pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika III. évfolyam 2. szám Idôszaki havilap Ingyenes Adósságszolgálat rendezés január 29-én a Képviselô-testület megtartotta elsô ülését. Napirend elôtt körünkben köszöntöttük Törô Gábor országgyûlési képviselôt, aki tájékoztatást adott polgármesterrel közösen az szennyvízberuházás lezárásához nyújtott forintos támogatásról. Pusztavám Község Önkormányzata több alkalommal pályázott szennyvízberuházásra mondta Merkatz László polgármester, az elôzményekre utalva. Elsô két alkalommal Mór városával közösen. Ez hibás, rossz pályázat Törô Gábor országgyûlési képviselô a pusztavámi képviselô-testületi ülésen személyesen vett részt volt 2000 és 2001-ben, hiszen nem egy vízgyûjtô aglomerációba tartozunk. Mór a Galya, Pusztavám pedig az Által-ér vízgyûóôjtôhöz tartozik. Így nem is nyerhettünk támogatást a 2000-es jogszabály alapján ben önálló pályázatunkat elutasították. Szükséges volt lépni, hiszen a felszín alatti vizek védelme érdekében nem lehetett tovább halasztani a szippantott szennyvíz elhelyezésének rendezését, az árkokba, kertek végébe szivattyúzott magán megoldásokat. Ekkorra már minden környezô település csatornázott volt, így egyedül kellett megoldanunk. Segítség lehetett volna két nagyüzem (Márkus-hegy és Rába) beszállása a beruházásba, de a bánya akkoriban permanens privatizáció alatt állt, a Rába pedig akkoriban került peres úton az Ikarusztól a Rábához. Ezáltal csak kisebb cégeket tudtunk bevonni. A megoldás elvárásai: olyan megoldást kerestünk, ami megfelelt a környezetvédelmi követelményeknek, saját tisztítótelepet kellett létrehozni (azóta is bôven határértéken belül teljesít a telep), mûszakilag megoldja a domborzati és egyéb problémákat, a lehetô legkisebb lakosságzavarással jár egy naptári év alatt sikerült megvalósítani, ami azóta is egyedülálló ütem volt, továbbá olyan pénzügyi rendszert kellett a beruházás mögé állítani, ami teljesíthetô. Ez utóbbinál kiemelt szempont volt a lakosság teherbíró képessége. Elmondható, hogy Pusztavámon messze a legolcsóbban jutott hozzá a lakosság a vezetékes csatornahálózathoz. Itt az ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájárulás 88, illetve 97 ezer forint volt. Máshol ezer, de még ennél is magasabb befizetési kötelezettségekkel találkozhattunk. A pénzügyi megoldást megtaláltuk, a pénzügyi tervet elkészítettük az akkori gazdasági ismeretek szerint, azt minden illetékes szerv jóváhagyta. A víziközmû-társulat által felvett hitelbôl a beruházás határidôre, megfelelô, illetve jó minôségben elkészült, azt a lakosság és a csatlakozott vállalkozások birtokba vehették. A hitel forrásai, a lakossági befizetések, az ehhez kapcsolódó lakástakarék pénztári megtakarítások, azok kamatai és állami támogatásai, a lakossági közmûfejlesztési hozzájárulások visszaforgatása, a vállalkozói befizetések és az önkormányzat által biztosított forint voltak. Ez volt 2004-ben az indulás ban nem is volt probléma, a megvalósult csatornahálózat és a telep üzemelt, a hiteltörlesztés folyamatos volt. Érkezô, sûrûsödô problémák: jöttek a problémák, elôször az áfa átrendezôdés, már nem igényelhettük vissza a beruházás áfa tartalmát. Ez a hitelszerzôdésen ütött egy 130 millió forintos rést. Ezután jöttek a még rosszabb események. A gazdaság bár ekkor még nem volt pénzügyi válság, csak másfél év múlva jött, elkezdett dübörögni, ahogy azt az akkori hozzáértô gazdasági miniszter mondotta. Ez azt eredményezte, hogy az induláskor számolt és kikötött 6 százalékos hitelkamat emelkedett egészen 14 százalékig, ami újabb közel 180 millió forintos plusz költséget indukált. Ez már az a mérték volt negyedévente is, amit csak késedelmekkel lehetett fizetni, így még késedelmi kamat is kezdett gyülekezni. Összességében ezáltal a víziközmû-társulat plusz költsége elérte a 380 millió forintos értéket. Esély sem látszott a rendezésre. Megoldás: bár a korábbi kormányzat felé is jeleztük (több mint 160 önkormányzat) ebbéli problémánkat, süket fülekre találtunk, vagy arra a válaszra, hogy válság van, nincs mit tenni. Az új kormányzatnak sem ezen települési problémák voltak az elsô teendôi, de a kétszeri önkormányzati adósságkonszolidáció között sok-sok utánjárással, amit köszönök képviselô úrnak (Törô Gábor országgyûlési képviselônek a szerk.), hogy minden olyan személy irodájába bevitt, aki tudott, vagy módjában állt segíteni. Sok utánjárással el tudtuk fogadtatni, hogy ez is olyan teher rajtunk, bár nem önkormányzati hitel, adósság, ami ezen önkormányzatokat összenyomhatja. A kormányzat belátva azt, hogy a lakosság tovább nem terhelhetô, még egy sok szempontból oly fontos beruház kapcsán sem, segítségünkre sietett év végén túl azon, hogy itt a környékükön megmentett számtalan munkahelyet, országos adósságot IMF hitelt rendezett, rendkívül sok fejlesztésbe fogott mindezeken túl egyedi elbírálás alapján önkormányzatunkat forint támogatásban részesítette. Persze ezzel feladatot is kaptunk, nem kicsit! El kell érnünk, hogy a hitelezô bank, ezen összegért (meg esetleges egyéb bevonható forrásokért) a teljes hitelt elengedje. Ezen dolgozunk most is. Meg fogjuk találni a megoldást! El kell mondani, hogy még e megoldással is, önkormányzati és állami forrás 400 millió, lakossági és vállalkozói befizetések kb. 80 millió, ennyibôl a hozzátársított pénzügyi megoldásokkal megvalósítottunk egy 1, 3 milliárd forintos beruházást. Úgy, hogy a lakosság a lehetô legkisebb mértéket fizesse! Köszönjük Képviselô Úr! február Önkormányzati kézben az óvodai konya Elsô napirend során a képviselôk áttekintették, és egyhangúlag elfogadták a Mûvelôdési Ház évi tevékenységérôl szóló beszámolót, megállapítva, hogy rendkívül sok és sokféle program valósult meg, sajnos gyakran méltatlanul kisszámú érdeklôdô elôtt. Második napirendként az idei költségvetés elsô tárgyalása szerepelt, mely során meghatározásra került a kistérségi, illetve az óvodai hozzájárulási kötelezettség. A tavalyi évhez viszonyítva mintegy 18 millió forinttal kevesebb támogatásból is mûködni tud az intézmény. Ez köszönhetô részint a növekvô központi támogatásnak, részint a konyha és épületüzemeltetés kiszervezésének tôl nem a társulat, hanem ismét az önkormányzat mûködteti az óvodai konyhát. Harmadik napirend során polgármesteri tájékoztató hangzott el a két ülés közötti eseményekrôl. Ezután egyedi sportolói támogatás kérelmet bírált el a testület, a döntés értelmében egyedi támogatást nem nyújtott. Következô, ötödik napirend során elfogadta a testület a Csákberényi Önkormányzat döntését, mely szerint Csákberény a jövôben maga oldja meg szociális feladatait, az erre a célra létrehozott társulásból kilép. Hatodik napirend során az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti mûködési megállapodás került volna felülvizsgálatra. Tekintettel, hogy határidôre a nemzetiségi önkormányzat nem kezdeményezett módosítást, így a testület a megállapodást hatályában fenntartotta. Hetedik napirend alatt a testület, tájékoztatást kapott a Faluház felújítási munkálatairól, annak pénzügyi rendezésérôl, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Utolsó napirend során képviselôi kérdések hangzottak el, amelyre érdemi válasz érkezett. Merkatz László polgármester

2 A múlt év decemberében megtartotta a képviselô-testületünk a 2013-as év utolsó ülését. Az ülésen 21 napirend szerepelt. Elsôként a Pusztavámi Mûvelôdési Ház évi munkatervét fogadták el egyhangúlag. Itt kell elmondani, hogy az intézmény nyitva tartása változik, januártól vasárnapi és hétfôi napokon a mûvelôdési ház zárva lesz. Második napirend során a testület elfogadta saját jövô évi féléves munkatervét, öt ülést irányozva elô. Harmadik napirend során meghatározásra kerültek a költségvetési keretszámok, melyek alapján a hivatal elkezdi a évi költségvetésének összeállítását. A negyedik, ötödik napirend során a polgármester tájékoztatatta a képviselôket a két ülés közötti munkáról, valamint a kistérségi Képviselô-testületi ülés társulásban végzett munkáról. Ezután módosításra került törvényi változás következtében a helyi szociális rendelet, mely alapján januártól új rendben kerülnek elbírálásra a szociális ügyek. Hetedik napirendben a jegyzô tájékoztatást adott a környezet állapotáról, majd a nyolcadik napirend során tájékoztatta a képviselôket intézményi tanács mûködésérôl (iskola esetében). Kilencedik napirend során a jegyzô tájékoztatót tett a testület elé a költségvetést érintôen, melyet a képviselôk (akárcsak az elôzô két napirendet) vita nélkül, egyhangúan támogattak. A tizedik napirend során bemutatásra került a polgármesteri hivatal éves tevékenysége, melyet a képviselôk szintén vita nélkül fogadtak el. Következô napirend során a évi adóztatási tevékenység került bemutatásra, majd a évi belsô ellenôri összefoglaló jelentés került a testület elé. A testület tagjai mindkét napirendet egyhangúlag támogatták. Következô, tizenharmadik napirend során, áttekintésre került az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodás. Tizennegyedik napirendként bemutatásra került a Faluház felújításának jelenlegi helyzete, melyet a két testület év végéig zárt le pénzügyileg. A tizenötödik napirenden a képviselôk megerôsítették korábbi döntésüket a Megyei Katasztrófavédelmi Alaphoz való csatlakozásról, valamint felhatalmazták a polgármestert a szervezetben való tisztségvállalásra. Következô napirenden ismertették a képviselôkkel az államkincstári ellenôrzések eredményét, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ezután döntött a testület a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kompenzáció igénybevételérôl. Ezután tájékoztatást hallgattak meg a képviselôk a szennyvízberuházásra létrehozott víziközmû-társulat adósságrendezésérôl. A tájékoztatót hozzászólás nélkül vette tudomásul a testület. Az év legrövidebb napirendje során a képviselôk nem éltek hozzászólási lehetôségükkel. Itt jegyezném meg, hogy közmeghallgatásra sem jelent meg senki. Utolsó elôtti napirend során ismertetésre kerültek az anyakönyvi adatok, utolsó napirend pedig a szokásos év végi polgármesteri elköszönés volt. Merkatz László polgármester Merkatz László Pusztavám polgármestere még a decemberi testületi ülésen, a év elsô félévi munkatervét, a megszokott szerkezetben terjesztette a képviselô-testület elé. A tervezet tartalmazza a kötelezôen tárgyalandó napirendeket, a korábban, helyben kialakult sajátosságokat. Ugyanakkor nyitott (helyet biztosít) a további képviselôi javaslatoknak is február 12. (vagy 19.) szerda: évi költségvetés. Elôzetesen tárgyalja: a pénzügyi bizottság. Elôadó: polgármester. 2. Beszámoló a évi Falunapok elôkészületeirôl. Elôadó: polgármester / mûvelôdési ház vezetôje. 3. Beszámoló a képviselôk vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségérôl. Elôzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság. Elôadó: bizottság elnöke. 4. Egyebek április 30. szerda: 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Móri Rendôrkapitány / körzeti megbízott / Polgárôr Egyesület Elnöke. 2. Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolója a évrôl. Elôadó: Kuratórium Elnöke. Munkaterv (2014. elsô félév) 3. Pusztavám Község évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás). Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság. Elôadó: polgármester. 4. Egyebek május 28. (szerda): 1. Beszámoló a évi szociális és gyámügyi tevékenységrôl. Elôadó: jegyzô / szociális társulás képviselôje /, családgondozó. 2. Beszámoló a többcélú társulás évi tevékenységérôl. Elôadó: polgármester / munkaszervezet vezetôje évi önkormányzati kitüntetô cím és díjak odaítélése (zárt ülés). Elôzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság. Elôadó: polgármester. 4. Egyebek június 25. szerda: 1. Tájékoztató az óvoda - iskola tanévérôl. Elôadó: intézményvezetôk tagintézmény-vezetôk év második féléves munkaterv meghatározása. Elôadó: polgármester. 3. Egyebek. Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti eseményekrôl, tájékoztatók képviselôk bejelentései, interpellációk. Mór 30 éve város Harminc évvel ezelôtt az országban századikként várossá nyilvánították Mórt. Január 10-én a Wekerle Sándor Szabadidôközpontban tartottak díszes, színvonalas ünnepséget a város vezetôi és polgárai. Több környékbeli polgármestert is meghívtak, többek között Merkatz Lászlót, településünk polgármesterét is. Pusztavám egykoron nagyot lendített Mór várossá válásán: bizonyos területeket adott át részére, amely ipari beruházásoknak adott otthont. A két település között talán ezért is kiváló a kapcsolat. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter is a meghívott vendégek között volt, aki egyebek közt elmondta: Az elmúlt negyedszázadban a kisvárosokban voltak a leglátványosabb változások. Navracsics Tibor szerint az ország kis- és középvárosai 1990 óta újjáéledtek: régi épületeik megújultak, belvárosaik fejlôdtek, és új közösségi terek jöttek létre. Ezek a városok nem csupán az ott élôk statisztikai és földrajzi egységét jelentik, ezek a városok közösségek fogalmazott a miniszter. Újjászülettek a helyi közösségek, a helyi kultúrák, ami annak köszönhetô, hogy végre mindenki komolyan veszi magát és saját közösségét tette hozzá. Az évfordulóval kapcsolatban megjegyezte: a születésnap szép hasonlat, de a bérmálás vagy a konfirmálás találóbb, mert a várossá nyilvánítással a közösség felnôttkorba lépett. Navracsics Tibor kiemelte: egy város már nemcsak magáért vállal felelôsséget, hanem másokért is. Egy kis falu megengedheti, hogy csak saját magáért feleljen, de egy városnak egy egész térséget kell felvállalnia. Központként a környezô, kisebb településeknek segítséget kell adnia. Spányi Antal megyéspüspök áldást kért Mórra és annak lakóira. N. G. Mór várossá válásának 30. évfordulóján Merkatz László Pusztavám polgármestere is részt vett (a kép baloldalán). 2 Pusztavámi Krónika február

3 Ott lesz már jó, ônála lesz jó Tetzl Ádámnét, Liza nénit január 11-én, Pusztavámon az evangélikus temetôben örök nyugalomra helyezték. Temetésén becslésünk szerint ezer ember vett részt. A búcsúztatót Ribárszki Ákos evangélikus lelkész vezette. Szavaiból idézünk: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ô megjelenését. (2 Tim 4, 7 8). Akaraterô. Az elmúlt napokban ahányszor elhunyt testvérünkre, Az Istenbe vetett hite tudott olyan erôt adni számára egész életében Liza nénire gondoltam, mindig ez a szó jutott eszembe! Az ô hihetetlen akaratereje, kitartása, erôs jelleme, ami egész életét, egészségét és betegségét is jellemezte. S mikor az elmúlt napokban gyülekezeti tagokkal, Liza néni barátaival, ismerôseivel találkoztam, s együtt emlékeztünk, mindenkinek az volt az elsô gondolata, hogy mennyire erôs volt. Gyászoló testvéreim, temetési alapigénkben a már idôsödô, a földi élettôl búcsúzni készülô Pál apostol írja ezeket a szavakat fiatal barátjának, Timóteusnak: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Kevés helyen hangozhatnának ennyire szívbemarkolóan ôszintén ezek a szavak, mint itt egy szeretô édesanya, nagymama, dédnagymama koporsója mellett megállva. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Milyen szép a Szentírás kifejezése, az élet harcait, nehézségeit, problémáit, nem várt eseményeit, vagyis azt a bizonyos nemes harcot megharcolni. S most mikor feltörnek bennünk a gondolatok, emlékek, visszaemlékszünk elhunyt testvérünk szavaira, életének egy-egy fontos eseményére, akkor nyugodtan mondhatjuk, Liza néni, azt a bizonyos nemes harcot, az élet harcát sokszorosan is megvívta, és életének eseményeiben, az élet problémáiban, nehézségeiben is mindig annyira erôs tudott maradni. Mondjam azt, háromszorosan is erôs! Mert egyrészt erôs volt, mint feleség, édesanya és nagymama. A családi szeretet, az összetartás, a személyes kapcsolatok, a közös ünneplések mindennél fontosabbak voltak a számára. Emlékszem, hogy egy látogatásom Pusztavámi Krónika február során milyen örömmel mutatta végig a családi fotókat, hogy ki kicsoda. Milyen büszkén mesélt a 80. születésnapjáról, a látogatásokról. De másrészt erôs volt, mint a hagyományaira, múltjára büszke pusztavámi lakos és evangélikus. A közösségért való szolgálata, az énekkarban szerzett barátok, a német nyelv megôrzése, az evangélikus egyházhoz való ragaszkodása, mind jól jellemzik az ô életét. S végül, harmadrészt erôs volt betegségében, megharcolta a betegség harcát, soha nem panaszkodott, tervei s akaratereje talán minden fájdalmát elnyomta. Hiszem, hogy ez a fajta életerô, akarat nem lehetséges az Istenbe való bizalom, a naponta megélt hit, imádság nélkül. Csak a vele való napkezdés, a bele való kapaszkodás tud elegendô erôt adni a számunkra. A megtartott, Istenre tekintô hit. Pál így búcsúzik az igében: hitemet megtartottam, megôriztem. S ha lehetek ennyire személyes utolsó találkozásunk alkalmával felolvastam Ribárszki Ákos evangélikus lelkész búcsúztatta Liza nénit Szeretett kórusa is jelen volt a temetésen Liza néninek egy zsoltárt a megtartó Úrról, s ô még így tudott felelni rá: ott lesz már jó, ônála lesz jó. Az Istenbe vetett hite tudott olyan erôt adni számára egész életében, hogy az utolsó órákon is ôbenne megnyugodva tekintett a mennyország, az örök élet felé. Igen, az örök életre! Mert gyászoló testvéreim, Pál így fejezi be az igéjét, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Az örök élet koronája! Mert ez a temetô, ez a sírhely nem a végállomás. Ez csak egy megálló, azt is mondhatnám egy átszállóhely. Bár most lezárul egy fejezet, a földi élet utolsó fejezete, de kezdôdik egy új Isten örök országában. Mert sohasem lehet a halálé az utolsó szó, Jézus legyôzte a halált, hogy üdvösség és az örök élet reménységét adja nekünk. Pontosan ezzel a reménységgel hisszük és tudjuk, hogy szeretett testvérünk már ott, azon a jobb helyen van! Ott a nyugalomban, ott megváltó Istene mellett! S a fájdalomban, gyászban egyedül ez a hit adhat számunkra erôt! Ez a bizalom, ez a hit adjon erôt a gyászoló testvéreknek ezekben a nehéz idôkben a terhek elhordozásához! Örök életünk van a mennyekben! N. G. Liza néni Nédó Géza Jegyzete Mély fájdalom égette lelkünket, amikor január 11- én utolsó útjára kísértük az evangélikus temetôben Tetzl Ádámnét, Liza nénit. Halála hitünk próbája, elvesztése csontig ható gyász. Van, aki önmagától kérdezi: Istenem! Miért vetted el, éppen ôt! A jóságos, kedves, megértô, a másokat mindig tisztelô asszonyt. Elment, itt hagyott bennünket, nem énekel soha többé már a kórusban népviseletben. Tárgyi emlékeket ôrzünk tôle. Szelíd, jóságos tekintettel néz ránk a fotóról, szemében mosoly, jóság, biztatás és remény. A képeket a lelkünkbôl nem radírozhatjuk ki, elkísérnek, gyötörnek, álmainkat megszállják. Nem az emlékezetet kell mesterségesen elhalványítani, hanem arra kell ügyelni, ne uralkodjon el rajtunk az önzô gyász. Igen! Fáj az elválás egy olyan világba elengedni ôt, amelyet a sötétség leple von be. Liza néniért sírtunk a koporsója mellett, mereven nézve a semmibe: hát ennyi lenne csak egy élet? Kendôje odahaza a fogason maradt, szobája érintetlen, a hozzátartozók, barátok a gyászba temetkeztek. Ruhák, cipôk a szekrényben, étkezésnél üres tányér az asztalon, mintha csak sétálni ment volna! Utolsó útjára kísértük el ôt szeretetünkkel, hálás és megbocsátó gondolatokkal, imáinkkal ajánlani ôt Istenünk védelmébe. Lelkünk tiszta és magasztos, mert megadtuk Liza néninek a végtisztességet. Gondoltban gyújtsunk még egy gyertyát emlékére, s jusson eszünkbe a krisztusi vigasz: aki hisz bennem, nem hal meg, hanem örökké él! Anyakönyvi hírek JANUÁR Haláleset: Tetzl Ádámné (szül. Limbacher Erzsébet) január 6. Nagy Pál január 9. Horváth Józsefné (szül. Harmati Katalin) január 11. 3

4 PUSZTAVÁM MÓRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A gyülekezetek története 3. rész Az ondódi templom tornyának építése 1808-ban indult, de a francia háború miatt csak 1809-ben lett kész. Az alapkô lerakásnál Balasovits Márton lelkész Mk. 14, 1. alapján prédikált. A torony építéséhez Stettner Mátyás, Czechmeister Lôrinc és Czéh István guldent ajándékoztak. Ebben az idôben történt a templom három lépcsôben való megnagyobbítása is. Az január 14-i móri földrengés pusztító hatása Ondódot is érintette, a természeti csapás következtében egyházi épületei megrongálódtak. Malatides Dávid több mint 45 éven keresztül ( ) volt a gyülekezet prédikátora. Ôt fia, Malatidesz Sándor, mint adminisztrátor váltotta egy évi ( ) lelkipásztori munkára. A közösség erôsödését szolgálták a gyakori püspöki vizitációk, amelyek különösen Kis János ( ) szuperintendensi mûködése alatt voltak gyakoriak. A püspök 1814-ben, 1824-ben, ban, 1836-ban és 1839-ben tartott canonica visitátiót a gyülekezetben. Az 1814-ben végzett vizitáció jegyzôkönyve szerint Pusztavámon és a hozzá tartozó Nána helységben (1813. évi adat) 625 lélek élt. A lakosok valamivel több, mint fele evangélikus volt, és egy-két házat kivéve jobbágyok alkották a falu népét. Az eklézsia nagyobb részét a németek tették ki. A tótokhoz 12 pár tartozott, magyarok csupán három házban laktak. Az egyházközségnek két filiája volt: a móri és a kápolnai. Móron 38 evangélikus lakott, a kápolnai evangélikusok közül 12 lélek tartozott Pusztavámhoz, mert a tótok Oroszlányhoz csatlakoztak. (Kápolna-puszta ma már nem található a térképen ben véres harcok színtere volt. Az ott élô 23 többségében evangélikus család férfi tagjainak nagy részét az oroszok kivégezték.) Az szeptember 14-én tartott Superintendentialis Visitátio alapján Mór és Kápolna filiákkal együtt már 730 evangélikus közöttük 60 tót és 16 magyar nemzetiségû élt az egyházközségben. A hivatali szolgálatot a lelkész három nyelven végezte a gyülekezetben. Mivel pedig több Nácioból áll, a magyar és Tót változtatva tartatnak, a német ellenben, az Eklézsiának nagyobb és erôsebb része folyvást mindennap és vasárnap. A nemzetiségekhez kötôdô három nyelv mellett a deákot is jól ismerô prédikátor 40 éves, nemesi származású, házasember, hat gyermek apja, aki felsôfokú tanulmányait Sopronban és Wittenbergben végezte. A tanítói hivatalt betöltô Göndör István 44 éves, négy gyermek atyja, és tót anyanyelvén kívül a deák, a magyar és a német nyelvet beszéli. Szabados Pál esperes május 14-én tartott törvényes visitátio jegyzôkönyve szerint: Ajánlatott a gyülekezetnek, hogy ezután a szeretet és igazság elvét követve a közterhek viselésénél a birtokaránylagos kivetést alkalmazza. Nevezetesen a gabonajárandóságot földbirtok után, a pénzbeli fizetéseket részint adóforint, részint lélekszám után vesse ki. Az évi névtár szerint 826 lélek vizsgálat idején, 778 lélek tartozott az egyházközséghez, amelynek ban épült iskolája újból építtetett 1852 ben. Számlál pedig 1 tantermet, mely 6 ablakon át végzi világosságát, 1 lakószobát, 1 élésházat, 1 istállót, 1 pinczét, 2 ólat, 1 pajtát. Kitûnik az is, hogy a templomtornyot 1857-ben újították fel. Esztel (Estl, Estel) Sámuel 1859 és 1876 között volt a gyülekezet lelkésze. Az ô szolgálata alatt látogatta meg a gyülekezetet Karsay Sándor püspök. Az április 21-én végzett vizsgálat jegyzôkönyvébôl kitûnik, hogy a pusztavámi egyházközségben az egyházi tartozások és járandóságok párszám szerinti kivetése volt. Móron és Csókakôn 30 személyt jegyeztek evangélikusként. Összesen 856 lélek alkotta az egyházközséget. A lelkész mellett fia (?), Esztel (Estl, Estel) Rezsô segédlelkészként szolgált. Hauptmann János tanító 120 gyermek oktatásáról gondoskodott. A gyülekezet Pusztavám (Ondód) néven, német-magyar nyelvû gyülekezetként szerepelt a névtárban. Hófbauer Pál 1876 és 1883 között pásztorolta a híveket. Az ô mûködése idejére esett a leégett lelkészlakás újjáépítése. A munkálatokat 1877-ben végezték. Az építkezés 1981 gulden 33 krajcárba került, de a szükséges kézi- és más munkákat a gyülekezet tagjai vállalták. Falaky Károly csupán öt évig ( ) szolgált Ondódon. Az új parókus megválasztásáig Smid Mihály bokodi lelkész gondozta a gyülekezetet. A 27 éves Payr Sándor gyôri káplánt 1888 májusában választották lelki vezetôjüknek a hívek, de hamarosan (1889 augusztusában) távozott tôlük, mert meghívták rendes tanárnak a soproni teológiai akadémiára. Ám, alig 5 hónapi tanárkodás után lemondott hivataláról, és visszatért gyülekezetébe. Ondódon tárt karokkal fogadták vissza, mert az idôközben helyére választott Posch Sándor lelkész még hivatalba lépése elôtt váratlanul Gyôrben meghalt. Így, immár másodszor lett a nagytehetségû Payr Sándor ( ), a késôbbi teológiai professzor és egyháztörténész a gyülekezet lelkésze. Ondódi szolgálata 1896 tavaszáig tartott. Az egyházi személyiség általánosan ismert egyháztörténeti munkássága mellett külön említést érdemel, az általa bevezetett, és szerkesztett német nyelvû énekeskönyv, a Christliches Gesangbuch zum Gebrauch für die evangelische Gemeinde Ondod (Keresztyén Énekeskönyv az ondódi evangélikus egyházközség használatára), amelyet 1891-ben adott ki az ondódi (pusztavámi) egyházközség saját költségén. A gyülekezet ugyanis addig az 1762-es pozsonyi énekeskönyvet használata. Egységes, az egész országban elrendelt német énekeskönyv ebben az idôben nem volt. Az ondódiak éneklés iránti igényét jelzi, hogy ezzel egyidejûleg bevezettek egy magyar énekeskönyvet is, amely 1891-ben újra szerkesztett és kiadott változatban Keresztyén énekeskönyv néven került a hívek kezébe. A hajdani ondódi lelkésznek késôbb már soproni történész-professzorként oroszlánrésze volt a Dunántúli keresztyén énekeskönyv szerkesztésében és kiadásában. Az 1911-ben megjelent és 44 évig változatlanul használt énekeskönyvben 2 éneke mellett 64 általa fordított vagy átdolgozott ének szerepel. Ezek között található az Erôs vár a mi Istenünk szövege, amely a féle változattal szemben, néhány kifejezés megváltoztatása után Hamar Gyula Harangszóban megjelent cikkét idézve egyszerûsége, világossága, magyarsága mellett leghívebben alkalmazkodott az eredeti Luther szöveghez, annak tömörségéhez, és az eredeti dallam ritmusához. Dr. Jáni János A szerzô a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyûjteményi Tanácsának tagja. Lektorálta: Kapi Zoltán lelkész és Macher János felügyelô. Forrás: A reformációtól-napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. I-II. köt. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gyôr, ( o.) Javított és kiegészített változat. Lezárva június 30-án. (következô számunkban folytatjuk) Szelektív hulladékgyûjtés Lakossági csomagolási mûanyaghulladék sárga színû edénybe helyezhetô anyagok: Laposra taposott, tiszta üdítôs, vagy ásványvizes mûanyagpalackok (PET), csomagoló fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, élelmiszerek, ill. kozmetikai termékek és tisztítószerek flakonjai, dobozai (HDPE és PP) kimosva, joghurtos-tejfölös poharak és ételes dobozok kimosva (az alufólia tetôt eltávolítva), tejes, üdítôs, és boros italos dobozok (Tetra Pack-os doboz) kiöblítve, ALU italos dobozok, (sörös, üdítôs, energiaitalos) konzervdobozok (kimosva, lapítva). Kérjük, soha ne tegyen közé: zsíros, olajos, vegyszeres, festékes, illetve ételmaradékkal, mérgezô anyaggal szennyezett mûanyaghulladékot, hungarocellt, redônyt, vízcsöveket, semmiféle gyerekjátékot, ismeretlen anyagot, szemetet! Lakossági papírhulladék kék színû edénybe helyezhetô anyagok: kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, iratmegsemmisítésbôl származó papír (csíkok). Kérjük, soha ne tegyen közé: tejes, üdítôs, és boros italos kartonok (Tetra Pack-os doboz), mûanyagborítós vagy laminált papírt, címkét, hôérzékeny papírt, tapétát, matricák hátlapját zsíros, olajos, ételmaradékkal szennyezett papírt, indigós és egészségügyi papírt, ismeretlen anyagot, szemetet! Lakossági üveghulladék zöld színû edénybe helyezhetô anyagok: tiszta, kiöblített, ép vagy törött, fehér és színes üvegpalack, befôttesüveg záró fedél nélkül. Kérjük, soha ne tegyen közé: zsíros, olajos, vegyszeres, illetve ételmaradékkal, mérgezô anyaggal szennyezett üveghulladékot, sík (ablaküveg), katedrálüveget, fémszálas üveget, tükröt, jénait, villanykörtét, autószélvédôt, képcsövet, porcelánt, ismeretlen anyagot, szemetet! Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a szelektív hulladékgyûjtésben, és óvja a környezetet! Saubermacher-Bicske Kft. 4 Pusztavámi Krónika február

5 Pusztavámi Krónika február Februári események a Mûvelôdési házban Interaktív kiállítást szerveznek február 3-tól február 8-ig a Mûvelôdési Ház emeleti termében. A kiállítás egy virtuális terepasztal formájában ismerteti meg a nézôket az egészséges életmód különféle aspektusaival. A kiállítás négy nagyobb témakör köré épül fel. Ezek a következôk: stressz, táplálkozás, testmozgás, elsôsegélynyújtás. A kiállítás megtekintése ingyenes. Farsangi Karnevál Február 7-én pénteken 20 órától Farsangi Karnevál lesz a mûvelôdési házban. Zenél: Fülöp Róbert. Jelmezbe öltözött vendégeknek a belépô 500 forint, egyébként 1000 forint. Jelmezes felvonulás 19 órától 20 óráig. Indulás a Mûvelôdési ház elôtti térrôl. Jelentkezni, helyet foglalni a 06/30/ es telefonszámon. A bevétel jótékonysági célra kerül felhasználásra! Életmód Klub Február 20-án 15 órától Életmód Klub foglalkozás lesz a Mûvelôdési Ház nagytermében. A soron következô téma: Mit fogyasszunk és mit ne fogyasszunk? Elôadó: Virág Attila a Szegedi Tudományegyetem biokémikusa. A belépés ingyenes! Bálint nap Február 14-én 16 órától a Mûvelôdési Házban Bálint napi ügyeskedés. Ajándékkészítés mézes tésztából Angyal Zsuzsa népi iparmûvésszel, valamint Bálint napi dalok, interaktív játékok Laki Lászlóné mesemondóval. A belépés ingyenes! Bábelôadás Bábelôadásra kerül sor február 21- én 15 órai kezdettel a Mûvelôdési Házban. A brit Masters of Puppets Theatre színház Mese címû elôadását láthatjuk. A bemutató eredeti csehországi nagyméretû bábokkal kerül a nézôk elé. A belépô: 1000 forint/fô. Jegyvásárlás a helyszínen. Sváb bál Pusztavámon Székesfehérváron február 15-én a Szent István Mûvelôdési Házban rendezik meg a hagyományos megyei batyus sváb bált. Jegyek 1500 forinttért kaphatók. Zenét a pilisvörösvári Die Mondschein Kapelle biztosítja. Március 1-jén szombaton este szintén Sváb bált rendeznek a Pusztavámi Mûvelôdési Házban. Jegyelôvétel és bôvebb információ mindkét rendezvény esetén Gerlinger Tibortól a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökétôl igényelhetô. Telefon: 22/ , vagy: 30/ Belépôjegy: 2500 forint/ fô. Életmód klub pusztavámon A klub havi rendszerességgel szervez különbözô egészséges életmóddal, egészségmegôrzéssel kapcsolatos elôadásokat, programokat. Masszírozásra, csontkovácsolásra lehetôség lesz. Az elsô alkalommal Hegedûs Mária tart elôadást! Témája: Egészséges életmód. Helyszín: Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagyterme. Idôpont: február órai kezdettel. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! Leitner Andrea Vallások világnapja a tolerancia jegyében Tolerancia lassan a legritkábban használt kifejezés hazánkban. Pedig az élet minden területén megoldást adhat sok kérdésre. Minden év január 3. vasárnapja a vallások világnapja, ha máskor nem, hát ilyenkor érdemes szembesülnünk azzal, hogy el kell fogadnunk másokat, még ha más a világnézetük, mások a szokásaik és a vallásuk diktálta viselkedésük. Az ökomenizmus jegyében e napon emlékezzünk meg arról, hogy minden ember egyenlô. Igen, ez faji, vallási, társadalmi hovatartozástól függetlenül igaz kell, hogy legyen. Mindenki szabadon választhatja meg a vallását, és mindaddig, amíg egy vallás valóban az ember kiteljesedését szolgálja az alapvetô emberi értékek mentén haladva, addig senkinek nincs joga annak a vallásnak a létjogosultságát kétségbe vonni. Lehet elemezni, bírálni, de nem lehet eltörölni. Minden vallást az emberek alakítottak ki, egyszerûen azon igényük kielégítésére, hogy megtalálják Istent, a természetfelettit, a mozdulatlan mozgatót, a mindent átható szellemet, vagy éppen aminek hívni akarjuk. A végtelen világmindenséget felfogni képtelen véges emberi gondolkozás magyarázatot, de legalább is iránymutatást vár, hogy el tudja magát helyezni valahol. Heiling-Koltai Beáta Ökomenikus imahét A keresztények egységéért nemcsak januárban imádkozunk, de ilyenkor, a keresztény egység imahetén még célratörôbben és közösen is írja egyik munkájában Kránitz Mihály. Az ökumenikus mozgalom lelke az imádság, amellyel a Szentlélek általunk talán nem ismert módon, de közelebb hozza a történelmileg megosztott keresztény egyházakat. Az évenként visszatérô imaszándékot 1908-tól Paul Wattson ( ), a késôbb katolikus hitre tért episzkopális lelkész indította el. Igazi változást csak a II. vatikáni zsinat ( ) jelentett, amikor katolikusok nagyobb számban csatlakoztak az imahéthez, amelyet megerôsített az 1964-ben kihirdetett, az ökumenérôl szóló zsinati határozat, az Unitatis redintegratio. Az elmúlt évtizedekben az ökumenikus elkötelezettség katolikus részrôl egyre nyilvánvalóbbá vált, s immár negyvenöt év távlatából olyan gyümölcsöket tud felmutatni, mint a különbözô keresztény egyházakkal való párbeszéd megindítása, az üdvösségrôl szóló evangélikus-katolikus közös nyilatkozat aláírása (1999), és a Charta Oecumenica, az európai keresztényeket érintô közös ökumenikus alapelvek megfogalmazása (2001). Pusztavámon az idei imahétnek a római katolikus egyház adott otthont. Január 20-án (hétfôn) Ribárszki Ákos evangélikus lelkész mondott beszédet. Hangsúlyozta: 160-ból a 110. Mármint Magyarország helyezése azon a listán, amely egyes országok boldogsági szintjét mérik. Vagyis, hogy mennyire érzik magukat boldognak az emberek, s ezt a felmérést az ENSZ idôrôl idôre elkészíti, így értük el 2013-ban a 160 ország közül a 110. helyet. Nem egy kimondottan jó eredmény, amire büszkék lehetünk, pláne úgy, hogy a környezô országok, szomszédaink megelôztek minket. Persze az is érdekes, hogy pontosan milyen értékek alapján mérték egyes országok boldogsági szintjét, de az eredmény mégis elgondolkoztató, hogy évrôl évre ennyire hátul végzünk. Igen, 160-ból a 110. hely, ha a boldogságunkat attól tesszük függôvé, amit mi elértünk az életben, és az egot, magunk érdemeit állítjuk a középpontba. Akkor csak a 110. hely. De ha életünket a golgotai kereszt, Isten szeretetének a fényében látjuk, akkor már nem is lesznek fontosak egy ilyen egyszerû ENSZ felmérésnek a számai, mert sokkal nagyobbat, bûnbocsánatot és üdvösséget nyertünk! Ennek a boldogságnak, hálának a megélését kívánom minden testvérünknek az ökumenikus imahét alkalmain és azon túl. Január 21-én (kedden) Gerendai Sándor római katolikus plébános szólt a testvérekhez: Közösen birtokoljuk Isten ajándékát. Kérdés csupán az, tudatában vagyunk-e megajándékozottságunknak, s tudunk-e élni azokkal, amelyeket régen Az imahét prédikátorai. Ballról jobbra: Veres Péter református lelkész, Ribárszki Ákos evangélikus lelkész és Gerendai Sándor római katolikus plébános elültetett ô a lelkünkben. Veres Péter református lelkész a harmadik napon (január 22-én) szenvedélyes hangon beszélt arról, hogy bár mi emberek sokfélék vagyunk, más-más vallási felekezethez tartozók, Isten szeretete összetart bennünket. Kiegészítjük egymást, s ez adhat erôt, mély hitet életünk folyamán. Interneten is A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: 5

6 Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közlemény Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk! A évi országgyûlési választások során a nemzetiségeknek - így a magyarországi német közösségnek is - elsô alkalommal lesz lehetôségük saját jogon országgyûlési képviselôt juttatni a Parlamentbe! A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára teszi lehetôvé a német nemzetiségi lista állítását, képviselônket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez a választást megelôzô 15. napig kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyûlési képviselôk választására is kiterjedôen. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyeden választásra szól. Aki tehát már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a ôszi nemzetiségi önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie a felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad, amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt, amely, szabadon másolható, illetve az internetrôl is letölthetô, a választási szervek január l-jétôl minden háztartásba eljuttatják egy példányban. (A nyomtatványt tájékoztatásul mellékeljük.) A névjegyzékbe vételi kérelmet január l-jétôl a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a jegyzô, vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti Választási Iroda honlapján, vagy az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történô felvételrôl a választópolgár értesítést kap. Amennyiben Ön az országgyûlési képviselôk választására is kiterjedôen kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni választókerületi jelöltjére is. Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselôi mandátumot szerez. Ez leegyszerûsítve azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti képviselôjük 2014-tôl, ha a német lista megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok egy képviselôre esô szavazatszámának legalább egy negyedét. Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy a magyarországi németeknek végre képviselôjük legyen a Parlamentben! Heinék Ottó elnök A magyar kultúra napja A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erôsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézô tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak. (Nálunk az iskolában volt erre példa). E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. A magyarországi német nemzetiségek napja A magyarországi németek (németül Ungarndeutsche) a mai Magyarország második legnagyobb nemzetisége. A statisztikai összesítések és becslések alapján számuk mintegy fôre tehetô, ami az ország összlakosságának 2, 5%-a. Az egész Kárpát-medencében elterjedt a sváb általánosító megnevezésük, noha nem valamennyiük tartozik a dunai svábok közé. A magyarországi németek nagy része közép- és dél-német területrôl került hazánkba. Nyelvjárásaik ún. keverék nyelvjárások, mostani formájukat már magyar földön nyerték el. A svábok elnevezése az egész Kárpát-medencében elterjedt, a szomszéd népek nyelvében is, pedig igazi svábok csak Szatmár megyében telepedtek le ebbôl Trianon után csak három falu maradt magyar területen. Az elsô telepesek nagyobb része Svábföldrôl Schwabenbôl, Württembergbôl érkezett, Ulmon át, hosszú dunai hajózás után hazánkba. Igen sok sváb településen ma is errôl tanúskodik a Schwabengasse Sváb utca elnevezés. Ennek a népcsoportnak a neve rögzült a Duna-medence valamennyi népének nyelvében, mint a török hódoltság felszámolása után érkezett német telepesek általános elnevezése. (2014. január 14.) Heidebauerek: a Mosoni-síkságon élnek. Nevüket a síkság nevérôl (Heideboden) kapták. Poncichterek: Sopron vidékén heáncok, ill. poncichterek élnek. (A heánc név eredete vitatott, a népetimológia igen sok magyarázatot ismer, van, aki a német jetzt szó hietz, hienz nyelvjárási változatával, van, aki a Heinz személynévvel magyarázza; igen érdekes, hogy a heáncok, vagy hiencek az egyes falvak lakói között is különbséget tesznek. A Rába Lapincs közben élôket pummhienceknek nevezik egy anekdota alapján, amely szerint az egyik fôúr látogatásakor kicsit elôbb sütötték el üdvözlésére a mozsárágyúkat, mint kellett volna; a poncichterek a német Bohnenzüchter (babtermelô) nevet viselik; igen sok babból készült ételt ismernek. Stiffollerek: Baranyában egy fuldai jellegû nyelvjárásterület alakult ki, amire ennek a csoportnak az elnevezése stiffoller, azaz Stift Fuldaer, Fuldaapátságiak is utal. A stiffollerek túlnyomó többsége Baranyát lakja, ettôl északra keskeny sávot alkotnak csupán (Mucsi, Závod). Cipszerek: Nevük a német Zips (Szepes) szóból származik. Szászok: Az erdélyi szászok Erdélyben élnek. (forrás: Jeles napok) Angol nyelvtanfolyam Pusztavámon Fintáné Kósa Anikó és Tábiné Vass Tímea angol-nyelvtanárok irányítása mellett Pusztavámon 15 fô részvételével a helyi Mûvelôdési Házban kezdô angol nyelvû oktatás folyt. Az utóbbi, Székesfehérváron dolgozó pedagógus (képünkön középen) elmondta: a nyelvtanfolyamot anyagilag az Európai Unió támogatta. A nyelvtanfolyamot a székesfehérvári Katedra nyelviskola szervezte. A felnôtt diákok angol nyelvoktatása október 22-én indult, heti két alkalommal, 5 5 órában. A záróvizsgára január 7-én került sor. Információnk szerint a nyelvtanfolyamot valamennyi diák sikeresen teljesítette. Nédó Géza Faluházi koszorúzás A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében február 8-án 15 órai kezdettel a német kitelepítettek emlékére koszorúzási ünnepséget szerveznek. Helyszín a Kossuth utcai Faluház. Ezt követôen (16, 30-kor) a helyi Mûvelôdési Házban, a Solymári Német Nemzetiségi színtársulat elôadása tekinthetô meg. A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel vár a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Sikeres vizsgával zárták az angol nyelvtanfolyamot a felnôtt diákok. 6 Pusztavámi Krónika február

7 Pusztavámi Krónika február Újévi köszöntô Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig elôttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. / Filippi 3,14/ Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Olvasót, így február elején az új, 2014-es esztendôben. Bár a szilveszteri malacsültnek, rétesnek, lencselevesnek szinte már az ízét is elfelejtettük, s így februárban már a farsangi idôszak hangulata lengi be a környezetünket, mégse szaladjunk el ilyen gyorsan az évkezdet mellett. Így is olyan gyorsan eltelt a szilveszter és az újév. Szeretném, ha csak pár percig, amíg ezt a rövid köszöntôt elolvassuk, kicsit álljunk meg, és tekintsünk az elôttünk álló évre. Így szeretném a Pusztavámi Evangélikus Gyülekezet nevében újévi köszöntésünket tolmácsolni. Átlépve az új esztendôbe, ezekben a napokban sokan tesznek úgynevezett újévi fogadalmakat, elhatározásokat. Mert az új évvel valami új kezdôdik. Ebben pedig benne van az újrakezdés, a tiszta lappal indulás érzése és lehetôsége. Ami volt, azt magam mögött hagyom, nem törôdök vele, ami elôttem van, csak arra nézek. Fogadalmak egész halmazát tudnám felsorolni, több sportolás, egészségesebb életmód, több diéta, több idô a családommal, kevesebb stressz. Szívembôl kívánom minden újévi fogadkozónak, hogy sikerüljön elérnie, amit eltervezett. Hiszen ha van az embernek elég kitartása, akaratereje, akkor az ilyen elhatározások nagyon pozitívak hatással lesznek ránk. Az életünkben nagyon sok minden csak elhatározás kérdése. Hogy azt mondjam: Igen, erre szakítok idôt, igen, ezt meg tudom tenni, igen, törôdöm az egészségemmel, igen, ezen változtatni akarok! Szeretett olvasó, újévkor a szokottnál is jobban odafigyelünk a testünkre, az életmódunkra, de ugyanakkor teszünk-e fogadalmakat a bensônkkel, a lelki életünkkel kapcsolatban? Mert az elôttünk álló év olyan, mint egy hosszú és ismeretlen út. 365 négyzetbôl, járdalapból van kirakva, és nem tudjuk, mit hoz a holnap, a következô hét, hónap. Nem tudjuk, mi lesz, ha rálépünk a következô kôre ezen az úton. Vajon szilárdan áll majd a helyén? Vagy megbillen, széttöredezik, esetleg szinte járhatatlanná válik? Nem tudjuk, mit hoz a holnap, mit hoz a 2014-es év. Persze az borítékolható, hogy lesz nagyon sok öröm, lesznek sikerek, de lesznek nehézségek, kihívások és szomorúságok is. Nem tudjuk, pontosan mit tartogat nekünk ez az év, de ezért fontos válaszolnunk arra a kérdésre, hogy foglalkozunk-e ilyenkor a lelkünkkel és a hitünkkel. A személyes hitünkkel. Milyen kapcsolatban vagyok Istennel, mit osztok meg vele az életembôl, hova engedem ôt be? Mert a billegô, kikopott, széttöredezett úton ô tudja megfogni a kezünket! Mint a kisgyermek, mikor tanítják járni, és felülrôl tartják a két kis kezét. Szép ez a kép, mert Isten is így vezet át minket a nehézségeken. Azt kívánom, hogy ne mindig mi próbáljuk megoldani minden élethelyzetünket, problémánkat, mert egyedül nem fog menni. Legyen bátorságunk felfelé is tekinteni, merjük Isten segítségét kérni az elôttünk álló évben. Hagyjuk, engedjük, hogy ebben az évben is vezessen bennünket! Ribárszki Ákos evangélikus lelkész Választás Magyarország köztársasági elnöke április 6-ra tûzte ki az országgyûlési képviselôk évi választását. A szavazás órától óráig tart. A magyarországi lakcímmel rendelkezô állampolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplô választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrôl értesítôt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában tekinthetô meg. A magyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétôl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Az átjelentkezést április 4-én óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én óráig lehet kérni a oldalon, levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyûlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. (forrás: választás.hu) Buszjáratok törlése, módosítása bosszúságokkal Néhány településen egyre többen elégedetlenek a helyközi buszjáratok menetrendjével. Több olvasónk is jelezte felénk, hogy a Volán társaság jó néhány busz menetrendjét megváltoztatta, módosította december második felében, fôként arra hivatkozva, hogy ahol vasúti lehetôség is van, felesleges a párhuzamos közlekedés. Az egyik levélírónk pusztavámi példát említett: annak ellenére, hogy a településünkön vasúti közlekedés nincs, mégis megszüntettek néhány buszt. A Vértes Volán járatai keresztül mennek ugyan a falun, de nem állnak meg sem Székesfehérvár, sem Tatabánya irányába. Az elmúlt napokban többször utazva rájöttem, nem csak minket érint rosszul az intézkedés (kislányom Tatáról hazafelé legkorábban 4 órára tud hazajönni az eddigi 3/4 3 helyett), de többen panaszkodtak. írja. A Pusztavámi Képviselô-testület nevében Merkatz László polgármester tud a települést érintô menetrendváltozásról. Levélben meg is kereste a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatóját Németh Tamás Jánost. A polgármester levelébôl idézünk: Honlapjukat áttekintve látom, hogy több járat indulási-érkezési idejét, menetidejét, illetve megállóinak számát (helyét) változtatták meg. Nyilvánvalónak gondolom, hogy ezen lépésüket elôzetes felmérés elôzte meg. A lakosságtól érkezô panaszok, valamint az elmúlt két napban tett információszerzésem alapján kérem, szíveskedjenek a 1841 és 1843 számú járataik esetében a Pusztavám Bányatelepi elágazás megállóhely igénybevételét felülvizsgálni. Néhány éve még magam is buszoztam Székesfehérvárra ez a járat Pusztavámon több helyen is megállt, volt olyan idôszak, amikor az egyik járat a Bányatelep (nálunk Petôfi u. Erdôsor u.) felé kerülve közelítette meg Mór városát. Az utasok a megálló kivétele miatt kénytelenek Mórig utazni, illetve Móron leszállni és mindkét esetben várakozni. Ez a munkába, iskolába járás idejét is megnöveli. Gondolom az a másfél perc, amit a járat a megállóban tölt, nem okozhat menetrendi problémát. Kérem vezérigazgató urat a menetrend szíves felülvizsgálatára, mely eljárását elôre is köszönöm. A levél kelte: január 16. Válasz a mai napig (2014. január 22.), nem érkezett Németh Tamás János vezérigazgatótól. Ide tartozó hír, hogy a Fejér Megyei Hírlap január 22-i számában Felmérik az utazási igényt címmel rövid írás jelent meg arról, hogy Csákváron a polgármester január 31-ig várja a lakossági észrevételeket a helyközi buszjáratokkal kapcsolatban. Jó okunk vár rá azt feltételezni, hogy a csákvári polgárok sem elégedettek a jelenlegi menetrenddel. Megkerestük a Vértes Volán Zrt., és az Alba Volán Zrt. marketing és kommunikációs fômunkatársát Pruzsina Alicet, aki a következô közleményt adta ki: Elöljáróban néhány információ: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai háttérintézménye (Közlekedéstudományi Intézet) koordinálja az országos és regionális buszjáratok menetrendi változásait. A Volán minden jelzést kivizsgál és harminc napon belül választ ad az adott felvetésre. Az átszervezés célja a közösségi közlekedés racionalizálása, a nagyobb települések összeköttetésének biztosítása, a kihasználatlan járatok leállítása, a vasút-közút párhuzamosságainak megszüntetése. A felvetett kérdésekrôl: ez az átszervezés több szakaszban zajlik. Az elsô két lépés érintette a cikkben szereplô járatokat. Az elôzetes utasszámlálások adatait a KTI minden volán társaságtól begyûjtötte, majd egyben kezelve azokat alakította ki az autóbuszok új menetrendjét egy-egy térségben. Így nem egyetlen Volán forgalomszervezésén múlik, hogy az autóbuszok egy településen belül hány megállót érintenek, hiszen egy komplex menetrend minden járatra nézve kötelezô függetlenül attól, hogy mely társaság autóbusza teljesíti azt. Csákváron ugyanezzel az átszervezéssel éppen javult a település ellátottsága, máshol pedig a regionális járatok segítik az eljutást a járási központokba, ahonnan átszállással országos járatokat érhetnek el az utasok. Nagyobb városokban, illetve megyeszékhelyeken is csak egy, legfeljebb kettô megállót érintenek a kiemelt járatok. A települések vezetôi egy korábbi egyeztetés során jelezték, hogy az utazási igényeket maguk is felmérik és ahol szükséges, kiigazításokat kezdeményeznek. A Volán minden jelzést kivizsgál és harminc napon belül választ ad az adott felvetésre. A pusztavámi levél sajnos még nem érkezett meg társaságunkhoz, de felkeressük polgármester urat annak érdekében, hogy mielôbb eljusson hozzánk az információ. A volán társaság fenti közleményére Merkatz László polgármester úgy reagált, hogy tudomása van arról, hogy január 16-án írt levelét megkapták. Megtoldotta annyival, hogy január 30-ig nevére szóló választ a társaságtól nem kapott. Nédó Géza 7

8 Kôbán Rita Pusztavámon Kôbán Rita az egykori olimpiai bajnok kajakos, ma edzô az MTK-ban Ha az élet citromot ad, akkor csináljunk belôle limonádét ezzel a mondattal kezdte beszámolóját január 24-én a Pusztavámi esték c. sorozat keretén belül Kôbán Rita olimpiai bajnok. A világhírû kajakos hölgy 1977-ben az FTC-ben kezdett el kajakozni. Felnôtt világbajnokságon 1985-ben Mechelenben indul elôször párosban Rakusz Évával, ahol ezüst, a nôi négyes tagjaként pedig bronzérmet nyert. Elsô világbajnoki gyôzelmét Montrealban,1986-ban a nôi négyes tagjaként szerezte. Mexikóvárosban 1994-ben, öt számban is indulhatott, mind az öt számban dobogós lett. Ötödik és hatodik világbajnoki gyôzelmét egyaránt 1995-ben Duisburgban aratta. Kétszeres olimpiai bajnok, 1992-ben a négyes tagjaként, 1996-ban, Atlantában egyes hajóban diadalmaskodott. Kôbán Rita a szépszámú érdeklôdôk elôtt elmondta, hogy húsz éve vegetáriánus, jelenleg az MTK-ban a fiatal kajakosok edzôje. Disznótor a bányász nyugdíjasoknál Grell Károly a Mór-Pusztavám Bányászok Demokratikus Szakszervezetének a vezetôje, hagyományt teremtett. Negyedik alkalommal rendeztek Pusztavámon a Mûvelôdési Házban disznótoros ebédet nyugdíjasaik számára. Több településrôl érkeztek a vendégek: Mórról, Pusztavámról, Oroszlányból, Tatabányáról, Bokodról. Ilyenkor a bányász szakszervezet egy közepes méretû sertést vásárol, tagjaik feldolgozzák, amelybôl ebéd készül. Grell Károly lapunk kérdésére elmondta, hogy rendezvényüknek közösségformáló célja van. A disznótoros ebéddel olyan embereket is meg tudnak szólítani, akik ritkán, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni egyéb rendezvényeiken. Ezek a találkozások alkalmat biztosítanak a jó beszélgetésre, nosztalgiázásra. Jó feleleveníteni a múltat, azt az idôszakot, amikor még együtt szálltak le a mélybe, hogy felszínre hozzák az ipar kenyerét, a szenet. A bánya egy zárt közösség mondta Grell Károlya, a mûszak alatt egymásra voltak utalva. Odafigyeltek egymásra, s mindig segítettek azon, aki éppen igényelték. Egy ilyen disznóvágáson jó a kedv, kitûnô a hangulat. A sertés feldarabolása közben megy az ugratás, a viccelôdés, miközben nagyon is komoly a feladat, hiszen ember megfelelô ellátásáról van szó. Az idei disznóvágás két naposra sikerült, ugyanis az elsô napon feldolgozták a sertést, melybôl pecsenye, hurka, kolbász, toroskáposzta készült. A másik napon már csak a sütés, fôzés maradt. A munka sok volt, de a lényeg a szakszervezi vezetô szerint, hogy jó kedvvel és jó szívvel végezték. Nédó Géza A nyugdíjas bányászok a megpörkölt sertés elôtt, pálinkás pohárral a kezükben néztek a kamerába Az utak állagmegôrzése Apró, zúzott követ szór az egyik gép a letisztított úttestre Január 22-én útjavító gépek jelentek meg Pusztavámon, a vérteskerti Tulipán és Ibolya utcákban. Szûcs Lajos, a budapesti székhelyû Makadám-Aszfalt Kft. vezetôje érdeklôdésünkre elmondta, hogy az utak állagának a megóvását végezték el. A felületkezelés annyiban áll, hogy egy megfelelô záró-réteget visznek Kertai Réka (12) pusztavámi kislány még csak két éve úszik a Móri Úszó Egyesületben, de már így is szép eredményeket tudhat önmagának. Sport-családból származik, szülei atletizáltak, bátyja labdarúgó. Réka egy öttusatáborban ismerkedett meg a sporttal. Talán túl sok idôt szentel új hobbijának, mert bizony a tanulmányi eredményei látták ennek kárát. Szünet következett, javultak jegyei, de aztán ismét a mozgásnak szentelte szabadidejét. A móri úszóknál kötött ki, edzôje Molnár Mihály lett. A nap korán kezdôdik Réka életében: a móri uszodában 5.45-kor kezdi az úszóedzést. Másfél órás intenzív edzés után kissé fáradtan beül az iskolapadba és 5 6 órányi tanulás következik. Ebéd, majd rövid pihenô, és ismét a vízben rója a hosszakat. Reggel és délután is 4 5 km-t úszik. Mind a négy úszásnemben gyakorol, hol erôsebb, hol gyengébb iramban. Az alapozási idôszak nagyon kemény mondja Réka, ilyenkor az izomlázzal is meg kell küzdenie. A szárazföldi edzés sok izzadsággal jár, de tudja: e nélkül a felkészülése fabatkát sem ér. Kell a jó fizikai állapot a fôszezonra. Réka kedvenc úszásneme a hát-és a pillangó, de jól megy neki a mell és a gyorsúszás is. Ám ha választani kéne mondja, maradna az elsô kettônél. A legjobb ideje (100 háton, 50 m-es medencében) Réka a vízben fel az aszfaltra. Ezzel az a céljuk, hogy a meglévô repedéseken át folyadék (esô, vagy hólé) ne juthasson az alsóbb rétegekbe. Így sikerül megakadályozni a felfagyásokat, ez által meghosszabbítani az út élettartamát. A speciális gépek segítségével a két utcát egy nap alatt elkészítettek. Nédó Géza Réka az eddig megszerzett érmekkel 1,18 mp. Természetesen neki is vannak hosszabbtávú tervei. Nagyon szeretne a nyáron a vidékbajnokságon jól szerepelni, hasonlóan a tavalyihoz, amikor is Hódmezôvásárhelyen korosztályában kitûnôen helyt állt. Kacérkodik a válogatottsággal is, de addig hangsúlyozta, még sokat kell edzenie. Versenyzôi múltja igen rövid, de azért szép és tekintélyes éremgyûjteménnyel rendelkezik. Búcsúzáskor ezt még mosolyogva, de kellô szerénységgel megmutatja. Rékáról még bizonyára sokat hallunk a jövôben. Nédó Géza Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika február

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben