Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali tagozat Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés levelezı tagozat augusztus

2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 3 Az intézmény szerepe, adottságai 4 Mintatantervi hálók 9 2

3 Elıszó A kreditrendszer szerinti képzésben a diploma megszerzéséhez az adott szak képesítési feltételeiben megszabott összesített kreditértéket kell megszerezni a szakra elıírt kötelezı, kötelezıen választható és szabadon választható tárgyakból a megszabott arányok szerint. Tanító szakon ez az össz kreditérték 240, a többi, 3 éves szakon pedig 180. A hallgató a tárgyakat egyéni ütemezés szerint teljesítheti, de a képesítési követelményekben megszabott idı alatti teljesítéshez az intézmény mintatantervek összeállításával segítséget ad. Ez a füzet a fıiskolán oktatott szakok és tanítói mőveltségi területek mintatanterveit tartalmazza feltüntetve a tárgyak nevét, kódját, heti óraszámát (elıadás- +gyakorlat), a számonkérés módját, a kredit értéket és az ajánlott félévet. A tantárgyak felvétele sok esetben bizonyos elıtanulmányokhoz (elıfeltétel) kötött. Az elızıekben, a mintatantervekben szereplı adatok mellett ezeket az elıfeltételeket is tartalmazza a tantárgyak jegyzéke címő fejezet, amibıl a tárgy oktatásáért felelıs tanszék is kiderül. A tájékoztató elején lévı, az intézmény szerepe, adottságai címő szöveges rész az általános tájékozódást segíti. A tanulmányokra, a hallgató jogaira és kötelességeire vonatkozó elıírások a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, valamint további szabályzatokban és útmutatókban találhatóak meg, melyek a Tanulmányi Osztályon a hallgatók rendelkezésére állnak. 3

4 Elızmények és kötıdések 4 Az intézmény szerepe, adottságai A fıiskola jellegébıl adódóan speciálisan egyházi és a társadalom egészét szolgáló képzést is folytat, ennek következtében az egyház és a világ közösségében él. Lényegének és kötelességének megfelelıen fıiskolai, gyakorlóiskolája pedig közoktatási feladatot lát el. Az intézmény jogelıdei több évszázados múltra tekintenek vissza, szerepük, tevékenységük országosan elismert és meghatározó volt. A Debreceni Református Kollégiumban a tanítók a lelkészképzés részeként sajátították el a tanítói ismereteket. A Kollégium - a 16. század végétıl - több mint 400 partikulájába küldte ki a lelkésztanítókat. Országos hírő, tudós tanárok oktatták, nevelték a tanítókat. A Kollégium az ország iskolája volt, ahol a társadalmi s fıleg a politikai igények eredményeként 1855-ben indult el az önálló tanítóképzés. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a politikai-társadalmi változásoknak, a megfogalmazott egyházi és világi igényeknek megfelelıen alakult, változott az intézmény képzési, kutatási profilja, nevelési programja. Az intézmény életében alapvetı törést jelentett az államosítás. Új fejezet 1959-ben kezdıdött a képzı életében. Elıbb a felsıfokúvá válás, majd a fıiskolai rang elnyerése jelentette a képzés stabilitását. Alapvetıen új helyzet állt elı a rendszerváltás után azzal, hogy július 1-jétıl a fıiskola újra egyházi fenntartásba került. A fıiskola jogelıd intézményei szervesen illeszkedtek nemcsak a hazai oktatási intézményhálózat jelentıs számú református, más felekezető, valamint világi szereplıje közé, hanem az európai oktatási rendszerbe is. A Kollégium diákjai évszázadok során Európa egyetemein folytattak tanulmányokat, s lelkészként a kisebb egyházközségekben, falvakban szolgálva tanítóként is tevékenykedtek. A fıiskola jelenleg is a hazai tanítóképzés egyik meghatározó centruma, országos beiskolázású egyházi intézmény. Az Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye), illetve a Tiszántúl legnagyobb tanítóképzıje, ahonnan számos országos jelentıségő kezdeményezés is elindult (pl. nyelvoktató tanító szak, országos tanítási versenyek stb.) A nappali, esti és levelezı tagozatos hallgatók összlétszáma megközelíti az 1500 fıt, ebbıl mintegy 1100 nappali tagozatos. Országos szinten a tanítói szakra évente felvett hallgató közül mintegy hatoda nálunk kezdi meg tanulmányait. Tekintettel arra, hogy 16 intézményben folyik tanítóképzés, ez igen jelentıs arányt jelent, de az abszolút számot tekintve is a mi intézményünk a legnagyobb. Különösen igaz ez a nappali tagozatos hallgatókra. A kommunikáció szakos hallgatók képzését illetıen sem lehet elhanyagolni a fıiskola szerepét. Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú oktatás fıleg egyetemeken, illetve tanárképzı fıiskolákon folyik, képzésünk még inkább felértékelıdik. Az új, bolognai rendszerő alap- és mesterképzésben az arányok változhatnak, de meghatározó szerepet igyekszünk továbbra is kivívni. Meghatározó a fıiskola szerepe a felekezeti tanítóképzık között. Az egyházak által fenntartott tanítóképzı fıiskolákba felvett hallgatók közel fele intézményünkben kezdi meg tanulmányait. Még dominánsabb a szerepünk a református tanítóképzésben. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola elismertségét mutatja, hogy szervesen illeszkedik a hazai, a határon túli magyar és nem magyar felsıoktatási intézményhálózatba. A tanítóképzésbıl adódó lehetıségek miatt elıtérben áll a határon túli magyar társintézményekkel való kapcsolattartás. Mindezek mellett osztrák, német, holland, dán, finn, dél koreai és amerikai partnerintézményeink is vannak, ahol oktatóink,

5 hallgatóink hosszabb-rövidebb idıt töltenek el. Természetesen a fıiskola is fogadja ezen intézmények hallgatóit, oktatóit. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola a kezdetektıl törekedett arra, hogy az egységes debreceni felsıoktatás részévé váljon. A Debreceni Universitas Egyesülésnek 1997-ben lett tagja, majd elején a többi tagintézménnyel együtt létrehozták a Debreceni Egyetemi Szövetséget. A január 1-én létrejött Debreceni Egyetemnek jogszabályi akadályok miatt nem válhatott tagintézményévé. Az egységes debreceni felsıoktatás, a kölcsönös elınyökön alapuló együttmőködésnek megteremtése érdekében együttmőködési szerzıdést kötött a két intézmény 2000-ben, melyhez hasonló egyezményt kötöttünk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel is 2001-ben. A fıiskola szakjai és helyzetük Az intézményben a hallgatók elsı alapképzésben nappali és esti tagozaton tanulhatnak, a már diplomával rendelkezık újabb diplomát levelezı tagozaton szerezhetnek. A tanító szakot a fıiskola szinte minden hallgatója végezte 2006-ig, az új rendszer megjelenéséig. Az egyszakos tanítói szakra nappali tagozaton az államilag finanszírozott felvételi keretszám 150 körüli. A tanítójelöltek a 4 éves képzés keretében az 1 4. osztályban történı általános tanítói feladatok mellett egy mőveltségi területbıl az 5 6. osztályban való tanításra is fölkészülnek. Az így választható mőveltségi területek a következık: anyanyelv, angol vagy német nyelv, matematika, informatika, ember és társadalom, természetismeret, háztartás életvitel, technika, ének-zene, vizuális nevelés, valamint testnevelés. Intézményünk az ország egyetlen olyan fıiskolája, ahol minden lehetséges mőveltségi terület választását föl tudjuk ajánlani. A képesítési követelményeknek megfelelıen a tanítói képzés óraszáma 3200, ebbıl 500 órát a kötelezıen választott mőveltségterület köt le. A képzési idı jelentıs részét csoportos vagy egyéni tanítási gyakorlatok teszik ki (összesen mintegy 600 óra), ennek többségét a gyakorlóiskolában teljesítik, az utolsó félévben pedig nyolc hetet gyakorolnak összefüggıen, általában valamely külsı iskolában. A tanító szakon a hallgatók 1 szigorlatot tesznek (pedagógia, pszichológia) az alapozó képzésbıl és egyet a választott mőveltségi területbıl. A képzés végén szakdolgozatot készítenek, záró tanítást tartanak, és záróvizsgát tesznek. Az intézményben további négy szakon lehet oklevelet szerezni, ezek: katekéta lelkipásztor, kántor, kommunikáció és médiatudomány, valamint informatikus könyvtáros. Közülük az elsı három egyházi alapítású. Valamennyi szak közül a kántor a legköltségigényesebb képzés az egyéni zenei foglalkozások és a drága eszközök (hangszerek) miatt. A kommunikáció szak sajátossága, hogy a többi hasonló képzéstıl eltérıen itt bibliaismeretet, egyház- és felekezetismeretet és egyháztörténetet is tanulnak a hallgatók összesen 6 féléven át. Az informatikus könyvtáros szak nagy múltú, hagyományos szakunk. A 2002-es évtıl kommunikáció informatikus könyvtáros szakot is indítottunk, így ezeket már nem csak a tanító szakkal párban lehetett fölvenni. A hallgatói mobilitás érdekében mód van arra, hogy a hallgatók a korábban választott szakot vagy mőveltségi területet megváltoztassák. A tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint erre legkorábban az elsı lezárt félév után kerülhet sor. A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 1996-ban hozott határozata még a 3 éves tanítóképzésre vonatkozott, akkor ezt erısnek minısítette, mint ahogy az intézmény összminısítése is erıs volt. Az utóbbi évek fejlesztései és, eredményei garantálják, hogy ezt a minısítést megtartjuk, vagy akár a legjobbat is elérjük. Az újabb intézményi akkreditáció tavaly zárult le és sikeres volt. 5

6 Tanszékek 6 A fıiskola fıbb szervezeti egységei A mintegy 70 fıállású oktató 10 tanszékbe szervezıdve végzi munkáját. A tanszékek (anyanyelvi, ének-zene, idegen nyelvi, informatika, kommunikáció, pedagógia és pszichológia, társadalomtudományi, technika, testnevelési, természettudományi valamint vizuális nevelési) a szakterületeknek megfelelıen szervezıdtek, és gondozzák a szaktárgyaikat és a mőveltségi területeket. Igény szerint külsı óraadókat is meghívnak munkájuk segítésére. A szakoknak egyenkénti szakfelelıse van. A fıállású oktatók közül 16-nak van PhD fokozata (ebbıl 5 kandidátus) és további 16-an vesznek részt PhD képzésben. A szükség szerinti szaktantermek és szakkönyvtárak a tanszékek kezelésében vannak. Könyvtár A Fıiskola könyvtárának állománya mára már meghaladta a 100 ezer kötetet. Az állomány 40 százaléka pedagógiai és pszichológiai szakirodalom, alsó tagozatos tankönyvek, tanári kézikönyvek, tantervek, útmutatók, módszertani segédletek. A könyvtár teljességre törekvıen győjti a hazai, és válogatva a külföldi gyermek- és ifjúsági irodalmat, erısen válogatva a kortárs és klasszikus magyar és külföldi felnıtt szépirodalmat. Több mint 1000 darabos hanglemez és video-győjteményünk segíti a tanítási órák szemléltetését. Hallgatóink színvonalas felkészülését szolgálja az eddig közel 100 darabos CD-ROM dokumentumgyőjtemény is. Vásároljuk a fıiskolán oktatott és kutatott tudományterületek és határterületeik hazai és külföldi szakirodalmát. Könyvtárunkban közel 250-féle periodika szolgálja a legfrissebb szak- és szépirodalmi tájékozódást. Kollégium A fıiskola egy saját kollégiummal rendelkezik, ahol 2 4 ágyas szobákban kb.200 hallgató elhelyezésére van lehetıség. Az állam és az egyház megállapodása értelmében a fıiskola használatában maradt a Debreceni Egyetem és a fıiskola közös használatára épített Kossuth Lajos Kollégiumban 190 férıhely. A kollégiumi ellátásra pályázó és jogosult hallgatók zömét ezekben el tudjuk helyezni. Hivatalok A Tanulmányi Osztály, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal a fıiskola alaptevékenységét kiszolgáló, segítı feladatokat látnak el a hallgatói ügyek intézése, a fıiskolai adminisztráció és a gazdálkodással kapcsolatos adminisztráció területén a tanulmányi osztályvezetı, a hivatalvezetı, illetve a gazdasági igazgató irányításával. A hallgatók tanulmányi ügyeikben a Tanulmányi Osztály segítségére számíthatnak. Gyakorlóiskola A fıiskolával közös udvaron lévı saját gyakorlóiskola 75 fıs nevelıtestülete 32 osztályban foglalkozik a mintegy 850 diákkal. Hallgatóink a rendszeres tanítási gyakorlatok zömét itt végzik az 1 6. osztályokban. Kisebb hányaduk a város más, a fıiskolához több szállal kapcsolódó általános iskolában gyakorol. Az összefüggı gyakorlatokra és a záró tanításra a régió számos iskolájába mennek ki a hallgatóink. A gyakorlat színhelyét általában maguk választhatják ki.

7 Kulturális, sport és egyéb lehetıségek Fıleg a mővészeti tanszékek szervezésében hallgatóinknak lehetısége van bekapcsolódni a mővészi alkotó munkába, amire a különbözı szervezeti keretek (pl. énekkar, stb.) adnak lehetıséget. A közönség elıtti megjelenést az ünnepségek, Karácsonyi koncert, kiállítások, versenyek biztosítják. A fıiskolán reggeli áhítat, a kollégiumokban pedig esténként bibliaóra kínál lehetıséget a hitéletre. A sportolásra a sí táborok, a szarvasi vízi tábor, és a tornatermek adnak lehetıséget. Sok hallgatónk aktívan sportol a város, vagy a környék egyesületeiben. A ma már nélkülözhetetlen informatikai hátteret 3 szaktanterem szolgálja összesen mintegy 50 géppel. Ezek a felújított belsı hálózat részei és azon keresztül kapcsolódnak a városi egyetemi rendszerhez és a világhálóhoz. Hallgatóink szakmai ambícióit a házi és országos tanulmányi és tanítási versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon való számos eredményes szereplés bizonyítja. Ebben a szaktanszékek segítségére számíthatnak. Kommunikáció szakos hallgatóink közül sokan megjelennek a helyi, vagy akár az országos orgánumokban is. A hallgatóink önszervezıdését és érdekképviseletét a folyamatosan megújuló Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A HÖK képviselıi minden jelentıs fórumon és bizottságban jelen vannak. A Kommunikáció és Médiatudományi Intézetrıl és a képzésekrıl A kommunikáció szak alapítása intézményünkben immár tizenöt éves múltra tekinthet vissza ban indult a képzés nappali tagozaton, s a hallgatók kezdetben csak szakpárban vehették fel, elıbb csak a tanító, késıbb az informatikus-könyvtáros szakkal is párosítva. A képzés négyéves volt, de a 2006-tól elindult az új, önálló szak, amely hároméves, elnevezése pedig Kommunikáció és Médiatudomány alapszak. Elsı és második évben társadalomtudományi és humán ismeretek, kommunikációs és médiaismeretek elsajátítása a feladat. A harmadik félév végén szigorlat zárja le az eddigi tanulmányokat, majd a hallgatóknak szakirányt kell választaniuk. Választható szakirányok: elektronikus sajtó (rádiózás, televíziózás), írott sajtó (nyomtatott és online), valamint szervezeti kommunikáció/pr. A szakirányú képzés célja: a hallgatók megfelelı gyakorlatot és piacképes tudást szerezzenek ahhoz, hogy a kommunikációs szakemberként, újságíróként, szerkesztıségi munkatársként vagy sajtóreferensként, PR-munkatársként dolgozhassanak. Az utolsó két félévben már csak szakirányú képzés zajlik. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része külsı szerkesztıségi gyakorlat, melyre a helyi, regionális és országos mőhelyekben, intézményekben kerülhet sor. Médiaképzésünk saját, fıiskolai bázissal is rendelkezik. Az elektronikus sajtó területén a gyakorlati képzést segíti a Kölcsey Stúdió, ahol a rádiós és televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint televíziós mősorok készülnek (Kölcsey Híradó, Disputa, Index). A fıiskola rádiója a Méliusz Rádió, ahol a hallgatók részvételével élı rádiómősorok készülnek, napi rendszerességgel. Havonta megjelenik a Debreceni Fınix címő kulturális lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek, tanár-fıszerkesztı irányítása mellett. Új médiamőhelyünk, a Lícium Médiaportál, amely az online újságírás gyakorló terepe, valamint a többi médiamőhelyünk megjelenési helye, 2007-ben elnyerte az Év Honlapja különdíjat. (Elérhetısége: Médiamőhelyeink lehetıséget nyújtanak a "szárnypróbálgatásra" és a folyamatos gyakorlásra az újságírás és a média iránt komolyan érdeklıdık számára. 7

8 Az intézményi kommunikátor és sportkommunikátor felsıfokú szakképzések 4 félévesek. A hallgatók 1560 órás képzésben vesznek részt, ennek során 120 kreditet győjtenek. A képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit elıtérbe helyezı szakmai képzés. Az eredményes szakmai vizsgát követıen (melynek része a záródolgozat is) a tanulmányaikat kommunikáció BA szakon folytató hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmada elfogadásra kerül. Ezeknek a hallgatóknak az intézmény a felvételi eljárás keretében maximum 30 pluszpontot adhat. Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belsı és a külsı kommunikációs kapcsolatok felelıse. Tanácsaival részt vesz a döntések elıkészítésében. Felelıs a szervezet, intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különbözı szintő kommunikációs kapcsolatairól. A sportkommunikátorok az elızıek mellett jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetıen sportegyesületek, sportrendezvényeket szervezı intézmények, vállalkozások kommunikációját irányíthatják. Jelmagyarázat Kód Pl.: CICSO1B a) Az elsı két bető a szakot jelöli Szakok: CI Intézményi kommunikátor CS Sportkommunikátor kommunikátor b) a 3. a 4. és a 5. bető a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevő tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévı nagy B bető az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelızı E bető az esti tagozatot, az L a levelezı tagozatot jelenti. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Pl.: 2+1 k 3 A 2+1 jelenetés: elsı szám az elıadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelezı tagozaton a féléves óraszámot jelöli. A k jelentése a tárgy követelmény típusa. A tárgy követelmény típusa: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minısített aláírás ZT zárótanítás A 3 jelentése: A tárgy teljesítése esetén szerezhetı kreditek száma. Elıfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Tsz. A tárgy oktatásáért felelıs tanszék az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési M Természettudományi Z Ének-zene N Idegennyelvi 8

9 Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1B 2+0 k 2 CIKOM1B K Nyelvhelyesség CINYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1B 0+1 gy 1 CINYE1B K Kommunikációs tréning CIKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2B 0+2 gy 2 CIUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1B 0+1 gy 1 CISZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1B 0+1gy 1 CISZT1B I Belsı kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1B 1+1 k 2 K Belsı koordinációs tevékenység CIBKT1B 1+1 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1B 1+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1B 2+0 k 2 K Csoportvezetıi tevékenység CICST1B 0+2 gy 2 K Döntéselıkészítés CDEL1B 1+0 k 1 K Meggyızı kommunikáció CIMGK1B 0+1 gy 1 K Humánerıforrás-menedzsment CIHEM1B 1+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1B 1+0 k 1 K Külsı kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1B 0+2 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1B 0+2 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1B 0+2 gy 2 K Idegen nyelvő tájékoztatás CIINT1B 0+2 gy 2 CITPT1B, CINYK2B K Kommunikációs jogok és etika CIKJE1B 1+1 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1B 1+1 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) CIGDT1B 1+0 k 1 K Kiadványelıkészítés CIKEK1B 1+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1B 1+0 k 1 K 9

10 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1B 0+1 gy 1 K Stúdiótechnika CISTU1B 0+1 gy 1 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 1 CIMMV1B 0+2 gy 2 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 2 CIMMV2B 0+4 gy 4 CIMMV1B K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CIINM1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2B 0+1 gy 1 CIIPU1B K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2B 0+2 gy 2 CINYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3B 0+2 gy 2 CINYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CISZD1B ma 4 CISZD2B gy 6 CISZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CIEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CIEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CISGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B, CIBKT1B, CIPRE1B CIEGY1B, CIRSV1B, CITPT1B CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B CISGY1B, CIBKT1B, CIPRE1B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 10

11 Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CSRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CSPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CSKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CSTAR1B 2+0 k 2 CSKOM1B K Nyelvhelyesség CSNYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CSKRI1B 0+1 gy 1 CSNYE1B K Kommunikációs tréning CSKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CSTTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CSUJS2B 0+2 gy 2 CSUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CSDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CSMUL1B 0+1 gy 1 CSSZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1B 0+1 gy 1 CSSZT1B I Szerkesztıi tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1B 1+1 gy 2 K Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1B 1+1 gy 2 K Szerkesztıségi munka CSSSM1B 1+2 k 3 K Kreatív szerkesztıi tevékenység CSKST1B 2+1 gy 3 K Információs források kezelése 1 CSIFK1B 0+1 gy 1 K Információs források kezelése 2 CSIFK2B 0+2 gy 2 CSIFK1B K Szerkesztıi tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1B 0+3 k 3 K Mősorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1B 2+0 k 2 K Vezetıi és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1B 1+1 k 2 K Általános menedzsment CSAMM1B 2+0 k 2 K Meggyızı kommunikáció CSMGK1B 0+1 gy 1 K Sajtó és médiaetika CSSME1B 1+1 k 2 K Konfliktusmenedzsment CSKMM1B 1+0 k 1 K Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1B 1+0 k 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1B 0+1 gy 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2B 0+3 gy 3 CSSST1B K Szerkesztı-riporteri tevékenység 1 CSSRT1B 0+2 gy 2 K Szerkesztı-riporteri tevékenység 2 CSSRT2B 0+2 gy 2 CSSRT1B K Szóvivıi és PR tevékenység CSSPR1B 0+2 gy 2 K PR eszközök alkalmazása CSPRA1B 1+1 k 2 CSSPR1B K 11

12 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Szervezés és menedzsment (7 kr) Tömegsport-szervezıi tevékenység 1 CSTST1B 2+0 gy 2 S Tömegsport-szervezıi tevékenység 2 CSTST2B 0+1 gy 1 CSTST1B S Sportmenedzsment 1 CSSPM1B 1+0 k 1 S Sportmenedzsment 2 CSSPM2B 1+0 k 1 CSSPM1B S Gazdasági és pénzügyi tevékenység CSGTP1B 2+0 k 2 K Nyelvi képzés 1 CSNYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CSNYK[Y]2B 0+2 gy 2 CSNYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CSNYK[Y]3B 0+2 gy 2 CSNYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CSSZD1B ma 4 CSSZD2B gy 6 CSSZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CSEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CSEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CSSGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CSSGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit CSMMR1B,CSPRK1B, CSIFK1B, CSIFK2B, CSUJS2B CSEGY1B, CSSPR1B, CSSPM1B CSMMR1B,CSPRK1B, CSIFK1B CSSGY1B, CSUJS2B, CSIFK2B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CSNYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 12

13 Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv levelezı tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1LB 0+4 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1LB 8+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1LB 0+4 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1LB 8+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1LB 8+0 k 2 CIKOM1LB K Nyelvhelyesség CINYE1LB 0+8 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1LB 0+4 gy 1 CINYE1LB K Kommunikációs tréning CIKTR1LB 0+4 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1LB 0+4 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1LB 4+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2LB 0+8 gy 2 CIUJS1LB K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1LB 8+4 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1LB 4+4 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1LB 4+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1LB 4+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1LB 4+4 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1LB 4+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1LB 0+4 gy 1 CISZT1LB I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1LB 0+4gy 1 CISZT1LB I Belsı kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1LB 4+4 k 2 K Belsı koordinációs tevékenység CIBKT1LB 4+4 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1LB 4+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1LB 8+0 k 2 K Csoportvezetıi tevékenység CICST1LB 0+8 gy 2 K Döntéselıkészítés CDEL1LB 4+0 k 1 K Meggyızı kommunikáció CIMGK1LB 0+4 gy 1 K Humánerıforrás-menedzsment CIHEM1LB 4+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1LB 4+0 k 1 K Külsı kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1LB 0+8 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1LB 0+8 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1LB 0+8 gy 2 K Idegen nyelvő tájékoztatás CIINT1LB 0+8 gy 2 CITPT1LB, CINYK2LB K Kommunikációs jogok és etika CIKJE1LB 4+4 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1LB 4+4 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) CIGDT1LB 4+0 k 1 K Kiadványelıkészítés CIKEK1LB 4+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1LB 4+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1LB 0+8 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1LB 0+4 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1LB 4+0 k 1 K 13

14 Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1LB 4+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1LB 0+4 gy 1 K Stúdiótechnika CISTU1LB 0+4 gy 1 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 1 CIMMV1LB 0+8 gy 2 K Mősorszerkesztés és mősorvezetés 2 CIMMV2LB 0+16 gy 4 CIMMV1LB K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1LB 8+0 k 2 I Integrált média CIINM1LB 0+4 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1LB 0+4 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2LB 0+4 gy 1 CIIPU1LB K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1LB 0+8 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2LB 0+8 gy 2 CINYK[Y]1LB N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]4LB 0+8 gy 2 CINYK[Y]2LB N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CISZD1LB ma 4 CISZD2LB gy 6 CISZD1LB Évközi szakmai gyakorlat 1 CIEGY1LB 30 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CIEGY2LB 30 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CISGY1LB 80 ma 12 CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB CIEGY1LB, CIRSV1LB, CITPT1LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISGY2LB 40 gy 6 CISGY1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB Kollokvium Gyakorlati jegy Minısített aláírás 1 2 Félévi kredit Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. bető (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 14

15 Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés Mintatanterv levelezı tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Elıfeltétel Tsz. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1LB 0+4 gy 1 P Tömegkommunikáció CSRTV1LB 8+0 k 2 K Protokoll és etikett CSPRO1LB 0+4 gy 1 K Kommunikációelmélet CSKOM1LB 8+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CSTAR1LB 8+0 k 2 CSKOM1LB K Nyelvhelyesség CSNYE1LB 0+8 gy 2 A Kreatív írás CSKRI1LB 0+4 gy 1 CSNYE1LB K Kommunikációs tréning CSKTR1LB 0+4 ma 1 P Tárgyalástechnika CSTTE1LB 0+4 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1LB 4+0 k 1 K Újságírás 2 CSUJS2LB 0+8 gy 2 CSUJS1LB K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1LB 8+4 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1LB 4+4 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1LB 4+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1LB 4+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1LB 4+4 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CSDSG1LB 4+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CSMUL1LB 0+4 gy 1 CSSZT1LB I Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1LB 0+4 gy 1 CSSZT1LB I Szerkesztıi tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1LB 4+4 gy 2 K Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1LB 4+4 gy 2 K Szerkesztıségi munka CSSSM1LB 4+8 k 3 K Kreatív szerkesztıi tevékenység CSKST1LB 8+4 gy 3 K Információs források kezelése 1 CSIFK1LB 0+4 gy 1 K Információs források kezelése 2 CSIFK2LB 0+8 gy 2 CSIFK1LB K Szerkesztıi tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1LB 0+12 k 3 K Mősorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1LB 8+0 k 2 K Vezetıi és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1LB 4+4 k 2 K Általános menedzsment CSAMM1LB 8+0 k 2 K Meggyızı kommunikáció CSMGK1LB 0+4 gy 1 K Sajtó és médiaetika CSSME1LB 4+4 k 2 K Konfliktusmenedzsment CSKMM1LB 4+0 k 1 K Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1LB 4+0 k 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1LB 0+4 gy 1 K Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2LB 0+12 gy 3 CSSST1LB K Szerkesztı-riporteri tevékenység 1 CSSRT1LB 0+8 gy 2 K Szerkesztı-riporteri tevékenység 2 CSSRT2LB 0+8 gy 2 CSSRT1LB K Szóvivıi és PR tevékenység CSSPR1LB 0+8 gy 2 K PR eszközök alkalmazása CSPRA1LB 4+4 k 2 CSSPR1LB K 15

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Ifjúságsegítı felsıfokú szakképzés nappali tagozat 2009. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Elıszó

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Jogi ismeretek JMJOG1B 1+1 k 2 Közigazgatási

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat

Mintatantervek Tanító szak levelező tagozat Mintatantervek Tanító szak Általános tanítóképzés Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi terület Háztartás, életvitel technika, műveltségi terület Informatika

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Kód: SATEFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:44:09 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:54 A végzettség megnevezése: "kommunikátor"

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 010. 1.3.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Tanító szak levelező tagozat(másoddiplomás) 2006. július TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 Az intézmény

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 FOTOGRÁFIA BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1 2 3 4 5 6 MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [30] [450]

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tájékoztató 2011/2012. tanév. Pénzügyi szakügyintézı és Számviteli szakügyintézı felsıfokú szakképzés nappali tagozat I.

Tájékoztató 2011/2012. tanév. Pénzügyi szakügyintézı és Számviteli szakügyintézı felsıfokú szakképzés nappali tagozat I. Tájékoztató 2011/2012. tanév Pénzügyi szakügyintézı és Számviteli szakügyintézı felsıfokú szakképzés nappali tagozat I. évfolyam részére A Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar szervezete: Dékán: Oktatási

Részletesebben

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015

MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 MÉDIA DESIGN BA TANTÁRGYI HÁLÓ 2015 TANTÁRGY NEVE KÓD KREDIT HETI TANÓRÁK SZÁMA TANTÁRGY TÍPUSA / SZÁMONKÉRÉS MÓDJA ELŐZMÉNY (KÓD) FÉLÉVEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. MEGJEGYZÉS ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak)

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz

A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz A Bölcsészettudományi Kar kiegészítı és átmeneti rendelkezései a Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 150. (1) felhatalmazása alapján: A kérvényekrıl a KÁB a regisztrációs

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái V. A hallgatók lehetőségei és kötelességei a gyakorlat

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : számítástechnika-tanári Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány

Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak 2012 nappali tagozat. Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány Mintatantervek Informatikus könyvtáros szak Általános képzés Iskolai könyvtáros szakirány Egyházi gyűjtemények szakirány 2 Informatikus könyvtáros szak Tantárgyak Kód I. II. III. IV. V. VI. Filozófiatörténet

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

MŐSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelezı alapszak

MŐSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelezı alapszak Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŐSZAKI SZAKOKTATÓ Nappali alapszak és Levelezı alapszak BSc Tájékoztató 2010/11. tanév I. Az alapképzés hagyományai,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben