Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei között önállóan alakítsák ki a szervezetüket és működési rendjüket. Az önkormányzati működés kereteit a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) jelöli ki, míg a részletszabályokat a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában (Továbbiakban: SZMSZ) határozhatja meg. Az SZMSZ, mint önkormányzati rendelet megalkotására az általános felhatalmazást az Ötv. 18. (1) bekezdése adja, azonban számos jogszabályt sorolhatunk fel az SZMSZ lehetséges szabályozási tárgyköreivel kapcsolatban A képviselő-testület jelenleg hatályban lévő SZMSZ június 2-tól van hatályban. E rendeletet a képviselő-testület többször módosította, ennek ellenére mind szerkezetében, mind tartalmában felülvizsgálatra, átalakításra szorul. A felülvizsgálat indokai: 1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2008-ban sikeres pályázatot nyújtott be az ÁROP A.1/A. pályázati kiírás keretében, mely a Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésének feladataihoz kapcsolódik. E pályázatban rögzített feladatok elvégzése után, mint végrehajtandó tevékenység, megfogalmazódott az SZMSZ felülvizsgálatának és megújításának szükségessége. 2. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet), mely szerkezetében és megszövegezésében érinti a SZMSZ-ot. 3. Biatorbágy Város Önkormányzata tervezett ciklusprogramjában megfogalmazottak. 4. Az Ötv módosításáról szóló évi LXIII. törvény 62. (5) bekezdése, amely értelmében a SZMSZ felülvizsgálatára az alakuló ülést követő hat hónapon belül sort kell keríteni. Fentiekre tekintettel a hatályos SZMSZ szerkezetét és szabályozási elveit megtartva az előterjesztéshez csatolt SZMSZ első olvasatának tárgyalását javasolom. Biatorbágy, január 11. Dr. Kovács András

2 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében, - a 41. tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében, - a 47. tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 9. (2) bekezdésében, - a 47. tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 10/A. (3) bekezdésében, - a 48. tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 3. (4) bekezdésben, - a 40. tekintetében a jogalkotásról szóló évi XI. törvény ában - a 56. tekintetében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 27. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva működési rendjére vonatkozó szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint fogadja el: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) (2) A Képviselő-testület székhelye: Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. 2.. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testületének 12 tagja van. (2) A Képviselő-testület szervei: főállású polgármester, egy fő főállású alpolgármester, a Képviselőtestület által választott bizottságok, a testület által létrehozott polgármesteri hivatal. (3) A Képviselő-testület tagjaira vonatkozó adatokat tartalmazó jegyzék az SZMSZ 1. sz. függeléke. 3.. Biatorbágy Város Képviselő-testületének hivatalos jelképei a település címere és zászlója. A település címerének és zászlajának leírását, valamint azok használatának rendjét külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület helyi kitüntetéseit és elismerő címeit, valamint azok adományozásának eljárásrendjét külön önkormányzati rendeletek szabályozzák. 5. (1) A Képviselő-testület hazai és más ország helyi önkormányzatával, egyéb szervezettel együttműködési megállapodást köthet. (2) Hazai és más ország helyi önkormányzatával, egyéb szervezettel történő kapcsolat felvételét a Képviselő-testület bármely tagja kezdeményezheti; a megállapodás megkötésére a Képviselőtestület döntése alapján kerülhet sor. (3) Az önkormányzat testvér települési kapcsolatait a 3. függeléke tartalmazza. (4) Az önkormányzat társulásait a 4. függeléke tartalmazza.

3 2 6.. (1) A Képviselő-testület által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások biztosítása céljából alapított vállalatok, intézmények jegyzéke, működésük és szervezetük főbb jellemző mutatóiról készült jegyzék az SZMSZ 6.sz. mellékleteként kezelendő. (2) Az SZMSZ 7. sz. mellékleteként kezelendő azoknak a közcélú szervezeteknek (közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok) a jegyzéke, amelyek az önkormányzat teljes vagy részbeni alapításával jöttek létre és működnek. 7.. A képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét kell használni. A Magyar Köztársaság címerét ábrázoló bélyegző használatát kifejezetten előíró jogszabály hiányában a település címerét ábrázoló bélyegző is használható. II. fejezet A Képviselő-testület feladatai és hatásköre 8. (1) A Képviselő-testület a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásán túl a jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt helyi közügyek ellátása (a továbbiakban: önként vállalt feladatok) tárgyában, az éves költségvetésben a fedezet biztosításával dönt. (2) A kötelező és önként vállalt feladatok jegyzékét az 7.sz. függeléke tartalmazza. 9. (1) A Képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja. (2) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit az SZMSZ 1 sz. melléklete tartalmazza (1) A Képviselő-testület hatásköre gyakorlásának átruházásáról (az átruházás visszavonásáról) minősített szótöbbséggel dönt, s egyben meghatározza a hatáskör gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeit és meghatározhatja a hatáskör gyakorlásának általános szempontjait is. (2) A bizottságok, valamint a polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről negyedévenként, egyes, a Képviselő-testület által meghatározott konkrét esetekben a következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni (1) A helyi közügy önálló megoldásának felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárás során a Képviselő-testület illetékes bizottságai véleményt nyilvánítanak. (2) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a Képviselőtestület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendő célt és végrehajtásának az (1) bekezdésben említett részletes feltételeit A Képviselő-testület az egy-egy ciklusra vonatkozó a polgármester által előzetesen egyeztetett és előterjesztett javaslat alapján programjában meghatározza, hogy munkájában milyen célok, feladatok, fejlesztések megvalósítását tekinti kiemelt feladatának. III. fejezet A Képviselő-testület működése A Képviselő-testület munkaterve 13. (1) A Képviselő-testület évente 11 alkalommal ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart. A Képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

4 3 (2) A munkaterv elkészítéséért - a képviselők, a Képviselő-testület bizottságai, valamint a helyben működő társadalmi szervezetek véleményének, javaslatának kikérését követően - a polgármester felelős. (3) A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját, a javasolt napirendeket, az egyes napirendek előadóit, akik egyben felelősek az előkészítésért. A munkatervben tükröződni kell az egyes bizottságok szerepének az előkészítésben, az előzetes egyeztetési kötelezettséget, az egyes előterjesztéseket milyen fórumokon kell megvitatni. (4) A munkaterv a Képviselő-testület ülésein kívül magában foglalja a település jelentősebb eseményeit, a kiemelkedő évfordulók megünneplését (1) A munkaterv tervezetét a megelőző év december 31. napjáig a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. (2)A munkaterv a rendeletekre vonatkozó szabályok szerint kerül kihirdetésre, és ismerhető meg az állampolgárok számára. 15. (1) A Képviselő-testület üléseinek típusai: a) alakuló ülés, b) rendes ülés, c) rendkívüli ülés, d) közmeghallgatás. A Képviselő-testület ülései (2) A Képviselő-testület üléseit a munkaterv eltérő rendelkezése vagy a Képviselő-testület eltérő döntése hiányában az önkormányzat székhelyén tartja. A Képviselő-testület rendes ülése 16. (1) Rendes ülés a Képviselő-testület munkatervében szereplő időpontra összehívott ülés. (2) A Képviselő-testület munkaterve alapján havonként, a munkatervben meghatározott napon, 15 órától legkésőbb 21 óráig tartja üléseit. (3) A Képviselő-testület minden év július-augusztus hónapban ülésszünetet tart. (4) Amennyiben a Képviselő-testület az elfogadott napirendeket az (2) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nem tárgyalja meg, az ülés vezetője az ülést követő nyolc napon belüli időpontra kijelöli az ülés folytatásának napját. (5) A Képviselő-testület (4) bekezdés szerint összehívott ülésén az elmaradt napirendeken kívül más napirend nem tárgyalható. A Képviselő-testület rendkívüli ülése 17. (1) Rendkívüli ülés az Ötv. 12. (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére, valamint az Ötv. 35. (3) bekezdése szerinti kezdeményezés alapján a Képviselő-testület munkatervétől eltérő időpontra összehívott ülés. (2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kezdeményezést írásban kell benyújtani a polgármesterhez, a kezdeményezők aláírásával, a napirend megjelölésével és a vonatkozó előterjesztéssel.

5 4 (3) A polgármester a kezdeményezéstől számított tizenöt napon belüli időpontra köteles a rendkívüli ülést összehívni, legalább a kezdeményezésben megjelölt napirendekkel. A közmeghallgatás 18. (1) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját munkatervében határozza meg. (2) A közmeghallgatás 17:00 órakor kezdődik és legkésőbb 21:00 óráig tart. (3 ) A tárgyévi költségvetés elfogadására csak közmeghallgatást követően kerülhet sor. (4) A közmeghallgatás során kevés közérdekű ügy esetén részletes vita is folyhat a közérdekű javaslatról. (5) Olyan ügyet, amellyel a Képviselő-testület a közmeghallgatás során nem tud érdemben foglalkozni, kiadja vizsgálatra a polgármesternek, a tárgy szerint érintett bizottságnak, indokolt esetben külön bizottságot hoz létre. (6) A közmeghallgatást követően az ott elhangzott közérdekű javaslatok vizsgálatának eredményéről az érdekelteket, indokolt esetben a lakosságot a polgármester köteles írásban tájékoztatni, erről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámol. A Képviselő-testület üléseinek összehívása 19.. A Képviselő-testület ülését a polgármester (alpolgármester), akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze (1) Az ülések összehívása meghívóval történik. (2) Indokolt esetben a Képviselő-testület ülése külön meghívó nélkül is összehívható, (pl. telefon) azonban a nyilvánosságot, a lakosság részvételének lehetőségét ebben az esetben is biztosítani kell. (3) A meghívót a képviselőknek az ülés előtt 5 nappal meg kell kapniuk. (4) A meghívóhoz mellékelni kell az írásos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat és a rendelettervezeteket. (5) Azon napirendi pontok anyagát, amelyeket a képviselők korábban megkaptak, részükre ismételten nem kell megküldeni. (6) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni a Képviselő-testület tagjai mellett a.) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, b) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét, c) a bizottság beszámoltatása és bizottsági előterjesztés esetén a bizottság nem képviselő tagjait, d) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, e) valamint akiknek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül szükséges A polgármester köteles a lakosságot a Képviselő-testület ülésének összehívásáról tájékoztatni (1) A Képviselő-testület ülését össze kell hívni legalább 4 képviselő vagy a Képviselő-testület bizottságának írásban benyújtott indítványára. (2) Az indítványt a polgármesterhez kell az ülés tervezett időpontja előtt 8 nappal benyújtani. (3) Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt ügy lényegét és a rendkívüli Képviselőtestületi ülés összehívásának indokait. Jelezni kell, hogy a Képviselő-testület ülésére kinek a

6 meghívását javasolják. (4) Az indítványozók indokolt javaslatot kötelesek tenni a Képviselő-testület rendkívüli ülésének időpontjára, mely időponttól csak írásban és súlyozottan indokolt esetben térhet el az ülés összehívására jogosult. (5) Az ülés összehívására irányuló kezdeményezés esetén a polgármester haladéktalanul köteles összehívni a Képviselő-testület ülését. A Képviselő-testület ülése 23.. (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, illetve (felkérésére vagy) akadályoztatása esetén az alpolgármester, akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti. (2) A polgármester, illetve az ülést levezető feladatai és jogosítványai: 5 a.) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és berekeszti az ülést, b.) javaslatot tesz az ülés napirendjére, c.) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat, d.) hosszúra nyúló vita mielőbbi lezárása érdekében ügyrendi javaslatot tehet a hozzászólások időtartamának korlátozására, vagy a vita lezárására, e.) hozzászóláskor megadja, a jogszabályokban meghatározott esetekben megtagadhatja, illetve megvonhatja a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében, f.) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, g.) biztosítja az ülés zavartalan rendjét. (3) Az ülésvezetés szabályaitól és az ülés rendjétől való eltérés esetén a Képviselő-testület bármely tagja észrevételt tehet (1) A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent állampolgár(ok) a napirend tárgyalása előtt közérdekű bejelentéseket tehet(nek) közvetlenül, vagy képviselő segítségével. A közérdekű bejelentés írásban történő benyújtásában (a testületi ülést megelőző napokban) a hivatal segítséget nyújt. Az elhangzott, írásban benyújtott közérdekű bejelentéseket a Képviselő-testület illetékes bizottságai megvizsgálják. A közérdekű bejelentésnek lényeginek, összefogottnak kell lenni. Amennyiben a lakossági bejelentések a fél órai időtartamot meghaladják, úgy a Képviselő-testület dönt az időkorlát meghosszabbításáról. (2) A Képviselő-testület - az ülés vezetője, a képviselő, a jegyző indokolással előterjesztett javaslata alapján vita nélkül dönthet a napirendek sorrendjének megváltoztatásáról, valamely előterjesztés napirendről történő levételéről, meghívóban nem szereplő sürgősséggel beterjesztett előterjesztés napirendre vételéről, (3) A meghirdetett napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. (4) A Képviselő-testület lehetőleg olyan kérdést tűzzön napirendre, melynek írásos anyaga legkésőbb 24 órával az ülés megkezdését megelőzően a képviselőknek kiküldésre kerül (1) A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekről, beszámol az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről. (2) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a Képviselő- testület tudomásul veszi. Amennyiben a testület nem ért egyet valamely intézkedéssel, a végrehajtás módjával, döntését határozatba foglalja.

7 6 (3) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást a testület tagjai kiegészíthetik. A tájékoztatásokról vita nélkül dönt a testület (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasítja a megjelenteket, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket a terem elhagyására. (2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgároknak fenntartott helyen a testületi ülés meghívóját, a bizottsági egyszerűsített jegyzőkönyvek 1 példányát el kell helyezni. A megjelentek kérésére a tárgyalás idejére, az aktuálisan tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatos dokumentációk 1 példányát rendelkezésre kell bocsátani. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a szólni kívánó, tanácskozási joggal nem rendelkező szót kaphat legfeljebb 5 perces időtartamra. (3) A képviselő-testület az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben zárt ülést tart, az Ötv. 12. (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetekben pedig az ülés vezetője, a képviselő, vagy a jegyző kezdeményezésére vita nélkül zárt ülést rendelhet el. (4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. Zárt ülésen tárgyalandó napirendi kezdeményezést a napirend megszavazása előtt kell bejelenteni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben, a napirendek tárgyalása során felmerült, méltányolható okból lehet. (5) Amennyiben a meghatározott ügy nyilvános tárgyalásához az érintett hozzájárulása szükséges, úgy a jelenlévő érintett személyt az ügy tárgyalásának megkezdése előtt fel kell hívni, hogy nyilatkozzon az ügy nyilvános tárgyalásához való hozzájárulásról. Ha az érintett nem nyilatkozik, vagy nyilatkozata nem egyértelmű, úgy kell tekinteni, hogy a nyilvános tárgyalásba nem egyezett bele. (6) Zárt ülésről csak a döntés eredménye kerülhet nyilvánosság elé. A zárt ülésről készült jegyzőkönyv és az előterjesztések nem nyilvánosak. Vita és a döntéshozatal módja 27.. (1) A Képviselő-testület elé kerülő írásbeli vagy szóbeli előterjesztések főbb fajtái: a.) beszámoló, valamely feladat elvégzéséről, szerv tevékenységéről, b.) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra vonatkozik, c.) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. d.) sürgősséggel beterjesztett előterjesztés (2) A Képviselő-testület döntésére irányuló előterjesztést nyújthat be: a) a polgármester, b) az alpolgármester, c) a képviselő, d) a jegyző, e) a tanácsnok, f) a bizottság nevében a bizottság elnöke. (3) Az előterjesztést a bizottsági üléseket megelőző 8. napig kell benyújtani a polgármesterhez (4) Az előterjesztések tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) Törekedni kell arra, hogy a képviselő-testület elé kizárólag olyan javaslatok kerüljenek, amelyek szakértői és bizottsági véleményekkel, legalább 5 nappal korábban írásban megküldésre kerülnek.

8 7 A Képviselő-testület kizárólag olyan kérdést tűzhet napirendre, melynek írásos anyaga legkésőbb 24 órával az ülés megkezdését megelőzően a képviselőknek kiküldésre kerül. (6) A napirendi pont tárgyalását maximum öt-öt perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság jogosult. (7) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, csak új információkat közölhet (1) A napirenddel kapcsolatban az előterjesztőhöz a testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek. (2) A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd a hozzászólások következnek (1) A tanácskozási joggal részt vevők ugyanazon napirenddel kapcsolatban maximum 2 felszólalás keretében, a második és harmadik felszólalás esetén legfeljebb 2 percben szólhatnak hozzá. Amennyiben a vita jellege, az új információk szükségessé teszik ügyrendi javaslatra a korlátozás feloldható. (2) Személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után - egy alkalommal maximum 2 perc időtartamban - de még a szavazás előtt az a képviselő, aki a vita során az őt ért megítélése szerint - méltatlan kritikát kíván kivédeni, illetve aki álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértést szeretne tisztázni. (3) A napirendi pont előterjesztője és a hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke (előadója) a határozathozatalt megelőzően bármikor felszólalhat, a bizottsági álláspont kifejtésére. 30, (1) Ha a tárgyalt napirendhez, indítványhoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. (2) A vita lezárását követően a napirend vitáját az előterjesztő összefoglalhatja, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. A vitában elhangzott vélemények birtokában az előterjesztőnek lehetősége van a határozati javaslat kiegészítésére, módosítására. Amennyiben az összefoglaló, korrekció új elemeket tartalmaz ügyrendi javaslatra a vita ismételten megnyitható. (3) Előbb a módosító, kiegészítő javaslatokról, majd a benyújtott határozati javaslatokról kell dönteni. A vita során felmerülő, lényegét tekintve teljesen új javaslatról csak ezt követően lehet szavazást elrendelni. (4) A polgármester vagy az ülés levezető elnök szavazás előtt minden esetben szó szerint ismerteti azt a határozati javaslatot, amiről a soron következő szavazás dönt, majd ezután rendeli el a szavazást. A szavazás eredményének összeszámlálásakor a tárgyalóteremben tartózkodó minden képviselő szavazatát figyelembe kell venni (1) Szavazni csak személyesen, igen, nem vagy tartózkodó szavazat leadásával lehet. (2) A Képviselő-testület döntéseit a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. (3) Minősített többség szükséges: a) az Ötv. 15. (1) bekezdésében, 18. (3) bekezdésében, 33/C. (1) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében, 40. (1) bekezdésében meghatározott esetekben; b) költségvetési kötelezettségvállalással járó döntés esetén; c) vagyon térítésmentes átruházása tárgyában történő döntés esetén; d) a meghívóban nem szereplő sürgősséggel beterjesztett előterjesztés e rendelet 24. (2) bekezdés a)

9 8 pontja szerinti napirendre vétele tárgyában történő döntés esetén. (4) A Képviselő-testület nyílt szavazással hozza meg döntését, szavazógéppel, vagy ennek üzemzavara esetén kézfeltartással. (5) A szavazás eredményét a polgármester mindig számszerűen állapítja meg és kihirdeti a határozatot (1) Bármelyik képviselő kérésére nyílt szavazás esetén név szerinti szavazást kell tartani. (2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. (3) Név szerinti szavazás esetén a jegyzőkönyvben is név szerint kell rögzíteni a szavazatokat A napirendet vagy a tárgyalt napirendi pontot érintően bármelyik képviselő, bármikor ügyrendi javaslatot tehet, illetve ügyrendi kérdést tehet fel. Az ügyrendi javaslatról a Képviselőtestület vita nélkül dönt. A polgármester elsőbbséggel adja meg a szót az ügyrendi javaslattevőnek, valamint a válaszadónak (1) A polgármester figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltért a tárgyalt témától. (2) Azt a felszólalót, aki felszólalása során a Képviselő-testület tekintélyét, vagy valamelyik képviselőt becsületét sértő kifejezést használ, a tanácskozás rendjét megszegi, a polgármester rendreutasítja. A polgármester megvonja a szót attól a felszólalótól, akit beszéde során másodszor utasít rendre. (3) Ha testületi (bizottsági) ülés során bármely felszólaló illetékességét túllépő, vagy az elvárhatótól eltérő hangnemű véleményt fogalmaz meg, azzal szemben az Ügyrendi Bizottságnál bárki észrevételt tehet. A kifogásolt megnyilvánulást a bizottság megtárgyalja és állásfoglalását a Képviselő-testület elé terjeszti (1) Ha a Képviselő-testület ülésén rendzavarás történik, az ülésvezető a rendbontót a terem elhagyására kötelezi, ismételt és súlyos rendbontás esetén a rendbontó eltávolításához karhatalom segítségét veheti igénybe. (2) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülésvezető az ülést határozott időre félbeszakítja (1) A napirendek megtárgyalását követően kerül sor az interpellációkra, bejelentésekre, tájékoztatásokra. (2) Az interpellációra az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (3) A Képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melyben az interpelláló képviselő részt vehet. (4) Ha az interpellációra írásban adnak választ, arról a Képviselő-testületet 15 napon belül írásban tájékoztatni kell, legkésőbb a következő ülésen. A sürgősséggel beterjesztett előterjesztés 37. (1) Ha alapos okkal következtetni lehet arra, hogy egy ügy tárgyalásának, illetve a döntés meghozatalának elmaradása hátrányos helyzetbe hozná az Önkormányzatot, vagy más érdekeltet és a 20. (3) bekezdésében meghatározott határidő eltelte miatt előterjesztés benyújtására nincs mód,

10 9 kizárólag határozati javaslatot tartalmazó, sürgősséggel beterjesztett előterjesztést nyújthatnak be a 27. (2) bekezdésében meghatározott személyek. (2) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést írásban kell benyújtani, tartalma tekintetében a 27. (4) bekezdésben meghatározottakat irányadók azzal, hogy tartalmaznia kell a sürgősség indokolását is. (3) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést a Képviselő-testület ülését megelőző nap 12:00 óráig kell benyújtani a polgármesterhez. (4) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést a Képviselő-testület a hatáskörrel rendelkező bizottság(ok) véleményének hiányában is tárgyalhatja A módosító javaslat 38. (1) A megküldésre került előterjesztéshez az előterjesztés benyújtására jogosult írásban, vagy a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a napirend tárgyalásakor, a napirendhez történő hozzászólás keretében szóban módosító javaslatot terjeszthet elő. (2) Kizárólag írásban terjeszthető elő módosító javaslat az éves költségvetési és a zárszámadási rendelet tárgyában készült előterjesztéshez (1) A Képviselő-testület A Képviselő-testület döntései a.) rendeletet alkot, b.) határozatot hoz, c.) határozathozatal nélkül tudomásul veszi az előterjesztést. d.) a hatáskörébe nem tartozó ügyekben állást foglal (2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel alakszerű határozat nélkül dönt: a.) a napirend meghatározásáról, b.) ügyrendi kérdésekről, c.) képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról, d.) tájékoztató anyagokról, amelyek tudomásulvételt igényelnek (1) A Képviselő-testület az önkormányzati rendelettervezetét (általában) két olvasatban tárgyalja. Első olvasatban meghatározza a szabályozás elveit, fő irányait, lehetséges alternatíváit, ezt követően kidolgozott tervezetre véleményt kér a lakosság szervezeteitől, majd másodszor az átdolgozott tervezetet vitatja meg és dönt arról, hogy esetleg az önkormányzati rendeletet további vitára bocsátja, vagy közmeghallgatás után tárgyalja érdemben a rendelet tervezetét. (2) A Képviselő-testület rendeleteinek hivatalos megjelölésére a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 9. (4) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni. (Pl. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.( ) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról) (3) A jegyző az Ötv-ben meghatározottakon kívül gondoskodik a rendelet a) hiteles szövegezéséről; b) nyilvántartásáról; c) közzétételéről; d) egységes szerkezetben történő közzétételéről. (4) A rendeleteket a hivatal nyilvántartásba veszi és a jegyző vezetésével megszervezi a folyamatos,

11 10 de legalább kétévenkénti teljes körű felülvizsgálatukat, melynek eredményéről a jegyző a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A Képviselő-testület által megalkotott rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kihirdetni. (6) A kihirdetett rendeletet közzé kell tenni: a.) b.) c.) d.) a Városháza hirdetőtábláján a könyvtár(ak)ban, az internetes honlapon az önkormányzat hivatalos lapjában 41.. (1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni. (2) A határozat megjelölése tartalmazza a) a Képviselő-testület megnevezését, b) a határozata kifejezést c) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját, d) a határozat címét. Példa a határozat megjelölésére: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (I. 20.) határozata a Képviselő-testület évi munkatervéről (3) A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza: a.) a Képviselő-testület döntését b.) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését. (4) A közérdeklődésre számító határozatokat az önkormányzati rendeletek szabályozásánál meghatározott módon a jegyző köteles közzétenni. Egyébként a határozatokról kivonat készül, melyet az érdekelteknek a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg kell megküldeni. (5) A határozatok jelölése évenként kezdődő arab számmal történik, törve az adott évszámmal, zárójelben arab számmal a testületi ülés hónapjának és napjának feltüntetésével, bezárva az Öh.sz. határozat szöveggel (Pl. 1/2002. (01.02.) Öh. sz. határozat). (6) A testületi határozatokról a jegyző közreműködésével a polgármesteri hivatal egyszerűsített nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat tárgyát, számát, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős megnevezését, a végrehajtásról szóló beszámolás időpontját. (7) E -ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni (1) A Képviselő-testület a lakosság hivatalos, pontos tájékoztatása érdekében, a lakosság széles körét érintő döntések közlésére hivatalos lapot ad ki. címmel, amely a Képviselőt-testület hivatalos lapja. Ezen felül internetes honlapot tart fenn. (2) A.Önkormányzati Híradó megjelentetésének szabályait, az internetes honlap információira vonatkozó egyes szabályokat az SZMSZ 6. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 43.. (1) A Képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyvet, hang és képfelvételt kell készíteni. A hang és képfelvételt az ülést követő 4 évig meg kell őrizni.

12 11 (2) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az Ötv. 17. (1) bekezdésében meghatározottakon kívül tartalmazza: a) az ülés helyszínét és időpontját; b) a távolmaradt képviselők nevét; c) az elfogadott napirendet; d) napirendenként a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét, e) az előterjesztett határozati javaslatot, f.) a jegyző esetleges törvényességi észrevételét, g.) a szavazáskor jelenlevő képviselők számát, h) a döntéshozatal módját; i) a döntések szövegét; j.) az előterjesztett interpellációkat és válaszokat, k.) a tájékoztatók, bejelentések lényegét, l.) a jegyzőkönyv számára közölteket, valamint az ügyrendi javaslatokról történő szavazást. m) az ülés vezetőjének intézkedéseit; n) az ülés bezárásának (berekesztésének) időpontját. (3) A jegyzőkönyv mellékletei: a) a jelenléti ív, b) a meghívó, c) a jegyzőkönyvbe be nem szövegezett rendelet; d) a megtárgyalt előterjesztések; e) az írásban benyújtott módosító javaslatok, interpellációk; f) a titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv; g) a név szerinti szavazásról készült jegyzék. (4) A jegyzőkönyv három példányban készül. (5) A jegyzőkönyv eredeti példányát évente be kell köttetni, a bekötött jegyzőkönyv őrzéséről a jegyző gondoskodik. (6) A zárt ülés kivételével a jegyzőkönyvet és az előterjesztéseket a) a városi honlapon közzé kell tenni; b) a választópolgárok ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodán megtekinthetik (7) A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a polgármesteri hivatalban munkaidőben és ügyfélfogadási időben tekinthető meg. IV. fejezet Tanácsnokok, önkormányzati tanácsadók 44.. (1) A Képviselő-testület az Ötv ában megjelölt személyek javaslatára, meghatározott önkormányzati feladat ellátására, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a képviselők közül tanácsnokot, tanácsnokokat választhat. 45. (1) A Képviselő-testület lakossági és intézményi kommunikációjának koordinációjára 1 fő önkormányzati kommunikációs tanácsadó munkakört biztosít. (2) Az önkormányzati kommunikációs tanácsadó feladatai különösen: a.) A helyi (interaktív) hírközlés- és tájékoztatás meglévő rendszerének megszervezése. Az

13 12 önkormányzat új nyilvánossági és kommunikációs felületei, eszközei létrehozásának megszervezése. (Tv, rádió, újság, honlap, rendezvények, hirdetőrendszer). b.) A helyi önkormányzati hírközlés és a tömegkommunkációs médiumok szakmai működésének segítése és felügyelete. c.) Tevékeny részvétel a médiumok hírellátásában, irányításában, szerkesztésében. d.) A település helyi, régiós, országos és nemzetközi sajtókapcsolati hálózatának kiépítése, fejlesztése. e.) Kommunikációs tanácsadói feladatok ellátása az önkormányzat dolgozóinak, az önkormányzati intézmények vezetőinek, a Képviselő-testület tagjainak a nyilvánosságot érintő kérdéseiben, szoros együttműködésben a városvezetőkkel. f.) Sajtószóvivői, kommentátori, műsorvezetői, közreműködés illetve ennek megszervezése és koordinálása. g.) Az önkormányzat működésével és a település életével kapcsolatos sajtómegjelenések, hang és képanyagok archiválási rendszerének kialakítása, az anyaggyűjtés és tárolás megszervezése. h.) Egyéb az önkormányzat kommunikációs igényeinek megfelelő tevékenységek ellátása, a polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján. (3) Az önkormányzati kommunikációs tanácsadót a polgármester nevezi ki. V. fejezet A Képviselő-testület bizottságai 46. (1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező, és ellenőrzési feladatokat ellátó - a Képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellérendeltségi kapcsolatban álló önkormányzati szervek. A Képviselő-testület állandó, ill. ideiglenes bizottságot hozhat létre. (2) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre, vagy feladat végzésére hozza létre, amely ezt követően automatikusan megszűnik. (3) Az ideiglenes bizottság a működésének időtartamára a állandó bizottságokkal azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik (1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: a.) Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak száma: 5 fő (3+2) b.) Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma: 5 fő (3+2) c.) Oktatási Bizottság tagjainak száma: 5 fő (3+2) e.) Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tagjainak száma: 5 fő (3+2) g.) Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak száma: 5 fő (3+2) (2) A bizottságok összetételét az SZMSZ 2 számú függeléke, feladatkörét az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak (1) Egy képviselő egyidejűleg legfeljebb 2 állandó bizottságnak lehet tagja, beleértve a bizottsági elnöki tisztséget is. (2) Az Ötv. 24. (1) bekezdésében meghatározottakon kívül bizottság elnöke nem lehet más állandó bizottság elnöke. (3) A bizottság elnökére és tagjaira bármely képviselő javaslatot tehet.

14 13 (4) Amennyiben a bizottság tagja az éves bizottsági ülések számának legalább felén nem vett részt, úgy a bizottság elnöke a bizottság egyetértésével javaslatot tehet a Képviselő-testületnek a visszahívásra. (5) A bizottság elnöke és tagjainak tiszteletdíját és egyéb juttatásait külön önkormányzati rendelet tartalmazza (1) A bizottság üléseit éves munkaterv szerint tartja. (2) A munkaterv elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. (3) A bizottság - a bizottság elnökének előterjesztése alapján a Képviselő-testület munkatervének elfogadását követő ülésén fogadja el munkatervét. 50. (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. A meghívót, valamint az előterjesztéseket az ülést megelőző, lehetőleg három nappal korábban, meg kell küldeni a bizottság tagjainak, az állandó meghívottaknak és az előterjesztés szerint érintetteknek. (2) A bizottság tervezett üléseiről és napirendjéről a képviselőket tájékoztatni kell. (3) A bizottságot 5 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester, vagy két bizottsági tag napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. (4) A bizottságok összehangolt működésének biztosítása érdekében a rendes bizottsági üléseket megelőzően a polgármester a bizottságok elnökeivel és a tanácsnokokkal előzetesen egyeztetett időpontban együttes megbeszélést tart (1) A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei kötelesek egymást tájékoztatni, és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet biztosítani. (2) Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülésen történő megtárgyalásáról (1) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, valamint a hivatal téma szerint illetékes osztályának vezetője, előadója. (2) A bizottság konkrét témakörben külső szakértőket, illetve szakcégek szolgáltatásait is igénybe veheti, amennyiben ehhez a képviselő-testület előzetes jóváhagyását megszerezte (1) A bizottság a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést. (2) A bizottság átruházott hatáskör gyakorlása során döntését határozatként jeleníti meg. (3) A bizottság a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor (javaslattétel, véleményezés) állásfoglalást alakít ki. (4) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság saját és átruházott hatáskörében hozott döntései intézkedésükben kötik. A bizottság ülésein megfogalmazott kisebbségi véleményt azonban a Képviselő-testület ülésén is képviselni lehet. (5) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, vagy távollétében az általa megbízott személy (1) A bizottságok működése során a Képviselő-testület ülésére, az ülések rendjére vonatkozó szabályokat általában alkalmazni kell. (2) A bizottságok javaslatait, állásfoglalásait a bizottságok elnökei vagy az általuk megbízott

15 személy terjeszti a Képviselő-testület elé (1) A bizottsági munka ügyviteli teendőit a Polgármesteri Hivatal látja el. Ennek biztosítása érdekében a jegyző a hivatali dolgozók közül minden bizottság mellé referenst jelöl ki. Feladata: előterjesztések készítésében való részvétel, az ügyviteli és egyéb, működési feltételek biztosítása, a bizottság üléséről szóló egyszerűsített jegyzőkönyv elkészítése. (2) A bizottság üléseiről egyszerűsített jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmára a 43. (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 3) A bizottsági ülésről szóló egyszerűsített jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyv készítője írja alá. (4) A bizottsági ülésről szóló egyszerűsített jegyzőkönyv eredeti példányát a bizottság anyagában kell tárolni. VI. fejezet Kisebbségi önkormányzatok 56.. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete biztosítja a kisebbségi jogok érvényesülését. 14 (2 Ha a Görög, a Német, a Ruszin és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok jogainak gyakorlásához Biatorbágy Város Képviselő-testületének döntése szükséges, a Görög, a Német és Ruszin Kisebbségi Önkormányzatok erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni. Ha a döntés a Képviselő-testület más szervének hatáskörébe tartozik, akkor arról a kezdeményezés benyújtásától számított 30 napon belül köteles döntést hozni. (3) A Görög, a Német, Ruszin és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok egyetértésével kell megalkotni a Képviselő-testület olyan rendeletét, amely a helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat körében a kisebbségi lakosságot e minőségében érinti. (4) A kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Képviselő-testület ülését megelőző lehetőleg 15 nappal korábban meg kell küldeni. VII. fejezet A polgármester 57.. (1) A polgármestert az Alkotmányban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben, valamint más jogszabályokban és e rendeletben meghatározottakon kívül az alábbi jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik: a) rendszeres fogadóórát tart az általa előre meghirdetett helyszínen és időpontban; b) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését; c) segíti a képviselők munkáját, biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését, d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, helyben működő társadalmi szervezetekkel, e) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését, f) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait a képviselő-testület együttműködésével és egyetértésével, fogadja a hazai és külföldi partnerek képviselőit, tárgyalásairól tájékoztatja a Képviselő-testületet soron következő ülésén, g) önkormányzati ügyekben kapcsolatot tart a médiával, hírközlő szervekkel, h) egyéb kötelezettségvállalásairól tájékoztatja a Képviselő-testületet soron következő ülésén.

16 15 (2) A polgármester részletes feladat- és hatáskörét a jogszabályok és a Képviselőtestület döntései határozzák meg A polgármester bérére és jutalmazására a Képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tesz javaslatot. Az alpolgármester 59..(1) (1) A Képviselő-testület az Ötv. 34. (1) bekezdésében meghatározott célból, a képviselők közül főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. (2) Az alpolgármester(ek) feladatait, az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, illetve a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester határozza meg. A jegyző 60. A jegyző megválasztása és feladata tekintetében az Ötv. 36. (1)-(3) bekezdései irányadók Az aljegyző 61.. Az aljegyző megválasztása és feladatai tekintetében az Ötv. 36. (1) bekezdése irányadó IX. fejezet A Képviselő-testület hivatal 62. (1) A Képviselő-testület Ötv. 38. (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása céljából létrehozott hivatalának hivatalos megnevezése: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) elnevezéssel. (2) Az egységes hivatal belső szervezeti egységekre tagozódik. a.) belső szervezeti tagozódása: - Adóügyi Osztály - Igazgatási Osztály - Pénzügyi Osztály - Építéshatósági Osztály - Titkársági Osztály - Városüzemeltetési és Beruházási Osztály: - Településüzemeltetési Csoport b.) ügyfélfogadási rendje 1. A Jegyző ügyfélfogadási rendje: Szerda 8-12 óráig 2. Az aljegyző ügyfélfogadási rendje 3. A Hivatal köztisztviselőinek ügyfélfogadási rendje: Hétfő óráig Szerda 8-12; óráig Péntek 8-12 óráig 4. Az Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje: Hétfő 8-18 óráig Kedd 8-16 óráig Szerda 8-16 óráig

17 Csütörtök 8-16 óráig Péntek 8-14 óráig c.) munkarendje 1. A Hivatal általános munkarendje a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 39.. (1) bekezdése értelmében - hétfőtől csütörtökig 8 órától, óráig - pénteken 8 órától 14 óráig tart. 2. A Jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója a fenti általános munkarendtől eltérően a eseti munkarendet állapíthat meg. 3. A hétfői hosszabbított ügyfélfogadással érintett dolgozók munkaideje pénteken 8-12 óráig tart. (3) A Polgármesteri Hivatal biztosítja a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit, és ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket, így különösen a kisebbségi önkormányzatok testületi működésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot, a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó költségek viselését is. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatait, szervezeti és működési rendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza ( 8. sz. függelék) X. fejezet Lakossági fórumok, a helyi népszavazás és népi kezdeményezés Lakossági fórum 63.. (1) A Képviselő-testület feladatai ellátása körében a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgáló fórumok az alábbiak: a) képviselői fogadóóra, b) képviselői (választókerületi) fórum, c) lakossági fórum (1) A képviselői fogadóórán a képviselő rendszeres jelleggel fogadja és meghallgatja a választópolgárokat. (2) A képviselő által összehívott és vezetett képviselői (választókerületi) fórumon a képviselő alkalmi jelleggel tájékoztatja (egyéni választókerülete) választópolgárait az önkormányzat (választókerületet érintő) feladatairól, a feladatok ellátásáról, saját tevékenységéről. (3) A polgármester által összehívott és vezetett lakossági fórumon a polgármester alkalmi jelleggel tájékoztatja a választópolgárokat valamely fontosabb önkormányzati döntésről, intézkedésről, tervről, fejlesztésről, tervezett rendeletről. A lakossági fórumról emlékeztető készül. (4) A választókerületi fórum és a lakossági fórum helyszínét és időpontját legalább 15 nappal korábban közzé kell tenni. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés 65. A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet szabályozza. XI. fejezet Az önkormányzat gazdasági alapja Költségvetés, vagyon 66.. (1) A Képviselő-testület éves költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló

18 17 beszámolóját külön önkormányzati rendeletben állapítja meg. (2) Az önkormányzati vagyon kezelésének és a vagyongazdálkodás szabályait külön önkormányzati rendelet szabályozza A gazdálkodás ellenőrzése 67.. (1) Az önkormányzat és az általa felügyelt költségvetési szervek belső pénzügyi ellenőrzését a jegyző irányításával működő belső ellenőr útján a Polgármesteri Hivatal látja el. (2) Az Ötv. 92. (13) bekezdésében meghatározott feladatokat a 47. (1) bekezdés e) pontja szerinti bizottság végzi. XII. fejezet Záró rendelkezések 68.. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2005.(06.02.)Ör. számú rendelet Biatorbágy. Nagyközség. Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 69.. (1) Az SZMSZ mellékleteiként kezelendő dokumentumok: 1. sz. melléklet: A Képviselő-testület átruházott és át nem ruházható feladat- és hatáskörei 2. sz. melléklet: Az előterjesztések tartalma 3. sz. melléklet: A bizottságok feladat-és hatásköre 4. sz. melléklet: A tanácsnokok feladatai 5. sz. melléklet: Önkormányzati alapítású vállalatok 6. sz. melléklet: Önkormányzati alapítású közcélú szervezetek 7. sz. melléklet: A Biatorbágyi..újság (Híradó) megjelentetésének szabályai (2) Az SZMSZ függelékeként kezelt dokumentumok: 1. A képviselők névjegyzéke A Képviselő-testület bizottságai, a bizottsági tagok névjegyzéke 3. Testvér települési kapcsolatok 4. Az önkormányzat társulásai 5. Az önkormányzat intézményei 6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai Tarjáni István polgármester jegyző

19 18 1. Rendeletalkotás 1 sz. melléklet A Képviselő-testület átruházott és át nem ruházható feladat- és hatásköre 1/A sz. melléklet A képviselő- testület át nem ruházható feladat- és hatásköre 2.Szervezetének kialakítása és működésének meghatározása 3.Törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás 4.Helyi népszavazás kiírása 5.Önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása 6.Gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról 7.Településrendezési terv jóváhagyása, 8.Hitelfelvétel 9.Kötvénykibocsátás, 10.Közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása 11.Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás 12.Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről 13.Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás 14.Intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése 15.Közterület elnevezése 16.Emlékműállítás 17.Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál 18.Választási bizottságok tagjainak megválasztása 19.Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti 20.Véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő 21.Amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal 1/B. sz. melléklet A képviselő- testület átruházott feladat- és hatásköre A Képviselő- testület bizottságokra átruházott feladat- és hatásköreit jelen rendelet 3. sz. melléklete

20 tartalmazza sz. melléklet Az előterjesztések tartalma 1. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: a.) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, b.) a hozandó döntés indokainak felsorolását, c.) annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már korábban napirenden, s ha igen, milyen döntés született, d.) az előkészítésben résztvevők megnevezését, véleményét, e.) a mellékletek felsorolását, az előterjesztés elkészítésének dátumát, az előterjesztő aláírását, több változat esetén a változatok sorszámozását. f.) az előzményeket, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntéseket és azok végrehajtásának állását, g.) a tárgykört rendező jogszabályokat, h.) a határozati javaslat(ok)at, amely(ek) egyértelműen megfogalmazott rendelkező rész(ek)ből áll(nak), i.) a költségkihatásokat és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásait, j.) a végrehajtásért felelőst és a javasolt végrehajtási, beszámolási határidő megjelölésével. k.) vagylagos előterjesztés esetén a döntési javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazását, és jogszabályi alapját, l.) a jegyző törvényességi záradékát. 2. Rendelet tervezet előterjesztése esetén az 1. pontban foglaltakon kívül az előterjesztésnek tartalmaznia kell a) a rendelet tervezet rövid indokolását b) az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokat

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben