onkormányzat bevételeit. Tápiószentmártont hirdető propaganda kialakítása. Szociális program: meglévő rendszer fenntartása, többletforrás esetén bővítése. Az energiatakarékossággal megspórolt pénzzel tudnánk tűzifaprogrammal segíteni a rászorulókat.

9 Wenhardt Lászlóné jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület a gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadnia. Majoros Máté alpolgármester: a költségvetésre kell támaszkodni a ciklusprogrammal kapcsolatosan. Eddig is tudtunk lakást biztosítani az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaknak. Ha kap a településünk még egy körzeti megbízottat, azt támogatni fogjuk. Felül kell vizsgálni, mennyi szolgálati lakás áll rendelkezésre. Minden fejlesztés a költségvetést érinti. A programoknak helyi és térségi programokba illeszkedni kell. Kollár János: mennyi időnk van arra, hogy a ciklusprogramot megalkossuk? Rengeteg információt tud adni, amelyek kiegészítik a ciklusprogramot. Településünk belépett a Klíma Barát Települések csoportjába. Egy hónapja felhívták a figyelmet arra, hogy extrém időjárás várható. Azzal kell kezdeni, hogy a vízelvezető árkokat rendbe kell tenni, mivel egyszerre nagyon sok csapadék fog esni. Kéri ezzel kezdeni a tevékenységet, mivel az Új utak elkészültek, ha nem készül el a vízelvezetés az új utak tönkre fognak menni. Albertirsa, Pilis, Tápióbicske ismét visszajönne a Klímabarát Települések sorába. Magas lesz az UV sugárzás is. Idegenforgalom része pedig a természeti értékeink bemutatása, az ha-os Farmosi Nádas. Benne vagyunk a Közalapítványban és a Szálláshelyet maximálisan tudnánk kihasználni. Dr. Mészáros Kálmán közreműködésével elhelyezett fénycső gyűjtő dobozokba pedig már fénycsövet beletettek. Az emberek felé próbálják a segítséget, a klímabarát gondolkodásmódot tudatosítani. Kéri a jelenlevőket, hogy az elemeket is a kihelyezett gyűjtőkbe vigyék. Dr. Mészáros Kálmánnak is köszöni a segítséget, az eddig begyűjtött hulladékok már nem szennyezik településünket. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a több települést érintő csatornázás a végéhez közeledik. A falu útjainak egy része aszfaltozásra került. Kéri, hogy a 2. ütem közbeszerzési eljárását indítsák el. Akkor tegyenek egy utat helyre, ha a teljes közművesítése megtörtént. Wenhardt Lászlóné jegyző: kiosztja az előzetes költségkalkulációt tartalmazó dokumentumot. Elmondja, hogy 150 millió alatt kell a 2. ütemet meghatározni. Az első ütemben 66 millió forint felhasználásra került. Reméli, hogy a források rendelkezésre fognak állni. Ebben az évben már nincs lehetőség a teljes kivitelezésre. Eladtuk a szennyvíztisztító telep telkét 35 millió Ft ± Afa összegért a Társulásnak, az adásvétel kapcsán a számlát az önkormányzat kibocsátotta. A számla értéke határidőben nem került megfizetésre, a társulás tájékoztatása szerint egyenlőre nem tudják a számla összegét részünkre kifizetni. November 20-án a kibocsátott számla kapcsán Afa befizetési kötelezettségünk keletkezik. Dr. Mészáros Kálmán: az Áfa el fog veszni? Wenhardt Lászlóné jegyző: Akkor leszünk nehéz helyzetben, ha november 20-ig nem űzetik meg a számla értékét. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a 2. ütemben tervezett útfelújításokat utcák szerinti felsorolásban. Dr. Mészáros Kálmán: az Útpadkák javítása milyen módon történik?

10 Wenhardt Lászlóné jegyző: most történik majd az útpadkák murvázása. Györe László polgármester: a Munkácsy Út két széle is ki lesz murvázva. Kollár János: kéri a Sportcsarnok környékén levő utak útpadkáját legelsők között helyre tenni. Elmondja továbbá, hogy a Kubinyi Út sarkán letörték az útszélét, csak ott aszfaltozták ahol a gyűrűket letették. Kéri továbbá a Kossuth Lajos Út szélét a közmunkásokkal helyrehozni, mivel nem folyik le az árkokba a víz. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Kossuth Lajos Út karbantartása a közútkezelő feladata. Kollár János: elmondja, hogy ez egy-két nap fizikai munkát jelentene és ő is felajánlja munkáját. Tóth László: véleménye szerint vannak olyan lakosok, akik a szikkasztó árkot nem engedik az ingatlanuk előtt megépíteni.. Wenhardt Lászlóné jegyző: a műszaki ellenőr ismeri a szabályokat hogy mi az előírás és a műszaki leírásban foglalt tartalom szerint veszi át a kivitelezőtől a munkát. Tóth László: kell az önkormányzatnak ellenőrizni? Wenhardt Lászlóné jegyző: a munkavégzés során nem volt jogunk ellenőrizni, mivel a Társulásnak van joga erre. A műszaki átadás-átvételi eljárásban az önkormányzat részéről alá kellett írni egy jegyzőkönyvet és ezzel hozzájárult a polgármester, hogy a Társulás átvehesse az érintett munkát. A 2 ütemben nekünk kell ügyelni az átadás-átvételre, hogy a szerződésben.foglalt műszaki tartalom és minőség rendben van-e. Tóth László: igen ellenőriznünk kell. Majoros Máté alpolgármester: a szikkasztó árkokat ellenőrizni kell, mivel sajnos, volt aki betemette azokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: a csapadékelvezetés kiépítésével érintett utcákban 1 áteresz járt ingyen a kapubejárókhoz de volt,ahol szükség volt még 3-4-re, ott a lakosok kifizették még a külön megrendelt munkát. Dr. Mészáros Kálmán: minden nagykapuhoz jár egy, de ha szükség van még többre akkor kap? Györe László polgármester: 1 rendelni többet. áteresz biztos kötelező, ha több kell akkor Saját költségére lehet Kollár János: elmondja, hogy a Miknai Ferencék ingatlana előtt nagyon Szépen meg lett oldva az áteresz. Majoros Máté: véleménye szerint nagyon jó döntés volt, hogy azon a részen a vízelvezetés megoldott lett.

11 Wenhardt Lászlóné jegyző: kéri megszavazni a közbeszerzés indítását. 76/ (X 22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési terv módosítását, illetve a terv módosítását követően közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. Határidő: november 15 Felelős: polgármester Dr. Hatlaczki Gyula: kéri Györe László polgármester urat, hogy járjon közbe a Társulatnál a számla kifizetésére. Dr. Mészáros Kálmán: miért nincs a napirendek között a képviselők juttatása? Dr. Hatlaczki Gyula: a képviselők 1990 óta tiszteletdíj nélkül látják cl a megbízatásukat. Kollár János: véleménye szerint a képviselők a tiszteletdíjukat igen is vegyék fel A Ft-os keretet olyan közfeladatra szeretné felajánlani, ahol a közösséget tudná segíteni. Ha munkabért kapnak érte, akkor kéri azt az SZMSZ-ben megállapítani. Dr. Mészáros Kálmán: a költségvetésben különítsenek el egy keretet. Majoros Máté: a költségvetés tárgyalásánál kell átnézni, hogyan lehet majd civil szervezeteket támogatni. Az SZMSZ felülvizsgálatakor kell lefektetni a juttatásokat. Wenhardt Lászlóné jegyző: Alkotni kell olyan rendeletet, amely tartalmazza, hogy az egyházaknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek az önkormányzat milyen támogatást kíván biztosítani Például meghatározzuk benne, hogy éves szinten 8 millió forint legyen, tehát 1-1 millió képviselőnként. Ez az Út járható és az érintettek megelégedését szolgálja A rendelet megalkotására még ebben az évben kerüljön sor. Mely szervezetek tartozzanak ebbe a körbe, ezt meg kell határozni. Dr Mészáros Kálmán: ne csak a civil szervezetek legyenek támogatva, hanem például a Béke téri Óvoda is. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy jelenleg az óvoda működtetése a legjobban finanszírozott Idén volt először, hogy nem kellett a szülőknek papírt, egyéb apró eszközt vagy anyagot (ollót, rajziapot, zsírkrétát) bevinni a foglalkozásokra Tóth László: elmondja, hogy a Kfl-ék a társasági adójuk 74 %-át felajánlhatják labdarúgásra kosárlabdára, kézilabdára, jégkorongra. Helyben a labdarúgásra és a kézilabdára tettek felajánlásokat. Köszöni, hogy a Zrt-től megkapták ezt a támogatást, %-ot elő kell teremteni. Idei pályázatokból közel 5 milliós beruházás volt. Labdafogó hálók lettek kialakítva, öntözőrendszer felújítása pedig Ft volt. Szóba került a Cifrakert és a Sportpálya kerítésének felújítása Eletveszélyesek a betoneleme, ledőlhetnek Még Tóth János polgármester úrral megbeszéltek szerint benyújtásra került egy pályázat az egyesület részéről

12 Túri István Nándorné: a pályázathoz be kellett fizetni az önrészt, ezért kérik azt visszafizetni. Tóth László: Sajnos tavaly sem volt támogatás, csak a terembérletből kaptak vissza támogatást. Elmondja továbbá, hogy úgy látja Sajnos a Cifi~akert nines kihasználva. Teniszpálya, illetve futópálya kialakítása lehetséges. Esténként zárva van a sportpálya,nem lehet a Sporttelepet nyitva tartani garázdaság miatt, például ellopták a faanyagot. Tehát a Cifrakertet lehetne hasznossá tenni teniszpálya és futópálya kialakításához. Majoros Máté alpolgármester: elmondja, hogy a társasági adót célzott keretre lehet felhasználni p1. utánpótlás nevelés, eszközellátottság. A társsági adóból bejövő pénzt cl kell költeni utazásra, edzők kifizetésére. Tóth László: pontosan milyen pályázat volt a kerítés felújítása? Wenhardt Lászlóné jegyző: BM-es pályázat volt. Turi István Nándorné: még bízhatunk benne, hogy pozitív lesz az elbírálás. Wenhardt Lászlóné jegyző: javasolja 1 javára Ft támogatás biztosítását a sportegyesület 77/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Aranyszarvas Sportegyesület részére ,-FT vissza nem térítendő támogatást nyújt. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy a Sportegyesület a jelenlegi szerződés alapján ingyenesen használja a sporttelepet. Napirendre kell tűzni a szerződés újratárgyalását, mivel a szerződében meghatározott ingyenes használat ez év végével megszűnik. Elmondja, hogy a Vízöntő Kft tudna forrást biztosítani a Polgárőrség kamerarendszer fejlesztéséhez. Az összeget a Kf~ hitel nyújtásával megelőlegezheti Ft a pályázat összege. A Kf[ mérlegében szerepelni fog ez az összeg kölcsönként. 78/ (X.22. ) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szentmártoni Vízöntő Kfl. visszatérítendő kölcsönt adjon a Polgárőr Egyesület nek. Határidő: november 15. Felelős: jegyző

13 Majoros Máté alpolgármester: A Többcélú Kistérségi Társulásban eddig a Tóth János Polgármester Úr képviselte az önkormányzatot. Kéri ebben az ügyben a döntés meghozását. Wenhardt Lászlóné jegyző: a következő testületi ülésen a pontos jogszabályi háttér ismeretében döntsön majd a testület, hogy az önkormányzatot a polgármester képviselje-e hogy a polgármesteri tisztséghez kötődjön-e a képviselet vagy az önkormányzatok bárkit delegálhatnak. Kéri, hogy a döntést valamennyi társulás vonatkozásában a következő testületi ülésen hozzák meg. Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy a Czerovszki Kertészet felajánlott egy beruházást, amely szerint egy 90-es átmérőjű rövid hálózat megépítésével (kétirányúvá alakításával) biztosítanák a medencék fagymentesítéséhez szükséges melegvizet. A megoldással a medencékhez állandó folyamatos áramló víz kerül, így a kertészetből kifolyó melegvíz hasznosításra kerülhet. Turi István Nándomé: mennyi lenne a költsége? Wenhardt Lászlóné jegyző: 1 millió Ft lenne a költsége. Majoros Máté alpolgármester: hány fokos vízről lenne szó? Turi István Nándomé: ez a visszaforgatott víz természetesen már vesztett a hőfokból. A fagytól kell megóvni a medencéket. Tóth László: minden medence fel van töltve? Turi István Nándomé: csak a csempézett medencéket kell feltölteni. Wenhardt Lászlóné jegyző: szükséges a medencék állapotának megóvása, meg kell oldani a fagymentesítést. Volt olyan év, hogy emberi erővel törték fel a jeget a medencékben. Turi István Nándorné: javasolja a szerződés megkötését. Majoros Máté alpolgármester: Czerovszki Attila példás vállalkozást folytat, sok embernek biztosít munkahelyet, szintén javasolja a szerződés megkötését. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot: 79/ (X.22.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy Czerovszki Attila vállalkozó a Standrnrdő területén a meglévő melegvíz hálózatot kétirá nyúvá alakítsa. Az önkormányzat maximum egymillió forint bekerülési összeget fogad el a kialakítás költségei nek. Ezt a fejlesztést a vállalkozó finanszírozza, amelynek költségeit az önkormányzat felé csak akkor érvényesíti, ha a felek közötti szerződésben foglalt

14 határidő előtt az önkormányzat részéről felmondásra kerül. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Wenhardt Lászlóné jegyző: ismerteti a képviselőkre vonatkozó, az Mötv. szerinti összeférhetetlenségi okokat. Tájékoztatja a képviselőket, hogy megválasztásuktól számított 30 nap áll rendelkezésükre az esetelegesen fennálló összeférhetetlenségi ok megszüntetésére. A képviselőknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kell kérelmezniük felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, majd a felvételükre irányuló kérelem benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testületnél igazolniuk az adatbázisba való felvételük megtörténtét. Atadja a polgármesternek és a képviselőknek a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat. Elmondja, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatát közzé kell tenni a honlapon. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat a jövő héten három ellenőrzést fog kapni. Ellenőrizni fogják az Etkeztető Szolgálatot, a temetővel kapcsolatos szerződéseket, valamint az Ovodát. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hurkatöltő fesztiválon a VIP helyiségben ő töltötte be a háziasszony szerepét és kérdezi, hogy ezek után is ő töltse be ezt a szerepet. Dr. Hatlaczki Gyula: kik szoktak a VIP helyiségben megjelenni? Wenhardt Lászlóné jegyző: kormányzati körökből jöttek, előadók, meghívóval rendelkezők. Dr. Mészáros Kálmán: kéri a jegyző asszonyt, hogy továbbiakban is lássa cl ezt a feladatot. Györe László polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor. Wenhardt Lászlóné jegyző elmondja, hogy Sőregpusztán az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok életveszélyessé váltak, ezért szükségessé vált az ott lakó családok máshol történő elhelyezése. Gondoskodni kell újabb lakás kijelöléséről, vagy a jelenlegi ingatlan javításáról. 4 felnőttről és 4 kiskorú gyermek lakik az ingatlanban. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a kialakult helyzet megoldásában. Majoros Máté: kéri, hogy a következő képviselő-testületi ülés időpontja november 6-án legyen. Wenhardt Lászlóné jegyző: elmondja, hogy november 3-án a Polgármesteri Hivatal a felújított épületben folytatja a munkát. A képviselő-testületi ülés már az új hivatalban lesz. Györe László polgármester megköszöni a megjelenést, a végzett munkát, az ülést bezárta.

15 k.m.f. Györe László polgármester ~.. ~ w~ ~ Wenhardt Lászlóné jegyző Majoros Máté ~ Dr. Mészáros Kálmán jkv-hitelesítő ~ jkv-hitelesítő \~

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról

Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról Tápió szentmárton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 25-i rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben