PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013"

Átírás

1 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

2 Az intézmény megnevezése: T ISZAALPÁR I ÁRPÁD FE JEDE L EM ÁLTALÁN OS ISKOLA OM: Az iskola alapítója: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskola működési területe: Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területe Iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam Alaptevékenység: alapfokú oktatás 2

3 Szakfeladat: Általános iskolai tanulók, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Közoktatáshoz kapcsolódó szakfeladat: Általános iskolai tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozáson történő nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozáson történő nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok Esélyegyenlőség segítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 3

4 Az intézmény székhelye: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6o66 Tiszaalpár Alkotmány utca l4. Az iskola vezetője, a Pedagógiai Program benyújtója: Győri Istvánné igazgató 4

5 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék bevezető Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az Iskola egészségfejlesztési programja Az egészségnevelés alapelvei Az egészségnevelés fő célkitűzései Szakmai program Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása Mindennapos testnevelés Az iskolai Környezetnevelésiprogram A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A pedagógusok helyi feladatai,az osztályfőnök feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre,tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek: Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A Szülők közösségét érintő kapcsolattartási formák Partnerekkel való együttműködési formák

6 1.10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Az iskola képzési rendje A képzés szakaszai, a szakaszváltás szakmai követelményei A szabadon tervezhető kötelező foglalkozások indításának elvei, feltételei Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolaiírásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás formája, rendje, szerepük az értékelésben, gyakorisága, korlátai Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeliés szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei, helyi szabályozása mérés-értékelési rendszerünk A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése A magatartás, szorgalom értékelésének, minősítésének követelményei és formái Egyes modulok értékelése, minősítése, beszámítása az iskolai évfolyamok sikeres elvégzésébe A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések Mellékletek

7 "A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni ISKOLÁNKRÓL és szabadságban kell elbocsátani." /Rudolf Steiner/ - BEVEZETŐ - Iskolánk beiskolázási körzete aközség és a környező tanyavilág. Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Az iskolai évfolyam osztályokra épül. Alsó tagozaton 1-4. osztályig lehetőség szerint ún. nagyfelmenő rendszerben tanítunk. Az idegen nyelvórákat (német, angol), az informatika és technika órákat valamint a magyar és matematika órákat létszámtól függően csoportbontásban szervezzük. Az iskola szakos ellátottsága teljes körű. A törvényi elvárásoknak megfelelően a feladatokhoz előírt képesítési feltételeknek megfelelnek.biztosított a HH, a HHH, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált neveléséhez és oktatásához szükséges kompetencia. A 2007/2008. tanévtől működtetjük az integrációs pedagógiai rendszert (IPR) a HHH-s tanulók számára ban nyertük el az Ökoiskola címet, mely az addigi szemléletünkön és tevékenységeinken nem változtatott, csak fokozatosabb odafigyeléssel tettük az ökoszisztémánk érdekében, amit megtehetünk. Iskolánkban kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 7

8 Szintén sikeres volt a TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron című pályázat, melyet a 2009/2010-es tanévben vezettünk be, a fenntarthatósága 5 év (2014/2015-ös tanév). 8

9 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Törvényi előírások Az intézmény pedagógiai programja a közoktatásról szóló (többször módosított) évi LXXIX. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 10/2003. (IV. 28.) OM rendelet rendelkezései alapján, valamint évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról figyelembevételével készült. 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 9

10 - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, - szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 3. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében - Biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. - Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése - Óvoda-iskola átmenet támogatása - Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás megszerzése - Képesség- és személyiségfejlesztés - A tudás és képességfejlesztés helyes arányának megtalálása - Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat - Valóságos tanulási környezet - Esélyegyenlőség biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók esetében - Kiemelt figyelmet igénylő tanulók, a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink, kiemelten tehetséges tanulóink integrált oktatása - Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása - Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés - Munkaerő piaci változásokhoz történő alkalmazkodás, élethosszig tartó tanulás - Információs társadalomba történő sikeres beilleszkedés - Új típusú tanári attitűd 10

11 - színvonalas oktatással-neveléssel biztosítsuk tanítványaink személyiség-fejlesztését, szilárd alapműveltség átadását, és olyan tudás megszerzésének elérését, amely tervezett jövőjük felé segíti őket; - javítsunk a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek életesélyein; - felzárkóztassuk a kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat (pl. csoportbontással, sávos oktatással, amennyiben az intézményi órakeret lehetővé teszi); - közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen elősegítsük tanítványainkban az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítását, azonosulást ezekkel az értékekkel. A célok elérése érdekében - olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát; - tisztelettudó, jól nevelt, társas kapcsolataikban kultúrált fiatalokat nevelünk; - a gyerekekben tudatosítjuk nemzeti és a sajátunktól eltérő kultúrák tiszteletét; - életmódjukat tekintve egészséges fiatalokat nevelünk; - a személyes felelősségen alapuló környezetet óvó és kímélő magatartásra nevelünk; - folyamatosan részt veszünk lakóhelyünk életében, közművelődési és sportéletében. - a helytörténet, helyismeret keretén belül a tanulókat megismertetjük a hagyományos alpári mesterségekkel, a táj természeti értékeivel, a hangszeres népzene hagyományaival, erősítve az érzelmi kötődéseket; - a pedagógus-továbbképzés az iskola egészének ügye, amelyben tudatosan és tervezhetően összhangba kerülnek az intézmény és a pedagógusok törekvései; Ez az iskola elsősorban gyermekközpontú, ahol a diákjainkat önmagukhoz képest fejlesztjük (tehetséggondozó, felzárkóztató programokkal); diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, jól működik a tanár-diák kapcsolat; minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük szervezésébe, - ösztönző, az életkornak megfelelően kialakított iskolai környezetet biztosítunk, ahol a gyerekek szeretnek lenni; - folytatjuk a hagyományőrző tevékenységeket, érdeklődési körüknek megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokat (zene-, illetve művészeti iskola, szakkörök, versenyzési lehetőségek) biztosítunk. Az Európai Unió országaiban az unió valamennyi polgárát a változó és modern világhoz való gyors és hatékony alkalmazkodásra, valamint az aktív szerepvállalásra teszi alkalmassá a kulcskompetenciák birtoklása. Az oktatásnak alapvető szerepe van ezek megszerzésében. A 11

12 kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezek a kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Ezek: Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Környezettudatosságra nevelés A tanulás tanítása Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire Iskolánk működését a magyar alkotmányban, valamint az emberi és gyermeki jogok chartáiban rögzített értékek szabják meg. Ennek megfelelően: a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke stb.) az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önművelés stb.) a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség stb.) a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, kreativitás, problémaérzékenység stb.) 12

13 a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes emberi kultúra értékei stb.) Nevelési-oktatási céljaink közt meghatározó az európai, humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és szellemiség kialakítása növendékeinkben. A fenti cél megvalósítása érdekében kiemelten fontos feladataink: színvonalas oktatás, szilárd alapműveltség átadása; sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiségfejlesztés, az önismeret, a személyiség kibontakoztatása; a tehetség-ígérettel rendelkező tanulók tehetséggondozása; a kulturális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása; jó ízlés, esztétikai érzék, igényesség kialakítása; a tanulási készségek kialakítása, eredményes tanulási technikák elsajátíttatása; a harmonikus élet értékként való tisztelete, életmódjukat tekintve egészséges fiatalok nevelése; a család tisztelete, a szülők, nagyszülők szeretete, megbecsülése; a globális környezeti problémákat megismerése, részvétel azok helyi megelőzése, kiküszöbölése érdekében; tisztelettudó, jól nevelt, társas kapcsolataikban kultúrált fiatalok nevelése, az előítélet-mentesség, a konfliktusok kezelése, a megegyezésre való készség, egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása; a világ megismerésének igénye; egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása; a szűkebb szülőföldjüket jól ismerjék, érzelmileg kötődjenek hozzá; legyenek érdeklődőek és toleránsak a különböző kultúrák iránt; minden iskolás ízlelje meg a sikert társai, szülei és tanárai körében, túl a tantervi követelményeken, a képességek mind szélesebb körében; a tanulók a siker esélyével készüljenek fel életpályájukra az alsó tagozatos nevelés-oktatás kiemelt feladataként a mindennapos művészeti nevelés, amelyaz iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával valósulhat meg így teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére. Az évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit. A kompetencia alapú nevelés - oktatás céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 13

14 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése Együttműködés óvónőkkel az Műhelymunka, kölcsönös hospitálások Innováció: Iskolás leszek program - óvoda-iskola átmenet segítése Gyermekek sikeres beilleszkedése az iskolai közösségbe Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia A kompetencia alapú oktatás elterjesztése, megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése és megvalósítása teljes tanórai lefedettséggel matematika kompetencia alapú oktatás alkalmazása a helyi tantervben meghatározott tanulócsoportokban Teljes tanórai lefedettséggel szövegértésszövegalkotás kompetencia alapú oktatás alkalmazása, Szövegértésszövegalkotás moduláris, tantárgyi bontás nélküli, matematika kompetencia alapú oktatása, témahét, három hetet meghaladó projekt megszervezése, tanulás tanulása, új tanulási technikák Fenntarthatóság biztosítása, a szülők partnerek a tanórán kívüli ismeretszerzésben, az új tanulási technikák sikeres alkalmazása. A kompetenciamérés eknél a családi háttér-indexnek megfelelő vagy annál jobb teljesítmény elérése. Hatékony, önálló tanulás Kompetencia mérések eredményei alapján a hatékony fejlesztés irányának megalapozása Mérési eredmények alapján fejlesztési irányok meghatározása Kompetenciamérés, egyéni fejlesztési terv Innováció: Képességmérés (DIFER), és egyéb eszközökkel eredmények értelmezése, egységes mérésiértékelési rendszer kidolgozása Mérési eredmények javulása Szociális kompetencia A nevelő közösség módszertani kultúrájának fejlesztése Új típusú tanári attitűd Belső tudás átadása (Benchmarking), új módszertani eljárások és tanulásszervezési módok elsajátítása Olyan tanulási programok bevezetése, kidolgozása, amelyek tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató, innovatív Műhelymunka, módszertani csomagok adaptálása, Jó gyakorlatok átvétele Új tanulásszervezési eljárások és módszerek Az új tanulási technikák sikeres átadása Használható, gyakorlati tudás 14

15 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény pedagógust kívánnak Hatékony, önálló tanulás A tanuló képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése Egyéni haladási tempó, kellő idő biztosítása a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos igényeik kielégítéséhez Differenciált tanulásszervezés Oktatásuk-nevelésük ügyében érintett intézményekkel való együttműködés (óvoda, általános iskola, középiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság) Tanulók önmagukhoz mért fejlődése, önbizalom erősödése, motiváltság fokozódása Szociális kompetencia A sajátos nevelési igényű és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára esélyegyenlőség biztosítása, szegregációmentes környezet kialakítása Kooperativitás, egymás elfogadásának kialakítása Egyéni tanulási utak keresése Új tanulásszervezési módok adaptálása Tanulók nyomon követése, mint az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze Az SNI-s tanulók sérülés-specifikus, egyéni továbbhaladás, értékelés biztosítása drámapedagógia, kooperatív módszerek, differenciált tanulásszervezés (együttesen IPR módszerek) alkalmazása, bevont tanulócsoportokban 40%-ban, Helyes énkép, önértékelés kialakulása, tanulási, továbbtanulási esély növekedése folyamatos kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, családsegítő szervezetekkel, kisebbségi és helyi önkormányzattal, kulturális és civil szervezetekkel, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra alkalmas pályázati programok megvalósítása (pl. egyéni törődés program - IPR Arany János és Útravaló Program) 15 Innováció: tanulók SNI

16 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény beilleszkedését, valamint SNI és HHH-s tanulók továbbtanulásra történő sikeres felkészítését szolgáló tevékenység Kezdeményező- képesség és vállalkozói kompetencia Inkluzív iskola kialakítása A pedagógusok részéről a gyermekek teljes befogadása, és elfogadása alkalmazkodás az eltérő tanulási stílushoz, ütemhez Kooperativitás, tapasztalatcsere tanárok között A tanárok szakmai kompetenciájának, módszertani sokféleségének biztosítása Támogató környezet kialakítása az iskolában és iskolán kívül is Inklúziónak megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása a Heterogén csoportszervezés Rugalmas tanulásszervezési módok (45 perces órakeret feloldása), A pedagógus irányító szerepe segítővé alakul Egyéni differenciálás Sokoldalú tevékenykedtetés Szociális tanulás Adaptivitás, felfedeztető oktatás, problémaközpontúsá g Tanulóközpontú tárgyi környezet Differenciáló, önértékelésre is alapozó pedagógia A tanulók probléma nélküli integrálódása a többségi iskolába Gyermeknek a társadalomba való teljes beilleszkedése, egymáshoz való alkalmazkodása A továbbhaladáshoz szükséges megfelelő fejlettségi szint elérése Igényesség, folyamatos visszajelzés Közös megállapodás alapján kialakított szabályrendszer Innováció: pedagógiai program megvalósítását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, 16

17 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény segédletek Innováció: a tanórai tevékenységekhez kapcsolódó kiadványok, eszközök, útmutatók Digitális kompetencia Digitális elterjesztése írástudás Információs társadalomba történő sikeres beilleszkedés, informatikai eszközök megfelelő alkalmazási lehetősége Informatikai stratégia kidolgozása IKT eszközök, módszerek alkalmazása a tanórákon (25%) és délutáni foglalkozásokon, e- tananyag használata Innováció: az informatikai eszközök széleskörű alkalmazása a nevelőmunka folyamán, szakmai anyagok elkészítése, cikkek írása, promóciós anyagok összeállítása, fotótár létrehozása, kapcsolódás elektronikus rendszerekhez Informatikai eszközök megfelelő használata az információk felkutatása során, kritikai képesség az információk hitelességével szemben, valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetés ének képessége, IKT eszközök megfelelő használata Kezdeményező- képesség és vállalkozói kompetencia Munkaerő piaci változásokhoz történő alkalmazkodás, életpályamodell kialakítása az óvodától a középiskoláig való tanulás érdekében, élethosszig tartó tanulás elvére építve, önművelés igényének kialakítása Valóságos tanulási környezet megteremtése, önálló tanulási képesség kialakítása, Kezdeményezőképess ég, vállalkozói kompetencia fejlesztése Heti egy órában életpálya-építés foglalkozások megvalósítása felmenő rendszerben 1-8. évfolyam Innováció: Életpálya-építési programok, fejlesztések Képességeinek megfelelő iskolatípus választás, önálló ismeretszerzés képessége Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező képesség Kreatív képességek kibontakoztatása. Közvetlen tapasztalatszerzés, érzékelés, érzékenység fokozása. Művészettel nevelés Vizuális megismerő és az esztétikai befogadó képesség kialakítása, a kreatív és produktív Művészeti alapismeretek elsajátítása, sokoldalú önkifejezés, jártasság a képi 17

18 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény Önálló ízlés, belső igényesség kialakítása. Médiatudatosság fejlesztése. Problémamegoldó képesség erősítése. Adekvát befogadói attitűdkialakítása Alkotó magatartás kialakítása. A nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása. Generatív készségek képességek fejlesztése Pedagógus személyes példamutatása Új fogékonyság kialakítása iránti Esztétikai élmények tudatos befogadására nevelés. képességek kibontakoztatása. Örömteli, élményt nyújtó, tevékenységorientált módszerek, játékoskreatív szemlélet. Tantárgyakban rejlő esztétikum megismertetése. Környezet esztétikájának megismerése, megteremtése Művészeti pályázatok Kézműves szakkörök kommunikációb an, műelemzésben. Kultúrált, tiszta környezet, ízléses dekoráció, öltözködés igényének kialakulása. Médiatudatosság kialakulása Kiállítások, hangversenyek Innováció: Művészeti nevelés lehetősége a tanórán kívüli tevékenység rendszerében Természettudomány os kompetencia Közvetlen lakókörnyezet, Magyarország, EU épített és természeti értékeinek megóvása iránti igény kialakítása Környezetet óvó és kímélő magatartásra nevelés Kialakítani a világ megismerésének igényét Globális környezeti problémák megismerése, részvétel azok helyi megelőzése, kiküszöbölése érdekében Nemzeti és a sajátunktól eltérő kultúrák tiszteletére nevelés Nemzeti önbecsülés és 18 Tantárgyakban megjelenő, kapcsolódó tartalmak kiemelése Erdei iskola, nyári tábor az arra jelentkező tanulók számára Kistérségi természetismereti verseny Értékőrző Tábor Néptánc Népzenei oktatás Iskolai és községi Magyarság felvállalása Érzelmi kötődés a hazához A haza múltjának, értékeinek megismerése, megőrzése Lakóhely szeretete, hagyományainak tisztelete, értékeinek ismerete

19 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény hazaszeretet kialakítása ünnepek Innováció:Ökoisko la-természetbarát iskolai program Szociális állampolgári kompetencia és Tanítványainkban a felnőtt társadalomba történő sikeres beilleszkedés képességének kialakítása A különböző nézőpontok megértése, változások iránti fogékonyság, együttműködés, magabiztosság, integritás. A közügyekben való hatékony részvétel, a közösségeket érintő problémák megoldása iránti szolidaritás, érdeklődés, az emberi jogok tisztelete, a demokrácia tisztelete, vallási és etnikai csoportok megismerése, megértése Demokráciára nevelés Tisztelettudó, jól nevelt, társas kapcsolataikban kultúrált fiatalok nevelése Előítélet-mentesség megegyezésre való készség kialakítása Életpálya-építés foglalkozások, fordított nap - diákigazgató választás, Pályaorientációs programok, Helyi munkalehetőségek, közigazgatási rendszer, civil szervezetek megismerése intézménylátogatás ok keretében, Konfliktuskezelési technikák tanítása Életvezetési modellek megismertetése Diákönkormányzat működése Általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel A folyamatosan változó, modern világhoz való gyors és hatékony alkalmazkodás A mindennapi élet kihívásainak való megfelelés Aktív szerepvállalás Önállóan dönteni tudó, tetteiért felelősséget vállalni képes diákok Tudatosulnak a diákokban a közösségek demokratikus működésének szabályai A fogyasztói kultúra fejlesztése, a tudatos és kritikus fogyasztói magatartás kialakítása tanulóinkban. 19

20 Célok Feladatok Eszközök, eljárás Elvárt eredmény Szociális kompetencia Gyermekközpontús ág A gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítése A gyermek saját korának, képességeinek, fejlettségének megfelelő módon és tempóban való nevelése Követelmények, elvárások, lehetőségek megismertetése Ösztönző környezet kialakítása tanulási Tanulók pedagógusok iránti bizalmának folyamatos fejlesztése Rendszeres kapcsolat tanulóinkkal (beszélgetés, rendszeres érdeklődés, közös megbeszélések) Gyermekre odafigyelő, nyílt kommunikáció Nyitottság a diákok problémái iránt Tehetséggondozó, felzárkóztató programok Hagyományőrző tevékenységek Tanórán kívüli tevékenységek (szakkör, verseny, zene-, illetve művészeti iskola) Tanulók aktív részvétele az iskola életében Iskolánkhoz való erős kötődés, közösségbe való beilleszkedés Megfelelő tartással, önállósággal, egészséges öntudattal bíró gyermekek Kibontakozási és önmegvalósítási lehetőségek teljes körű kihasználása Jó működő tanár-diák kapcsolat Családi nap Egészség.-és sportnap Osztályközösségek délutáni programjai A pedagógiai programban meghatározott célok, feladatok, eszközök, eljárások összhangban vannak a kompetencia alapú oktatással. 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének következtében feladatunk a személyiség komplex fejlesztése: a gyermek önmagához, a 20

21 különböző közösségekhez való viszonyának kialakítása, valamint az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása. Ez segíti a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esélyegyenlőségének megvalósulását. A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentése új tanulásszervezési eljárásokkal. Ezek: projekt, témahét, műveltségterület tantárgy nélküli bontása, moduláris oktatás. 1. A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A gyermek, tanuló erkölcsi fejlődésének előmozdítása, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítása, és azok betartása. 2. A tanulók értelmi nevelése Feladata: A tanulási motiváció fejlesztése. A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók hazaszeretetre való nevelése Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A helyi és nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése 21

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben