FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete"

Átírás

1 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat Város Önkormányzata, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 18.. /1/ bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, működésének részletes szabályait, a Szervezeti és Működési Szabályzatban az alábbiak szerint határozza meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hivatalos megnevezés 1.. /l/ Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Fehérgyarmat Város Önkormányzat. Székhelye: Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. sz. /2/ Működési területe: Fehérgyarmat város közigazgatási területe. /3/ Az Önkormányzat Képviselő testülete: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete. ( továbbiakban: Képviselő testület ). /4/ A Képviselő testület tagjainak száma, a polgármesterrel együtt: 14 fő. A Képviselő testület tagjainak nevét és lakcímét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. /5/ A Képviselő testület hivatalának megnevezése: Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal ). Jelképek 2.. Fehérgyarmat Város Önkormányzat hivatalos jelképei; a város címere, zászlaja és pecsétje, melynek leírását, valamint azok használatát a Képviselő testület külön rendeletben szabályozza. Bélyegzőhasználat 3.. /1/ A Képviselő testület, a polgármester, a jegyző, valamint a hivatal bélyegzőjén, a Magyar Köztársaság címerét kell használni. A Magyar Köztársaság címerét ábrázoló

2 2 bélyegző használatát kifejezetten előíró jogszabály hiányában, a város címerét ábrázoló bélyegző is használható. /2/ A bélyegző körívén az alábbi felírat olvasható: a./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete b./ Fehérgyarmat Város Polgármestere c./ Fehérgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője d./ Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatala, valamint a szervezeti egység megnevezése. /3/ A bélyegző használatának rendjét az Ügyrend szabályozza. II. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei Kötelező feladatok 4.. /1/ Az Önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a./ településrendezés és településfejlesztés b./ az épített és természeti környezet védelme c./ lakásgazdálkodás d./ vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás e./ köztemető fenntartás f./ helyi közutak és közterületek fenntartása g./ a helyi tömegközlekedés és köztisztaság fenntartása h./ a tűzvédelem és tűzbiztonság helyi feladatai i./ közreműködik az energiaszolgáltatásban j./ közreműködik a foglalkoztatás megoldásában k./ óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, gyermek- és ifjúságvédelem biztosítása l./ egészségügyi és szociális ellátások biztosítása m./ közművelődési, tudományos, művészeti- és sporttevékenység támogatása n./ nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésének biztosítása o./ az egészséges életmód közösségi feltételei megteremtésének támogatása p./ amit a törvény önkormányzati feladatnak nyilvánít /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt feladatok körében az önkormányzat határozza meg a feladatellátás mértékét és módját.

3 /3/ Az önkormányzat köteles gondoskodni: a./ az egészséges ivóvíz ellátásról b./ az óvodai nevelésről c./ az általános iskolai oktatásról és nevelésről d./ az egészségügyi és szociális alapellátásról e./ a közvilágításról f./ a helyi közutak és köztemető fenntartásáról g./ a nemzeti és kisebbségi jogok érvényesüléséről /4/ Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha a./ ellátása nem sérti más település érdekeit b./ nem tartozik más szerv kizárólagos és hatáskörébe c./ megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását d./ ellátásához a szükséges feltételek fennállnak 3 /5/ A közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó előterjesztésnek tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges forrást. /6/ A feladatok önkéntes vállalása előtt, előkészítő eljárás folytatható le, melynek keretében, ha az jelentősebb költségkihatással jár, az érintett bizottság és külső szakértő szakmai közreműködése is igénybe vehető. /7/ Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A Képviselő testület kizárólagos hatásköre 5.. /1/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő testületet illetik meg. A Képviselő testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működésével szorosan összefüggő hatáskörének gyakorlását nem ruházhatja át. /2/ Ennek megfelelően a Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a rendeletalkotás - a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - helyi népszavazás kiírása - önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím és egyéb kitüntetések adományozása - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a Képviselő testület által

4 4 meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás - intézményalapítása - közterület elnevezése, emlékmű- és köztéri szobor állítás - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál - a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő - a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A.. /2/ bekezdésének b./ pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés - amit a törvény a Képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe utal /3/ A Képviselő testület hatásköre gyakorlását a 2. számú mellékletben foglalt felsorolással a polgármesterre, a 3. számú mellékletben rögzítettek szerint bizottságaira ruházza át. /4/ Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. /5/ A települési képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő testület vizsgálja felül bizottságainak, a polgármesternek a Képviselő testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. III. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI A Képviselő testület ülései 6. /1/ A Képviselő testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. Az ülések folytatólagosan is tarthatók. /2/ A Képviselő testület üléseit a polgármester hívja össze. /3/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű tartós akadályoztatása esetén, a Képviselő testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő ( korelnök ), a

5 5 korelnök akadályoztatása esetén, a soron következő, nem akadályoztatott, legidősebb képviselő látja el. Alakuló ülés 7.. /1/ Az ünnepélyes alakuló ülés összehívásáról, a megválasztott polgármester gondoskodik. /2/ Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Amennyiben a korelnök akadályoztatva van vagy a megbízást nem vállalja, úgy a korban őt követő képviselő, mint korelnök vezeti az ülést. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek, ezután átveszik megbízólevelüket. /3/ Az eskü szövege a következő: Én. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Fehérgyarmat város javát szolgálom. Az eskütevő meggyőződése szerint választható, kiegészítő esküszöveg: Isten engem úgy segéljen /4/ Az alakuló ülésen a Képviselő testület tagjai sorából, titkos szavazással megválasztja az alpolgármestert. /5/ Az alakuló ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és az alpolgármester illetményéről. /6/ A Képviselő testület alakuló ülésén, a Képviselő testület hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazás lebonyolítására a tagjai sorából 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, amelynek megbízatása, az Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart. A szavazásról az SZMSZ 37. -a rendelkezik. /7/ Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság beszámol a Képviselő testület tagjai választásának eredményéről. Rendes ülés 8.. /1/ A Képviselő testület éves munkatervének megfelelően évente minden hónapban ülésezik, lehetőleg a hónap utolsó csütörtöki napján. Ezenkívül, szükség szerint rendkívüli ülést tart. /2/ A Képviselő testület évente július 1-től, augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

6 6 Rendkívüli ülés 9.. /1/ A Képviselő testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze. A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, az ok felmerülésétől vagy a kezdeményezéstől számított 15 napon belül, ha a./ azt jogszabály kötelezővé teszi b./ a Képviselő testület erről határozatot hoz c./ a Képviselő testület tagjainak legalább egynegyede, írásban ezt kéri d./ azt halaszthatatlan ügyek indokolttá teszik e./ a könyvvizsgáló javasolja f./ a Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi g./ a Képviselő testület bizottsága indítványozza /2/ A rendkívüli ülés napirendi pontjaira, a sürgősségi előterjesztésre vonatkozó szabályokat kell, megfelelően alkalmazni. /3/ A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette. /4/ Rendkívüli ülés összehívása esetén a Képviselő testület ülésére szóló meghívót a polgármester legkésőbb, az ülést megelőzően két nappal küldi meg. A meghívó tartalma megegyezik a rendes ülésre küldött meghívóéval. /5/ A rendkívüli ülés vezetése a rendes ülés vezetésére vonatkozó szabályok szerint történik. A Képviselő testület összehívása 10.. /1/ A Képviselő testületet a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. /2/ A Képviselő testület meghívóját, a tervezett napirendi pontok írásos anyagaival együtt 5 nappal ( sürgősségi napirend esetén, előző nap ), a Képviselő testület ülése előtt kell kézbesíteni. Azt az előterjesztést, amely a meghívóval együtt nem kerül kézbesítésre, rendes napirendi pontként, a Képviselő testület nem tárgyalja. /3/ Halasztást nem tűrő, indokolt esetekben a Képviselő testület távbeszélő, futár útján is összehívható. /4/ Azon napirendek írásos anyagát, amelyet a képviselők korábban megkaptak, a meghívóval együtt, részükre ismételten nem kell megküldeni, amennyiben az írásos anyagban változás nem következett be. /5/ A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, az ülés minősítését ( alakuló, rendes, rendkívüli, folytatólagos ).

7 /6/ A Képviselő testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a város lakosságát, 5 nappal az ülés előtt, a meghívónak a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell tájékoztatni /1/ A Képviselő testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: a./ a jegyzőt, aljegyzőt b./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit c./ a körzet országgyűlési képviselőjét d./ az érintett önkormányzati intézmény vezetőjét, amennyiben a tárgyalt napirend érinti az intézményt e./ azt, akinek jelenlétét a jogszabály kötelezővé teszi, illetve akinek a meghívását a Képviselő testület az egyes napirendi pont tárgyalásához indokoltnak tartja f./ a napirendi javaslat előterjesztőjét, az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalására g./ a városban működő önszerveződő közösségek képviselőit, tevékenységi körüket érintő ügy tárgyalására. A városi önszerveződő közösségeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. /2/ A tanácskozási joggal meghívottak részére a zárt ülés anyagainak kivételével, a meghívóval együtt, az alábbiak szerint történik az előterjesztések kézbesítése: a./ valamennyi előterjesztést megkapják az /1/ bekezdés a./-c./ pontban felsoroltak b./ az /1/ bekezdés d./-g./ pontjában felsoroltak, csak az őket érintő anyagokat /3/ Az 1..d./-g./ pontjában megjelölt, tanácskozási joggal meghívottak, az érintett napirendjüknél kivéve a döntéshozatalban való részvételt -, a képviselőket megillető jogosultsággal rendelkeznek. A nyilvánosság 12.. /1/ A Képviselő testület ülései, nyilvánosak. /2/ A nyilvános ülésen a hallgatóság ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is csak a kijelölt helyeken foglalhatnak helyet, és az engedély nélküli véleménynyilvánítás bármely formájától, tartózkodni kötelesek. /3/ A Képviselő testület: a./ zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett, a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági,

8 8 összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el : a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /4/ Az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján tartandó zárt ülés elrendeléséről, az érdekelt nyilatkozata alapján, minősített többséggel kell dönteni. /5/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az érintett nyilvános tárgyalásba történő beleegyező nyilatkozata beszerzéséig. /6/ A zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az Ötv. 12../4/ bekezdés b./ pontja alapján javasolt, zárt ülés vonatkozásában a Képviselő testület döntéséig. /7/ Zárt ülésen a Képviselő testület tagjai, a jegyző ( aljegyző ), továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vehet részt. /8/ A Képviselő testület döntéseit általában ( határozat, rendelet ) nyílt szavazással hozza. /9/ Titkos szavazást tarthat a /3/ bekezdésben foglalt ügyekben. /10/ A zárt ülésen hozott határozatokról - a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett - a nyilvánosságot tájékoztatni kell kivéve az önkormányzat által egyedi hatósági ügyben született döntéséről - a testületi ülést követően. Napirendi javaslat 13.. /1/ A polgármester, a Képviselő testületnek ajánlott napirendi pontokról, azok sorrendjéről, a meghívó végleges tartalmáról, az ülést megelőző 10 napon, sürgősségi indítványok esetében, az ülés előtti 2 napon dönt. /2/ Az előterjesztést legkésőbb, a benyújtástól számított harmadik rendes ülésre a polgármester köteles napirendi pontként javasolni. /3/ A polgármester köteles napirendi pontnak javasolni, a soron következő rendes ülésen azt az előterjesztést, amelyet a Képviselő testület tagjainak, legalább egynegyede írásban javasolja /1/ A Képviselő testület ülésén a napirendre, a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

9 9 /2/ A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint az előterjesztési joggal rendelkezők, kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. /3/ A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról, bármely képviselő javaslatára, a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. /4/ A napirendi pontok tárgyalási sorrendje: a./ polgármesteri beszámoló és tájékoztató b./ jegyzői tájékoztató c./ rendelet-tervezetek d./ előterjesztések, határozati javaslatok e./ beszámolók f./ tájékoztatók g./ interpellációk, kérdések h./ közérdekű bejelentések és javaslatok A /4/ bekezdés a./ pontja keretében a polgármester - beszámol a lejárt határidejű Képviselő testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, szükség szerint tájékoztatást ad az önkormányzat működésével kapcsolatos fontosabb kérdésekről, feladatokról - tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről A /4/ bekezdés b./ pontja keretében a jegyző ad tájékoztatást, az önkormányzatokat érintő jogszabályokról. Az előterjesztések rendje 15.. /1/ A Képviselő testület felé napirendi javaslatot kezdeményezhet: a./ a polgármester és alpolgármester b./ a képviselő c./ a Képviselő testület bizottsága d./ a jegyző, aljegyző e./ a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői e./ azon egyéb rendészeti vagy államigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámolót vagy tájékoztatást ad f./ az, akit a polgármester előterjesztőként felkér g./ a napirend szerinti érintett

10 10 /2/ Az előterjesztést írásban, a Képviselő testületi ülés időpontját megelőzően, legalább 15 nappal a polgármesternek, és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek kell benyújtani /1/ Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha az jogszabályban előírt vagy a Képviselő testület által megállapított határidő mulasztása vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül, a következő ülésre már nem terjeszthető be. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának ha a törvény nem zárja ki -, nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. /2/ Sürgősségi indítvánnyal rendelet-tervezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a rendeletalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő, olyan határidővel, hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén, a testületi tagok legalább egynegyede, a polgármester, a bizottság és a jegyző írásban sürgősségi indítvánnyal is javasolhatja, valamely téma napirendre tűzését. Az indítványt és a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, indokolást, a Képviselő testület ülését megelőző 3. munkanapon óráig lehet leadni a polgármesternek és a jegyzőnek. /4/ A sürgősséggel történő tárgyalásról a Képviselő testület egyszerű többséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, akkor azt az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja. A Képviselő testület elé kerülő anyagok tartalmi követelményei 17.. A Képviselő testület elé kerülhet: a./ előterjesztés b./ beszámoló c./ tájékoztató Előterjesztés 18.. /1/ Az előterjesztéshez fedőlapot kell készíteni, amely tartalmazza: a./ az előterjesztő megnevezését, b./ a tárgyat, c./ az ügyirat iktatószámát, d./ az ügyintéző nevét, e./ a mellékletek számát, f./ a látta megjelölés alatt név szerint fel kell sorolni azokat, akiknek a feladatkörét, hatáskörét az előterjesztés érinti, valamint akik részére a határozati javaslat feladatot állapít meg g./ megtárgyalja megjelölés alatt az illetékes bizottságok megnevezését h./ véleményezte megjelölés alatt azon szervek felsorolását, akiknek a hatályos jogszabályok szerint az előterjesztésre vonatkozóan

11 11 véleményezési, javaslattételi vagy egyetértési joguk van, ( pl.: kamarák, kisebbségi önkormányzat, érdekképviseleti szervek, önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságai, stb.) i./ ha az előterjesztés zárt ülésen kerül ( vagy kerülhet ) megtárgyalásra, az erre való utalást. /2/ Az előterjesztés szöveges része tartalmazza: a határozati javaslat megértéséhez szükséges előzményeket, magyarázatot, az alapjául szolgáló tényeket, adatokat - a jogszabályi háttér megvilágítását - annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt e már korábban, napirenden, és ha igen, milyen döntés született - az előkészítésben résztvevők megnevezését - azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem fogadott el, a javasolt döntés kialakításánál - a döntési alternatívákat és következményeik bemutatását. /3/ A határozati javaslatban meg kell jelölni: - a Képviselő testületi hatáskört biztosító jogszabályt, illetve, ha a javaslat korábbi Képviselő testületi döntést érint, annak megjelölését - a rendelkező részt, önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozatnál - az esetleges döntési változatokat ( döntési alternatívaként nem szerepelhet ugyanazon kérdés elfogadása és elutasítása ) - a konkrét végrehajtási határidőt, a végrehajtásért felelős személy (ek) megnevezését, ott, ahol az a határozatból eredően indokolt /4/ Rögzíteni kell azt, hogy a határozati javaslat elfogadásához minősített vagy egyszerű többségű döntés szükséges. /5/ Az alaki és tartalmi kellékeket értelemszerűen alkalmazni kell a beszámolóra és a tájékoztatóra is. Beszámoló 19.. /1/ A beszámoló - önkormányzati hatáskör gyakorlásáról - a Képviselő testület valamely határozatának végrehajtásáról - az interpellációk kivizsgálásáról - a Képviselő testület és szervei működéséről - az önkormányzati feladatot ellátó szervezet tevékenységéről készíthető. /2/ A beszámoló benyújtására a polgármester, bizottsági elnök, jegyző, továbbá jogszabály alapján a beszámolásra kötelezett jogosult. /3/ A beszámoló elfogadásáról a Képviselő testület határozatot hoz.

12 12 Tájékoztató 20.. /1/ A tájékoztató olyan írásos információk Képviselő testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve, amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. /2/ Tájékoztató benyújtására a polgármester ( az általa felkért személy ), a bizottság, a jegyző, továbbá a jogszabály alapján a tájékoztatásra kötelezett jogosult. /3/ A tájékoztató jellegű napirendi pontok esetében, nem kötelező vitát nyitni. A tájékoztató vitára bocsátásáról, a Képviselő testület egyszerű többséggel határoz. A Képviselő testület tanácskozási rendje 21.. /1/ A Képviselő testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott alpolgármester vezeti az ülést. /2/ Az ülést, az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét. A Képviselő testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők, több mint fele jelen van. /3/ Ha a Képviselő testület határozatképtelenné válik, az elnök kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. A határozatképesség biztosítása érdekében, az elnök 30 percet meg nem haladó, várakozási időt rendelhet el. /4/ Az elnök, a határozatképességet az egész ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a határozatképtelenség bekövetkeztekor, az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy az elnök tárgyalási szünetet rendelhet el, 15 perc időtartamra. A tárgyalási szünet után az ülés tovább folytatható. /5/ Amennyiben, az elnök kísérlete ellenére is határozatképtelen marad az ülés, az elnök az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén, a polgármester 8 napon belül köteles újból összehívni a Képviselő-testületet Az ülés rendjének biztosítása érdekében az ülés ideje alatt az ülésteremben mobil telefonon beszélni tilos /1/ Az elnök, bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek időtartama, általában 15 percnél hosszabb nem lehet, ettől indokolt esetben a testület eltérhet. Az ülések

13 13 idején a szünetek kivételével a képviselőcsoportok, és a bizottságok nem ülésezhetnek. /2/ A képviselőcsoportok vezetőinek javaslatára, a képviselőcsoportok álláspontjainak kialakítása érdekében szünetet kell tartani. Egy képviselőcsoport ülésnaponként egyszer kérheti, 10 perc szünet megtartását /1/ Az ülés napi időtartama, a tiszta tárgyalási időt tekintve, csak akkor haladhatja meg a 10 órát, ha erről a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /2/ Ha a Képviselő testület egy nap alatt nem végzett az adott napirendi pontok megtárgyalásával, úgy ülését külön összehívás nélkül, 8 napon belül, az elnök bejelentése alapján folytatja ( folytatólagos ülés ). Vitavezetési szabályok 25.. /1/ Az elnök minden napirendi pontról külön vitát nyit. A vita 5 részből áll: a./ az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehet az előterjesztéshez, legfeljebb 6 percben b./ az előterjesztést, előzetesen megtárgyaló bizottságok véleményének ismertetése, legfeljebb 6-6 percben ba./ a bizottsági vitában kisebbségben maradt vélemények ismertetése az érintett bizottsági tagok által, legfeljebb 3-3 percben. A többségi és kisebbségi véleményt ugyanaz a bizottsági tag nem ismertetheti. c./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők mindegyike, legfeljebb 2-2 percben kérdéseket tehet fel, amire az érintett válaszol, legfeljebb 3 percben d./ a képviselőcsoportok vezetői ismertetik álláspontjukat da./ a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők ismertetik véleményüket egy-egy alkalommal, legfeljebb 4-4 percben. e./ A vita lezárása előtt az előterjesztő visszahat a hozzászólásokra, és véleményt nyilvánít a módosító javaslatokról. f./ A polgármester a vita bármelyik részében, egy alkalommal 2-2 percben kifejtheti véleményét. /2/ Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. Nagyobb terjedelmű módosító indítványt előzetesen, a vita során elhangzottakat, az elnök kérésére írásban kell benyújtani. Ez utóbbi elkészítése érdekében a napirend tárgyalását az elnök felfüggesztheti. /3/ A polgármester az elhangzottakat összefoglalja, és a vitát lezárja. A vita mindaddig nem zárható le, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban még nem nyilvánított véleményt.

14 14 /4/ A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben, a Képviselő testület tagjai egy alkalommal kérhetnek szót. Az ügyrendi javaslatról a képviselőcsoportok vezetői, alkalmanként 3-3 perc időtartamban véleményt nyilváníthatnak. Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően, azonnal szavazásra bocsátja. A felszólalások típusai 26.. Az ülésen, az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: a./ napirendhez kapcsolódó felszólalások, b./ felszólalás ügyrendi kérdésben, c./ interpelláció, d./ kérdés, e./ állampolgári jogon történő hozzászólás. Napirenden kívüli felszólalás 27.. /1/ A rendes Képviselő testületi ülésen, rendkívüli ügyben, az első napirendi pont tárgyalása előtt, bármely képviselő, legfeljebb 2 perc időtartamban felszólalhat. A napirenden kívüli felszólalási igényt írásban, a tárgy megjelölésével, az ülés megkezdése előtt közölni kell az elnökkel. /2/ Amennyiben a polgármester szerint a megjelölt tárgy, nem minősül rendkívüli ügynek, és ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. /3/ A napirenden kívüli felszólalás tartalmáról, vita nem nyitható, azonban a felszólalással érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. Napirendhez kapcsolódó felszólalás 28.. A felszólalásra a képviselőknek, a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek, az általa megállapított sorrendben, az elnök adja meg a szót. Felszólalás ügyrendi kérdésben 29.. /1/ Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

15 15 /2/ Ügyrendi kérdésben a képviselők a 25.. /10/ bekezdés szerint, bármikor szót kérhetnek. Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő testület, vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Kérdés 30.. /1/ Az ülés záró napirendi pontjaként, a képviselők részére, összesen, legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre kérdésfeltevésre ( interpellációra ), és azok megválaszolására. Egy kérdés, legfeljebb 2 percben adható elő. A válaszra, legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre. /2/ A Képviselő- testület a válasz elfogadásáról, nem szavaz. /3/ A válasz után képviselői viszontválaszra vagy vitára nem kerülhet sor. Interpelláció 31.. /1/ Interpellációnak minősül az olyan, intézkedést nem igénylő kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a Képviselő testület tagjai a polgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz, és a jegyzőhöz intézhetnek, önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyekben. /2/ Az interpellációt, legkésőbb, az ülést megelőző napon, írásban kell benyújtani a jegyzőhöz, aki gondoskodik az interpellációnak a címzetthez való eljuttatásáról. Az interpellációnak tartalmaznia kell a képviselő nevét, az interpelláció tárgyát és címzettjét. /3/ Az ülésen, lehetőséget kell adni az interpelláció, szóban történő előadására is. Az interpelláció előadásának időtartama, legfeljebb 3 perc, az arra adott válasz, legfeljebb 5 perc lehet. A viszontválasz időtartama, legfeljebb 2 perc. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról, az interpelláló nyilatkozik. A válasz el nem fogadása esetén, a Képviselő testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. /4/ Ha az interpellációra adott választ a Képviselő testület nem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel céljából a kérdést, az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság elé, az interpellációt megválaszoló terjeszti az anyagot. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. /5/ Ismételt, el nem fogadás esetén, a polgármester javaslatára, a Képviselő testület dönt, az interpelláló által felvetett kérdés lezárásának módjáról. /6/ Az ülésen idő hiányában, válasz nélkül maradt vagy az interpellált részéről előkészítést igénylő esetekben, az interpellációkra a választ írásban kell megadni, az ülést követő 15 napon belül. /7/ Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek a megtárgyalásánál az interpelláló nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását sem kérte.

16 16 /8/ Egyazon kérdésben, újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról kétség esetén a Képviselő testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. Állampolgári jogon történő hozzászólás 32.. xx A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak a polgármester adja meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra, amennyiben hozzászólási szándékát a polgármesternél, az ülés megkezdése előtt írásban jelezte. A döntéshozatal szabályai 33.. Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben a./ rendeletalkotáshoz b./ A Képviselő testület és szervei szerveinek kialakítása és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, fegyelmi eljárás során hozott határozathozatalhoz c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz d./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nem zetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz e./ intézmény alapításához, átalakításához, megszüntetéséhez f./ hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz g./ önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározá sához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához h./ képviselő- testület hatáskörének átruházásához i./ a polgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához j./ önkormányzati vagyonnal való rendelkezésről k./ helyi népszavazás kiírásához l./ településszerkezeti terv megállapításához m./ zárt ülés elrendeléséhez ( Ötv /4/ bekezdés b./ pontja ) n./ képviselői összeférhetetlenség esetén, a döntéshozatalból történő kizáráshoz o./ titkos szavazás elrendeléséhez A szavazás módja 34.. /1/ A határozati javaslatot a polgármester fogalmazza meg, ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot nem kell ismertetni elegendő csupán arra utalni, ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlenül megfogalmazást nyertek. /2/ A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról - módosítással egységes szerkezetben Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(X.27.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról Jászboldogháza

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2006./X.15./rendelete. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006./X.15./rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA, HATÁSKÖRE... 4 1. Az Önkormányzat feladata és hatásköre...

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete - a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról - Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Döntés praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékról Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 3614-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 93/2014. BAKONYKOPPÁNY Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8571 Bakonykoppány, Petőfi u.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben