HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JANUÁR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

2 Tartalom 1. A polgármesterre átruházott hatáskörök Bizottságok döntés előkészítő feladatai A Gazdasági Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök A Pénzügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök A Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságra átruházott feladatkörök A Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladatkörök A Népjóléti Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott feladat- és hatáskörök Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott feladatkörök A Kulturális és Média Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök A Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök Záró rendelkezések ZÁRADÉK Függelék a 31/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez A polgármesterre átruházott hatáskörök A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök A Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságra átruházott hatáskörök A Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök A Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök A Kulturális és Média Bizottságra átruházott hatáskörök A Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök

3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (3) bekezdésében, valamint a 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A polgármesterre átruházott hatáskörök 1. A költségvetésben meglévő keret terhére, eltérő rendelkezés hiányában, az aszerinti, nettó 1 m Ft értéket el nem érő beszerzés megindítására, a beszerzéssel kapcsolatos műszaki tartalom meghatározására, módosítására, a szerződések elkészítésére, módosítására a polgármester jogosult. A beszerzések rendjét a költségvetési rendelet tartalmazza. E beszerzésekkel kapcsolatos szerződések megkötésére, a módosítások aláírására, a teljesítésigazolására a polgármester jogosult. 2. A 7. -ban foglalt szerződések aláírására, a teljesítés igazolására a polgármester jogosult. 3. A teljes egészében, vagy részben Európai Uniós, vagy hazai forrásból származó támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződésének aláírására a polgármester jogosult. A projekt megvalósítása érdekében szükséges támogatási szerződés módosítások aláírására a polgármester jogosult a Képviselő-testület által a projektre megállapított fedezet erejéig. 2. Bizottságok döntés előkészítő feladatai 4. Döntés előkészítő feladata körében a bizottság jogosult: a) bármely ügyet a képviselő-testület elé terjeszteni, b) az előterjesztett indítványokat a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni és ezt követően a testület elé terjeszteni, c) a polgármestert, az alpolgármestert felkérni adott témakörök megvizsgálására és előkészítésére határidő megjelölésével, d) külső szakértők bevonását kezdeményezni a bizottság munkájába. 3. A Gazdasági Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 5. A Gazdasági Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) településrendezés és a településfejlesztés, b) épített és természeti környezet védelme, c) lakásgazdálkodás, d) vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, e) helyi közutak és közterületek fenntartása, parkolás, f) helyi tömegközlekedés és köztisztaság, településtisztaság, ez utóbbi tekintetében különösen a hulladékkezelés, g) közvilágítás, h) távhő-szolgáltatás, i) állattartás, állategészségügy. 6. A Gazdasági Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: a) közreműködik a település szerkezeti és szabályozási tervének kidolgozásában, javaslatot tesz építési, fejlesztési ügyekben; b) felülvizsgálja a település közlekedési, településfejlesztési koncepcióját; 3

4 c) véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra érkező vásárlási, bérbevételi ajánlatokat; d) javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helyiségek bérleti díjára, valamint a közterület-foglalások díjára; e) javaslatot tesz a megüresedett önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjének kijelölésére; f) véleményezi a belterületbe csatolás iránti kérelmeket; g) véleményezi az önkormányzati vagyon forgalomképtelenségének megszüntetéséről szóló javaslatot; h) javaslatot tesz a város zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, beruházási programok megvalósítására; i) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket, különösen a következő tárgykörökben: környezetvédelem, állattartás, víz- és csatornadíj, szilárd- és folyékony hulladék, közterületek rendje; j) véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati társulásokhoz való csatlakozás lehetőségét, a társulás alapító okiratának elfogadását, módosítását; k) véleményezi a szakterületéhez tartozó együttműködési megállapodások megkötését, módosítását; l) javaslatot tesz az úthálózat karbantartására, fejlesztésére; m) véleményezi az önkormányzati fenntartású intézmények felújításával, karbantartásával kapcsolatos kérelmeket, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre; n) javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi programjában foglalt feladatok végrehajtására, szükség szerint felülvizsgálja azokat; o) javaslatot tesz a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a csendes övezetek kialakítására, a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására; p) javaslatot tesz a levegőtisztaság-védelmi övezetek kijelölésére, illetve a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd-riadó terv) megállapítására; q) elősegíti az önkormányzat parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatainak ellátását; r) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; s) figyelemmel kíséri, szükség szerint javaslatot tesz és ellenőrzi a közlekedésügyi feladatok, közvilágítási feladatok megvalósítását, a település hulladékkezelését, a hulladék ártalmatlanítását, a település ivóvíz bázisának védelmét, az ivóvízellátás biztosítását, a szennyvízkezelés problémáinak megoldását, a csapadékelvezetés megvalósulását; t) javaslatot tesz az önkormányzat által kiírt Környezetvédelmi Alap keretére beérkező pályázatok elbírálására; u) ellenőrzi az önkormányzati beruházások megvalósulását; v) kezdeményezi, szervezi a környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket, közreműködik lebonyolításukban; w) foglalkozik minden olyan üggyel, amelyet a bizottság szakterülete szempontjából fontosnak tart. 7. A Gazdasági Bizottság dönt a költségvetésben meglévő keret terhére, az 1. -ban foglaltak kivételével, az aszerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés megindításáról, a beszerzéssel kapcsolatos műszaki tartalom meghatározásáról, módosításáról, a szerződések elkészítéséről, módosításáról. A beszerzések rendjét a költségvetési rendelet tartalmazza. 4

5 8. A Gazdasági Bizottság dönt tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a forgalomképes vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdon rendezvények céljára történő térítésmentes használata iránt benyújtott kérelmek ügyében. 4. A Pénzügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 9. A Pénzügyi Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) gazdálkodás, beszámolás, b) adózás, c) belső ellenőrzés. 10. A Pénzügyi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítására, jutalmazására; b) véleményezi az éves költségvetési koncepciót és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 92. (13) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl a tárgyévi költségvetés végrehajtásáról szóló háromnegyed éves beszámoló tervezeteit; c) véleményezi a költségvetési rendelet év közbeni módosításait; d) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; e) javaslatot tesz a helyi adózásról szóló rendelet felülvizsgálatára, módosítására; f) az Ötv. 92. (13) bekezdés c) pontjában foglaltakon túlellenőrizheti az önkormányzati hitel felhasználását; g) az Ötv. 92. (13) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl folyamatosan figyelemmel kíséri, az önkormányzati gazdálkodás folyamatát, az önkormányzat likviditási problémáit és értékeli az azokat előidéző okokat; h) véleményezi a nem önkormányzati gazdasági társaságokhoz való kapcsolódási elképzeléseket; i) javaslatot tesz az éves ellenőrzési jelentések elfogadására; j) véleményezi mindazon előterjesztéseket, amelyeknek pénzügyi kihatásai vannak, 11. A Pénzügyi Bizottság dönt a helyi önkormányzatra vonatkozó a) belső ellenőrzési kézikönyv elfogadásáról, b) a tárgyévet követő év belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 5. A Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságra átruházott feladatkörök 12. A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) képviselő-testület és bizottságok működésével, tagjaival kapcsolatos feladatok, b) Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok, c) jogi feladatok, d) közbiztonság helyi feladatai, e) köztemető fenntartása. 13. A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díj odaítélésére; b) felülvizsgálja a település közbiztonsági koncepcióját; 5

6 c) figyelemmel kíséri és vizsgálja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának érvényesülését, kidolgozza a szükségesnek vélt módosítások pontos javaslatait; d) a képviselő és bizottsági tag felkérésére vizsgálja az adott bizottság jogszerű működését; e) tárgy szerinti illetékes bizottság hiányában, illetve a szakterületét érintő esetekben javaslatot tesz a rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelettervezeteket; f) a tárgy szerint illetékes bizottság felkérésére előzetesen, jogi szempontból véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; g) figyelemmel kíséri, hogy az önkormányzat rendeletalkotási tevékenysége megfelele a központi rendelkezéseknek. Szükség esetén javaslatot tesz a szabályozásra, rendeletalkotásra; h) figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozatainak végrehajtását; i) szükség esetén ellenőrzi a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásának érvényesülését, véleményezi a hatáskör átruházásokra vonatkozó előterjesztéseket; j) állást foglal a bizottságok közötti hatásköri összeütközések esetén; k) ellenőrzi a képviselő-testület tagjait megillető jogok és az őket terhelő kötelességek érvényesülését és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét; l) javaslatot tesz a bizottságok tagjainak megválasztására, előkészíti bármely bizottsági tag tagságának megszűnésére vonatkozó indítványt; m) véleményt nyilvánít a képviselő-testület felkérésére jogi kérdésekben (különösen a szerződések előkészítéséről, peres eljárások megindításáról, perbeli álláspont kialakításáról); n) kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester és a képviselők vonatkozásában az írásban benyújtott etikai vonatkozású bejelentéseket, panaszokat, s ennek megfelelően intézkedést kezdeményez; o) előterjesztést készít a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi ügyekben; p) jogi szempontból véleményezi az önkormányzati alapítású alapítványok létrehozására, működésükre vonatkozó javaslatokat, továbbá az önkormányzatnak alapítványhoz, egyesülethez, vagy szövetséghez történő csatlakozását; q) véleményezi az önkormányzati társulás létrehozására, valamint az 6. j) pontjában foglaltak kivételével - az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat, a társulás alapító okiratának elfogadását, illetve módosítását; r) véleményezi az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére, megszűntetésére vonatkozó javaslatokat; s) véleményezi a szakterületét érintő önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának tartalmát, annak módosítására javaslatot tesz; t) közreműködik a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, véleményezi a rendőrkapitánysággal, polgárőrséggel kötendő megállapodásokat, valamint elkészíti a közbiztonsággal kapcsolatos pályázatokat; u) az országgyűlési- és helyi önkormányzati választással, a népszavazással, népi kezdeményezéssel összefüggő ügyek előkészítésében közreműködik; v) tárgy szerint illetékes bizottság hiányában figyelemmel kíséri a közalapítványok tevékenységét; w) véleményezi a Polgármesteri Hivatal jegyzői, aljegyzői álláshelyére beékezett pályázatokat, javaslatot tesz a jegyző, aljegyző személyére; x) véleményezi a szakterületét érintő közszolgálati szervek éves beszámolóját; 6

7 y) javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére; z) javaslatot tesz a képviselő-testület éves közmeghallgatásának időpontjára, és napirendjére; aa) véleményezi a jegyző és a köztisztviselők teljesítményértékelésére vonatkozó célok meghatározására, valamint a képviselő-testületkövetkező évi munkatervére vonatkozó előterjesztéseket. 6. A Tulajdonosi Bizottságra átruházott feladatkörök 14. A Tulajdonosi Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi jogainak gyakorlásával kapcsolatos, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdéseket. 7. A Népjóléti Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 15. A Népjóléti Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) egészségügyi és szociális ellátás, gyermekvédelem, b) egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése, c) közfoglalkoztatás szervezése. 16. A Népjóléti Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díj odaítélésére; b) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket, különösen az egészségügyi körzetek, szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek vonatkozásában; c) véleményezi a szociális és gyermekvédelmi tárgyú szabályzatokat, beszámolókat, d) véleményezi a szakterületét érintő közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket; e) figyelemmel kíséri a település egészségügyi helyzetét, elemzi és értékeli a változásokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére; f) vizsgálja a település egészségügyi ellátásának helyzetét és javaslatot tesz az egészségügyi célkitűzések megvalósítása érdekében; g) felülvizsgálja a település egészségfejlesztési, szociálpolitikai, valamint szociális szolgáltatástervezési koncepcióját; h) vizsgálja és véleményezi az önkormányzat által fenntartott, hatáskörébe tartozó intézmények tárgyi és személyi feltételeit; szükség esetén javaslatot tesz ezek fejlesztésére, módosítására; i) javaslatot tesz a szakterületét érintő társadalmi szervezetek, intézmények támogatás iránti kérelmének elbírálására; j) véleményezi a szakterületét érintő intézményvezetői és egészségügyi ellátást biztosító álláshelyekre kiírandó pályázatokat, valamint a beérkezett pályázatokat; k) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; l) figyelemmel kíséri az egészségügyi tárgyú pályázati felhívásokat, javaslatot tesz a pályázat benyújtására; m) gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelemből adódó, szociális ellátást igénylő feladatok megoldásáról; n) véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratát és annak módosítását. 17. (1) A Népjóléti Bizottság gyakorolja az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeire vonatkozó fenntartói jogköréből eredő jogosultságokat, kivételt képeznek ez 7

8 alól az Ötv. 10. (1) bekezdés g) pontja alapján meghozott döntések, valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, a létszámigények elbírálása. (2) A Népjóléti Bizottság az (1) bekezdés alapján jóváhagyja az egészségügyi és szociális intézmények a) szervezeti és működési szabályzatát, b) házirendjét, c) szakmai programját. 18. A Népjóléti Bizottság dönt az egészségügyi és szociális önkormányzati intézmények, szervezetek, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról. 19. A Népjóléti Bizottság megszervezi a feladatkörébe tartozó városi rendezvényeket és gondoskodik azok lebonyolításáról. 8. Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott feladat- és hatáskörök 20. Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, b) középiskolai és szakiskolai ellátás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés, úszásoktatás biztosítása, c) gyermek- és ifjúsági feladatok, d) a város nemzetközi kapcsolatai, e) informatika. 21. Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz a Város Érdemes Pedagógusa Díj és a Város Érdemes Diákja Díj odaítélésére; b) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; c) javaslatot tesz a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók részére ösztöndíjpályázat kiírására; d) javaslatot tesz a pedagógiai munka elismerését szolgáló jutalmazás és annak járulékai, a jutalomkeret együttes mértékére és a keret intézmények közötti felosztására; e) javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek jutalmazása és annak járulékai, a keret együttes mértéke az intézményvezetők éves együttes alapilletményének és illetménypótlékának meghatározott mértékére vonatkozó felhasználására; f) közreműködik a városi önkormányzat törvényben meghatározott kötelező oktatási feladatainak szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; g) figyelemmel kíséri, ellenőrzi a települési önkormányzathoz tartozó oktatási intézmények tevékenységét, működését; h) előkészíti az oktatási intézményvezetői állásokra kiírásra kerülő pályázatokat, és véleményezi a beérkezett pályázatokat; i) előkészíti a helyi oktatási-nevelési koncepciót, valamint az informatikai koncepciót, illetve azok módosításait; 8

9 j) véleményezi az oktatási intézmények fejlesztési kérelmeit, sorrendiséget javasol ezek teljesítésére; k) szervezi a feladatköréhez kapcsolódó, önkormányzati alapítványokhoz történő kuratóriumi jelöléseket, iskolaszéki delegálásokat; l) véleményezi az oktatási intézmények alapító okiratát; m) közreműködik a pedagógiai, szakmai szolgáltatás keretében szervezett pedagógusképzés, továbbképzés feladataiban; n) feltárja és egyezteti az iskoláztatással kapcsolatos érdekeket; o) figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, diák önkormányzataival; p) kezdeményezi, illetve véleményezi a települési, megyei önkormányzattal, valamint civil szervezetekkel kötendő szakterületét érintő megállapodásokat; q) koordinálja a testvérvárosi kapcsolatokat érintő feladatokat. 22. (1) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága gyakorolja az önkormányzat közoktatási, nevelési-oktatási intézményeire vonatkozó fenntartói jogköréből eredő jogosultságokat, kivételt képeznek ez alól az Ötv. 10. (1) bekezdés g) pontja alapján meghozott döntések, valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, létszámigények elbírálása. (2) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az (1) bekezdés alapján jóváhagyja a közoktatási intézmények a) szervezeti és működési szabályzatát, b) házirendjét, c) szakmai programját, d) nevelési vagy pedagógiai programját, e) minőségirányítási programját, f) önértékelési programját, g) a közoktatási intézmények végleges tantárgyfelosztását. (3) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága meghatározza a nevelési-oktatási év intézményi beiratkozási időpontjait. (4) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága meghatározza az intézményi körzethatárokat. (5) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt a) a közoktatási intézmények tanévvégi beszámolója, b) a nevelési- és tanév indításáról szóló tájékoztató, c) az általános iskolai beiratkozásokról és óvodai felvételekről szóló tájékoztató elfogadásáról. (6) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága értékeli a nevelésioktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka eredményességét. 23. Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elbírálja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan is rászoruló tanulók részére kiírt ösztöndíjpályázatra beérkező pályázatokat. 9. Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott feladatkörök 24. Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) sport feladatok és a tulajdonában lévő sporttelepekkel kapcsolatos feladatok, 9

10 b) gyermek- és ifjúsági feladatok, c) társadalmi kapcsolatok. 25. Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz a Városi Testnevelés és Sport Díj odaítélésére; b) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; c) figyelemmel kíséri és véleményezi a település sport életét, a település sporteseményeinek megvalósulását; d) javaslatokat dolgoz ki a sportfeladatok fejlesztésére, figyelemmel kíséri a városi sportkoncepció megvalósulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására; e) felülvizsgálja a település civil koncepcióját; f) kidolgozza az önkormányzati támogatásokra kiírt pályázat feltételrendszerét; s javaslatot tesz az Önszerveződő, öntevékeny szervezetek keret, valamint a Sportszervezetek támogatási keretére beérkező pályázatok elbírálására; g) összeállítja és közreadja az éves városi verseny- és szabadidősport naptárt; h) tevékenyen részt vállal a mozgás-gazdag és az egészséges életmód népszerűsítésében; i) közreműködik a város nemzetközi sportkapcsolatainak, sporttalálkozóinak szervezésében; j) a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a megyei és országos sportszervezetekkel, sportban érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetekkel és a helyi sporttanáccsal; k) az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsággal együttműködve figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, diák önkormányzataival; l) figyelemmel kíséri a településen élő fiatalok körében végzett bűnmegelőzési és prevenciós tevékenységet, együttműködik a Kábítószer Ellenes Fórummal; m) kapcsolatot tart a település valamennyi civil szervezetével, elősegíti a civil szervezetek együttműködését, segíti a pályázati lehetőségek megismertetését; n) figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; o) koordinálja a város turisztikai életével kapcsolatos feladatokat. 10. A Kulturális és Média Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 26. A Kulturális és Média Bizottság szakterületéhez tartozó feladatok a következők: a) közművelődés, b) tudományos tevékenység, c) művészeti tevékenység, d) az önkormányzat tulajdonában álló épületeken lévő művészeti alkotások védelme, művészeti alkotások közterületi elhelyezése, áthelyezése, e) egyházakkal együttműködés, f) a Kisváros című helyi újság, helyi elektronikus médiaszolgáltatások, g) helyi turizmus fejlesztése. 27. A Kulturális és Média Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: a) javaslatot tesz a Városi Közművelődési Díj, valamint a Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj odaítélésére; 10

11 b) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi az elkészült rendelet-tervezeteket; c) felülvizsgálja a település közművelődési, valamint média koncepcióját; d) javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, az elnevezés módosítására; emlékmű állítására; e) felülvizsgálja, szükség esetén javaslatot tesz a helyi médiaszolgáltatókkal kötött szerződés módosítására; f) véleményezi a szakterületét érintő önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények alapító okiratát; g) javaslatot tesz az önkormányzati támogatásokra kiírt Kulturális célok támogatási keretére beérkező pályázatok elbírálására; h) véleményezi a szakterületét érintő önkormányzati társulásokhoz való csatlakozás lehetőségét, a társulás alapító okiratának elfogadását, illetve módosítását. 28. A Kulturális és Média Bizottság rendszeresen értékeli a helyi médiaszolgáltatókkal megkötött megállapodásban foglaltak teljesülését. 29. (1) A Kulturális és Média Bizottság gyakorolja az önkormányzat közművelődési intézményekre vonatkozó fenntartói jogkörből eredő jogosultságokat, kivételt képeznek ez alól az Ötv. 10. (1) bekezdés g) pontja alapján meghozott döntések, valamint az intézmények alapító okiratainak módosítása, a létszámigények elbírálása. (2) A Kulturális és Média Bizottság az (1) bekezdés alapján jóváhagyja a közművelődési intézmények a) szervezeti és működési szabályzatát, b) házirendjét, c) szakmai programját. 30. A Kulturális és Média Bizottság dönt a közművelődési szervezetek, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról. 11. A Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök 31. A Közbeszerzési Bizottság a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott esetekben és módon átruházott hatáskörben gyakorolja a helyi önkormányzatot, mint ajánlatkérőt megillető jogokat és teljesíti annak kötelezettségeit. 12. Záró rendelkezések 32. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 33. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2003.(IX.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A forgalomképes vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testült gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vagyonrendelet 6. -a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: (1b) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottságra ruházza át a tulajdonosi hozzájárulás megadási hatáskörét a forgalomképes vagyon körébe tartozó önkormányzati tulajdon rendezvények céljára történő térítésmentes használata iránt benyújtott kérelmek ügyében. 11

12 34. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 27. (1) bekezdése, 45. -a és 47. -a. dr. Borók Dóra jegyző Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét december 14. napján tartott ülésén alkotta, december 15. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyző 12

13 Függelék 1 a 31/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelethez Külön önkormányzati rendeletben a polgármesterre és bizottságokra átruházott feladatés hatáskörök jegyzéke 1. A polgármesterre átruházott hatáskörök 1. 2 (1) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében a mindenkori költségvetési rendeletben felsorolt kivételekkel, valamint a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében. (2) A polgármester két testületi ülés közötti időszakban 10 MFt-ig kötelezettséget vállalhat a Havaria keret terhére rendkívüli előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. (3) Az Áht a szerinti működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a Polgármesteri Hivatal esetében a polgármester átruházott hatáskörében hajthat végre, kivéve a költségvetési rendeletben meghatározott esetekben. (4) Az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. (5) A polgármester dönt a likviditási hitel felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről. (6) Az önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével kapcsolatos finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a polgármester dönt. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása nettósított költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza. (8) A polgármester dönt a városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a képviselők március 31-ig benyújtott javaslata alapján, továbbá dönt a polgármesteri keret felhasználásáról, és szakbizottsági javaslat alapján a különböző városi díjak, a városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet), és egyéb jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a polgármester jogosult: a) az önkormányzat vagyonát érintő egyéb, nem nevesített tulajdonosi jognyilatkozatok megtételével kapcsolatos döntést meghozni a vagyonrendelet 3. (4) bekezdésében meghatározottak kivételével, b) az önkormányzatot megillető jelzálogjog, illetve a terhelési és elidegenítési tilalom esetén 10 millió Ft értékhatárig a tulajdonos írásbeli kérelmére az önkormányzatot követő rangsorban történő bejegyzéséhez való hozzájárulást kiadni, 1 Függelék szövegállapota: március /2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 3 17/2003.(IX.03.) ör. az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 13

14 c) az önkormányzati jelzálogjoggal biztosított tartozás átvállalásakor a jelzálogjog átjegyzéséről, illetve a szerződés teljesülése esetén a jelzálogjog törléséről szóló nyilatkozatokat kibocsátani. (2) A polgármester engedélyezi az intézményekben feleslegessé vált befektetett eszközök értékesítését, vagy selejtezését Ft egyedi könyvszerinti értékhatárig Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása és értékesítése tekintetében (1) Az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi lakás bérlőjének kijelölésére a polgármester jogosult. (2) A bérlőként kijelölt személy köteles a szerződést a kijelölésben megjelölt határidőig megkötni. A határidő elmulasztása esetén egy hónapon belül igazolási kérelemnek van helye, melynek elbírására a polgármester jogosult. (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő és kiutalható bérlakásokat az ún. lakásrendelet ában foglalt kivétellel -kizárólag határozott időre, legfeljebb két évre lehet bérbe adni. A bérbeadásról a polgármester dönt. (4) A bérleti jogviszony határidejének lejárta után a bérlő kérelmére a polgármester a bérleti jogviszony meghosszabbítását engedélyezheti. (5) A polgármester azonnali intézkedést igénylő esetben rendkívüli méltányosságból egészségügyi, családvédelmi, gyermekvédelmi okokból jogosult lakást kiutalni, legfeljebb egy évi időtartamra a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett. (6) A közérdekű lakás bérlő kijelölésről a polgármester dönt. A bérlő kérelmére a munkáltató támogató nyilatkozata alapján - a szerződés meghosszabbítható, melyről a polgármester dönt. (7) Szociális bérlakásnál a bérlő a polgármester hozzájárulásával az önkormányzati lakásának egy részét nem lakás céljára is használhatja, ha a folytatni kívánt tevékenységet a bérlő saját maga gyakorolná és a tevékenység a többi lakótárs zavarása nélkül folytatható és a lakásrész eltérő célú hasznosításához a szakhatóságok, illetve a társasház közösség hozzájárul. (8) Kivételes esetben a lakásrendelet 16. (1) bekezdésében fel nem sorolt személy is lehet bérlőtárs, ha abba a bérlő beleegyezik és a bérleti jogviszonyba lépést a polgármester engedélyezi. (9) A tartási szerződés megkötéséhez a polgármester hozzájárulása szükséges. (10) A bérlő kizárólag a polgármester előzetes engedélyével a lakás lakóterületének legfeljebb a felét albérletbe adhatja, a polgármester az albérletbe adás határidejét a bérlő kérelmére meghosszabbíthatja. (11) A lakáscseréhez való hozzájárulás, és a hozzájárulás megtagadása a polgármester hatásköre. (12) A jogcím nélküli lakáshasználó részére a polgármester méltányosságból, amennyiben rendelkezésre áll, legfeljebb egyszobás lakást adhat bérbe a lakásrendeletben szabályozottak szerint. (13) A polgármester engedélyével a kezelő és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. (14) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatását a polgármester engedélyezi, 4 26/2011.(X.27.) ör. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 14

15 (15) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjában a kezelő és a bérlő állapodnak meg, a kezelő a polgármestert erről 15 napon belül értesíti jóváhagyás céljából. A polgármester jóváhagyása nélkül a kezelő és bérlő közötti megállapodás érvénytelen. (16) Az önkormányzat intézményeinek a feladataik ellátásához biztosított helyiségek esetében az átmenetileg nem használt helyiséget a polgármester előzetes engedélyével az intézmény vezetője jogosult legfeljebb 1 évre bérbe adni A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet alapján (1) A polgármester dönt átmeneti segély iránti kérelem ügyében, ide értve a pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt, vissza nem térítendő támogatást is. A pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön átmeneti segélyként történő megállapítása esetén a jogosulttal szerződést köt. (2) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza: a) 7 b) 8 c) átmeneti segély, d) temetési segély, e) gyógyszerköltség átvállalása, f) szemétszállítási díj támogatása, g) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetésének elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő visszafizetése, figyelemmel az Sztv. 17. (5) bekezdésében foglaltakra. (3) A rendeletben szereplő ellátások tekintetében a jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetésének elengedését, csökkentését, vagy részletekben történő visszafizetését a polgármester engedélyezi A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján (1) A polgármester dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a bölcsődei és óvodai gondozási díj tekintetében a) a támogatás megállapításáról, b) a rosszhiszeműen igénybevett támogatás visszafizetéséről, annak méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről, c) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtásáról. (2) A polgármester kivételes esetben méltányosságból pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. 5 Hatályát vesztette január 1. napján a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 28. (1) bekezdése alapján. 6 13/2011.(IV.28.) ör. a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról 7 Hatályát vesztette február 2. napján a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 13/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012. (II.01.) ör alapján. 8 Hatályát vesztette február 2. napján a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 13/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2012. (II.01.) ör alapján. 9 14/2011.(IV.28.) ör. a gyermekvédelem helyi rendszeréről 15

16 (3) A képviselő-testület a gyermekvédelmi rendeletben szabályozott valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás visszafizetésére, annak méltányosságból történő elengedésére, vagy csökkentésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (4) A Népjóléti Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a gyermekvédelmi rendelet szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó, a fenntartó hatáskörébe utalt ellátások esetén, az intézményvezető döntését vitató kérelem elbírálásáról A polgármester a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének önkormányzati támogatására kiírt pályázatok elbírálását követően aláírja a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által véleményezett mintaszerződés alapján előkészített támogatási szerződéseket. Jogosult a támogatási szerződés módosításának jóváhagyására, amennyiben az önkormányzatnak további pénzügyi, vagy jogi kötelezettségvállalása nincs és a módosítás a támogatás megítélésének alapját nem érinti (1) A polgármester dönt a közterület-használati hozzájárulás kérdésében, döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezéssel élni. (2) A polgármester a közterület tulajdonosa érdekében, fontos közérdekből elrendelheti a közterület használatának szünetelését. (3) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani, a polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére. (4) A polgármester a közterület-használati díj mértékét humanitárius, karitatív és helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetében korlátlanul csökkentheti. (5) A polgármester a közterületet több jelentkező esetén pályázati úton hasznosíthatja (1) A polgármester engedélyezi a város címerének - kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fém, fa, bőr stb.) színében való - megjelenítését. (2) A polgármester kérelemre engedélyezi a város címerének használatát a város történetével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló emléktárgyakon Az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott A, B és C jelű állattartási övezetekben az állattartó kérelme alapján a polgármester engedélyezi a rendeletben meghatározottnál kétszer több kedvtelésből tartott állat tartását. (2) Az állattartási rendelet szabályainak megsértése esetén amennyiben az intézkedésre jogszabály nem a jegyzőt vagy más szervet jogosítja fel a polgármester az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy megtiltja A polgármester dönt a pedagógiai munka elismerését szolgáló jutalomkeret együttes mértékéről és a keret intézmények közötti felosztásáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények vezetői jutalomkeretének együttes mértékéről, az intézményvezetők éves együttes alapilletményének és illetménypótlékának felhasználásáról az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján /2008.(IV.30.) ör. a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 11 17/2000.(IX.08.) ör. a közterültek rendjéről és használatáról 12 10/1992.(IX.17.) ör. a város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról 13 7/2011.(IV.07.) ör. az állattartásról 14 12/1999.(IV.22.) ör.a nevelési-oktatási intézmények költségvetési támogatásának meghatározásával összefüggő kérdésekről 16

17 (1) Az önkormányzat a polgármester és a Kulturális és Média Bizottság útján gondoskodik a város közművelődési feladatinak koordinálásáról. (2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja A Tervtanács működését a Kormányrendelet szerinti a rendelet függelékét képező - ügyrend szabályozza, amit átruházott hatáskörben eljárva a polgármester hagy jóvá A polgármester az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati üdülőt és a Kéktó Szabadidőparkot kérelem alapján térítésmentesen a sportszervezetek, illetve egyéb civil szervezetek rendelkezésére bocsátja programjaik megvalósításához, az Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága két ülése közötti időszakban, a bizottság elnökének javaslatára. 2. A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök (1) A Gazdasági Bizottság gyakorolja a rendelkezési jogokat a zöldterület kezelés, a közutak üzemeltetése, fenntartása, a települési hulladékok kezelése és az egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása szakfeladaton tervezett előirányzatok esetében. (2) A Gazdasági Bizottság dönt a gazdasági bizottsági működési célú általános tartalék keret, illetve a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalékkeret felhasználásáról. (3) A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek A vagyonrendelet és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Gazdasági Bizottság dönt a) perbeli és peren kívüli egyezségről, b) a vagyont érintő szerződés (megállapodás) megszegésével összefüggő igény érvényesítéséről, c) a vagyonrendelet 2. (1) b) pontjában meghatározott értékhatár feletti esetekben (1) A Gazdasági Bizottság meghatározza a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás feltételeit. (2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés megkötésének feltételeként, amennyiben közellátási, közbiztonsági, vagy egyéb fontos körülmény indokolja, a Gazdasági Bizottság meghatározhatja a helyiségben folytatható tevékenységi köröket, bizonyos tevékenységi köröket ki is zárhat (1) A Gazdasági Bizottság elbírálja a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének önkormányzati támogatására kiírt pályázatokat és a központi pályázathoz csatlakozó pályázatoknál egyúttal dönt az önkormányzat pályázatának benyújtásáról a pályázati kiírásban megjelölt szerv felé. 15 6/1999.(III.25.) ör. a közművelődésről 16 6/2009.(I.28.) ör. az önkormányzati tervtanács működési rendjéről 17 9/2011.(IV.07.) ör. Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól 18 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 19 17/2003.(IX.03.) ör. az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 20 26/2011.(X.27.) ör. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 21 Hatályát vesztette január 1. napján a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 28. (1) bekezdése alapján /2008.(IV.30.) ör. a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 17

18 (2) A Gazdasági Bizottság dönt a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló rendelet 7. -a szerinti támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről, amennyiben a módosításnak pénzügyi vonatkozása van, vagy ha a támogatás megítélésének alapját érinti (1) A Gazdasági Bizottság engedélyezheti - az egyedi, kivételes, méltányosságot igénylő esetek megvizsgálásával az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák téli burkolatbontási tilalma alóli felmentést azzal a kikötéssel, hogy a burkolat helyreállítását az általa megnevezett kivitelező végezheti. (2) A Gazdasági Bizottság a három éves burkolatbontási tilalom alatt nem álló utak és járdák esetében, a téli burkolatbontási tilalom alól kérelemre felmentést adhat jelentős közérdeket képviselő halasztást nem tűrő közművezetékek távközlési vezetékek kivételével, valamint út- és járda építésének szükségessége esetén. 3. A Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök (1) A Pénzügyi Bizottság dönt az általános tartalékkeret felhasználásáról, engedélyezi a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002.(II.08.) önkormányzati rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a Pénzügyi Bizottság dönt. (3) A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságra átruházott hatáskörök A Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló rendelet 7. -a szerinti támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről, amennyiben a módosítás jogi vonatkozású (1) A vagyonnyilatkozatot a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. (2) A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása vagy érintettsége esetén a képviselő-testület ülését a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, hiányában a korelnök hívja össze és vezeti A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek. 23 hatályát vesztette november 24. napján, a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 18/2005.(XI.23.) ör. hatályon kívül helyezéséről szóló 30/2011.(XI.24.) ör. alapján 24 27/2005. (XII.21.) ör. az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról 25 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 26 Hatályát vesztette január 1. napján a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet 28. (1) bekezdése alapján /2008.(IV.30.) ör. a lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról 28 12/2011.(IV.28.) ör. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 29 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 18

19 5. A Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök (1) A Tulajdonosi Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében dönt a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: a) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; i) az ügyvezető díjazásának megállapítása j) a felügyelő-bizottság tagjai díjazásának megállapítása; k) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása; l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont], illetve élettársával köt; m) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; o) a törzstőke a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén - - felemelésének és leszállításának elhatározása; - emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; - emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; - felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; - leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; p) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. - A társaság következő évre szóló gazdasági tervének (pl. árbevételi terv, létszám és bértervek) jóváhagyása, valamint az ügyvitel megvizsgálása és az ellenőrzését tárgyaló intézkedések megtétele. - Olyan szerződés kötése, amellyel a társaságnak meglévő, vagy előállítandó, állandó használatra szánt berendezéseket a törzstőke egyötöd részét meghaladó ellenértékért (10 millió Ft) szerez meg, valamint az ilyen szerződésnek a társaság hátrányára történő megváltoztatása. r) a társaságnál a döntések előkészítése érdekében társasági szervek mellett működő más szervekkel (pl. bizottság, tanácsadó testület) kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról, s) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjáról, mértékéről,főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat jóváhagyása. t) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása. (2) Nem egyszemélyes társaságnál a taggyűlésen való részvétel során a Tulajdonosi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a Tulajdonosi Bizottság által kijelölt tagja képviseli az önkormányzatot /2003.(IX.03.) ör. az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 19

20 A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek. 6. A Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök A lakbértámogatást a bérlő kérelmére a Népjóléti Bizottság állapítja meg A Népjóléti Bizottság dönt a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott támogatással kapcsolatos ügyekben (1) A Népjóléti Bizottság elbírálja a) az ápolási díj megállapítása iránti kérelmeket, b) a közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmeket. (2) A Népjóléti Bizottság adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a kérelmezőt, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel (1) A Népjóléti Bizottság dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott ügyekben. (2) A Népjóléti Bizottság dönt az ellátás iránti kérelem tárgyában meghozott intézményvezetői döntés ellen benyújtott fellebbezésről. (3) A Népjóléti Bizottság a személyi térítési díj vitatottsága, vagy a díj csökkentése, elengedése iránti kérelem esetén dönt a személyi térítési díj összegéről A Népjóléti Bizottság dönt az egészségügyi ellátás fejlesztése iránti támogatásról A Népjóléti Bizottság a városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzat felett rendelkezési jogot gyakorol (1) A Népjóléti Bizottság dönt az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége költségeire elkülönített tartalék felhasználásáról. (2) A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek. 7. Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök (1) Az Oktatási- Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt a testvérvárosi kapcsolatokra és a Pedagógiai Nap megrendezésére elkülönített keret felhasználásáról. (2) A közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek. 8. Az Ifjúsági- Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök (1) A sportrendeletben foglaltak alapján, a sportkoncepcióval összhangban, az Ifjúsági, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága minden évben a sportszervezeteket támogató 31 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 32 26/2011.(X.27.) ör. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről 33 17/2011.(VI.30.) ör. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról 34 13/2011.(IV.28.) ör. a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról 35 6/2007. (III.27.)ör. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 36 15/2001.(VIII.19.)ör. az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról 37 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 38 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 39 2/2011.(II.24.) ör. az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 20

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Rendelet 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. ( / ) önkormányzati rendelete Magasabb szintű jogszabályok változása, valamint a gyorsabb és hatékonyabb önkormányzati működés

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20.

Előterjesztő: Polgármester. Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály. Ózd, 2012. szeptember 20. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének../. (.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Előterjesztő:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

A Rendelet 12. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

A Rendelet 12. (3) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben