Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A"

Átírás

1 WEKERLE A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A augusztus 27. Tartalomjegyzék A XIII. Wekerlei Napok programja oldal Nagy Tamás: Wekerleiek elismerése oldal Nagy Tamás: Tizenhét gyermekük született oldal Fórum a Wekerlérôl oldal Tóth Pál: Az amerikai református énekkar koncertje oldal Nagy Tamás: Wekerlei famíliák Egy erélyes nô 2. rész oldal Akikre büszkék lehetünk oldal Nagy Tamás: Wekerlei iskolák oldal Kerékgyártó László oldal Tóth Pál: Nézzen jobban körül! Ügyeink intézésérôl oldal Közlemény oldal Tóth Pál: Kós Károly épületei oldal Olvasói levelek oldal Nagy Tamás: Jártunkban-keltünkben oldal Szakács Gusztáv: Cserkészhírek oldal Juhász Magda: Kedves gyerekek! oldal Megjelenik negyedévenként X. évfolyam, 3. szám Borító: Katona Áron Sándor felvétele Hátsó borító: Kerékgyártó László mûvei

2

3 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI NAPOK 1

4 2 A VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNT / DÍSZPOLGÁROK WEKERLE 2004/3. Wekerleiek elismerése Minden év június 11-én ünnepi képviselô-testületi ülésen adják át a városházán a Kispest díszpolgára, a Kispestért díjakat és más kitüntetéseket. Nem történt ez másképpen az idén sem. Négyen kaptak Kispest díszpolgára címet, tizenketten Kispestért díjat. Elôször adtak Kispestért oklevelet szervezeteknek. Itt most mi csak a wekerlei kötôdésû díjazottakat soroljuk fel. A kitüntettek teljes listáját és a díszpolgárok életútját a Kispest címû városházi kiadvány ismerteti részletesen. A Wekerlén élôk közül a kitüntetô Kispest díszpolgára címet 2004-ben id. Bánsági József és felesége érdemelték ki. Életútjukról a 2. oldalon számolunk be. A Kispestért díjat olyan élô személyeknek ítélik oda, akik mindennapi munkájuk során nemcsak rendkívüli teljesítményt nyújtanak, hanem azzal a kerület lakosságának, közéletének kiemelkedô javát szolgálják. Idén tizenketten részesültek ebben a díjban. Közülük wekerlei kötôdésû Fenyvesi Józsefné, a Munkás Szent József plébánia egyházi tanácsának tagja, valamint Sebôkné Kós Szilvia, az Erkel Ferenc Általános Iskola énektanára. Kiemelkedô szakmai tevékenységéért dicsérô oklevélben részesült Kiss Gáborné, a Kós Károly Általános Iskola igazgatóhelyettese. Kispest Gyermekeiért elismerô oklevéllel tüntették ki Somogyváriné Márovics Erikát, a Kós Károly Általános Iskola tanítóját. A kerületi lakosság érdekében végzett kiemelkedô tevékenységéért Kispestért oklevelet vehetett át a kispesti rendôrkapitányság. Valamennyi díjazottnak szívbôl gratulálunk! Forgalmi rend Ez év januárjában a Kispest Polgármesteri Hivatal városgazdálkodási irodája ismertette a Wekerle-telep forgalmi rendjérôl beérkezett lakossági észrevételeket, kéréseket. Február 2-án az önkormányzat városüzemeltetési bizottsága megtárgyalta a wekerlei csillapított forgalmi rendet ért kritikákat, a változtatásra benyújtott javaslatokat. A bizottságban megközelítôleg azonos álláspont alakult ki a közvélemény-kutatás alapján felvetett módosítási indítványok esetében. Egyedül a Rákóczi utca egyirányúsításának megszüntetése mellett és ellen voksoltak közel azonos számban. Március 17-én a polgármesteri hivatal, a kerületi rendôrség, a BKV Rt., a Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt., valamint a Fôpolgármesteri Hivatal szakértôi bejárást végeztek a telepen a forgalmi rend módosítását elôkészítendô. Július elején az alábbi közleményt juttatta el a polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodája szerkesztôségünkbe: Tisztelt Wekerlei Polgárok! A Wekerletelep évben bevezetett forgalmi rendjének immár második körös módosítására kerül sor az Önök véleményei, javaslatai alapján. A tavaly év végén meghirdetett felhívásra számos észrevétel, kérés érkezett, melybôl a szakbizottság négy módosítást tartott támogathatónak. Ezek a következôk: A Pannónia út védetté nyilvánítása a Kós Károly tér és az Álmos u. közötti szakaszon, 30 km/h sebességkorlátozással. (Ugyanúgy, mint a kispiac és a Hunyadi u. között a szerk.) A Kábel utca lezárásának megszüntetésével az Ady Endre út felôl az egyirányú forgalom bevezetése az Ady Endre út és a Corvin krt. közötti szakaszon. Az Esze Tamás utcában az egyirányú forgalmi rend megszüntetése a Hunyadi u. és a Rákóczi u. közötti szakaszon. A Tálas utcában zsákutca kialakítása az Ady Endre útnál lévô elzáró elemnek az önkormányzati telekhatár vonaláig történô beljebb helyezésével. A változtatásokról megrendelésünkre a forgalomtechnikai kiviteli tervek elkészültek. Az illetékes fôvárosi szervek jóváhagyását követôen kerülhet sor a megvalósításra. Nagy Tamás Tizenhét gyermekük született A kitüntetett házaspár Bánságiék az elsô házaspár, akik a Kispest díszpolgára megtisztelô címet megkapták. Régóta megérdemlik. Tizenhét gyermeket neveltek fel példás tisztességben, szeretetben. Bánsági Józsefné 1919-ben született Kiskundorozsmán. Ô maga is nagycsaládból származik, 13- an voltak testvérek. Számára nem jelentett szokatlan családi együttlétet a késôbb anyaként megélt szerep, mert már gyermekkorában hozzászokott. 14 évesen jött Budapestre dolgozni, és itt ismerkedett meg a wekerlei születésû férjével. Bánsági (Bednárik) József 1918-ban született. Szüleivel a Wekerlén, a Margit utcában élt. Negyvenkét évig dolgozott a MÁV-nál tisztviselôként, onnan ment nyugdíjba. Akkor MÁV-fôfelügyelô rangja volt október 11-én házasodtak össze. A Margit utcai szülôi házba költöztek, elsô öt gyermekük is itt született meg. Többszöri csere után horgonyoztak le jelenlegi otthonuknál óta élnek a Vonás (korábban Tárnok) utcai házban. Idén ünneplik házasságuk 65. évfordulóját. Az eltelt 2/3 évszázadnyi idô minden történése a családhoz, a gyermekekhez kötôdik. Istenfélô, mélyen vallásos emberek. Bánsági Józsefné 17 gyermeknek adott életet, tizenegy leánynak és hat fiúnak. A legidôsebb gyermek 1941-ben, a legfiatalabb 1964-ben született. A gyerekek közül tizenöten élnek, öten ma is Kispesten. A nagycsalád hagyományát a gyerekek is folytatták, közülük többeknek négy-hat gyermeke van. Ma már 59 unoka és 51 dédunoka aranyozza be a Bánsági házaspár hétköznapjait. A család szentsége, a gyermekáldás mindenekfelettisége talán sehol sem olyan nyilvánvaló, mint a Bánsági családban. Mint ahogy a szorgalom, a tisztesség és a szeretet sem lehet fontosabb érték máshol, mint a nagycsaládban. Ezek az értékek nemcsak gyermekeik, de mindenki számára példaképül szolgálhatnak. A 17 gyerek felnôttként Isten éltesse ôket! N. T.

5 WEKERLE 2004/3. SZABÁLYOZÁSI TERV / HITÉLET 3 Fórum a Wekerlérôl A kerületrészre készülô speciális szabályozási tervrôl tartottak lakossági fórumot június 15-én a Kós Károly Általános Iskolában. A téma aktualitását az adta, hogy a Wekerle-telep korábbi szabályozási tervének hatálya tavaly lejárt, és az önkormányzatnak újat kell készítenie. Szép hangverseny résztvevôi voltak azok, akik július 6-án az akkori nagy hôségben elmentek a református templomba hirdetett alkalomra. A zenés áhítat fô szereplôje az Amerikai Egyesült Államok Dél- Karolina államából jött charlestoni elsô skót presbiteriánus (református) gyülekezet énekkara volt. Amint azt megtudtuk, az énekkar alapító tagjai skót kivándorló református családok voltak. Az énekkar azokban a napokban hazánkat járta, így jutott el a telepünkre is. Koncertjeiken többször vett részt, néha velük együtt énekelt a budapesti Soli Deo Gloria kamarakórus. Az est elsô részében az esti áhítat részesei voltunk, mely a skót református egyház istentiszteleti rendtartása szerint folyt, tolmácsolással. A padokra tett kétnyelvû kiadvány segítségével követhettük a késôbb elhangzott kórusmûveket is. Öröm volt hallani, hogy a vendég kórus magyar szöveggel énekelt több énekünket. A két egyház lelkipásztora Donald Day és Alföldy-Boruss A fórumon Cserny Sándor, a várospolitikai és fejlesztési bizottság elnöke, Eördögh Gábor alpolgármester, dr. Balogh Pál képviselô, Gyulai István, Kispest fôépítésze, Katona Áron Sándor, a Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke, valamint Szemerey Márta, a szabályozási terv tervezôje ismertette az elképzeléseket és válaszolt a lakossági kérdésekre. Elsôként Gyulai István fôépítész vázolta az új terv fôbb szempontjait, hangsúlyozva: a telep egységes arculatát a fôépületek adják, ezért az ezekkel kapcsolatos szabályozások akárcsak a korábbi tervben kiemelt fontosságúak. Elsôrendû szempontnak nevezte az értékmegôrzést, a fôépületek védelmét, ennek érdekében tetôtér-beépítés és bôvítés esetén a szabályozási terv feltételként írhatja elô a telep stílusához nem illeszkedô elôterek elbontását, a mûanyag nyílászárók eltávolítását, a régi ablakok és spaletták visszahelyezését, és egyéb, az eredeti állapot visszaállítására irányuló építési munkát. A terv javaslatokat ad a klímaberendezések és a közmûvezetékek elhelyezésére, szabályozza, milyen közmûépítmények emelhetôk a közterületeken, és nem engedi a csapadékvíz-elvezetô árkok betemetését sem. A fôépítész új elemként említette a melléképületek elhelyezésének problémáját, a készülô terv szerint ugyanis ezeknek a hátsó kertben, szerényen meghúzódva kell állniuk. Szemerey Márta tervezô a telep egyediségét emelte ki felszólalásában. Már a fórumon is több észrevétel hangzott el. Kiderült: a wekerleiek ragaszkodnak a telkek eszmei megosztásához. A lakóházakkal kapcsolatban megfogalmazódott, hogy az épületegyüttesek megjelenését rontó és szabálytalan építések lebontására kevés a három év, ezeket mintegy tíz év alatt lehet megvalósítani. Az emberek egyetértettek a mûanyag nyílászárók beépítésének, a spaletták leszedésének tilalmával. Többen hangsúlyozták az ellenôrzés fontosságát, hiszen ezzel hatékonyabban kiszûrhetôk a szabálytalanságok. Eördögh Gábor alpolgármester elmondta: az önkormányzat felelôssége nem fejezôdik be a rendelettel, a szabályok betartását típustervekkel kell segíteni. A fórum résztvevôi üdvözölték, hogy a bonyolult Dezsô a köszöntô után pár szóval bemutatta gyülekezetét, majd az amerikai lelkész építette homíliáját Lukács 11/1-11 gondolataira, amelyben Krisztus imádkozni tanította tanítványait. Az áhítat hangversennyel folytatódott. Újból élvezhettük a templom nagyszerû hangzását a kórusok és a nemrég kapott orgonajáték hallgatása révén. A mûsorban hat amerikai és egy magyar kórusmû hangzott el. Ráadásként Handel Messiás oratóriumából a Halleluját énekelték a kórusok, mindegyik keresztezôdésekben körforgalom létesüljön, fontosnak tartották jelzôlámpák telepítését a telep szélén lévô forgalmas csomópontokban, és javasolták, hogy az olyan keskeny utcákban, mint a Baross utca Ady Endre útra kivezetô szakasza, ne legyen buszforgalom. Az is kiderült, az emberek nem örülnek a Wekerle körbezárásának, szabadabb mozgást, a forgalmi rend ésszerûbb módosítását kérték. A Nagykôrösi úti zajvédô fal építését szükségesnek tartották, a Határ útiak viszont tiltakoztak a zajfogó miatt, mert szerintük a légszennyezés és rezgés problémáját nem oldja meg. Elkerülô utat szeretnének, de nem az ígéret szerinti 15 év múlva. A környezet védelmével kapcsolatban a fák gondosabb pótlását szorgalmazták, és többen felhívták a figyelmet a csapadékvíz- elvezetés hiányosságaira: csak az utakról vezeti el a vizet. Elhangzott: a régi azóta betemetett árokrendszer megoldotta az egész telep vízelvezetését. A rendelettervezetet július 15-ig a Wekerlei Társaskör Egyesületben tanulmányozhatták az itt élôk, ez idô alatt tehették meg javaslataikat, amelyekrôl szakmai értékelés dönti majd el, bekerülhetnek-e az új szabályozásba. A cikket változatlan formában vettük át a Kispest újságtól. Köszönjük.) Az amerikai református énekkar koncertje saját anyanyelvén. Így is jól hangzott! A zenét a hallgatóság állva hallgatta, dúdolta, ugyanis ezt a kórusszámot az amerikai reformátusok szokása szerint, mint közös záróéneket, így és együtt éneklik. Szép este volt. T. P.

6 4 WEKERLEI FAMÍLIÁK WEKERLE 2004/3. Egy erélyes nõ (2. rész) A Varga család története Nagy Tamás rovata Valamikor 8-9 évvel ezelõtt figyeltem fel rá. Az elsõ wekerlei napok egyikén. Kezében gigafonnal irányította a bicikliseket, rendezte a futókat, majd szinte ezzel egy idõben válaszolt adóvevõn keresztül az útbiztosítóknak. Elõzõ délelõtt láttam már a futballisták között, épp egy civakodást simított el. A kakaskodók közé állt, és ellentmondást nem tûrõen teremtett rendet. Amikor pedig a közel egy kilométerrel arrább pingpongozókhoz látogattam el, éppen akkor viharzott el onnan, hátrahagyva néhány utasítást segítõinek. Igen szép gyerekkorunk volt. Feledhetetlen. Ebben elsôsorban a család és nem utolsósorban a környezet játszott szerepet. emlékezik Varga Judit. Apu minden játékot elkészített nekünk: volt babaházunk bababerendezéssel, hintánk, libikókánk. Anyu habos, fehér ruhákban járatott minket, és soha nem kaptunk ki, ha összepiszkoltuk. Lelki szemeim elôtt van a kép, ahogy az a törékeny kis asszony akirôl viccesen azt mondtuk: vasággyal együtt nyom 47 kilót a húszliteres teli mosófazekat szép idôben vitte hátra az udvarra, ahol dúdolva mosott. Vasalás közben nekünk énekelt, miközben lábával lökte a hintát. Énekelt, mesélt, majd újra mesélt, s énekelt. Amikor zsúr volt nálunk, a környék összes gyereke hivatalos volt rá. Amikor nagyobbak voltak, a Kisfaludy utcába jártak korcsolyázni. Oda gyakran mentek együtt a kertszomszédságban lakó Szutrély fiúkkal. Barátaikkal végigjárták a hegyeket szánkózni. A hócipô alatt sokszor újságpapír melegítette a lábukat, de boldogan iskolába járt. Osztályukban az alsóban csak lányok voltak, felsôben lettek koedukáltak: négy fiút kaptak. Elsôs tanító nénije Megelle Bertalanné volt. Judit már elsôs korában segített tornaórát tartani. Elsôs korában! Szinte hihetetlen. Azt mondja, kis korától mindig tanítósdit játszott. Valóságos ördögfióka Judit eleven kisgyerek volt. Ha nem tanítaná egy egész iskola apraja-nagyját, azt mondanánk, valóságos ördögfióka. Vele mindig történt valami, rajta mindig volt flekk. Ahogy ô fogalmaz: az Ady moziban csak ô tudta elhagyni a télikabátját a legnagyobb hidegben, ki más akadhatott fenn a kerítésen, mint ô, s neki minden alkalommal elveszett valamije az uszodában. Kiskorától kezdve úszott, édesapja vitte a Csasziba. (Annak, aki nem ismerné e nevet, elmondjuk: Császár uszoda, ami a mai Komjádi uszoda mellett állt.) Judit már kisgyerekként Honvéd-drukker volt. Ebben nagy valószínûséggel közrejátszhatott az a körülmény is, hogy Puskás Öcsi édesanyja a Vargáéktól nem messze, a Rákóczi utca sarkán lévô tejcsarnokba nagy tálca krémessel állított be, ha gyôztek a fiúk. Márpedig gyakran tették ezt. A Császár uszodában 1958-ban Ölveczky Vilmos irányításával kezdte versenyszerû úszóéletét. A tehetséges és szorgalmas kislányt talán egy év múlva Rothermel Anna válogatott kézilabdakapus vitte a Honvédba, Tumpek Györgyhöz. A Tüzér utcai uszodában jegyezte el magát egy életre az úszással. Reggel hatra ment az úszóedzésre, onnan a suliba, majd délután kettôre vissza az edzésre a Tüzér utcába vagy a Margitszigetre. Együtt úszott többek közt az azóta országosan ismertté vált Kiss Lászlóval, Görgényi Istvánnal, Kiricsi Jánossal. Kiss a magyar úszóválogatott edzôje, Görgényi az ausztráloké, Kiricsi pedig a TF tanára. Egerszegit tanította Varga Judit középiskolába Óbudára, a Than Károly Vegyipari Technikumba járt. Az érettségi elôtt fejezte be a versenyúszást, de nem lett hûtlen az uszodához! Tumpek mellé szegôdött edzônek, társadalmi munkában a kicsiket oktatta. 19 évesen már Jutka néninek hívták. Utána a Testnevelési Fôiskolán úszóedzôi oklevelet szerzett. Ennek birtokában gyakorolhatta tovább a Budapesti Honvédban fôfoglalkozású edzôként azt, ami a szívéhez a legközelebb állt, áll. Oktatott. Szülés után átmenetileg elhagyta a vizesek világát. Általános iskolába ment tanítani. Elsô állomása Csepelen volt. Volt tanító néni és napközis. Az utolsó tizenöt évben csak testnevelést tanít. A nyolcvanas évek eleje A két kislány játékaikkal mentek. A Kis-Dunán megtanultak evezni. A dunai sátras kirándulások, evezôtúrák életformájukká váltak. Judit és párja ma a nyugdíjkorhoz közeledvén szabad idejüket változatlanul a Kis- Dunán, az Angyali-szigeten töltik. Varga Judit a II-es számú (ma Erkel Ferenc) általános Judit úszópalántákkal

7 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI FAMÍLIÁK 5 Judit osztálya (el)ballag ugyanakkor Csepelen ban költöztek vissza a Wekerlére. Épp akkor szervezôdött a Wekerlei Társaskör újbóli életre lehelése. Újlakiné Gazdag Judit és Geleta Károlyné hívta. A lokálpatrióta beszervezésével nem volt nehéz dolguk. A Dobó Katica u. 66- ban elindult a Wekerlei Társaskör Egyesület mûködése. Judit a házassággal a Bognárné Varga Judit nevet vette fel. Férje János. Ahogy ô mondja: a Franzstadtból jött. A Kandó Kálmán Technikumban szerzett technikusi végzettséget. Évtizedekig a híradástechnikai szolgáltató szektorban, majd az építôiparban jeleskedett. Ma nyugdíjas. Édesanyját követi 1976 karácsonyára életük legszebb ajándékát kapták, megszületett lányuk Monika (sic! a szerk.) Az általános iskolát a Pannóniában, testnevelési tagozaton végezte. Utána a Vásárhelyi Pál Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskolába járt. Moni a Mûegyetem kórusában énekelt. A sportban sok mindent kipróbált: úszott, teniszezett, kosarazott, síelt. A korcsolyázást és az evezést kisgyerekkora óta ûzi. Monika anyját követi. Elvégezte a TF edzôi szakát. Jelenleg Kiss Miklósnak segít a Szpariban. Két gyermeke van. Beliczay Bendegúz négyéves, Léna a nyáron lesz kettô. Judittal a Nádasdy utcai otthonukban beszélgetünk. Minden mondatából kiviláglik, egész élete az úszás és a gyerekek oktatása volt. Sok szülô adhat hálát az Istennek, hogy Varga Judit nem maradt az elsô tanult szakmájánál, a vegyésztechnikusságnál. Nem nekem való volt, hogy nyolc órán keresztül egy gramm mákot mérjek, vagy a csavargyár laborjában a csavarok szakítószilárdsága felett elmélkedjem. óta a Pannónia Általános Iskola pedagógusa. Örömére elsôtôl kezdve nyolcadikig viszi a gyerekeket. Olyan szeretettel beszél volt és mai tanítványairól, hogy alig van szívem leállítani. Tanítványai közül egyet mégis meg kell említenünk. Egerszegi Krisztinának testnevelôje és osztályfônöke volt. A tanítás mellett évtizedek óta a Budapesti Spartacusban oktat úszást ben a Kiváló Ifjú Pedagógus-pályázaton indul. Pályamûve egy, az I-es számú iskolával szembeni térre tervezett játszótér és KRESZ-park volt. Talán emlékezik a kedves olvasó, akkoriban egy háztartásitüzelôolajkút éktelenkedett a park szélén, a park pedig a kutyák illem-, a motorosok találkahelye volt. A pályamunka díjat nyert. A megvalósítás azonban csak egy évtizeddel késôbb, más formában valósult meg. Judit kitartó munkálkodása és talpalása meghozta gyümölcsét. Fiatal házasként a mai Europark helyén, az egykori Dugonics utcában lakott, munkahelye Csepelen volt. Természetesnek tûnt, hogy ott igényelt lakást. Aztán itt a Wekerlén, a Pannónia Általános Iskolában kapott állást, lakást Moni és gyermekei Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesületének (AGYME) asztmanôvére szeretettel várja szeptember 5-én vasárnap ig az AstraZeneca "Cél az egészség!" buszán az asztmával, allergiával kapcsolatos kérdéseket. A tanácsadáson kívül a buszon lehetôség van vérnyomás mérésre is. ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS GYERMEKEK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE WEKERLE A Wekerlei Társaskör Egyesület tájékoztató lapja Szerkesztõ: Vereckei Zoltán Szerkesztõbizottság tagjai: Deák Márta, Mérai Horváth Gusztáv, dr. Mosonyi Annamária, Nagy Tamás, Szakács Gusztáv, Tóth Pál, Szeitz János, Romhányi András. Felelõs kiadó: Katona Áron Sándor, WTE-elnök A szerkesztõség címe: 1192 Bp., Kós Károly tér 10. Tel.: Nyomda: SERIART Nyomdaipari Stúdió Megjelenik negyedévenként 6000 példányban A szerkesztõség a kéziratok tartalmáért nem vállal felelõsséget.

8 6 WEKERLEI ISKOLÁK WEKERLE 2004/3. Akikre büszkék lehetünk KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA München, Német Nagydíj: 1. helyezés (akrobatikus kategória) München, Német Nagydíj: 2. helyezés (modern kategória) Iskolánkban a 2003/2004. tanév végén a következô Kinderfesztivál döntô: 1. helyezés tanulóink lettek kitûnôk: Európabajnokság, Hollandia: 3. helyezés 1. a Keresztes Dávid, Dániel Béla József, Palotai Bálint, Illy Firéne Orsolya, Körmendi Karola, Tóth Gergô 1. b Hoang Le Huyen, Lakatos Boglárka, Örlôs Ádám, Zimányi Ádám 2. a Adorján Ramóna, Csabai Luca, Dénes Orsolya, Farkas Nikolett, Gyomlai Imre, Hegedûs Fanni, Kiss Tamás, Mellen Krisztina, Papp Dóra, Schmidt Angéla, Várnai Dorottya 2. b Bársony Borbála, Bödecs Szonja, Hodruszky Zalán, Kôhalmi Péter, Oroszki Dóra 3. a Benkô Zsolt, Hauser Bence, Lakatos Bence, Lehoczki Zoltán, Somfai Stefánia 3. b Csonka Dávid, Knausz Anna, Körmend Szabolcs, Nagy Jenô, Rónaky Petra 4. a Bogárdi Ádám, Császár Terézia, Hernádi Kornélia, Jakab Diana, Lénárt Karolina, Palotai Eszter, Susánszky Péter 4. b Trunkó Krisztina 5. a Kováts Patrik 5. b Adorján Krisztián, Beluch Ádám, Katona Szonja, Kónya Viktória, Seregi Bernadett, Szûcs Dóra 6. a Balogh Samu, Szabó Hanna, Jakab Cintia 6. b Húnfalvi Krisztina, Medvigy Léna 6. c Kótai Dávid 7. b Heincz Norbert, Susánszky Eszter 8. a Beluch Dániel, Csapó Lilla, Kótai Dóra, Molnár Júlia 8. b Dudás Vajk Kós-díjasok: Császár Terézia 4. a, Papp Sára 4. a, Seregi Bernadett 5. b, Balogh Samu 6. a, Hegedûs Kinga 6. a, Jakab Cintia 6. a, Nagy Norbert 6. a, Szabó Hanna 6. a, Húnfalvi Krisztina 6. b, Gasparek Zsófia 6. c, Kótai Dávid 6. c, Susánszky Eszter 7. b, Beluch Dániel 8. a, Csapó Lilla 8. a, Csikós Blanka 8. a, Kótai Dóra 8. a, Papp Edina 8. a, Ábrahám Dániel 8. b, Dudás Vajk 8. b, Kocsis András 8. b, Lakatos Dániel 8. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Élen a tanulásban élen a sportban kitüntetést kapott: Jakab Diana 4. a és Palotai Eszter 4. a Budapesti és országos versenyek Fôvárosi népdalverseny ARANY minôsítés: Gombai Eszter 6. c Budapesti területi tornaverseny I. forduló: I-II. kcs.: 4. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Kerek Viktória 3. b, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b II. forduló: I-II. kcs.: 3. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Mucs Viktória 4. b, Rónaky Petra 3. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapesti bajnokság és országos területi tornaverseny I-II. kcs.: 12. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.:11. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapest bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Országos bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Labdarúgás Országos NIKE-kupa I-II-III. korcsoport: budapesti 3. helyezés Fitness showtánc egyéni kategória: Kézér Eszter eredményei: Szerbia Nemzetközi Bajnokság: 2. helyezés ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Kitûnô tanulók 2003/2004 tanévben 1. a Balogh Sára, Brgmunts Hermina, Fejérvári Máté, Györkös Marcell, Jankura Szilvia, Khayauti Sára, Marthi Péter, Molnár Dorottya, Nándorfi Szofi, Papp Vanda, Szücs Roland, Tóth Boglárka 1. b Busai Anna, Endrédi János, Forgács Krisztina, Iváncsics Máté, Iványi Mirjam, Jávori Zsófia, Kabdebó András, Kliment Lilla, Kovács Mária, Lôrinc Mónika, Móczán Marcell, Plajner Kitti, Scwarczkopf Lotti, Somogyi Roxána, Székely Anna, Várhegyi Flóra, Véner Eszter, Bieliczky Míra 2. a Ballagó Katalin, Dévényi Bálint, Dikker Vanda, Komár Éva, Major Boglárka, Perlaki Laura, Pétendi András, Raab Nikolett, Simon Barbara, Tomolák Bence 2. b Fogarassy Lili, Hóka Tímea, Horváth Bálint, Kalló Kristóf, Karsai Noémi, Mann Evelin, Paál Alexandra, Rothman Ákos, Rubold Bálint, Siklódy Eszter, Székely Fanni, Turóczy Fanni, Farkas Anna 3. a Bajnok Viola, Burinda Fabrice, Kövecses Gréta, Meilinger Nóra, Molnár Szabrina, Nagy Felicia, Rózsa Rufina, Szinger Beatrix, Tepliczky Csilla, Trapp Szabolcs 3. b Bank Nóra, Hartenstein Péter, Kisfaludy Lilla, Kliment Kristóf, Páris Alexandra, Somodi Emese, Székely Eszter, Tarnai Réka 4. a Balog Zsuzsa, Horváth Attila, Kvotidián Ágnes, Mogyorósi Fanni, Molnár Viktória, Papp Ádám, Simon Dóra, Szellmann Szofi, Tomolák Ádám 4. b Kabdebó Noémi, Csanádi Sára, Rothman Dóra, Kovács Réka, Berta Réka 5. a Benedek Krisztina, Ferenczi Flóra, Surmann Áron, Maróti Jozefina, Mohács Péter, Raab Betti, Reményi Réka, Sáfrány Írisz, Varga Boglárka 5. b Erényi Eszter, Hartenstein Ádám, Kiss Enikô, Liptai András, Kónya Sára, Memeti Kitti 6. a Barabás Júlia 6. b Iványi Gyöngyvér, Fogarassy Eszter, Kanyó Kinga, Sterl Alexandra, Kristóf Katalin 7. a Turcsányi Zsófia Mesemondó verseny 3. hely Balogh Sára 1. o. Mesemondó verseny 3. hely Pádár Levente 4. o. Versmondó verseny 2. hely Balogh Sára 1. o. Versmondó verseny 1. hely Rubold Bálint 2. o. Olvasás verseny 1. hely Gönczi Dávid 2. o. Helyesírás verseny, 1. hely, matematikaverseny 1. hely Kabdebó Noémi 4. o. Matematika-csapatverseny 3. hely Kabdebó Noémi, Horváth Attila, Balog Zsuzsanna Népdalverseny: arany minôsítés Tahon Tímea 5. o. Helyesírási verseny: 2. hely Raab Bernadett 5. o. Német OÁTV 3. hely Turbucz János 7. o. Német OÁTV 2. hely, angol játékos vetélkedô 3. hely Balogh Zoltán 8. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Liptai Miklós 6. o. Német vers- és prózamondó verseny 1. hely Dikker Vanda 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Tomolák Bence 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Radjanovic Alexandra 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Mogyorósi Fanni 4. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Sáfrány Írisz 5. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Freisenhan Ádám 8. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Széphegyi Nóra 8. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Kovács Réka 4. o. Kispesti kalandozások 1. hely 7. a osztály csapata Kispest English Competition 1. hely Fórika Noémi 5. o. Matematikaverseny területi 1. hely Székely Eszter 3. o. Sakk-diákolimpia 3. hely Józsa Lajos, Barabás Tamás, Telek Soma Sakk-diákolimpia 3. hely Dikker Olivér, Pálmai Filemon, Pálmai Bálint Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Szellmann Réka 2. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Busai Anna 1. b. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Kövecses Gréta 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Tepliczky Csilla 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 3. hely Zelenák Franciska 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Barabás Tamás 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Horváth Attila 4. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Horváth Attila, Tomolák Ádám, Raza Hassán (csapat) Kispesti úszóverseny 1. hely Hajdú Melinda 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Szabó Annamária 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Ferenczi Flóra 5. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Tepliczky Csilla, Kövecses Gréta, Zelenák Franciska Sakk-diákolimpia 2. hely Dikker Vanda, Szellmann Réka, Karsai Noémi PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA Versenyeredmények Kerületi tanulmányi versenyek: Döbrönte Anna 3. o. Versmondó verseny 3. hely Zrinszky Réka 3. o. Versmondó verseny 2. hely Csöndör Zsolt 4. o. Olvasásverseny 4. hely Vági János Dávid 1. o. Versmondó verseny különdíj Bartus Rita 5. o. Matematikaverseny 2. hely Bertyák Ágnes 7. o. Herman Ottó biológiaverseny 1. hely Szollár Anel 8. o. Herman Ottó biológiaverseny 3. hely Bartus Gergely 7. o. Nyelvünkben élünk 3. hely Csiki Viktória 8. o., Szollár Anel 8. o., Somogyi Miklós 8. o. Szent László történelemverseny 3. hely Varga Bence 7. o. Informatika-, szövegszerkesztés-verseny 3. hely Jakab Márk 7. o. Vers- és prózamondó verseny 1. hely Dávid Richárd 7. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Patai Csaba 5. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Mondik Noémi 6. o. Rajzverseny-festés 2. hely Nemes Dóra 7. o., Bertyák Ágnes 7. o., Süle Márton 7. o., Mondik Noémi 6. o. Ker. önkormányzati aszfaltrajzverseny 1. hely Máté Lujein 6. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Jakab Márk 7. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Kovács Zsanett 7. o. Angol vers- és prózamondó v. 3. hely Egyéb versenyek: Czérna Dorottya 5. o. Litterátum országos angolverseny 1. hely Lukács Gábor 5. o. Litterátum országos angolverseny 8. hely Zrinszky Réka 3. o. Országos bátaszéki matematikaverseny 15. hely Vôneki Kitti 4. o., Kiss Csilla 4.o. Egészséges életmód verseny 1. hely Básti Dóra 3. o., Plank Ádám 3. o. 1. hely Endrédi Fanni 3. o., Szeghy Dorottya 3. o. 2. hely Sportversenyek Európa-bajnokság (Hollandia) Bálint Fanni 7. o., Bodnár A. 8. o. Nemzetközi Táncszövetség egyéni és duó verseny 1. hely Úszás: budapesti országos 4x50 m váltó II. korcsoport Törzsök Brigitta 4. o., Varga Viktória 4. o., Orosz Viktória 4. o., Nánási Noémi 5. o Czabaday T. Dorottya 2. o. 50 m mellúszás m hátúszás Horváth Dávid 1. o. 50 m gyorsúszás m mellúszás Juhász Dóra 5. o., Zalán Sarolta 7. o., Dancsó Fruzsina 6. o., Berky Lilla 6. o., Pacsay Klaudia 6. o., Fôzô Krisztina 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport 2. 2.

9 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI ISKOLÁK 7 Czmarkó Gergô 6. o., Horváth Gergô 6. o., Pulai Bence 6.o., Veszprémi Tamás 6. o., Gábor Kristóf 6. o., Bernek Péter 6. o., Kékesi Krisztián 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport Lakatos Roland 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Kovács Réka 8. o. 100 m mellúszás IV. korcsoport Sztovics Andrea 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Bernek Péter 6. o. 100 m hátúszás III. korcsoport Németh Boglárka 8. o., Makay Melinda 8. o., Kovács Réka 8. o., Vörös Anita 8. o., Sztovics Andrea 8. o., Nemes Dóra 7. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Veres Ádám 7. o., Király Attila 7. o., Albert Kornél 7. o., Barkaszi Gábor 7. o., Nagy Richárd 7. o., Lakatos Roland 8. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Német katonák az iskolában A mai számban nem folytatjuk az iskolák történetét, mert a tavasz végi és nyári idôszak alkalmatlan arra, hogy adatokat szerezzünk be. A IV-es számú iskola (ma: Fôvárosi Átmeneti Gyermekotthon és Általános Iskola) történetével a karácsonyi számban ismerkedhet meg a nyájas olvasó. Azért ebben a rovatban is van közlendônk. Levelet kaptunk egy magát szemtanúnak nevezô polgártól, amelyben tévedésünkre hívja fel a figyelmet. A rovat szerkesztôje még nem élt a szóban forgó esemény idôpontjában, így csak mások elbeszélésére, dokumentumokba foglalt feljegyzésekre hagyatkozik. Azok igazságtartalmáról semmivel sincs jobban megbizonyosodva, mint az itt közölt levélben állítottakról. Természetesen, mi sem úgy értettük, hogy a telepre zúdult a szônyegbombázás, hanem Budapest ilyen jellegû megtámadásakor esett áldozatul jó néhány wekerlei épület. Szívesen vesszük mások emlékezését is. Nagy Dancsó Fruzsina 6. o. uszonyos- és búvárúszás Dancsó Márton 4. o. uszonyos- és búvárúszás Flór Nándor 6. o. sportakrobatika Bertyák Ágnes 7.o. sportakrobatika Idul Mikolett 6.o. ritmikus gimnasztika 5. Sípos Nóra 8. o. ritmikus gimnasztika 6. Egyéb sportágak: Kaló Julietta 4. o., Vôneki Kitti 4. o., Madaras Cintia 4. o. csoportos labdagyakorlat Molnár Fruzsina 4. o., Molnár Tímea 4. o., Szegedi Mercédesz 4. o., Molnár Tímea 4. o. ritmikus gimnasztika Kardos Orsolya 2. o., Harcsa Cintia 2. o., Gábor Anna Laura 2. o., Virág Andrea 3. o., csoportos labdagyakorlat 2. Horváth László 6. o., Zugor Péter 6. o., Szôr Olivér 6. o., Czeglédi András 6. o., Schönek Dávid 6. o., Treit Soma 7. o., Borsós Norbert 5. o., Egervári Oszkár 5. o., Mecséri Balázs 5. o., Mucsi Bence 5. o., Sulák Ádám 5. o., Zalán János 5. o., Simon István 5. o. kosárlabda 2. Testnevelô tanárok: Bognárné Varga Judit, Maróthyné Rákóczy Zsuzsa, Mucsiné Nagy-Pál Adrienn Edzôk: Egressy János, Pecsics Zsuzsa, Muszil Zsuzsa, Deák Katalin, Maroshévizi Krisztina A Pannónia Általános Iskola kitûnô tanulóinak névsora technikai okok miatt hiányzik a lapból. KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM Kitûnô tanulók: Kôhler Attila 8. c., Bárdos Barna Hunor 8. c., Köles Hajnalka 9. a., Karizs Krisztina 11. c. Jeles tanulók: Bujtor Dávid 7. c., Csajbók Zoltán 8. c., Horváth Miklós 8. c., Takács Krisztián 8. c., Abonyi Dániel 9. b., Zomborka Edina 10. a., Réfi-Oszkó Dániel 10. a., Novák Barbara 10. a., Harmath Szilvia 11. c. Kitûnô érettségi vizsgát tett: Kováts Dóra 12. c. Jeles érettségi vizsgát tett: Molnár Boglárka 12. a., Ferenczi Sándor 12. c., Zelenka Nóra 12. c. Horváth Mihály történelem tanulmányi versenyen 3. helyezést ért el: Pál Zoltán 10. a.

10 8 M VÉSZET WEKERLE 2004/3. Kerékgyártó László Találkozások Valami fontos ügyben továbbállunk, majd legközelebb talán többet kérdezünk, mondunk. Derûsen magunkkal visszük arcvonását, a régit és a most látottat, majd olvasatlan óriásplakátok közt téblábolva álmodunk új tájat, otthont, gyermekkort. Áfa nélküli házikolbászt, szalonnát, hamvasan viruló otellót, ôrölt gabonánkból régi ízt, új illatot. Árnyainkhoz megfogjuk a fényt, és helyére tesszük lágyan, derengôn, sikítón. Várad-váram, váram-várad széthordva megfoghatatlanul. Magyar nyelvû kultúránkkal mi mindig, mindenütt váradiak vagyunk. Néha öszszefutunk, mint halraj intünk, szétrebbenünk, hisz HOLNAP ismét találkozunk, vagy már nem. Mit gondolt Balogh István, amikor már nem rótta tovább vándorútját? Kós Károly ráncaiból is kisimult az erdélyi vonás. Mit érez a falfirkász, ha nem írja le NagyVárAd!? Mondjátok el mindenkinek...

11 Várjuk kedves vendégeinket! Minõséget elérhetõ áron! Tisztelt wekerlei Polgárok, kedves Vendégeink! Köszönjük megtisztelõ bizalmukat, és reméljük, hogy magas szintû szolgáltatásunkkal ezt a jövõben is kiérdemeljük. A közeljövôben megrendezésre kerülô wekerlei-napok rendezvényein a Kós Károly téren szeretettel várjuk Önöket: látványkonyhával, grillezett ételekkel, csülkös bablevessel, csapolt sörrel. A rendezvényhez kapcsolódva a Wekerle Étterem is kibôvített napi kínálattal várja Önöket! Nyitva tartás: hétfõ szombat óra között. vasárnap és ünnepnap óra között. Cím: Budapest XIX., Pannónia út 15. Telefon / fax: ,

12 10 NÉZZEN JOBBAN KÖRÜL! WEKERLE 2004/3. Tóth Pál rovata 25. rész Májustól megnôtt a társaskör forgalma. Jó volt látni a telep építészeti jövôjét szabályozó tervezetet és rajzi mellékletét kutató, értelmezô lakosokat. Remélem, javaslataikkal és észrevételeikkel javították, segítették a szakemberek és az önkormányzat munkáját, hiszen a telep lakosai ismerik igazán házuk, közvetlen környezetük és a telep életét, építészeti változásait és következményeit, még ha eddig nem voltak tudatában, hogy mit lehet építési engedéllyel vagy anélkül bontani, építeni, illetve változtatni. Ugyancsak nagyobb lett a wekerletelep.hu weboldal fórum oldalán a telep szabályozásával kapcsolatos érdeklôdôk száma, melynek csak örülhetünk. Sajnos ott is és az olvasói visszajelzésekbôl is kicseng az ügyek elintézésének szabályozottsága és tisztasága iránti kételkedés. Korábbi számainkban többször is írtam már errôl. Szándékom akkor is az volt, hogy olyan jelenségekre hívjam fel a figyelmet, melyek sértik a jó szándékú és jogkövetô magatartású lakosok becsületét, ha látják és elszenvedik az ellentétes magatartásúak elônybe kerülését. Ehhez állítok össze a következôkben újabb példákat. 85. Átláthatóság A közelmúltban egy olyan konferencián vettem részt, ahol a városházák mûködésének átláthatósága volt a téma. A találkozó nemzetközi volt, már tavaly elkezdôdött a megbeszélés, és minden évben más ország vállalja a rendezést. Jó volt tapasztalni a civil szervezetek egyre növekvô szerepvállalását, A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt. megbízásából, az FCSM Mélyépítô Kft. kivitelezésében közcsatorna átépítése történik a Bubapest XIX. kerület Esze T. utca, Kenyérmezô utca és Hungária út között, valamint a Kenyérmezô utca, Esze T. utca és Ady E. út között. A kivitelezési munka tervezett ideje: Esze T. utca: június 28. augusztus 8. Kenyérmezô utca: augusztus 9. október 3. A munkavégzés több ütemben Ügyeink intézésérôl és a résztvevôk törekvését az ügyintézés átláthatóságának növelésére. Mi a fô elvárás? Megfelelôen szabályozott, következetes és gyors legyen az ügyintézés. Az ember lehetôleg egy helyen intézhesse ügyeit, és alakuljon ki az a véleménye, hogy azokat egyenlô mércével intézik. Folyamatukban ismerhesse meg a városházák ügyeit, és az ún. elégedettségi mutatója nôjön. Néhány negatív példát mutatok be az alábbiakban: a városházán benyújtott dokumentációk átvétele nem tételes; a jegyzôkönyvek formailag és tartalmilag hiányosak; a hasonló tartalmú ügyek elintézésének folyamata, idôtartama és kimenetele nagyban eltérô; mûködik az ismeretségi mutató (negatív és pozitív eredménnyel); nem követhetôk a bizottsági munkák; a honlapok hírei elavultak, illetve hiányosak; a pályázatok elbírálása és a munkák lebonyolítása nem követhetô; a közmeghallgatások formálisak; a civil szervezetek beleszólása erôsen korlátozott; a beadványok és panaszok elvesznek a fiókokban; a városházi válaszadások elnagyoltak és nem kielégítôk; a tisztségviselôk információinak átadása jogtalan elônyhöz juttatja a neki kedvezményezettet; jó kapcsolatokra hivatkozva pl. a tervezô jogtalan elônyhöz jut, ugyanakkor a megbízó is jobban jár az ügyek gyorsabb elintézésének reményében; a beszámolók hiányosak vagy hibásak; nem mûködik a belsô ellenôrzés; nincs együttmûködés a belsô és külsô ellenôrzés között; függôségi viszony miatt nem mûködhet jól a belsô ellenôrzés; a közgyûlés nem tárgyalja meg a külsô ellenôrzés jelentését; Közcsatorna átépítése, földkábelmunkák történik, az elsô ütem az Esze T. utcai szakasz építése volt. A Kenyérmezô utcai kivitelezés négy ütemben történik, az elsô ütem az Esze T. utcától indult. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokat ideiglenesen lezárják. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosság részére szórólapot készített, amelyet minden ingatlanba eljuttat. Az ELMÛ megbízásából elektromos földkábel-rekonstrukciós munkák kivitelezésére kerül sor a Kolozsvár u. 95.-tôl a Szabadka utcán, a Pozsony u. érintésével a Méta utcáig július 21. és szeptember 30. között; a Fôvárosi Gázmûvek Rt. megbízásából gázvezetékrekonstrukciós kiviteli munkák kezdôdtek az alábbi utcákban: Baross u. (Pannónia út Mikes u.) július 26. szeptember 3.; Gutenberg krt. (Tass u. Kapisztrán u.) július 23. augusztus 17.; Kapisztrán u. (Hungária út Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; nem javítják tevékenységüket a városházák a külsô ellenôrzés javaslatai után; nincs folyamatos, következetes és megfelelô ügyfél-elégedettségi felmérés. 86. Falon kívül Kezdôdött telepünk házainak elcsúfítása a gázvezetékek szerelésével. Otrombaságát még növelte a városi gázvezetékhez kötôdô nagy átmérôjû vezetékméret és az azt kötelezôen hôszigeteléssel ellátott héjalás. Késôbb a vezetékméreteket csökkenteni lehetett, de ki kérte számon azoknak a már RRT szerint is falba süllyesztett kivitelét? Jött a várva-várt telefonhálózat, keresztül-kasul vezetve kerteken, hogy utána a falhoz rögzítve eljusson lakásunkba. Késôbb, a tömeges telefonbekötések után elkezdôdött a vezetékek mûanyag csôcsatornába vezetése, mit sem törôdve az RRT elôírásaival. De ki kérte akkor számon? Jött a különbözô kábelcsatorna-hálózat, késôbb egymás mellett az új, az újabb, fittyet hányva a telep homlokzati képének. Ezt sem ellenôrizte senki. Az utóbbi tizennégy évben megépült fémlemez füstcsövekrôl most nem beszélek, mert megér egy külön misét. És végül a légkondicionáló egységekrôl annyit, hogy ennek homlokzati megjelenését is korlátozza a közben márt lejárt RRT, de senkit sem zavart, hogy kiépítése eleve építési engedélyköteles. Érdemes utánanézni, hogy fôvárosunkban, benne telepünkön hány helyen létezik homlokzaton kívüli klímaberendezés (vele együtt csôvezeték), és azok között hány tulajdonosnak van a kezében jogerôre emelkedett építési határozat. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok és sokszor gondok összegyûjtéséhez, az ezekbôl levonható tanulságok rendezéséhez továbbra is várjuk leveleiket a következô címre: Wekerlei Társaskör Egyesület (Tóth Pál), 1192 Budapest, Kós Károly tér 10. Tóth Pál Murányi u. (Zoltán u. Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; Gutenberg krt. (Hungária út Murányi u.) július 23. augusztus 17. A munkavégzés több ütemben történt. A kivitelezés közben az ingatlanok megközelítése biztosított lesz. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosságot közvetlenül is tájékoztatta. A munkák elvégzéséig kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Városgazdálkodási iroda (Egyéb részletek a 13. oldalon!

13 WEKERLE 2004/3. ÉPÍTÉSZET / OLVASÓI LEVELEK 11 Olvasóink írták Jelen rovatunkban két olyan ausztráliai olvasónkról kívánunk megemlékezni, akik lapunkért anyagi áldozatot is hoztak. Köszönjük az adományokat. Templom Zebegényben Kós Károly munkásságának nyomában Kós Károly korai, 1908-ban tervezett és elkészült mûvét látjuk. Határainkon belül az építésznek Budapesten kívül csak két mûve épült. Az eredeti vázlattervek szerint a templom falazatánál a rusztikus megjelenésû kôfal dominál, valamint a torony a fôhajó másik oldalán volt. A festett üvegablakokat is Kós tervezte, a belsô teret a gödöllôi mûvésztelep megalapítója, Körösfôi Kriesch Aladár festette 1912-ben. A templom kivitelezôje, ifj. Melczer Károly késôbb az építész családi házát, a Varjúvárat is felépítette. Szöveg és kép: Tóth Pál Vitéz Bányay László XVIII. kerületben, de már néhány év múlva a Wekerlére költözött a család. 55 éve él Ausztráliában. Személyesen még nem találkoztunk, csak telefonon társalogtunk. Kifogástalanul, választékosan és szinte akcentus nélkül beszél magyarul. Nagyon készül újra haza. Remélem, ellátogat hozzánk a Wekerlei Társaskör Egyesületbe és a lap szerkesztôségébe. Nagy Tamás A nekünk küldött üdvözlôlapjából kiderül: 1925-ben, a Szondy téren született, majd a Baross utca 48.-ban lakott. Részt vett az os forradalom és szabadságharcban. A XVIII. kerület nemzetôrparancsnoka volt elején már Ausztráliában élt, és szervezte az ötvenhatos szabadságharcosok szövetkezését. Alapító tagja az Októberi Felkelôk Szövetségének, majd a szervezet jogutódjának, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetségnek az elnökévé választották október 23-án. A szabadságharc 40. és 45. évfordulóján kibocsátották az Emlékkönyvet, amelybôl szerkesztôként egy példányt elküldött nekünk. Kívánjuk az elnök úrnak, hogy töretlen lendülettel és hazaszeretettel ápolja 56 hagyományát, és ne engedje kiveszni a sok tízezer kilométerre lévô haza emlékét. Isten tartsa meg jó erôben! Holmik Viktor Vagy ahogy a távoli országban ismerik: Victor Anthony Holmick, 1922-ben született a Lapzárta után kaptuk a hírt a távoli Sydneybôl, hogy vitéz Bányay László hosszan tartó betegségét türelemmel viselve, életének 80. évében, július 24-én visszaadta hívô lelkét Teremtôjének. Gyászolja a család, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetség, a Szent László Társaság, a Vitézi Rend, az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság. Nyugodjék békében!

14 12 WEKERLE 2004/3. Jártunkban-keltünkben címmel új rovatot indítottunk néhány számmal ezelôtt. Ebben a rovatban olyan látott-hallott dolgokról szeretnénk beszámolni, amelyek felvidítanak, meghökkentenek, megmosolyogtatnak vagy éppen felbosszantanak bennünket. Arra számítunk, hogy pár sorban megírják nekünk az olyan eseteket, amelyeket közlésre érdemesnek találnak. Szívesen vesszük a fotót is. Legyen ön is a lap munkatársa! Utcanévfeliratok Igen változatosak az utcanévtáblák a Wekerlén. Ízelítôül bemutatunk néhányat. Kós Károly tér közötti szakaszán. A tavasszal kibocsátott polgármesteri tájékoztatóban felsorolt további csapadékvíz-elvezetési munkálatok (hat utcaszakasz) július közepén még meg sem kezdôdtek, noha azok elvégzését májusra ígérték. Új létesítmények Új tornacsarnok épül a IV-es számú általános iskola udvarán. A Madách utcában, valamint a Petur utcában lakók és a Wekerlei Gyermekház látogatóinak régi óhaja teljesült: pormentes járda épült az eddig földes oldalon is. Gyephézagos lapokkal burkolt árkot építettek a Mészáros Lôrinc utca Baross utca Készül az új tornacsarnok A rossz példa Hôszigetelés A Wekerlén nyitott szemmel járó szemlélô mind gyakrabban találkozik a dryvitnak nevezett hôszigetelési módszer alkalmazásával. Az épületek térelhatároló falainak külsô hôszigetelésére Magyarországon a közel 30 éves dryvitrendszer a legelterjedtebb, bevált megoldás. Igen ám, de a helytelen kivitelezés egyrészt sok gondot okozhat, másrészt mivel homlokzatról, azaz társasházi közös tulajdonról van szó megvalósítása engedélyhez van kötve. A leggyakoribb probléma, hogy kontárok végzik el a munkát, s évek múlva a hôszigetelt felület leválik, beázik. Gond az is, hogy szinte valamennyi homlokzati hôszigetelési megoldásra ráragasztják a dryvit megjelölést, de annak ma is egyetlen cég a kizárólagos magyarországi jogosultja, hazai rendszergazdája. Minden közös tulajdonban álló épületrész megváltoztatása csak a társtulajdonosok hozzájárulásával történhet. A közgyûlés megkerülése sok-sok per kiindulása lehet. Tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az utcaképet, az épület jellegét is befolyásolhatja a hôszigetelés kivitelezése, ezért elôzetes építési engedélyt is be kell szerezni. (Az építési hatóság a közgyûlési határozatot is kérni fogja.) A telepen szépen megvalósított, valamint az épület küllemébe durván beavatkozó megoldásra is több példa található. (A zsalugátereket kivetôpánttal kell megtartani! a szerk.) Hiányzik egy tábla A Gomb utca zsákutca a Reviczky köz és a Nagykôrösi út között. Ezt azonban nem jelzi tábla, így sokan behajtanak a rövid és szûk utcába, s ezzel sok kellemetlenséget

15 WEKERLE 2004/3. 13 okoznak az ott lakóknak. Mindössze egy tábla hiányzik. Szélvihar Június 9-én este a fôvárost heves esôzéssel kísért szélvihar tépázta meg. Közelebbi lakhelyünket sem kímélte, amikor egy fa rádôlt az egyik Kós Károly téri ház tetejére. (Fotó: Nagy Koppány) Szennyvízcsatornák A Wekerle-telep egyes részein lakók évek (évtizedek?) óta panaszolják: rendre eldugul a szennyvízcsatorna, bûzös a környék. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek két, különösen rossz állapotban lévô csatornaszakasz kijavítását végzi ezekben a hetekben, hónapokban a városrészben. A Peterdy közben már megtörtént a csere, feltehetôen már az úttest aszfaltozását is elvégzik, amikor ez a cikk megjelenik. A Kenyérmezô utcában viszont a munka derekán tartanak, ha a tervezett ütemezés szerint haladnak. A cikk írásának idôpontjában pedig az Esze Tamás utcában cserélik ki az eltömôdött, rossz állapotú csatornát. Gazdag Tibor, a kivitelezô cég helyi munkavezetôje a cikk írójának több helyen is bemutatta: a közel százéves, betonból készült, tojás alakú szelvényû betoncsövek az elmúlt évszázad során szilárdságukat elveszítették, eltömôdtek, eliszaposodtak és elmozdultak. A fagyökerek a résekbe hatolva az összeillesztett szakaszokat szétfeszítették, a csövekbe bejutva terebélyes gyökérzetet növesztettek. (Lehet, hogy ezért olyan szép az Esze Tamás utcai platánsor?) A szenny lerakódását ezzel elôsegítették, ami az állandó duguláshoz vezetett. A szakember véleménye szerint tûzoltást végeznek. Az egész telepre ráférne egy komoly szennyvízcsatorna-rekonstrukció. Hulladékgyûjtés Mint arról már korábban hírt adtunk, a polgármesteri hivatal a Wekerlén is elhelyeztetett szelektív hulladékgyûjtô konténereket a Zalaegerszeg és Thököly utca keresztezôdésénél. Messzirôl felismerhetôk a színes tartályok. Örömmel tapasztaljuk, sokan töltögetik. Sajnos, gyakran az is elôfordul, hogy a megtelt edények mellé helyezik az odaszállított hulladékot. Több fér a konténerbe, ha a mûanyag palackokat összelapítva (és a kupakot így visszazárva) dobják be. Ahogy a reklámban is javasolják: tapossa, nyomja, szorítsa ki a levegôt belôle! Nagyobb baj, hogy meggondolatlan polgártársaink a szelektív hulladékgyûjtésbe nem tartozó szemetet is odavisznek, és imigyen hagyják hátra névjegyüket. Szöveg és kép: N. T.

16 14 CSERKÉSZÉLET / HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. Cserkészhírek Népes (400 fôs) luxemburgi cserkészcsapat látogatta tájainkat, ízlelgetve a magyar földrajz, történelem és táj érdekességeit. Altáboraikban jól megfért Pozsony és Nagy Imre neve. A képen látható fagúlák mindegyike egy-egy ôrsöt jelez, mivel a fôzést az ôrsök maguk oldották meg a kapott alapanyaggal és ételrecepttel. Tanúsíthatom, hogy a díszebédre fôzött gulyásuk, melynek meghívott vendége voltam, vetekedett sok étterem jó marhapörköltjével. A nyári nagytáborra való felkészülés jegyében elôtábort tartottunk a Gödöllô melletti Szent Jakabi erdészház közelében. Képünkön cserkészeink ismerkednek az erdészek lovaival. Május elsô hétvégéjén Balatonboglár fogadta szívébe elsô fôcserkészünk emlékét és emlékszobrát, mely elôtt a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának képviselôi is tisztelegtek. Ugyanezek a gyerekek (nem hiszem, hogy a magyaros gulyás hatására) a természet lágy ölén is jókat táncoltak. TARJÁNYI ANDRÁS cipész 1192 Budapest, Álmos u. 55. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig szombaton: Minden típusú cipõ, valamint táska javítása rövid határidõre! Keressen meg cipõproblémájával, megoldom! A cserkészcsapat a megjelenés elôtti napokban fejezte be nagytáborát a Pannonhalma melletti Józsa László Cserkészparkban. A meghívott kolozsvári vendégekkel közösen megélt tábor tovább növelte barátságunkat a határon túli cserkészekkel. Szöveg és kép: Szakács Gusztáv ANGOL NYELVSTÚDIÓ Budapest XIX., Dobó K. u. 74/2. Budapest XIX., Álmos u. 55. (Az EUROPARK-kal szemközti utcában) Beíratkozás, szintfelmérés: / MINICSOPORTOS OKTATÁS 4, ill. 6 fõs csoportok (kezdõ, középhaladó, haladó, kommunikációs órák, gyermek- és céges csoportok, nyelvvizsga-elôkészítés ORIGO, BME, PITMAN, London próbavizsgákat tartalmaz) Áraink 6 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 4 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 6 fõs csoport (heti 1x2 óra) 20 óra: Ft (áfával) ÚJ tanfolyamok kezdése: szeptember 27., 28., 29., és óráig régi csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni!

17 WEKERLE 2004/3. GYEREKSAROK / HIRDETÉSEK 15 Kedves gyerekek, drága kis barátaim! Juhász Magda rovata Ezt a levelet a Kis-Duna partjáról írom nektek. Biztos hallottatok már errôl a folyóról, hiszen Wekerléhez közel, Csepelnél kezdôdik és Tass községig tart. Mondhatjuk úgy, hogy a Csepelsziget egyik partját a Nagy-Duna, a másikat pedig az abból leágazó Kis- Duna övezi. Ennek a környéknek szép és gazdag az állatvilága. Sok itt a madár, gyakran látni mókust is. A vízen vadkacsák, hattyúk, szárcsák és búbos vöcskök úszkálnak. Fejét a vízbôl kiemelve sikló úszik, a sekély vízben rákok topognak. Békák, kagylók, apró halak szóval nagy itt a nyüzsgés. Sajnos elôfordul, hogy rossz emberek céltáblának tekintik a madarakat, és lelövik ôket. Tegnap egy harkálytetemet találtunk. Nem tudom, kinek volt útjában ez a hasznos madárka. Persze ilyen vagy ehhez hasonló eset máshol is elôfordul. A Wekerlén is van, aki bántja az állatokat. Többször hallani meglôtt cicákról vagy megmérgezett kutyákról. Az én kis tacskóm is így esett áldozatul. Az állatvédelmi törvény elkészült, de az állatoknak szükségük van a gyerekek védelmére és szeretetére is. Segítsétek ebben a munkában a jóakaratú felnôtteket, védjétek, óvjátok környezetetek élôvilágát! De kanyarodjunk viszsza a Kis-Duna partjára. Itt ülök egy stégen, s miközben ezt a levelet írom, fel-fel pillantok a horgászbotomra. Hiába, a hal nem jön. Az esô viszont igen, úgyhogy gyorsan fedél alá menekülök. Ma tehát nem harapnak a halak, de sebaj, az esô úgy zuhog, hogy hamarosan a halak is itt úszkálnak a parton, én meg csak úgy lazán összeszedem ôket, aztán zsupsz, bele a fazékba. Ma viszont csak szilvás gombóc kerül bele. Mikor estefelé ebédeltünk, azt mondogattuk: ez is jó. Alig tettük le az evôeszközt, jött az egyik szomszéd, és hozott egy nagy dévért, a másiktól rántott amurt kaptunk. Mi meg gombóccal kínáltuk meg ôket. Így aztán mindenki jól járt. Mi nem tudtunk halat, ôk meg nem tudtak gombócot fogni, mégis mindegyikbôl ettünk. Másnap sütött a nap, tehát már hajnali nyolc órakor bedobtam a horgot. Kicsit közel a parthoz, ezért aztán újra lendítettem a botot. Egy galamb rémülten menekült a fejem fölül, és akkor jöttem rá, hogy a nyárfára hajítottam a horgot. Próbáltam húzni, nem engedett, végül többszöri próbálkozás után elvágtam a damilt. Barátom, Ferike, a szomszéd 10 éves kisfia, bezzeg fogott egy törpeharcsát, éppen az én lábam elôtt. Közben észrevette a fejem felett lógó zsineget is. Egy ladikból addig húzta, amíg a faág le nem törött, majd diadalmasan átadta a már elsiratott horgászfelszerelésemet. Hogy a gyerekek milyen ügyesek! De ez még semmi! Elmagyarázta a bedobás tudományát is. Közben átgondoltam a helyzetet, és rájöttem, hogy nem is nagyon szeretek horgászni. Ennek persze több oka van. 1. A halak korán reggel harapnak (nem úgy, mint a kutyám, az bármikor), tehát a jó horgásznak korán kell felkelnie, sôt jobb, ha le sem fekszik. Én viszont szeretek aludni. 2. A halak mélyen a mederben járnak, én pedig nem tudok olyan messze bedobni. 3. Ha egy vak hal mégis ráakad a horogra, netán több is, egész nap a tisztításukkal és sütésükkel kell foglalkoznom. Kinek hiányzik ez a sok macera? Ferike kiabál: Magda néni, kapás van! Sziasztok, majd legközelebb elmesélem, hogy mit fogtunk! Addig is legyetek jók, készüljetek az óvodába, iskolába, én meg itt a parton ôrzöm a halakat. Sok szeretettel ölel benneteket: Magda néni WEKERLEI MOZGÁS-MÛHELY Foglalkozásvezetõ: Romhányiné Kovács Mária gyógytestnevelõ-testnevelõ tanár Telefon: , 06/ weblap: AEROBIk- TRÉNING GERINCTORNA (GYEREK-FELNõTT) JÓga alakformáló TRÉNING WEKERLEI FUTÓKLUB hastánc A foglalkozások helyszínei: A Kós Károly Általános Iskola külsõ tornaterme (XIX., Hungária út Vonás utca sarok) A Kós Károly téri katolikus templom Közösségi Háza (XIX., Pannónia út 26., templomkert) Ingyenes alakformáló óra a tornateremben szeptember 4-én (szombat) 9 órakor! Ipomoea Bt. TUJA-PIRISI Termelõi Kertészeti Áruda Budapest XIX., Kisfaludy u (Kisfaludy u. M5-ös sarok) Tel.: , fax: muskátlik, díszfüvek, egy- és kétnyári virágok gyümölcsfák, szõlõoltványok, bogyósok, rózsák, évelõk sziklakerti, balkon- és egyéb törpenövények díszfák, díszcserjék, örökzöldek, sövénynövények virágföldek, szervestrágya, mûtrágya, tápsó, tõzeg virágláda, virágedény, cserép, kerti szikla, fûmag dekor nádszövet, kéregmulcs, betonlapok, stb. Árusítás a Wekerle-napokon vasárnap a téren, a Társaskörrel szemben! Díjtalan szaktanácsadás, szakszerû kiszolgálás, akciók! TERMELÕI ÁRAK! A magyaros ízek fellegvára Szeretettel várjuk minden nap h-ig Vacsora: 23 h-ig 1196 Budapest, Esze Tamás u. 92. ASZTALFOGLALÁS: Törôcsik János asztalos Épület- és bútorasztalosmunkák készítése, javítása Telefon: 06-30/

18 16 HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. A XIII. Wekerle-napokon várjuk Önt és családját óriáspereccel és lángossal vasárnap a téren! Kínálatunk a cukrászdában a rendezvény alatt is változatlan. Házias sütemények, fôzött fagylalt. Kós Károly tér 3. Tel.: Nyitva tartás: kedd péntek: szombat, vasárnap: SHETLAND U. K. LANGUAGE & TRAVEL run by dr Katalin Udvardi ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA ÉS OLASZ NYELVOKTATÁS Célunk a minôségi nyelvoktatás Dél-Pesten. 40 órás tanfolyamaink a szeptember 13-i héten kezdôdnek. A tanfolyamok délelôtt és délután 8 tudásszinten indulnak. A tanítás 2 x 2 órás és 1 x 4 órás, normál (8 12 fô) és kis létszámú (5 7 fô) csoportokban történik. Szintfelméréssel a csoportokhoz való csatlakozás folyamatos. Vizsgafelkészítô tanfolyamok alap-, közép- és felsôfokon: Államilag elismert angol nyelvvizsgákra: IH Euro, ITK Origó, BME, ELC, Cambridge, Pitman Államilag elismert német nyelvvizsgákra: ITK Origó, BME, Goethe, Zertifikat Speciális ajánlatok: Gyermektanfolyamok minden korosztály részére! Egyetemi felvételi elôkészítôk. Szinten tartó társalgási csoportok. Szombat délelôtti tanfolyamok. Üzleti nyelvoktatás egyénileg és csoportban. Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények számára. Árak: Általános csoportok Vizsga-elõkészítõk Normál (8 12 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Kis létszámú (5 7 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Mivel nyelviskolánk rendelkezik akkreditált programmal angol nyelvbõl, az angol tanfolyamokat áfa nem teheli. A tanfolyamok helyszínei Kispest: Shetlan U. K. Nyelviskola (XIX. ker., Csaba köz 1.) Wekerlei Gyermekház (XIX. ker., Petúr u. 7.) Kós Károly Általános Iskola (XIX. ker., Hungária út 28.) Jelentkezés és szintfelmérés: telefonon vagy személyesen az alábbi címen: Tóthné dr. Udvardi Katalin Shetland U. K. Nyelviskola 1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel.: , Fax: Mob.: 06-30/ Üzenetrögz.: ANGLIAI, SKÓCIAI, ÍRORSZÁGI, NÉMETORSZÁGI ÉS MÁLTAI NYELVTANFOLYAMOK SZERVEZÉSE TEJTERMÉKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Vásároljon közvetlenül a gyártótól termelôi áron! KÍNÁLATUNKBÓL: extra minôségû trappista kimért házi tej és zacskós tej kimért tejföl és poharas tejföl túró Keresse emblémánkkal megjelölt üzleteinket a Kossuth téri piac új vásárcsarnokában!

19 KÜLDJÖN VIRÁGOT SZERETTEINEK! Rendelje meg kerti virágait, szobanövényeit! Dísznövények, ajándéktárgyak, házhoz szállítás Telefon: XIX., Ady Endre út 57. (a Templom térnél) Kevés a nyugdíja és elmúlt 70 éves? A Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata által létrehozott Lakásért életjáradék program az Ön segítségére szolgálhat. Rendszeres havi járadék mellett saját tulajdonú lakása, ingatlana értékének 10%-át egyszeri kifizetésként felveheti. Lehetõséget kínálunk, hogy nyugdíjaséveit biztos anyagi háttérrel élhesse. Érdeklõdjön és kérjen tájékoztatót irodánkban. OMEGA Közhasznú Társaság 1192 Budapest, Bercsényi u. 18. Tel.:

20 Kerékgyártó László művei. A festő kiállítása a Wekerlei Társaskör helyiségében szeptember 5-től tekinthető meg.

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató

VÁROS SOS VÁR A VÍZITÁBOR! Ingatlan bérbeadás. Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelôs kiadó: Kolti Helga igazgató Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok értékesítésére Cím HRSZ m 2 Bruttó ár Leírás Cseresznyés u. teteje 9188/1 1130 13.500

Részletesebben

Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti rendezvényünkön október 3-án, szombaton (esõnap október 4.)

Szeretettel várunk mindenkit Bükkös-parti rendezvényünkön október 3-án, szombaton (esõnap október 4.) KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 34. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 25. 34 Helycserés ébredés Örökségvédelem Szentendrén Az elmúlt hétvégén, a Kulturális

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. január 27., V. évf., 3. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Ajándékfürdõzés a vízibirodalomban Hátrányos

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Dorozsma lesz Szeged Harleme?

Dorozsma lesz Szeged Harleme? Alapítva 1990-ben Megjelenik Kiskundorozsmán és külterületein, 4300 példányban 1 közéleti lap Ami a Délmagyarból kimaradt Dorozsma lesz Szeged Harleme? Vérszegény kép Dorozsma problémáiról Dorozsma, a

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben