Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali tagozat Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés levelezı tagozat augusztus

2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 3 Az intézmény szerepe, adottságai 4 Mintatantervi hálók 9 2

3 Elıszó A kreditrendszer szerinti képzésben a diploma megszerzéséhez az adott szak képesítési feltételeiben megszabott összesített kreditértéket kell megszerezni a szakra elıírt kötelezı, kötelezıen választható és szabadon választható tárgyakból a megszabott arányok szerint. Tanító szakon ez az össz kreditérték 240, a többi, 3 éves szakon pedig 180. A hallgató a tárgyakat egyéni ütemezés szerint teljesítheti, de a képesítési követelményekben megszabott idı alatti teljesítéshez az intézmény mintatantervek összeállításával segítséget ad. Ez a füzet a fıiskolán oktatott szakok és tanítói mőveltségi területek mintatanterveit tartalmazza feltüntetve a tárgyak nevét, kódját, heti óraszámát (elıadás- +gyakorlat), a számonkérés módját, a kredit értéket és az ajánlott félévet. A tantárgyak felvétele sok esetben bizonyos elıtanulmányokhoz (elıfeltétel) kötött. Az elızıekben, a mintatantervekben szereplı adatok mellett ezeket az elıfeltételeket is tartalmazza a tantárgyak jegyzéke címő fejezet, amibıl a tárgy oktatásáért felelıs tanszék is kiderül. A tájékoztató elején lévı, az intézmény szerepe, adottságai címő szöveges rész az általános tájékozódást segíti. A tanulmányokra, a hallgató jogaira és kötelességeire vonatkozó elıírások a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, valamint további szabályzatokban és útmutatókban találhatóak meg, melyek a Tanulmányi Osztályon a hallgatók rendelkezésére állnak. 3

4 Elızmények és kötıdések 4 Az intézmény szerepe, adottságai A fıiskola jellegébıl adódóan speciálisan egyházi és a társadalom egészét szolgáló képzést is folytat, ennek következtében az egyház és a világ közösségében él. Lényegének és kötelességének megfelelıen fıiskolai, gyakorlóiskolája pedig közoktatási feladatot lát el. Az intézmény jogelıdei több évszázados múltra tekintenek vissza, szerepük, tevékenységük országosan elismert és meghatározó volt. A Debreceni Református Kollégiumban a tanítók a lelkészképzés részeként sajátították el a tanítói ismereteket. A Kollégium - a 16. század végétıl - több mint 400 partikulájába küldte ki a lelkésztanítókat. Országos hírő, tudós tanárok oktatták, nevelték a tanítókat. A Kollégium az ország iskolája volt, ahol a társadalmi s fıleg a politikai igények eredményeként 1855-ben indult el az önálló tanítóképzés. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a politikai-társadalmi változásoknak, a megfogalmazott egyházi és világi igényeknek megfelelıen alakult, változott az intézmény képzési, kutatási profilja, nevelési programja. Az intézmény életében alapvetı törést jelentett az államosítás. Új fejezet 1959-ben kezdıdött a képzı életében. Elıbb a felsıfokúvá válás, majd a fıiskolai rang elnyerése jelentette a képzés stabilitását. Alapvetıen új helyzet állt elı a rendszerváltás után azzal, hogy július 1-jétıl a fıiskola újra egyházi fenntartásba került. A fıiskola jogelıd intézményei szervesen illeszkedtek nemcsak a hazai oktatási intézményhálózat jelentıs számú református, más felekezető, valamint világi szereplıje közé, hanem az európai oktatási rendszerbe is. A Kollégium diákjai évszázadok során Európa egyetemein folytattak tanulmányokat, s lelkészként a kisebb egyházközségekben, falvakban szolgálva tanítóként is tevékenykedtek. A fıiskola jelenleg is a hazai tanítóképzés egyik meghatározó centruma, országos beiskolázású egyházi intézmény. Az Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye), illetve a Tiszántúl legnagyobb tanítóképzıje, ahonnan számos országos jelentıségő kezdeményezés is elindult (pl. nyelvoktató tanító szak, országos tanítási versenyek stb.) A nappali, esti és levelezı tagozatos hallgatók összlétszáma megközelíti az 1500 fıt, ebbıl mintegy 1100 nappali tagozatos. Országos szinten a tanítói szakra évente felvett hallgató közül mintegy hatoda nálunk kezdi meg tanulmányait. Tekintettel arra, hogy 16 intézményben folyik tanítóképzés, ez igen jelentıs arányt jelent, de az abszolút számot tekintve is a mi intézményünk a legnagyobb. Különösen igaz ez a nappali tagozatos hallgatókra. A kommunikáció szakos hallgatók képzését illetıen sem lehet elhanyagolni a fıiskola szerepét. Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú oktatás fıleg egyetemeken, illetve tanárképzı fıiskolákon folyik, képzésünk még inkább felértékelıdik. Az új, bolognai rendszerő alap- és mesterképzésben az arányok változhatnak, de meghatározó szerepet igyekszünk továbbra is kivívni. Meghatározó a fıiskola szerepe a felekezeti tanítóképzık között. Az egyházak által fenntartott tanítóképzı fıiskolákba felvett hallgatók közel fele intézményünkben kezdi meg tanulmányait. Még dominánsabb a szerepünk a református tanítóképzésben. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola elismertségét mutatja, hogy szervesen illeszkedik a hazai, a határon túli magyar és nem magyar felsıoktatási intézményhálózatba. A tanítóképzésbıl adódó lehetıségek miatt elıtérben áll a határon túli magyar társintézményekkel való kapcsolattartás. Mindezek mellett osztrák, német, holland, dán, finn, dél koreai és amerikai partnerintézményeink is vannak, ahol oktatóink,

5 hallgatóink hosszabb-rövidebb idıt töltenek el. Természetesen a fıiskola is fogadja ezen intézmények hallgatóit, oktatóit. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola a kezdetektıl törekedett arra, hogy az egységes debreceni felsıoktatás részévé váljon. A Debreceni Universitas Egyesülésnek 1997-ben lett tagja, majd elején a többi tagintézménnyel együtt létrehozták a Debreceni Egyetemi Szövetséget. A január 1-én létrejött Debreceni Egyetemnek jogszabályi akadályok miatt nem válhatott tagintézményévé. Az egységes debreceni felsıoktatás, a kölcsönös elınyökön alapuló együttmőködésnek megteremtése érdekében együttmőködési szerzıdést kötött a két intézmény 2000-ben, melyhez hasonló egyezményt kötöttünk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel is 2001-ben. A fıiskola szakjai és helyzetük Az intézményben a hallgatók elsı alapképzésben nappali és esti tagozaton tanulhatnak, a már diplomával rendelkezık újabb diplomát levelezı tagozaton szerezhetnek. A tanító szakot a fıiskola szinte minden hallgatója végezte 2006-ig, az új rendszer megjelenéséig. Az egyszakos tanítói szakra nappali tagozaton az államilag finanszírozott felvételi keretszám 150 körüli. A tanítójelöltek a 4 éves képzés keretében az 1 4. osztályban történı általános tanítói feladatok mellett egy mőveltségi területbıl az 5 6. osztályban való tanításra is fölkészülnek. Az így választható mőveltségi területek a következık: anyanyelv, angol vagy német nyelv, matematika, informatika, ember és társadalom, természetismeret, háztartás életvitel, technika, ének-zene, vizuális nevelés, valamint testnevelés. Intézményünk az ország egyetlen olyan fıiskolája, ahol minden lehetséges mőveltségi terület választását föl tudjuk ajánlani. A képesítési követelményeknek megfelelıen a tanítói képzés óraszáma 3200, ebbıl 500 órát a kötelezıen választott mőveltségterület köt le. A képzési idı jelentıs részét csoportos vagy egyéni tanítási gyakorlatok teszik ki (összesen mintegy 600 óra), ennek többségét a gyakorlóiskolában teljesítik, az utolsó félévben pedig nyolc hetet gyakorolnak összefüggıen, általában valamely külsı iskolában. A tanító szakon a hallgatók 1 szigorlatot tesznek (pedagógia, pszichológia) az alapozó képzésbıl és egyet a választott mőveltségi területbıl. A képzés végén szakdolgozatot készítenek, záró tanítást tartanak, és záróvizsgát tesznek. Az intézményben további négy szakon lehet oklevelet szerezni, ezek: katekéta lelkipásztor, kántor, kommunikáció és médiatudomány, valamint informatikus könyvtáros. Közülük az elsı három egyházi alapítású. Valamennyi szak közül a kántor a legköltségigényesebb képzés az egyéni zenei foglalkozások és a drága eszközök (hangszerek) miatt. A kommunikáció szak sajátossága, hogy a többi hasonló képzéstıl eltérıen itt bibliaismeretet, egyház- és felekezetismeretet és egyháztörténetet is tanulnak a hallgatók összesen 6 féléven át. Az informatikus könyvtáros szak nagy múltú, hagyományos szakunk. A 2002-es évtıl kommunikáció informatikus könyvtáros szakot is indítottunk, így ezeket már nem csak a tanító szakkal párban lehetett fölvenni. A hallgatói mobilitás érdekében mód van arra, hogy a hallgatók a korábban választott szakot vagy mőveltségi területet megváltoztassák. A tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint erre legkorábban az elsı lezárt félév után kerülhet sor. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 1996-ban hozott határozata még a 3 éves tanítóképzésre vonatkozott, akkor ezt erısnek minısítette, mint ahogy az intézmény összminısítése is erıs volt. Az utóbbi évek fejlesztései és, eredményei garantálják, hogy ezt a minısítést megtartjuk, vagy akár a legjobbat is elérjük. Az újabb intézményi akkreditáció tavaly zárult le és sikeres volt. 5

6 Tanszékek 6 A fıiskola fıbb szervezeti egységei A mintegy 70 fıállású oktató 10 tanszékbe szervezıdve végzi munkáját. A tanszékek (anyanyelvi, ének-zene, idegen nyelvi, informatika, kommunikáció, pedagógia és pszichológia, társadalomtudományi, technika, testnevelési, természettudományi valamint vizuális nevelési) a szakterületeknek megfelelıen szervezıdtek, és gondozzák a szaktárgyaikat és a mőveltségi területeket. Igény szerint külsı óraadókat is meghívnak munkájuk segítésére. A szakoknak egyenkénti szakfelelıse van. A fıállású oktatók közül 16-nak van PhD fokozata (ebbıl 5 kandidátus) és további 16-an vesznek részt PhD képzésben. A szükség szerinti szaktantermek és szakkönyvtárak a tanszékek kezelésében vannak. Könyvtár A Fıiskola könyvtárának állománya mára már meghaladta a 100 ezer kötetet. Az állomány 40 százaléka pedagógiai és pszichológiai szakirodalom, alsó tagozatos tankönyvek, tanári kézikönyvek, tantervek, útmutatók, módszertani segédletek. A könyvtár teljességre törekvıen győjti a hazai, és válogatva a külföldi gyermek- és ifjúsági irodalmat, erısen válogatva a kortárs és klasszikus magyar és külföldi felnıtt szépirodalmat. Több mint 1000 darabos hanglemez és video-győjteményünk segíti a tanítási órák szemléltetését. Hallgatóink színvonalas felkészülését szolgálja az eddig közel 100 darabos CD-ROM dokumentumgyőjtemény is. Vásároljuk a fıiskolán oktatott és kutatott tudományterületek és határterületeik hazai és külföldi szakirodalmát. Könyvtárunkban közel 250-féle periodika szolgálja a legfrissebb szak- és szépirodalmi tájékozódást. Kollégium A fıiskola egy saját kollégiummal rendelkezik, ahol 2 4 ágyas szobákban kb.200 hallgató elhelyezésére van lehetıség. Az állam és az egyház megállapodása értelmében a fıiskola használatában maradt a Debreceni Egyetem és a fıiskola közös használatára épített Kossuth Lajos Kollégiumban 190 férıhely. A kollégiumi ellátásra pályázó és jogosult hallgatók zömét ezekben el tudjuk helyezni. Hivatalok A Tanulmányi Osztály, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal a fıiskola alaptevékenységét kiszolgáló, segítı feladatokat látnak el a hallgatói ügyek intézése, a fıiskolai adminisztráció és a gazdálkodással kapcsolatos adminisztráció területén a tanulmányi osztályvezetı, a hivatalvezetı, illetve a gazdasági igazgató irányításával. A hallgatók tanulmányi ügyeikben a Tanulmányi Osztály segítségére számíthatnak. Gyakorlóiskola A fıiskolával közös udvaron lévı saját gyakorlóiskola 75 fıs nevelıtestülete 32 osztályban foglalkozik a mintegy 850 diákkal. Hallgatóink a rendszeres tanítási gyakorlatok zömét itt végzik az 1 6. osztályokban. Kisebb hányaduk a város más, a fıiskolához több szállal kapcsolódó általános iskolában gyakorol. Az összefüggı gyakorlatokra és a záró tanításra a régió számos iskolájába mennek ki a hallgatóink. A gyakorlat színhelyét általában maguk választhatják ki.

7 Kulturális, sport és egyéb lehetıségek Fıleg a mővészeti tanszékek szervezésében hallgatóinknak lehetısége van bekapcsolódni a mővészi alkotó munkába, amire a különbözı szervezeti keretek (pl. énekkar, stb.) adnak lehetıséget. A közönség elıtti megjelenést az ünnepségek, Karácsonyi koncert, kiállítások, versenyek biztosítják. A fıiskolán reggeli áhítat, a kollégiumokban pedig esténként bibliaóra kínál lehetıséget a hitéletre. A sportolásra a sí táborok, a szarvasi vízi tábor, és a tornatermek adnak lehetıséget. Sok hallgatónk aktívan sportol a város, vagy a környék egyesületeiben. A ma már nélkülözhetetlen informatikai hátteret 3 szaktanterem szolgálja összesen mintegy 50 géppel. Ezek a felújított belsı hálózat részei és azon keresztül kapcsolódnak a városi egyetemi rendszerhez és a világhálóhoz. Hallgatóink szakmai ambícióit a házi és országos tanulmányi és tanítási versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon való számos eredményes szereplés bizonyítja. Ebben a szaktanszékek segítségére számíthatnak. Kommunikáció szakos hallgatóink közül sokan megjelennek a helyi, vagy akár az országos orgánumokban is. A hallgatóink önszervezıdését és érdekképviseletét a folyamatosan megújuló Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A HÖK képviselıi minden jelentıs fórumon és bizottságban jelen vannak. A Kommunikáció és Médiatudományi Intézetrıl és a képzésekrıl A kommunikáció szak alapítása intézményünkben immár tizenöt éves múltra tekinthet vissza ban indult a képzés nappali tagozaton, s a hallgatók kezdetben csak szakpárban vehették fel, elıbb csak a tanító, késıbb az informatikus-könyvtáros szakkal is párosítva. A képzés négyéves volt, de a 2006-tól elindult az új, önálló szak, amely hároméves, elnevezése pedig Kommunikáció és Médiatudomány alapszak. Elsı és második évben társadalomtudományi és humán ismeretek, kommunikációs és médiaismeretek elsajátítása a feladat. A harmadik félév végén szigorlat zárja le az eddigi tanulmányokat, majd a hallgatóknak szakirányt kell választaniuk. Választható szakirányok: elektronikus sajtó (rádiózás, televíziózás), írott sajtó (nyomtatott és online), valamint szervezeti kommunikáció/pr. A szakirányú képzés célja: a hallgatók megfelelı gyakorlatot és piacképes tudást szerezzenek ahhoz, hogy a kommunikációs szakemberként, újságíróként, szerkesztıségi munkatársként vagy sajtóreferensként, PR-munkatársként dolgozhassanak. Az utolsó két félévben már csak szakirányú képzés zajlik. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része külsı szerkesztıségi gyakorlat, melyre a helyi, regionális és országos mőhelyekben, intézményekben kerülhet sor. Médiaképzésünk saját, fıiskolai bázissal is rendelkezik. Az elektronikus sajtó területén a gyakorlati képzést segíti a Kölcsey Stúdió, ahol a rádiós és televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint televíziós mősorok készülnek (Kölcsey Híradó, Disputa, Index). A fıiskola rádiója a Méliusz Rádió, ahol a hallgatók részvételével élı rádiómősorok készülnek, napi rendszerességgel. Havonta megjelenik a Debreceni Fınix címő kulturális lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek, tanár-fıszerkesztı irányítása mellett. Új médiamőhelyünk, a Lícium Médiaportál, amely az online újságírás gyakorló terepe, valamint a többi médiamőhelyünk megjelenési helye, 2007-ben elnyerte az Év Honlapja különdíjat. (Elérhetısége: Médiamőhelyeink lehetıséget nyújtanak a "szárnypróbálgatásra" és a folyamatos gyakorlásra az újságírás és a média iránt komolyan érdeklıdık számára. 7

8 Az intézményi kommunikátor és sportkommunikátor felsıfokú szakképzések 4 félévesek. A hallgatók 1560 órás képzésben vesznek részt, ennek során 120 kreditet győjtenek. A képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit elıtérbe helyezı szakmai képzés. Az eredményes szakmai vizsgát követıen (melynek része a záródolgozat is) a tanulmányaikat kommunikáció BA szakon folytató hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmada elfogadásra kerül. Ezeknek a hallgatóknak az intézmény a felvételi eljárás keretében maximum 30 pluszpontot adhat. Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belsı és a külsı kommunikációs kapcsolatok felelıse. Tanácsaival részt vesz a döntések elıkészítésében. Felelıs a szervezet, intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különbözı szintő kommunikációs kapcsolatairól. A sportkommunikátorok az elızıek mellett jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetıen sportegyesületek, sportrendezvényeket szervezı intézmények, vállalkozások kommunikációját irányíthatják. Jelmagyarázat Kód Pl.: CICSO1B a) Az elsı két bető a szakot jelöli Szakok: CI Intézményi kommunikátor CS Sportkommunikátor kommunikátor b) a 3. a 4. és a 5. bető a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevő tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévı nagy B bető az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelızı E bető az esti tagozatot, az L a levelezı tagozatot jelenti. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Pl.: 2+1 k 3 A 2+1 jelenetés: elsı szám az elıadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelezı tagozaton a féléves óraszámot jelöli. A k jelentése a tárgy követelmény típusa. A tárgy követelmény típusa: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minısített aláírás ZT zárótanítás A 3 jelentése: A tárgy teljesítése esetén szerezhetı kreditek száma. Elıfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Tsz. A tárgy oktatásáért felelıs tanszék az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési M Természettudományi Z Ének-zene N Idegennyelvi 8

9 Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1B 2+0 k 2 CIKOM1B K Nyelvhelyesség CINYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1B 0+1 gy 1 CINYE1B K Kommunikációs tréning CIKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2B 0+2 gy 2 CIUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1B 0+1 gy 1 CISZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1B 0+1gy 1 CISZT1B I Belsı kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1B 1+1 k 2 K Belsı koordinációs tevékenység CIBKT1B 1+1 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1B 1+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1B 2+0 k 2 K Csoportvezetıi tevékenység CICST1B 0+2 gy 2 K Döntéselıkészítés CDEL1B 1+0 k 1 K Meggyızı kommunikáció CIMGK1B 0+1 gy 1 K Humánerıforrás-menedzsment CIHEM1B 1+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1B 1+0 k 1 K Külsı kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1B 0+2 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1B 0+2 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1B 0+2 gy 2 K Idegen nyelvő tájékoztatás CIINT1B 0+2 gy 2 CITPT1B, CINYK2B K Kommunikációs jogok és etika CIKJE1B 1+1 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1B 1+1 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) CIGDT1B 1+0 k 1 K Kiadványelıkészítés CIKEK1B 1+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1B 1+0 k 1 K 9

10 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1B 0+1 gy 1 K Stúdiótechnika CISTU1B 0+1 gy 1 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 1 CIMMV1B 0+2 gy 2 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 2 CIMMV2B 0+4 gy 4 CIMMV1B K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CIINM1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2B 0+1 gy 1 CIIPU1B K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2B 0+2 gy 2 CINYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3B 0+2 gy 2 CINYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CISZD1B ma 4 CISZD2B gy 6 CISZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CIEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CIEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CISGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B, CIBKT1B, CIPRE1B CIEGY1B, CIRSV1B, CITPT1B CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B CISGY1B, CIBKT1B, CIPRE1B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 10

11 Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CSRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CSPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CSKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CSTAR1B 2+0 k 2 CSKOM1B K Nyelvhelyesség CSNYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CSKRI1B 0+1 gy 1 CSNYE1B K Kommunikációs tréning CSKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CSTTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CSUJS2B 0+2 gy 2 CSUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CSDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CSMUL1B 0+1 gy 1 CSSZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1B 0+1 gy 1 CSSZT1B I Szerkesztıi tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1B 1+1 gy 2 K Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1B 1+1 gy 2 K Szerkesztıségi munka CSSSM1B 1+2 k 3 K Kreatív szerkesztıi tevékenység CSKST1B 2+1 gy 3 K Információs források kezelése 1 CSIFK1B 0+1 gy 1 K Információs források kezelése 2 CSIFK2B 0+2 gy 2 CSIFK1B K Szerkesztıi tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1B 0+3 k 3 K Mősorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1B 2+0 k 2 K Vezetıi és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1B 1+1 k 2 K Általános menedzsment CSAMM1B 2+0 k 2 K Meggyızı kommunikáció CSMGK1B 0+1 gy 1 K Sajtó és médiaetika CSSME1B 1+1 k 2 K Konfliktusmenedzsment CSKMM1B 1+0 k 1 K Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1B 1+0 k 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1B 0+1 gy 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2B 0+3 gy 3 CSSST1B K Szerkesztı-riporteri tevékenység 1 CSSRT1B 0+2 gy 2 K Szerkesztı-riporteri tevékenység 2 CSSRT2B 0+2 gy 2 CSSRT1B K Szóvivıi és PR tevékenység CSSPR1B 0+2 gy 2 K PR eszközök alkalmazása CSPRA1B 1+1 k 2 CSSPR1B K 11

12 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Szervezés és menedzsment (7 kr) Tömegsport-szervezıi tevékenység 1 CSTST1B 2+0 gy 2 S Tömegsport-szervezıi tevékenység 2 CSTST2B 0+1 gy 1 CSTST1B S Sportmenedzsment 1 CSSPM1B 1+0 k 1 S Sportmenedzsment 2 CSSPM2B 1+0 k 1 CSSPM1B S Gazdasági és pénzügyi tevékenység CSGTP1B 2+0 k 2 K Nyelvi képzés 1 CSNYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CSNYK[Y]2B 0+2 gy 2 CSNYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CSNYK[Y]3B 0+2 gy 2 CSNYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CSSZD1B ma 4 CSSZD2B gy 6 CSSZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CSEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CSEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CSSGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CSSGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit CSMMR1B,CSPRK1B, CSIFK1B, CSIFK2B, CSUJS2B CSEGY1B, CSSPR1B, CSSPM1B CSMMR1B,CSPRK1B, CSIFK1B CSSGY1B, CSUJS2B, CSIFK2B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CSNYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 12

13 Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv levelezı tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1LB 0+4 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1LB 8+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1LB 0+4 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1LB 8+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1LB 8+0 k 2 CIKOM1LB K Nyelvhelyesség CINYE1LB 0+8 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1LB 0+4 gy 1 CINYE1LB K Kommunikációs tréning CIKTR1LB 0+4 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1LB 0+4 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1LB 4+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2LB 0+8 gy 2 CIUJS1LB K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1LB 8+4 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1LB 4+4 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1LB 4+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1LB 4+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1LB 4+4 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1LB 4+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1LB 0+4 gy 1 CISZT1LB I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1LB 0+4gy 1 CISZT1LB I Belsı kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1LB 4+4 k 2 K Belsı koordinációs tevékenység CIBKT1LB 4+4 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1LB 4+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1LB 8+0 k 2 K Csoportvezetıi tevékenység CICST1LB 0+8 gy 2 K Döntéselıkészítés CDEL1LB 4+0 k 1 K Meggyızı kommunikáció CIMGK1LB 0+4 gy 1 K Humánerıforrás-menedzsment CIHEM1LB 4+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1LB 4+0 k 1 K Külsı kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1LB 0+8 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1LB 0+8 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1LB 0+8 gy 2 K Idegen nyelvő tájékoztatás CIINT1LB 0+8 gy 2 CITPT1LB, CINYK2LB K Kommunikációs jogok és etika CIKJE1LB 4+4 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1LB 4+4 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) CIGDT1LB 4+0 k 1 K Kiadványelıkészítés CIKEK1LB 4+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1LB 4+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1LB 0+8 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1LB 0+4 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1LB 4+0 k 1 K 13

14 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1LB 4+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1LB 0+4 gy 1 K Stúdiótechnika CISTU1LB 0+4 gy 1 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 1 CIMMV1LB 0+8 gy 2 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 2 CIMMV2LB 0+16 gy 4 CIMMV1LB K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1LB 8+0 k 2 I Integrált média CIINM1LB 0+4 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1LB 0+4 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2LB 0+4 gy 1 CIIPU1LB K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1LB 0+8 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2LB 0+8 gy 2 CINYK[Y]1LB N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]4LB 0+8 gy 2 CINYK[Y]2LB N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CISZD1LB ma 4 CISZD2LB gy 6 CISZD1LB Évközi szakmai gyakorlat 1 CIEGY1LB 30 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CIEGY2LB 30 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CISGY1LB 80 ma 12 CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB CIEGY1LB, CIRSV1LB, CITPT1LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISGY2LB 40 gy 6 CISGY1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 14

15 Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv levelezı tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1LB 0+4 gy 1 P Tömegkommunikáció CSRTV1LB 8+0 k 2 K Protokoll és etikett CSPRO1LB 0+4 gy 1 K Kommunikációelmélet CSKOM1LB 8+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CSTAR1LB 8+0 k 2 CSKOM1LB K Nyelvhelyesség CSNYE1LB 0+8 gy 2 A Kreatív írás CSKRI1LB 0+4 gy 1 CSNYE1LB K Kommunikációs tréning CSKTR1LB 0+4 ma 1 P Tárgyalástechnika CSTTE1LB 0+4 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1LB 4+0 k 1 K Újságírás 2 CSUJS2LB 0+8 gy 2 CSUJS1LB K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1LB 8+4 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1LB 4+4 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1LB 4+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1LB 4+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1LB 4+4 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CSDSG1LB 4+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CSMUL1LB 0+4 gy 1 CSSZT1LB I Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1LB 0+4 gy 1 CSSZT1LB I Szerkesztıi tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1LB 4+4 gy 2 K Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1LB 4+4 gy 2 K Szerkesztıségi munka CSSSM1LB 4+8 k 3 K Kreatív szerkesztıi tevékenység CSKST1LB 8+4 gy 3 K Információs források kezelése 1 CSIFK1LB 0+4 gy 1 K Információs források kezelése 2 CSIFK2LB 0+8 gy 2 CSIFK1LB K Szerkesztıi tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1LB 0+12 k 3 K Mősorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1LB 8+0 k 2 K Vezetıi és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1LB 4+4 k 2 K Általános menedzsment CSAMM1LB 8+0 k 2 K Meggyızı kommunikáció CSMGK1LB 0+4 gy 1 K Sajtó és médiaetika CSSME1LB 4+4 k 2 K Konfliktusmenedzsment CSKMM1LB 4+0 k 1 K Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1LB 4+0 k 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1LB 0+4 gy 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2LB 0+12 gy 3 CSSST1LB K Szerkesztı-riporteri tevékenység 1 CSSRT1LB 0+8 gy 2 K Szerkesztı-riporteri tevékenység 2 CSSRT2LB 0+8 gy 2 CSSRT1LB K Szóvivıi és PR tevékenység CSSPR1LB 0+8 gy 2 K PR eszközök alkalmazása CSPRA1LB 4+4 k 2 CSSPR1LB K 15

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár. Dékáni összegzés a 2002-2006-os vezetıi ciklusról Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékán: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár 8201 V e s z p r é m Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-000/4756 Fax: 88/624-005 e-mail: foldes@almos.vein.hu Dékáni összegzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/8/IX/2. sz MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: : Horányi Özséb egyetemi tanár Mankó Mária CSc kari

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása...5.. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben