Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 20. (8) bekezdése, valamint az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény (továbbiakban Eitv. ) 4. (3) bekezdése alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje az alábbiak szerint került meghatározásra. 1. A szabályzat célja, hatálya 1.1. A jelen szabályzat célja, hogy Makói Román Kisebbségi Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) vonatkozásában meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét. Ennek érdekékben ezen szabályzat közzétételre kerül a honlapon Adatkezelő Makó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok teljes körére. Az Avtv a értelmében e Szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók a közhitelű nyilvántartásból történő külön törvényben szabályozott adatszolgáltatásra A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat tisztségviselőire, munkavállalóira, illetve a hivatali eljárásban résztvevő egyéb közreműködőkre (szerződéses jogviszonyban állókra) egyaránt. 2. A szabályzatban alkalmazott egyes rövidítések Avtv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Eitv. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény Korm. r. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25) Korm. rendelet IHM r. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 3. Alapfogalmak 1

2 1. : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 2. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az nem maga teszi közzé az adatot - az által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 3. közzététel: az e törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. 4. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 5. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetésvégrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 6. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől; 7. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 8. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 9. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 10. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 11. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 2

3 hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 12. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 13. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 14. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 15. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 16. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 19. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 20. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; 21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 22. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 23. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam 4. Közérdekű adatok köre, közérdekű adatok közzététele 4.1. Az Adatkezelő rendszeresen, elektronikusan a honlapon, illetve a helyben szokásos módon, a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokkal kapcsolatban lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. Ilyen adatok különösen: 3

4 - hatáskörére, illetékességére, - szervezeti felépítésére, - szakmai tevékenységére, - eredményességének értékelésére, - birtokában lévő adatfajtákra, - gazdálkodására vonatkozó adatok Az Adatkezelő 4.1. pontban foglalt módon tesz eleget annak, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot- az adatfajták meghatározásával törvény - honvédelmi - nemzetbiztonsági - bűnüldözési vagy bűnmegelőzési - központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből - külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra - bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az Önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére az Avtv. közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Közérdekből nyilvános adat a jogszabály, vagy állami illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az Avtv. 19. (7) bekezdése értelmében a közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja, továbbá az Európai Unió jogszabálya, az Európai Unió jelentős pénzügyi-gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke engedélyezheti. Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására a fent meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény tíz éves időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az Adatkezelő törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 4

5 5. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése 5.1. A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős szervezeti egységek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza Közérdekű adatot bárki térítésmentesen igényelhet szóban, írásban, vagy elektronikus úton. Az adatkérő igényét írásban, fő szabályként az e célra rendszeresített igénybejelentő lap kitöltésével, illetve az általa írt tetszőleges formában (amelynek minden esetben tartalmaznia kell a 2. számú melléklet szerinti információkat) nyújthatja be Polgármesteri Hivatalnak címezve. Az igénybejelentő lap jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi. A jegyző a beérkezett igénylőlap alapján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles irodát és az igénylőlapot az illetékes irodára szignálja. Az igénybejelentő lap a Hivatal bármely szervezeti egységénél igényelhető és benyújtható, valamint a honlapról is letölthető. A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő köztisztviselő, illetőleg az adatokat kezelő és teljesítésére jogosult tisztségviselő teljesíti úgy, hogy kiadmányozására a tisztségviselők és a hivatal szervezeti egységeinek kiadmányozási rendjét rögzítő mindenkor érvényes szabályzat előírásai szerint kerül sor Az igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha a./ az igényelt adat a Makó Város Önkormányzat honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető; b./ az igénylő szóban kéri a választ; c./ az igény az Önkormányzat eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető; d./ szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő; A szóban előterjesztett igény a Polgármesteri Hivatal bármely szervezeti egységénél beterjeszthető, melyet a hivatal dolgozója írásba foglal a Szabályzat mellékletét képező igénybejelentő lap kitöltésével, majd az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység melyet a jegyző jelöl ki -, illetőleg köztisztviselő e szabályzat rendelkezései szerint teljesíti azt A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton címre lehet benyújtani. A Polgármesteri Hivatal minden dolgozója köteles bármely más címére érkezett igényt ezen címre továbbítani. Az elektronikus úton előterjesztett igényt papírra kel kinyomtatni A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni. A nem egyértelmű, vagy nem kellően konkrét igényt melynek elbírálása a jegyző feladata -, a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni 5.2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Adatkezelő az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 5

6 5.3. A közérdekű adat megismerése iránti igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni Az Adatkezelő a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít meg, amely megállapításának szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell, a nagyobb terjedelmű a 20 db A/4-es oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú - másolat esetén a költségtérítés előre történő közlése nem mellőzhető Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e az igényét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költségeket. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást lehetőleg írásban (postai levél, telefax, ) kell teljesíteni Az igényt el kell utasítani, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt Ha a kért adatot nem a Polgármesteri Hivatalban kezeli, akkor erről a tényről a közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős személy a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 8 naptári napon belül tájékoztatja az igénylőt Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylővel fel kell venni elsősorban telefonon vagy ben a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, az köteles segítséget nyújtani. Az intézkedésről feljegyzést kell készíteni. Ha az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik az a rendelkezésére álló adatok alapján teljesíti az igényt Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet az Adatkezelő a címen már közzétett, az igénylőt erről tájékoztatni kell a fellelhetőséget is ideértve. Ez nem mentesíti az Adatkezelőt az adatszolgáltatási kötelezettsége alól A Jegyzői Iroda e rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Eitv. végrehajtásával 6

7 összefüggő kötelezettségek teljesítéséről évente jelentést készít a Jegyző részére a tárgyévet követő január 31-ig. A szervezeti egységek vezetői jelentésüket az alábbi adattartalomra tekintettel küldik meg a tárgyévet követő január 15-ig a Jegyzői Iroda részére az adatigénylések megjelölésével, az adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költség összegéről Az Adatkezelő évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott időpontig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. 6. Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatosan 6.1. Ha az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz fordulhat az Avtv ban foglalt eljárási rendnek megfelelően A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az Adatkezelő köteles bizonyítani. 7. A közzétételi lista és az adatok karbantartása 7.1. Az Eitv. alapján az önkormányzat közzétételi listáját az 1. sz. melléket tartalmazza A közzétételre, helyesbítésre, frissítésre kerülő adatokat az 1. sz. mellékletben meghatározott időben meghatározott személyek küldik meg a Jegyzői Iroda részére elektronikus úton A Jegyzői Iroda által kijelölt személy az adatokat haladéktalanul megjeleníti Az a szervezeti egységéhez tartozó közzétételi egység adatainak a változását nyomon követi és azokat a jogszabályban meghatározott időközönként megküldi az adatközlő részére. A honlapon történő közzétételt követően az adatokat vissza kell ellenőrizni. 8. Adatvédelmi előírások 8.1. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, a költségek megfizetését, illetve a számviteli bizonylatok megőrzési idejének elteltét követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 7

8 9. Záró rendelkezések 9.1.Jelen szabályzat a Makó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának honlapján, a címen közzétételre kerül, ahonnan a Szabályzat 2. számú mellékletét képező igénybejelentő lap is letölthető Jelen Szabályzat július 1-jén napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Makó, július 1. Bekán Aurél elnök 8

9 I. szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők.közzétételi egység: Elérhetőségi adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos Jegyzői Iroda vezetője által A változásokat követően neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, törlendő elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Jegyzői Iroda vezetője által A változásokat követően törlendő Közzétételi egység: Szervezeti struktúra A közfeladatot ellátó szerv Jegyzői Iroda vezetője által A változásokat követően szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes törlendő szervezeti egységek feladatai Közzétételi egység: A szerv vezetői A közfeladatot ellátó szerv Jegyzői Iroda vezetője által A változásokat követően vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, törlendő beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 1.2. A felügyelt költségvetési szervek Jegyzői Iroda vezetője által A változásokat követően törlendő Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv A közfeladatot ellátó szerv Változásokat követően irányítása, felügyelete vagy - ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 1.3. Gazdálkodó szervezetek Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 9

10 A közfeladatot ellátó szerv többségi Változásokat követően tulajdonában álló, illetve - részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 1.4. Közalapítványok Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok A közfeladatot ellátó szerv által Változásokat követően alapított közalapítványok neve, - székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai 1.5. Lapok Közzétételi egység: Lapok A közfeladatot ellátó szerv által - Változásokat követően alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv A közfeladatot ellátó szerv felettes, Jegyzői Iroda vezetője által Változásokat követően illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és Jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Változásokat követően alaptevékenységét meghatározó, a szervezeti és működési szervre vonatkozó alapvető szabályzat vagy ügyrend jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával. 10

11 Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 2.2. Hatósági ügyek intézése A Jegyzői Iroda által kijelölt - - Negyedévente/Az előző állapot 1 évig - Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Államigazgatási, önkormányzati, és A formanyomtatványok Változásokat követően egyéb hatósági ügyekben letölthetőségének biztosításával. ügycsoportonként (ügytípusonként) törlendő és eljárástípusonként a hatáskörrel Jegyzői iroda által kijelölt rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok 2.3. Közszolgáltatások Közzétételi egység: Közszolgáltatások A közfeladatot ellátó szerv által Jegyzői iroda által kijelölt Változásokat követően nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 2.4. A szerv nyilvántartásai Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az Jegyzői Iroda vezetője által Változásokat követően 11

12 adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 2.5. Nyilvános kiadványok Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok A közfeladatot ellátó szerv - Negyedévente/Az előző nyilvános kiadványainak címe, állapot 1 évig témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 2.6. Döntéshozatal, ülések Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntései Jegyzői Iroda vezetője által Változásokat követően előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Jegyzői Iroda vezetője által Változásokat követően 2.7. Pályázatok Közzétételi egység: Pályázatok A közfeladatot ellátó szerv által kiírt Folyamatosan/Az előző pályázatok szakmai leírása, azok - állapot 1 évig eredményei és indokolásuk 2.8. Közérdekű adatok igénylése 12

13 Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése A közérdekű adatok megismerésére Jegyzői Iroda vezetője által Negyedévente/ Az előző irányuló igények intézésének rendje, állapot 1 évig az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 2.9. Közzétételi listák Jegyzői Iroda által kijelölt Jegyzői Iroda által kijelölt Negyedévente/Az előző állapot 1 évig Negyedévente/Az előző állapot 1 évig Közzétételi egység: Közzétételi listák A közfeladatot ellátó szerv Jegyzői Iroda által kijelölt Változásokat követően kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására törlendő vonatkozó általános szerződési feltételek A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések Jegyzői Iroda által kijelölt III. Gazdálkodási adatok Változásokat követően azonnal/törlendő Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, Pénzügyi Osztály vezetője által A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul ellenőrzések nyilvános /Az előző állapot 1 évig megállapításai Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Pénzügyi Osztály vezetője által Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul /Az előző állapot 1 évig Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok, nyilvános Pénzügyi Osztály vezetője által A vizsgálatról szóló jelentés megismerését 13

14 megállapításai követően haladéktalanul /Az előző állapot 1 évig Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény A közfeladatot ellátó szerv Pénzügyi Osztály vezetője által Negyedévente/Az előző feladatellátásának teljesítményére, állapot 1 évig kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Közzétételi egység: Működési statisztika Adat megnevezése Megjegyzés Frissítés/megőrzés A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Pénzügyi Osztály vezetője által Negyedévente/Az előző állapot 1 évig 3.2. Költségvetések, beszámolók Közzétételi egység: Éves költségvetések, Számviteli beszámolók, Adat megnevezése Megjegyzés Frissítés/megőrzés Pénzügyi Osztály vezetője által A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója A változásokat követően azonnal/a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása Adat megnevezése Megjegyzés Frissítés/megőrzés Pénzügyi Osztály vezetője által A költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók 3.3. Költségvetések, beszámolók A változásokat követően azonnal/a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig Közzétételi egység: foglalkoztatottak A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Pénzügyi Osztály vezetője által Negyedévente/A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig 14

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT

KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. (6) bekezdése

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat HÉTFORRÁS KISTÉRSÉGI VÍZMŰ KFT. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

MU5601 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS

MU5601 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat MUNKAUTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSŐ HASZNÁLATRA TULAJDONOS

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Ügyszám: 03-3/10/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat Az információs

Részletesebben

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

6.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatból kiemelve. 6. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése A MIVÍZ Kft. a közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett közérdekű és közérdekből

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 6. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

III.FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE. 20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

III.FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE. 20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. Fejezet 26. -31. 2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének19/2012. (X. 18.) OBH utasítása az információs

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben