A hely szó a helynevekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hely szó a helynevekben"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK A hely szó a helynevekben SZAKDOLGOZAT Szakdolgozati témavezető: Dr. Hoffmann István Készítette: Baranyai Anett magyar pedagógia szak Debrecen, 2010

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés A hely szó etimológiai vonatkozásai A hely szó alakváltozatai A hely szó jelentése A hely szó a mai magyar helynevekben A napnév + hely típusú nevek az Árpád- korban Összegzés Bibliográfia Melléklet

3 1. Bevezetés A helynevek vagy másképpen földrajzi nevek különféle helyeknek a tulajdonnévi megnevezései. Ezek igen sok olyan szót tartalmaznak, amelyek a helyek különböző fajtáit jelölik meg. Ezeket földrajzi közneveknek nevezzük. (HOFFMANN 1993: 53). Figyelemre méltó azonban, hogy maga a hely szó viszonylag ritkán szerepel a helynevekben. Szakdolgozatomban e szónak a nevekben betöltött gyakoriságát, szerepét szeretném megvizsgálni. Ezt először a mai magyar helynevekben végzem el, majd szakdolgozatom második részében a középkori helységnevekben vizsgálom meg a hely szónak a szerepét. Az utóbb említett kutatás alapja SZABÓ G. FERENC A vásározás emlékei középkori helységneveinkben (1998) című munkája volt. Dolgozatomban forrásként szolgáltak a megyei és a járási névtárak, melyek tartalmazzák a ma használt helynevek jó részét. Ezek a névtárak a követezőek: - Baranya megye földrajzi nevei (BMFN) - Komárom megye földrajzi nevei (KMFN) - Somogy megye földrajzi nevei (SMFN) - Zala megye földrajzi nevei (ZMFN) - Vas megye földrajzi nevei (VMFN) - Heves megye földrajzi nevei (HMFN) - Veszprém megye földrajzi nevei (VeMFN) - Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei (JNSzMFN) - Bács-Kiskun megye földrajzi nevei (BKKMFN) - Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei (GYMSMFN) - Pest megye földrajzi nevei (PMFN) A magyarországi helynévgyűjtés az 1960-as-70-es években és a 80-as évek első felében érte el legjelentősebb eredményeit. A megyei és járási névtárak sorra jelentek meg ebben az időszakban. Módszertani tekintetben Zala megye helynévgyűjteménye mintául szolgált más munkákhoz, mégis a zalai munka után sokáig váratatott magára a Somogy megye 3

4 kötete. Az alkotók között neves nyelvészezek voltak, mint például, PESTI JÁNOS, ÖRDÖG FERENC, HAJDÚ MIHÁLY. A Vas megye anyagának összegyűjtésében már helybeli, főleg szombathelyi szakemberek is szerepet kaptak. A Komárom megye kötetében pedig egy újabb nemzedék képviselői jelentek meg. Heves megye, Veszprém megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Bács-Kiskun megye, Győr-Moson-Sopron megye és Pest megye földrajzi neveinek közzététele járásonként történik. Ezeknek a köteteknek ÖRDÖG FERENC és BALOGH LAJOS volt a szerkesztője, de természetesen meghatározó szerep jut azoknak a szakembereknek is, akik egy adott terülten végeztek gyűjtőmunkát. Így például kiemelkedik munkája révén PELLE BÉLÁNÉ, aki Heves megye területén végzett gyűjtőmunkát. Az Egri, a Füzesabonyi és az 1980-ban megjelent Hevesi járás névgyűjteménye is az ő nevéhez fűződik, de a Gyöngyösi járás helynevei is neki köszönhetőek. Ha a hely szónak a mai nevekben való szerepét akarjuk megvizsgálni, akkor a helynevek szerkezetét kell elemeznünk. HOFFMANN ISTVÁN felfogása a helynevekben kifejeződő nyelvi jegyeket modellekre vezeti vissza. Ennek a módszernek a részletes kidolgozását a Helynevek nyelvi elemzése című munkájában találhatjuk meg. Ő maga ezt írja: egy-egy helynevet csak a rendszert jellemző általános jegyeknek a névben való felmutatásával interpretálhatunk helyesen, másrészt a névrendszer általános jellemzői csakis az egyes nevek sajátosságainak elemzésén keresztül tárhatóak föl. (HOFFMANN 1993: 27-28). HOFFMANN munkája helynév-tipológiáink sorába illeszkedik, de azoktól több tekintetben is különbözik. Eltér abban, hogy a rendszertani leírás nem konkrét névanyag elemzésén alapul, hanem elméleti alapállásból jön létre, oly módon, hogy a szerző a modellelmélet keretébe megkísérelte beépíteni a hazai helynévkutatások általános érvényű eredményeit. A HOFFMANN által kialakított leírási forma valójában olyan többszintű tipológia, amely a nevek szerkezeti elemzéséhez funkcionális-szemantikai és lexikális-morfológiai kategóriákat kapcsol, de szintagmatikus leírást is ad. Az elemzési modell történeti része azokat a névkeletkezési és változási folyamatokat ábrázolja, amelyek révén a különböző típusokba tartozó nevek szerkezete kialakult (HOFFMANN 2003: 7). 4

5 Ez az elképzelés a névrendszer tagjait és a névalkotás folyamatát a morfológiai és lexikális elemek bemutatásával és az alkalmazott szabályok, valamint műveletek meghatározásával tartja leírhatónak. A helynévvizsgálati modellről az alábbiakat állapíthatjuk meg: A modell nyelvészeti alapelvekre támaszkodik, valamint a lehetséges vizsgálati szintek elkülönítésére hívja fel a figyelmet. A nevek szerkezetének kérdései, jelentésének kérdései vagy használatuknak szociális kérdései külön elemzési síkot alkotnak. A meghatározott szempontok szerinti jegyek az adott nevet egyszerre és egy időben jellemzik. A funkcionális szempontú szerkezeti elemzés bemutatja a helynévi kategória közös sajátosságait. A helynevek születése úgy történik, hogy először természetes módon közszói helymegjelölőként jutottak szerephez, és csak később váltak tulajdonnévi értékűvé. Ez a hagyományos nyelvészeti felfogás, de természetesen a helynevekben nem csak közszavak fordulnak elő. Szerepe van bennük például a személyneveknek vagy a jövevényszavaknak. A névadásban szerepe van a mintának is. Ezt SEBESTYÉN ÁRPÁD fogalmazta meg az 1958-as névtudományi konferencián. Eszerint a már meglévő névanyag bizonyos fokig megszabja az új megnevezések létrejöttét (SEBESTYÉN ÁRPÁD 1960:83). Itt beszélhetünk még az ösztönösség és tudatosság szerepéről, a motiváltság és motiválatlanságról, valamint a különböző szóalkotási modellekről, de ezek részletes tárgyalása egy külön dolgozat témája lehetne. A modell jellemzői: - A helynevekben fel kell ismernünk a nyelvi szabályokat és a mögöttük lévő gondolkodásbeli kategóriákat, és így megtudhatjuk, hogy mi ösztönözte keletkezésüket. A cél a névalkotási folyamatok ábrázolása. Minden helynév alakulásmódjára nem ad természetesen választ. Szükséges a leíró és történeti megközelítés elkülönítése. A leíró elemzés a nevek szerkezetét mutatja be. A leíró elmés központi fogalma a névrész. HOFFMANN ISTVÁN névrésznek nevezi a névnek azt a szegmentumát, amely a denotátumról valamely információt közöl. A szerkezeti analízis 5

6 során a névrész kétféleképpen vizsgálható: funkcionális-szemantikai, illetőleg lexikális-morfológiai szempontból (HOFFMANN 1933: 30). A névrészek névelemekből állnak. Ezek közé sorolja HOFFMAN ISTVÁN a névbe tartozó lexémákat, valamint a névalkotásban szerepet játszó toldalékmorfémákat. A névelemek szerepet játszanak a névrészek belső felépítésében és egymáshoz való viszonyuk kifejezésében. A funkcionális-szemantikai kategóriák kialakítása az emberrel és annak környezetével van összefüggésben. Az idő előrehaladtéval egyre összetettebb kapcsolatrendszer alakul ki, és így egyre több jegy használható fel a névadásban. A funkció szempontjából való vizsgálat elkülöníti az egy-vagy kétrészes esetleg három- vagy négyrészes neveket. Egy-és kétrészesek azok a helynevek, amelyekben egy vagy két funkcionális-szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el. Ezek megállapításán túl annak is jelentősége van, hogy milyen funkciók fejeződnek ki a névrészekben. A kétrészes nevek esetében ezen kívül a névrészek terminológiai megjelölése is szükséges. Ebben az esetben beszélnünk kell alaprészről és bővítményrészről. KÁZMÉR alapelemnek nevezte azokat a földrajzi neveket, melyek önmagukban is alkalmasak földrajzi névi funkció betöltésére. A megkülönböztető elemek kapcsolódhatnak földrajzi köznevekhez vagy már meglévő helynevekhez. INCZEFI változtatja KÁZMÉR fogalom meghatározását abban, hogy az alapelemhez tarozónak veszi az azonosító funkciót, a meghatározó elem pedig ezen belül egy alcsoportot eredményez. A kétrészes nevek esetében beszélhetünk bővítményrészről és alaprészről. Az egyes névrészek egymáshoz való viszonyuk alapján lehetnek bővítményrészek vagy alaprészek. A lexikális-morfológiai elemzés a nyelvi kifejezőeszközök szempontjából vizsgálja a nevet vagy névrészt. Az egyes helynevek, illetve névrészek lehetnek egyeleműek vagy kételeműek. Ezen kívül beszélni kell még a lexikális elemeknek azon típusairól, amelyek részt vesznek a helynevek felépítésében, illetve a névrészek felépítésében. Keletkezéskor minden név leíró jellegű, így a névadás alapjául szolgáló motívumok és szemantikai kategóriák megjelennek benne. Kiemelkedő szerep jut a névadó motívumok szemantikai és nyelvi azonosításának. A nevek szerkezeti elemzéséhez elengedhetetlen, hogy a névrészfunkciókról beszéljünk, amelyek a helynévadásban meghatározó funkcionális-szemantikai 6

7 modellek. Ezek alapjában véve a megismerés formáival, általában pedig az emberi tudással függnek össze (HOFFMANN ISTVÁN 1993: 27-32). A mai magyar földrajzi nevek fönt már bemutatott forrásából kigyűjtöttem az összes olyan nevet, amely a hely szót tartalmazza. Az összegyűjtött neveket táblázatba rendeztem, és a fenti szempontok szerint elemeztem. Ezt az elemzést a névelemek különböző rovatokban való feltüntetésével végeztem el, illetve az egyes típusokat számkódokkal jelöltem meg. A táblázatot a dolgozathoz adattárként mellékeltem illetve az elemzéshez tartozó kódrendszert. A mai magyar nevek mellett a régi magyar névadásban is szerettem volna megvizsgálni a hely szó szerepét. Többféle forrást is feldolgoztam, de az eredmény azt mutatta, hogy csak egy nagyon kis névcsoportban, a vásártatásra utaló nevekben jelenik meg ez a szó. Az ide tartozó neveket ugyanúgy táblázatba rendeztem, mint a mai magyar nevek esetében. Ezek bemutatása előtt azonban áttekintem a hely szó etimológiáját és történetét. 2. A hely szó etimológiai vonatkozásai A magyar nyelv történeti etimológia szótára jelentett számomra kiinduló pontot a hely szó etimológiai szempontú elemzésében. Ahhoz, hogy a hely szó eredetét feltárjuk, szükséges a más nyelvekkel való összehasonlítás, hogy ez által felépítsük szó történetét. Fel kell kutatni, mi lehetett az ősszó, valamint meg kell nézni, hogy hogyan változott az alakja, jelentése. A rokon nyelvekkel való összehasonlítás, mint módszer, jelentős szerepet kap ebben a kutatásban. Az etimológiai szakirodalom ismeretlen eredetűnek tartja a hely szót (TESz). A szó finnugor kapcsolatait már elég régen felismerték. A Témában VÁMBÉRY ÁRMIN neve említendő meg, aki szerint a szó török nyelvvel való kapcsolatát kutatja. 7

8 Régebben a hely szót egyesek finnugor, mások a törökségi nyelvekből próbálták megmagyarázni. Ezzel kapcsolatban vita folyt BUDENZ JÓZSEF és VÁMBÉRY ÁRMIN között. Ez a vita a 19, század végefelé még leginkább az etimológiában alkalmazható alapelvekről szólt. A következő bekezdésekben ennek a vitának a részleteiből idézek. VÁMBÉRY ÁRMIN a Nyelvtudományi Közlemények folyóirat 1870 es VIII. kötetében a magyar és török-tatár szóegyezéseket dolgozza fel. Ezt az elméletet cáfolja BUDENZ JÓZSEF írássa, mely bemutatja helyes vagy helyeselhető szóegyezéseket. (BUDENZ 1873). BUDENZ szerint VÁMBÉRY tisztában van azzal, hogy a magyar nyelv a finn-ugor nyelvcsoporthoz tarozik nyelvrokonság tekintetében. Ezen azt érti, hogy a magyar nyelv szókincsének lényeges része és nyelvtani alakszerkezetére nézve a finn-ugor nyelvekkel egyezik. E mellett van sok olyan szó, melynek mása török tatár nyelvekben lelhető föl, de ezt ő a későbbi érintkezésekkel magyarázza. VÁMBÉRI a török nyelvnek a magyarral való kapcsolatát egyrészt az átvételekkel másrészt a későbbi hatásokkal magyarázza. VÁMBÉRY rokonságnak nevezi a magyar török kapcsolatot, de BUDENZ szerint a rokonság csak olyan nyelvek viszonyát jelöli, melyek, mint osztatlan egészek egy közös és azonos alapnyelvből kiindulva, szakadatlan nyelvtörténeti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülönböztetett jellemet öltöttek, vagyis jobban mondva olyan nyelvek, melyekké csak egy közös osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga magának csak többszörös változatait hagyván hátra (.BUDENZ 1884: 68.) BUDENZ kifogásolja VÁMBÉRY azon megállapítását, hogy a magyar a törökkel rokon nyelv, mert azok a magyar szók, melyek a törökben is léteznek, azok az ugor alapnyelv által juthattak a magyar nyelvbe. A VÁMBÉRY által használt eljárás, mellyel a rokonságot bizonyítani vélte a bírálatban kritikát kap. Bírálja a hangalaki egyezésekre vonatkozó egyezéseket. Kritizálja azt a tényt, hogy a jelentések egyezését legtöbbször nem az alapjelentésre, hanem egy másodrendű jelentésre alapozza, de olyan jelentéseket is egyezőnek talál, melyek különböznek. BUDENZ vizsgálatai után közéteszi, hogy mi az, ami helyesnek fogható fel VÁMBÉRY vizsgálatából. A szóegyezéseket négy csoportra osztva tárja föl. Ennek megfelelően vannak helyes egyezések, látszólagos egyezések, helytelen egyezések és jelentéktelen egyezések. 8

9 A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint a hely finnugor egyeztetése, valamint török származtatása mint elmélet, nem fogatható el. A hely szó eredetét ismeretlennek tartotta korábban BÁRCZI GÉZA Magyar szófejtő szótárában is valamint az ERŐRY VILMA szerkesztette Értelmező Szótárban és A magyar nyelv történeti etimológiai szótárában. A magyar szókészlet finnugor elemei című munka nem tartalmazza a hely szót, ami arra utal, hogy nem tartja finnugor szónak. A legújabb ZAICZ GÁBOR által készített etimológiai szótár is ismeretlen eredetűnek mondja. Ezeken a műveken kívül az Oklevélszótár is azoknak a műveknek a sorába tartozik, amelyek ismeretlen eredetűnek tartja a hely szót A hely szó alakváltozatai A hely ómagyar kori írásbeli alakja több változatban élt. Első előfordulása a Tihanyi alapítólevélből, 1055-ből való, ahol kert hel alakban fordul elő. (TESz).A KMHSz alapján említett adatok szerint a hely írásképe: hel, ritkán pedig heyl,. A szóvégi -l illetve -yl az l vagy később ly hangot jelöli. (1341: Chetertekhel (Str. 3: 678-9, Chuturtwkheyl, (ComBars. 19, Str. 3: 406), > Csütörtökhely). Az adatok többsége egyértelműen a -hel alakot tartalmazza nagyobb számban. Így nagyon valószínűnek látszik, hogy a hel alak az eredeti alak. BENKŐ LORÁND tanulmányában, mely a Nyelvtudományi Közleményekben jelent meg, a magyar -ly hang történetéről olvashatunk. Ebből megtudhatjuk, hogy a hely mikor és hogyan alakulhatott hely alakúvá. A -ly-vel kapcsolatban különböző megállapításokat olvashatunk a bevezetőben. MELICH JÁNOS szerint az l nyelvünk egy bizonyos fejlődési szakaszában az egész nyelvterületen ismert lehetett. Két altípust különböztet meg. Az első szerint az l palatalizációját elősegítette a magánhangzó közötti helyzet, a másik szerint nem kizárólag az l-ből fejlődött ki a ly. 9

10 NYÍRI ANTAL szerint bizonyos szavak tővégi ly-ét abszolút tővégen, valamint mássalhangzóval kezdődő toldalékok előtt l-lel, magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt ly-nal vagy l-el írják. PAIS DEZSŐ egy cikkében, az Irányelvek a magyar hangtörténet tárgyalásában, kételyét fejezte ki az önmagában visszatérő l >ly >l hang fejlődésével kapcsolatban.. A magyarban az l >ly változás hosszú időn keresztül ment végbe. Ez a megállapítás BÁRCZI nevéhez fűződik. (BENKŐ 1953: 3-5) A tővég-típusok kialakulásában a BENŐ-tanulmány négy típust sorolt fel. Ezek a követezőek: 1. Az l : ly megkülönböztetése alig vehető észre, vagy nagyon következetlen. 2. A második típusba azok a nyelvemlékek tartoznak, melyek az l-t és a ly-t rendszeresen megkülönböztetik egymástól. 3. Ebben a csoportban az l és a ly megkülönböztetése jelenik meg, de a tővég helyzete különbözik a második csoportétól abban, hogy a puszta tővég mellett magánhangzóval és mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt egyaránt ly jelölést találunk. Pl.: hely, oly. 4. Minden tővégi helyzetben l-eket találunk pl.: kyral. (BENKŐ 1953: ) BENKŐ LÓRÁND szerint a tővégi ly uralomra jutása és feltehetőleg keleten és északon is ment végbe. Ennek magyarázatára azok a nyelvemlékek szolgálnak, melyek forrásként jelennek meg (pl.: Döbrentei-kódex). Ezek keletre lokalizálhatóak. A elterjedése a ly hangnak a 16. századra tehető. Ezt mutatja, például ENYEDI GYÖRGY széphistóriájának második kiadásának átdolgozója a mássalhangzós toldalék előtti tővégi l-eket sokszor ly-ra javította. Ez már egy újabb nyelvállapotot tükröz, melynek bizonyítéka, hogy az átdolgozó, aki egy ismeretlen nevű kolozsvári személy volt, alkalmazta az újfajta írást, amely ezt a hangot jelölte. (BENKŐ 1955: ) A Magyar Oklevél-szótárban a hely szóról egy igen hosszú szócikket találunk, azaz nagyon sok adatot sorol fel a szótár. 10

11 A Magyar Oklevél-szótár adatai alapján ugyanazt állapíthatjuk meg, amit BENKŐ LORÁND is: a hel alak a gyakoribb, de a 15. század körül már megjelenik a hely alak. (1424: Zerdahely; 1455: Keddhely) Az Új Magyar Tájszótárban a hely szó nyelvjárási előfordulásaira találhatunk adatokat. A szótár felsorolja azokat az összetételeket is, melyekben a hely szó utótagként szerepel. Ilyen összetétel például a barlanghely, tűzhely, lakhely, portahely, postahely, áriahely, vejszehely stb. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a mai magyar nyelvjárásokban a hely szó alapvetően háromféle alakban van jelen. Ejtik a szó végén l hanggal (hel), ejtik ly hanggal (hely), és angyon sok helyen szóvégi j hanggal (hej), ugyanúgy, ahogy a köznyelvben is hangzik A hely szó jelentése A hely mai jelentéseit az ÉrtSz. a következőképpen határozza meg: 1. Az a terület, amelyet valaki, valami el szokott foglalni. 2. A térnek valamilyen célra szolgálón (elkülönített) része. 3. Valaminek a látható nyoma. 4. Munkahely, állás. 5. Körülmény, helyzet. 6. Rangsor, sorrend valamelyik foka. (ERŐRY VILMA 2007: ) A ÉKSz. több jelentését veszi fel a hely szónak. Megjelenik a fentiek mellett például még a valamilyen vidék vagy tájék jelentésben, például: erdős hely. Beszéd, írásmű valamely szakaszát is kifejezhetjük a hely szóval, vagy hivatalos szóhasználatban is, megjelenthet:az illetékes helyen. Megjelenik még férőhely jelentésben is, például ösztöndíjas férőhely. A magyar-ugor összehasonlító szótárban BUDENZ a hely szó jelentését a következőképpen írja le: A magyar hely vagy Dunántúli alakban hel leginkább csak sík térnek rajta álló vagy fekvő tárgy által elfoglalt részét képezi. ( BUDENZ JÓZSEF 1873: 132). Ezt a megállapítást mutatja a helyen, helyén, helyre, helyére-féle viszonyítás is. 11

12 Vámbéry Ármin, a magyar-török szóegyezések kutatásában a hely szó jelentését a következőképpen adja meg: ország, vidék. Mindez azt jelzi, hogy a szó régi közzétételével foglalkozó munkák leginkább a szónak a térség jelentését emeli ki. A magyar nyelv történeti- etimológiai szótára (TESz.) 1.jelentésként a kisebb földterület jelentést adja meg, ami azt jelenti, hogy ezt a jelentést tartja a legrégebbinek. A 2. jelentésként a helység szerepel. A 3.jelentése elvont értelmű: hatóság, ahogyan a többi jelentés is ilyen jellegű:!. (írásműben) szakasz, 5. sorrendi helyzet, 6. helyzet állapot, 7. férőhely, 8. alkalmazás. A fent említett jelentésekhez hasonlókat közöl a ZAICZ GÁBOR által szerkesztett Etimológiai szótár is. A jelentések közül a legáltalánosabb és a legrégebbi a földfelszín egy része. Ez a jelentése alkalmassá teszi arra, hogy a helyeket jelölő tulajdonnevekben, helynevekben szerepeljen. Ezért dolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy a régebbi és újabb helynevekben hogy szerepel a hely szó. Milyen jelentése van ezekben a nevekben, mit jelölnek a vele alakult nevek, milyen más szavakkal együtt szerepel a helynevekben. A ZAICZ GÁBOR által szerkesztett Etimológiai szótár különböző jelentéseket határoz meg a hely szóra vonatkozóan.. Ezek a következők:1. helység 2. hatóság, székhely 3. szakasz, rész (írásműben) 4. sorrendi helyzet 5. helyzet a földfelszín egy része. A hely szavunkról összefoglalóan elmondható, hogy eredete ismeretlen. Egyes elméletek szerint török eredetű szó, de ez a felfogás nem elfogatható. Finnugor származtatása sem látszik elfogadhatónak. A legrégebbi alakváltozata a hel. Ebből az alakból feltehetőleg a 16. század után fejlődött ki a hely alak. A tővégi l : ly változás az l hang palatalizációával jött létre magánhangzó előtt. 12

13 3. A hely szó a mai magyar helynevekben A szócikkek felépítésére jellemző, hogy vastag betűvel szedve olvasható a címszó, majd utána következnek az egyes adatok, mégpedig annak feltüntetésével, hogy melyik megyéből/járásokból/ településről valók. Az egyes adatokat megyék szerint csoportosítottam, a megyéket, pedig betűrendbe sorolom fel. A szócikkek végén a források alapján megpróbálom megmagyarázni a név eredeti jelentését, illetve keletkezését. Akasztófahely Akasztófahely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Gacsály szántó Az egykori akasztófa helyét jelöli Egy, a középkorban elterjedt büntetési formára utalhat. Akóhely Akóhely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs nádas Lapos akol hely Lapos akol hely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs szántó Az akol juhok istállója. Olyan hely, ahol egykor állatokat tartottak kerítéssel körülvett területen. Alsó-hely-rét Alsó Herét Zala/letenyei/Várfölde rét Olyan rét, ami valamihez képest lejjebb helyezkedik el. Árkos-hely Árkos hely Zala/letenyei/Dobri rét Olyan hely, amelynek jellemzője, hogy árkok vannak rajta. Asztaghely Asztaghely Veszprém/veszprémi/Felsőörs szántó ; Veszprém/ajkai/Veszprémgalsa rét ; Zala/lenti/ Szentpéterfölde szántó Egykor olyan hely lehetett, ahol szalmakazlak álltak. Átkelő-hely Porongi átkelőhely Tolna/paksi/Bölcske nincs adat Egykor a Dunán átkelést biztosító név. Átvevő-hely Répa átvevő hely Szolnok/jászberényi/Jászárokszállás épület Olyan hely, ahol répát vásároltak fel. A névben erre az eseményre történik utalás. Babhely Babhely Veszprém/ajkai/Kolontár szántó Babtermesztésre használt hely, terület. Az 1850-es években készült térképen szereplő adat. Baglyahely Tízbaglyahely Veszprém/ajkai/Nyirád rét 13

14 A baglya szó a boglya főnév tájnyelvi alakja Például: szénaboglya. Azt a helyet jelölheti, ahol egykor szénaboglyák álltak. Bányahely Haraszt új bányahely Komárom/tatai/Vértessomló domb Olyan hely, ahol bánya volt, ma azonban és haraszttal (száraz fűvel) van beborítva. Egykor kőszenet bányásztak itt. Belsőhely Belsőhely Somogy/kaposvári/Várda; Vas/szentgotthárdi/Kercaszomor szántó ; Vas/körmendi/Nemesrempehollós kert ; Zala/lenti/Alsószenterzsébt rét ; Vas/ körmendi/molnaszecsőd gyümölcsös; Vas/körmendi/Magyarszecsőd erdő ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Kisvárdai-belsőhely Kisvárdai belsőhely Somogy/kaposvári/Várda puszta ; Pálteleki-belsőhely Pálteleki Belsőhely Veszprém/pápai/Gic tanya A címszó olyan helynévre utal, amely valaminek a részét nevezi meg., például: kastélykertnek vagy majorkertnek a részét. Ennek lehetnek különböző helynévi jelzős származékai. Binkhely Binkhely Győr-Moson-Sopron/győri/Börcs szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Öttevény utca ; Győr-Moson-Sopron/győri/Öttevény utca ; Győr- Moson-Sopron/győri/Börcs szántó Bink helyi kertek Bink helyi kertek -Győr- Moson-Sopron/győri/Börcs kert Az előtag önálló helynévkén nem fordul elő a kérdéses területen. Az Öttevényből való név előtagját a német bank pad szóval hozták összefüggésbe az adatközlők. Bormérő-hely Bormérő hely Somogy/marcali/Sávoly sík terület, szántó A hellyel kapcsolatos eseményre vezethető vissza. Régen az út mellett bormérő hely volt. Borshely Kis borshely Zala/letenyei/Lasztonya erdő Erős illatú füvek nőnek a kérdéses helyen. Ez akár lehet borsfű vagy borsmenta is. Borsóhely Borsóhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót szántó ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/nyírbátori/Kisléta állóvíz ; Vas/szentgotthárdi/Bajánsenye rét Borsótermelő hely. A 1900-as évek után készült térképen található adat. Búcsúhely Búcsúhely Pest \nagykátai/kóka nincs adat Arra az eseményre utal, hogy évente egyszer árusok jelennek meg ezen a helyen a templomi búcsú megtartásakor. Csárdahely Csárdahely Heves/füzesabonyi/Kál szántó Heves/gyöngyösi/Eger és Felnémet völgy ; Somogy/kaposvári/Töröcske erdő ; Vas/körmendi/Csákánydoroszló ; Vas/körmendi/Kemestaródfa rét ; 14

15 Vas/körmendi/Nemesrempehollós szántó Veszprém/veszprémi/Gyulafirátót rom A csárda olyan fogadó, amely országút mentén található. Az adott helyeken egykor régen épület állt; de van olyan adat, ahol csárdára nem emlékeznek. Császárhely Császárhely Somogy/kaposvári/Nagybajom legelő Az előtag családnév lehetett vagy egykori tulajdonosára vagy használójára utal. Csatornahely Csatornahely Heves/füzesabonyi/Poroszló legelő Olyan hely, melynek területén csatorna található. A Tisza menti területek ármentesítésével, csatornáztatásával kapcsolatos név. Csepehely Csepehely Zala/nagykanizsai/Sormás sík terület, szántó Személynévből keletkezett helynév, melynek a Csépán István személynévnek a becéző alakja szolgált. Cserehely Cserehely Jász Nagykun-Szolnok/tiszazugi/Öcsöd épület Az épület Öcsöd település tulajdonában lévő épület, amely épület gázpalackok cseréjének lebonyolítására szolgál. Csikóhely Csikóhely Vas/sárvári/Tompaládony épület Az épület egykori tulajdonosáról kapta nevét, így a Csikó előtag személynévre utal. Csűrhely Csűrhely Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/ Csenger kihalt név Egy 1759-es adat szerint: Halom utzának észek felől való sorjában végén a Temető mellett a város árka mellett egy Csűrhely (MOLNÁR JÓZSEF 1979: 273). A csűr takarmány tárolására használt építmény. Dézsmaszedőhely Dézsmaszed hely Veszprém/veszprémi/Gyulafirátót épület A hellyel kapcsolatos eseményre vezethető vissza címszó. Olyan hely, ahol a jobbágyok által beszolgáltatott hányadot beszedték. Dusnokihely Dusnokihely Zala/nagykanizsai/Pölöskefő szántó Nevezett személyről kapta a nevét, aki a hely tulajdonosa vagy használója. Égeres-hely Égereshely Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/Tiszaberek legelő Égerfákkal borított hely. Jellemző fájáról kapta a nevét. Égetőhely Égetőhely Szabolcs-Szatmár/fehérgyarmati/Cégénydányád égető Az előtag a hellyel kapcsolatos eseményt nevezi meg. Égetésre alkalmas hely. Erdőhely Erdőhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Győr-Moson- Sopron/győri/Győrasszonyfa nincs adat ; Vas/körmendi/Magyarmádalja szántó ; Vas/körmendi/Szaknyér rét ; Zala/zalaegerszegi/Budafa sík terület 15

16 Erdő helyek Erdő helyek Győr-Moson Sopron/Tét szántó, legelő Gramarics erdőhely Gramarics erdőhely Győr-Moson-Sopron/Győrasszonyfa nincs adat Somogyi erdőhely Somogyi erdőhely Győr- Moson-Sopron/győri/Győrasszonyfa nincs adat Községi Erdőhely Községi erdőhely Szabolcs-Szatmár Bereg/csengeri/Szamosbecs lapály Sárkány-erdő-hely Sárkány-erdő-hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisar lapály Rózsás-erdőhely Rózsás erdőhely Vas/körmendi/Magyarmádalja szántó Mivel a nevek olyan helyeket jelölnek, ahol ma nincs erdő, kivágott erdők helyére utalnak. Az erdőhely különféle jelzős előtagokkal együtt is szerepel helynévként. Ezt leginkább az magyarázhatja, hogy eredetileg az erdőt kétrészes név jelölte (például: Gramarics-erdő, Rózsás erdő), és ezekben a nevekben az erdő kiemelését követően kapcsolták hozzá a hely szót. Faluhely Faluhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót Szántó ; Győr-Moson- Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Kisbajcs Dunai mederrész ;Győr-Moson-Sopron/győri/Győrság tér ; Győr-Moson-Sopron/győri/Sokorópátka szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Sokorópátka szántó ;Győr-Moson-Sopron/győri/Győrság tér ; Győr-Mosonsopron/kapuvári/Babót szántó ;Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Heves/győri Dunai mederrész ; Komárom/dorogi/Bajna erdő ; Komárom/dorogi/Sárisáp szántó ; Komárom/dorogi/Sárisáp hegyoldal, szántó ; Komárom/dorogi/Tokod domb ; Komárom/komáromi/Acsteszér szántó ; Komárom/komáromi/Bakonysárkány szántó ;Komárom/komáromi/Súr szántó ; Komárom/tatai/Héregn szántó ; Komárom/tatai/Oroszlány erdő ; Tolna/bonyhádi/Báta sík ; Tolna/bonyhádi/Szekszárd szántó ; Tolna/paksi/Dunaszentgyörgy szántó ; Veszprém/veszprémi/Szárpár legelő ; Zala/lenti/Alsószenerzsébet domb Kis faluhely Kis faluhely Komárom/komáromi/Súr szántó ; Tolna/bonyhádi/Szekszárd domboldal Régi faluhely Régi faluhely Komárom/tatai/Tatabánya rét, erdő ; Tolna/bonyhádi/Alsónána dombos Általában a település régebbi, elpusztult belterületek helyét jelöli. Mindig a település határában, a mai belterületen kívül található. Gyakran előforduló név, az itt szereplő 28 név közül mégis csak három esetében kapcsolódik hozzá jelző. Ezt 16

17 talán az magyarázza, hogy egy-egy településen egynél több ilyen nevű hely nemigen fordulhat elő. Felvásárlóhely Felvásárló hely Szolnok/jászberényi/Jászivány épület Szolnok/jászberényi/Jászszentandrás épület Téesz felvásárló hely Téesz felvásárló hely Jász- Nagykun-Szolnok/tiszazugi/Tiszasas épület Olyan hely, ahol valaminek a felvásárlása folyik, arra alkalmas hely. A hellyel kapcsolatos eseményről kapta a nevét. Gabona felvásárlására használt épület. Földhordóhely Földhordóhely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Botpalád lapály ;Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisnamény lapály ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisszekeres gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Nemesborzova gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Csengerújfalu gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Nagyhódos gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Nyírmeggyes lapály ;Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamosszeg gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Encsencs agyagos talajú gödör Ószegi földhordóhely Ószegi földhordó hely Vas/szombathelyi/Gencsapáti gödör, füzes ; Régi földhordóhely Régi földhordó hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisszekeres gödör Olyan hely, ahonnan valahová például építkezésekhez földet hordtak el. Viszonylag sok névben szerepel, de csak ritkán kap megkülönböztető szerepű jelzőt. Fűhely Fűhely Vas/vasvári/Vasvár rét A hely jelelemző tulajdonsága, hogy fűvel fedett. Fürdőhely Fűrdőhely Veszprém/veszprémi/Balatonfüred városrész Fürdésre alkalmas hely. Fürszthely Fürszthely Vas/sárvári/Tompaládony épület Olyan épület, mely egykori tulajdonosáról kapta nevét. Fűzfő nyugati halászóhely Fűzfő nyugati halászó hely Veszprém/veszprémi/Balatonalmádi nincs adat Balaton melléki hely, amely halászásra alkalmas. Galambhely Galambhely Vas/körmendi/Hegyhátszentjakab erdő A nevezett helyen élő álatokról kapta a nevét a hely. Gáthely Gáthely Szabolcs-Szatmár-Bereg/Csaholc nem ismerik Olyan hely, ahol gát található, amely a víz szabályozására alkalmas építmény. 17

18 Gyülekezőhely Gyülekezőhely Jász- Nagykun-Szolnok/ tiszazugi/ Öcsöd buszváró hely Gyülekezésre használatos hely, amely csomópontként szolgál. Itt vártak az emberek a buszra. Hajdinahely Vassurányi hajdinahely Vas/szombathelyi/Söpte falu Régebben egy hasonló nevű major volt ezen e területen. A hajdina egyfajta emberi étkezésre illetve takarmányozásra használt növény. Ennek egykori termő területét jelöli a név. Házhely Házhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Himod szántó ; Győr- Moson-Sopron/kapuvári/Kapuvár városrész ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Kapuvár utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Veszekény szántó ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli falurész ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Szárföld falurész ; Hajdú-Bihar-megye/polgári/Polgár falurész ; Heves/füzesabonyi/Feldebrő szántó ; Heves/füzesabonyi/Tófalu utca ; Heves/hevesi/Heves utca ; Heves/hevesi/Heves út ; Heves/hevesi/Heves út ; Heves/hevesi/Heves út ; Komárom/komáromi/Ácsteszér utca ; Komárom/komáromi/Ácsteszér utca ; Somogy/barcsi/Vízvár falurész ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/baktalórántházai/Lasko falu elődje ; Vas/körmendi/Molnaszecsőd szántó ;Vas/sárvári/Szeleste szántó ; Veszprém/veszprémi/Olaszfalu utca Házak helyi Házak helyi Zala/nagykanizsai/Felksőrejka szántó Házhely utca Házhely utca Vas/celldömölki/Köcsk utca ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Garabolc szántó Házhelyek Házhelyek Zala/letenyei/Kerkaszentkirály szántó ; Zala/zalaegerszegi/Csonkahegyhát szántó Juttatott-házhelyek Jutatott házhelyek-szabolcs-szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírcsászári lapály Az adott helyen található építményre utal az út, utca, falu, falurész típusú nevek esetében. Ezek általában újabban kimért és beépített területet jelölnek. Utalhat azonban olyan területre, is, amelyet az első világháború után kiosztottak házhelyeknek, de utána nem építettek rá. Előfordul többes számú formában is. Hely-rét Öreghely-rét Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Himód szántó Az 1850-es években készült kataszteri térképen szereplő adat. Helységhely Helységhely Zala/letenyei/Pusztamagyaród domb 18

19 Valószínűleg a Faluhely nevekkel azonos értelmű, és a település egykori elpusztult helyére utal. Homokhordóhely Homokhordóhely Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírbátor innen hordják a homokot a város lakói ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/mátészalkai/Fülöpösdaróc lapály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Nyírmeggyes lapály Olyan hely, ahonnan homokot hordtak. Homokhordásra alkalmas hely. Lásd: Földhordó hely. Hutahely Hutahely Heves/gyöngyösi/Mátraszentimre patak menet füves A huta üveggyártására szolgáló hely. Valószínű, hogy ezen a helyen egykor olvasztókemence állt. Itatóhely Itatóhely Komárom/tatai/Szomód kút ; Veszprém/ veszprémi/nagyvázsony kút ; Veszprém/veszprémi/Szentgál domboldal, legelő Álatok itatására alkalmas hely. Kalangyahely Kalangyahely Zala/letenyei/Kistolmács domb, szántó ; Zala/lenti/Szilvágy- rét A helyen található szénaboglyákról kapta a nevét. A név előtagja a kalangya gabonakéve jelentésű tájszó. Kápolnahely Kápolnahely Szabolcs-Szatmár-Bereg/mátészalkai/Papos nincs adat ; Vas/körmendi/Kemenestaródfa falurész Olyan hely, ahol egykor kápolna állt, amely istentiszteletre használatos, templomnál kisebb építmény. Kápolnák feletti -hely Kápolnák feletti hely Komárom/dorogi/Bajna dombtető, szántó A domboldalon található kápolna fölött elhelyezkedő dombtetőt jelöli. Kapuhely Kapuhely Zala/nagykanizsai/Bocska dombos,szőlő ; Vas/vasvári/Vasvár útkijárat a mezőre A kapu kijárást biztosít valahonnan valahová, például mezőre, elkerített szőlőhegyre. A név ilyen egykori kapu helyét jelöli. Kastélyhely Kastélyhely Heves/hevesi/Boconád szántó ; Zala/zalaegerszegi/ Alsónemesapáti sík terület Zala/zalaegerszegi/Söjtör rét A helyen található építményre, kastélyra vezethető vissza, a nagy épületet más lebontották az első adat esetében. Az épület a Gosztonyi családé volt. A második adat esetében a hagyomány szerint rablólovagok tanyáztak itt. 19

20 Kenderhely Kenderhely Szabolcs- Szatmár/fehérgyarmati/Fehérgyarmat/Fehérgyarmat tanya ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Botpalád apály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fülesd tanya ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fülesd szántó ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Csengersima kihalt név ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamoskér szántóterület gyümölcsössel ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Encsencs szántó ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát lapály ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát lápos, vizenyős rét ; Vas/szombathelyi/Nárai szántó ; Vas/szombathelyi/Szombathely szántó Kenderhelyesi-út Kenderhelyesi-út Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamosszeg út Kenderhelyi-telekpótlás Kenderhelyi-telekpótlás Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Botpalád lapály Nagykenderhely Nagy kender-hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát szántó Kenderhely-tanya Kender-hely-tanya Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fölesd lapály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírbogát nincs adat A helyen termesztett növényre vezethető vissza, a kenderre. A régi használat szerint ezt a növényt mindig ugyanazon a határrészen termesztették. A mélyebb részeken kendert áztattak Kerthely Kerthely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs kert ; Vas/szentgotthárdi/Szentgotthárd Település volt 1950ig Olyan hely, amelyen korábban illetve jelenleg is kert van. Kirizs Kata hely Kirizs Kata hely Somogy/barcsi/Kastélyosdombó ház Az itt lakó személyről kapta a nevét, Kishely Kishely Veszprém/veszprémi/ ovas major A Tsz üzemegysége található itt. Klastromhely Klastromhely Győr-Moson-Sopron/győri/Kisbajcs domb ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/Kishódos domb A helyen egykor állt építményre, kolostorra vezethető vissza, de az épület már egyik helyen sincs meg. Kosárhely Kosárhely Heves/füzesabonyi/Mezőtárkány szántó Jó minőségű kosárvessző termett itt. 20

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

török hódoltság nyom ai helyneveinkben *

török hódoltság nyom ai helyneveinkben * kisebb eltéréseket: a térbeli viszonyítást kifejező előtagok közül azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx Túlsó- jelző például csak a mikrotoponimáknál fordul elő. 3. A szembenálló tagok száma és minősége alapján

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/232 J/10520. számú Jelentés az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V. 28.) OGY határozat végrehajtásáról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon*

A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* TANULMÁNYOK DR. ENYEDI GYÖRGY A falusi életkörülmények területi típusai Magyarországon* A magyar területfejlesztési politikának egyik sarkalatos célja az ország különböző területein élő népesség életkörülményeinek

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei Dr. Varga Márk főosztályvezető A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA

Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Tanulmány A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN HAMZA ESZTER MISKÓ KRISZTINA Kulcsszavak: földpiac, földforgalom, földár, földbérlet, termőföld. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

Hajdúsámson külterületi helynevei

Hajdúsámson külterületi helynevei Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Hajdúsámson külterületi helynevei Szerző: Szilágyi Tünde V. magyar-történelem Témavezető: dr. Tóth Valéria egyetemi docens Debrecen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatás zárótanulmánya Témavezető: Híves Tamás Szerkesztette: Forray R. Katalin A jelentést

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai*

Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai* 1. Írásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék településnevei 1 körében általam elvégzett névrendszertani

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára

Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára Település neve: Sály S 001 - K Kilátópont a Bükk hegységre és a Bükkaljára EOV koordináta: főbb 2.3.1. kilátópont; 2.3.2. egyedi látványkép; 2.1.3. gyep (legelő); 2.2.1.3.3. dombtető, gerinc A Geszti-

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben*

Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben* Vas megye jelenkori helynevei morfológiai megközelítésben* 1. A névtani szakirodalomban többféle közelítésmód is érvényesül a helynévrendszerek tanulmányozása kapcsán: többnyire vagy egy-egy terület névrendszerének

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

Így csináljuk a mi vidékünkön! Konferencia Európa Kulturális Fővárosában

Így csináljuk a mi vidékünkön! Konferencia Európa Kulturális Fővárosában Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

FÖLDRAJZI NEVEK GYŰJTÉSE AZ IPOLY

FÖLDRAJZI NEVEK GYŰJTÉSE AZ IPOLY EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZI NEVEK GYŰJTÉSE AZ IPOLY TORKOLATVIDÉKÉN SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Mezei Gáspár Attila térképész és geoinformatikus szakirányú

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes

Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes Minden, amit a 9. Országos Sípmester Fesztivál résztvevőinek tudni érdemes A rendezvény időpontja: 2014. január 11 12., szombat és vasárnap A rendezvény helyszínei: Pest megye Budakalász és Szentendre

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13.

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Koós Tamás főosztályvezető - helyettes MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron, 2013. július 11-13. Az új

Részletesebben