- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül a törvényesség, a szakszerűség, a humánus, szolgáltató típusú lakossági ügyintézés. Az önkormányzati hatáskörök címzettje elsősorban a megyei közgyűlés, amely az önkormányzati rendeletek megalkotása mellett dönt a gazdasági, vagyoni, személyi és kitüntetési ügyekben, elfogadja a szakmai, ágazati koncepciókat, fejlesztési terveket, programokat. A megyei önkormányzat tevékenységében továbbra is kiemelt követelmény: - a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása és az ezt biztosító intézményrendszer működtetése; - a területi szerepkörből adódó szakmai, ágazati, koordinációs feladatok magas színvonalú ellátása; - az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A bizottságoknak továbbra is kiemelt a szerepük a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásában, a saját feladatkörükben javaslatok, vélemények megfogalmazásában től új bizottságok kezdték meg munkájukat. Létrejött az Európai Integrációs és Regionális Bizottság, amely ellátja az Európai Uniós csatlakozással és az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok megyei koordinációját, figyelemmel kíséri a nemzetközi pályázatokat és a regionalizmus kérdéseit. A megyei önkormányzat a civil szervezetekkel történő kapcsolatrendszerét is intézményesíteni kívánta. Ezt szolgálja a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottságának a felállítása. A bizottsági struktúra szélesedésével bővült a megyei tanácsnoki rendszer is, újabb önkormányzati feladatok kaptak önkormányzati felügyeletet. A megyei önkormányzati hivatal elsődleges feladata a tervszerű, törvényes, hatékony testületi működés feltételeinek biztosítása, a közgyűlési tagok testületi és képviselői munkájának segítése. A hivatal biztosítja a tervszerű munkavégzést megalapozó munkatervek, az éves költségvetésben meghatározott szakmai feladatok előkészítését, a testületi ülések megszervezését, az előterjesztések, döntési javaslatok kidolgozását, az önkormányzati rendelet-alkotás koordinálását, a testületi adminisztráció ellátását. A év fontos szakmai-hivatali feladata a hazánk Európai Uniós tagságáról szóló ügydöntő népszavazás előkészítése, lebonyolítása. A bírósági ülnökök megválasztásának előkészítése pedig a közvetlen demokrácia gyakorlati érvényesülését hivatott biztosítani. A Megyei Önkormányzati Hivatal kiemelt feladata a szakszerűség, hatékonyság, törvényesség, a kultúrált, humánus, szolgáltató típusú ügyintézés követelményeinek érvényesítése. Ennek érdekében kívánjuk biztosítani az illetékhivatal megnövelt alapterületen, felújított épületben történő elhelyezését. Ugyancsak folytatni szükséges a Megyeháza felújítását, az irodák komfortosságát növelő klimatizálást.

2 A dologi feltételek javítása mellett szükség van a köztisztviselők szakmai felkészültségének a folyamatos emelésére, javítására. Ehhez elengedhetetlen a képzésük, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. A törvényesség, szakszerűség növelésének célját szolgálja a teljesítménykövetelmények elfogadása, amely elsősorban az illetékhatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának javítását, az ügyirathátralékok megszüntetését, az ügyintézési határidő rövidítését célozza. A feladatok megoldását a hatékonyság, gyorsaság növelésével segíti a hivatal középtávú számítógépes fejlesztési tervének évi befejezése, új koncepció felvázolása. II. Az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztése A megyei önkormányzat kapcsolatrendszere fejlesztésének főbb területei, célkitűzései: - A települési önkormányzatok irányában feladatunk konzultációs fórumok szervezése a térségi jelentőségű problémák megoldásának segítése érdekében, továbbá szakmai, jogi segítségnyújtás és koordináció. A településeket, térségeket érintő közgyűlési döntések előkészítése során széleskörű információadással biztosítjuk a polgármesterek részvételét. A döntéseket az önkormányzat közlönyében közzétesszük. - A megye országgyűlési képviselőit intenzíven be kívánjuk vonni a ciklusprogram célkitűzései megvalósításába. Ennek érdekében felkértük őket a bizottságok munkájában való részvételre. Igényeljük közreműködésüket a megyei érdekek érvényesítésében, folyamatosan információt adunk részükre az önkormányzat munkájáról. - A közrend, közbiztonság helyzetének figyelemmel kísérése érdekében rendszeresen napirendre tűzzük a Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról szóló beszámolót. A megyei önkormányzat anyagilag is támogatja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács, a Megyei Polgárőr Szövetség munkáját. - Kiemelten kezeljük az együttműködést az egyházakkal az oktatás és a szociális ellátás területén. Pályázat kiírása útján támogatjuk az egyházi tulajdonú műemlékek, templomok felújítását. - Figyelemmel kísérjük az idősek, nyugdíjasok helyzetét, illetve a cigány kisebbség körülményeinek javítását, elősegítjük integrációjukat. E cél érdekében a megyei önkormányzat kezdeményezte az Idősügyi Tanács, illetve a Romapolitikai Tanács felállítását. - Továbbfejlesztjük együttműködésünket a megye civil szervezeteivel. A megyei önkormányzat célkitűzéseihez igazodó rendezvényeiket rendszeresen támogatjuk. Segítjük és ösztönözzük a közös pályázati tevékenységet. - Kommunikációs, tájékoztatási tevékenységünket, az önkormányzati munka nyilvánosságát fejlesztjük. Ennek érdekében folyamatosan megújítjuk, tartalmasabbá tesszük a Megyei Önkormányzat honlapját, amely a közgyűlési előterjesztések, ágazati-szakmai koncepciók, programok internetes publikálására is lehetőséget nyújt. III. A megyei önkormányzat megyepolitikájának alapelemei

3 A megye társadalmi-gazdasági helyzetének ismeretében a megyei önkormányzat e választási ciklusra tevékenységében az alábbiakat emeli ki: - a megyei önkormányzat olyan területi önkormányzat, amelynek alapvető általános feladata a megye társadalmi-gazdasági fejlődésének, területfejlesztésének segítése az érdekképviselet, az integráció, a koordináció, az információáramlás és a többletforráshoz jutás eszközeivel, - a megye társadalma és gazdasága elért pozícióinak megőrzését, megvédését, erősítését és fejlesztését a polgárokkal, a társadalmi-gazdasági szervezetekkel, az önkormányzatokkal és azok térségi szerveződéseivel együttműködve, partneri viszonyban kívánja biztosítani. A megyei önkormányzat : - stratégiai elgondolások alapján, előrelátással, továbbra is térségi szemlélettel kíván dolgozni, figyelembe véve a szomszédos megyékkel való együttműködési lehetőségeket; tevékenységében a szakmaiság a meghatározó elem, - intézményeinek működését és vagyonának hasznosítását a megye egészének érdekébe kívánja állítani, - alapvetően szolgáltató tevékenységet folytat, rész vállal a megye-arculat javításában, a megye-tudat erősítésében, az önkormányzatok településfejlesztési tevékenysége segítésében, a vállalkozások és befektetések élénkítésében, a nemzetközi és megyeközi kapcsolatok fenntartásában, - tevékenységével kiemelten kívánja elősegíteni az Európai Uniós csatlakozás megyei felkészülését, majd a tagsággal járó kötelezettségek és kedvezmények megyei érvényesülését, - elősegíti a regionális együttműködés kereteinek kialakítását, - erősíteni kívánja az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, a Tisza-Tavi Térségi Fejlesztési Tanács és a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás adta lehetőségek hasznosítását a vállalkozások és települések megcélzott feladatainak megvalósítása érdekében, - összehangoltabbá és fokozottabbá kívánja tenni tevékenységét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal az Európai Uniós csatlakozásra történő felkészülés és a megnyíló lehetőségek minél szélesebb hasznosítása érdekében. IV. A megyei önkormányzat kiemelt célkitűzései: 1. Térség- és gazdaságfejlesztési célkitűzések a.) Gazdaságfejlesztés A megye gazdaságának a bekövetkezett pozitív irányú változások ellenére nagyobb mértékű a lemaradása az országos átlagtól, amelynek következményeként az ország leghátrányosabb 7 megyéje közé tartozik. A munkanélküliséggel sújtott kistérségekben tartós a probléma, a mezőgazdaság jövedelmezősége továbbra is alacsony. Súlyosbítja a helyzetet az időjárási viszonyok és természeti katasztrófák hatása.

4 A gazdaságfejlesztés eredményesebbé tétele és az Európai Uniós támogatások hatékonyabb felhasználása szükségessé teszi a megyei befektetési és vállalkozásélénkítési megállapodásban foglaltak megvalósításának ösztönzését. Alapvető megyei célként kell meghatározni a munkanélküliség csökkentését, a gazdaság versenyképességének javítását, a nemzeti össztermék megyében előállított arányának növelését és az elmaradott térségek felzárkóztatását, különös tekintettel a Tiszazugra és a Közép-Tiszavidékre. Mindezek érdekében: - alapvető fontosságú a megye térségei és települései elérhetőségének érezhető javítása, különös tekintettel a közúti kapcsolatok fejlesztésére, - kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő ipari parkok fejlesztésére és újak létesítésére, a Kunmadaras és térsége vállalkozási övezet adta lehetőségek hasznosítására, valamint a logisztikai központok hálózatának kialakítására, - a külső befektetések ösztönzésére folytatni kell a határozott megyei marketing tevékenységet, továbbá létre kell hozni egy megyei befektetési irodát, - a kis-és közepes vállalkozások támogatásának rendszerét erőteljessé kell tenni a vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal, a megyei gazdaságfejlesztő Kht-val, a gazdasági kamarákkal és a munkaügyi központtal együttműködve, - a Jászsági főcsatorna megvalósításának előkészítését és megkezdését segíteni kell, - támogatni szükséges az agrárgazdaság versenyképességének javítását és az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztését, - a kistérségi gazdaságfejlesztési programok megvalósítását ösztönözni kell, - a megye szolgáltató tevékenységeihez kapcsolódóan gazdasági jellegű rendezvényeket, kiállításokat, vásárokat kell szervezni. b., Térségfejlesztés Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés szükségessé teszi kistérségi és megyei szinten a területi tervezési tevékenység megújítását, illetve folyamatossá tételét. Erre ösztönöznek a nemzeti szintű tervezési munkák is. Az uniós előcsatlakozási alapok felhasználása érdekében pedig a regionális együttműködés fokozása és a megyei szintű területfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer tevékenységének jobb összehangolása szükséges. Ezen célok elérése érdekében: - a területfejlesztési régióban, annak intézményrendszerében biztosítani kell a megye kellő súlyú szakmai képviseletét, - a területfejlesztési törvény alapján a megyei önkormányzat és a megyei területfejlesztési tanács szoros együttműködésével kell működtetni a területfejlesztési intézményrendszert, - a fejlesztések erőteljesebb összehangolása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a kistérségi fejlesztési irodák felállítására és hatékony működésük feltételeinek biztosítására, - a megye társadalmi-gazdasági és területi helyzetének elemzését, nyomon követését, értékelését folyamatosan kell végezni, ehhez alkalmazni kell a megyei területi információs rendszert,

5 - a megyei területrendezési tervet véglegesíteni kell, ennek megalapozásához a közlekedésfejlesztési koncepciót korszerűsíteni szükséges és a környezetvédelmi programot ki kell dolgozni, - a megyei területfejlesztési koncepciót szükség szerint aktualizálni kell az ágazati fejlesztési programok és a megyei területfejlesztési program figyelembevételével, - a megyei területfejlesztési koncepcióban és az aktualizált megyei stratégiai programban foglaltak megvalósítását elő kell segíteni, - a kistérségi koncepciók és programok készítésének segítése továbbra is kiemelt feladat, - a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Kohéziós Alap Stratégiából adódó megyei feladatok végrehajtását segíteni kell, kiemelt figyelmet fordítva az Európai Uniós források eredményes felhasználására, a projektgenerálási feladatok teljesítésére, - a megye felzárkóztatása érdekében szoros szakmai kapcsolatokat kell kialakítani a regionális fejlesztési szervezetekkel, regionális intézményekkel, - folytatni kell a megye sokirányú kapcsolatrendszerének fenntartását és új együttműködési keret-megállapodások létrehozását ( Tisza-tó, Tiszazug, Szolnok megyei jogú város, szomszéd megyék), - az információs társadalomra való megyei felkészülést, valamint a társadalmi információellátás fejlesztését folytatni kell. c., Infrastruktúra-fejlesztés és környezetvédelem A megye infrastrukturális felzárkóztatását folytatni kell. A megyei önkormányzat továbbra is aktívan részt vesz az infrastruktúra-fejlesztési programok, projektek megalapozásában és végrehajtásuk koordinálásában. Kiemelkedő feladatot jelent a megye közlekedési kapcsolatainak erősítése és a környezetvédelmi problémák kezelése. A közlekedés területén az országos átlagtól való elmaradás, a környezetvédelemnél pedig az eddigi ütemes előrehaladás indokolja, illetve alapozza meg a gyorsütemű fejlődést. Mindkét célkitűzés egyaránt szolgálja a gazdaság élénkítését és az európai integrációt. Az időjárási viszonyok szélsőséges változása miatt kiemelten kell kezelni az árvíz-és belvíz elleni védelmi rendszerek korszerűsítését, fejlesztését és a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak megvalósítását. Konkrét feladatok: Közlekedésfejlesztés területén: - a meglévő fő- és alsóbbrendű úthálózat fokozott karbantartása, rekonstrukciója, - az európai korridorokhoz tartozó vasúti fővonalak megyei szakaszának rekonstrukciója ISPA és Kohéziós Alap támogatással, - a megyét érintő gyorsforgalmi utak megvalósításának érdekében szükséges: = az M4-es autópálya Budapest-Szolnok közötti szakaszának előkészítése olymódon, hogy a Szolnokot északról elkerülő autópályaszakasz és az új Tisza-híd is megvalósulhasson, = az M8-as gyorsforgalmi út Szolnok-M5-ös autópálya közötti szakasza nyomvonalának kijelölése és az M3-Szolnok közötti szakaszának nyomvonalvizsgálata, = az M4-es gyorsforgalmi út megyei (Szolnoktól keletre eső) szakaszának előkészítése, = az M44-es gyorsforgalmi út tervezési munkáinak segítése, - a meglévő főúthálózat kapacitásának bővítése érdekében indokolt: = a Szent István híd rekonstrukciója, = a 4-es számú főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszának befejezése, Törökszentmiklós és Fegyvernek közötti négynyomúsítása, Kisújszállás elkerülő útja

6 kivitelezésének megindítása, a Fegyvernek-Karcag közötti szakasz négysávra bővítésének megkezdése, = a 31-es és 32-es számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának megépítése, = a 44-es számú főút Cserkeszőlőt és Öcsödöt elkerülő szakaszai építésének megkezdése, - az alsóbbrendű úthálózat tervezett elemeinek ütemes megvalósítása, - a kerékpárút-hálózat kiépítésének megkezdése. A környezetvédelem területén: - a térségi szilárd kommunális hulladéklerakó rendszer kialakításának befejezése: a szolnoki és a tiszafüredi térség lerakóinak megépítése ISPA támogatással, a Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács segítségével a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (feldolgozás, hasznosítás, komposztálás), a régi szeméttelepek rekultivációjának megkezdése, - az állati hulladékgyűjtés és -kezelés fejlesztése, - az ivóvízminőség-javítási program folytatása, - a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztése oly módon, hogy a bekapcsolt lakások aránya haladja meg az 50%-ot, a szennyvízleürítő-helyek kialakítása. Az ár- és belvízvédelem terén: - a térségek és települések biztonsága érdekében a fővédvonalak szükséges megerősítésének elvégzése, - a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak előkészítésének és ütemes megvalósításának kiemelt segítése, - a belterületi és külterületi belvízrendezési problémák megoldásának minden eszközzel történő segítése. Az energiagazdálkodás területén: - az önkormányzati intézmények távlati energia-megtakarítási célkitűzéseinek megvalósítása, valamint az energiahatékonyság növelése, alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez. d.) Turizmusfejlesztés: A megye idegenforgalmának fejlesztési célkitűzései megfogalmazódtak és a turizmus koordinációjának non-profit intézményei kialakultak. A kitűzött cél a megye turisztikai versenyképességének javítása marketing szemléletű, fenntartható turizmusfejlesztés segítségével. Általános feladat a megyei adottságok jobb hasznosítása, a meghatározó turisztikai termékek létrehozása, a minőség javítása. Ennek érdekében folytatni és segíteni kell: - az egészségturizmus és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését, - a Tisza-tó és térsége kiemelt üdülőkörzetté fejlesztését, - Szolnok megyei jogú város turisztikai szervezőközponttá alakítását, - a Tiszazug turisztikai fejlesztésének megalapozása, - a vidéki turizmus továbbfejlesztését, - a megyei turizmusmarketing feladatokat,

7 - a non-profit turisztikai szervezetek munkáját, - a megyei és helyi Tourinform tevékenységet, - a megyei turisztikai kiadványok megjelentetését. 2. Humán közszolgáltatások: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és sport, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális intézmények működését. Kiemelt figyelmet fordít az általuk ellátott közszolgáltatások szakmai színvonalának emelésére. Az intézmények átfogó rekonstrukciója, bővítése érdekében folytatja a már eddig is eredményes - címzett támogatások elnyerésére irányuló pályázatok benyújtását. A megyei önkormányzat törvényben meghatározott ágazati feladatainak megfelelően összehangolja, koordinálja a térségi humán közszolgáltatások közül a közoktatást és a szociális szakellátást, szakmailag segíti a települési önkormányzatokat e téren. a.) Közoktatás, szakképzés: A megye gazdasági versenyképességének növelése és a hatékony foglalkoztatás érdekében a megyei önkormányzat segíteni kívánja a tudás gazdasági szerepének növelését a megyében, mely jelenti az oktatás és a szakképzés minőségének javítását, a lakosság iskolázottságának emelését. Az elkövetkező években feladatainkat elsősorban az Európai Uniós csatlakozással, illetve a nemzetközi versenyképesség növelésével kapcsolatos feladatok határozzák meg. A csatlakozás során meghatározó szerep hárul a közoktatásra és a szakképzésre, a felnőttoktatásra és képzésre, valamint a felsőoktatásra. Ezek alapján a közoktatás és a szakképzés területén a következő feladatok fogalmazhatók meg: - A ig szóló, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének teljesítése. - A közoktatás tartalmi modernizációja, a nevelés-oktatás minőségközpontú fejlesztése, különös tekintettel az alapkészségek, kommunikációs készségek fejlesztésére, a gyermekek, tanulók egyéni fejlődését is mérő, értékelő rendszerek, az intézményértékelési, mérési, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, fejlesztése, az oktatásképzés nemzetközi kapcsolatainak bővítése, az Európai Unió közösség új programjaiban (pl. Socrates, Leonardo) való részvétel. - A fogyatékkal élőkről, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról (különös tekintettel a cigány kisebbséghez tartozókra) való fokozottabb gondoskodás, az autista gyermekek/tanulók ellátásának biztosítása. A hátrányos helyzetű, jó képességű, valamint a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók közép- és felsőfokú képzésének segítése, különös tekintettel a társadalmi mobilitás erősítésére és a cigánytanulók társadalmi integrációját elősegítő intézkedésekre, juttatásokra. - A középiskolai oktatás kiterjesztése, a szakképzés koordinációja, a közoktatási és szakképzési törvények és a követő jogszabályok módosításából adódó oktatáspolitikai, oktatásszervezési és intézmény-fenntartási feladatok végrehajtása. - A megye pedagógiai szakszolgálati ellátó rendszerének teljes körű tartalmi és strukturális kialakítása, - A megyei fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában az eszköz- és felszerelési jegyzéknek való megfelelés teljesítése. Címzett támogatás igénybevételének pályázása a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon szükségessé váló rekonstrukciójához. Címzett támogatás felhasználásával a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti rekonstrukciójának és tornaterem építésének megvalósítása. A kisújszállási Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon kollégiumi részének, a jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedel-

8 mi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium régi épületeinek felújítása. A kétszintű érettségi vizsga 2005-től várható bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása. A megyei fenntartású oktatási intézmények pedagógiai programjainak felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályok esetleges változásainak figyelembevételével. - A megyei és kistérségi gazdaságfejlesztési és szakképzési programok összehangolása. - A versenyképesség növelése érdekében biztosítani kell a szakképzési a felnőttképzési és az átképzési lehetőségeket. - Lehetőséget kell teremteni a gyengébb képességű, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának, a pályaorientációnak, a szakmai alapozásnak, a szakképzésnek. - A szakképzésben a minőségbiztosítás bevezetésével a gazdaság által igényelt, rugalmasan alkalmazkodni képes szakképzés kialakítása. - A szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. - Az intézményi tanműhelyek és az üzemi gyakorlóhelyek közötti összehangolt, egymást kiegészítő oktatás megteremtése. - Kiemelt szerepet biztosítani a szakképző intézményekben az idegen nyelvi és az informatikai képzésnek. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egyes fordulóiban a települési önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás szerint törekszünk a pályázati rendszer alapvetéseinek a lehető legteljesebb érvényre juttatására. - A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíj rendszer keretében támogatott megyei hallgatóknak évenként megszervezett találkozók keretében tájékoztatást adunk a megyében zajló gazdasági és társadalmi folyamatokról, a jövőjüket érintő kérdésekről elősegítve, hogy minél többen lakóhelyeik, megyéjük előrehaladását gazdagítsák tudásukkal. b.) Gyermek- és ifjúságvédelem: - Elkészítjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátása fejlesztésének középtávú tervét ( ). - A területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézeten keresztül folyamatosan gondoskodunk a nevelőszülők szakmai továbbképzéséről. - Folytatjuk a lakásotthonok kialakítását a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon imbecil gyermekei számára, speciális gyermekotthonokat hozunk létre Kisújszálláson és Szolnokon. - Javítjuk a befogadó otthon működésének szakmai feltételeit, szorgalmazzuk a differenciált elhelyezési körülmények megteremtését. - Ütemezve eleget teszünk a évi IX. törvénnyel és a I. törvénnyel módosított gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott minimumfeltételeknek, melyek teljesítési határideje december A szakellátás középtávú tervében megfogalmazottak szerint megőrizve továbbfejlesztjük a gyermekvédelem eddig elért eredményeit, biztosítjuk az intézmények működtetésének pénzügyi feltételeit, a határozatlan idejű (végleges) működési engedélyek kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - A gyermekvédelmi szakellátás feladata, hogy az ellátást igénybe vevők olyan kompetenciákkal hagyják el a rendszert, amely lehetővé teszi számukra a társadalomba történő integrálódást, a munkaerő-piacon való aktív részvételt. Elősegítjük családi életre való képességüket és lakáshoz jutásukat.

9 c.) Egészségügy: - A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet évekre készült szakmai fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtását segítjük. Pályázatot nyújtunk be a rekonstrukció II/B. ütemére ágyas Kardiológiai Centrumot és 80 ágyas Megyei Stroke Központot hozunk létre. - Törekszünk a végleges működési engedélyek megszerzésének feltételét jelentő személyi és tárgyi feltételek biztosítására a fekvő- és járóbeteg-ellátás területén. - Az Egészség Évtizedének Johan Béla Programja célkitűzéseinek végrehajtásában közreműködünk a megye lakossága érdekében. - Végrehajtjuk a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás párhuzamosságainak megszüntetése érdekében a szolnoki MÁV-Kórház és Rendelőintézet és a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet közötti feladat átadásról szóló együttműködési megállapodásban foglaltakat. - Együttműködünk a megye településeivel a területi szakellátási egyenlőtlenségek csökkentésért, valamint az egészségmegőrző és fejlesztő program végrehajtása érdekében. - Létrehozzuk a megyei drogambulanciát. - Kapcsolatot tartunk a megyei fekvő- és járóbeteg szakellátás zavartalan és megfelelő szintű biztosítása érdekében a Megyei Orvosi Kamarával, a Megyei Gyógyszerész Kamarával és mindazon civil szervezetekkel, amelyek véleménye elősegíti az ellátás minőségének javítását. - Szorosabb együttműködést alakítunk ki a megye kórházfenntartóival és kórházaival. d.) Szociális ellátások: - A megyei fenntartású szociális intézmények minimumfeltételeinek teljesítése a következő időszaknak is kiemelt feladata. Az előírt szakdolgozói létszám biztosításáról december 31-ig, a tárgyi feltételek biztosításáról december 31-ig kell gondoskodni. A személyi feltételek teljesítése folyamatos, évenként ütemezett létszámfejlesztést indokol. A tárgyi feltételek megteremtése valamennyi érintett intézményben olyan nagyságrendű beruházást igényel, amelyhez központi állami támogatás nélkülözhetetlen. Ennek megfelelően címzett állami támogatás iránti pályázat benyújtása indokolt a jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézmény rekonstrukciós bővítésére. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona már megkezdett felújítását a szociális tárca által indított szociális intézmények rekonstrukciós programja keretében indokolt folytatni. - Meg kell teremteni a hajléktalan személyek bentlakásos intézményi szolgáltatását, valamint az idősgondozásban a demens idősek elhelyezésének feltételeit. - Felülvizsgáljuk a törvényi előírásoknak megfelelően a évben elkészített megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót 2005-ben, illetve a szükséges egyeztetések alapján véleményezzük a 2000 lakos feletti települések által készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat. - Előkészítjük a fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthona címzett támogatással történő férőhely bővítését. - Növelni szükséges a tartós bentlakást nyújtó intézmények férőhelyeit, elsősorban az idősek és pszichiátriai betegek számára. e.) Sportigazgatási feladatok, ifjúságpolitika:

10 - A megyei önkormányzat sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelően támogatjuk a diáksport versenyrendszert, a diáksport tanács működését, a megyei sportági szakszövetségek működését és versenyrendszerét, a megyei társadalmi sportszervezetek működését, a megyei szintű szabadidősport rendezvényeket és az utánpótlás nevelés megyei rendszerét. - Támogatjuk a fogyatékossággal élő személyek szervezett sporteseményeit, számukra a képességeiknek megfelelő versenyrendszer kialakítását, ösztönözzük a fogyatékosokkal foglalkozó megyei intézmények és civil szervezetek összefogását, a megyei parasport szövetség létrehozását. - Beszámolunk december végén a megyei sportkoncepció és a fogyatékosok megyei koncepciója végrehajtásáról és ezt követően az épek és fogyatékosok tekintetében egységes sportkoncepciót alakítunk ki. - Javítjuk a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet működési feltételeit. - A megye települési önkormányzatainál tevékenykedő ifjúsági referensek, ifjúsággal foglalkozó szakemberek rendszeres találkozóját megszervezzük, elősegítjük és koordináljuk az együttgondolkodást, a közös munkát együttműködve a Mobilitás Északalföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával. - Kapcsolatot tartunk az ifjúsági feladatokat ellátó megyei hatókörű intézményekkel, civil szervezetekkel, gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos tevékenységüket segítjük és koordináljuk. f.) Közművelődés, közgyűjtemények: A megyei önkormányzat a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézmények révén közvetlenül, illetve a települési önkormányzatok intézményeinek nyújtott tanácsadással, szolgáltatásokkal közvetve részt vesz a modern információs társadalom által támasztott lakossági, művelődési, információs igények kielégítésében. Hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű csoportok kulturális felzárkóztatásának segítésére és az EU integráció érdekében a felvilágosító tevékenység fokozására (előadások, kiadványok - intézményeken keresztül). Ennek keretében: - Megvalósítjuk a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok által meghatározott megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatokat, erősítjük a kistérségi együttműködést. Megyei és kistérségi szakmai fórumokat rendezünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet szervezésében. - A hagyományos könyvtári szolgáltatási formák mellett előtérbe kerül az informatikai rendszer települési kiépítésének segítése elsősorban képzéssel és elektronikus tartalom-szolgáltatással. Az Európai Információs Pont tevékenységét szélesítjük. - A kistelepülések könyvtári szolgáltatását a megyei könyvtár koordinálásával működő könyvtári ellátó rendszer segíti. Az internet hozzáférést fejlesztjük, átvesszük az Európai Unió munkamódszerét. - A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, hagyományőrző közösségek tevékenységét figyelemmel kísérjük, programjaik megvalósítását segítjük külön figyelemmel az EU felvilágosító programokra. - A megyei múzeumi szervezet hatékony működtetésével biztosítjuk a régészeti leletek feltárását, restaurálását, megóvását és bemutatását. Szorosabb, eredményesebb kapcsolatot alakítunk ki a tagmúzeumoknak helyet adó önkormányzatokkal.

11 között címzett támogatással megvalósítjuk a Szolnoki Galéria és a Dr. Sebestyén körúti múzeumi raktár rekonstrukcióját. A mezőtúri tagmúzeum múzeumépülete elavult, használhatatlan, gondjaik megoldása szükséges (rekonstrukció, illetve új épület vásárlása, építése). - Elvégezzük a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) sz. NKÖM rendelet alapján a megyei múzeumi szervezet szakember- és eszköz ellátottságának fejlesztését. - Folytatjuk a nagy hagyományú nemzetközi, országos, regionális és megyei rendezvények, kulturális programok, fesztiválok, kiállítások megrendezésének segítését. V. Európai integráció, nemzetközi kapcsolatok A közötti időszak Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása szempontjából döntő jelentőségű. Az eredményes integrációs folyamat érdekében számos nagy jelentőségű feladatot kell megoldani a megyében is, melyekben önkormányzatunknak együttműködve az országos és regionális, valamint a kistérségi és helyi szereplőkkel - aktív szerepet kell vállalnia. Részt kell venni az EU-s tagságra történő népszavazás és az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztása lebonyolításában, a közvélemény felkészítésben, az EU-s információk terjesztésében. A csatlakozás után szerepet kell vállalni a csatlakozás következményeinek kezelését segítő programok megvalósításában. Nemzetközi kapcsolataink irányának és tartalmának meghatározásában a továbbiakban még fokozottabban szem előtt kell tartani azt, hogy azok elősegítsék megyénk sikeres európai integrációját. Ennek érdekében a következő feladatok fogalmazhatók meg: - Részvétel a megyei lakosság különböző csoportjainak EU tagsággal kapcsolatos tájékoztatásában az Európai Információs Pont támogatásával és bevonásával, együttműködve a megyei településekkel, civil szervezetekkel és az EU-s tájékoztatásban szerepet játszó más megyei szervezetekkel, intézményekkel. Tájékoztató- képző- és egyéb programok kínálatának biztosítása az Európai Információs Pont, a Megyei Pedagógiai Intézet és a Megyei Művelődési-, Továbbképzési és Sport Intézet részvételével. - Lakossági fórumoldal nyitása és működtetése honlapunkon, ahol a lakosok az őket leginkább érdeklő kérdéseket feltehetik az EU-val kapcsolatban. - Együttműködés az EU Kommunikációs Közalapítvánnyal, a Külügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Hivatallal és egyéb országos szervekkel az EU-csatlakozással összefüggő jelentősebb események, akciók megyei lebonyolításában. - EU támogatással megvalósítható programok kezdeményezése, a megyei önkormányzat által koordinált projektek kidolgozása, menedzselése. Segítségnyújtás a települési önkormányzatoknak, a kistérségi társulásoknak és a megyei intézményeknek az EU-s projektlehetőségek feltárásában és a partnerkeresésben. - A kialakított pályázati figyelő rendszer működtetése, fejlesztése. A friss információk elektronikus úton történő továbbítása az önkormányzatoknak, intézményeknek. - A testvértelepülési kapcsolatok figyelemmel kísérése, az eddigiekhez hasonló segítése, támogatása. Testvérmegyei kapcsolataink révén új testvértelepülési kapcsolatok létesítésének az elősegítése a Testvérvárosi Kapcsolatok Európai Éve lesz. Ez alkalomból testvérvárosi találkozó, szeminárium megrendezése. - A megyei önkormányzat aktív részvételének biztosítása a nemzetközi szervezetekben, európai hálózatokban (Európai Régiók Gyűlése, Duna-Körös-Maros-Tisza Euror-

12 égió, Kárpátok Eurorégio). A bizottsági és a munkacsoportok ülésein szerzett tapasztalatok továbbítása, hasznosítása, az európai partnerkapcsolatok erősítése. - Testvérmegyei és egyéb nemzetközi kapcsolataink ápolása, fejlesztése az EU csatlakozásból következő feladatok eredményes megvalósítása érdekében. Részvétel közös EU-projektekben, az eddigi együttműködések (pl. Leonardo program) folytatása, bővítése. A korábban is kiemelten kezelt ifjúsági, oktatási/képzési, valamint kulturális kapcsolatok folytatása mellett a gazdasági kapcsolatok bővítése az EU piac elvárásai, lehetőségei alapján. Nemzetközi befektetési konferencia szervezése 2004-ben. - Együttműködési lehetőségek keresése az EU csatlakozást Magyarországhoz hasonló induló feltételekkel kezdő országok régióival (ír, spanyol, esetleg portugál), annak érdekében, hogy tapasztalataikat felhasználhassuk a csatlakozás következményeinek kezelésében. - A sok EU-s projekt alapját képező térségi együttműködés erősítése a környező országokkal: cseh, szlovák, szlovén, illetve horvát partnerek keresése, az ilyen irányú települési és intézményi kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezések bátorítása, segítése. - A nemzetközi kapcsolatok keretében megvalósított különböző típusú programok járuljanak hozzá az európai állampolgárság tudatosítása mellett a nemzeti identitás megőrzéséhez, kulturális örökségünk bemutatásához, a régió, a megye, illetve a megyében található kistérségek sajátos értékeinek közvetítéséhez Európa számára. - Kapcsolódás az Európai Unió kezdeményezéseihez, így a Fogyatékosok Nemzetközi Éve 2003-as, a Sport Európai Éve 2004-es, a Testvérvárosi Kapcsolatok Nemzetközi Éve 2005-ös rendezvényeihez. - EU-s szaknyelvi tanfolyamok, EU-val kapcsolatos képzések valamint tanulmányutak kezdeményezése, szervezése a megyei önkormányzat dolgozói és a megyei közgyűlés tagjai számára. VI. A megvalósítás eszközrendszere, a gazdálkodás feltételrendszere 1. A középtávú gazdaságpolitikai program Az önkormányzat gazdasági feltételrendszerét alapvetően meghatározza az ország középtávú gazdaságpolitikai programja, amelynek célja az európai fejlettségi szintekhez történő felzárkózás. E cél elérése olyan teljesítményorientált feltételrendszert igényel, amely takarékos fiskális politikával és óvatos jövedelempolitikával összehangolva csökkenti az államháztartási hiányt. A középtávú gazdaságpolitikai program államháztartásra vonatkozó kihatásai az éves költségvetési törvényben jelennek meg. 2. Költségvetési feltételek Az éves költségvetési törvények és az önkormányzat feladatrendszere alapján évente gondoskodni kell a költségvetési rendelet megalkotásáról. A gazdálkodásban alapvető és fő célkitűzések: a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának biztosítása az intézmények működőképességének biztosítása a pénzügyi forrásokból elsősorban a kötelező feladatok ellátása önként vállalt feladatok a pénzügyi lehetőségektől függően.

13 Az önkormányzat bevételeit alapvetően meghatározzák a központi költségvetési támogatások. Az illetékbevételeknél törekedni kell a beszedések teljességére, a kintlévőségek folyamatos csökkentésére. Az intézményi bevételeknél kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi ellátási díjak, valamint a szolgáltatási díjak beszedésére. A saját forrásokat pályázati pénzeszközökkel szükséges kiegészíteni. A fejlesztési feladatokhoz szükség szerint a hitel felvételével is forrást lehet biztosítani. Az éves költségvetési rendeletekben folyamatosan be kell mutatni az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a többéves feladatok évenkénti kiadásait. A gazdálkodásban biztosítani kell az alábbi alapelvek teljesülését: pénzügyi egyensúly fenntartása közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása a beszámolás teljessége, részletessége, valódisága, áttekinthetősége és nyilvánossága. A kiadásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a bér- és létszámgazdálkodásra, mivel a költségvetés legjelentősebb részét képezik. Fontosságát erősíti, hogy a szakmai törvények minimum előírásai folyamatosan növekvő követelményeket támasztanak. A hatékony pénzgazdálkodás érdekében továbbra is biztosítani kell a házikincstári finanszírozást, a havi pénzellátási tervek készítését, a szállítói állomány figyelemmel kísérését. 3. Vagyongazdálkodás A vagyonnyilvántartások felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell. Az önkormányzati törzsvagyon és egyéb vagyon összhangját és szerkezetét az ellátott feladatok szerint kell értékelni. A feladatellátáshoz és a biztonságos hitelfelvételhez nem szükséges vagyontárgyak egyéb irányú hasznosítását a lehetőségektől függően kell biztosítani. Az egyes vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel csak felhalmozási, felújítási célokat szolgálhat. Az egyes ingatlanok állagától, a szakmai előírásoktól függően szükséges ütemezni a felújítási, rekonstrukciós feladatokat. 4. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzését az Ellenőrzési szabályzat szerint szükséges végezni. Az ellenőrzések során elsősorban értékelni kell: az intézmények vagyonkezelő, vagyonérték-megőrző és -gyarapító tevékenységét a feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát a működés biztonságát, szabályozottságát, a gazdálkodás rendjét, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet. Az ellenőrzés során valamennyi intézményben négyévente biztosítani kell a komplex ellenőrzést. Évente az aktuális kérdéskörökben témavizsgálatokat kell végezni, valamint szükség szerint gondoskodni a cél- és témaellenőrzésekről.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen

SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen SAJTÓANYAG 1 Hozam Klub, 2010. január 26. SZEMBEN AZ ÁRRAL Fejlesztésekkel az elvonások ellen A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ciklusértékelő beszámolója Szolnok, 2010. január 26. A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben