Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország évi központi költségvetésrıl szóló évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának évi költségvetése mint az önkormányzat gazdálkodási alapja egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elıirányzatok pedig a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. 1

2 (2) A képviselı-testület a évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) felhalmozási (3) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) mőködési többlet (9) felhalmozási többlet (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege e Ft, a felhalmozási többlet összege e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 4. A képviselı-testület az Áht. 23 alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz. (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza 2

3 (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselı-testület az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatások évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Szank Községi Önkormányzatnak e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni 3

4 . (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül e Ft alá csökken. (4) A Képviselıtestület döntése szerint az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65.. alapján az Áht. 97. (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő éven belül amortizálandó eszköznek tekintendık. (6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló évi CXCIV. törvény a szerinti illetményalap a évben Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a évben nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére évre Ft/hónap összeg. 4

5 b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. (13) A képviselı-testület a évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. 5

6 (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt január 1-jétıl december 31-ig árubeszerzés esetében e Ft, építési beruházás esetében e Ft, építési koncesszió esetében e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8.. (1) Az Ávr a alapján az Áht (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését I-III. hónapokról I-VI. hónapokról I-IX. hónapokról I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. 6

7 (3) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület március 14. napjában határozza meg. 9.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7.. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı ZÁRADÉK: Kihirdetve: március 14. Szank, március 14. Vincze Jánosné jegyzı 7

8 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Szank Községi Önkormányzat I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300 Könyvtári, képtári belépı 60 Kisbíró újság bevétele 300 Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA 10 Idegenadó bevétel 500 Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék 500 Bírság 100 Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad Közvilágítás fenntartásának támog Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ezer Ft-ban 8

9 Központosított elıirányzatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 Önkormányzati bérlakások 100 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) 401 Pályázat közfogalakoztatásra 889 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás 980 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

10 Szank Községi Önkormányzat évi kiadási elıirányzatai 2. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen: ezer Ft.-ban Szank Községi Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 83 10

11 22. Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram év 12. hói Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz Felhalmozási kiadások Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

12 4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat által évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások ezer Ft-ban Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása 114 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 200 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 314 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj 187 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó 686 Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 686 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület 100 Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása 150 Talentum Alapítvány támogatása 150 Micimackó Alapítvány támogatása 150 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 712 Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása 86 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen

13 5. melléklet Szank Községi Önkormányzat évi létszámkerete Szank Községi Önkormányzat fı Önkormányzati jogalkotás Polgármester 1 fı polgármester 12 hó 1,00 1,00 Önkormányzati jogalkotás összesen 1,00 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda 1 fı rendszergazda 8 hó 0,67 1,00 Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 0,67 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Településır 0,5 fı x 12 hó 0,50 1,00 Szennyvíz átemelık karbantartó Karbantartó 1 fı 4,5 hó 0,38 1,00 Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 0,88 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Védını Közalkalmazott 2 fı Védını 2 fı x 12 hó 2,00 2,00 Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása összes 2,00 2,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 32 fı x 1 hó 2,67 3,00 13

14 Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 14 fı x 9 hó 10,50 11,00 Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 11 fı x 8 hó 7,33 7,00 Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 3,00 Mezıgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott 5 fı x 8 hó 3,33 4,00 Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen 27,16 28,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 2 fı x 12 hó megbízásos jogviszonyban 2,00 2,00 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen 2,00 2,00 Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) 1 fı könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó 1,00 1,00 Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz. 1,00 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 0,5 fı közmővelıdés szervezı közalkalmazott 0,5 fı közalkalmazott közmővelıdés szervezı 0,50 1,00 1 fı Közmővelıdés szervezı munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott munkatörvénykönyv alapján 1 fı x 10 hó 0,83 1,00 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőköd. 1,33 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 Polgármester 1,00 1,00 Közalkalmazottak összesen 3,50 4,00 Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen 2,38 4,00 Közfoglalkoztatottak összesen 27,16 28,00 Megbízásos jogviszonyban összesen 2,00 2,00 Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz. 36,04 39,00 14

15 Szank Községi Ökormányzat bevételi elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev Önk. saj. mők. bev Mőköd. Bev. össz: Támogatások Önkormányzati Hiv.mőköd.támog Egy.köt.önkorm.felad.ell Egy.Jöv.pótl.támog.kieg Hozzáj.pénzb.szoc.ellát Könyvt.és közm.fel.tám Központosított elıir Támog. össz.: Támog értékő bev Mők. bevét. össz.: Felhalmozási bev. Sajátos. felhalm. bev Tám. ért. felh. bev Felh. bevét. össz: Bevételek össz:

16 Szank Községi Ökormányzat kiadási elıirányzat felhasználási ütemterve évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. kiad. össz Kiadások össz:

17 7. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással Ezer Ft-ban A döntés megnevezése A döntés szükségének oka Ráfordítások dec. 31-ig ezer Ft-ban A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban Mővelıdési Ház átalakítása Feladatváltozás e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékő tárgyi eszközök) IKSZT 2013-ban fenntartási és mőködtetési kötelezettség Községháza átalakítása Mőszaki szükségesség, feladatváltozás Mőszaki terv: 1555 eft Pályázati lehetıségek függvénye Ivóvíz vízminıség javító program Ellátási feladat Mőködési hozzájárulás 148 eft, fejlesztési hozzájárulás 253 eft 2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminıség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban emagyarország pont Elektronikus ügyintézés fejlesztése 2009-ben eft fejlesztés 2013-ban fenntartási kötelezettség Biogáz kiserımő Munkahelyteremtés energiatakarékosság ban pályázati lehetıség függvénye Hitelek tıke törlesztése IKSZT Mővelıdési Ház Hitelszerzıdés alapján IKSZT Mővelıdési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegő törlesztés a pénzintézet felé ( eft) Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés e Ft havi munkabér és járulék 2013-ban e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékő támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel TÁMOP Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása Oktatási színvonal javítása e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1 Oktatási színvonal javítása 8192 e Ft Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban IPA Határon átnyúló együttmőködés pályázat Meglévı testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása Nyertes pályázat, 2013-ban e Ft összköltség, melybıl uniós és e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterı e Ft MVH Tanyavillamosítás pályázat Külterületen élı lakosság életminıségének javítása 2013-ban megvalósítási kötelezettség, e Ft összköltség, melybıl e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás e Ft KEOP Helyi hı- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal Önkormányzati mőködési költségek csökkentése Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége e Ft, melybıl e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás e Ft. 17

18 8. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok évi MÉRLEGE ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŐKÖDÉSI CÉLÚ FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN BEVÉTELEK KIADÁSOK Mőködési kiadások I. Mőködési bevételek Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı jár Önkorm. sajátos mőköd. bev Dologi kiadások I. Mőködési bevételek össz: Támogatások, pénzeszk. Átadások II. Támogatások Mőködési és általános tartalék Önkorm.hiv.mőköd.támog Mőködési elıirányzatok össz.: Egyéb köt.önk.felad.támog Felhalmozási célú elıirányzatok Központosított elıirányzatok Felhalm. célú beruházások II. Támogatások össz: Felhalm. célú elıirányz. össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev Fejlesztési hitel törlesztés IV. Támogatás értékő bev Pénzforgalmi bevételek mindösszesen Pénzforgalmi kiadások mindösszesen

19 9. számú melléklet A közvetett támogatások évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* *Az évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot

20 Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásai feladatonként 10.számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Személyi kiadások Munkaadókat terh. jár. Dologi Kiadások Támogatások Céltartalék Fejlesztés Összesen 16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyez Települési hulladék kezelése, ártalmatl Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 20. fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finansz Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát Köztemetés

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szanki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. március 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 35-50. Rendelet száma: 2-4. 1 HATÁROZATOK: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Ezer Ft.ban. 1. A R. 3. szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik

Ezer Ft.ban. 1. A R. 3. szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2007.(XI.07.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésérıl szóló 5/2007./II.15./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl

Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat Képviselıtestületének 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésérıl Nógrád Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselıtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3..

(1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/ 2011. ( IX.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir.

I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban. 2007 Sorszám Megnevezés elõir. I. sz. Melléklet az... /.../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Eredeti 2007 Sorszám Megnevezés elõir. 1. Saját bevételek 147 499 Pszichiátriai Betegek

Részletesebben