Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A"

Átírás

1 WEKERLE A W E K E R L E I T Á R S A S K Ö R E G Y E S Ü L E T T Á J É K O Z T A T Ó L A P J A augusztus 27. Tartalomjegyzék A XIII. Wekerlei Napok programja oldal Nagy Tamás: Wekerleiek elismerése oldal Nagy Tamás: Tizenhét gyermekük született oldal Fórum a Wekerlérôl oldal Tóth Pál: Az amerikai református énekkar koncertje oldal Nagy Tamás: Wekerlei famíliák Egy erélyes nô 2. rész oldal Akikre büszkék lehetünk oldal Nagy Tamás: Wekerlei iskolák oldal Kerékgyártó László oldal Tóth Pál: Nézzen jobban körül! Ügyeink intézésérôl oldal Közlemény oldal Tóth Pál: Kós Károly épületei oldal Olvasói levelek oldal Nagy Tamás: Jártunkban-keltünkben oldal Szakács Gusztáv: Cserkészhírek oldal Juhász Magda: Kedves gyerekek! oldal Megjelenik negyedévenként X. évfolyam, 3. szám Borító: Katona Áron Sándor felvétele Hátsó borító: Kerékgyártó László mûvei

2

3 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI NAPOK 1

4 2 A VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNT / DÍSZPOLGÁROK WEKERLE 2004/3. Wekerleiek elismerése Minden év június 11-én ünnepi képviselô-testületi ülésen adják át a városházán a Kispest díszpolgára, a Kispestért díjakat és más kitüntetéseket. Nem történt ez másképpen az idén sem. Négyen kaptak Kispest díszpolgára címet, tizenketten Kispestért díjat. Elôször adtak Kispestért oklevelet szervezeteknek. Itt most mi csak a wekerlei kötôdésû díjazottakat soroljuk fel. A kitüntettek teljes listáját és a díszpolgárok életútját a Kispest címû városházi kiadvány ismerteti részletesen. A Wekerlén élôk közül a kitüntetô Kispest díszpolgára címet 2004-ben id. Bánsági József és felesége érdemelték ki. Életútjukról a 2. oldalon számolunk be. A Kispestért díjat olyan élô személyeknek ítélik oda, akik mindennapi munkájuk során nemcsak rendkívüli teljesítményt nyújtanak, hanem azzal a kerület lakosságának, közéletének kiemelkedô javát szolgálják. Idén tizenketten részesültek ebben a díjban. Közülük wekerlei kötôdésû Fenyvesi Józsefné, a Munkás Szent József plébánia egyházi tanácsának tagja, valamint Sebôkné Kós Szilvia, az Erkel Ferenc Általános Iskola énektanára. Kiemelkedô szakmai tevékenységéért dicsérô oklevélben részesült Kiss Gáborné, a Kós Károly Általános Iskola igazgatóhelyettese. Kispest Gyermekeiért elismerô oklevéllel tüntették ki Somogyváriné Márovics Erikát, a Kós Károly Általános Iskola tanítóját. A kerületi lakosság érdekében végzett kiemelkedô tevékenységéért Kispestért oklevelet vehetett át a kispesti rendôrkapitányság. Valamennyi díjazottnak szívbôl gratulálunk! Forgalmi rend Ez év januárjában a Kispest Polgármesteri Hivatal városgazdálkodási irodája ismertette a Wekerle-telep forgalmi rendjérôl beérkezett lakossági észrevételeket, kéréseket. Február 2-án az önkormányzat városüzemeltetési bizottsága megtárgyalta a wekerlei csillapított forgalmi rendet ért kritikákat, a változtatásra benyújtott javaslatokat. A bizottságban megközelítôleg azonos álláspont alakult ki a közvélemény-kutatás alapján felvetett módosítási indítványok esetében. Egyedül a Rákóczi utca egyirányúsításának megszüntetése mellett és ellen voksoltak közel azonos számban. Március 17-én a polgármesteri hivatal, a kerületi rendôrség, a BKV Rt., a Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt., valamint a Fôpolgármesteri Hivatal szakértôi bejárást végeztek a telepen a forgalmi rend módosítását elôkészítendô. Július elején az alábbi közleményt juttatta el a polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodája szerkesztôségünkbe: Tisztelt Wekerlei Polgárok! A Wekerletelep évben bevezetett forgalmi rendjének immár második körös módosítására kerül sor az Önök véleményei, javaslatai alapján. A tavaly év végén meghirdetett felhívásra számos észrevétel, kérés érkezett, melybôl a szakbizottság négy módosítást tartott támogathatónak. Ezek a következôk: A Pannónia út védetté nyilvánítása a Kós Károly tér és az Álmos u. közötti szakaszon, 30 km/h sebességkorlátozással. (Ugyanúgy, mint a kispiac és a Hunyadi u. között a szerk.) A Kábel utca lezárásának megszüntetésével az Ady Endre út felôl az egyirányú forgalom bevezetése az Ady Endre út és a Corvin krt. közötti szakaszon. Az Esze Tamás utcában az egyirányú forgalmi rend megszüntetése a Hunyadi u. és a Rákóczi u. közötti szakaszon. A Tálas utcában zsákutca kialakítása az Ady Endre útnál lévô elzáró elemnek az önkormányzati telekhatár vonaláig történô beljebb helyezésével. A változtatásokról megrendelésünkre a forgalomtechnikai kiviteli tervek elkészültek. Az illetékes fôvárosi szervek jóváhagyását követôen kerülhet sor a megvalósításra. Nagy Tamás Tizenhét gyermekük született A kitüntetett házaspár Bánságiék az elsô házaspár, akik a Kispest díszpolgára megtisztelô címet megkapták. Régóta megérdemlik. Tizenhét gyermeket neveltek fel példás tisztességben, szeretetben. Bánsági Józsefné 1919-ben született Kiskundorozsmán. Ô maga is nagycsaládból származik, 13- an voltak testvérek. Számára nem jelentett szokatlan családi együttlétet a késôbb anyaként megélt szerep, mert már gyermekkorában hozzászokott. 14 évesen jött Budapestre dolgozni, és itt ismerkedett meg a wekerlei születésû férjével. Bánsági (Bednárik) József 1918-ban született. Szüleivel a Wekerlén, a Margit utcában élt. Negyvenkét évig dolgozott a MÁV-nál tisztviselôként, onnan ment nyugdíjba. Akkor MÁV-fôfelügyelô rangja volt október 11-én házasodtak össze. A Margit utcai szülôi házba költöztek, elsô öt gyermekük is itt született meg. Többszöri csere után horgonyoztak le jelenlegi otthonuknál óta élnek a Vonás (korábban Tárnok) utcai házban. Idén ünneplik házasságuk 65. évfordulóját. Az eltelt 2/3 évszázadnyi idô minden történése a családhoz, a gyermekekhez kötôdik. Istenfélô, mélyen vallásos emberek. Bánsági Józsefné 17 gyermeknek adott életet, tizenegy leánynak és hat fiúnak. A legidôsebb gyermek 1941-ben, a legfiatalabb 1964-ben született. A gyerekek közül tizenöten élnek, öten ma is Kispesten. A nagycsalád hagyományát a gyerekek is folytatták, közülük többeknek négy-hat gyermeke van. Ma már 59 unoka és 51 dédunoka aranyozza be a Bánsági házaspár hétköznapjait. A család szentsége, a gyermekáldás mindenekfelettisége talán sehol sem olyan nyilvánvaló, mint a Bánsági családban. Mint ahogy a szorgalom, a tisztesség és a szeretet sem lehet fontosabb érték máshol, mint a nagycsaládban. Ezek az értékek nemcsak gyermekeik, de mindenki számára példaképül szolgálhatnak. A 17 gyerek felnôttként Isten éltesse ôket! N. T.

5 WEKERLE 2004/3. SZABÁLYOZÁSI TERV / HITÉLET 3 Fórum a Wekerlérôl A kerületrészre készülô speciális szabályozási tervrôl tartottak lakossági fórumot június 15-én a Kós Károly Általános Iskolában. A téma aktualitását az adta, hogy a Wekerle-telep korábbi szabályozási tervének hatálya tavaly lejárt, és az önkormányzatnak újat kell készítenie. Szép hangverseny résztvevôi voltak azok, akik július 6-án az akkori nagy hôségben elmentek a református templomba hirdetett alkalomra. A zenés áhítat fô szereplôje az Amerikai Egyesült Államok Dél- Karolina államából jött charlestoni elsô skót presbiteriánus (református) gyülekezet énekkara volt. Amint azt megtudtuk, az énekkar alapító tagjai skót kivándorló református családok voltak. Az énekkar azokban a napokban hazánkat járta, így jutott el a telepünkre is. Koncertjeiken többször vett részt, néha velük együtt énekelt a budapesti Soli Deo Gloria kamarakórus. Az est elsô részében az esti áhítat részesei voltunk, mely a skót református egyház istentiszteleti rendtartása szerint folyt, tolmácsolással. A padokra tett kétnyelvû kiadvány segítségével követhettük a késôbb elhangzott kórusmûveket is. Öröm volt hallani, hogy a vendég kórus magyar szöveggel énekelt több énekünket. A két egyház lelkipásztora Donald Day és Alföldy-Boruss A fórumon Cserny Sándor, a várospolitikai és fejlesztési bizottság elnöke, Eördögh Gábor alpolgármester, dr. Balogh Pál képviselô, Gyulai István, Kispest fôépítésze, Katona Áron Sándor, a Wekerlei Társaskör Egyesület elnöke, valamint Szemerey Márta, a szabályozási terv tervezôje ismertette az elképzeléseket és válaszolt a lakossági kérdésekre. Elsôként Gyulai István fôépítész vázolta az új terv fôbb szempontjait, hangsúlyozva: a telep egységes arculatát a fôépületek adják, ezért az ezekkel kapcsolatos szabályozások akárcsak a korábbi tervben kiemelt fontosságúak. Elsôrendû szempontnak nevezte az értékmegôrzést, a fôépületek védelmét, ennek érdekében tetôtér-beépítés és bôvítés esetén a szabályozási terv feltételként írhatja elô a telep stílusához nem illeszkedô elôterek elbontását, a mûanyag nyílászárók eltávolítását, a régi ablakok és spaletták visszahelyezését, és egyéb, az eredeti állapot visszaállítására irányuló építési munkát. A terv javaslatokat ad a klímaberendezések és a közmûvezetékek elhelyezésére, szabályozza, milyen közmûépítmények emelhetôk a közterületeken, és nem engedi a csapadékvíz-elvezetô árkok betemetését sem. A fôépítész új elemként említette a melléképületek elhelyezésének problémáját, a készülô terv szerint ugyanis ezeknek a hátsó kertben, szerényen meghúzódva kell állniuk. Szemerey Márta tervezô a telep egyediségét emelte ki felszólalásában. Már a fórumon is több észrevétel hangzott el. Kiderült: a wekerleiek ragaszkodnak a telkek eszmei megosztásához. A lakóházakkal kapcsolatban megfogalmazódott, hogy az épületegyüttesek megjelenését rontó és szabálytalan építések lebontására kevés a három év, ezeket mintegy tíz év alatt lehet megvalósítani. Az emberek egyetértettek a mûanyag nyílászárók beépítésének, a spaletták leszedésének tilalmával. Többen hangsúlyozták az ellenôrzés fontosságát, hiszen ezzel hatékonyabban kiszûrhetôk a szabálytalanságok. Eördögh Gábor alpolgármester elmondta: az önkormányzat felelôssége nem fejezôdik be a rendelettel, a szabályok betartását típustervekkel kell segíteni. A fórum résztvevôi üdvözölték, hogy a bonyolult Dezsô a köszöntô után pár szóval bemutatta gyülekezetét, majd az amerikai lelkész építette homíliáját Lukács 11/1-11 gondolataira, amelyben Krisztus imádkozni tanította tanítványait. Az áhítat hangversennyel folytatódott. Újból élvezhettük a templom nagyszerû hangzását a kórusok és a nemrég kapott orgonajáték hallgatása révén. A mûsorban hat amerikai és egy magyar kórusmû hangzott el. Ráadásként Handel Messiás oratóriumából a Halleluját énekelték a kórusok, mindegyik keresztezôdésekben körforgalom létesüljön, fontosnak tartották jelzôlámpák telepítését a telep szélén lévô forgalmas csomópontokban, és javasolták, hogy az olyan keskeny utcákban, mint a Baross utca Ady Endre útra kivezetô szakasza, ne legyen buszforgalom. Az is kiderült, az emberek nem örülnek a Wekerle körbezárásának, szabadabb mozgást, a forgalmi rend ésszerûbb módosítását kérték. A Nagykôrösi úti zajvédô fal építését szükségesnek tartották, a Határ útiak viszont tiltakoztak a zajfogó miatt, mert szerintük a légszennyezés és rezgés problémáját nem oldja meg. Elkerülô utat szeretnének, de nem az ígéret szerinti 15 év múlva. A környezet védelmével kapcsolatban a fák gondosabb pótlását szorgalmazták, és többen felhívták a figyelmet a csapadékvíz- elvezetés hiányosságaira: csak az utakról vezeti el a vizet. Elhangzott: a régi azóta betemetett árokrendszer megoldotta az egész telep vízelvezetését. A rendelettervezetet július 15-ig a Wekerlei Társaskör Egyesületben tanulmányozhatták az itt élôk, ez idô alatt tehették meg javaslataikat, amelyekrôl szakmai értékelés dönti majd el, bekerülhetnek-e az új szabályozásba. A cikket változatlan formában vettük át a Kispest újságtól. Köszönjük.) Az amerikai református énekkar koncertje saját anyanyelvén. Így is jól hangzott! A zenét a hallgatóság állva hallgatta, dúdolta, ugyanis ezt a kórusszámot az amerikai reformátusok szokása szerint, mint közös záróéneket, így és együtt éneklik. Szép este volt. T. P.

6 4 WEKERLEI FAMÍLIÁK WEKERLE 2004/3. Egy erélyes nõ (2. rész) A Varga család története Nagy Tamás rovata Valamikor 8-9 évvel ezelõtt figyeltem fel rá. Az elsõ wekerlei napok egyikén. Kezében gigafonnal irányította a bicikliseket, rendezte a futókat, majd szinte ezzel egy idõben válaszolt adóvevõn keresztül az útbiztosítóknak. Elõzõ délelõtt láttam már a futballisták között, épp egy civakodást simított el. A kakaskodók közé állt, és ellentmondást nem tûrõen teremtett rendet. Amikor pedig a közel egy kilométerrel arrább pingpongozókhoz látogattam el, éppen akkor viharzott el onnan, hátrahagyva néhány utasítást segítõinek. Igen szép gyerekkorunk volt. Feledhetetlen. Ebben elsôsorban a család és nem utolsósorban a környezet játszott szerepet. emlékezik Varga Judit. Apu minden játékot elkészített nekünk: volt babaházunk bababerendezéssel, hintánk, libikókánk. Anyu habos, fehér ruhákban járatott minket, és soha nem kaptunk ki, ha összepiszkoltuk. Lelki szemeim elôtt van a kép, ahogy az a törékeny kis asszony akirôl viccesen azt mondtuk: vasággyal együtt nyom 47 kilót a húszliteres teli mosófazekat szép idôben vitte hátra az udvarra, ahol dúdolva mosott. Vasalás közben nekünk énekelt, miközben lábával lökte a hintát. Énekelt, mesélt, majd újra mesélt, s énekelt. Amikor zsúr volt nálunk, a környék összes gyereke hivatalos volt rá. Amikor nagyobbak voltak, a Kisfaludy utcába jártak korcsolyázni. Oda gyakran mentek együtt a kertszomszédságban lakó Szutrély fiúkkal. Barátaikkal végigjárták a hegyeket szánkózni. A hócipô alatt sokszor újságpapír melegítette a lábukat, de boldogan iskolába járt. Osztályukban az alsóban csak lányok voltak, felsôben lettek koedukáltak: négy fiút kaptak. Elsôs tanító nénije Megelle Bertalanné volt. Judit már elsôs korában segített tornaórát tartani. Elsôs korában! Szinte hihetetlen. Azt mondja, kis korától mindig tanítósdit játszott. Valóságos ördögfióka Judit eleven kisgyerek volt. Ha nem tanítaná egy egész iskola apraja-nagyját, azt mondanánk, valóságos ördögfióka. Vele mindig történt valami, rajta mindig volt flekk. Ahogy ô fogalmaz: az Ady moziban csak ô tudta elhagyni a télikabátját a legnagyobb hidegben, ki más akadhatott fenn a kerítésen, mint ô, s neki minden alkalommal elveszett valamije az uszodában. Kiskorától kezdve úszott, édesapja vitte a Csasziba. (Annak, aki nem ismerné e nevet, elmondjuk: Császár uszoda, ami a mai Komjádi uszoda mellett állt.) Judit már kisgyerekként Honvéd-drukker volt. Ebben nagy valószínûséggel közrejátszhatott az a körülmény is, hogy Puskás Öcsi édesanyja a Vargáéktól nem messze, a Rákóczi utca sarkán lévô tejcsarnokba nagy tálca krémessel állított be, ha gyôztek a fiúk. Márpedig gyakran tették ezt. A Császár uszodában 1958-ban Ölveczky Vilmos irányításával kezdte versenyszerû úszóéletét. A tehetséges és szorgalmas kislányt talán egy év múlva Rothermel Anna válogatott kézilabdakapus vitte a Honvédba, Tumpek Györgyhöz. A Tüzér utcai uszodában jegyezte el magát egy életre az úszással. Reggel hatra ment az úszóedzésre, onnan a suliba, majd délután kettôre vissza az edzésre a Tüzér utcába vagy a Margitszigetre. Együtt úszott többek közt az azóta országosan ismertté vált Kiss Lászlóval, Görgényi Istvánnal, Kiricsi Jánossal. Kiss a magyar úszóválogatott edzôje, Görgényi az ausztráloké, Kiricsi pedig a TF tanára. Egerszegit tanította Varga Judit középiskolába Óbudára, a Than Károly Vegyipari Technikumba járt. Az érettségi elôtt fejezte be a versenyúszást, de nem lett hûtlen az uszodához! Tumpek mellé szegôdött edzônek, társadalmi munkában a kicsiket oktatta. 19 évesen már Jutka néninek hívták. Utána a Testnevelési Fôiskolán úszóedzôi oklevelet szerzett. Ennek birtokában gyakorolhatta tovább a Budapesti Honvédban fôfoglalkozású edzôként azt, ami a szívéhez a legközelebb állt, áll. Oktatott. Szülés után átmenetileg elhagyta a vizesek világát. Általános iskolába ment tanítani. Elsô állomása Csepelen volt. Volt tanító néni és napközis. Az utolsó tizenöt évben csak testnevelést tanít. A nyolcvanas évek eleje A két kislány játékaikkal mentek. A Kis-Dunán megtanultak evezni. A dunai sátras kirándulások, evezôtúrák életformájukká váltak. Judit és párja ma a nyugdíjkorhoz közeledvén szabad idejüket változatlanul a Kis- Dunán, az Angyali-szigeten töltik. Varga Judit a II-es számú (ma Erkel Ferenc) általános Judit úszópalántákkal

7 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI FAMÍLIÁK 5 Judit osztálya (el)ballag ugyanakkor Csepelen ban költöztek vissza a Wekerlére. Épp akkor szervezôdött a Wekerlei Társaskör újbóli életre lehelése. Újlakiné Gazdag Judit és Geleta Károlyné hívta. A lokálpatrióta beszervezésével nem volt nehéz dolguk. A Dobó Katica u. 66- ban elindult a Wekerlei Társaskör Egyesület mûködése. Judit a házassággal a Bognárné Varga Judit nevet vette fel. Férje János. Ahogy ô mondja: a Franzstadtból jött. A Kandó Kálmán Technikumban szerzett technikusi végzettséget. Évtizedekig a híradástechnikai szolgáltató szektorban, majd az építôiparban jeleskedett. Ma nyugdíjas. Édesanyját követi 1976 karácsonyára életük legszebb ajándékát kapták, megszületett lányuk Monika (sic! a szerk.) Az általános iskolát a Pannóniában, testnevelési tagozaton végezte. Utána a Vásárhelyi Pál Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskolába járt. Moni a Mûegyetem kórusában énekelt. A sportban sok mindent kipróbált: úszott, teniszezett, kosarazott, síelt. A korcsolyázást és az evezést kisgyerekkora óta ûzi. Monika anyját követi. Elvégezte a TF edzôi szakát. Jelenleg Kiss Miklósnak segít a Szpariban. Két gyermeke van. Beliczay Bendegúz négyéves, Léna a nyáron lesz kettô. Judittal a Nádasdy utcai otthonukban beszélgetünk. Minden mondatából kiviláglik, egész élete az úszás és a gyerekek oktatása volt. Sok szülô adhat hálát az Istennek, hogy Varga Judit nem maradt az elsô tanult szakmájánál, a vegyésztechnikusságnál. Nem nekem való volt, hogy nyolc órán keresztül egy gramm mákot mérjek, vagy a csavargyár laborjában a csavarok szakítószilárdsága felett elmélkedjem. óta a Pannónia Általános Iskola pedagógusa. Örömére elsôtôl kezdve nyolcadikig viszi a gyerekeket. Olyan szeretettel beszél volt és mai tanítványairól, hogy alig van szívem leállítani. Tanítványai közül egyet mégis meg kell említenünk. Egerszegi Krisztinának testnevelôje és osztályfônöke volt. A tanítás mellett évtizedek óta a Budapesti Spartacusban oktat úszást ben a Kiváló Ifjú Pedagógus-pályázaton indul. Pályamûve egy, az I-es számú iskolával szembeni térre tervezett játszótér és KRESZ-park volt. Talán emlékezik a kedves olvasó, akkoriban egy háztartásitüzelôolajkút éktelenkedett a park szélén, a park pedig a kutyák illem-, a motorosok találkahelye volt. A pályamunka díjat nyert. A megvalósítás azonban csak egy évtizeddel késôbb, más formában valósult meg. Judit kitartó munkálkodása és talpalása meghozta gyümölcsét. Fiatal házasként a mai Europark helyén, az egykori Dugonics utcában lakott, munkahelye Csepelen volt. Természetesnek tûnt, hogy ott igényelt lakást. Aztán itt a Wekerlén, a Pannónia Általános Iskolában kapott állást, lakást Moni és gyermekei Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesületének (AGYME) asztmanôvére szeretettel várja szeptember 5-én vasárnap ig az AstraZeneca "Cél az egészség!" buszán az asztmával, allergiával kapcsolatos kérdéseket. A tanácsadáson kívül a buszon lehetôség van vérnyomás mérésre is. ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS GYERMEKEK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE WEKERLE A Wekerlei Társaskör Egyesület tájékoztató lapja Szerkesztõ: Vereckei Zoltán Szerkesztõbizottság tagjai: Deák Márta, Mérai Horváth Gusztáv, dr. Mosonyi Annamária, Nagy Tamás, Szakács Gusztáv, Tóth Pál, Szeitz János, Romhányi András. Felelõs kiadó: Katona Áron Sándor, WTE-elnök A szerkesztõség címe: 1192 Bp., Kós Károly tér 10. Tel.: Nyomda: SERIART Nyomdaipari Stúdió Megjelenik negyedévenként 6000 példányban A szerkesztõség a kéziratok tartalmáért nem vállal felelõsséget.

8 6 WEKERLEI ISKOLÁK WEKERLE 2004/3. Akikre büszkék lehetünk KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA München, Német Nagydíj: 1. helyezés (akrobatikus kategória) München, Német Nagydíj: 2. helyezés (modern kategória) Iskolánkban a 2003/2004. tanév végén a következô Kinderfesztivál döntô: 1. helyezés tanulóink lettek kitûnôk: Európabajnokság, Hollandia: 3. helyezés 1. a Keresztes Dávid, Dániel Béla József, Palotai Bálint, Illy Firéne Orsolya, Körmendi Karola, Tóth Gergô 1. b Hoang Le Huyen, Lakatos Boglárka, Örlôs Ádám, Zimányi Ádám 2. a Adorján Ramóna, Csabai Luca, Dénes Orsolya, Farkas Nikolett, Gyomlai Imre, Hegedûs Fanni, Kiss Tamás, Mellen Krisztina, Papp Dóra, Schmidt Angéla, Várnai Dorottya 2. b Bársony Borbála, Bödecs Szonja, Hodruszky Zalán, Kôhalmi Péter, Oroszki Dóra 3. a Benkô Zsolt, Hauser Bence, Lakatos Bence, Lehoczki Zoltán, Somfai Stefánia 3. b Csonka Dávid, Knausz Anna, Körmend Szabolcs, Nagy Jenô, Rónaky Petra 4. a Bogárdi Ádám, Császár Terézia, Hernádi Kornélia, Jakab Diana, Lénárt Karolina, Palotai Eszter, Susánszky Péter 4. b Trunkó Krisztina 5. a Kováts Patrik 5. b Adorján Krisztián, Beluch Ádám, Katona Szonja, Kónya Viktória, Seregi Bernadett, Szûcs Dóra 6. a Balogh Samu, Szabó Hanna, Jakab Cintia 6. b Húnfalvi Krisztina, Medvigy Léna 6. c Kótai Dávid 7. b Heincz Norbert, Susánszky Eszter 8. a Beluch Dániel, Csapó Lilla, Kótai Dóra, Molnár Júlia 8. b Dudás Vajk Kós-díjasok: Császár Terézia 4. a, Papp Sára 4. a, Seregi Bernadett 5. b, Balogh Samu 6. a, Hegedûs Kinga 6. a, Jakab Cintia 6. a, Nagy Norbert 6. a, Szabó Hanna 6. a, Húnfalvi Krisztina 6. b, Gasparek Zsófia 6. c, Kótai Dávid 6. c, Susánszky Eszter 7. b, Beluch Dániel 8. a, Csapó Lilla 8. a, Csikós Blanka 8. a, Kótai Dóra 8. a, Papp Edina 8. a, Ábrahám Dániel 8. b, Dudás Vajk 8. b, Kocsis András 8. b, Lakatos Dániel 8. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Élen a tanulásban élen a sportban kitüntetést kapott: Jakab Diana 4. a és Palotai Eszter 4. a Budapesti és országos versenyek Fôvárosi népdalverseny ARANY minôsítés: Gombai Eszter 6. c Budapesti területi tornaverseny I. forduló: I-II. kcs.: 4. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Kerek Viktória 3. b, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b II. forduló: I-II. kcs.: 3. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Mucs Viktória 4. b, Rónaky Petra 3. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.: 4. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapesti bajnokság és országos területi tornaverseny I-II. kcs.: 12. helyezés: Császár Terézia 4. a, Fontos Nóra 4. a, Málek Imola 3. b, Mucs Viktória 4. b, Schmidt Angéla 2. a, Somogyi Vivien 4. b III-IV. kcs.:11. helyezés: Gombai Eszter 6. c, Kalcsó Réka 6. c, Jámbor Zsófia 7. b, Kézér Eszter 7. b, Sárossy Flóra 8. b, Zömbik Fruzsina 8. b Budapest bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Országos bajnokság (futás) 100 m 10. helyezés: Szabados Júlia 7. a Labdarúgás Országos NIKE-kupa I-II-III. korcsoport: budapesti 3. helyezés Fitness showtánc egyéni kategória: Kézér Eszter eredményei: Szerbia Nemzetközi Bajnokság: 2. helyezés ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Kitûnô tanulók 2003/2004 tanévben 1. a Balogh Sára, Brgmunts Hermina, Fejérvári Máté, Györkös Marcell, Jankura Szilvia, Khayauti Sára, Marthi Péter, Molnár Dorottya, Nándorfi Szofi, Papp Vanda, Szücs Roland, Tóth Boglárka 1. b Busai Anna, Endrédi János, Forgács Krisztina, Iváncsics Máté, Iványi Mirjam, Jávori Zsófia, Kabdebó András, Kliment Lilla, Kovács Mária, Lôrinc Mónika, Móczán Marcell, Plajner Kitti, Scwarczkopf Lotti, Somogyi Roxána, Székely Anna, Várhegyi Flóra, Véner Eszter, Bieliczky Míra 2. a Ballagó Katalin, Dévényi Bálint, Dikker Vanda, Komár Éva, Major Boglárka, Perlaki Laura, Pétendi András, Raab Nikolett, Simon Barbara, Tomolák Bence 2. b Fogarassy Lili, Hóka Tímea, Horváth Bálint, Kalló Kristóf, Karsai Noémi, Mann Evelin, Paál Alexandra, Rothman Ákos, Rubold Bálint, Siklódy Eszter, Székely Fanni, Turóczy Fanni, Farkas Anna 3. a Bajnok Viola, Burinda Fabrice, Kövecses Gréta, Meilinger Nóra, Molnár Szabrina, Nagy Felicia, Rózsa Rufina, Szinger Beatrix, Tepliczky Csilla, Trapp Szabolcs 3. b Bank Nóra, Hartenstein Péter, Kisfaludy Lilla, Kliment Kristóf, Páris Alexandra, Somodi Emese, Székely Eszter, Tarnai Réka 4. a Balog Zsuzsa, Horváth Attila, Kvotidián Ágnes, Mogyorósi Fanni, Molnár Viktória, Papp Ádám, Simon Dóra, Szellmann Szofi, Tomolák Ádám 4. b Kabdebó Noémi, Csanádi Sára, Rothman Dóra, Kovács Réka, Berta Réka 5. a Benedek Krisztina, Ferenczi Flóra, Surmann Áron, Maróti Jozefina, Mohács Péter, Raab Betti, Reményi Réka, Sáfrány Írisz, Varga Boglárka 5. b Erényi Eszter, Hartenstein Ádám, Kiss Enikô, Liptai András, Kónya Sára, Memeti Kitti 6. a Barabás Júlia 6. b Iványi Gyöngyvér, Fogarassy Eszter, Kanyó Kinga, Sterl Alexandra, Kristóf Katalin 7. a Turcsányi Zsófia Mesemondó verseny 3. hely Balogh Sára 1. o. Mesemondó verseny 3. hely Pádár Levente 4. o. Versmondó verseny 2. hely Balogh Sára 1. o. Versmondó verseny 1. hely Rubold Bálint 2. o. Olvasás verseny 1. hely Gönczi Dávid 2. o. Helyesírás verseny, 1. hely, matematikaverseny 1. hely Kabdebó Noémi 4. o. Matematika-csapatverseny 3. hely Kabdebó Noémi, Horváth Attila, Balog Zsuzsanna Népdalverseny: arany minôsítés Tahon Tímea 5. o. Helyesírási verseny: 2. hely Raab Bernadett 5. o. Német OÁTV 3. hely Turbucz János 7. o. Német OÁTV 2. hely, angol játékos vetélkedô 3. hely Balogh Zoltán 8. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Liptai Miklós 6. o. Német vers- és prózamondó verseny 1. hely Dikker Vanda 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Tomolák Bence 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Radjanovic Alexandra 2. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Mogyorósi Fanni 4. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Sáfrány Írisz 5. o. Német vers- és prózamondó verseny 2. hely Freisenhan Ádám 8. o. Német vers- és prózamondó verseny 3. hely Széphegyi Nóra 8. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Kovács Réka 4. o. Kispesti kalandozások 1. hely 7. a osztály csapata Kispest English Competition 1. hely Fórika Noémi 5. o. Matematikaverseny területi 1. hely Székely Eszter 3. o. Sakk-diákolimpia 3. hely Józsa Lajos, Barabás Tamás, Telek Soma Sakk-diákolimpia 3. hely Dikker Olivér, Pálmai Filemon, Pálmai Bálint Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Szellmann Réka 2. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Busai Anna 1. b. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Kövecses Gréta 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Tepliczky Csilla 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 3. hely Zelenák Franciska 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 1. hely Barabás Tamás 3. a. Sakk-diákolimpia egyéni 2. hely Horváth Attila 4. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Horváth Attila, Tomolák Ádám, Raza Hassán (csapat) Kispesti úszóverseny 1. hely Hajdú Melinda 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Szabó Annamária 2. a. Kispesti úszóverseny 2. hely Ferenczi Flóra 5. a. Sakk-diákolimpia 1. hely Tepliczky Csilla, Kövecses Gréta, Zelenák Franciska Sakk-diákolimpia 2. hely Dikker Vanda, Szellmann Réka, Karsai Noémi PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA Versenyeredmények Kerületi tanulmányi versenyek: Döbrönte Anna 3. o. Versmondó verseny 3. hely Zrinszky Réka 3. o. Versmondó verseny 2. hely Csöndör Zsolt 4. o. Olvasásverseny 4. hely Vági János Dávid 1. o. Versmondó verseny különdíj Bartus Rita 5. o. Matematikaverseny 2. hely Bertyák Ágnes 7. o. Herman Ottó biológiaverseny 1. hely Szollár Anel 8. o. Herman Ottó biológiaverseny 3. hely Bartus Gergely 7. o. Nyelvünkben élünk 3. hely Csiki Viktória 8. o., Szollár Anel 8. o., Somogyi Miklós 8. o. Szent László történelemverseny 3. hely Varga Bence 7. o. Informatika-, szövegszerkesztés-verseny 3. hely Jakab Márk 7. o. Vers- és prózamondó verseny 1. hely Dávid Richárd 7. o. Vers- és prózamondó verseny 3. hely Patai Csaba 5. o. Rajzverseny-grafika 2. hely Mondik Noémi 6. o. Rajzverseny-festés 2. hely Nemes Dóra 7. o., Bertyák Ágnes 7. o., Süle Márton 7. o., Mondik Noémi 6. o. Ker. önkormányzati aszfaltrajzverseny 1. hely Máté Lujein 6. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Jakab Márk 7. o. Angol vers- és prózamondó verseny 2. hely Kovács Zsanett 7. o. Angol vers- és prózamondó v. 3. hely Egyéb versenyek: Czérna Dorottya 5. o. Litterátum országos angolverseny 1. hely Lukács Gábor 5. o. Litterátum országos angolverseny 8. hely Zrinszky Réka 3. o. Országos bátaszéki matematikaverseny 15. hely Vôneki Kitti 4. o., Kiss Csilla 4.o. Egészséges életmód verseny 1. hely Básti Dóra 3. o., Plank Ádám 3. o. 1. hely Endrédi Fanni 3. o., Szeghy Dorottya 3. o. 2. hely Sportversenyek Európa-bajnokság (Hollandia) Bálint Fanni 7. o., Bodnár A. 8. o. Nemzetközi Táncszövetség egyéni és duó verseny 1. hely Úszás: budapesti országos 4x50 m váltó II. korcsoport Törzsök Brigitta 4. o., Varga Viktória 4. o., Orosz Viktória 4. o., Nánási Noémi 5. o Czabaday T. Dorottya 2. o. 50 m mellúszás m hátúszás Horváth Dávid 1. o. 50 m gyorsúszás m mellúszás Juhász Dóra 5. o., Zalán Sarolta 7. o., Dancsó Fruzsina 6. o., Berky Lilla 6. o., Pacsay Klaudia 6. o., Fôzô Krisztina 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport 2. 2.

9 WEKERLE 2004/3. WEKERLEI ISKOLÁK 7 Czmarkó Gergô 6. o., Horváth Gergô 6. o., Pulai Bence 6.o., Veszprémi Tamás 6. o., Gábor Kristóf 6. o., Bernek Péter 6. o., Kékesi Krisztián 6. o. 6x50 m váltó III. korcsoport Lakatos Roland 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Kovács Réka 8. o. 100 m mellúszás IV. korcsoport Sztovics Andrea 8. o. 100 m hátúszás IV. korcsoport Bernek Péter 6. o. 100 m hátúszás III. korcsoport Németh Boglárka 8. o., Makay Melinda 8. o., Kovács Réka 8. o., Vörös Anita 8. o., Sztovics Andrea 8. o., Nemes Dóra 7. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Veres Ádám 7. o., Király Attila 7. o., Albert Kornél 7. o., Barkaszi Gábor 7. o., Nagy Richárd 7. o., Lakatos Roland 8. o. 6x50 m váltó IV. korcsoport Német katonák az iskolában A mai számban nem folytatjuk az iskolák történetét, mert a tavasz végi és nyári idôszak alkalmatlan arra, hogy adatokat szerezzünk be. A IV-es számú iskola (ma: Fôvárosi Átmeneti Gyermekotthon és Általános Iskola) történetével a karácsonyi számban ismerkedhet meg a nyájas olvasó. Azért ebben a rovatban is van közlendônk. Levelet kaptunk egy magát szemtanúnak nevezô polgártól, amelyben tévedésünkre hívja fel a figyelmet. A rovat szerkesztôje még nem élt a szóban forgó esemény idôpontjában, így csak mások elbeszélésére, dokumentumokba foglalt feljegyzésekre hagyatkozik. Azok igazságtartalmáról semmivel sincs jobban megbizonyosodva, mint az itt közölt levélben állítottakról. Természetesen, mi sem úgy értettük, hogy a telepre zúdult a szônyegbombázás, hanem Budapest ilyen jellegû megtámadásakor esett áldozatul jó néhány wekerlei épület. Szívesen vesszük mások emlékezését is. Nagy Dancsó Fruzsina 6. o. uszonyos- és búvárúszás Dancsó Márton 4. o. uszonyos- és búvárúszás Flór Nándor 6. o. sportakrobatika Bertyák Ágnes 7.o. sportakrobatika Idul Mikolett 6.o. ritmikus gimnasztika 5. Sípos Nóra 8. o. ritmikus gimnasztika 6. Egyéb sportágak: Kaló Julietta 4. o., Vôneki Kitti 4. o., Madaras Cintia 4. o. csoportos labdagyakorlat Molnár Fruzsina 4. o., Molnár Tímea 4. o., Szegedi Mercédesz 4. o., Molnár Tímea 4. o. ritmikus gimnasztika Kardos Orsolya 2. o., Harcsa Cintia 2. o., Gábor Anna Laura 2. o., Virág Andrea 3. o., csoportos labdagyakorlat 2. Horváth László 6. o., Zugor Péter 6. o., Szôr Olivér 6. o., Czeglédi András 6. o., Schönek Dávid 6. o., Treit Soma 7. o., Borsós Norbert 5. o., Egervári Oszkár 5. o., Mecséri Balázs 5. o., Mucsi Bence 5. o., Sulák Ádám 5. o., Zalán János 5. o., Simon István 5. o. kosárlabda 2. Testnevelô tanárok: Bognárné Varga Judit, Maróthyné Rákóczy Zsuzsa, Mucsiné Nagy-Pál Adrienn Edzôk: Egressy János, Pecsics Zsuzsa, Muszil Zsuzsa, Deák Katalin, Maroshévizi Krisztina A Pannónia Általános Iskola kitûnô tanulóinak névsora technikai okok miatt hiányzik a lapból. KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM Kitûnô tanulók: Kôhler Attila 8. c., Bárdos Barna Hunor 8. c., Köles Hajnalka 9. a., Karizs Krisztina 11. c. Jeles tanulók: Bujtor Dávid 7. c., Csajbók Zoltán 8. c., Horváth Miklós 8. c., Takács Krisztián 8. c., Abonyi Dániel 9. b., Zomborka Edina 10. a., Réfi-Oszkó Dániel 10. a., Novák Barbara 10. a., Harmath Szilvia 11. c. Kitûnô érettségi vizsgát tett: Kováts Dóra 12. c. Jeles érettségi vizsgát tett: Molnár Boglárka 12. a., Ferenczi Sándor 12. c., Zelenka Nóra 12. c. Horváth Mihály történelem tanulmányi versenyen 3. helyezést ért el: Pál Zoltán 10. a.

10 8 M VÉSZET WEKERLE 2004/3. Kerékgyártó László Találkozások Valami fontos ügyben továbbállunk, majd legközelebb talán többet kérdezünk, mondunk. Derûsen magunkkal visszük arcvonását, a régit és a most látottat, majd olvasatlan óriásplakátok közt téblábolva álmodunk új tájat, otthont, gyermekkort. Áfa nélküli házikolbászt, szalonnát, hamvasan viruló otellót, ôrölt gabonánkból régi ízt, új illatot. Árnyainkhoz megfogjuk a fényt, és helyére tesszük lágyan, derengôn, sikítón. Várad-váram, váram-várad széthordva megfoghatatlanul. Magyar nyelvû kultúránkkal mi mindig, mindenütt váradiak vagyunk. Néha öszszefutunk, mint halraj intünk, szétrebbenünk, hisz HOLNAP ismét találkozunk, vagy már nem. Mit gondolt Balogh István, amikor már nem rótta tovább vándorútját? Kós Károly ráncaiból is kisimult az erdélyi vonás. Mit érez a falfirkász, ha nem írja le NagyVárAd!? Mondjátok el mindenkinek...

11 Várjuk kedves vendégeinket! Minõséget elérhetõ áron! Tisztelt wekerlei Polgárok, kedves Vendégeink! Köszönjük megtisztelõ bizalmukat, és reméljük, hogy magas szintû szolgáltatásunkkal ezt a jövõben is kiérdemeljük. A közeljövôben megrendezésre kerülô wekerlei-napok rendezvényein a Kós Károly téren szeretettel várjuk Önöket: látványkonyhával, grillezett ételekkel, csülkös bablevessel, csapolt sörrel. A rendezvényhez kapcsolódva a Wekerle Étterem is kibôvített napi kínálattal várja Önöket! Nyitva tartás: hétfõ szombat óra között. vasárnap és ünnepnap óra között. Cím: Budapest XIX., Pannónia út 15. Telefon / fax: ,

12 10 NÉZZEN JOBBAN KÖRÜL! WEKERLE 2004/3. Tóth Pál rovata 25. rész Májustól megnôtt a társaskör forgalma. Jó volt látni a telep építészeti jövôjét szabályozó tervezetet és rajzi mellékletét kutató, értelmezô lakosokat. Remélem, javaslataikkal és észrevételeikkel javították, segítették a szakemberek és az önkormányzat munkáját, hiszen a telep lakosai ismerik igazán házuk, közvetlen környezetük és a telep életét, építészeti változásait és következményeit, még ha eddig nem voltak tudatában, hogy mit lehet építési engedéllyel vagy anélkül bontani, építeni, illetve változtatni. Ugyancsak nagyobb lett a wekerletelep.hu weboldal fórum oldalán a telep szabályozásával kapcsolatos érdeklôdôk száma, melynek csak örülhetünk. Sajnos ott is és az olvasói visszajelzésekbôl is kicseng az ügyek elintézésének szabályozottsága és tisztasága iránti kételkedés. Korábbi számainkban többször is írtam már errôl. Szándékom akkor is az volt, hogy olyan jelenségekre hívjam fel a figyelmet, melyek sértik a jó szándékú és jogkövetô magatartású lakosok becsületét, ha látják és elszenvedik az ellentétes magatartásúak elônybe kerülését. Ehhez állítok össze a következôkben újabb példákat. 85. Átláthatóság A közelmúltban egy olyan konferencián vettem részt, ahol a városházák mûködésének átláthatósága volt a téma. A találkozó nemzetközi volt, már tavaly elkezdôdött a megbeszélés, és minden évben más ország vállalja a rendezést. Jó volt tapasztalni a civil szervezetek egyre növekvô szerepvállalását, A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt. megbízásából, az FCSM Mélyépítô Kft. kivitelezésében közcsatorna átépítése történik a Bubapest XIX. kerület Esze T. utca, Kenyérmezô utca és Hungária út között, valamint a Kenyérmezô utca, Esze T. utca és Ady E. út között. A kivitelezési munka tervezett ideje: Esze T. utca: június 28. augusztus 8. Kenyérmezô utca: augusztus 9. október 3. A munkavégzés több ütemben Ügyeink intézésérôl és a résztvevôk törekvését az ügyintézés átláthatóságának növelésére. Mi a fô elvárás? Megfelelôen szabályozott, következetes és gyors legyen az ügyintézés. Az ember lehetôleg egy helyen intézhesse ügyeit, és alakuljon ki az a véleménye, hogy azokat egyenlô mércével intézik. Folyamatukban ismerhesse meg a városházák ügyeit, és az ún. elégedettségi mutatója nôjön. Néhány negatív példát mutatok be az alábbiakban: a városházán benyújtott dokumentációk átvétele nem tételes; a jegyzôkönyvek formailag és tartalmilag hiányosak; a hasonló tartalmú ügyek elintézésének folyamata, idôtartama és kimenetele nagyban eltérô; mûködik az ismeretségi mutató (negatív és pozitív eredménnyel); nem követhetôk a bizottsági munkák; a honlapok hírei elavultak, illetve hiányosak; a pályázatok elbírálása és a munkák lebonyolítása nem követhetô; a közmeghallgatások formálisak; a civil szervezetek beleszólása erôsen korlátozott; a beadványok és panaszok elvesznek a fiókokban; a városházi válaszadások elnagyoltak és nem kielégítôk; a tisztségviselôk információinak átadása jogtalan elônyhöz juttatja a neki kedvezményezettet; jó kapcsolatokra hivatkozva pl. a tervezô jogtalan elônyhöz jut, ugyanakkor a megbízó is jobban jár az ügyek gyorsabb elintézésének reményében; a beszámolók hiányosak vagy hibásak; nem mûködik a belsô ellenôrzés; nincs együttmûködés a belsô és külsô ellenôrzés között; függôségi viszony miatt nem mûködhet jól a belsô ellenôrzés; a közgyûlés nem tárgyalja meg a külsô ellenôrzés jelentését; Közcsatorna átépítése, földkábelmunkák történik, az elsô ütem az Esze T. utcai szakasz építése volt. A Kenyérmezô utcai kivitelezés négy ütemben történik, az elsô ütem az Esze T. utcától indult. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokat ideiglenesen lezárják. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosság részére szórólapot készített, amelyet minden ingatlanba eljuttat. Az ELMÛ megbízásából elektromos földkábel-rekonstrukciós munkák kivitelezésére kerül sor a Kolozsvár u. 95.-tôl a Szabadka utcán, a Pozsony u. érintésével a Méta utcáig július 21. és szeptember 30. között; a Fôvárosi Gázmûvek Rt. megbízásából gázvezetékrekonstrukciós kiviteli munkák kezdôdtek az alábbi utcákban: Baross u. (Pannónia út Mikes u.) július 26. szeptember 3.; Gutenberg krt. (Tass u. Kapisztrán u.) július 23. augusztus 17.; Kapisztrán u. (Hungária út Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; nem javítják tevékenységüket a városházák a külsô ellenôrzés javaslatai után; nincs folyamatos, következetes és megfelelô ügyfél-elégedettségi felmérés. 86. Falon kívül Kezdôdött telepünk házainak elcsúfítása a gázvezetékek szerelésével. Otrombaságát még növelte a városi gázvezetékhez kötôdô nagy átmérôjû vezetékméret és az azt kötelezôen hôszigeteléssel ellátott héjalás. Késôbb a vezetékméreteket csökkenteni lehetett, de ki kérte számon azoknak a már RRT szerint is falba süllyesztett kivitelét? Jött a várva-várt telefonhálózat, keresztül-kasul vezetve kerteken, hogy utána a falhoz rögzítve eljusson lakásunkba. Késôbb, a tömeges telefonbekötések után elkezdôdött a vezetékek mûanyag csôcsatornába vezetése, mit sem törôdve az RRT elôírásaival. De ki kérte akkor számon? Jött a különbözô kábelcsatorna-hálózat, késôbb egymás mellett az új, az újabb, fittyet hányva a telep homlokzati képének. Ezt sem ellenôrizte senki. Az utóbbi tizennégy évben megépült fémlemez füstcsövekrôl most nem beszélek, mert megér egy külön misét. És végül a légkondicionáló egységekrôl annyit, hogy ennek homlokzati megjelenését is korlátozza a közben márt lejárt RRT, de senkit sem zavart, hogy kiépítése eleve építési engedélyköteles. Érdemes utánanézni, hogy fôvárosunkban, benne telepünkön hány helyen létezik homlokzaton kívüli klímaberendezés (vele együtt csôvezeték), és azok között hány tulajdonosnak van a kezében jogerôre emelkedett építési határozat. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok és sokszor gondok összegyûjtéséhez, az ezekbôl levonható tanulságok rendezéséhez továbbra is várjuk leveleiket a következô címre: Wekerlei Társaskör Egyesület (Tóth Pál), 1192 Budapest, Kós Károly tér 10. Tóth Pál Murányi u. (Zoltán u. Gutenberg krt.) július 23. augusztus 17.; Gutenberg krt. (Hungária út Murányi u.) július 23. augusztus 17. A munkavégzés több ütemben történt. A kivitelezés közben az ingatlanok megközelítése biztosított lesz. A munkavégzéssel megbízott kivitelezô a lakosságot közvetlenül is tájékoztatta. A munkák elvégzéséig kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Városgazdálkodási iroda (Egyéb részletek a 13. oldalon!

13 WEKERLE 2004/3. ÉPÍTÉSZET / OLVASÓI LEVELEK 11 Olvasóink írták Jelen rovatunkban két olyan ausztráliai olvasónkról kívánunk megemlékezni, akik lapunkért anyagi áldozatot is hoztak. Köszönjük az adományokat. Templom Zebegényben Kós Károly munkásságának nyomában Kós Károly korai, 1908-ban tervezett és elkészült mûvét látjuk. Határainkon belül az építésznek Budapesten kívül csak két mûve épült. Az eredeti vázlattervek szerint a templom falazatánál a rusztikus megjelenésû kôfal dominál, valamint a torony a fôhajó másik oldalán volt. A festett üvegablakokat is Kós tervezte, a belsô teret a gödöllôi mûvésztelep megalapítója, Körösfôi Kriesch Aladár festette 1912-ben. A templom kivitelezôje, ifj. Melczer Károly késôbb az építész családi házát, a Varjúvárat is felépítette. Szöveg és kép: Tóth Pál Vitéz Bányay László XVIII. kerületben, de már néhány év múlva a Wekerlére költözött a család. 55 éve él Ausztráliában. Személyesen még nem találkoztunk, csak telefonon társalogtunk. Kifogástalanul, választékosan és szinte akcentus nélkül beszél magyarul. Nagyon készül újra haza. Remélem, ellátogat hozzánk a Wekerlei Társaskör Egyesületbe és a lap szerkesztôségébe. Nagy Tamás A nekünk küldött üdvözlôlapjából kiderül: 1925-ben, a Szondy téren született, majd a Baross utca 48.-ban lakott. Részt vett az os forradalom és szabadságharcban. A XVIII. kerület nemzetôrparancsnoka volt elején már Ausztráliában élt, és szervezte az ötvenhatos szabadságharcosok szövetkezését. Alapító tagja az Októberi Felkelôk Szövetségének, majd a szervezet jogutódjának, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetségnek az elnökévé választották október 23-án. A szabadságharc 40. és 45. évfordulóján kibocsátották az Emlékkönyvet, amelybôl szerkesztôként egy példányt elküldött nekünk. Kívánjuk az elnök úrnak, hogy töretlen lendülettel és hazaszeretettel ápolja 56 hagyományát, és ne engedje kiveszni a sok tízezer kilométerre lévô haza emlékét. Isten tartsa meg jó erôben! Holmik Viktor Vagy ahogy a távoli országban ismerik: Victor Anthony Holmick, 1922-ben született a Lapzárta után kaptuk a hírt a távoli Sydneybôl, hogy vitéz Bányay László hosszan tartó betegségét türelemmel viselve, életének 80. évében, július 24-én visszaadta hívô lelkét Teremtôjének. Gyászolja a család, a Független Magyar Szabadságharcos Szövetség, a Szent László Társaság, a Vitézi Rend, az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság. Nyugodjék békében!

14 12 WEKERLE 2004/3. Jártunkban-keltünkben címmel új rovatot indítottunk néhány számmal ezelôtt. Ebben a rovatban olyan látott-hallott dolgokról szeretnénk beszámolni, amelyek felvidítanak, meghökkentenek, megmosolyogtatnak vagy éppen felbosszantanak bennünket. Arra számítunk, hogy pár sorban megírják nekünk az olyan eseteket, amelyeket közlésre érdemesnek találnak. Szívesen vesszük a fotót is. Legyen ön is a lap munkatársa! Utcanévfeliratok Igen változatosak az utcanévtáblák a Wekerlén. Ízelítôül bemutatunk néhányat. Kós Károly tér közötti szakaszán. A tavasszal kibocsátott polgármesteri tájékoztatóban felsorolt további csapadékvíz-elvezetési munkálatok (hat utcaszakasz) július közepén még meg sem kezdôdtek, noha azok elvégzését májusra ígérték. Új létesítmények Új tornacsarnok épül a IV-es számú általános iskola udvarán. A Madách utcában, valamint a Petur utcában lakók és a Wekerlei Gyermekház látogatóinak régi óhaja teljesült: pormentes járda épült az eddig földes oldalon is. Gyephézagos lapokkal burkolt árkot építettek a Mészáros Lôrinc utca Baross utca Készül az új tornacsarnok A rossz példa Hôszigetelés A Wekerlén nyitott szemmel járó szemlélô mind gyakrabban találkozik a dryvitnak nevezett hôszigetelési módszer alkalmazásával. Az épületek térelhatároló falainak külsô hôszigetelésére Magyarországon a közel 30 éves dryvitrendszer a legelterjedtebb, bevált megoldás. Igen ám, de a helytelen kivitelezés egyrészt sok gondot okozhat, másrészt mivel homlokzatról, azaz társasházi közös tulajdonról van szó megvalósítása engedélyhez van kötve. A leggyakoribb probléma, hogy kontárok végzik el a munkát, s évek múlva a hôszigetelt felület leválik, beázik. Gond az is, hogy szinte valamennyi homlokzati hôszigetelési megoldásra ráragasztják a dryvit megjelölést, de annak ma is egyetlen cég a kizárólagos magyarországi jogosultja, hazai rendszergazdája. Minden közös tulajdonban álló épületrész megváltoztatása csak a társtulajdonosok hozzájárulásával történhet. A közgyûlés megkerülése sok-sok per kiindulása lehet. Tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az utcaképet, az épület jellegét is befolyásolhatja a hôszigetelés kivitelezése, ezért elôzetes építési engedélyt is be kell szerezni. (Az építési hatóság a közgyûlési határozatot is kérni fogja.) A telepen szépen megvalósított, valamint az épület küllemébe durván beavatkozó megoldásra is több példa található. (A zsalugátereket kivetôpánttal kell megtartani! a szerk.) Hiányzik egy tábla A Gomb utca zsákutca a Reviczky köz és a Nagykôrösi út között. Ezt azonban nem jelzi tábla, így sokan behajtanak a rövid és szûk utcába, s ezzel sok kellemetlenséget

15 WEKERLE 2004/3. 13 okoznak az ott lakóknak. Mindössze egy tábla hiányzik. Szélvihar Június 9-én este a fôvárost heves esôzéssel kísért szélvihar tépázta meg. Közelebbi lakhelyünket sem kímélte, amikor egy fa rádôlt az egyik Kós Károly téri ház tetejére. (Fotó: Nagy Koppány) Szennyvízcsatornák A Wekerle-telep egyes részein lakók évek (évtizedek?) óta panaszolják: rendre eldugul a szennyvízcsatorna, bûzös a környék. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek két, különösen rossz állapotban lévô csatornaszakasz kijavítását végzi ezekben a hetekben, hónapokban a városrészben. A Peterdy közben már megtörtént a csere, feltehetôen már az úttest aszfaltozását is elvégzik, amikor ez a cikk megjelenik. A Kenyérmezô utcában viszont a munka derekán tartanak, ha a tervezett ütemezés szerint haladnak. A cikk írásának idôpontjában pedig az Esze Tamás utcában cserélik ki az eltömôdött, rossz állapotú csatornát. Gazdag Tibor, a kivitelezô cég helyi munkavezetôje a cikk írójának több helyen is bemutatta: a közel százéves, betonból készült, tojás alakú szelvényû betoncsövek az elmúlt évszázad során szilárdságukat elveszítették, eltömôdtek, eliszaposodtak és elmozdultak. A fagyökerek a résekbe hatolva az összeillesztett szakaszokat szétfeszítették, a csövekbe bejutva terebélyes gyökérzetet növesztettek. (Lehet, hogy ezért olyan szép az Esze Tamás utcai platánsor?) A szenny lerakódását ezzel elôsegítették, ami az állandó duguláshoz vezetett. A szakember véleménye szerint tûzoltást végeznek. Az egész telepre ráférne egy komoly szennyvízcsatorna-rekonstrukció. Hulladékgyûjtés Mint arról már korábban hírt adtunk, a polgármesteri hivatal a Wekerlén is elhelyeztetett szelektív hulladékgyûjtô konténereket a Zalaegerszeg és Thököly utca keresztezôdésénél. Messzirôl felismerhetôk a színes tartályok. Örömmel tapasztaljuk, sokan töltögetik. Sajnos, gyakran az is elôfordul, hogy a megtelt edények mellé helyezik az odaszállított hulladékot. Több fér a konténerbe, ha a mûanyag palackokat összelapítva (és a kupakot így visszazárva) dobják be. Ahogy a reklámban is javasolják: tapossa, nyomja, szorítsa ki a levegôt belôle! Nagyobb baj, hogy meggondolatlan polgártársaink a szelektív hulladékgyûjtésbe nem tartozó szemetet is odavisznek, és imigyen hagyják hátra névjegyüket. Szöveg és kép: N. T.

16 14 CSERKÉSZÉLET / HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. Cserkészhírek Népes (400 fôs) luxemburgi cserkészcsapat látogatta tájainkat, ízlelgetve a magyar földrajz, történelem és táj érdekességeit. Altáboraikban jól megfért Pozsony és Nagy Imre neve. A képen látható fagúlák mindegyike egy-egy ôrsöt jelez, mivel a fôzést az ôrsök maguk oldották meg a kapott alapanyaggal és ételrecepttel. Tanúsíthatom, hogy a díszebédre fôzött gulyásuk, melynek meghívott vendége voltam, vetekedett sok étterem jó marhapörköltjével. A nyári nagytáborra való felkészülés jegyében elôtábort tartottunk a Gödöllô melletti Szent Jakabi erdészház közelében. Képünkön cserkészeink ismerkednek az erdészek lovaival. Május elsô hétvégéjén Balatonboglár fogadta szívébe elsô fôcserkészünk emlékét és emlékszobrát, mely elôtt a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának képviselôi is tisztelegtek. Ugyanezek a gyerekek (nem hiszem, hogy a magyaros gulyás hatására) a természet lágy ölén is jókat táncoltak. TARJÁNYI ANDRÁS cipész 1192 Budapest, Álmos u. 55. Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig szombaton: Minden típusú cipõ, valamint táska javítása rövid határidõre! Keressen meg cipõproblémájával, megoldom! A cserkészcsapat a megjelenés elôtti napokban fejezte be nagytáborát a Pannonhalma melletti Józsa László Cserkészparkban. A meghívott kolozsvári vendégekkel közösen megélt tábor tovább növelte barátságunkat a határon túli cserkészekkel. Szöveg és kép: Szakács Gusztáv ANGOL NYELVSTÚDIÓ Budapest XIX., Dobó K. u. 74/2. Budapest XIX., Álmos u. 55. (Az EUROPARK-kal szemközti utcában) Beíratkozás, szintfelmérés: / MINICSOPORTOS OKTATÁS 4, ill. 6 fõs csoportok (kezdõ, középhaladó, haladó, kommunikációs órák, gyermek- és céges csoportok, nyelvvizsga-elôkészítés ORIGO, BME, PITMAN, London próbavizsgákat tartalmaz) Áraink 6 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 4 fõs csoport (heti 2x2 óra) 40 óra: Ft (áfával) 6 fõs csoport (heti 1x2 óra) 20 óra: Ft (áfával) ÚJ tanfolyamok kezdése: szeptember 27., 28., 29., és óráig régi csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni!

17 WEKERLE 2004/3. GYEREKSAROK / HIRDETÉSEK 15 Kedves gyerekek, drága kis barátaim! Juhász Magda rovata Ezt a levelet a Kis-Duna partjáról írom nektek. Biztos hallottatok már errôl a folyóról, hiszen Wekerléhez közel, Csepelnél kezdôdik és Tass községig tart. Mondhatjuk úgy, hogy a Csepelsziget egyik partját a Nagy-Duna, a másikat pedig az abból leágazó Kis- Duna övezi. Ennek a környéknek szép és gazdag az állatvilága. Sok itt a madár, gyakran látni mókust is. A vízen vadkacsák, hattyúk, szárcsák és búbos vöcskök úszkálnak. Fejét a vízbôl kiemelve sikló úszik, a sekély vízben rákok topognak. Békák, kagylók, apró halak szóval nagy itt a nyüzsgés. Sajnos elôfordul, hogy rossz emberek céltáblának tekintik a madarakat, és lelövik ôket. Tegnap egy harkálytetemet találtunk. Nem tudom, kinek volt útjában ez a hasznos madárka. Persze ilyen vagy ehhez hasonló eset máshol is elôfordul. A Wekerlén is van, aki bántja az állatokat. Többször hallani meglôtt cicákról vagy megmérgezett kutyákról. Az én kis tacskóm is így esett áldozatul. Az állatvédelmi törvény elkészült, de az állatoknak szükségük van a gyerekek védelmére és szeretetére is. Segítsétek ebben a munkában a jóakaratú felnôtteket, védjétek, óvjátok környezetetek élôvilágát! De kanyarodjunk viszsza a Kis-Duna partjára. Itt ülök egy stégen, s miközben ezt a levelet írom, fel-fel pillantok a horgászbotomra. Hiába, a hal nem jön. Az esô viszont igen, úgyhogy gyorsan fedél alá menekülök. Ma tehát nem harapnak a halak, de sebaj, az esô úgy zuhog, hogy hamarosan a halak is itt úszkálnak a parton, én meg csak úgy lazán összeszedem ôket, aztán zsupsz, bele a fazékba. Ma viszont csak szilvás gombóc kerül bele. Mikor estefelé ebédeltünk, azt mondogattuk: ez is jó. Alig tettük le az evôeszközt, jött az egyik szomszéd, és hozott egy nagy dévért, a másiktól rántott amurt kaptunk. Mi meg gombóccal kínáltuk meg ôket. Így aztán mindenki jól járt. Mi nem tudtunk halat, ôk meg nem tudtak gombócot fogni, mégis mindegyikbôl ettünk. Másnap sütött a nap, tehát már hajnali nyolc órakor bedobtam a horgot. Kicsit közel a parthoz, ezért aztán újra lendítettem a botot. Egy galamb rémülten menekült a fejem fölül, és akkor jöttem rá, hogy a nyárfára hajítottam a horgot. Próbáltam húzni, nem engedett, végül többszöri próbálkozás után elvágtam a damilt. Barátom, Ferike, a szomszéd 10 éves kisfia, bezzeg fogott egy törpeharcsát, éppen az én lábam elôtt. Közben észrevette a fejem felett lógó zsineget is. Egy ladikból addig húzta, amíg a faág le nem törött, majd diadalmasan átadta a már elsiratott horgászfelszerelésemet. Hogy a gyerekek milyen ügyesek! De ez még semmi! Elmagyarázta a bedobás tudományát is. Közben átgondoltam a helyzetet, és rájöttem, hogy nem is nagyon szeretek horgászni. Ennek persze több oka van. 1. A halak korán reggel harapnak (nem úgy, mint a kutyám, az bármikor), tehát a jó horgásznak korán kell felkelnie, sôt jobb, ha le sem fekszik. Én viszont szeretek aludni. 2. A halak mélyen a mederben járnak, én pedig nem tudok olyan messze bedobni. 3. Ha egy vak hal mégis ráakad a horogra, netán több is, egész nap a tisztításukkal és sütésükkel kell foglalkoznom. Kinek hiányzik ez a sok macera? Ferike kiabál: Magda néni, kapás van! Sziasztok, majd legközelebb elmesélem, hogy mit fogtunk! Addig is legyetek jók, készüljetek az óvodába, iskolába, én meg itt a parton ôrzöm a halakat. Sok szeretettel ölel benneteket: Magda néni WEKERLEI MOZGÁS-MÛHELY Foglalkozásvezetõ: Romhányiné Kovács Mária gyógytestnevelõ-testnevelõ tanár Telefon: , 06/ weblap: AEROBIk- TRÉNING GERINCTORNA (GYEREK-FELNõTT) JÓga alakformáló TRÉNING WEKERLEI FUTÓKLUB hastánc A foglalkozások helyszínei: A Kós Károly Általános Iskola külsõ tornaterme (XIX., Hungária út Vonás utca sarok) A Kós Károly téri katolikus templom Közösségi Háza (XIX., Pannónia út 26., templomkert) Ingyenes alakformáló óra a tornateremben szeptember 4-én (szombat) 9 órakor! Ipomoea Bt. TUJA-PIRISI Termelõi Kertészeti Áruda Budapest XIX., Kisfaludy u (Kisfaludy u. M5-ös sarok) Tel.: , fax: muskátlik, díszfüvek, egy- és kétnyári virágok gyümölcsfák, szõlõoltványok, bogyósok, rózsák, évelõk sziklakerti, balkon- és egyéb törpenövények díszfák, díszcserjék, örökzöldek, sövénynövények virágföldek, szervestrágya, mûtrágya, tápsó, tõzeg virágláda, virágedény, cserép, kerti szikla, fûmag dekor nádszövet, kéregmulcs, betonlapok, stb. Árusítás a Wekerle-napokon vasárnap a téren, a Társaskörrel szemben! Díjtalan szaktanácsadás, szakszerû kiszolgálás, akciók! TERMELÕI ÁRAK! A magyaros ízek fellegvára Szeretettel várjuk minden nap h-ig Vacsora: 23 h-ig 1196 Budapest, Esze Tamás u. 92. ASZTALFOGLALÁS: Törôcsik János asztalos Épület- és bútorasztalosmunkák készítése, javítása Telefon: 06-30/

18 16 HIRDETÉSEK WEKERLE 2004/3. A XIII. Wekerle-napokon várjuk Önt és családját óriáspereccel és lángossal vasárnap a téren! Kínálatunk a cukrászdában a rendezvény alatt is változatlan. Házias sütemények, fôzött fagylalt. Kós Károly tér 3. Tel.: Nyitva tartás: kedd péntek: szombat, vasárnap: SHETLAND U. K. LANGUAGE & TRAVEL run by dr Katalin Udvardi ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA ÉS OLASZ NYELVOKTATÁS Célunk a minôségi nyelvoktatás Dél-Pesten. 40 órás tanfolyamaink a szeptember 13-i héten kezdôdnek. A tanfolyamok délelôtt és délután 8 tudásszinten indulnak. A tanítás 2 x 2 órás és 1 x 4 órás, normál (8 12 fô) és kis létszámú (5 7 fô) csoportokban történik. Szintfelméréssel a csoportokhoz való csatlakozás folyamatos. Vizsgafelkészítô tanfolyamok alap-, közép- és felsôfokon: Államilag elismert angol nyelvvizsgákra: IH Euro, ITK Origó, BME, ELC, Cambridge, Pitman Államilag elismert német nyelvvizsgákra: ITK Origó, BME, Goethe, Zertifikat Speciális ajánlatok: Gyermektanfolyamok minden korosztály részére! Egyetemi felvételi elôkészítôk. Szinten tartó társalgási csoportok. Szombat délelôtti tanfolyamok. Üzleti nyelvoktatás egyénileg és csoportban. Kihelyezett tanfolyamok vállalatok és intézmények számára. Árak: Általános csoportok Vizsga-elõkészítõk Normál (8 12 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Kis létszámú (5 7 fõ): 40 órás Ft 40 órás Ft Mivel nyelviskolánk rendelkezik akkreditált programmal angol nyelvbõl, az angol tanfolyamokat áfa nem teheli. A tanfolyamok helyszínei Kispest: Shetlan U. K. Nyelviskola (XIX. ker., Csaba köz 1.) Wekerlei Gyermekház (XIX. ker., Petúr u. 7.) Kós Károly Általános Iskola (XIX. ker., Hungária út 28.) Jelentkezés és szintfelmérés: telefonon vagy személyesen az alábbi címen: Tóthné dr. Udvardi Katalin Shetland U. K. Nyelviskola 1192 Budapest, Kábel u. 10. Tel.: , Fax: Mob.: 06-30/ Üzenetrögz.: ANGLIAI, SKÓCIAI, ÍRORSZÁGI, NÉMETORSZÁGI ÉS MÁLTAI NYELVTANFOLYAMOK SZERVEZÉSE TEJTERMÉKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Vásároljon közvetlenül a gyártótól termelôi áron! KÍNÁLATUNKBÓL: extra minôségû trappista kimért házi tej és zacskós tej kimért tejföl és poharas tejföl túró Keresse emblémánkkal megjelölt üzleteinket a Kossuth téri piac új vásárcsarnokában!

19 KÜLDJÖN VIRÁGOT SZERETTEINEK! Rendelje meg kerti virágait, szobanövényeit! Dísznövények, ajándéktárgyak, házhoz szállítás Telefon: XIX., Ady Endre út 57. (a Templom térnél) Kevés a nyugdíja és elmúlt 70 éves? A Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata által létrehozott Lakásért életjáradék program az Ön segítségére szolgálhat. Rendszeres havi járadék mellett saját tulajdonú lakása, ingatlana értékének 10%-át egyszeri kifizetésként felveheti. Lehetõséget kínálunk, hogy nyugdíjaséveit biztos anyagi háttérrel élhesse. Érdeklõdjön és kérjen tájékoztatót irodánkban. OMEGA Közhasznú Társaság 1192 Budapest, Bercsényi u. 18. Tel.:

20 Kerékgyártó László művei. A festő kiállítása a Wekerlei Társaskör helyiségében szeptember 5-től tekinthető meg.

Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei 2006/2007 tanév

Tanulóink kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei 2006/2007 tanév Elismerő oklevél iskolánk részére, mivel tanulóink a 004/005. és a 005/006. tanévben a Magyar Köztársaság diákolimpiai versenyrendszerében kiemelkedően szerepeltek. (Országos 0. helyezés az általános iskolák

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Budapest XXI. kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6

4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55. 5. Kovács Martin Mór 2003 Békéscsabai EÚK 0:37,26. 2. Nagy Dominik Donát 2004 Békéscsabai EÚK 0:36,6 V. SZUSE KUPA Szarvasi "Szent Klára" Gyógyfürdő, 2015.04.25 50 m. fiú hátúszás 1. versenyszám 4. Gál Zsombor Máté 2000 Békéscsabai EÚK 0:32,55 2002 2. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsabai EÚK 0:33,00 5. Fazekas

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola A kategória Csapatnév Csapattagok (évfolyam) címe Felkészítő tanárok Pontszám Helyezés Marczis Zentai 3325 Noszvaj, Triász Dósa Attila 7. Figedy János Ált. Isk. Ivády Tamásné 46 I. igen Bettina Márton

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Verseny megnevezése Eredmény Felkészít tanár Résztvev tanulók Országos Bolyai csapatverseny

Verseny megnevezése Eredmény Felkészít tanár Résztvev tanulók Országos Bolyai csapatverseny VERSENY EREDMÉNYEK A 2012/2013-AS TANÉVBEN ORSZÁGOS VERSENYEK EREDMÉNYEI megnevezése Eredmény Felkészít tanár Résztvev tanulók országos dönt je Mártonné Rozgonyi Zsuzsa Balla Réka 7.b Tassi Timián 7.b

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20.

XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. XII.KERÜLETI DIÁKOLIMPIA - ÚSZÁS II. KORCSOPORT 2012.október 20. Lányok - 25 m-es gyorsúszás elıfutam 1. Sárközy Bori Jókai 18,29 2. Bíró Krisztina Kós 18,74 3. Ryan Noémi Jókai 19,66 4. Kampós Blanka

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Tanulóink budapesti és országos tanulmányi és sporteredményei 2010/2011. tanév. Név Verseny Helyezés Sós Rozália

Tanulóink budapesti és országos tanulmányi és sporteredményei 2010/2011. tanév. Név Verseny Helyezés Sós Rozália Tanulóink budapesti és országos tanulmányi és sporteredményei 00/0. tanév Név Verseny Helyezés Sós Rozália Play and Win! angol országos levelező Molnár Tamás Veszteg Alexandra, Horváth-Szabó Krisztina,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben