Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV."

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. A rendszerváltás utáni civil szerveződések, nonprofit szervezetek tevékenységének komplex vizsgálata az euro-atlanti integráció és a honvédelem szempontjából E-jegyzet DR. HABIL. KRAJNC ZOLTÁN DR. BERKOVICS GÁBOR Készült a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal támogatásával

2 Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. A rendszerváltás utáni civil szerveződések, nonprofit szervezetek tevékenységének komplex vizsgálata az euro-atlanti integráció és a honvédelem szempontjából ELŐSZÓ Az utóbbi időben a civil társadalom kérdésköre különösen fontossá vált a védelmi szféra döntéshozói, így a védelmi igazgatás számára is, hiszen az önkéntesként a harcmezőn, terepen tevékenykedő civilek hatása a kormányzati tevékenységekre jelentős. A döntéshozók számára ki kell használni a civil szervezetek munkáját és meg kell teremteni a szinergiát a kormányzati, önkormányzati erőfeszítések és a non-profit aktivitás között. E tanulmány a rendszerváltás óta eltelt időszaktól számítva tükröt tart a mi 2

3 szempontunkból fontos szervezetek NATO-EU integrációs törekvései elé. A tanulmány szerzői a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatársai, akik a témát már hosszabb ideje kutatják. A vedelemigazgatas.hu szerkesztő bizottsága

4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK 4 BEVEZETÉS 5 2. A NONPROFIT SZERVEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÉS ALAPÍTVÁNYOK FELTÉRKÉPEZÉSE A GAZDASÁGI VISZONYOK ELEMZÉSE, A FORRÁSTEREMTÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA A CIVIL SZERVEZETEK, A KORMÁNYZAT, ÉS A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR KAPCSOLATAI, EGYMÁSRA HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK, KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁSI POLITIKÁJÁNAK, VALAMINT A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSÁNAK AZ ELEMZÉSE A CIVIL SZERVEZETEK VEZETÉSI GYAKORLATÁNAK, ÉS DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSÉNEK A VIZSGÁLATA A CIVIL SZERVEZETEKBEN ÖNKÉNTESEN DOLGOZÓ EMBEREK MOTIVÁCIÓS FAKTORAINAK A FELTÁRÁSA JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA, A HATÉKONYABB CIVIL-KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN 34 4

5 BEVEZETÉS Manapság a honvédelem, a biztonság legfontosabb kérdései komplex módon a NATO-tagságunkból fakadó jogokban és kötelezettségekben, valamint az Európai Uniós tagsághoz köthető ún. európai védelmi identitásban jelentkeznek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a haza védelme, az állampolgárok életének és javainak biztonsága csak nemzetközi kontextusban szavatolható, amit a honvédelem rendszere valósít meg. A honvédelem, a professzionista haderők idején is, össztársadalmi ügy, ezért a felkészítés kérdése is a teljes társadalmat célozza. Ennek következtében közérdeklődésnek örvendő ügynek számít, így a civil társadalom önszerveződésének belső logikája szerint, hazánkban is szervezetek alakultak a nonprofit szektor keretei között e feladat támogatására. Különösen fontossá teszi a témát az, hogy a védelem területén a rendszerváltozás után az állam szerepe, ahogy az élet más területein ugyancsak, lecsökkent, s ezáltal a civil szektor szerepe felértékelődött. A terrorizmus rémképének megjelenésével még inkább jelentősebbé válik a civil

6 társadalom kezdeményezőkészsége, a civil szervezetek szerepe, amely jól érzékelhető volt a new yorki tragédia időszakában is. A társadalmi öntevékenység megtestesítőjeként a védelmi szféra területén működő nonprofit szerveződések is természetesen ezekkel a kérdésekkel átfogóan, vagy e kérdések egy-egy szegmensével foglalkoznak. Hivatásos katonaként, a Nemzetvédelmi Egyetemen folyó képzésben dolgozunk és természetszerűleg közel áll hozzánk az e problémákkal foglalkozó szervezetek tevékenysége. A pályázott kutatási téma kidolgozása, azaz a teljes hazai civil szektor e szeletének a vertikális vizsgálata még nem történt meg, sőt a szféra egyes elemeiről sem nagyon írtak még a szaksajtóban. Ezen okok miatt, egyfajta hiánypótlásként, erős motiváltsággal szeretnénk megvizsgálni a honvédelmi, biztonsági területeken tevékenykedő civil szféra szervezeteinek fő kérdéseit, valamint javaslatokat kidolgozni a szektor működésének a javítására. Kutatásaink fókuszába a teljes nonprofit szektor egyik ágazatát képező a honvédelemmel, a katonai biztonsággal, az euró-atlanti integrációval, és kiemelten a 6

7 hadtudománnyal, a tudományos kutatás támogatásával, inspirálásával foglalkozó szervezeteket állítottam. A civil szférát jellemző valamennyi szervezettípus megtalálható ebben az ágazatban, amelyek az idetartozó tevékenységeket fő-, illetve melléktevékenységben, profilban végzik. A fő célunk, a NONPROFIT SZEKTOR, A CIVIL SZFÉRA VÉDELEMORIENTÁLT SZEGMENSÉNEK LEÍRÁSA, JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA érdekében a következő részcélokat tűztem ki magam elé: A védelem területén dolgozó nonprofit szervezetek, társaságok, és alapítványok feltérképezése. A szervezetek működését jellemző adatok összegyűjtése, rendszerezése, az INTERNETEN is elérhető adatbázis létrehozása. A szféra gazdasági viszonyainak elemzése, a forrásteremtési lehetőségek vizsgálata. A szervezeteknek a biztonságpolitikára és a védelmi közigazgatásra gyakorolt befolyásának, valamint a civil szektor, a kormányzati szervek, és a vállalkozói oldal együttműködésének a vizsgálata.

8 A pályáztatással is foglalkozó szervezetek pályázati stratégiáinak feltárása. A tudományos tevékenységet is folytató nonprofit szervezetek kutatási témaválasztási politikájának, a kutatási eredmények hasznosulásának elemzése. A civil szervezetek vezetési gyakorlatának, és demokratikus működésének a vizsgálata. A civil szervezetekben önkéntesen dolgozó emberek motivációs faktorainak feltárása. A kutatások részeredményeiről tanulmányok megírása és megjelentetése, web-alapú közzététele. Összegző tanulmány kiadása a kutatások teljes spektrumából. Javaslatok kidolgozása és átadása a nonprofit szervezetek számára a hatékonyabb működés érdekében. A kutatási célok sikeres teljesítése érdekében, a téma kutatása során, az általános és specifikus módszereket együttesen kívántuk alkalmazni, különös figyelmet fordítottunk: 8

9 A szakirodalom, a nyomtatott információhordozókon található, a témához köthető tudományos közlemények tartalomelemzésére. Az INTERNETEN, és más elektronikus adatbázisoknak a kutatott témával kapcsolatos információinak elemzésére. A védelmi szektorban tevékenykedő szakemberekkel folytatott interjúk analizálására. Szakértőkkel való konzultációkra. A kutatási célok elérésére, a mind teljesebb témakifejtés érdekében az egyéni kutatói és tanulmányíró tevékenység mellett a részkutatások elvégzésére bevontuk, az egyetem posztgraduális képzésében résztvevő hallgatókat, akik tudományos diákköri dolgozataikkal eredményesen hozzájárulhatnak a kutatási projekt megvalósításához.

10 2. A NONPROFIT SZERVEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÉS ALAPÍTVÁNYOK FELTÉRKÉPEZÉSE A munka kezdeti szakaszán, a kutatás tárgyát a megcélzott profillal rendelkező civil szervezeteket kellett feltérképezni. Meghatároztuk azokat a szervezeteket (alapítványok, társaságok, egyesületek, testületek), amelyek a tevékenységi körükben megjelölték az euróatlanti integráció elősegítését, a (hon)védelmet, a hadtudományi kutatások támogatását, és egyéb az ország védelméhez, illetve a katonai szférához köthető tevékenységeket folytatnak, vagy folytattak a rendszerváltozás utáni időktől napjainkig. A feltérképezésnél a legtöbb használható információt a civil szféra által fenntartott összegző internetes siteokról 1, valamint a szervezetek saját honlapjairól tudtuk beszerezni. 1 Pl. nonprofit.hu, 10

11 Fontos volt elvégezni a vizsgálatba vont szervezetek szűkítését is, hiszen már a vizsgálat kezdetén egyértelmű volt, hogy a tevékenységi körbe 2 való jelölés ellenére, SOK SZERVEZET SEMMIFÉLE EHHEZ AZ IRÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ AKTIVITÁST NEM FOLYTATOTT! Gondolom A szervezetek jogi formája Alapítvány KHT Egyesület 2 A tevékenységi kör megjelölésnél gyakran találkoztam: az euró-atlanti integráció (elő)segítése, a honvédelem.., a..hadtudomány..,..a védelmi szféra.., stb. Nagyságrendileg kb szervezet kapcsolható össze a védelmi szférával, azonban ennek jelentős része valamiféle nyugdíjas-, és kulturális-, valamint hagyományőrző civil szervezet, amelyek a tevékenységi körükben nem is jelölték meg az euró-atlanti integráció segítését, és nem is folytattak a vizsgálat tárgyába tartozó tevékenységet!

12 ennek számtalan oka volt, azonban a legjellemzőbb talán az volt, hogy a rendszerváltozás után a még távoli jövőben felsejlő európai uniós- és NATO-tagságra való felkészülés segítése menő dolog volt. Aki tehette, és egyetértett az ország ilyen irányú integrációjával, az megpróbált tenni valamit az ügy érdekében, azonban a gomba módra szaporodó civil szervezetek sokszor csak felvették ezt a feladatrendszert a tevékenységi körükbe, de már a valós működés során tényleges aktivitást nem folytattak a vizsgált irányban. A szűkítés során felhasználtuk a szervezetek által visszaküldött, sokszor sajnos hiányosan visszaküldött kérdőíves válaszokat, valamint a személyes megkereséseken folytatott interjúk eredményeit. Fontos leszögezni, hogy SZÁMOS BEJEGYZETT CIVIL SZERVEZET VALÓS MŰKÖDÉST NEM FOLYTAT, A MEGADOTT KONTAKTSZEMÉLY NEM ELÉRHETŐ, TÉNYLEGES AKTIVITÁS NEM FIGYELHETŐ MEG. Ugyanakkor a szervezetek megszűnése, folyamatos alakulása jelentős fluktuációt okoz a szférában, ezért időnként újra kellett vizsgálni, hogy a megcélzott tevékenységi körben jelente meg új civil szervezet. 12

13 Végül kiválasztottunk 24 civil szervezetet, amelyek a megítélésünk szerint reprezentatív módon képviselik a NONPROFIT SZEKTOR, A CIVIL SZFÉRA VÉDELEMORIENTÁLT SZEGMENSÉT. A kiválasztott szervezetek jogi formáját tekintve széles spektrumot fognak át: alapítványok (14), egyesületek (7), közhasznú társaságok (3). A kiválasztott 24 szervezet a tevékenységük aktivitását, valamint a működésük hatását, hatékonyságát, sőt jelentőségét tekintve rendkívül differenciált, így e 24 szervezetet is tovább bontva, nem elfelejtve a többi szervezetet, nyolc 3 jelentősebb civil szervezetet lehetett kiválasztani, amelyek az euró-atlanti integrációs folyamatok támogatásában igen jelentős aktivitást folytattak. 3 Tételesen: Magyar Hadtudományi Társaság, Manfred Wörner Alapítvány, Magyar Atlanti Tanács, Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások, Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület, Védelmi Információs Központ, Európai Utas Alapítvány,

14 3. A GAZDASÁGI VISZONYOK ELEMZÉSE, A FORRÁSTEREMTÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA A civil szervezetek által folytatott tevékenységek (rendezvények, pályázatok, kutatási támogatások, stb.) sokszor jelentős anyagi ráfordításokat igényelnek, amit a szervezeteknek elő kell teremteniük. A szféra értékelése csak a gazdálkodási lehetőségek elemzések elvégzése után lehet teljes, hiszen minden civil aktivitás, még a legjelentéktelenebb, legszűkkörűbb akció is pénzbe kerül hiába önkéntesek végzik a munka dandárját. A gazdasági lehetőségek, viszonyok elemzésének alapját az egyes szervezetek által visszaküldött adatlapok, a publikált közhasznú beszámolók, valamint az interneten elérhető költségvetési adatok képezték. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a magyar civil szervezetek vizsgált szegmense is IGEN ÉRZÉKENY A FOLYTONOSAN VÁLTOZÓ GAZDASÁGI FELTÉTELEKRE, a gazdálkodást érintő kormányzati intézkedésekre, ezenkívül tovább bonyolítja a helyzetét a közfigyelemért 14

15 és a szűkös pénzügyi támogatásért folyó örökös verseny. A gazdasági környezet elemzésénél KULCSKÉRDÉS A HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSKÖRE, hiszen ezek a szervezetek az alapító okiratukban szereplő küldetésüket csak hosszabb működés után valósíthatják meg. E hosszabb távon is biztosítható hatékony működés (gazdálkodás) ALAPFELTÉTELÉVÉ vált az elmúlt években a közvetlen támogatások, adományok begyűjtésén kívül a szervezetek GAZDÁLKODÁSI MENEDZSMENTJÉNEK A TELJESÍTMÉNYE. Más szóval a vizsgált szervezeteknél megfigyelhető, hogy a kezdeti hőskort követően, amikor szinte minden feladatot lelkes önkéntesek láttak el, A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOKAT EGYRE INKÁBB SZAKEMBEREKRE BÍZTÁK. A SZAKEMBEREK MEGJELENÉSE UGRÁSSZERŰEN NÖVELTE A GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG MELLETT, A SZÁMVITELI FEGYELMET IS. Természetesen a gazdasági menedzsment képességek további javításában még jelentős tartalékok vannak, hiszen az ún. egyéb, saját bevételek egy jelentős része az alaptevékenységhez köthető, vagy ahhoz nem szorosan kapcsolódó gazdasági tevékenységből (szolgáltatás)

16 származik, amely jelentősen növelheti az alaptevékenység végzéséhez szükséges források volumenét. Összességében a pénzügyi források előteremtésének alapvetően négy konkrét formáját tudtam megkülönböztetni: költségvetési támogatás, vállalati, egyéni támogatás (szponzoráció), önkormányzati támogatás, a személyi jövedelemadó 1%-val való támogatás, saját bevétel. A civil szféra védelemorientált szegmense gazdasági környezetének elemzése során a civil szektor átlagától több jelentős eltérés figyelhető meg: A civil szektor teljességében megfigyelhető 22 %- os állami támogatástól 4 eltérően a vizsgált szervezeteknél %-os költségvetési támogatás jelenik meg. 5 4 Robert N. Thomas Az alapítványok gazdasági környezete és pénzügyi fenntarthatósága Magyarországon 5 Az állam túl reprezentáltsága okainak az elemzése talán megérne egy mélyebb, csak erre irányuló vizsgálatot. (Dr. KZ) 16

17 Az egyéni, vállalati adományozók (szponzorok) száma itt is jelentősen nőtt az utóbbi időben, azonban nem éri el a más alaptevékenységet deklaráló, elsősorban szociális, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek egyéni támogatottságát. (3-5%) A civil szektor összességében tapasztalt kb. 50 %- A szervezetek bevételeinek megoszlása Állami támogatás Szponzoráció Saját bevétel SZJA 1% 0 os egyéb, saját bevételt 6 a védelemorientált, az euró-atlanti integrációt támogató civil szervezetek nem tudták produkálni. A díjazás ellenében 6 Robert N. Thomas Az alapítványok gazdasági környezete és pénzügyi fenntarthatósága Magyarországon

18 nyújtott szolgáltatásokból, adózott vállalkozási tevékenységek eredményeiből a vizsgált szervezetek csak kb. a költségvetésük %-t biztosítják. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó bevételek nagyságrendje, és megoszlásának a trendje megegyezik az országos átlaggal: a bevételeik kb. 3-5%-t adják, és főleg a kisebb, helyi érdekeltségű, nagyrészt helyi programokat bonyolító szervezeteknél jellemző. Fontos kiemelni, hogy több szervezet egyoldalú bevételei mellett nem tűnik túl stabilnak, a több lábon álló szervezetek hosszabbtávon életképesebbek (voltak). 18

19 4. A CIVIL SZERVEZETEK, A KORMÁNYZAT, ÉS A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR KAPCSOLATAI, EGYMÁSRA HATÁSA A civil nonprofit szektor a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a GDP mintegy 1%-val gazdálkodik, a szféra mérete, gazdasági jelentősége így nem éri még el az ennél négyszer-ötször nagyobb GDParányos felhasználást felmutató fejlett nyugati demokráciákat és Japánt. Ebből fakadóan a CIVILEK ÉS A GAZDASÁG, A VERSENYSZFÉRA KAPCSOLATÁT A SZPONZOR-SZPONZORÁLT EGYOLDALÚ VISZONY JELLEMZI. Szinte alig tapasztalható még a civilek felől a vállalkozói szektor felé irányuló valamiféle szolgáltatást, munkavégzést, terméket megrendelő tevékenység 7. Tehát megállapíthatjuk, hogy A CIVIL NONPROFIT szektor MÉG NEM JELENT JELENTŐS TÉNYEZŐT A SZABAD, VERSENYPIACON, ez igaz a munkaerőpiacra 8 is, hiszen 7 Igaz ez akkor is, ha a civilek a bevételeik egy részét saját bevételként, bizonyos szolgáltató, gazdasági tevékenység eredményeként szerzik meg. 8 A kb fizetett alkalmazott még nem jelent áttörést ebben a kérdésben, továbbá, a véleményünk szerint ez a

20 nálunk még a civilek által főállásban alkalmazottak száma is sokszorosan elmarad az említett a nyugati mintáktól! Különösen igazak ezek a megállapítások a védelemorientált civil, nonprofit szektorra, ahol nincsen kimutatható méretű, működtethető, gazdasági hasznot hajtani képes tulajdon, a saját bevételek nagyságrendje is elmarad az országos átlagtól 9! A kiválasztott 24 szervezet megjelenése munkaerő keresleti piacon elenyésző, az összes munkaszerződéssel alkalmazott dolgozó alig éri el a száz főt! A kormányzat és a védelemorientált civil nonprofit szektor kapcsolatrendszerének elemzése, az egyes kormányzati döntések, és a civil szféra tevékenysége közötti korreláció kimutatása nagyon nehéz volt, csak az létszám nem mutatja teljes igazságot, hiszen sok kvázi önkéntest is beleszámíthatunk, akik pl. nyugdíj mellett, vagy heti néhány órában dolgozik a szervezetekben. Az igazi áttörést majd az jelenti, ha a valódi családfenntartó-szintű fizetéssel alkalmazott dolgozók száma növekszik meg jelentősebben. (Dr. KZ) 9 Az országos átlag mintegy 50%, míg a védelemorientált szektor kb. a felét termeli ki a saját, gazdasági tevékenységével. 20

21 interjúkból lehetett következtetni, hogy a szervezetek valamilyen hatással voltak a kormányzati politikára! A civil szervezetekben csoportosuló emberek is rendelkeznek politikai (párt) preferenciával, és egyes civil szervezetek, alapítványok gyakran az egyes politikai pártok, irányzatok ún. szellemi, értelmiségi holdudvarnak az alapját képezik. Ebből fakadóan, ahogy a politikai vetésforgó változik, megfigyelhető, hogy a politikai elkötelezettebb szervezetek befolyása, így pl. a tudományos eredményeik hasznosulásának az esélyei is változnak. A TELJES KÉPHEZ TARTOZIK AZONBAN, HOGY A VÉDELEMORIENTÁLT CIVIL SZFÉRA IS SOKSZÍNŰ, MINTEGY LEKÉPEZI A SZINTÉN INHOMOGÉN MAGYAR TÁRSADALMAT, ÉS A LEGTÖBBJÜKNÉL NEM MUTATHATÓ KI SEMMIFÉLE POLITIKAI ELKÖTELEZETTSÉG. Ennek ellenére, kutatói felelősségünk teljes tudatában kijelenthetjük, amit az interjúk is megerősítettek, hogy ha a hatalmon levő kurzushoz közel állók könnyebben férnek hozzá a kormányzati támogatásokhoz és a visszahatásuk is jelentősebb, mint az esetleg nyíltan az ellenzéket támogató szervezetek!

22 Sőt olyan is megfigyelhető volt az elmúlt másfél évtizedben, hogy az adott, kormányzati támogatásoktól erősen függő civil szervezet mindig az uralkodó oldalból választotta a vezetőit, így biztosítva a forrásokat. 22

23 5. A NONPROFIT SZERVEZETEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK, KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁSI POLITIKÁJÁNAK, VALAMINT A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSÁNAK AZ ELEMZÉSE A vizsgált szervezetek mintegy fele (47 %), az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően tudományos projektek támogatását, szervezését is végzik. EZ A TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG ALAPVETŐEN TUDOMÁNYOS PÁLYÁZATOK, KONFERENCIÁK SZERVEZÉSÉT, ÉS KONKRÉT TUDOMÁNYOS KUTATÁSI PROJEKTEK MENEDZSELÉSÉT JELENTI! A tudományos tevékenység témaválasztásának vizsgálatánál az egyes szervezetek által kiírt pályázati kutatási témák tartalmát, a tudományos rendezvényeik, konferenciák főbb tematikáját, a szervezetek által közvetlenül végzett, vagy támogatott tudományos projektek, illetve kiadványok témáit elemeztük. A vizsgált szervezetek tudományos aktivitása, függetlenül a tevékenységi formától, időben viszonylag három jól elkülöníthető szakaszra bontható:

24 a rendszerváltozás utáni biztonságpolitikai, védelempolitikai orientációs időszakra ( ); a NATO-tagságunkra való közvetlen felkészülési ciklusra ( ); valamint a Szövetségi tagságunkat követő periódusra (1999 után). Az ELSŐ IDŐSZAKOT, a rendszerváltozás utáni általános útkeresés, a megváltozott biztonságpolitikai helyzetre való megfelelő válasz keresése jellemezte. Ez a periódus egyben a civil szektor önszerveződésének, az alapítványok létrejöttének a nagy boom -ja is, amikor a rendszerváltás lelkesedésétől áthatva a védelemorientált civil társadalom a lehetséges biztonságpolitikai alternatívák teljes spektrumára kereste a választ a tudományos témaválasztásaiban. Vizsgálták a semlegesség, a potenciális védelmi Szövetségi tagság, sőt a pacifista állam esetleges megvalósításának politikai-, katonai-, gazdasági- és egyéb társadalmi dimenzióit. A MÁSODIK IDŐSZAKBAN, amikor már a társadalom döntő része és a politika is a NATO-tagság előszobájában képzelte el hazánkat, a témaválasztást motiválta a 24

25 jövőbeni, és egyben reménybeli NATO-tagságunkból fakadó feladatainkra való felkészülés. Talán úgy fogalmazhatnánk, hogy ekkor a civil szférában is a Szövetségi tagságra való felkészülés szellemi előkészítése zajlott. Ebben az időszakban vált a NATOkompatibilitás, mint szakterminológia a mindennapi életünk részévé, ami megjelent a társadalmi párbeszédben, sőt a közélet szerves része lett, gondoljunk csak arra, hogy e kifejezés tartalma és viszonylag nehéz kiejtése miatt kabarétréfák része is lett! Ezzel a kis kitérővel azt szerettük volna csak érzékeltetni, hogy a TÉMA FONTOSSÁGA, JELENTŐSÉGE FOLYTÁN AZ ÁTLAG POLGÁR SZINTJÉRE IS MEGÉRKEZETT A NAGY POLITIKA SZINTJÉRŐL, ÉS ÍGY TERMÉSZETSZERŰLEG A CIVIL SZEKTOR IS FOGLALKOZOTT VELE. Természetesen nem csak a NATO-tagságot támogató szervezet, vele együtt tudományos projekt létezett, voltak a jövőbeni tagságunk elleni megnyilvánulások is, azonban megállapíthatjuk, hogy A MAGYAR TÁRSADALOM NEM TERMELTE KI A CIVIL SZFÉRÁNAK AZT A RÉSZÉT, AMELY A SZÖVETSÉGI TAGSÁGUNK ESETLEGES NEGATÍV

26 KÖVETKEZMÉNYEINEK A TUDOMÁNYOS ELEMZÉSÉT TŰZTE VOLNA KI CÉLUL MAGA ELÉ! A HARMADIK IDŐSZAK tudományos témaválasztásaira a benn is vagyunk, kint is vagyunk felemás helyzet a jellemző, ami alapvetően abból a tényből fakadhat, hogy a Szövetség elsősorban politikai szervezet, amelyhez való csatlakozás egyszeri, politikai döntés eredménye volt, azonban a tagsággal járó jogi-, politikai-, katonatechnikai feladatok csak ezután kezdődtek. A témaválasztások elemzése eredményeként megállapíthatjuk, hogy ez a periódus tulajdonképpen az előző, felkészülési időszak szerves folytatása: a legtöbbször olyan témákkal foglalkozott, amelyek már a korábban is megjelentek, de valószínűleg nem hoztak kielégítő eredményeket. Ez a ciklus azonban természetesen nem teljesen homogén, a biztonságpolitikai környezetünk folyamatosan változik, így a megoldandó, potenciálisan felmerülő kihívások köre sem állandó szeptember 11-e, a New-Yorki terrortámadás óta, az euró-atlanti viszonyrendszerben is a nemzetközi terrorizmus elleni harc (háború) vált a tudományos projektek fő témájává. 26

27 A kutatási eredmények hasznosulásának kérdése gyakorlatilag mérhetetlen jelenség, azonban a civil szféra aktivistáinak, alkalmazottainak a szubjektumán átszűrve mégis kaphattunk némi információt erről a témáról. Fontos leszögeznem, hogy az elért eredmények rendszerint közvetett módon hasznosulhatnak, vagyis legtöbb esetben egyfajta tudományos háttéranyagot képeznek a felelős (politikai, katonai, katasztrófavédelmi, belügyi) döntéshozók számára. Például egy konferencián elhangzott referátumok, és korreferátumok, valamint az előadásokból kiadott kiadvány megalapozhatja a konferencia témájával kapcsolatos jogalkotási-, szervezési-, beszerzési-, stb. döntéshozatali folyamatokat. Jó példa lehet, erre a közvetett hasznosulásra, a Magyar Hadtudományi Társaság Nemzeti katonai stratégia 10 című tudományos konferenciája, amely a felelősséget érző civil társadalom erejével egyfajta alternatívát adott a honvédelmi tárcának a kidolgozandó biztonságpolitikai alapokmányok kidolgozásához. 10 Természetesen nem a civileken múlott, hogy eddig még hivatalosan kiadott formában nem készült el a példában említett nemzeti katonai stratégia.

28 A tudományos eredmények hasznosulásánál fontos megemlítenem, hogy az adott szervezet befolyása, és így az általa menedzselt tudományos projektek hozadékának a hasznosulása sokszor a szervezetek politikai kapcsolatrendszerének az erősségétől függ. 28

29 6. A CIVIL SZERVEZETEK VEZETÉSI GYAKORLATÁNAK, ÉS DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSÉNEK A VIZSGÁLATA Az elemzett szervezetek vezetésének gyakorlatát az adott szervezetek alapokmányai és a kérdőíves adatgyűjtés, valamint a személyes interjúk alapján végeztem. Főbb tapasztalataink 11 a következők voltak: Az aktívan működő (dokumentálható tevékenységet folytató) alapítványok, egyesületek, társaságok vezetése 12 ALAPVETŐEN MEGFELEL A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK, amelyek biztosítják a szervezetek demokratikus működését. A gazdasági menedzsment kérdéseit már korábban, röviden összegeztük, de a legnagyobb tartalékok e téren mutatkoznak. A forrásteremtési lehetőségek 11 Külön vizsgálatot érdemelne ez a terület, mert mi, e projekt keretében, csak felületes elemzéseket tudtunk végezni. 12 A vezetőtestületek (elnökség, kuratórium, ügyvezető elnök, stb.) megalakulása, megválasztása; szervezeti-, és működési szabályzatok létrehozása és alkalmazása; különböző vezetési aktusok (elnökségi ülések, küldöttgyűlések, kollektív vezetési testületek tevékenysége, stb.) rendszeres és szabályszerű működtetése.

30 bővítése, a saját bevételek maximalizálása és a működtethető, GAZDASÁGI HASZNOT HAJTANI KÉPES VAGYONELEMEK JOBB HATÁSFOKÚ KEZELÉSE LÉTÉRDEKE A CIVIL SZERVEZETEKNEK. Ugyanakkor az előzőekkel ellentétben, a teljes civil szférához hasonlóan egy sor olyan szervezet van, amelyek nem folytatnak kimutatható tevékenységet. Ezen szervezetek sokszor (már) csak papíron léteznek, így természetesen a vezetésük sem folyamatos. Nagyon figyelemreméltó az a jelenség, hogy a vezetést támogató szervezetek professzionistává válásával, a titkárságok, vezetői asszisztenciák fejlődésével az adminisztrációs terheket levéve a vezetés válláról, a szervezetek vezetési színvonala emelkedett! 30

31 7. A CIVIL SZERVEZETEKBEN ÖNKÉNTESEN DOLGOZÓ EMBEREK MOTIVÁCIÓS FAKTORAINAK A FELTÁRÁSA A vizsgálatot a védelemorientált civil, nonprofit szektorban önkéntesen (nem fizetett alkalmazottként) dolgozó emberek motivációjának a feltérképezésére is irányult. E vizsgálat alapját 54 fővel 13 folytatott személyes (telefonos, ) interjúk képezték. A vizsgált személyek főbb vonalakban négy területről érkeztek: A védelmi, rendvédelmi szféra aktív, és nyugállományú tagjai közül. A politikacsinálók, vagy azok holdudvarából, a politikai rendszer hátországából. A tudományos, akadémiai szektor területéről. Vegytiszta 14 civilek közül. 13 Úgy gondolom ez a létszám nagyjából reprezentálja a szféra önkénteseinek motivációs faktorait. 14 A klasszikus civil mozgalom megtestesítői, akik belső meggyőződésből, teljesen önkéntes alapon tenni kívánnak a civil szféra sajátos eszközei segítségével az adott célért, jelen esetben az euró-atlanti integráció előmozdításáért!

32 Az önkéntesek (tagok, aktivisták) motivációs bázisa szoros összefüggésben van a személyek gyökereivel, egyfajta motivációs rétegeket figyelhetünk meg! Az alapot a klasszikus civil kurázsi adja, mely szerint a szektor önkéntesei (a szervezetek tagsága) egyszerűen csak tenni akar valamit az ügy érdekében, vagyis A szervezetek tagságának "eredete" 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Védelmi-, biztonságpolitikai szféra "Politikacsinálók" Akadémiai szféra Klasszikus civilek mezei állampolgárként élni kíván a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogával és bele akar szólni a társadalom életét döntően befolyásoló történésekbe! A motiváció magasabb rétegét képezi az a jelenség, amikor az adott személy nem civil (hivatásszerű, a munkájával összefüggő) életében is valamilyen szinten 32

33 kapcsolódik a védelmi-, biztonságpolitikai tevékenységhez és így válik a nonprofit szervezet tagjává. Tehát a munkáján túl is hozzá kíván járulni az adott kérdés előmozdításához, amely a motivációnak egy más minőségét képezi az előzőekhez képest! Különösen igaz, és magas szintű elhivatottságot mutat a már nyugállományú, de korábban a munkájával ehhez a területhez tartozó, önkéntesekre, akik még az aktív (munkával eltöltött) életük után is dolgoznak a korábbi szakterületük előmozdításáért!

34 8. JAVASLATOK KIDOLGOZÁSA, A HATÉKONYABB CIVIL- KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN A védelmi szektorban az oly régen hangoztatott belső tartalékok mozgósítása elvnek lassan teljesen megszűnik a létjogosultsága, hiszen plusz, eddig kimerítetlen erőforrások már (vagy talán évek óta) nem igazán találhatóak a hadseregben. A modernizációnak azonban korunk követelményeinek megfelelően továbbra is forrásigénye van, úgy anyagi, mint szellemi területen. A rendelkezésre álló pénzbeli, materiális lehetőségek az ország gazdasági helyzetének a függvénye, s így ezzel tanulmányomban nem kívánok foglalkozni. Azonban a hazánkban meglévő, gyakran csak potenciális szellemi tőke, az egyelőre csak informálisnak (nem hivatalos, vagy eddig nem figyelembe vett) tekintett lehetőségek kihasználása területén még valóban komoly tartalékok vannak. Szükséges felhasználni olyan szervezetek, társulások aktív munkáját, részvételét a védelmi szektor előtt álló feladatok megoldásában, melyeket eddig jó 34

35 esetben semlegesnek, közömbösnek, rossz esetben ellenségesnek (nem feltétlenül alaptalanul) tekintettünk. A magyar társadalom fejlődése, elsősorban a kilencvenes évek eleje óta erre jó lehetőséget biztosít. A különböző, szinte gomba módra szaporodó civil, nonprofit szervezetek részvétele a hon védelme, annak modernizálása területén, új távlatokat nyithat meg a következő évtizedek munkájában. Kis túlzással, tekinthetnénk őket a rendszer második szemének, mellyel helyzetünket, problémáinkat, feladatainkat úgymond térben láthatnánk, az eddigi egysíkú látásmód helyett. Másrészt, őket megnyerve nem feltétlenül integrálva a kitűzött célok elérésére, hatalmas intellektuális tartalékhoz jutnánk. Ezekből a megfontolásokból láttam neki kutató, elemző munkámnak. KUTATÁSAINK ALAPJÁN A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEKRE JUTOTTUNK: A nevezett terület a 90-es évek eleje óta egyre nagyobb, ám nem igazán rendszerezett, körülírt szerephez jutott, jut a Magyar Honvédség életében, az azt meghatározó körülmények, szabályzók (gyakran korlátozások!) kialakításában,

36 működtetésében. A különböző célú civilszervezetek igénye a Magyar Honvédséggel történő együttműködésre, s időnként bizonyos fokú kontroll gyakorlására, jogos igény, megfelel a XX. század végi, XXI. század elejei modern tendenciáknak. A konfrontációs kapcsolattartás helyett a konszenzusos együttműködést kell a kapcsolattartás alapelvének elfogadni. Ehhez elengedhetetlen mindkét fél akaratlagos és időnként kompromisszumos elhatározása. Mindenképpen jobban tervezett, szervezett kapcsolatrendszer kialakítása a cél. Egyrészt így a hatékonyság érdekében jobban kihasználható a nonprofit szervezetekben rejlő szellemi-, anyagiés kapcsolati tőke a Honvédség, az euró-atlanti integráció érdekében, másrészt, a nonprofit szervezeteknek nyújtott információs bázisok, döntéselőkészítői szerep, valamint a végrehajtásra történő korlátlan (esetleg valamilyen rendezőelvek szerint korlátozott) rálátás érdekeltebbé teszi a megjelölt szervezeteket az együttműködésre, a 36

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Összeállította: Csohány Klára, a Kuratórium Elnöke Készült: 2009. május 31. Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben