A hely szó a helynevekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hely szó a helynevekben"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK A hely szó a helynevekben SZAKDOLGOZAT Szakdolgozati témavezető: Dr. Hoffmann István Készítette: Baranyai Anett magyar pedagógia szak Debrecen, 2010

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés A hely szó etimológiai vonatkozásai A hely szó alakváltozatai A hely szó jelentése A hely szó a mai magyar helynevekben A napnév + hely típusú nevek az Árpád- korban Összegzés Bibliográfia Melléklet

3 1. Bevezetés A helynevek vagy másképpen földrajzi nevek különféle helyeknek a tulajdonnévi megnevezései. Ezek igen sok olyan szót tartalmaznak, amelyek a helyek különböző fajtáit jelölik meg. Ezeket földrajzi közneveknek nevezzük. (HOFFMANN 1993: 53). Figyelemre méltó azonban, hogy maga a hely szó viszonylag ritkán szerepel a helynevekben. Szakdolgozatomban e szónak a nevekben betöltött gyakoriságát, szerepét szeretném megvizsgálni. Ezt először a mai magyar helynevekben végzem el, majd szakdolgozatom második részében a középkori helységnevekben vizsgálom meg a hely szónak a szerepét. Az utóbb említett kutatás alapja SZABÓ G. FERENC A vásározás emlékei középkori helységneveinkben (1998) című munkája volt. Dolgozatomban forrásként szolgáltak a megyei és a járási névtárak, melyek tartalmazzák a ma használt helynevek jó részét. Ezek a névtárak a követezőek: - Baranya megye földrajzi nevei (BMFN) - Komárom megye földrajzi nevei (KMFN) - Somogy megye földrajzi nevei (SMFN) - Zala megye földrajzi nevei (ZMFN) - Vas megye földrajzi nevei (VMFN) - Heves megye földrajzi nevei (HMFN) - Veszprém megye földrajzi nevei (VeMFN) - Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei (JNSzMFN) - Bács-Kiskun megye földrajzi nevei (BKKMFN) - Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei (GYMSMFN) - Pest megye földrajzi nevei (PMFN) A magyarországi helynévgyűjtés az 1960-as-70-es években és a 80-as évek első felében érte el legjelentősebb eredményeit. A megyei és járási névtárak sorra jelentek meg ebben az időszakban. Módszertani tekintetben Zala megye helynévgyűjteménye mintául szolgált más munkákhoz, mégis a zalai munka után sokáig váratatott magára a Somogy megye 3

4 kötete. Az alkotók között neves nyelvészezek voltak, mint például, PESTI JÁNOS, ÖRDÖG FERENC, HAJDÚ MIHÁLY. A Vas megye anyagának összegyűjtésében már helybeli, főleg szombathelyi szakemberek is szerepet kaptak. A Komárom megye kötetében pedig egy újabb nemzedék képviselői jelentek meg. Heves megye, Veszprém megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Bács-Kiskun megye, Győr-Moson-Sopron megye és Pest megye földrajzi neveinek közzététele járásonként történik. Ezeknek a köteteknek ÖRDÖG FERENC és BALOGH LAJOS volt a szerkesztője, de természetesen meghatározó szerep jut azoknak a szakembereknek is, akik egy adott terülten végeztek gyűjtőmunkát. Így például kiemelkedik munkája révén PELLE BÉLÁNÉ, aki Heves megye területén végzett gyűjtőmunkát. Az Egri, a Füzesabonyi és az 1980-ban megjelent Hevesi járás névgyűjteménye is az ő nevéhez fűződik, de a Gyöngyösi járás helynevei is neki köszönhetőek. Ha a hely szónak a mai nevekben való szerepét akarjuk megvizsgálni, akkor a helynevek szerkezetét kell elemeznünk. HOFFMANN ISTVÁN felfogása a helynevekben kifejeződő nyelvi jegyeket modellekre vezeti vissza. Ennek a módszernek a részletes kidolgozását a Helynevek nyelvi elemzése című munkájában találhatjuk meg. Ő maga ezt írja: egy-egy helynevet csak a rendszert jellemző általános jegyeknek a névben való felmutatásával interpretálhatunk helyesen, másrészt a névrendszer általános jellemzői csakis az egyes nevek sajátosságainak elemzésén keresztül tárhatóak föl. (HOFFMANN 1993: 27-28). HOFFMANN munkája helynév-tipológiáink sorába illeszkedik, de azoktól több tekintetben is különbözik. Eltér abban, hogy a rendszertani leírás nem konkrét névanyag elemzésén alapul, hanem elméleti alapállásból jön létre, oly módon, hogy a szerző a modellelmélet keretébe megkísérelte beépíteni a hazai helynévkutatások általános érvényű eredményeit. A HOFFMANN által kialakított leírási forma valójában olyan többszintű tipológia, amely a nevek szerkezeti elemzéséhez funkcionális-szemantikai és lexikális-morfológiai kategóriákat kapcsol, de szintagmatikus leírást is ad. Az elemzési modell történeti része azokat a névkeletkezési és változási folyamatokat ábrázolja, amelyek révén a különböző típusokba tartozó nevek szerkezete kialakult (HOFFMANN 2003: 7). 4

5 Ez az elképzelés a névrendszer tagjait és a névalkotás folyamatát a morfológiai és lexikális elemek bemutatásával és az alkalmazott szabályok, valamint műveletek meghatározásával tartja leírhatónak. A helynévvizsgálati modellről az alábbiakat állapíthatjuk meg: A modell nyelvészeti alapelvekre támaszkodik, valamint a lehetséges vizsgálati szintek elkülönítésére hívja fel a figyelmet. A nevek szerkezetének kérdései, jelentésének kérdései vagy használatuknak szociális kérdései külön elemzési síkot alkotnak. A meghatározott szempontok szerinti jegyek az adott nevet egyszerre és egy időben jellemzik. A funkcionális szempontú szerkezeti elemzés bemutatja a helynévi kategória közös sajátosságait. A helynevek születése úgy történik, hogy először természetes módon közszói helymegjelölőként jutottak szerephez, és csak később váltak tulajdonnévi értékűvé. Ez a hagyományos nyelvészeti felfogás, de természetesen a helynevekben nem csak közszavak fordulnak elő. Szerepe van bennük például a személyneveknek vagy a jövevényszavaknak. A névadásban szerepe van a mintának is. Ezt SEBESTYÉN ÁRPÁD fogalmazta meg az 1958-as névtudományi konferencián. Eszerint a már meglévő névanyag bizonyos fokig megszabja az új megnevezések létrejöttét (SEBESTYÉN ÁRPÁD 1960:83). Itt beszélhetünk még az ösztönösség és tudatosság szerepéről, a motiváltság és motiválatlanságról, valamint a különböző szóalkotási modellekről, de ezek részletes tárgyalása egy külön dolgozat témája lehetne. A modell jellemzői: - A helynevekben fel kell ismernünk a nyelvi szabályokat és a mögöttük lévő gondolkodásbeli kategóriákat, és így megtudhatjuk, hogy mi ösztönözte keletkezésüket. A cél a névalkotási folyamatok ábrázolása. Minden helynév alakulásmódjára nem ad természetesen választ. Szükséges a leíró és történeti megközelítés elkülönítése. A leíró elemzés a nevek szerkezetét mutatja be. A leíró elmés központi fogalma a névrész. HOFFMANN ISTVÁN névrésznek nevezi a névnek azt a szegmentumát, amely a denotátumról valamely információt közöl. A szerkezeti analízis 5

6 során a névrész kétféleképpen vizsgálható: funkcionális-szemantikai, illetőleg lexikális-morfológiai szempontból (HOFFMANN 1933: 30). A névrészek névelemekből állnak. Ezek közé sorolja HOFFMAN ISTVÁN a névbe tartozó lexémákat, valamint a névalkotásban szerepet játszó toldalékmorfémákat. A névelemek szerepet játszanak a névrészek belső felépítésében és egymáshoz való viszonyuk kifejezésében. A funkcionális-szemantikai kategóriák kialakítása az emberrel és annak környezetével van összefüggésben. Az idő előrehaladtéval egyre összetettebb kapcsolatrendszer alakul ki, és így egyre több jegy használható fel a névadásban. A funkció szempontjából való vizsgálat elkülöníti az egy-vagy kétrészes esetleg három- vagy négyrészes neveket. Egy-és kétrészesek azok a helynevek, amelyekben egy vagy két funkcionális-szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el. Ezek megállapításán túl annak is jelentősége van, hogy milyen funkciók fejeződnek ki a névrészekben. A kétrészes nevek esetében ezen kívül a névrészek terminológiai megjelölése is szükséges. Ebben az esetben beszélnünk kell alaprészről és bővítményrészről. KÁZMÉR alapelemnek nevezte azokat a földrajzi neveket, melyek önmagukban is alkalmasak földrajzi névi funkció betöltésére. A megkülönböztető elemek kapcsolódhatnak földrajzi köznevekhez vagy már meglévő helynevekhez. INCZEFI változtatja KÁZMÉR fogalom meghatározását abban, hogy az alapelemhez tarozónak veszi az azonosító funkciót, a meghatározó elem pedig ezen belül egy alcsoportot eredményez. A kétrészes nevek esetében beszélhetünk bővítményrészről és alaprészről. Az egyes névrészek egymáshoz való viszonyuk alapján lehetnek bővítményrészek vagy alaprészek. A lexikális-morfológiai elemzés a nyelvi kifejezőeszközök szempontjából vizsgálja a nevet vagy névrészt. Az egyes helynevek, illetve névrészek lehetnek egyeleműek vagy kételeműek. Ezen kívül beszélni kell még a lexikális elemeknek azon típusairól, amelyek részt vesznek a helynevek felépítésében, illetve a névrészek felépítésében. Keletkezéskor minden név leíró jellegű, így a névadás alapjául szolgáló motívumok és szemantikai kategóriák megjelennek benne. Kiemelkedő szerep jut a névadó motívumok szemantikai és nyelvi azonosításának. A nevek szerkezeti elemzéséhez elengedhetetlen, hogy a névrészfunkciókról beszéljünk, amelyek a helynévadásban meghatározó funkcionális-szemantikai 6

7 modellek. Ezek alapjában véve a megismerés formáival, általában pedig az emberi tudással függnek össze (HOFFMANN ISTVÁN 1993: 27-32). A mai magyar földrajzi nevek fönt már bemutatott forrásából kigyűjtöttem az összes olyan nevet, amely a hely szót tartalmazza. Az összegyűjtött neveket táblázatba rendeztem, és a fenti szempontok szerint elemeztem. Ezt az elemzést a névelemek különböző rovatokban való feltüntetésével végeztem el, illetve az egyes típusokat számkódokkal jelöltem meg. A táblázatot a dolgozathoz adattárként mellékeltem illetve az elemzéshez tartozó kódrendszert. A mai magyar nevek mellett a régi magyar névadásban is szerettem volna megvizsgálni a hely szó szerepét. Többféle forrást is feldolgoztam, de az eredmény azt mutatta, hogy csak egy nagyon kis névcsoportban, a vásártatásra utaló nevekben jelenik meg ez a szó. Az ide tartozó neveket ugyanúgy táblázatba rendeztem, mint a mai magyar nevek esetében. Ezek bemutatása előtt azonban áttekintem a hely szó etimológiáját és történetét. 2. A hely szó etimológiai vonatkozásai A magyar nyelv történeti etimológia szótára jelentett számomra kiinduló pontot a hely szó etimológiai szempontú elemzésében. Ahhoz, hogy a hely szó eredetét feltárjuk, szükséges a más nyelvekkel való összehasonlítás, hogy ez által felépítsük szó történetét. Fel kell kutatni, mi lehetett az ősszó, valamint meg kell nézni, hogy hogyan változott az alakja, jelentése. A rokon nyelvekkel való összehasonlítás, mint módszer, jelentős szerepet kap ebben a kutatásban. Az etimológiai szakirodalom ismeretlen eredetűnek tartja a hely szót (TESz). A szó finnugor kapcsolatait már elég régen felismerték. A Témában VÁMBÉRY ÁRMIN neve említendő meg, aki szerint a szó török nyelvvel való kapcsolatát kutatja. 7

8 Régebben a hely szót egyesek finnugor, mások a törökségi nyelvekből próbálták megmagyarázni. Ezzel kapcsolatban vita folyt BUDENZ JÓZSEF és VÁMBÉRY ÁRMIN között. Ez a vita a 19, század végefelé még leginkább az etimológiában alkalmazható alapelvekről szólt. A következő bekezdésekben ennek a vitának a részleteiből idézek. VÁMBÉRY ÁRMIN a Nyelvtudományi Közlemények folyóirat 1870 es VIII. kötetében a magyar és török-tatár szóegyezéseket dolgozza fel. Ezt az elméletet cáfolja BUDENZ JÓZSEF írássa, mely bemutatja helyes vagy helyeselhető szóegyezéseket. (BUDENZ 1873). BUDENZ szerint VÁMBÉRY tisztában van azzal, hogy a magyar nyelv a finn-ugor nyelvcsoporthoz tarozik nyelvrokonság tekintetében. Ezen azt érti, hogy a magyar nyelv szókincsének lényeges része és nyelvtani alakszerkezetére nézve a finn-ugor nyelvekkel egyezik. E mellett van sok olyan szó, melynek mása török tatár nyelvekben lelhető föl, de ezt ő a későbbi érintkezésekkel magyarázza. VÁMBÉRI a török nyelvnek a magyarral való kapcsolatát egyrészt az átvételekkel másrészt a későbbi hatásokkal magyarázza. VÁMBÉRY rokonságnak nevezi a magyar török kapcsolatot, de BUDENZ szerint a rokonság csak olyan nyelvek viszonyát jelöli, melyek, mint osztatlan egészek egy közös és azonos alapnyelvből kiindulva, szakadatlan nyelvtörténeti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülönböztetett jellemet öltöttek, vagyis jobban mondva olyan nyelvek, melyekké csak egy közös osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga magának csak többszörös változatait hagyván hátra (.BUDENZ 1884: 68.) BUDENZ kifogásolja VÁMBÉRY azon megállapítását, hogy a magyar a törökkel rokon nyelv, mert azok a magyar szók, melyek a törökben is léteznek, azok az ugor alapnyelv által juthattak a magyar nyelvbe. A VÁMBÉRY által használt eljárás, mellyel a rokonságot bizonyítani vélte a bírálatban kritikát kap. Bírálja a hangalaki egyezésekre vonatkozó egyezéseket. Kritizálja azt a tényt, hogy a jelentések egyezését legtöbbször nem az alapjelentésre, hanem egy másodrendű jelentésre alapozza, de olyan jelentéseket is egyezőnek talál, melyek különböznek. BUDENZ vizsgálatai után közéteszi, hogy mi az, ami helyesnek fogható fel VÁMBÉRY vizsgálatából. A szóegyezéseket négy csoportra osztva tárja föl. Ennek megfelelően vannak helyes egyezések, látszólagos egyezések, helytelen egyezések és jelentéktelen egyezések. 8

9 A magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint a hely finnugor egyeztetése, valamint török származtatása mint elmélet, nem fogatható el. A hely szó eredetét ismeretlennek tartotta korábban BÁRCZI GÉZA Magyar szófejtő szótárában is valamint az ERŐRY VILMA szerkesztette Értelmező Szótárban és A magyar nyelv történeti etimológiai szótárában. A magyar szókészlet finnugor elemei című munka nem tartalmazza a hely szót, ami arra utal, hogy nem tartja finnugor szónak. A legújabb ZAICZ GÁBOR által készített etimológiai szótár is ismeretlen eredetűnek mondja. Ezeken a műveken kívül az Oklevélszótár is azoknak a műveknek a sorába tartozik, amelyek ismeretlen eredetűnek tartja a hely szót A hely szó alakváltozatai A hely ómagyar kori írásbeli alakja több változatban élt. Első előfordulása a Tihanyi alapítólevélből, 1055-ből való, ahol kert hel alakban fordul elő. (TESz).A KMHSz alapján említett adatok szerint a hely írásképe: hel, ritkán pedig heyl,. A szóvégi -l illetve -yl az l vagy később ly hangot jelöli. (1341: Chetertekhel (Str. 3: 678-9, Chuturtwkheyl, (ComBars. 19, Str. 3: 406), > Csütörtökhely). Az adatok többsége egyértelműen a -hel alakot tartalmazza nagyobb számban. Így nagyon valószínűnek látszik, hogy a hel alak az eredeti alak. BENKŐ LORÁND tanulmányában, mely a Nyelvtudományi Közleményekben jelent meg, a magyar -ly hang történetéről olvashatunk. Ebből megtudhatjuk, hogy a hely mikor és hogyan alakulhatott hely alakúvá. A -ly-vel kapcsolatban különböző megállapításokat olvashatunk a bevezetőben. MELICH JÁNOS szerint az l nyelvünk egy bizonyos fejlődési szakaszában az egész nyelvterületen ismert lehetett. Két altípust különböztet meg. Az első szerint az l palatalizációját elősegítette a magánhangzó közötti helyzet, a másik szerint nem kizárólag az l-ből fejlődött ki a ly. 9

10 NYÍRI ANTAL szerint bizonyos szavak tővégi ly-ét abszolút tővégen, valamint mássalhangzóval kezdődő toldalékok előtt l-lel, magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt ly-nal vagy l-el írják. PAIS DEZSŐ egy cikkében, az Irányelvek a magyar hangtörténet tárgyalásában, kételyét fejezte ki az önmagában visszatérő l >ly >l hang fejlődésével kapcsolatban.. A magyarban az l >ly változás hosszú időn keresztül ment végbe. Ez a megállapítás BÁRCZI nevéhez fűződik. (BENKŐ 1953: 3-5) A tővég-típusok kialakulásában a BENŐ-tanulmány négy típust sorolt fel. Ezek a követezőek: 1. Az l : ly megkülönböztetése alig vehető észre, vagy nagyon következetlen. 2. A második típusba azok a nyelvemlékek tartoznak, melyek az l-t és a ly-t rendszeresen megkülönböztetik egymástól. 3. Ebben a csoportban az l és a ly megkülönböztetése jelenik meg, de a tővég helyzete különbözik a második csoportétól abban, hogy a puszta tővég mellett magánhangzóval és mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt egyaránt ly jelölést találunk. Pl.: hely, oly. 4. Minden tővégi helyzetben l-eket találunk pl.: kyral. (BENKŐ 1953: ) BENKŐ LÓRÁND szerint a tővégi ly uralomra jutása és feltehetőleg keleten és északon is ment végbe. Ennek magyarázatára azok a nyelvemlékek szolgálnak, melyek forrásként jelennek meg (pl.: Döbrentei-kódex). Ezek keletre lokalizálhatóak. A elterjedése a ly hangnak a 16. századra tehető. Ezt mutatja, például ENYEDI GYÖRGY széphistóriájának második kiadásának átdolgozója a mássalhangzós toldalék előtti tővégi l-eket sokszor ly-ra javította. Ez már egy újabb nyelvállapotot tükröz, melynek bizonyítéka, hogy az átdolgozó, aki egy ismeretlen nevű kolozsvári személy volt, alkalmazta az újfajta írást, amely ezt a hangot jelölte. (BENKŐ 1955: ) A Magyar Oklevél-szótárban a hely szóról egy igen hosszú szócikket találunk, azaz nagyon sok adatot sorol fel a szótár. 10

11 A Magyar Oklevél-szótár adatai alapján ugyanazt állapíthatjuk meg, amit BENKŐ LORÁND is: a hel alak a gyakoribb, de a 15. század körül már megjelenik a hely alak. (1424: Zerdahely; 1455: Keddhely) Az Új Magyar Tájszótárban a hely szó nyelvjárási előfordulásaira találhatunk adatokat. A szótár felsorolja azokat az összetételeket is, melyekben a hely szó utótagként szerepel. Ilyen összetétel például a barlanghely, tűzhely, lakhely, portahely, postahely, áriahely, vejszehely stb. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a mai magyar nyelvjárásokban a hely szó alapvetően háromféle alakban van jelen. Ejtik a szó végén l hanggal (hel), ejtik ly hanggal (hely), és angyon sok helyen szóvégi j hanggal (hej), ugyanúgy, ahogy a köznyelvben is hangzik A hely szó jelentése A hely mai jelentéseit az ÉrtSz. a következőképpen határozza meg: 1. Az a terület, amelyet valaki, valami el szokott foglalni. 2. A térnek valamilyen célra szolgálón (elkülönített) része. 3. Valaminek a látható nyoma. 4. Munkahely, állás. 5. Körülmény, helyzet. 6. Rangsor, sorrend valamelyik foka. (ERŐRY VILMA 2007: ) A ÉKSz. több jelentését veszi fel a hely szónak. Megjelenik a fentiek mellett például még a valamilyen vidék vagy tájék jelentésben, például: erdős hely. Beszéd, írásmű valamely szakaszát is kifejezhetjük a hely szóval, vagy hivatalos szóhasználatban is, megjelenthet:az illetékes helyen. Megjelenik még férőhely jelentésben is, például ösztöndíjas férőhely. A magyar-ugor összehasonlító szótárban BUDENZ a hely szó jelentését a következőképpen írja le: A magyar hely vagy Dunántúli alakban hel leginkább csak sík térnek rajta álló vagy fekvő tárgy által elfoglalt részét képezi. ( BUDENZ JÓZSEF 1873: 132). Ezt a megállapítást mutatja a helyen, helyén, helyre, helyére-féle viszonyítás is. 11

12 Vámbéry Ármin, a magyar-török szóegyezések kutatásában a hely szó jelentését a következőképpen adja meg: ország, vidék. Mindez azt jelzi, hogy a szó régi közzétételével foglalkozó munkák leginkább a szónak a térség jelentését emeli ki. A magyar nyelv történeti- etimológiai szótára (TESz.) 1.jelentésként a kisebb földterület jelentést adja meg, ami azt jelenti, hogy ezt a jelentést tartja a legrégebbinek. A 2. jelentésként a helység szerepel. A 3.jelentése elvont értelmű: hatóság, ahogyan a többi jelentés is ilyen jellegű:!. (írásműben) szakasz, 5. sorrendi helyzet, 6. helyzet állapot, 7. férőhely, 8. alkalmazás. A fent említett jelentésekhez hasonlókat közöl a ZAICZ GÁBOR által szerkesztett Etimológiai szótár is. A jelentések közül a legáltalánosabb és a legrégebbi a földfelszín egy része. Ez a jelentése alkalmassá teszi arra, hogy a helyeket jelölő tulajdonnevekben, helynevekben szerepeljen. Ezért dolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy a régebbi és újabb helynevekben hogy szerepel a hely szó. Milyen jelentése van ezekben a nevekben, mit jelölnek a vele alakult nevek, milyen más szavakkal együtt szerepel a helynevekben. A ZAICZ GÁBOR által szerkesztett Etimológiai szótár különböző jelentéseket határoz meg a hely szóra vonatkozóan.. Ezek a következők:1. helység 2. hatóság, székhely 3. szakasz, rész (írásműben) 4. sorrendi helyzet 5. helyzet a földfelszín egy része. A hely szavunkról összefoglalóan elmondható, hogy eredete ismeretlen. Egyes elméletek szerint török eredetű szó, de ez a felfogás nem elfogatható. Finnugor származtatása sem látszik elfogadhatónak. A legrégebbi alakváltozata a hel. Ebből az alakból feltehetőleg a 16. század után fejlődött ki a hely alak. A tővégi l : ly változás az l hang palatalizációával jött létre magánhangzó előtt. 12

13 3. A hely szó a mai magyar helynevekben A szócikkek felépítésére jellemző, hogy vastag betűvel szedve olvasható a címszó, majd utána következnek az egyes adatok, mégpedig annak feltüntetésével, hogy melyik megyéből/járásokból/ településről valók. Az egyes adatokat megyék szerint csoportosítottam, a megyéket, pedig betűrendbe sorolom fel. A szócikkek végén a források alapján megpróbálom megmagyarázni a név eredeti jelentését, illetve keletkezését. Akasztófahely Akasztófahely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Gacsály szántó Az egykori akasztófa helyét jelöli Egy, a középkorban elterjedt büntetési formára utalhat. Akóhely Akóhely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs nádas Lapos akol hely Lapos akol hely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs szántó Az akol juhok istállója. Olyan hely, ahol egykor állatokat tartottak kerítéssel körülvett területen. Alsó-hely-rét Alsó Herét Zala/letenyei/Várfölde rét Olyan rét, ami valamihez képest lejjebb helyezkedik el. Árkos-hely Árkos hely Zala/letenyei/Dobri rét Olyan hely, amelynek jellemzője, hogy árkok vannak rajta. Asztaghely Asztaghely Veszprém/veszprémi/Felsőörs szántó ; Veszprém/ajkai/Veszprémgalsa rét ; Zala/lenti/ Szentpéterfölde szántó Egykor olyan hely lehetett, ahol szalmakazlak álltak. Átkelő-hely Porongi átkelőhely Tolna/paksi/Bölcske nincs adat Egykor a Dunán átkelést biztosító név. Átvevő-hely Répa átvevő hely Szolnok/jászberényi/Jászárokszállás épület Olyan hely, ahol répát vásároltak fel. A névben erre az eseményre történik utalás. Babhely Babhely Veszprém/ajkai/Kolontár szántó Babtermesztésre használt hely, terület. Az 1850-es években készült térképen szereplő adat. Baglyahely Tízbaglyahely Veszprém/ajkai/Nyirád rét 13

14 A baglya szó a boglya főnév tájnyelvi alakja Például: szénaboglya. Azt a helyet jelölheti, ahol egykor szénaboglyák álltak. Bányahely Haraszt új bányahely Komárom/tatai/Vértessomló domb Olyan hely, ahol bánya volt, ma azonban és haraszttal (száraz fűvel) van beborítva. Egykor kőszenet bányásztak itt. Belsőhely Belsőhely Somogy/kaposvári/Várda; Vas/szentgotthárdi/Kercaszomor szántó ; Vas/körmendi/Nemesrempehollós kert ; Zala/lenti/Alsószenterzsébt rét ; Vas/ körmendi/molnaszecsőd gyümölcsös; Vas/körmendi/Magyarszecsőd erdő ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Kisvárdai-belsőhely Kisvárdai belsőhely Somogy/kaposvári/Várda puszta ; Pálteleki-belsőhely Pálteleki Belsőhely Veszprém/pápai/Gic tanya A címszó olyan helynévre utal, amely valaminek a részét nevezi meg., például: kastélykertnek vagy majorkertnek a részét. Ennek lehetnek különböző helynévi jelzős származékai. Binkhely Binkhely Győr-Moson-Sopron/győri/Börcs szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Öttevény utca ; Győr-Moson-Sopron/győri/Öttevény utca ; Győr- Moson-Sopron/győri/Börcs szántó Bink helyi kertek Bink helyi kertek -Győr- Moson-Sopron/győri/Börcs kert Az előtag önálló helynévkén nem fordul elő a kérdéses területen. Az Öttevényből való név előtagját a német bank pad szóval hozták összefüggésbe az adatközlők. Bormérő-hely Bormérő hely Somogy/marcali/Sávoly sík terület, szántó A hellyel kapcsolatos eseményre vezethető vissza. Régen az út mellett bormérő hely volt. Borshely Kis borshely Zala/letenyei/Lasztonya erdő Erős illatú füvek nőnek a kérdéses helyen. Ez akár lehet borsfű vagy borsmenta is. Borsóhely Borsóhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót szántó ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/nyírbátori/Kisléta állóvíz ; Vas/szentgotthárdi/Bajánsenye rét Borsótermelő hely. A 1900-as évek után készült térképen található adat. Búcsúhely Búcsúhely Pest \nagykátai/kóka nincs adat Arra az eseményre utal, hogy évente egyszer árusok jelennek meg ezen a helyen a templomi búcsú megtartásakor. Csárdahely Csárdahely Heves/füzesabonyi/Kál szántó Heves/gyöngyösi/Eger és Felnémet völgy ; Somogy/kaposvári/Töröcske erdő ; Vas/körmendi/Csákánydoroszló ; Vas/körmendi/Kemestaródfa rét ; 14

15 Vas/körmendi/Nemesrempehollós szántó Veszprém/veszprémi/Gyulafirátót rom A csárda olyan fogadó, amely országút mentén található. Az adott helyeken egykor régen épület állt; de van olyan adat, ahol csárdára nem emlékeznek. Császárhely Császárhely Somogy/kaposvári/Nagybajom legelő Az előtag családnév lehetett vagy egykori tulajdonosára vagy használójára utal. Csatornahely Csatornahely Heves/füzesabonyi/Poroszló legelő Olyan hely, melynek területén csatorna található. A Tisza menti területek ármentesítésével, csatornáztatásával kapcsolatos név. Csepehely Csepehely Zala/nagykanizsai/Sormás sík terület, szántó Személynévből keletkezett helynév, melynek a Csépán István személynévnek a becéző alakja szolgált. Cserehely Cserehely Jász Nagykun-Szolnok/tiszazugi/Öcsöd épület Az épület Öcsöd település tulajdonában lévő épület, amely épület gázpalackok cseréjének lebonyolítására szolgál. Csikóhely Csikóhely Vas/sárvári/Tompaládony épület Az épület egykori tulajdonosáról kapta nevét, így a Csikó előtag személynévre utal. Csűrhely Csűrhely Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/ Csenger kihalt név Egy 1759-es adat szerint: Halom utzának észek felől való sorjában végén a Temető mellett a város árka mellett egy Csűrhely (MOLNÁR JÓZSEF 1979: 273). A csűr takarmány tárolására használt építmény. Dézsmaszedőhely Dézsmaszed hely Veszprém/veszprémi/Gyulafirátót épület A hellyel kapcsolatos eseményre vezethető vissza címszó. Olyan hely, ahol a jobbágyok által beszolgáltatott hányadot beszedték. Dusnokihely Dusnokihely Zala/nagykanizsai/Pölöskefő szántó Nevezett személyről kapta a nevét, aki a hely tulajdonosa vagy használója. Égeres-hely Égereshely Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/Tiszaberek legelő Égerfákkal borított hely. Jellemző fájáról kapta a nevét. Égetőhely Égetőhely Szabolcs-Szatmár/fehérgyarmati/Cégénydányád égető Az előtag a hellyel kapcsolatos eseményt nevezi meg. Égetésre alkalmas hely. Erdőhely Erdőhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Győr-Moson- Sopron/győri/Győrasszonyfa nincs adat ; Vas/körmendi/Magyarmádalja szántó ; Vas/körmendi/Szaknyér rét ; Zala/zalaegerszegi/Budafa sík terület 15

16 Erdő helyek Erdő helyek Győr-Moson Sopron/Tét szántó, legelő Gramarics erdőhely Gramarics erdőhely Győr-Moson-Sopron/Győrasszonyfa nincs adat Somogyi erdőhely Somogyi erdőhely Győr- Moson-Sopron/győri/Győrasszonyfa nincs adat Községi Erdőhely Községi erdőhely Szabolcs-Szatmár Bereg/csengeri/Szamosbecs lapály Sárkány-erdő-hely Sárkány-erdő-hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisar lapály Rózsás-erdőhely Rózsás erdőhely Vas/körmendi/Magyarmádalja szántó Mivel a nevek olyan helyeket jelölnek, ahol ma nincs erdő, kivágott erdők helyére utalnak. Az erdőhely különféle jelzős előtagokkal együtt is szerepel helynévként. Ezt leginkább az magyarázhatja, hogy eredetileg az erdőt kétrészes név jelölte (például: Gramarics-erdő, Rózsás erdő), és ezekben a nevekben az erdő kiemelését követően kapcsolták hozzá a hely szót. Faluhely Faluhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót Szántó ; Győr-Moson- Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Kisbajcs Dunai mederrész ;Győr-Moson-Sopron/győri/Győrság tér ; Győr-Moson-Sopron/győri/Sokorópátka szántó ; Győr-Moson-Sopron/győri/Sokorópátka szántó ;Győr-Moson-Sopron/győri/Győrság tér ; Győr-Mosonsopron/kapuvári/Babót szántó ;Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli szántó ; Heves/győri Dunai mederrész ; Komárom/dorogi/Bajna erdő ; Komárom/dorogi/Sárisáp szántó ; Komárom/dorogi/Sárisáp hegyoldal, szántó ; Komárom/dorogi/Tokod domb ; Komárom/komáromi/Acsteszér szántó ; Komárom/komáromi/Bakonysárkány szántó ;Komárom/komáromi/Súr szántó ; Komárom/tatai/Héregn szántó ; Komárom/tatai/Oroszlány erdő ; Tolna/bonyhádi/Báta sík ; Tolna/bonyhádi/Szekszárd szántó ; Tolna/paksi/Dunaszentgyörgy szántó ; Veszprém/veszprémi/Szárpár legelő ; Zala/lenti/Alsószenerzsébet domb Kis faluhely Kis faluhely Komárom/komáromi/Súr szántó ; Tolna/bonyhádi/Szekszárd domboldal Régi faluhely Régi faluhely Komárom/tatai/Tatabánya rét, erdő ; Tolna/bonyhádi/Alsónána dombos Általában a település régebbi, elpusztult belterületek helyét jelöli. Mindig a település határában, a mai belterületen kívül található. Gyakran előforduló név, az itt szereplő 28 név közül mégis csak három esetében kapcsolódik hozzá jelző. Ezt 16

17 talán az magyarázza, hogy egy-egy településen egynél több ilyen nevű hely nemigen fordulhat elő. Felvásárlóhely Felvásárló hely Szolnok/jászberényi/Jászivány épület Szolnok/jászberényi/Jászszentandrás épület Téesz felvásárló hely Téesz felvásárló hely Jász- Nagykun-Szolnok/tiszazugi/Tiszasas épület Olyan hely, ahol valaminek a felvásárlása folyik, arra alkalmas hely. A hellyel kapcsolatos eseményről kapta a nevét. Gabona felvásárlására használt épület. Földhordóhely Földhordóhely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Botpalád lapály ;Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisnamény lapály ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisszekeres gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Nemesborzova gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Csengerújfalu gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Nagyhódos gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Nyírmeggyes lapály ;Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamosszeg gödör ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Encsencs agyagos talajú gödör Ószegi földhordóhely Ószegi földhordó hely Vas/szombathelyi/Gencsapáti gödör, füzes ; Régi földhordóhely Régi földhordó hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Kisszekeres gödör Olyan hely, ahonnan valahová például építkezésekhez földet hordtak el. Viszonylag sok névben szerepel, de csak ritkán kap megkülönböztető szerepű jelzőt. Fűhely Fűhely Vas/vasvári/Vasvár rét A hely jelelemző tulajdonsága, hogy fűvel fedett. Fürdőhely Fűrdőhely Veszprém/veszprémi/Balatonfüred városrész Fürdésre alkalmas hely. Fürszthely Fürszthely Vas/sárvári/Tompaládony épület Olyan épület, mely egykori tulajdonosáról kapta nevét. Fűzfő nyugati halászóhely Fűzfő nyugati halászó hely Veszprém/veszprémi/Balatonalmádi nincs adat Balaton melléki hely, amely halászásra alkalmas. Galambhely Galambhely Vas/körmendi/Hegyhátszentjakab erdő A nevezett helyen élő álatokról kapta a nevét a hely. Gáthely Gáthely Szabolcs-Szatmár-Bereg/Csaholc nem ismerik Olyan hely, ahol gát található, amely a víz szabályozására alkalmas építmény. 17

18 Gyülekezőhely Gyülekezőhely Jász- Nagykun-Szolnok/ tiszazugi/ Öcsöd buszváró hely Gyülekezésre használatos hely, amely csomópontként szolgál. Itt vártak az emberek a buszra. Hajdinahely Vassurányi hajdinahely Vas/szombathelyi/Söpte falu Régebben egy hasonló nevű major volt ezen e területen. A hajdina egyfajta emberi étkezésre illetve takarmányozásra használt növény. Ennek egykori termő területét jelöli a név. Házhely Házhely Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Babót utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Himod szántó ; Győr- Moson-Sopron/kapuvári/Kapuvár városrész ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Kapuvár utca ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Veszekény szántó ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Osli falurész ; Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Szárföld falurész ; Hajdú-Bihar-megye/polgári/Polgár falurész ; Heves/füzesabonyi/Feldebrő szántó ; Heves/füzesabonyi/Tófalu utca ; Heves/hevesi/Heves utca ; Heves/hevesi/Heves út ; Heves/hevesi/Heves út ; Heves/hevesi/Heves út ; Komárom/komáromi/Ácsteszér utca ; Komárom/komáromi/Ácsteszér utca ; Somogy/barcsi/Vízvár falurész ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/baktalórántházai/Lasko falu elődje ; Vas/körmendi/Molnaszecsőd szántó ;Vas/sárvári/Szeleste szántó ; Veszprém/veszprémi/Olaszfalu utca Házak helyi Házak helyi Zala/nagykanizsai/Felksőrejka szántó Házhely utca Házhely utca Vas/celldömölki/Köcsk utca ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Garabolc szántó Házhelyek Házhelyek Zala/letenyei/Kerkaszentkirály szántó ; Zala/zalaegerszegi/Csonkahegyhát szántó Juttatott-házhelyek Jutatott házhelyek-szabolcs-szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírcsászári lapály Az adott helyen található építményre utal az út, utca, falu, falurész típusú nevek esetében. Ezek általában újabban kimért és beépített területet jelölnek. Utalhat azonban olyan területre, is, amelyet az első világháború után kiosztottak házhelyeknek, de utána nem építettek rá. Előfordul többes számú formában is. Hely-rét Öreghely-rét Győr-Moson-Sopron/kapuvári/Himód szántó Az 1850-es években készült kataszteri térképen szereplő adat. Helységhely Helységhely Zala/letenyei/Pusztamagyaród domb 18

19 Valószínűleg a Faluhely nevekkel azonos értelmű, és a település egykori elpusztult helyére utal. Homokhordóhely Homokhordóhely Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírbátor innen hordják a homokot a város lakói ; Szabolcs- Szatmár-Bereg/mátészalkai/Fülöpösdaróc lapály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Nyírmeggyes lapály Olyan hely, ahonnan homokot hordtak. Homokhordásra alkalmas hely. Lásd: Földhordó hely. Hutahely Hutahely Heves/gyöngyösi/Mátraszentimre patak menet füves A huta üveggyártására szolgáló hely. Valószínű, hogy ezen a helyen egykor olvasztókemence állt. Itatóhely Itatóhely Komárom/tatai/Szomód kút ; Veszprém/ veszprémi/nagyvázsony kút ; Veszprém/veszprémi/Szentgál domboldal, legelő Álatok itatására alkalmas hely. Kalangyahely Kalangyahely Zala/letenyei/Kistolmács domb, szántó ; Zala/lenti/Szilvágy- rét A helyen található szénaboglyákról kapta a nevét. A név előtagja a kalangya gabonakéve jelentésű tájszó. Kápolnahely Kápolnahely Szabolcs-Szatmár-Bereg/mátészalkai/Papos nincs adat ; Vas/körmendi/Kemenestaródfa falurész Olyan hely, ahol egykor kápolna állt, amely istentiszteletre használatos, templomnál kisebb építmény. Kápolnák feletti -hely Kápolnák feletti hely Komárom/dorogi/Bajna dombtető, szántó A domboldalon található kápolna fölött elhelyezkedő dombtetőt jelöli. Kapuhely Kapuhely Zala/nagykanizsai/Bocska dombos,szőlő ; Vas/vasvári/Vasvár útkijárat a mezőre A kapu kijárást biztosít valahonnan valahová, például mezőre, elkerített szőlőhegyre. A név ilyen egykori kapu helyét jelöli. Kastélyhely Kastélyhely Heves/hevesi/Boconád szántó ; Zala/zalaegerszegi/ Alsónemesapáti sík terület Zala/zalaegerszegi/Söjtör rét A helyen található építményre, kastélyra vezethető vissza, a nagy épületet más lebontották az első adat esetében. Az épület a Gosztonyi családé volt. A második adat esetében a hagyomány szerint rablólovagok tanyáztak itt. 19

20 Kenderhely Kenderhely Szabolcs- Szatmár/fehérgyarmati/Fehérgyarmat/Fehérgyarmat tanya ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Botpalád apály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fülesd tanya ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fülesd szántó ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/csengeri/Csengersima kihalt név ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamoskér szántóterület gyümölcsössel ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Encsencs szántó ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát lapály ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát lápos, vizenyős rét ; Vas/szombathelyi/Nárai szántó ; Vas/szombathelyi/Szombathely szántó Kenderhelyesi-út Kenderhelyesi-út Szabolcs-Szatmár- Bereg/mátészalkai/Szamosszeg út Kenderhelyi-telekpótlás Kenderhelyi-telekpótlás Szabolcs-Szatmár-Bereg/fehérgyarmati/Botpalád lapály Nagykenderhely Nagy kender-hely Szabolcs-Szatmár-Bereg/nyírbátori/Nyírbogát szántó Kenderhely-tanya Kender-hely-tanya Szabolcs-Szatmár- Bereg/fehérgyarmati/Fölesd lapály ; Szabolcs-Szatmár- Bereg/nyírbátori/Nyírbogát nincs adat A helyen termesztett növényre vezethető vissza, a kenderre. A régi használat szerint ezt a növényt mindig ugyanazon a határrészen termesztették. A mélyebb részeken kendert áztattak Kerthely Kerthely Győr-Moson-Sopron/győri/Nagybajcs kert ; Vas/szentgotthárdi/Szentgotthárd Település volt 1950ig Olyan hely, amelyen korábban illetve jelenleg is kert van. Kirizs Kata hely Kirizs Kata hely Somogy/barcsi/Kastélyosdombó ház Az itt lakó személyről kapta a nevét, Kishely Kishely Veszprém/veszprémi/ ovas major A Tsz üzemegysége található itt. Klastromhely Klastromhely Győr-Moson-Sopron/győri/Kisbajcs domb ; Szabolcs-Szatmár-Bereg/csengeri/Kishódos domb A helyen egykor állt építményre, kolostorra vezethető vissza, de az épület már egyik helyen sincs meg. Kosárhely Kosárhely Heves/füzesabonyi/Mezőtárkány szántó Jó minőségű kosárvessző termett itt. 20

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Hajdúsámson külterületi helynevei

Hajdúsámson külterületi helynevei Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Hajdúsámson külterületi helynevei Szerző: Szilágyi Tünde V. magyar-történelem Témavezető: dr. Tóth Valéria egyetemi docens Debrecen,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA. Pásztor Éva

HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA. Pásztor Éva Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Pásztor Éva Témavezető: Dr. Tóth Valéria DEBRECENI EGYETEM Nyelvtudományok Doktori Iskola Debrecen, 2013 1.

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 1. A magyar növénynevek szótárának a gondolata az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején vetődött fel. A magyar etimológiai szótárakban megtalálhatjuk

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről

Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről Szemle 223 MÁRIA, VÖRÖS ÉVA. HORVÁTH KATALIN tanulmányának célja a névtudomány fogalmának kiterjesztése, tágabb értelmezése. Áttekinti az etimológia rövid történetét, majd az onomasziológia alapkérdéseit

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

INGATLANROBOT.HU. XML leírás. 2014.02.01 verzió: 1.6

INGATLANROBOT.HU. XML leírás. 2014.02.01 verzió: 1.6 INGATLANROBOT.HU XML leírás 2014.02.01 verzió: 1.6 1.6 112233

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJÉR MEGYÉBEN Viszló Levente Székesfehérvár, 2013. november 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A fok földrajzi köznév a helynevekben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. A fok földrajzi köznév a helynevekben Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A fok földrajzi köznév a helynevekben Témavezető: Dr. Hoffmann István tanszékvezető, egyetemi tanár Készítette: Végh Beáta Éva DMA,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Albikereso XML formátum 2013. január 15.

Albikereso XML formátum 2013. január 15. Albikereso XML formátum 2013. január 15. Az Albikereso.hu 2013. január 15.-től lehetőséget kíván biztosítani az oldalra regisztrált ingatlanirodák részére, hogy automatikusan XML alapon töltsék fel hirdetéseiket.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. október 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 18443-8/2008. CÍM: Előterjesztés közterületek elnevezéséről Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A Leleményes hősök felmérés eredményei

A Leleményes hősök felmérés eredményei A Leleményes hősök felmérés eredményei Alapadatok 906 olyan visszajelzést kaptunk, amelyek vagy ifjúsági szervezettől származtak, vagy olyan településekről érkeztek, amelyeken noha nem létezik ifjúsági

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai*

A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai* 1. Vejsze szavunk történetével kapcsolatban nyelvészeti szempontból összefoglaló, részletező munka az eddigiekben nem született, leginkább

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Időt álló hazai ŐSZI KENYÉRBÚZA GK Ati GK Garaboly GK Békés GK Góbé GK Csillag GK Hargita GK Csongrád GK Hattyú GK Élet GK Holló GK Fény GK Hunyad Jubilejnaja 50 ŐSZI DURUM BÚZA GK Bétadur GK Selyemdur

Részletesebben

Egy sajátos szócsoport elemzése: az érő szó a gyümölcsnevekben

Egy sajátos szócsoport elemzése: az érő szó a gyümölcsnevekben MAGYAR NYELVJÁRÁSOK KIADJA XLIX, 75 86 DEBRECEN A DEBRECENI EGYETEM 2011. MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKE Egy sajátos szócsoport elemzése: az érő szó a gyümölcsnevekben 1. Az érő szó névalkotó szerepe a

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

A felső-bodrogközi települések dűlőneveinek nyelvi elemzése

A felső-bodrogközi települések dűlőneveinek nyelvi elemzése Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A felső-bodrogközi települések dűlőneveinek nyelvi elemzése Témavezető: Készítette: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Paholics Eszter

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban dr. Szörényiné Ványi Gabriella Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda TÁMOP 6.1.3.B-12/1-2013-0001

Részletesebben

Kisújszállás határneveinek nyelvi elemzése

Kisújszállás határneveinek nyelvi elemzése DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Kisújszállás határneveinek nyelvi elemzése Készítette: Zaharán-Lapikás Réka V. magyar-néprajz Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben