FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete"

Átírás

1 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat Város Önkormányzata, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 18.. /1/ bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, működésének részletes szabályait, a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiak szerint határozza meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hivatalos megnevezés 1.. /l/ Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Fehérgyarmat Város Önkormányzat. Székhelye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. sz. /2/ Működési területe: Fehérgyarmat város közigazgatási területe. /3/ Az Önkormányzat Képviselő testülete: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete. ( továbbiakban: Képviselő testület ). /4/ A Képviselő testület tagjainak száma, a polgármesterrel együtt: 14 fő. A Képviselő testület tagjainak nevét és lakcímét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /5/ A Képviselő testület hivatalának megnevezése: Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal ). Jelképek 2.. Fehérgyarmat Város Önkormányzat hivatalos jelképei; a város címere, zászlaja és pecsétje, melynek leírását, valamint azok használatát a Képviselő testület külön rendeletben szabályozza. Bélyegzőhasználat 3.. /1/ A Képviselő testület, a polgármester, a jegyző, valamint a hivatal bélyegzőjén, a Magyar Köztársaság címerét kell használni. A Magyar Köztársaság címerét ábrázoló

2 2 bélyegző használatát kifejezetten előíró jogszabály hiányában, a város címerét ábrázoló bélyegző is használható. /2/ A bélyegző körívén az alábbi felírat olvasható: a./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete b./ Fehérgyarmat Város Polgármestere c./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője d./ Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala, valamint a szervezeti egység megnevezése. /3/ A bélyegző használatának rendjét az Ügyrend szabályozza. II. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei Kötelező feladatok 4.. /1/ Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a./ településrendezés és településfejlesztés b./ az épített és természeti környezet védelme c./ lakásgazdálkodás d./ vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás e./ köztemető fenntartás f./ helyi közutak és közterületek fenntartása g./ a helyi tömegközlekedés és köztisztaság fenntartása h./ a tűzvédelem és tűzbiztonság helyi feladatai i./ közreműködik az energiaszolgáltatásban j./ közreműködik a foglalkoztatás megoldásában k./ óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem biztosítása l./ egészségügyi és szociális ellátások biztosítása m./ közművelődési, tudományos, művészeti- és sporttevékenység támogatása n./ nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésének biztosítása o./ az egészséges életmód közösségi feltételei megteremtésének támogatása p./ amit a törvény önkormányzati feladatnak nyilvánít /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt feladatok körében az önkormányzat határozza meg a feladatellátás mértékét és módját.

3 /3/ Az önkormányzat köteles gondoskodni: a./ az egészséges ivóvíz ellátásról b./ az óvodai nevelésről c./ az általános iskolai oktatásról és nevelésről d./ az egészségügyi és szociális alapellátásról e./ a közvilágításról f./ a helyi közutak és köztemető fenntartásáról g./ a nemzeti és kisebbségi jogok érvényesüléséről /4/ Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a./ ellátása nem sérti más település érdekeit b./ nem tartozik más szerv kizárólagos és hatáskörébe c./ megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását d./ ellátásához a szükséges feltételek fennállnak 3 /5/ A közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó előterjesztésnek tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges forrást. /6/ A feladatok önkéntes vállalása előtt, előkészítő eljárás folytatható le, melynek keretében, ha az jelentősebb költségkihatással jár, az érintett bizottság és külső szakértő szakmai közreműködése is igénybe vehető. /7/ Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A Képviselő testület kizárólagos hatásköre 5.. /1/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő testületet illetik meg. A Képviselő testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működésével szorosan összefüggő hatáskörének gyakorlását nem ruházhatja át. /2/ Ennek megfelelően a Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a rendeletalkotás - a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - helyi népszavazás kiírása - önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím és egyéb kitüntetések adományozása - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a Képviselő testület által

4 4 meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás - intézményalapítása - közterület elnevezése, emlékmű- és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő - a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A.. /2/ bekezdésének b./ pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés - amit a törvény a Képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe utal /3/ A Képviselő testület hatásköre gyakorlását a 2. számú mellékletben foglalt felsorolással a polgármesterre, a 3. számú mellékletben rögzítettek szerint bizottságaira ruházza át. /4/ Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. /5/ A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő testület vizsgálja felül bizottságainak, a polgármesternek a Képviselő testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. III. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI A Képviselő testület ülései 6. /1/ A Képviselő testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. Az ülések folytatólagosan is tarthatók. /2/ A Képviselő testület üléseit a polgármester hívja össze. /3/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű tartós akadályoztatása esetén, a Képviselő testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő ( korelnök ), a

5 5 korelnök akadályoztatása esetén, a soron következő, nem akadályoztatott, legidősebb képviselő látja el. Alakuló ülés 7.. /1/ Az ünnepélyes alakuló ülés összehívásáról, a megválasztott polgármester gondoskodik. /2/ Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Amennyiben a korelnök akadályoztatva van vagy a megbízást nem vállalja, úgy a korban őt követő képviselő, mint korelnök vezeti az ülést. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek, ezután átveszik megbízólevelüket. /3/ Az eskü szövege a következő: Én. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Fehérgyarmat város javát szolgálom. Az eskütevő meggyőződése szerint választható, kiegészítő esküszöveg: Isten engem úgy segéljen /4/ Az alakuló ülésen a Képviselő testület tagjai sorából, titkos szavazással megválasztja az alpolgármestert. /5/ Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és az alpolgármester illetményéről. /6/ A Képviselő testület alakuló ülésén, a Képviselő testület hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazás lebonyolítására a tagjai sorából 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, amelynek megbízatása, az Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart. A szavazásról az SZMSZ 37. -a rendelkezik. /7/ Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság beszámol a Képviselő testület tagjai választásának eredményéről. Rendes ülés 8.. /1/ A Képviselő testület éves munkatervének megfelelően évente minden hónapban ülésezik, lehetőleg a hónap utolsó csütörtöki napján. Ezenkívül, szükség szerint rendkívüli ülést tart. /2/ A Képviselő testület évente július 1-től, augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

6 6 Rendkívüli ülés 9.. /1/ A Képviselő testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze. A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, az ok felmerülésétől vagy a kezdeményezéstől számított 15 napon belül, ha a./ azt jogszabály kötelezővé teszi b./ a Képviselő testület erről határozatot hoz c./ a Képviselő testület tagjainak legalább egynegyede, írásban ezt kéri d./ azt halaszthatatlan ügyek indokolttá teszik e./ a könyvvizsgáló javasolja f./ a Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi g./ a Képviselő testület bizottsága indítványozza /2/ A rendkívüli ülés napirendi pontjaira, a sürgősségi előterjesztésre vonatkozó szabályokat kell, megfelelően alkalmazni. /3/ A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette. /4/ Rendkívüli ülés összehívása esetén a Képviselő testület ülésére szóló meghívót a polgármester legkésőbb, az ülést megelőzően két nappal küldi meg. A meghívó tartalma megegyezik a rendes ülésre küldött meghívóéval. /5/ A rendkívüli ülés vezetése a rendes ülés vezetésére vonatkozó szabályok szerint történik. A Képviselő testület összehívása 10.. /1/ A Képviselő testületet a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. /2/ A Képviselő testület meghívóját, a tervezett napirendi pontok írásos anyagaival együtt 5 nappal ( sürgősségi napirend esetén, előző nap ), a Képviselő testület ülése előtt kell kézbesíteni. Azt az előterjesztést, amely a meghívóval együtt nem kerül kézbesítésre, rendes napirendi pontként, a Képviselő testület nem tárgyalja. /3/ Halasztást nem tűrő, indokolt esetekben a Képviselő testület távbeszélő, futár útján is összehívható. /4/ Azon napirendek írásos anyagát, amelyet a képviselők korábban megkaptak, a meghívóval együtt, részükre ismételten nem kell megküldeni, amennyiben az írásos anyagban változás nem következett be. /5/ A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, az ülés minősítését ( alakuló, rendes, rendkívüli, folytatólagos ).

7 /6/ A Képviselő testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a város lakosságát, 5 nappal az ülés előtt, a meghívónak a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell tájékoztatni /1/ A Képviselő testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a./ a jegyzőt, aljegyzőt b./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit c./ a körzet országgyűlési képviselőjét d./ az érintett önkormányzati intézmény vezetőjét, amennyiben a tárgyalt napirend érinti az intézményt e./ azt, akinek jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, illetve akinek a meghívását a Képviselő testület az egyes napirendi pont tárgyalásához indokoltnak tartja f./ a napirendi javaslat előterjesztőjét, az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalására g./ a városban működő önszerveződő közösségek képviselőit, tevékenységi körüket érintő ügy tárgyalására. A városi önszerveződő közösségeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. /2/ A tanácskozási joggal meghívottak részére a zárt ülés anyagainak kivételével, a meghívóval együtt, az alábbiak szerint történik az előterjesztések kézbesítése: a./ valamennyi előterjesztést megkapják az /1/ bekezdés a./-c./ pontban felsoroltak b./ az /1/ bekezdés d./-g./ pontjában felsoroltak, csak az őket érintő anyagokat /3/ Az 1..d./-g./ pontjában megjelölt, tanácskozási joggal meghívottak, az érintett napirendjüknél kivéve a döntéshozatalban való részvételt -, a képviselőket megillető jogosultsággal rendelkeznek. A nyilvánosság 12.. /1/ A Képviselő testület ülései, nyilvánosak. /2/ A nyilvános ülésen a hallgatóság ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is csak a kijelölt helyeken foglalhatnak helyet, és az engedély nélküli véleménynyilvánítás bármely formájától, tartózkodni kötelesek. /3/ A Képviselő testület: a./ zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett, a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági,

8 8 összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el : a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /4/ Az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján tartandó zárt ülés elrendeléséről, az érdekelt nyilatkozata alapján, minősített többséggel kell dönteni. /5/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az érintett nyilvános tárgyalásba történő beleegyező nyilatkozata beszerzéséig. /6/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján javasolt, zárt ülés vonatkozásában a Képviselő testület döntéséig. /7/ Zárt ülésen a Képviselő testület tagjai, a jegyző ( aljegyző ), továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vehet részt. /8/ A Képviselő testület döntéseit általában ( határozat, rendelet ) nyílt szavazással hozza. /9/ Titkos szavazást tarthat a /3/ bekezdésben foglalt ügyekben. /10/ A zárt ülésen hozott határozatokról - a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett - a nyilvánosságot tájékoztatni kell kivéve az önkormányzat által egyedi hatósági ügyben született döntéséről - a testületi ülést követően. Napirendi javaslat 13.. /1/ A polgármester, a Képviselő testületnek ajánlott napirendi pontokról, azok sorrendjéről, a meghívó végleges tartalmáról, az ülést megelőző 10 napon, sürgősségi indítványok esetében, az ülés előtti 2 napon dönt. /2/ Az előterjesztést legkésőbb, a benyújtástól számított harmadik rendes ülésre a polgármester köteles napirendi pontként javasolni. /3/ A polgármester köteles napirendi pontnak javasolni, a soron következő rendes ülésen azt az előterjesztést, amelyet a Képviselő testület tagjainak, legalább egynegyede írásban javasolja /1/ A Képviselő testület ülésén a napirendre, a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

9 9 /2/ A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint az előterjesztési joggal rendelkezők, kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. /3/ A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról, bármely képviselő javaslatára, a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. /4/ A napirendi pontok tárgyalási sorrendje: a./ polgármesteri beszámoló és tájékoztató b./ jegyzői tájékoztató c./ rendelet-tervezetek d./ előterjesztések, határozati javaslatok e./ beszámolók f./ tájékoztatók g./ interpellációk, kérdések h./ közérdekű bejelentések és javaslatok A /4/ bekezdés a./ pontja keretében a polgármester - beszámol a lejárt határidejű Képviselő testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szükség szerint tájékoztatást ad az önkormányzat működésével kapcsolatos fontosabb kérdésekről, feladatokról - tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről A /4/ bekezdés b./ pontja keretében a jegyző ad tájékoztatást, az önkormányzatokat érintő jogszabályokról. Az előterjesztések rendje 15.. /1/ A Képviselő testület felé napirendi javaslatot kezdeményezhet: a./ a polgármester és alpolgármester b./ a képviselő c./ a Képviselő testület bizottsága d./ a jegyző, aljegyző e./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői e./ azon egyéb rendészeti vagy államigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámolót vagy tájékoztatást ad f./ az, akit a polgármester előterjesztőként felkér g./ a napirend szerinti érintett

10 10 /2/ Az előterjesztést írásban, a Képviselő testületi ülés időpontját megelőzően, legalább 15 nappal a polgármesternek, és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek kell benyújtani /1/ Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha az jogszabályban előírt vagy a Képviselő testület által megállapított határidő mulasztása vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül, a következő ülésre már nem terjeszthető be. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának ha a törvény nem zárja ki -, nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. /2/ Sürgősségi indítvánnyal rendelet-tervezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a rendeletalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő, olyan határidővel, hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a testületi tagok legalább egynegyede, a polgármester, a bizottság és a jegyző írásban sürgősségi indítvánnyal is javasolhatja, valamely téma napirendre tűzését. Az indítványt és a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, indokolást, a Képviselő testület ülését megelőző 3. munkanapon óráig lehet leadni a polgármesternek és a jegyzőnek. /4/ A sürgősséggel történő tárgyalásról a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, akkor azt az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja. A Képviselő testület elé kerülő anyagok tartalmi követelményei 17.. A Képviselő testület elé kerülhet: a./ előterjesztés b./ beszámoló c./ tájékoztató Előterjesztés 18.. /1/ Az előterjesztéshez fedőlapot kell készíteni, amely tartalmazza: a./ az előterjesztő megnevezését, b./ a tárgyat, c./ az ügyirat iktatószámát, d./ az ügyintéző nevét, e./ a mellékletek számát, f./ a látta megjelölés alatt név szerint fel kell sorolni azokat, akiknek a feladatkörét, hatáskörét az előterjesztés érinti, valamint akik részére a határozati javaslat feladatot állapít meg g./ megtárgyalja megjelölés alatt az illetékes bizottságok megnevezését h./ véleményezte megjelölés alatt azon szervek felsorolását, akiknek a hatályos jogszabályok szerint az előterjesztésre vonatkozóan

11 11 véleményezési, javaslattételi vagy egyetértési joguk van, ( pl.: kamarák, kisebbségi önkormányzat, érdekképviseleti szervek, önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságai, stb.) i./ ha az előterjesztés zárt ülésen kerül ( vagy kerülhet ) megtárgyalásra, az erre való utalást. /2/ Az előterjesztés szöveges része tartalmazza: a határozati javaslat megértéséhez szükséges előzményeket, magyarázatot, az alapjául szolgáló tényeket, adatokat - a jogszabályi háttér megvilágítását - annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt e már korábban, napirenden, és ha igen, milyen döntés született - az előkészítésben résztvevők megnevezését - azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem fogadott el, a javasolt döntés kialakításánál - a döntési alternatívákat és következményeik bemutatását. /3/ A határozati javaslatban meg kell jelölni: - a Képviselő testületi hatáskört biztosító jogszabályt, illetve, ha a javaslat korábbi Képviselő testületi döntést érint, annak megjelölését - a rendelkező részt, önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozatnál - az esetleges döntési változatokat ( döntési alternatívaként nem szerepelhet ugyanazon kérdés elfogadása és elutasítása ) - a konkrét végrehajtási határidőt, a végrehajtásért felelős személy (ek) megnevezését, ott, ahol az a határozatból eredően indokolt /4/ Rögzíteni kell azt, hogy a határozati javaslat elfogadásához minősített vagy egyszerű többségű döntés szükséges. /5/ Az alaki és tartalmi kellékeket értelemszerűen alkalmazni kell a beszámolóra és a tájékoztatóra is. Beszámoló 19.. /1/ A beszámoló - önkormányzati hatáskör gyakorlásáról - a Képviselő testület valamely határozatának végrehajtásáról - az interpellációk kivizsgálásáról - a Képviselő testület és szervei működéséről - az önkormányzati feladatot ellátó szervezet tevékenységéről készíthető. /2/ A beszámoló benyújtására a polgármester, bizottsági elnök, jegyző, továbbá jogszabály alapján a beszámolásra kötelezett jogosult. /3/ A beszámoló elfogadásáról a Képviselő testület határozatot hoz.

12 12 Tájékoztató 20.. /1/ A tájékoztató olyan írásos információk Képviselő testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve, amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. /2/ Tájékoztató benyújtására a polgármester ( az általa felkért személy ), a bizottság, a jegyző, továbbá a jogszabály alapján a tájékoztatásra kötelezett jogosult. /3/ A tájékoztató jellegű napirendi pontok esetében, nem kötelező vitát nyitni. A tájékoztató vitára bocsátásáról, a Képviselő testület egyszerű többséggel határoz. A Képviselő testület tanácskozási rendje 21.. /1/ A Képviselő testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott alpolgármester vezeti az ülést. /2/ Az ülést, az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét. A Képviselő testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők, több mint fele jelen van. /3/ Ha a Képviselő testület határozatképtelenné válik, az elnök kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. A határozatképesség biztosítása érdekében, az elnök 30 percet meg nem haladó, várakozási időt rendelhet el. /4/ Az elnök, a határozatképességet az egész ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor, az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy az elnök tárgyalási szünetet rendelhet el, 15 perc időtartamra. A tárgyalási szünet után az ülés tovább folytatható. /5/ Amennyiben, az elnök kísérlete ellenére is határozatképtelen marad az ülés, az elnök az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén, a polgármester 8 napon belül köteles újból összehívni a Képviselő-testületet Az ülés rendjének biztosítása érdekében az ülés ideje alatt az ülésteremben mobil telefonon beszélni tilos /1/ Az elnök, bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek időtartama, általában 15 percnél hosszabb nem lehet, ettől indokolt esetben a testület eltérhet. Az ülések

13 13 idején a szünetek kivételével a képviselőcsoportok, és a bizottságok nem ülésezhetnek. /2/ A képviselőcsoportok vezetőinek javaslatára, a képviselőcsoportok álláspontjainak kialakítása érdekében szünetet kell tartani. Egy képviselőcsoport ülésnaponként egyszer kérheti, 10 perc szünet megtartását /1/ Az ülés napi időtartama, a tiszta tárgyalási időt tekintve, csak akkor haladhatja meg a 10 órát, ha erről a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /2/ Ha a Képviselő testület egy nap alatt nem végzett az adott napirendi pontok megtárgyalásával, úgy ülését külön összehívás nélkül, 8 napon belül, az elnök bejelentése alapján folytatja ( folytatólagos ülés ). Vitavezetési szabályok 25.. /1/ Az elnök minden napirendi pontról külön vitát nyit. A vita 5 részből áll: a./ az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet az előterjesztéshez, legfeljebb 6 percben b./ az előterjesztést, előzetesen megtárgyaló bizottságok véleményének ismertetése, legfeljebb 6-6 percben ba./ a bizottsági vitában kisebbségben maradt vélemények ismertetése az érintett bizottsági tagok által, legfeljebb 3-3 percben. A többségi és kisebbségi véleményt ugyanaz a bizottsági tag nem ismertetheti. c./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők mindegyike, legfeljebb 2-2 percben kérdéseket tehet fel, amire az érintett válaszol, legfeljebb 3 percben d./ a képviselőcsoportok vezetői ismertetik álláspontjukat da./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők ismertetik véleményüket egy-egy alkalommal, legfeljebb 4-4 percben. e./ A vita lezárása előtt az előterjesztő visszahat a hozzászólásokra, és véleményt nyilvánít a módosító javaslatokról. f./ A polgármester a vita bármelyik részében, egy alkalommal 2-2 percben kifejtheti véleményét. /2/ Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. Nagyobb terjedelmű módosító indítványt előzetesen, a vita során elhangzottakat, az elnök kérésére írásban kell benyújtani. Ez utóbbi elkészítése érdekében a napirend tárgyalását az elnök felfüggesztheti. /3/ A polgármester az elhangzottakat összefoglalja, és a vitát lezárja. A vita mindaddig nem zárható le, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban még nem nyilvánított véleményt.

14 14 /4/ A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben, a Képviselő testület tagjai egy alkalommal kérhetnek szót. Az ügyrendi javaslatról a képviselőcsoportok vezetői, alkalmanként 3-3 perc időtartamban véleményt nyilváníthatnak. Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően, azonnal szavazásra bocsátja. A felszólalások típusai 26.. Az ülésen, az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: a./ napirendhez kapcsolódó felszólalások, b./ felszólalás ügyrendi kérdésben, c./ interpelláció, d./ kérdés, e./ állampolgári jogon történő hozzászólás. Napirenden kívüli felszólalás 27.. /1/ A rendes Képviselő testületi ülésen, rendkívüli ügyben, az első napirendi pont tárgyalása előtt, bármely képviselő, legfeljebb 2 perc időtartamban felszólalhat. A napirenden kívüli felszólalási igényt írásban, a tárgy megjelölésével, az ülés megkezdése előtt közölni kell az elnökkel. /2/ Amennyiben a polgármester szerint a megjelölt tárgy, nem minősül rendkívüli ügynek, és ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. /3/ A napirenden kívüli felszólalás tartalmáról, vita nem nyitható, azonban a felszólalással érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 28.. A felszólalásra a képviselőknek, a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek, az általa megállapított sorrendben, az elnök adja meg a szót. Felszólalás ügyrendi kérdésben 29.. /1/ Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

15 15 /2/ Ügyrendi kérdésben a képviselők a 25.. /10/ bekezdés szerint, bármikor szót kérhetnek. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Kérdés 30.. /1/ Az ülés záró napirendi pontjaként, a képviselők részére, összesen, legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre kérdésfeltevésre ( interpellációra ), és azok megválaszolására. Egy kérdés, legfeljebb 2 percben adható elő. A válaszra, legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre. /2/ A Képviselő- testület a válasz elfogadásáról, nem szavaz. /3/ A válasz után képviselői viszontválaszra vagy vitára nem kerülhet sor. Interpelláció 31.. /1/ Interpellációnak minősül az olyan, intézkedést nem igénylő kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a Képviselő testület tagjai a polgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz, és a jegyzőhöz intézhetnek, önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyekben. /2/ Az interpellációt, legkésőbb, az ülést megelőző napon, írásban kell benyújtani a jegyzőhöz, aki gondoskodik az interpellációnak a címzetthez való eljuttatásáról. Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció tárgyát és címzettjét. /3/ Az ülésen, lehetőséget kell adni az interpelláció, szóban történő előadására is. Az interpelláció előadásának időtartama, legfeljebb 3 perc, az arra adott válasz, legfeljebb 5 perc lehet. A viszontválasz időtartama, legfeljebb 2 perc. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról, az interpelláló nyilatkozik. A válasz el nem fogadása esetén, a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /4/ Ha az interpellációra adott választ a Képviselő testület nem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel céljából a kérdést, az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság elé, az interpellációt megválaszoló terjeszti az anyagot. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. /5/ Ismételt, el nem fogadás esetén, a polgármester javaslatára, a Képviselő testület dönt, az interpelláló által felvetett kérdés lezárásának módjáról. /6/ Az ülésen idő hiányában, válasz nélkül maradt vagy az interpellált részéről előkészítést igénylő esetekben, az interpellációkra a választ írásban kell megadni, az ülést követő 15 napon belül. /7/ Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek a megtárgyalásánál az interpelláló nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását sem kérte.

16 16 /8/ Egyazon kérdésben, újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról kétség esetén a Képviselő testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Állampolgári jogon történő hozzászólás 32.. xx A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak a polgármester adja meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra, amennyiben hozzászólási szándékát a polgármesternél, az ülés megkezdése előtt írásban jelezte. A döntéshozatal szabályai 33.. Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben a./ rendeletalkotáshoz b./ A Képviselő testület és szervei szerveinek kialakítása és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, fegyelmi eljárás során hozott határozathozatalhoz c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz d./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nem zetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz e./ intézmény alapításához, átalakításához, megszüntetéséhez f./ hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz g./ önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározá sához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához h./ képviselő- testület hatáskörének átruházásához i./ a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához j./ önkormányzati vagyonnal való rendelkezésről k./ helyi népszavazás kiírásához l./ településszerkezeti terv megállapításához m./ zárt ülés elrendeléséhez ( Ötv /4/ bekezdés b./ pontja ) n./ képviselői összeférhetetlenség esetén, a döntéshozatalból történő kizáráshoz o./ titkos szavazás elrendeléséhez A szavazás módja 34.. /1/ A határozati javaslatot a polgármester fogalmazza meg, ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot nem kell ismertetni elegendő csupán arra utalni, ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlenül megfogalmazást nyertek. /2/ A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra.

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara ALAPSZABÁLYA. 2013. május 31. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Részletesebben