Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország évi központi költségvetésrıl szóló évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának évi költségvetése mint az önkormányzat gazdálkodási alapja egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok pedig a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. 1

2 (2) A képviselı-testület a évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) felhalmozási (3) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) mőködési többlet (9) felhalmozási többlet (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege e Ft, a felhalmozási többlet összege e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 4. A képviselı-testület az Áht. 23 alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz. (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza 2

3 (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselı-testület az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatások évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Szank Községi Önkormányzatnak e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni 3

4 . (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül e Ft alá csökken. (4) A Képviselıtestület döntése szerint az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65.. alapján az Áht. 97. (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő éven belül amortizálandó eszköznek tekintendık. (6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló évi CXCIV. törvény a szerinti illetményalap a évben Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a évben nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére évre Ft/hónap összeg. 4

5 b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. (13) A képviselı-testület a évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. 5

6 (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt január 1-jétıl december 31-ig árubeszerzés esetében e Ft, építési beruházás esetében e Ft, építési koncesszió esetében e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8.. (1) Az Ávr a alapján az Áht (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését I-III. hónapokról I-VI. hónapokról I-IX. hónapokról I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. 6

7 (3) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület március 14. napjában határozza meg. 9.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7.. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı ZÁRADÉK: Kihirdetve: március 14. Szank, március 14. Vincze Jánosné jegyzı 7

8 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Szank Községi Önkormányzat I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300 Könyvtári, képtári belépı 60 Kisbíró újság bevétele 300 Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA 10 Idegenadó bevétel 500 Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék 500 Bírság 100 Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad Közvilágítás fenntartásának támog Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ezer Ft-ban 8

9 Központosított elıirányzatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 Önkormányzati bérlakások 100 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) 401 Pályázat közfogalakoztatásra 889 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás 980 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

10 Szank Községi Önkormányzat évi kiadási elıirányzatai 2. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen: ezer Ft.-ban Szank Községi Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 83 10

11 22. Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram év 12. hói Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz Felhalmozási kiadások Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

12 4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat által évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások ezer Ft-ban Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása 114 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 200 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 314 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj 187 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó 686 Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 686 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület 100 Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása 150 Talentum Alapítvány támogatása 150 Micimackó Alapítvány támogatása 150 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 712 Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása 86 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen

13 5. melléklet Szank Községi Önkormányzat évi létszámkerete Szank Községi Önkormányzat fı Önkormányzati jogalkotás Polgármester 1 fı polgármester 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás összesen 1,00 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda 1 fı rendszergazda 8 hó 0,67 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 0,67 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 12 hó 0,50 1,00 Szennyvíz átemelık karbantartó Karbantartó 1 fı 4,5 hó 0,38 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 0,88 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Védını Közalkalmazott 2 fı Védını 2 fı x 12 hó 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása összes 2,00 2,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 32 fı x 1 hó 2,67 3,00 13

14 Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 14 fı x 9 hó 10,50 11,00 Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 11 fı x 8 hó 7,33 7,00 Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 3,00 Mezıgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen 27,16 28,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban 2,00 2,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen 2,00 2,00 Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1 fı könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz. 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott 0,5 fı közalkalmazott közmővelıdés szervezı 0,50 1,00 1 fı Közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott munkatörvénykönyv alapján 1 fı x 10 hó 0,83 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 1,33 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 Polgármester 1,00 1,00 Közalkalmazottak összesen 3,50 4,00 Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen 2,38 4,00 Közfoglalkoztatottak összesen 27,16 28,00 Megbízásos jogviszonyban összesen 2,00 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 14

15 Szank Községi Ökormányzat bevételi elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev Önk. saj. mők. bev Mőköd. Bev. össz: Támogatások Önkormányzati Hiv.mőköd.támog Egy.köt.önkorm.felad.ell Egy.Jöv.pótl.támog.kieg Hozzáj.pénzb.szoc.ellát Könyvt.és közm.fel.tám Központosított elıir Támog. össz.: Támog értékő bev Mők. bevét. össz.: Felhalmozási bev. Sajátos. felhalm. bev Tám. ért. felh. bev Felh. bevét. össz: Bevételek össz:

16 Szank Községi Ökormányzat kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. kiad. össz Kiadások össz:

17 7. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással Ezer Ft-ban A döntés megnevezése A döntés szükségének oka Ráfordítások dec. 31-ig ezer Ft-ban A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban Mővelıdési Ház átalakítása Feladatváltozás e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékő tárgyi eszközök) IKSZT 2013-ban fenntartási és mőködtetési kötelezettség Községháza átalakítása Mőszaki szükségesség, feladatváltozás Mőszaki terv: 1555 eft Pályázati lehetıségek függvénye Ivóvíz vízminıség javító program Ellátási feladat Mőködési hozzájárulás 148 eft, fejlesztési hozzájárulás 253 eft 2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminıség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban emagyarország pont Elektronikus ügyintézés fejlesztése 2009-ben eft fejlesztés 2013-ban fenntartási kötelezettség Biogáz kiserımő Munkahelyteremtés energiatakarékosság ban pályázati lehetıség függvénye Hitelek tıke törlesztése IKSZT Mővelıdési Ház Hitelszerzıdés alapján IKSZT Mővelıdési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegő törlesztés a pénzintézet felé ( eft) Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés e Ft havi munkabér és járulék 2013-ban e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékő támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel TÁMOP Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása Oktatási színvonal javítása e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1 Oktatási színvonal javítása 8192 e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban IPA Határon átnyúló együttmőködés pályázat Meglévı testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása Nyertes pályázat, 2013-ban e Ft összköltség, melybıl uniós és e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterı e Ft MVH Tanyavillamosítás pályázat Külterületen élı lakosság életminıségének javítása 2013-ban megvalósítási kötelezettség, e Ft összköltség, melybıl e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás e Ft KEOP Helyi hı- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal Önkormányzati mőködési költségek csökkentése Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége e Ft, melybıl e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás e Ft. 17

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben