A MICRO-CREDIT PROGRAM IN THE WESTERN DUNÁNTÚL OF HUNGARY. By: KETTINGER, ANITA HEGYI, JUDIT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MICRO-CREDIT PROGRAM IN THE WESTERN DUNÁNTÚL OF HUNGARY. By: KETTINGER, ANITA HEGYI, JUDIT"

Átírás

1 A MICRO-CREDIT PROGRAM IN THE WESTERN DUNÁNTÚL OF HUNGARY By: KETTINGER, ANITA HEGYI, JUDIT Keywords: micro-credit, small and medium entrepreneurs, competitiveness. An examination of data concerning micro-credits in the county of Gyır, Moson and Zala showed that interest in the program introduced in 1993 is still significant, though the circumstances of borrowing have changed over the years. Small entrepreneur credit offered by commercial banks creates strong competition for the Micro-credit Program, the success of which may be enhanced by the reinstatement of initially decentralized functioning and the employment of market communication instruments. Future survival of the Micro-credit Program is ensured by its unique nature, which with the help of Local Centres of Entrepreneurs and small entrepreneurs contribute to the growth of undeveloped regions. MIKROHITEL PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLON KETTINGER ANITA HEGYI JUDIT Kulcsszavak: mikrohitel, kis- és középvállalkozók, versenyképesség. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A rendelkezésre álló, Gyır-Moson-Sopron és Zala megyei mikrohitelezési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az 1993-ban útjára indított program iránt az érdeklıdés ma is jelentıs, bár a hitelezés körülményei az évek során változtak. A kereskedelmi bankok kínálta kisvállalkozói hitelek komoly versenyhelyzetet teremtettek a Mikrohitel Program számára. A program eredményességének fokozásához szükség volna a kezdetben megvalósított decentralizált mőködtetés visszaállítására és marketingkommunikációs eszközök bevetésére. A Mikrohitel Program jövıbeli esélye egyediségében rejlik, mely szerint a Helyi Vállalkozói Központok hozzájárulnak, a kisvállalkozások segítése által, az elmaradott régiók fejlıdéséhez. BEVEZETÉS A kis- és középvállalkozások gazdaság- és társadalompolitikai szerepe egyaránt felértékelıdött. A külsı környezeti változásokra rugalmasan reagálnak, megfelelı tıkeellátottság és technikai színvonal mellett a helyi gazdaságon túl akár a nemzetközi piacok aktív résztvevıi is. Beszállítói a nagyvállalatoknak. A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A kis- és középvállalkozások (KKV) száma Magyarországon és az Unióban

2 Gazdálkodás 50. évfolyam 16. különkiadás 45 egyaránt rendkívül magas. Méretkategóriánkénti megoszlásukat mutatja az 1. táblázat. Gazdasági szervezetek száma méretük szerint Magyarországon és az Unióban, táblázat Kis- és középvállalkozások Nagy-váll. KKV öszszesen (M. e.: %) Összesen mikro- kis- közép- Magyarország 96,3 3,1 0,5 99,9 0,1 100 Európai Unió 92,2 6,7 0,9 99,8 0,2 100 Forrás: KSH, Observatory of European SMEs (EU-19) A hazai kisvállalkozások munkahelyteremtı szerepe egyelıre elmarad az unióbelitıl, melynek magyarázata az alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozások száma. A GDP-bıl való részesedés és az exportáló képesség tekintetében is szembetőnı a magyar kis- és középvállalkozások elmaradása uniós társaikétól. A KKV-k gazdasági potenciáljának jobb kihasználását, támogatásuk szükségességét az Európai Unió számos okmánya és dokumentuma írja elı. A magyarországi kisvállalkozás-fejlesztési politika ezekre épülı nemzeti programokon alapszik: - Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program Nemzeti Fejlesztési Terv. - Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia E programok keretében, különféle szervezetek koordinációja mellett, közvett hozzájárulások (képzési tevékenységek, tanácsadás szolgáltatás) és közvetlen támogatások (kamat- és vissza nem térítendı támogatások, garanciák, tıkebefektetések, hitelkonstrukciók) széles spektruma érhetı el. Utóbbi egyike a Négylépcsıs hitelprogram elsı eleme, a Mikrohitel Program. A 90-es évek elején, az Európai Unió Phare programja és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által elindított program keretében, Magyarország minden megyéjében létrejött az adott térség kisvállalkozásainak megalakulását, versenyképességének támogatását, a vállalkozói kultúra közvetítését szolgáló Helyi Vállalkozói Központ (HVK). A megye fıbb településein létrehozott alközpontokkal ma több mint 150 végponton keresztül kínálják a vállalkozóknak különféle szolgáltatásaikat. A MIKROHITEL PROGRAM GYİR-MOSON-SOPRON ÉS ZALA MEGYÉBEN Mindkét megyében 1993 ıszén indult el a Mikrohitel Program kezdı mikrovállalkozások számára, legfeljebb 300 ezer Ft hitelösszegig, 22%-os kamat mellett. Nagyobb igény merült fel a program iránt, mint amennyi a rendelkezésre álló forrás volt. A mikrohitel bizottságnak nehéz volt dönteni a vállalkozások között. A program végrehajtásába gyorsan kapcsolódtak be újabb és újabb alirodák, és a helyi viszonyok ismerete nagyban könnyítette a vállalkozók megítélését.

3 46 KETTINGER HEGYI: Mikrohitel program Változások a mikrohitel-kondícióiban ( ) 2. táblázat Hitelkondíciók Régi mikrohitel Új mikrohitel Mikrohitel január Ft július 3 millió Ft Hitel összege július Ft január 1 millió Ft október 6 millió Ft (3) 5 millió Ft június 1,3 millió Ft szept. 3 millió Ft Hitel kamata fix kamatozású (11%) szerzıdéskori jegybanki szerzıdéskori jegybanki alapkamat alapkamat Forgóeszközre júl. a hitel 100%-a hitel 30%-a fordítható szept. a hitel 20%-a hitel 50%-a Saját erı igényelt összeg legalább igényelt összeg legalább igényelt összeg 10%-a 20%-a legalább 20%-a Futamidı maximum 3 év maximum 3 év maximum (3) 5 év Éves nettó árbevétel maximum 8 millió Ft 200 millió Ft 200 millió Ft Alkalmazottak száma legfeljebb 9 fı legfeljebb 9 fı legfeljebb 9 fı Forrás: KVA A kezdeti években a hitelkonstrukció utáni kereslet, miként a hitelösszeg is folyamatosan nıtt (2. táblázat), a további években azonban nem jellemzı ilyen egyenletes fejlıdés ra megnövekedtek a kiadások, a forint árfolyam, és az infláció is emelkedett, emiatt nagyszámú kisvállalkozás ment tönkre (30%- uk két éven belül megszőnt), visszaesett a fizetıképes kereslet, így az alapba is kevesebb összeg került vissza. A kínált hitelösszeg nem bizonyult elegendınek a magas beruházási költségek finanszírozására, a hitelre igényt tartó vállalkozások pedig nem rendelkeztek elegendı saját erıvel. Végeredményül jelentısen csökkent az igényelt hitelek száma. A Mikrohitel Program és májusa között a Phare elvárásainak megfelelıen decentralizáltan mőködött, a forrásokat a programot mőködtetı alapítványok feltételhez kötött céltámogatás jogcímén kapták, és a Helyi Központok által választott bank folyósította. Ez volt a régi típusú mikrohitel idıszaka.

4 Gazdálkodás 50. évfolyam 16. különkiadás 47 Folyósított hitelösszegek alakulása megyénként ( ) 1. ábra ezer Ft Gy-M-S megye Zala megye Forrás: Saját számítások KVA és ZMVA adatai alapján Komoly változást hozott 2000, ami az új típusú mikrohitel ideje. A magyar kormány és az EU delegáció is jelentıs forrást biztosított a program kiterjesztéséhez, a hitel kondícióit is kedvezı irányban változtatták, a program ebben az idıszakban élte virágkorát (1. ábra). Gyır-Moson-Sopron megyében csaknem kétszeresére, Zala megyében pedig több mint kétszeresére nıtt a kijuttatott hitelek összege egy év alatt. Sajnos, ezzel egy idıben az MVA létrehozta az Országos Mikrohitel Alapot (OMA), központosítva ezzel a program forrásait és a program mőködtetését is. Az alap egy központi számlára került a Postabank (2004. november 1-tıl Erstebank) gondozása alá. A mikrohitelezés mai rendje is ez: az MVA havonta közli a helyi központokkal, hogy az általa kezelt pénzalapból azok mekkora hitelösszeget helyezhetnek ki. A kölcsönt elnyerı kisvállalkozások az Erstebank helyi fiókjaiban juthatnak hozzá a hitelösszeghez, Lineáris trend Zala megye ( ) Lineáris trend Gy-M-S megye ( ) amelynek tıkéjét és kamatait azután szintén e pénzintézeten keresztül közvetlenül az MVA bankszámlájára kell visszafizetniük. Ez az intézkedés a hitel folyósítási idejének növekedését, késve érkezett utalásokat eredményezett, ráadásul OMA újra kimerült, így a program majd egy évre leállt. Nem hozott jó eredményeket a évi újbóli indulás sem, mert a mikrohitel versenyképességét rontotta a 3 millió Ft-ra csökkentett legmagasabb hitelösszeg, a 20%-ra mérsékelt forgóeszközre fordíthatóság és a lerövidített futamidı is. Az ügyfelek ez idı alatt más lehetıségeket kerestek. Megtehették ezt azért is, mert a piaci viszonyok idıközben megváltoztak, a bankok egy része is kezdett hiteleket nyújtani a kisvállalkozásoknak. Több mint egy éves harc árán a mikrohitel felsı határát, február 8-tól, újra felemelték 5 millió forintra. A futamidı 3 millió forint hitelösszeg felett 5 év, és ismét használható a hitel 50%-a

5 48 KETTINGER HEGYI: Mikrohitel program (a beruházás mellett, illetve azt kiegészítve) forgóeszköz finanszírozásra. Ugyanezen év ıszén kidolgozásra került a Mikrohitel Plusz elnevezéső hitelkonstrukció is, a mikrohitelt igénybevevık további hiteligényének kielégítésére. Az eltelt idıszak alatt a hitelkérelmek elfogadási aránya fokozatosan javult. A kezdeti idıszakban a bankrendszert a vállalkozói hitelekben jellemzı gyakorlati tapasztalatlanság, valamint a hiányosan kitöltött üzleti terv eredmények miatt pár ügyfél a hitel visszafizetése nélkül tőnt el. Elkerülendı az ilyen eseteket, szigorították a hitelhez jutás feltételeit, a pályázóktól ingatlanfedezetet kértek, közjegyzıi okiratba foglalták a hitelszerzıdést. Bár a mikrohitelhez jutás költségét ez a lépés megdrágította, de jelentékeny mértékben csökkent a hitel visszafizetésére képtelen vállalkozások száma. Emellett az idı haladtával már nemcsak kezdı, hanem tapasztalattal rendelkezı mikrovállalkozások is pályázhattak, tudatában a sikeres hitelfelvétel és fizetıképesség tényének. A 2. és 3. ábra az összes jóváhagyott mikrohitel szektoronkénti megoszlását szemlélteti a két ismert mikrohitelezési idıszak bontásában. Az adatok tükrözik az országos tendenciát: a mikrohitelt felvevık többsége mintegy 60%-uk kezdetben és jelenleg is a szolgáltatói és a kereskedelmi szektorban tevékenykedı kisvállalkozó (3. táblázat). Az emberek véleménye, hogy ezekben a vállalkozásokban térül meg leggyorsabban a befektetett tıke és a munka. Ugyanakkor, a zalai tapasztalatok szerint, a legmegbízhatóbb adósoknak a mezıgazdasági és a fémipari vállalkozások bizonyultak. Mőködı vállalkozások megoszlása ágazatok szerint, 2004-ben 3. táblázat Gazdasági ágazatok Megoszlás az összes vállalkozás %-ában Gazdasági szolgáltatás 38,1% Egyéb szolgáltatás 6,9% Kereskedelem 21,5% Építıipar 9,5% Ipar 9,1% Vendéglátás 4,6% Mezıgazdaság 4,5% Egészségügy 2,9% Oktatás 2,9% Forrás: KSH, 2004

6 Gazdálkodás 50. évfolyam 16. különkiadás 49 Jóváhagyott hitelek megoszlása gazdasági szektoronként, Gyır-Moson-Sopron megye 2. ábra november július július december 14,22% 5,40% 17,99% 12,08% 12,23% 15,75% 27,52% 28,42% 30,43% Ipar Kereskedelem Szolgáltatás 35,97% Mezıgazdaság Idegenforgalom Forrás: Saját számítások a KVA adatai alapján Bár az országos adatok a mezıgazdaságban tevékenykedı vállalkozások viszonylagos állandóságáról tanúskodnak 1999 és 2004 között évente átlagosan a vállalkozások 4,55%-a mezıgazdasági vállalkozás, a kétféle mikrohitel konstrukciós periódus alatt a mezıgazdasági szektor vállalkozóinak hiteligénylése mégis jelentısen Gyır-Moson- Sopron megyében a harmadára, Zala megyében a felére csökkent. Ez magyarázható egyrészt e halmozottan forrásigényes ágazat kisvállalkozói számának csökkenésével, másrészt azzal, hogy a növekvı beruházási költségek, a bizonytalan, esetlegesen elmaradt jövedelem mellett felhalmozódó kiadások fedezésére a felvehetı hitelösszegek többnyire kevésnek bizonyultak, likviditási gondokat a mikrohitel nem orvosol hatékonyan és tartósan. Jóváhagyott hitelek megoszlása gazdasági szektoronként, Zala megye 3. ábra november július július december 14,69% 9,99% 17,88% 7,56% 15,29% 25,13% 25,27% 25,83% 32,16% Ipar Kereskedelem Szolgáltatás 26,19% Mezıgazdaság Idegenforgalom Forrás: Saját számítások a ZMVA adatai alapján

7 50 KETTINGER HEGYI: Mikrohitel program A FELADATOK A Helyi Vállalkozói Központok hitelezıképessége, a Mikrohitel Program jövıje érdekében cél a hitel önfeltöltıdı voltának megvalósítása. Feltétlenül szükség volna továbbá a decentralizációra a gyorsabb mőködés, a bürokratizmus csökkentése érdekében. Megfelelı marketingkommunikációs eszközökkel fokozható a hitel ismertsége, piaci helyzete. Elég csak visszagondolni a mikrohitel kezdeti népszerőségére, ami akkor a jó marketingnek is köszönhetı volt. A helyi napilap például rendszeresen beszámolt az alapítvány rendezvényeirıl. Emiatt - Szükséges megfelelı mennyiségő és valamennyi célcsoportot hatékonyan elérı reklámtevékenység megvalósítása: televízió-, rádió-, online és sajtóhirdetések, nyomtatott formában megjelenı plakátok, szórólapok, prospektusok vásárokra kiállításokra, szakmai összejövetelekre. - Célszerő az egyes központoknak kidolgozni a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó saját PR (Public Relation) közkapcsolatok rendszerét: szervezni és képviseltetni magukat szakmai és tájékoztató rendezvényeken, fórumokon, vásárokon, kiállításokon. Különösen fontos hatékony szakmai kapcsolatok kiépítése helyi érdekképviseletekkel, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi megbízottakkal. - Hasznos olyan szakmunkatársak alkalmazása, akiknek feladata a PS (Personal Selling), a személyes meggyızés eszközével élve a potenciális ügyfelek megkeresése, pályázati tanácsadás nyújtása, gyors tájékoztatás és hamar megvalósuló eredmény felmutatása. A Mikrohitel Program egy hitelkonstrukció a sok közül. És mégsem. A Helyi Vállalkozásfejlesztési Központok egyéb szolgáltatásaival együtt, összetett rendszert alkotva válik valami mássá. A HVK-k a pénzügyi szolgáltatást jelentı mikrohitelezés mellett - alapszintő tanácsadási tevékenységet látnak el kormányzati megbízásra a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében; - feladatuk üzleti, jogi, pénzügyi alapinformációk nyújtása, pályázati tanácsadás, stratégiai vállalkozásvezetés, piac és versenyhelyzet-elemzés; - igényeknek megfelelı képzést, oktatást szerveznek, szakmai rendezvényeket, találkozókat szerveznek; - információszolgáltatás széles spektrumával rendelkeznek, az Európai Információs Központnak tagjai, internetes adatbázissal rendelkeznek (Telepiac), emagyarország pontot mőködtetnek, nagy és kisvállalkozások közötti partnerkapcsolatok kiépítését segítik az ún. BIR adatbázis létesítésével; - napjaink kihívásainak megfelelıen maguk is pályáznak, és egyre többször nyernek hazai és nemzetközi pályázatokon vállalkozásélénkítı programok végzésére, tehát törekszenek az önfenntartásra, amely piacképes szolgáltatások kifejlesztését jelenti. E szolgáltatások közül akadnak területspecifikusak, és vannak minden központnál egyaránt megtalálhatók, ami együttmőködésre, a jó tapasztalatok és ötletek átadására sarkall. Ennek következtében a HVK-k nem puszta hitelnyújtók, hanem a szőkebb gazdasági környezetet, a vállalkozásokat, azok igényeit jól ismerı szervezetek, így járulhatnak hozzá a korszerő vállalkozásfejlesztési politika végsı céljához: a kisvállalkozások segítése által az elmaradott régiók és kistérségek felzárkóztatásához, fenntartható fejlıdésükhöz, jobb életminıség kialakításához.

8 Gazdálkodás 50. évfolyam 16. különkiadás 51 FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE (1) Bokor J. Mészáros L. (2002): Marketing elmélete és gyakorlata. Booklands 2000 Könyvkiadó Kft. (2) Kállay L. (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozásfejlesztésben. Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., , pp. (3) Kónya J. (1994): Banküzemtani alapismeretek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest (4) Lengyel I. (2003): Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises and Regional Developement in Hungary. JATEPress, Szeged (5) Molnár J. (2001): Közgazdaságtan. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó (6) Buzás N. Kállay L. Lengyel I. (2003): Kis- és középvállalkozások a változó gazdaságban. JatePress, Szeged (7) Nádor É. (2003): EU-csatlakozás nagy kihívás kis vállalkozásoknak. Külkereskedelmi Fıiskola Könyvtára, 71-75, 78. pp.

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network EMN) magyarországi partnereként, az Európai Unió

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

MIKROHITELEK A VILÁGBAN

MIKROHITELEK A VILÁGBAN Kis-és Középvállalkozások Egyesülete MIKROHITELEK A VILÁGBAN Dr. Szabó Antal Nyugalmazott ENSZ tanácsos Az ERENET Hálózat tudományos igazgatója JOBB SZABÁLYOZÉS ÉS KKV MIKROFINANSZÍROZÁS Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS

MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS II Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest MIKROVÁLLALATI BANKI FINANSZÍROZÁS A CIB BANK HUNGÁRIA ZRT. TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELTERMÉKEIN KERESZTÜL Készítette: Szunyog Edina

Részletesebben

Mikrohitelezés piaci alapon

Mikrohitelezés piaci alapon Mikrohitelezés piaci alapon 41 Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. január (41 63. o.) KÁLLAY LÁSZLÓ Mikrohitelezés piaci alapon Vállalkozásélénkítés intézményfejlesztéssel A kisvállalkozások tartós

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben