FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete"

Átírás

1 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat Város Önkormányzata, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 18.. /1/ bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, működésének részletes szabályait, a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiak szerint határozza meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hivatalos megnevezés 1.. /l/ Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Fehérgyarmat Város Önkormányzat. Székhelye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. sz. /2/ Működési területe: Fehérgyarmat város közigazgatási területe. /3/ Az Önkormányzat Képviselő testülete: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete. ( továbbiakban: Képviselő testület ). /4/ A Képviselő testület tagjainak száma, a polgármesterrel együtt: 14 fő. A Képviselő testület tagjainak nevét és lakcímét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /5/ A Képviselő testület hivatalának megnevezése: Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal ). Jelképek 2.. Fehérgyarmat Város Önkormányzat hivatalos jelképei; a város címere, zászlaja és pecsétje, melynek leírását, valamint azok használatát a Képviselő testület külön rendeletben szabályozza. Bélyegzőhasználat 3.. /1/ A Képviselő testület, a polgármester, a jegyző, valamint a hivatal bélyegzőjén, a Magyar Köztársaság címerét kell használni. A Magyar Köztársaság címerét ábrázoló

2 2 bélyegző használatát kifejezetten előíró jogszabály hiányában, a város címerét ábrázoló bélyegző is használható. /2/ A bélyegző körívén az alábbi felírat olvasható: a./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete b./ Fehérgyarmat Város Polgármestere c./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője d./ Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala, valamint a szervezeti egység megnevezése. /3/ A bélyegző használatának rendjét az Ügyrend szabályozza. II. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei Kötelező feladatok 4.. /1/ Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a./ településrendezés és településfejlesztés b./ az épített és természeti környezet védelme c./ lakásgazdálkodás d./ vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás e./ köztemető fenntartás f./ helyi közutak és közterületek fenntartása g./ a helyi tömegközlekedés és köztisztaság fenntartása h./ a tűzvédelem és tűzbiztonság helyi feladatai i./ közreműködik az energiaszolgáltatásban j./ közreműködik a foglalkoztatás megoldásában k./ óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem biztosítása l./ egészségügyi és szociális ellátások biztosítása m./ közművelődési, tudományos, művészeti- és sporttevékenység támogatása n./ nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésének biztosítása o./ az egészséges életmód közösségi feltételei megteremtésének támogatása p./ amit a törvény önkormányzati feladatnak nyilvánít /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt feladatok körében az önkormányzat határozza meg a feladatellátás mértékét és módját.

3 /3/ Az önkormányzat köteles gondoskodni: a./ az egészséges ivóvíz ellátásról b./ az óvodai nevelésről c./ az általános iskolai oktatásról és nevelésről d./ az egészségügyi és szociális alapellátásról e./ a közvilágításról f./ a helyi közutak és köztemető fenntartásáról g./ a nemzeti és kisebbségi jogok érvényesüléséről /4/ Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a./ ellátása nem sérti más település érdekeit b./ nem tartozik más szerv kizárólagos és hatáskörébe c./ megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását d./ ellátásához a szükséges feltételek fennállnak 3 /5/ A közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó előterjesztésnek tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges forrást. /6/ A feladatok önkéntes vállalása előtt, előkészítő eljárás folytatható le, melynek keretében, ha az jelentősebb költségkihatással jár, az érintett bizottság és külső szakértő szakmai közreműködése is igénybe vehető. /7/ Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A Képviselő testület kizárólagos hatásköre 5.. /1/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő testületet illetik meg. A Képviselő testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működésével szorosan összefüggő hatáskörének gyakorlását nem ruházhatja át. /2/ Ennek megfelelően a Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a rendeletalkotás - a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - helyi népszavazás kiírása - önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím és egyéb kitüntetések adományozása - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a Képviselő testület által

4 4 meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás - intézményalapítása - közterület elnevezése, emlékmű- és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő - a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A.. /2/ bekezdésének b./ pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés - amit a törvény a Képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe utal /3/ A Képviselő testület hatásköre gyakorlását a 2. számú mellékletben foglalt felsorolással a polgármesterre, a 3. számú mellékletben rögzítettek szerint bizottságaira ruházza át. /4/ Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. /5/ A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő testület vizsgálja felül bizottságainak, a polgármesternek a Képviselő testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. III. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI A Képviselő testület ülései 6. /1/ A Képviselő testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. Az ülések folytatólagosan is tarthatók. /2/ A Képviselő testület üléseit a polgármester hívja össze. /3/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű tartós akadályoztatása esetén, a Képviselő testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő ( korelnök ), a

5 5 korelnök akadályoztatása esetén, a soron következő, nem akadályoztatott, legidősebb képviselő látja el. Alakuló ülés 7.. /1/ Az ünnepélyes alakuló ülés összehívásáról, a megválasztott polgármester gondoskodik. /2/ Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Amennyiben a korelnök akadályoztatva van vagy a megbízást nem vállalja, úgy a korban őt követő képviselő, mint korelnök vezeti az ülést. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek, ezután átveszik megbízólevelüket. /3/ Az eskü szövege a következő: Én. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Fehérgyarmat város javát szolgálom. Az eskütevő meggyőződése szerint választható, kiegészítő esküszöveg: Isten engem úgy segéljen /4/ Az alakuló ülésen a Képviselő testület tagjai sorából, titkos szavazással megválasztja az alpolgármestert. /5/ Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és az alpolgármester illetményéről. /6/ A Képviselő testület alakuló ülésén, a Képviselő testület hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazás lebonyolítására a tagjai sorából 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, amelynek megbízatása, az Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart. A szavazásról az SZMSZ 37. -a rendelkezik. /7/ Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság beszámol a Képviselő testület tagjai választásának eredményéről. Rendes ülés 8.. /1/ A Képviselő testület éves munkatervének megfelelően évente minden hónapban ülésezik, lehetőleg a hónap utolsó csütörtöki napján. Ezenkívül, szükség szerint rendkívüli ülést tart. /2/ A Képviselő testület évente július 1-től, augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

6 6 Rendkívüli ülés 9.. /1/ A Képviselő testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze. A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, az ok felmerülésétől vagy a kezdeményezéstől számított 15 napon belül, ha a./ azt jogszabály kötelezővé teszi b./ a Képviselő testület erről határozatot hoz c./ a Képviselő testület tagjainak legalább egynegyede, írásban ezt kéri d./ azt halaszthatatlan ügyek indokolttá teszik e./ a könyvvizsgáló javasolja f./ a Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi g./ a Képviselő testület bizottsága indítványozza /2/ A rendkívüli ülés napirendi pontjaira, a sürgősségi előterjesztésre vonatkozó szabályokat kell, megfelelően alkalmazni. /3/ A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette. /4/ Rendkívüli ülés összehívása esetén a Képviselő testület ülésére szóló meghívót a polgármester legkésőbb, az ülést megelőzően két nappal küldi meg. A meghívó tartalma megegyezik a rendes ülésre küldött meghívóéval. /5/ A rendkívüli ülés vezetése a rendes ülés vezetésére vonatkozó szabályok szerint történik. A Képviselő testület összehívása 10.. /1/ A Képviselő testületet a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. /2/ A Képviselő testület meghívóját, a tervezett napirendi pontok írásos anyagaival együtt 5 nappal ( sürgősségi napirend esetén, előző nap ), a Képviselő testület ülése előtt kell kézbesíteni. Azt az előterjesztést, amely a meghívóval együtt nem kerül kézbesítésre, rendes napirendi pontként, a Képviselő testület nem tárgyalja. /3/ Halasztást nem tűrő, indokolt esetekben a Képviselő testület távbeszélő, futár útján is összehívható. /4/ Azon napirendek írásos anyagát, amelyet a képviselők korábban megkaptak, a meghívóval együtt, részükre ismételten nem kell megküldeni, amennyiben az írásos anyagban változás nem következett be. /5/ A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, az ülés minősítését ( alakuló, rendes, rendkívüli, folytatólagos ).

7 /6/ A Képviselő testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a város lakosságát, 5 nappal az ülés előtt, a meghívónak a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell tájékoztatni /1/ A Képviselő testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a./ a jegyzőt, aljegyzőt b./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit c./ a körzet országgyűlési képviselőjét d./ az érintett önkormányzati intézmény vezetőjét, amennyiben a tárgyalt napirend érinti az intézményt e./ azt, akinek jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, illetve akinek a meghívását a Képviselő testület az egyes napirendi pont tárgyalásához indokoltnak tartja f./ a napirendi javaslat előterjesztőjét, az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalására g./ a városban működő önszerveződő közösségek képviselőit, tevékenységi körüket érintő ügy tárgyalására. A városi önszerveződő közösségeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. /2/ A tanácskozási joggal meghívottak részére a zárt ülés anyagainak kivételével, a meghívóval együtt, az alábbiak szerint történik az előterjesztések kézbesítése: a./ valamennyi előterjesztést megkapják az /1/ bekezdés a./-c./ pontban felsoroltak b./ az /1/ bekezdés d./-g./ pontjában felsoroltak, csak az őket érintő anyagokat /3/ Az 1..d./-g./ pontjában megjelölt, tanácskozási joggal meghívottak, az érintett napirendjüknél kivéve a döntéshozatalban való részvételt -, a képviselőket megillető jogosultsággal rendelkeznek. A nyilvánosság 12.. /1/ A Képviselő testület ülései, nyilvánosak. /2/ A nyilvános ülésen a hallgatóság ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is csak a kijelölt helyeken foglalhatnak helyet, és az engedély nélküli véleménynyilvánítás bármely formájától, tartózkodni kötelesek. /3/ A Képviselő testület: a./ zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett, a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági,

8 8 összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el : a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /4/ Az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján tartandó zárt ülés elrendeléséről, az érdekelt nyilatkozata alapján, minősített többséggel kell dönteni. /5/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az érintett nyilvános tárgyalásba történő beleegyező nyilatkozata beszerzéséig. /6/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján javasolt, zárt ülés vonatkozásában a Képviselő testület döntéséig. /7/ Zárt ülésen a Képviselő testület tagjai, a jegyző ( aljegyző ), továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vehet részt. /8/ A Képviselő testület döntéseit általában ( határozat, rendelet ) nyílt szavazással hozza. /9/ Titkos szavazást tarthat a /3/ bekezdésben foglalt ügyekben. /10/ A zárt ülésen hozott határozatokról - a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett - a nyilvánosságot tájékoztatni kell kivéve az önkormányzat által egyedi hatósági ügyben született döntéséről - a testületi ülést követően. Napirendi javaslat 13.. /1/ A polgármester, a Képviselő testületnek ajánlott napirendi pontokról, azok sorrendjéről, a meghívó végleges tartalmáról, az ülést megelőző 10 napon, sürgősségi indítványok esetében, az ülés előtti 2 napon dönt. /2/ Az előterjesztést legkésőbb, a benyújtástól számított harmadik rendes ülésre a polgármester köteles napirendi pontként javasolni. /3/ A polgármester köteles napirendi pontnak javasolni, a soron következő rendes ülésen azt az előterjesztést, amelyet a Képviselő testület tagjainak, legalább egynegyede írásban javasolja /1/ A Képviselő testület ülésén a napirendre, a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

9 9 /2/ A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint az előterjesztési joggal rendelkezők, kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. /3/ A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról, bármely képviselő javaslatára, a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. /4/ A napirendi pontok tárgyalási sorrendje: a./ polgármesteri beszámoló és tájékoztató b./ jegyzői tájékoztató c./ rendelet-tervezetek d./ előterjesztések, határozati javaslatok e./ beszámolók f./ tájékoztatók g./ interpellációk, kérdések h./ közérdekű bejelentések és javaslatok A /4/ bekezdés a./ pontja keretében a polgármester - beszámol a lejárt határidejű Képviselő testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szükség szerint tájékoztatást ad az önkormányzat működésével kapcsolatos fontosabb kérdésekről, feladatokról - tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről A /4/ bekezdés b./ pontja keretében a jegyző ad tájékoztatást, az önkormányzatokat érintő jogszabályokról. Az előterjesztések rendje 15.. /1/ A Képviselő testület felé napirendi javaslatot kezdeményezhet: a./ a polgármester és alpolgármester b./ a képviselő c./ a Képviselő testület bizottsága d./ a jegyző, aljegyző e./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői e./ azon egyéb rendészeti vagy államigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámolót vagy tájékoztatást ad f./ az, akit a polgármester előterjesztőként felkér g./ a napirend szerinti érintett

10 10 /2/ Az előterjesztést írásban, a Képviselő testületi ülés időpontját megelőzően, legalább 15 nappal a polgármesternek, és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek kell benyújtani /1/ Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha az jogszabályban előírt vagy a Képviselő testület által megállapított határidő mulasztása vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül, a következő ülésre már nem terjeszthető be. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának ha a törvény nem zárja ki -, nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. /2/ Sürgősségi indítvánnyal rendelet-tervezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a rendeletalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő, olyan határidővel, hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a testületi tagok legalább egynegyede, a polgármester, a bizottság és a jegyző írásban sürgősségi indítvánnyal is javasolhatja, valamely téma napirendre tűzését. Az indítványt és a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, indokolást, a Képviselő testület ülését megelőző 3. munkanapon óráig lehet leadni a polgármesternek és a jegyzőnek. /4/ A sürgősséggel történő tárgyalásról a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, akkor azt az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja. A Képviselő testület elé kerülő anyagok tartalmi követelményei 17.. A Képviselő testület elé kerülhet: a./ előterjesztés b./ beszámoló c./ tájékoztató Előterjesztés 18.. /1/ Az előterjesztéshez fedőlapot kell készíteni, amely tartalmazza: a./ az előterjesztő megnevezését, b./ a tárgyat, c./ az ügyirat iktatószámát, d./ az ügyintéző nevét, e./ a mellékletek számát, f./ a látta megjelölés alatt név szerint fel kell sorolni azokat, akiknek a feladatkörét, hatáskörét az előterjesztés érinti, valamint akik részére a határozati javaslat feladatot állapít meg g./ megtárgyalja megjelölés alatt az illetékes bizottságok megnevezését h./ véleményezte megjelölés alatt azon szervek felsorolását, akiknek a hatályos jogszabályok szerint az előterjesztésre vonatkozóan

11 11 véleményezési, javaslattételi vagy egyetértési joguk van, ( pl.: kamarák, kisebbségi önkormányzat, érdekképviseleti szervek, önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságai, stb.) i./ ha az előterjesztés zárt ülésen kerül ( vagy kerülhet ) megtárgyalásra, az erre való utalást. /2/ Az előterjesztés szöveges része tartalmazza: a határozati javaslat megértéséhez szükséges előzményeket, magyarázatot, az alapjául szolgáló tényeket, adatokat - a jogszabályi háttér megvilágítását - annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt e már korábban, napirenden, és ha igen, milyen döntés született - az előkészítésben résztvevők megnevezését - azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem fogadott el, a javasolt döntés kialakításánál - a döntési alternatívákat és következményeik bemutatását. /3/ A határozati javaslatban meg kell jelölni: - a Képviselő testületi hatáskört biztosító jogszabályt, illetve, ha a javaslat korábbi Képviselő testületi döntést érint, annak megjelölését - a rendelkező részt, önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozatnál - az esetleges döntési változatokat ( döntési alternatívaként nem szerepelhet ugyanazon kérdés elfogadása és elutasítása ) - a konkrét végrehajtási határidőt, a végrehajtásért felelős személy (ek) megnevezését, ott, ahol az a határozatból eredően indokolt /4/ Rögzíteni kell azt, hogy a határozati javaslat elfogadásához minősített vagy egyszerű többségű döntés szükséges. /5/ Az alaki és tartalmi kellékeket értelemszerűen alkalmazni kell a beszámolóra és a tájékoztatóra is. Beszámoló 19.. /1/ A beszámoló - önkormányzati hatáskör gyakorlásáról - a Képviselő testület valamely határozatának végrehajtásáról - az interpellációk kivizsgálásáról - a Képviselő testület és szervei működéséről - az önkormányzati feladatot ellátó szervezet tevékenységéről készíthető. /2/ A beszámoló benyújtására a polgármester, bizottsági elnök, jegyző, továbbá jogszabály alapján a beszámolásra kötelezett jogosult. /3/ A beszámoló elfogadásáról a Képviselő testület határozatot hoz.

12 12 Tájékoztató 20.. /1/ A tájékoztató olyan írásos információk Képviselő testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve, amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. /2/ Tájékoztató benyújtására a polgármester ( az általa felkért személy ), a bizottság, a jegyző, továbbá a jogszabály alapján a tájékoztatásra kötelezett jogosult. /3/ A tájékoztató jellegű napirendi pontok esetében, nem kötelező vitát nyitni. A tájékoztató vitára bocsátásáról, a Képviselő testület egyszerű többséggel határoz. A Képviselő testület tanácskozási rendje 21.. /1/ A Képviselő testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott alpolgármester vezeti az ülést. /2/ Az ülést, az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét. A Képviselő testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők, több mint fele jelen van. /3/ Ha a Képviselő testület határozatképtelenné válik, az elnök kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. A határozatképesség biztosítása érdekében, az elnök 30 percet meg nem haladó, várakozási időt rendelhet el. /4/ Az elnök, a határozatképességet az egész ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor, az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy az elnök tárgyalási szünetet rendelhet el, 15 perc időtartamra. A tárgyalási szünet után az ülés tovább folytatható. /5/ Amennyiben, az elnök kísérlete ellenére is határozatképtelen marad az ülés, az elnök az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén, a polgármester 8 napon belül köteles újból összehívni a Képviselő-testületet Az ülés rendjének biztosítása érdekében az ülés ideje alatt az ülésteremben mobil telefonon beszélni tilos /1/ Az elnök, bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek időtartama, általában 15 percnél hosszabb nem lehet, ettől indokolt esetben a testület eltérhet. Az ülések

13 13 idején a szünetek kivételével a képviselőcsoportok, és a bizottságok nem ülésezhetnek. /2/ A képviselőcsoportok vezetőinek javaslatára, a képviselőcsoportok álláspontjainak kialakítása érdekében szünetet kell tartani. Egy képviselőcsoport ülésnaponként egyszer kérheti, 10 perc szünet megtartását /1/ Az ülés napi időtartama, a tiszta tárgyalási időt tekintve, csak akkor haladhatja meg a 10 órát, ha erről a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /2/ Ha a Képviselő testület egy nap alatt nem végzett az adott napirendi pontok megtárgyalásával, úgy ülését külön összehívás nélkül, 8 napon belül, az elnök bejelentése alapján folytatja ( folytatólagos ülés ). Vitavezetési szabályok 25.. /1/ Az elnök minden napirendi pontról külön vitát nyit. A vita 5 részből áll: a./ az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet az előterjesztéshez, legfeljebb 6 percben b./ az előterjesztést, előzetesen megtárgyaló bizottságok véleményének ismertetése, legfeljebb 6-6 percben ba./ a bizottsági vitában kisebbségben maradt vélemények ismertetése az érintett bizottsági tagok által, legfeljebb 3-3 percben. A többségi és kisebbségi véleményt ugyanaz a bizottsági tag nem ismertetheti. c./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők mindegyike, legfeljebb 2-2 percben kérdéseket tehet fel, amire az érintett válaszol, legfeljebb 3 percben d./ a képviselőcsoportok vezetői ismertetik álláspontjukat da./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők ismertetik véleményüket egy-egy alkalommal, legfeljebb 4-4 percben. e./ A vita lezárása előtt az előterjesztő visszahat a hozzászólásokra, és véleményt nyilvánít a módosító javaslatokról. f./ A polgármester a vita bármelyik részében, egy alkalommal 2-2 percben kifejtheti véleményét. /2/ Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. Nagyobb terjedelmű módosító indítványt előzetesen, a vita során elhangzottakat, az elnök kérésére írásban kell benyújtani. Ez utóbbi elkészítése érdekében a napirend tárgyalását az elnök felfüggesztheti. /3/ A polgármester az elhangzottakat összefoglalja, és a vitát lezárja. A vita mindaddig nem zárható le, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban még nem nyilvánított véleményt.

14 14 /4/ A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben, a Képviselő testület tagjai egy alkalommal kérhetnek szót. Az ügyrendi javaslatról a képviselőcsoportok vezetői, alkalmanként 3-3 perc időtartamban véleményt nyilváníthatnak. Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően, azonnal szavazásra bocsátja. A felszólalások típusai 26.. Az ülésen, az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: a./ napirendhez kapcsolódó felszólalások, b./ felszólalás ügyrendi kérdésben, c./ interpelláció, d./ kérdés, e./ állampolgári jogon történő hozzászólás. Napirenden kívüli felszólalás 27.. /1/ A rendes Képviselő testületi ülésen, rendkívüli ügyben, az első napirendi pont tárgyalása előtt, bármely képviselő, legfeljebb 2 perc időtartamban felszólalhat. A napirenden kívüli felszólalási igényt írásban, a tárgy megjelölésével, az ülés megkezdése előtt közölni kell az elnökkel. /2/ Amennyiben a polgármester szerint a megjelölt tárgy, nem minősül rendkívüli ügynek, és ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. /3/ A napirenden kívüli felszólalás tartalmáról, vita nem nyitható, azonban a felszólalással érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 28.. A felszólalásra a képviselőknek, a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek, az általa megállapított sorrendben, az elnök adja meg a szót. Felszólalás ügyrendi kérdésben 29.. /1/ Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

15 15 /2/ Ügyrendi kérdésben a képviselők a 25.. /10/ bekezdés szerint, bármikor szót kérhetnek. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Kérdés 30.. /1/ Az ülés záró napirendi pontjaként, a képviselők részére, összesen, legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre kérdésfeltevésre ( interpellációra ), és azok megválaszolására. Egy kérdés, legfeljebb 2 percben adható elő. A válaszra, legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre. /2/ A Képviselő- testület a válasz elfogadásáról, nem szavaz. /3/ A válasz után képviselői viszontválaszra vagy vitára nem kerülhet sor. Interpelláció 31.. /1/ Interpellációnak minősül az olyan, intézkedést nem igénylő kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a Képviselő testület tagjai a polgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz, és a jegyzőhöz intézhetnek, önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyekben. /2/ Az interpellációt, legkésőbb, az ülést megelőző napon, írásban kell benyújtani a jegyzőhöz, aki gondoskodik az interpellációnak a címzetthez való eljuttatásáról. Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció tárgyát és címzettjét. /3/ Az ülésen, lehetőséget kell adni az interpelláció, szóban történő előadására is. Az interpelláció előadásának időtartama, legfeljebb 3 perc, az arra adott válasz, legfeljebb 5 perc lehet. A viszontválasz időtartama, legfeljebb 2 perc. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról, az interpelláló nyilatkozik. A válasz el nem fogadása esetén, a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /4/ Ha az interpellációra adott választ a Képviselő testület nem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel céljából a kérdést, az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság elé, az interpellációt megválaszoló terjeszti az anyagot. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. /5/ Ismételt, el nem fogadás esetén, a polgármester javaslatára, a Képviselő testület dönt, az interpelláló által felvetett kérdés lezárásának módjáról. /6/ Az ülésen idő hiányában, válasz nélkül maradt vagy az interpellált részéről előkészítést igénylő esetekben, az interpellációkra a választ írásban kell megadni, az ülést követő 15 napon belül. /7/ Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek a megtárgyalásánál az interpelláló nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását sem kérte.

16 16 /8/ Egyazon kérdésben, újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról kétség esetén a Képviselő testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Állampolgári jogon történő hozzászólás 32.. xx A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak a polgármester adja meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra, amennyiben hozzászólási szándékát a polgármesternél, az ülés megkezdése előtt írásban jelezte. A döntéshozatal szabályai 33.. Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben a./ rendeletalkotáshoz b./ A Képviselő testület és szervei szerveinek kialakítása és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, fegyelmi eljárás során hozott határozathozatalhoz c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz d./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nem zetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz e./ intézmény alapításához, átalakításához, megszüntetéséhez f./ hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz g./ önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározá sához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához h./ képviselő- testület hatáskörének átruházásához i./ a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához j./ önkormányzati vagyonnal való rendelkezésről k./ helyi népszavazás kiírásához l./ településszerkezeti terv megállapításához m./ zárt ülés elrendeléséhez ( Ötv /4/ bekezdés b./ pontja ) n./ képviselői összeférhetetlenség esetén, a döntéshozatalból történő kizáráshoz o./ titkos szavazás elrendeléséhez A szavazás módja 34.. /1/ A határozati javaslatot a polgármester fogalmazza meg, ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot nem kell ismertetni elegendő csupán arra utalni, ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlenül megfogalmazást nyertek. /2/ A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I Általános rendelkezések

I Általános rendelkezések Ü G Y R E N D (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2/2014. (XI. 05.) határozatának mellékletét képező Ügyrend egységes szerkezetben a 2015. február 17. napján,

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. Jegyzőkönyv 4.számú melléklete Szendrő Városi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 25..-ban kapott felhatalmazás

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Motv.) alapján a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése. 2. Hatáskör átruházás. 3. A képviselő-testület ülései Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(X.27.)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítással egységes szerkezetben Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2003. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2003. (II.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben