10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető Ercsi Nagyközség társadalmi, gazdasági, kulturális jellemzői 4 oldal I. Fejezet Általános rendelkezések ( ) 4 5 oldal II. III. Fejezet A helyi önkormányozás szabályai Az önkormányzati jogok ( ) Fejezet A Nagyközség képviselőtestületének feladatés hatásköre ( ) 6 7 oldal 7 10 oldal IV. Fejezet A képviselőtestület működése A képviselőtestület összehívása (11..) oldal Munkaterv, munkaprogram (12..) 12 oldal Testületi ülés (13. ) oldal Az ülés vezetése (14. ) 13 oldal A képviselőtestület tanácskozási rendje ( ) oldal Előterjesztés (17..) oldal Sürgősségi indítvány (18..) oldal Tanácskozás rendje ( ) oldal Kérdés, interpelláció (22..) oldal A tanácskozás rendjének fenntartása (23..) oldal Jegyzőkönyv (24..) oldal V. Fejezet Az önkormányzati rendeletalkotás ( ) oldal Az önkormányzati rendeletek kihirdetése, hatályosulása (27..) 25 oldal Az önkormányzati rendeletek végrehajtása és hatályosulása (28..) 25 oldal VI. Fejezet Az önkormányzati képviselő (29..) oldal

3 VII. Fejezet A képviselőtestület bizottságai, albizottságai A bizottsági, albizottsági feladatok és szervezet A bizottsági működés főbb szabályai (30..) oldal VIII. IX. Fejezet A polgármester, az alpolgármester, a jegyző A polgármester (31..) 29 oldal Alpolgármester (32..) 30 oldal Jegyző (33..) 30 oldal Polgármesteri hivatal (34..) 31 oldal Fejezet A képviselőtestület társulásokra és együttműködésre vonatkozó általános szabályai (35..) 31 oldal X. Fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés (36..) 32 oldal Lakossági fórumok (37..) oldal Településrészi tanácskozás (38..) 33 oldal XI. XII. Fejezet Az önkormányzatok gazdasági alapjai Az önkormányzat vagyona (39..) 34 oldal Az önkormányzat költségvetése (40..) oldal Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai (41..) oldal Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése (42..) 36 oldal Fejezet Felterjesztési jog (43..) 37 oldal Záró rendelkezések (44..) oldal Mellékletek: 1. számú melléklet Képviselőtestület hatáskörök gyakorlásának átruházásáról 2. számú melléklet Közszolgálati feladatokat ellátó önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok felsorolása 3. számú melléklet A képviselőtestület bizottságai 4. számú melléklet A bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzéke 5. számú melléklet A képviselőtestület által polgármesterre átruházott hatáskörök részletes felsorolása 6. számú melléklet A polgármestertől származó feladatátadó irat alpolgármester részére

4 Függelékek: 1. számú függelék Képviselő névjegyzéke 2. számú függelék Képviselőtestületi ülésre tanácskozási joggal meghívottak névjegyzéke 3. számú függelék Képviselőtestület által létrehozott bizottságok és albizottságok tagjainak névjegyzéke A helyi önkormányzatokról szóló évi LXIII. törvénnyel módosított LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) hazánkban első esetben biztosította annak a lehetőségét, hogy a választópolgárok közösségei által szabadon választott önkormányzatok önállóan, törvényes keretek között alakítsák ki saját szervezetüket és állapítsák meg működési szabályaikat. A Magyar Köztársaság Alkotmányának a helyi Önkormányzatokról szóló IX. fejezete alapján az Ötv. keretei között Ercsi Nagyközség Önkormányzatát megilleti a helyi önkormányzás joga, a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése. Ennek érdekében Ercsi Nagyközség Önkormányzata felelősséggel testesíti meg a helyi közhatalmat, a lakosság javára a település felemelkedése céljából. Ercsi Nagyközség társadalmi, gazdasági, kulturális jellemzői Ercsi Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe 5944 ha, település állandó lakosságának száma lélekszám alatt van (1998. január 01.-én fő volt). A nagyközséggel szomszédos települések: Százhalombatta, Ráckeresztúr, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Adony. A lakosság foglalkoztatása ipari jellegű, a munkaképes korúak többsége a nagyközségen kívül, főleg Százhalombattán, illetve a Budapest környéki gazdasági egységeknél dolgozik. Ercsi Nagyközség képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXII. tv.-el módosított évi LXV. tv. 10. b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a 16. (1) bekezdésében és a 18. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbi Szervezeti- és Működési Szabályzatot alkotja meg. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

5 Ercsi Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) (2) A törvény által adott önkormányzati jogokat gyakorló szerv: Ercsi Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. (3) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a képviselőtestület egységes hivatalának hatáskörébe tartozik, elnevezése: Polgármesteri Hivatal Ercsi (továbbiakban: hivatal) Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca (1) Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve működik. (2) Intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 3. A képviselőtestület tagjainak létszáma polgármesterrel együtt: A képviselők névsorát a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. 15 fő 4. (1) Az önkormányzat jelképei: az önkormányzat címere az önkormányzat zászlaja az önkormányzat pecsétje (2) Az önkormányzat jelképeit, használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

6 5. (1) Az önkormányzat kitüntetései: Ercsi Díszpolgára cím Ercsi Településért kitüntetés Közszolgálati Díj Közművelődési Díj Gyermekekért Díj Pedagógiai Díj Közegészségügyi Díj Testnevelési- és Sport Díj Környezetvédelmi Díj Díszoklevél (2) Az önkormányzat kitüntetéseinek használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza. II. Fejezet A helyi önkormányzás általános szabályai 6. Az önkormányzati jogok (1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak. (Ötv. I.. (2) bek.) (2) A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozza, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. (Ötv. I.. (3) bek.) (3) A helyi önkormányzat - saját felelősségére - vállalkozási tevékenységet folytat. (Ötv. 1.. (6) bek.) Ennek megfelelően: a.) külön egyedi döntéseket követően közvetlenül vesz részt vállalkozásokban, b.) a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét formáival (helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel) vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, piacgazdaság barát környezetet teremt.

7 Amennyiben az önkormányzat a működési területén lévő vállalkozásban részt vesz, ezt megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazdasági (költség-haszon) elemzést végeztet, melyek hiányában a napirend nem tárgyalható. (4) A képviselőtestület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester indítványára - a képviselőtestület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. (5) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat: a.) képviselőtestülete, annak felhatalmazására b.) bizottsága, c.) a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, d.) a polgármester e.) és a helyi népszavazás hozhat. (Ötv. 2.. (2) bek.) 7. (1) A képviselőtestület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a megyei önkormányzattal és a környező települések önkormányzataival. A koordináció keretében cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi tervekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás - a jegyző közreműködésével - a polgármester feladata. III. Fejezet A Nagyközség képviselőtestületének feladat és hatásköre 8. (1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a.) településrendezés és településfejlesztés, b.) az épített és természeti környezet védelme, c.) a lakásgazdálkodás, d.) a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, e.) a köztemető fenntartása

8 f.) a helyi közutak és közterületek fenntartása, g.) a helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása (Ötv. 8. (1) bek.) h.) gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól, i.) közreműködés az energiaszolgáltatásban, j.) közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, k.) gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról (Ötv. 8. (4) bek.) l.) a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, m.) a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, n.) az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. (2) Az önkormányzat köteles gondoskodni: a.) az egészséges ivóvízellátásról, b.) az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, c.) az egészségügyi alapellátásról, a szociális alapellátásról, illetőleg az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, d.) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, a helyi közösségi színtér biztosításáról, a könyvtári szolgáltatás ellátásáról, e.) a közvilágításról, f.) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, g.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, h.) a polgármesteri hivatal működtetéséről. (3) A képviselőtestület a kötelezően ellátandó feladatairól - lehetőség szerint - önálló önkormányzati rendeletet alkot. (4) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a.) ellátása nem sérti más települések érdekeit, b.) nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe c.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását, d.) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak. (5) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok és a pénzügyi bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, s külső szakértők közreműködése is igénybe vehető. (6) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselőtestület elé, ha az tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat is.

9 (7) Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a fedezet egyidejű biztosításával kell állást foglalni. (8) A (6) bekezdésben említett előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges. (9) Az önként vállalt önkormányzati ügyek az alábbiak: a.) sport támogatása b.) civil szerveződések támogatása c.) közbiztonság támogatása d.) törvény által kötelezően elő nem írt egyes szociális- és egészségügyi szakellátás biztosítása 9. (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1.) az önkormányzati rendeletalkotás, 2.) az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, 3.) törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézmény, gazdasági társaság, más szervezet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapítása, vezetőik kinevezése. (Ötv. 9.. (4) bek.), 4.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, 5.) véleménynyilvánítás azon ügyekben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, 6.) a helyi népszavazás kiírása, 7.) az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása, 8.) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 9.) a helyi adó megállapítása, 10.) a településrendezési terv jóváhagyása, 11.) hitel felvétele, 12.) kötvénykibocsátás, továbbá közalapítvány, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, 13.) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 14.) közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás, 15.) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 16.) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő, 17.) a bíróságok népi ülnökeinek megválasztása,

10 18.) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha az szolgáltatás a települést is érinti, 19.) amit törvény a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe utal. (2) A képviselőtestület egyes hatáskörök gyakorlását önkormányzati rendeletben a polgármesterre, valamint bizottságaira ruházza át. A jegyző a különböző rendeletekben történt hatáskör átruházásokról egységes nyilvántartást vezet, melyet az SZMSZ. 1. számú mellékleteként kell kezelni. (3) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. Az átruházott hatáskört bármikor visszavonhatja a képviselőtestület, annak gyakorlásához utasítást adhat. (4) Hatáskör átruházás esetén hozott döntéseknél fel kell tüntetni az átruházás tényét és annak jogalapját, a hatáskör címzettje évente egyszer köteles beszámolni átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. (5) A képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzat ügyben hozott döntését. (Ötv (2) bek. c./ pont ) 10. (1) Közszolgálati feladatokat ellátó önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat alapíthat kizárólagos tulajdonú, azaz egyszemélyes gazdasági társaságot, melynél a cégbejegyzés alapja a jóváhagyott alapító okirat, továbbá közreműködhet több tulajdonosból álló gazdasági társaságban, ahol a cégbejegyzés a társasági bejegyzés alapján történik. (3) Többszemélyes gazdasági társaságnál a társaság legfőbb szerve a közgyűlés, melyben az önkormányzatot a polgármester képviseli. (4) Minden olyan ügyben, amelyben a társasági szerződés a közgyűlés döntését írja elő, a képviselőtestület jogosult az előzetes döntésre. A polgármester köteles e döntést továbbvinni és képviselni a közgyűlésben. (5) A képviselőtestület hozhat olyan döntést, hogy egyes közgyűlés elé tartozó kérdésekben önálló döntési jogot biztosít a polgármesternek, ebben az esetben a hatáskör átruházás szabályai szerint kell eljárni. (6) Az egyszemélyes gazdasági társaságoknál alapítói döntést a képviselőtestület hoz, egyes alapítói döntési jog átruházható a polgármesternek, vagy valamely bizottságnak. (1. számú melléklet)

11 IV. Fejezet A képviselőtestület működése 11. A képviselőtestület összehívása (1) A képviselőtestület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról, valamint a bizottságok létrehozásáról. (3) A képviselőtestület a munkatervében meghatározottak szerint, de legalább kéthavonta ülést tart. A munkaterv szerinti ülés rendes, minden egyéb rendkívüli ülés. (4) Ülésszak megtartásáról a Képviselő-testület esetenként dönt. (5) A testületi ülést minden hónap utolsó hetének keddi napjára hívja össze a polgármester. (6) A képviselőtestület ülését - rendkívüli - össze kell hívni, írásban, a napirend megjelölésével. a.) a települési képviselők 1/4-ének indítványozása, b.) a képviselőtestület bizottságának indítványozása, c.) helyi kisebbségi önkormányzat kezdeményezése esetén (7) A polgármester a kezdeményezés napjától számított 15 napon belüli időpontra köteles a képviselőtestület ülését összehívni. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó, illetve bármilyen értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát közölni kell. (8) A képviselőtestület ülését a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök - hívja össze az ülés előtt minimum 4 munkanappal, írásban kiküldött meghívóval. (9) A meghívónak tartalmaznia kell: a.) az ülés helyét, idejét, b.) javasolt napirendi pontokat c.) napirendi pontok előadóit, d.) előterjesztés formáját (írásos, vagy szóbeli).

12 A meghívóval együtt kézbesíteni kell az írásos előterjesztéseket is. A meghívót a polgármester írja alá. (10) A képviselőtestület üléséről a település lakóit az ülés előtt 4 munkanappal értesíteni kell hirdetmény útján: a.) az ülés helyéről, idejéről, b.) a napirendi pontról, c.) zárt ülés tartásáról. (11) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés előtt, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a képviselőtestület hivatalos lapjában, az Ercsi Híradóban nyilvánosságra kell hozni. (12) A képviselőtestületi ülésre tanácskozási joggal - állandó jelleggel - meg kell hívni: a.) polgármesteri hivatal szakreferensei, b.) intézményvezetők, c.) helyi rendőrőrs vezetője, d.) polgárőrség vezetője, e.) pártok képviselői, f.) bizottságok külső tagjai, g.) Armancsa KFT. vezetője, h.) főépítész, i.) egyházak vezetői, j.) kisebbségi önkormányzat szóvivője, k.) szakértők, civil szervezetek képviselői l.) a település szempontjából jelentős gazdasági tevékenységet végző cégek képviselői A tanácskozási joggal meghívottak jegyzékét a 2. számú függelék tartalmazza. Munkaprogram, munkaterv 12. (1) A polgármester programot terjeszt a képviselőtestület elé, amely - a testület megbízatásának időtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait,

13 feladatait tartalmazza. (2) A képviselőtestület éves munkaterv alapján dolgozik. (3) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze, s a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselőtestület elé az év utolsó rendes ülésén. Ezt megelőzően gondoskodik arról, hogy a képviselőtestület és a bizottságok munkaterv-tervezetei között összhang legyen. (4) A munkatervnek tartalmaznia kell: (1) A képviselőtestület ülése nyilvános. a.) a testületi ülések helyét, időpontját, b.) megtárgyalandó napirendeket, c.) az előkészítésben résztvevők nevét és utalást a bizottsági előkészítésre, d.) a napirendi pontok előadóinak nevét, e.) a jelentések elkészítésének határidejét, f.) előterjesztés módját, g.) utalást az előzetes egyeztetésre, h.) lakossági fórum, i.) a meghívandók felsorolását. A testületi ülés 13. (2) A képviselőtestület zárt ülést tart az Ötv. 12. (4) bekezdésben előírt ügyekben. 3.) Zárt ülésen (4) Zárt ülés tartására a.) a képviselőtestület tagjai, b.) a jegyző, c.) a jegyzőkönyv vezető, d.) továbbá meghívás esetén az érintett személy és a szakértő, e.) meghívottként a Kisebbségi Önkormányzat szóvivője vesz részt. a.) a polgármester b.) bármely képviselő, c.) a jegyző tehet javaslatot (5) Zárt ülést kell tartani

14 a.) önkormányzati hatósági ügyekben b.) összeférhetetlenségi és kitüntetési ügyekben c.) amennyiben az érintett kéri választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalása, (a jegyzőkönyv melléklete az érintett nyilatkozata a zárt ülés kérésére) d.) a képviselőtestület dönt a zárt ülés elrendeléséről alaki határozat formájában, amelynek tartalmaznia kell, hogy miért, milyen okokra tekintettel került elrendelésre a zárt ülés. (Ötv. 12. (4) bek. b./ pontja.) e.) zárt ülésen nem lehet rendeletet alkotni. (6) A zárt ülésen hozott határozatokat nyilvánosságra kell hozni, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal teljességgel kizárt (személyiségi jogok védelme, kitüntetési javaslat elutasítása). Az ülés vezetése 14. (1) A képviselőtestület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselőtestület ülését. (2) A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti le. (3) A polgármester az ülés megnyitása után a jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet. (4) A képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőtestület tagjainak több, mint a fele jelen van. (5) Az összehívott képviselőtestületi ülésen amennyiben nincs meg a határozatképesség feltétele és nem lehet arra számítani, hogy a hiányzó képviselők megérkeznek, illetve visszajönnek a hiányzó képviselők egyöntetű akadályoztatása miatt a polgármester 15 napon belül az ülést összehívja. (6) A képviselőtestület az alakuló, vagy az azt követő első ülésén két állandó jegyzőkönyv hitelesítőt - távollétük esetére - pót hitelesítőt választ.

15 15. (1) A képviselőtestület ülésén a polgármester terjeszti elő a napirend tervezetet, amelynek összeállításánál a munkatervben megjelölt feladatokat kell figyelembe venni. Munkatervtől eltérő napirend, vagy napirendi pontok együttes tárgyalását kezdeményezheti: a.) a polgármester b.) a kisebbségi önkormányzat c.) és a képviselők. (2) A kezdeményezés történhet írásban, vagy szóban. A javaslat elfogadásáról a képviselőtestület az előterjesztő meghallgatása után egyszerű szótöbbséggel dönt. (4) A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét. A hozzászólásoknak lényegre törőnek és tárgyszerűeknek kell lenniük. A vita során bármely képviselő javaslatot tehet a hozzászólások időtartamának korlátozására, illetőleg a vita lezárására, mely javaslat elfogadásáról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. (5) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyrészt a nyilvános ülésen engedélyezze a jelenlévők részére a hozzászólás jogát abban az esetben, ha a napirendi előterjesztés megvitatása során a képviselőtestület váratlanul olyan problémát észlelne, amelyben a döntés meghozatalát megelőzően a lakossággal való konzultáció szükségessége merülne fel, másrészt a jelenlévők részére biztosított hozzászólás jogát bármikor visszavonhatja. (6) Valamely napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal a polgármester bármelyik képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb 30 perc lehet. Ezzel a jogával minden képviselő ülésenként egy alkalommal élhet. (7) Napirend előtti felszólalásra a polgármestertől bármelyik képviselő kérhet engedélyt. A felszólalás tárgyát az ülés megnyitásáig közölni kell a polgármesterrel. A felszólalásról a képviselőtestület felszólalás és vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsolódóan legfeljebb 1 képviselő ellene és 1 képviselő mellette 2-2 percig kaphat szót. (8) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, bármelykor 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. Az ügyrendi javaslat elhangzása után állandó bizottságonként 1 fő részéről legfeljebb 2 perces hozzászólás engedélyezhető, egyébként a képviselőtestület a javaslat felett vita nélkül határoz.

16 16. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy bármely képviselő adott napirendi előterjesztés kapcsán tett második hozzászólását korlátozza, illetőleg a további hozzászólás jogát megvonja. Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra. (2) A vita lezárását követően az előterjesztő válaszolhat a hozzászólásokra, ennek időtartamát szükség esetén a polgármester korlátozhatja. (3) A vita lezárása után a polgármester összefoglaló keretében ismerteti mind az írásban megküldött, mind a vita során elhangzott határozati javaslatokat, majd a szavazás előtt szót ad a jegyzőnek, amennyiben a javaslatok törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. 17. Előterjesztés (1) A képviselőtestületi előterjesztésnek módját a munkatervben kell meghatározni. (2) Az alábbi esetekben kötelező írásos előterjesztést - bizottsági egyeztetéssel - készíteni: a.) önkormányzati rendeletalkotás, b.) az önkormányzat alapvető jelentőségű szervezeti- és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése, c.) helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása, d.) önkormányzati jelképek meghatározása, e.) az önkormányzat gazdasági programja, költségvetése, zárszámadása, f.) fejlesztési koncepciók, g.) az önkormányzat tulajdonával és vagyonával kapcsolatos valamennyi ügy, h.) valamennyi önkormányzati vállalkozással összefüggő ügy, i.) a településrendezési program és rendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek, j.) helyi adók meghatározása, k.) hitelfelvétel, l.) döntés személyi ügyekben,

17 m.) azok a polgári jogi ügyletek, amelyeknél a döntés a képviselőtestülethez tartoznak, n.) társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés, o.) önkormányzati intézmények alapítása, átszervezése, megszüntetése. (3) A (2) bekezdésben felsorolt ügyeken kívül szóban kivételes esetben lehet előterjesztést beterjeszteni, melynek során a sürgősséget indokolni kell. A szóbeli beterjesztésről a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt. (4) Az írásos előterjesztések jegyző részére történő leadási határideje a rendes testületi ülést megelőző 8 nap. (5) Különleges előterjesztés a Közigazgatási Hivatal vezetője által az Ötv a felhatalmazása alapján megtett törvényességi észrevétel. A polgármester megbízása alapján a jegyző köteles a képviselőtestület elé terjeszteni a felhívásban szereplő határidő betartásának biztosításával. (6) Az írásos előterjesztések tartalmi követelményei a.) a fejléc tartalmazza a készítő szerv, személy megnevezését, az ügy számát. A címben szerepeljen az ülés megnevezése, időpontja, valamint az előterjesztés b.) az érdemi előerjesztés nem haladhatja meg a 2gépelt oldalt. c.) az ügy ismertetése. - foglalkozott-e már korábban a képviselőtestület az előerjesztés tárgyában, - milyen döntést hozott és az miként valósult meg, d.) a megtárgyalandó témakör időszerűségét, eltérő vélemények érvanyagát, e.) a közmeghallgatáson szerzett benyomásokat és tapasztalatokat, f.) az elérendő célkitűzések meghatározása, g.) feladatok meghatározása, h.) anyagi-technikai feltételrendszer bemutatása, gazdasági elemzés. (7) A határozati javaslat tartalmazza: a.) a végrehajtandó feladat pontos meghatározását, b.) a megoldás változatainak bemutatását, c.) a végrehajtás határidejének megjelölését, d.) a végrehajtás ellenőrzéséért felelős szerv, vagy személy megjelölését. (8) A polgármester, illetőleg a tárgy szerint közvetlenül érintett referens gondoskodik arról, hogy mindazokat, akiknek az előkészítés során az anyaggal kapcsolatban kifogásaik voltak, az ülésre meghívják. Az előterjesztések törvényességéért a jegyző felelős. Sürgősségi indítvány

18 18. (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem szerepel. A képviselőtestület a polgármester javaslatára minősített szótöbbséggel, soron kívül dönt az előterjesztés tárgyában. (2) A sürgősségi indítvány benyújtásának a feltételei: a.) Sürgősségi indítvány a sürgősség tényének rövid indokolásával legkésőbb az ülést megelőző nap óráig, írásban nyújtandó be a polgármesternél. b.) c.) Sürgősségi indítványt nyújthat be: a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok elnökei, a képviselők, a jegyző, a kisebbségi önkormányzat testülete. Ha a polgármester, vagy valamelyik képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani. d.) Ha a képviselőtestület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, állást kell foglalni arról, hogy mikorra tűzik napirendre, hányadik napirendként. Tanácskozás rendje 19. (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során: a.) b.) Az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, amennyiben az új információkat tartalmaz. Az előadóhoz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. c.) Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak. (2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfeljebb 2 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama az 1 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. (3) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. (4) Az önkormányzati bizottság bármely előterjesztéshez az ezekhez benyújtott módosító

19 javaslatokat is értékelő ajánlást nyújthat be a képviselőtestülethez. (5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. (6) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. (7) Az adott tárgy lezárása után van lehetőség személyes megjegyzés megtételére annak, aki a vita során ellene emelt szemrehányásokat kívánja kivédeni, vagy aki szeretné az álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértéseket eloszlatni. Ennek időbeli korlátja egy perc. (8) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 20. (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület az elhangzás sorrendjében majd az eredeti határozati javaslatról. (2) A testület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt: a.) a feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról b.) informális jelentés tudomásul vételéről, c.) interpellációra adott válasz elfogadásáról. (3) A szavazástól való tartózkodás, amennyiben a képviselőtestület határozatképességét befolyásolja a képviselők több, mint felének az egybehangzó szavazata a tartózkodók száma miatt a határozatképesség alá csökkenne a képviselői passzivitást, azaz a szavazástól való tartózkodást egybe kell számolni a nemmel való szavazásokkal. (4) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges. Önkormányzati hatósági ügyben amennyiben a szavazati arányok miatt nem születik döntés a polgármester szünetet rendel el, a testületi tagokkal az előterjesztő egyeztetést kezdeményez, a polgármester az ülés folytatását követően újra szavazást rendel el. (5) A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a

20 képviselőtestület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tek9inteni. (6) Minősített többség a megválasztott képviselők több, mint felének a szavazata szükséges: a.) önkormányzati rendeletalkotáshoz (Ötv (1) bek. a./ pont), b.) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz (Ötv (1) bek. b./ pont), c.) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 10. (1) bek. e./ pont), d.) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv (1) bek. f./ pont), e.) intézmény alapításához (Ötv (1) bek. g./ pont), a képviselő kizárásához (Ötv (2) bek.) f.) zárt ülés elrendeléséhez (Ötv (4) bek. b./ pont), g.) a képviselőtestület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához (Ötv (3) bek.), h.) a polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv (1) bek.), i.) az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezés 10 MFt értékhatáron felül, j.) a hitelfelvétel, k.) sürgősségi indítvány elfogadása, l.) kitüntetések, Díszpolgári cím adományozása. (7) A képviselőtestület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az alpolgármester választásánál a titkos szavazás kötelező. A polgármester nyomatékosan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre. (8) Titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: a.) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság szavazásban résztvevő tagjainak nevét, b.) a szavazás során felmerült körülményeket. A titkos szavazással hozott döntést is alakszerű határozatba kell foglalni. (9) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha: a.) azt a törvény írja elő,

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2006. (XI.10) számú R E N D E L E T E a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2007. (IV.1.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT... 4 Általános rendelkezések... 4 Az önkormányzat... 4 Az önkormányzat jelképei, az

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Alkotmány 44/A. (1). bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

BAKONYSZENTIVÁN község Önkormányzati Képviselő-testülete. 4/2007. (IV. 5.) r e n d e l e t e. Képviselő-testület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BAKONYSZENTIVÁN község Önkormányzati Képviselő-testülete. 4/2007. (IV. 5.) r e n d e l e t e. Képviselő-testület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Önkormányzati Képviselő-testület BKONYSZENTIVÁN BKONYSZENTIVÁN község Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 5.) r e n d e l e t e a Képviselő-testület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZTÁRÓL P r e

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet:

23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet: 23/2013. (XI.28.) ÖR. sz. rendelet: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hajdúbagos Község

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az önkormányzat MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mogyorósbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mogyorósbánya község önkormányzat képviselő

Részletesebben

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA, HATÁSKÖRE... 4 1. Az Önkormányzat feladata és hatásköre...

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009.(IV.27.) SZÁMÚ, 5/2009.(III.30.) SZÁMÚ, 14/2008.(VI.30.) SZÁMÚ, 11/2008.(V.30.) SZÁMÚ, 7/2008.(IV.22.) SZÁMÚ ÉS A 3/2008.(II.29.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben