- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül a törvényesség, a szakszerűség, a humánus, szolgáltató típusú lakossági ügyintézés. Az önkormányzati hatáskörök címzettje elsősorban a megyei közgyűlés, amely az önkormányzati rendeletek megalkotása mellett dönt a gazdasági, vagyoni, személyi és kitüntetési ügyekben, elfogadja a szakmai, ágazati koncepciókat, fejlesztési terveket, programokat. A megyei önkormányzat tevékenységében továbbra is kiemelt követelmény: - a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása és az ezt biztosító intézményrendszer működtetése; - a területi szerepkörből adódó szakmai, ágazati, koordinációs feladatok magas színvonalú ellátása; - az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A bizottságoknak továbbra is kiemelt a szerepük a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásában, a saját feladatkörükben javaslatok, vélemények megfogalmazásában től új bizottságok kezdték meg munkájukat. Létrejött az Európai Integrációs és Regionális Bizottság, amely ellátja az Európai Uniós csatlakozással és az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok megyei koordinációját, figyelemmel kíséri a nemzetközi pályázatokat és a regionalizmus kérdéseit. A megyei önkormányzat a civil szervezetekkel történő kapcsolatrendszerét is intézményesíteni kívánta. Ezt szolgálja a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottságának a felállítása. A bizottsági struktúra szélesedésével bővült a megyei tanácsnoki rendszer is, újabb önkormányzati feladatok kaptak önkormányzati felügyeletet. A megyei önkormányzati hivatal elsődleges feladata a tervszerű, törvényes, hatékony testületi működés feltételeinek biztosítása, a közgyűlési tagok testületi és képviselői munkájának segítése. A hivatal biztosítja a tervszerű munkavégzést megalapozó munkatervek, az éves költségvetésben meghatározott szakmai feladatok előkészítését, a testületi ülések megszervezését, az előterjesztések, döntési javaslatok kidolgozását, az önkormányzati rendelet-alkotás koordinálását, a testületi adminisztráció ellátását. A év fontos szakmai-hivatali feladata a hazánk Európai Uniós tagságáról szóló ügydöntő népszavazás előkészítése, lebonyolítása. A bírósági ülnökök megválasztásának előkészítése pedig a közvetlen demokrácia gyakorlati érvényesülését hivatott biztosítani. A Megyei Önkormányzati Hivatal kiemelt feladata a szakszerűség, hatékonyság, törvényesség, a kultúrált, humánus, szolgáltató típusú ügyintézés követelményeinek érvényesítése. Ennek érdekében kívánjuk biztosítani az illetékhivatal megnövelt alapterületen, felújított épületben történő elhelyezését. Ugyancsak folytatni szükséges a Megyeháza felújítását, az irodák komfortosságát növelő klimatizálást.

2 A dologi feltételek javítása mellett szükség van a köztisztviselők szakmai felkészültségének a folyamatos emelésére, javítására. Ehhez elengedhetetlen a képzésük, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. A törvényesség, szakszerűség növelésének célját szolgálja a teljesítménykövetelmények elfogadása, amely elsősorban az illetékhatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának javítását, az ügyirathátralékok megszüntetését, az ügyintézési határidő rövidítését célozza. A feladatok megoldását a hatékonyság, gyorsaság növelésével segíti a hivatal középtávú számítógépes fejlesztési tervének évi befejezése, új koncepció felvázolása. II. Az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztése A megyei önkormányzat kapcsolatrendszere fejlesztésének főbb területei, célkitűzései: - A települési önkormányzatok irányában feladatunk konzultációs fórumok szervezése a térségi jelentőségű problémák megoldásának segítése érdekében, továbbá szakmai, jogi segítségnyújtás és koordináció. A településeket, térségeket érintő közgyűlési döntések előkészítése során széleskörű információadással biztosítjuk a polgármesterek részvételét. A döntéseket az önkormányzat közlönyében közzétesszük. - A megye országgyűlési képviselőit intenzíven be kívánjuk vonni a ciklusprogram célkitűzései megvalósításába. Ennek érdekében felkértük őket a bizottságok munkájában való részvételre. Igényeljük közreműködésüket a megyei érdekek érvényesítésében, folyamatosan információt adunk részükre az önkormányzat munkájáról. - A közrend, közbiztonság helyzetének figyelemmel kísérése érdekében rendszeresen napirendre tűzzük a Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról szóló beszámolót. A megyei önkormányzat anyagilag is támogatja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács, a Megyei Polgárőr Szövetség munkáját. - Kiemelten kezeljük az együttműködést az egyházakkal az oktatás és a szociális ellátás területén. Pályázat kiírása útján támogatjuk az egyházi tulajdonú műemlékek, templomok felújítását. - Figyelemmel kísérjük az idősek, nyugdíjasok helyzetét, illetve a cigány kisebbség körülményeinek javítását, elősegítjük integrációjukat. E cél érdekében a megyei önkormányzat kezdeményezte az Idősügyi Tanács, illetve a Romapolitikai Tanács felállítását. - Továbbfejlesztjük együttműködésünket a megye civil szervezeteivel. A megyei önkormányzat célkitűzéseihez igazodó rendezvényeiket rendszeresen támogatjuk. Segítjük és ösztönözzük a közös pályázati tevékenységet. - Kommunikációs, tájékoztatási tevékenységünket, az önkormányzati munka nyilvánosságát fejlesztjük. Ennek érdekében folyamatosan megújítjuk, tartalmasabbá tesszük a Megyei Önkormányzat honlapját, amely a közgyűlési előterjesztések, ágazati-szakmai koncepciók, programok internetes publikálására is lehetőséget nyújt. III. A megyei önkormányzat megyepolitikájának alapelemei

3 A megye társadalmi-gazdasági helyzetének ismeretében a megyei önkormányzat e választási ciklusra tevékenységében az alábbiakat emeli ki: - a megyei önkormányzat olyan területi önkormányzat, amelynek alapvető általános feladata a megye társadalmi-gazdasági fejlődésének, területfejlesztésének segítése az érdekképviselet, az integráció, a koordináció, az információáramlás és a többletforráshoz jutás eszközeivel, - a megye társadalma és gazdasága elért pozícióinak megőrzését, megvédését, erősítését és fejlesztését a polgárokkal, a társadalmi-gazdasági szervezetekkel, az önkormányzatokkal és azok térségi szerveződéseivel együttműködve, partneri viszonyban kívánja biztosítani. A megyei önkormányzat : - stratégiai elgondolások alapján, előrelátással, továbbra is térségi szemlélettel kíván dolgozni, figyelembe véve a szomszédos megyékkel való együttműködési lehetőségeket; tevékenységében a szakmaiság a meghatározó elem, - intézményeinek működését és vagyonának hasznosítását a megye egészének érdekébe kívánja állítani, - alapvetően szolgáltató tevékenységet folytat, rész vállal a megye-arculat javításában, a megye-tudat erősítésében, az önkormányzatok településfejlesztési tevékenysége segítésében, a vállalkozások és befektetések élénkítésében, a nemzetközi és megyeközi kapcsolatok fenntartásában, - tevékenységével kiemelten kívánja elősegíteni az Európai Uniós csatlakozás megyei felkészülését, majd a tagsággal járó kötelezettségek és kedvezmények megyei érvényesülését, - elősegíti a regionális együttműködés kereteinek kialakítását, - erősíteni kívánja az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, a Tisza-Tavi Térségi Fejlesztési Tanács és a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás adta lehetőségek hasznosítását a vállalkozások és települések megcélzott feladatainak megvalósítása érdekében, - összehangoltabbá és fokozottabbá kívánja tenni tevékenységét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal az Európai Uniós csatlakozásra történő felkészülés és a megnyíló lehetőségek minél szélesebb hasznosítása érdekében. IV. A megyei önkormányzat kiemelt célkitűzései: 1. Térség- és gazdaságfejlesztési célkitűzések a.) Gazdaságfejlesztés A megye gazdaságának a bekövetkezett pozitív irányú változások ellenére nagyobb mértékű a lemaradása az országos átlagtól, amelynek következményeként az ország leghátrányosabb 7 megyéje közé tartozik. A munkanélküliséggel sújtott kistérségekben tartós a probléma, a mezőgazdaság jövedelmezősége továbbra is alacsony. Súlyosbítja a helyzetet az időjárási viszonyok és természeti katasztrófák hatása.

4 A gazdaságfejlesztés eredményesebbé tétele és az Európai Uniós támogatások hatékonyabb felhasználása szükségessé teszi a megyei befektetési és vállalkozásélénkítési megállapodásban foglaltak megvalósításának ösztönzését. Alapvető megyei célként kell meghatározni a munkanélküliség csökkentését, a gazdaság versenyképességének javítását, a nemzeti össztermék megyében előállított arányának növelését és az elmaradott térségek felzárkóztatását, különös tekintettel a Tiszazugra és a Közép-Tiszavidékre. Mindezek érdekében: - alapvető fontosságú a megye térségei és települései elérhetőségének érezhető javítása, különös tekintettel a közúti kapcsolatok fejlesztésére, - kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő ipari parkok fejlesztésére és újak létesítésére, a Kunmadaras és térsége vállalkozási övezet adta lehetőségek hasznosítására, valamint a logisztikai központok hálózatának kialakítására, - a külső befektetések ösztönzésére folytatni kell a határozott megyei marketing tevékenységet, továbbá létre kell hozni egy megyei befektetési irodát, - a kis-és közepes vállalkozások támogatásának rendszerét erőteljessé kell tenni a vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal, a megyei gazdaságfejlesztő Kht-val, a gazdasági kamarákkal és a munkaügyi központtal együttműködve, - a Jászsági főcsatorna megvalósításának előkészítését és megkezdését segíteni kell, - támogatni szükséges az agrárgazdaság versenyképességének javítását és az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztését, - a kistérségi gazdaságfejlesztési programok megvalósítását ösztönözni kell, - a megye szolgáltató tevékenységeihez kapcsolódóan gazdasági jellegű rendezvényeket, kiállításokat, vásárokat kell szervezni. b., Térségfejlesztés Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés szükségessé teszi kistérségi és megyei szinten a területi tervezési tevékenység megújítását, illetve folyamatossá tételét. Erre ösztönöznek a nemzeti szintű tervezési munkák is. Az uniós előcsatlakozási alapok felhasználása érdekében pedig a regionális együttműködés fokozása és a megyei szintű területfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer tevékenységének jobb összehangolása szükséges. Ezen célok elérése érdekében: - a területfejlesztési régióban, annak intézményrendszerében biztosítani kell a megye kellő súlyú szakmai képviseletét, - a területfejlesztési törvény alapján a megyei önkormányzat és a megyei területfejlesztési tanács szoros együttműködésével kell működtetni a területfejlesztési intézményrendszert, - a fejlesztések erőteljesebb összehangolása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a kistérségi fejlesztési irodák felállítására és hatékony működésük feltételeinek biztosítására, - a megye társadalmi-gazdasági és területi helyzetének elemzését, nyomon követését, értékelését folyamatosan kell végezni, ehhez alkalmazni kell a megyei területi információs rendszert,

5 - a megyei területrendezési tervet véglegesíteni kell, ennek megalapozásához a közlekedésfejlesztési koncepciót korszerűsíteni szükséges és a környezetvédelmi programot ki kell dolgozni, - a megyei területfejlesztési koncepciót szükség szerint aktualizálni kell az ágazati fejlesztési programok és a megyei területfejlesztési program figyelembevételével, - a megyei területfejlesztési koncepcióban és az aktualizált megyei stratégiai programban foglaltak megvalósítását elő kell segíteni, - a kistérségi koncepciók és programok készítésének segítése továbbra is kiemelt feladat, - a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Kohéziós Alap Stratégiából adódó megyei feladatok végrehajtását segíteni kell, kiemelt figyelmet fordítva az Európai Uniós források eredményes felhasználására, a projektgenerálási feladatok teljesítésére, - a megye felzárkóztatása érdekében szoros szakmai kapcsolatokat kell kialakítani a regionális fejlesztési szervezetekkel, regionális intézményekkel, - folytatni kell a megye sokirányú kapcsolatrendszerének fenntartását és új együttműködési keret-megállapodások létrehozását ( Tisza-tó, Tiszazug, Szolnok megyei jogú város, szomszéd megyék), - az információs társadalomra való megyei felkészülést, valamint a társadalmi információellátás fejlesztését folytatni kell. c., Infrastruktúra-fejlesztés és környezetvédelem A megye infrastrukturális felzárkóztatását folytatni kell. A megyei önkormányzat továbbra is aktívan részt vesz az infrastruktúra-fejlesztési programok, projektek megalapozásában és végrehajtásuk koordinálásában. Kiemelkedő feladatot jelent a megye közlekedési kapcsolatainak erősítése és a környezetvédelmi problémák kezelése. A közlekedés területén az országos átlagtól való elmaradás, a környezetvédelemnél pedig az eddigi ütemes előrehaladás indokolja, illetve alapozza meg a gyorsütemű fejlődést. Mindkét célkitűzés egyaránt szolgálja a gazdaság élénkítését és az európai integrációt. Az időjárási viszonyok szélsőséges változása miatt kiemelten kell kezelni az árvíz-és belvíz elleni védelmi rendszerek korszerűsítését, fejlesztését és a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak megvalósítását. Konkrét feladatok: Közlekedésfejlesztés területén: - a meglévő fő- és alsóbbrendű úthálózat fokozott karbantartása, rekonstrukciója, - az európai korridorokhoz tartozó vasúti fővonalak megyei szakaszának rekonstrukciója ISPA és Kohéziós Alap támogatással, - a megyét érintő gyorsforgalmi utak megvalósításának érdekében szükséges: = az M4-es autópálya Budapest-Szolnok közötti szakaszának előkészítése olymódon, hogy a Szolnokot északról elkerülő autópályaszakasz és az új Tisza-híd is megvalósulhasson, = az M8-as gyorsforgalmi út Szolnok-M5-ös autópálya közötti szakasza nyomvonalának kijelölése és az M3-Szolnok közötti szakaszának nyomvonalvizsgálata, = az M4-es gyorsforgalmi út megyei (Szolnoktól keletre eső) szakaszának előkészítése, = az M44-es gyorsforgalmi út tervezési munkáinak segítése, - a meglévő főúthálózat kapacitásának bővítése érdekében indokolt: = a Szent István híd rekonstrukciója, = a 4-es számú főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszának befejezése, Törökszentmiklós és Fegyvernek közötti négynyomúsítása, Kisújszállás elkerülő útja

6 kivitelezésének megindítása, a Fegyvernek-Karcag közötti szakasz négysávra bővítésének megkezdése, = a 31-es és 32-es számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának megépítése, = a 44-es számú főút Cserkeszőlőt és Öcsödöt elkerülő szakaszai építésének megkezdése, - az alsóbbrendű úthálózat tervezett elemeinek ütemes megvalósítása, - a kerékpárút-hálózat kiépítésének megkezdése. A környezetvédelem területén: - a térségi szilárd kommunális hulladéklerakó rendszer kialakításának befejezése: a szolnoki és a tiszafüredi térség lerakóinak megépítése ISPA támogatással, a Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács segítségével a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (feldolgozás, hasznosítás, komposztálás), a régi szeméttelepek rekultivációjának megkezdése, - az állati hulladékgyűjtés és -kezelés fejlesztése, - az ivóvízminőség-javítási program folytatása, - a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztése oly módon, hogy a bekapcsolt lakások aránya haladja meg az 50%-ot, a szennyvízleürítő-helyek kialakítása. Az ár- és belvízvédelem terén: - a térségek és települések biztonsága érdekében a fővédvonalak szükséges megerősítésének elvégzése, - a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak előkészítésének és ütemes megvalósításának kiemelt segítése, - a belterületi és külterületi belvízrendezési problémák megoldásának minden eszközzel történő segítése. Az energiagazdálkodás területén: - az önkormányzati intézmények távlati energia-megtakarítási célkitűzéseinek megvalósítása, valamint az energiahatékonyság növelése, alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez. d.) Turizmusfejlesztés: A megye idegenforgalmának fejlesztési célkitűzései megfogalmazódtak és a turizmus koordinációjának non-profit intézményei kialakultak. A kitűzött cél a megye turisztikai versenyképességének javítása marketing szemléletű, fenntartható turizmusfejlesztés segítségével. Általános feladat a megyei adottságok jobb hasznosítása, a meghatározó turisztikai termékek létrehozása, a minőség javítása. Ennek érdekében folytatni és segíteni kell: - az egészségturizmus és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését, - a Tisza-tó és térsége kiemelt üdülőkörzetté fejlesztését, - Szolnok megyei jogú város turisztikai szervezőközponttá alakítását, - a Tiszazug turisztikai fejlesztésének megalapozása, - a vidéki turizmus továbbfejlesztését, - a megyei turizmusmarketing feladatokat,

7 - a non-profit turisztikai szervezetek munkáját, - a megyei és helyi Tourinform tevékenységet, - a megyei turisztikai kiadványok megjelentetését. 2. Humán közszolgáltatások: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és sport, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális intézmények működését. Kiemelt figyelmet fordít az általuk ellátott közszolgáltatások szakmai színvonalának emelésére. Az intézmények átfogó rekonstrukciója, bővítése érdekében folytatja a már eddig is eredményes - címzett támogatások elnyerésére irányuló pályázatok benyújtását. A megyei önkormányzat törvényben meghatározott ágazati feladatainak megfelelően összehangolja, koordinálja a térségi humán közszolgáltatások közül a közoktatást és a szociális szakellátást, szakmailag segíti a települési önkormányzatokat e téren. a.) Közoktatás, szakképzés: A megye gazdasági versenyképességének növelése és a hatékony foglalkoztatás érdekében a megyei önkormányzat segíteni kívánja a tudás gazdasági szerepének növelését a megyében, mely jelenti az oktatás és a szakképzés minőségének javítását, a lakosság iskolázottságának emelését. Az elkövetkező években feladatainkat elsősorban az Európai Uniós csatlakozással, illetve a nemzetközi versenyképesség növelésével kapcsolatos feladatok határozzák meg. A csatlakozás során meghatározó szerep hárul a közoktatásra és a szakképzésre, a felnőttoktatásra és képzésre, valamint a felsőoktatásra. Ezek alapján a közoktatás és a szakképzés területén a következő feladatok fogalmazhatók meg: - A ig szóló, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének teljesítése. - A közoktatás tartalmi modernizációja, a nevelés-oktatás minőségközpontú fejlesztése, különös tekintettel az alapkészségek, kommunikációs készségek fejlesztésére, a gyermekek, tanulók egyéni fejlődését is mérő, értékelő rendszerek, az intézményértékelési, mérési, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, fejlesztése, az oktatásképzés nemzetközi kapcsolatainak bővítése, az Európai Unió közösség új programjaiban (pl. Socrates, Leonardo) való részvétel. - A fogyatékkal élőkről, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról (különös tekintettel a cigány kisebbséghez tartozókra) való fokozottabb gondoskodás, az autista gyermekek/tanulók ellátásának biztosítása. A hátrányos helyzetű, jó képességű, valamint a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók közép- és felsőfokú képzésének segítése, különös tekintettel a társadalmi mobilitás erősítésére és a cigánytanulók társadalmi integrációját elősegítő intézkedésekre, juttatásokra. - A középiskolai oktatás kiterjesztése, a szakképzés koordinációja, a közoktatási és szakképzési törvények és a követő jogszabályok módosításából adódó oktatáspolitikai, oktatásszervezési és intézmény-fenntartási feladatok végrehajtása. - A megye pedagógiai szakszolgálati ellátó rendszerének teljes körű tartalmi és strukturális kialakítása, - A megyei fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában az eszköz- és felszerelési jegyzéknek való megfelelés teljesítése. Címzett támogatás igénybevételének pályázása a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon szükségessé váló rekonstrukciójához. Címzett támogatás felhasználásával a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti rekonstrukciójának és tornaterem építésének megvalósítása. A kisújszállási Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon kollégiumi részének, a jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedel-

8 mi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium régi épületeinek felújítása. A kétszintű érettségi vizsga 2005-től várható bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása. A megyei fenntartású oktatási intézmények pedagógiai programjainak felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályok esetleges változásainak figyelembevételével. - A megyei és kistérségi gazdaságfejlesztési és szakképzési programok összehangolása. - A versenyképesség növelése érdekében biztosítani kell a szakképzési a felnőttképzési és az átképzési lehetőségeket. - Lehetőséget kell teremteni a gyengébb képességű, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának, a pályaorientációnak, a szakmai alapozásnak, a szakképzésnek. - A szakképzésben a minőségbiztosítás bevezetésével a gazdaság által igényelt, rugalmasan alkalmazkodni képes szakképzés kialakítása. - A szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. - Az intézményi tanműhelyek és az üzemi gyakorlóhelyek közötti összehangolt, egymást kiegészítő oktatás megteremtése. - Kiemelt szerepet biztosítani a szakképző intézményekben az idegen nyelvi és az informatikai képzésnek. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egyes fordulóiban a települési önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás szerint törekszünk a pályázati rendszer alapvetéseinek a lehető legteljesebb érvényre juttatására. - A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíj rendszer keretében támogatott megyei hallgatóknak évenként megszervezett találkozók keretében tájékoztatást adunk a megyében zajló gazdasági és társadalmi folyamatokról, a jövőjüket érintő kérdésekről elősegítve, hogy minél többen lakóhelyeik, megyéjük előrehaladását gazdagítsák tudásukkal. b.) Gyermek- és ifjúságvédelem: - Elkészítjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátása fejlesztésének középtávú tervét ( ). - A területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézeten keresztül folyamatosan gondoskodunk a nevelőszülők szakmai továbbképzéséről. - Folytatjuk a lakásotthonok kialakítását a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon imbecil gyermekei számára, speciális gyermekotthonokat hozunk létre Kisújszálláson és Szolnokon. - Javítjuk a befogadó otthon működésének szakmai feltételeit, szorgalmazzuk a differenciált elhelyezési körülmények megteremtését. - Ütemezve eleget teszünk a évi IX. törvénnyel és a I. törvénnyel módosított gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott minimumfeltételeknek, melyek teljesítési határideje december A szakellátás középtávú tervében megfogalmazottak szerint megőrizve továbbfejlesztjük a gyermekvédelem eddig elért eredményeit, biztosítjuk az intézmények működtetésének pénzügyi feltételeit, a határozatlan idejű (végleges) működési engedélyek kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - A gyermekvédelmi szakellátás feladata, hogy az ellátást igénybe vevők olyan kompetenciákkal hagyják el a rendszert, amely lehetővé teszi számukra a társadalomba történő integrálódást, a munkaerő-piacon való aktív részvételt. Elősegítjük családi életre való képességüket és lakáshoz jutásukat.

9 c.) Egészségügy: - A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet évekre készült szakmai fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtását segítjük. Pályázatot nyújtunk be a rekonstrukció II/B. ütemére ágyas Kardiológiai Centrumot és 80 ágyas Megyei Stroke Központot hozunk létre. - Törekszünk a végleges működési engedélyek megszerzésének feltételét jelentő személyi és tárgyi feltételek biztosítására a fekvő- és járóbeteg-ellátás területén. - Az Egészség Évtizedének Johan Béla Programja célkitűzéseinek végrehajtásában közreműködünk a megye lakossága érdekében. - Végrehajtjuk a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás párhuzamosságainak megszüntetése érdekében a szolnoki MÁV-Kórház és Rendelőintézet és a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet közötti feladat átadásról szóló együttműködési megállapodásban foglaltakat. - Együttműködünk a megye településeivel a területi szakellátási egyenlőtlenségek csökkentésért, valamint az egészségmegőrző és fejlesztő program végrehajtása érdekében. - Létrehozzuk a megyei drogambulanciát. - Kapcsolatot tartunk a megyei fekvő- és járóbeteg szakellátás zavartalan és megfelelő szintű biztosítása érdekében a Megyei Orvosi Kamarával, a Megyei Gyógyszerész Kamarával és mindazon civil szervezetekkel, amelyek véleménye elősegíti az ellátás minőségének javítását. - Szorosabb együttműködést alakítunk ki a megye kórházfenntartóival és kórházaival. d.) Szociális ellátások: - A megyei fenntartású szociális intézmények minimumfeltételeinek teljesítése a következő időszaknak is kiemelt feladata. Az előírt szakdolgozói létszám biztosításáról december 31-ig, a tárgyi feltételek biztosításáról december 31-ig kell gondoskodni. A személyi feltételek teljesítése folyamatos, évenként ütemezett létszámfejlesztést indokol. A tárgyi feltételek megteremtése valamennyi érintett intézményben olyan nagyságrendű beruházást igényel, amelyhez központi állami támogatás nélkülözhetetlen. Ennek megfelelően címzett állami támogatás iránti pályázat benyújtása indokolt a jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézmény rekonstrukciós bővítésére. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona már megkezdett felújítását a szociális tárca által indított szociális intézmények rekonstrukciós programja keretében indokolt folytatni. - Meg kell teremteni a hajléktalan személyek bentlakásos intézményi szolgáltatását, valamint az idősgondozásban a demens idősek elhelyezésének feltételeit. - Felülvizsgáljuk a törvényi előírásoknak megfelelően a évben elkészített megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót 2005-ben, illetve a szükséges egyeztetések alapján véleményezzük a 2000 lakos feletti települések által készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat. - Előkészítjük a fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthona címzett támogatással történő férőhely bővítését. - Növelni szükséges a tartós bentlakást nyújtó intézmények férőhelyeit, elsősorban az idősek és pszichiátriai betegek számára. e.) Sportigazgatási feladatok, ifjúságpolitika:

10 - A megyei önkormányzat sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelően támogatjuk a diáksport versenyrendszert, a diáksport tanács működését, a megyei sportági szakszövetségek működését és versenyrendszerét, a megyei társadalmi sportszervezetek működését, a megyei szintű szabadidősport rendezvényeket és az utánpótlás nevelés megyei rendszerét. - Támogatjuk a fogyatékossággal élő személyek szervezett sporteseményeit, számukra a képességeiknek megfelelő versenyrendszer kialakítását, ösztönözzük a fogyatékosokkal foglalkozó megyei intézmények és civil szervezetek összefogását, a megyei parasport szövetség létrehozását. - Beszámolunk december végén a megyei sportkoncepció és a fogyatékosok megyei koncepciója végrehajtásáról és ezt követően az épek és fogyatékosok tekintetében egységes sportkoncepciót alakítunk ki. - Javítjuk a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet működési feltételeit. - A megye települési önkormányzatainál tevékenykedő ifjúsági referensek, ifjúsággal foglalkozó szakemberek rendszeres találkozóját megszervezzük, elősegítjük és koordináljuk az együttgondolkodást, a közös munkát együttműködve a Mobilitás Északalföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával. - Kapcsolatot tartunk az ifjúsági feladatokat ellátó megyei hatókörű intézményekkel, civil szervezetekkel, gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos tevékenységüket segítjük és koordináljuk. f.) Közművelődés, közgyűjtemények: A megyei önkormányzat a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézmények révén közvetlenül, illetve a települési önkormányzatok intézményeinek nyújtott tanácsadással, szolgáltatásokkal közvetve részt vesz a modern információs társadalom által támasztott lakossági, művelődési, információs igények kielégítésében. Hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű csoportok kulturális felzárkóztatásának segítésére és az EU integráció érdekében a felvilágosító tevékenység fokozására (előadások, kiadványok - intézményeken keresztül). Ennek keretében: - Megvalósítjuk a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok által meghatározott megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatokat, erősítjük a kistérségi együttműködést. Megyei és kistérségi szakmai fórumokat rendezünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet szervezésében. - A hagyományos könyvtári szolgáltatási formák mellett előtérbe kerül az informatikai rendszer települési kiépítésének segítése elsősorban képzéssel és elektronikus tartalom-szolgáltatással. Az Európai Információs Pont tevékenységét szélesítjük. - A kistelepülések könyvtári szolgáltatását a megyei könyvtár koordinálásával működő könyvtári ellátó rendszer segíti. Az internet hozzáférést fejlesztjük, átvesszük az Európai Unió munkamódszerét. - A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, hagyományőrző közösségek tevékenységét figyelemmel kísérjük, programjaik megvalósítását segítjük külön figyelemmel az EU felvilágosító programokra. - A megyei múzeumi szervezet hatékony működtetésével biztosítjuk a régészeti leletek feltárását, restaurálását, megóvását és bemutatását. Szorosabb, eredményesebb kapcsolatot alakítunk ki a tagmúzeumoknak helyet adó önkormányzatokkal.

11 között címzett támogatással megvalósítjuk a Szolnoki Galéria és a Dr. Sebestyén körúti múzeumi raktár rekonstrukcióját. A mezőtúri tagmúzeum múzeumépülete elavult, használhatatlan, gondjaik megoldása szükséges (rekonstrukció, illetve új épület vásárlása, építése). - Elvégezzük a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) sz. NKÖM rendelet alapján a megyei múzeumi szervezet szakember- és eszköz ellátottságának fejlesztését. - Folytatjuk a nagy hagyományú nemzetközi, országos, regionális és megyei rendezvények, kulturális programok, fesztiválok, kiállítások megrendezésének segítését. V. Európai integráció, nemzetközi kapcsolatok A közötti időszak Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása szempontjából döntő jelentőségű. Az eredményes integrációs folyamat érdekében számos nagy jelentőségű feladatot kell megoldani a megyében is, melyekben önkormányzatunknak együttműködve az országos és regionális, valamint a kistérségi és helyi szereplőkkel - aktív szerepet kell vállalnia. Részt kell venni az EU-s tagságra történő népszavazás és az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztása lebonyolításában, a közvélemény felkészítésben, az EU-s információk terjesztésében. A csatlakozás után szerepet kell vállalni a csatlakozás következményeinek kezelését segítő programok megvalósításában. Nemzetközi kapcsolataink irányának és tartalmának meghatározásában a továbbiakban még fokozottabban szem előtt kell tartani azt, hogy azok elősegítsék megyénk sikeres európai integrációját. Ennek érdekében a következő feladatok fogalmazhatók meg: - Részvétel a megyei lakosság különböző csoportjainak EU tagsággal kapcsolatos tájékoztatásában az Európai Információs Pont támogatásával és bevonásával, együttműködve a megyei településekkel, civil szervezetekkel és az EU-s tájékoztatásban szerepet játszó más megyei szervezetekkel, intézményekkel. Tájékoztató- képző- és egyéb programok kínálatának biztosítása az Európai Információs Pont, a Megyei Pedagógiai Intézet és a Megyei Művelődési-, Továbbképzési és Sport Intézet részvételével. - Lakossági fórumoldal nyitása és működtetése honlapunkon, ahol a lakosok az őket leginkább érdeklő kérdéseket feltehetik az EU-val kapcsolatban. - Együttműködés az EU Kommunikációs Közalapítvánnyal, a Külügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Hivatallal és egyéb országos szervekkel az EU-csatlakozással összefüggő jelentősebb események, akciók megyei lebonyolításában. - EU támogatással megvalósítható programok kezdeményezése, a megyei önkormányzat által koordinált projektek kidolgozása, menedzselése. Segítségnyújtás a települési önkormányzatoknak, a kistérségi társulásoknak és a megyei intézményeknek az EU-s projektlehetőségek feltárásában és a partnerkeresésben. - A kialakított pályázati figyelő rendszer működtetése, fejlesztése. A friss információk elektronikus úton történő továbbítása az önkormányzatoknak, intézményeknek. - A testvértelepülési kapcsolatok figyelemmel kísérése, az eddigiekhez hasonló segítése, támogatása. Testvérmegyei kapcsolataink révén új testvértelepülési kapcsolatok létesítésének az elősegítése a Testvérvárosi Kapcsolatok Európai Éve lesz. Ez alkalomból testvérvárosi találkozó, szeminárium megrendezése. - A megyei önkormányzat aktív részvételének biztosítása a nemzetközi szervezetekben, európai hálózatokban (Európai Régiók Gyűlése, Duna-Körös-Maros-Tisza Euror-

12 égió, Kárpátok Eurorégio). A bizottsági és a munkacsoportok ülésein szerzett tapasztalatok továbbítása, hasznosítása, az európai partnerkapcsolatok erősítése. - Testvérmegyei és egyéb nemzetközi kapcsolataink ápolása, fejlesztése az EU csatlakozásból következő feladatok eredményes megvalósítása érdekében. Részvétel közös EU-projektekben, az eddigi együttműködések (pl. Leonardo program) folytatása, bővítése. A korábban is kiemelten kezelt ifjúsági, oktatási/képzési, valamint kulturális kapcsolatok folytatása mellett a gazdasági kapcsolatok bővítése az EU piac elvárásai, lehetőségei alapján. Nemzetközi befektetési konferencia szervezése 2004-ben. - Együttműködési lehetőségek keresése az EU csatlakozást Magyarországhoz hasonló induló feltételekkel kezdő országok régióival (ír, spanyol, esetleg portugál), annak érdekében, hogy tapasztalataikat felhasználhassuk a csatlakozás következményeinek kezelésében. - A sok EU-s projekt alapját képező térségi együttműködés erősítése a környező országokkal: cseh, szlovák, szlovén, illetve horvát partnerek keresése, az ilyen irányú települési és intézményi kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezések bátorítása, segítése. - A nemzetközi kapcsolatok keretében megvalósított különböző típusú programok járuljanak hozzá az európai állampolgárság tudatosítása mellett a nemzeti identitás megőrzéséhez, kulturális örökségünk bemutatásához, a régió, a megye, illetve a megyében található kistérségek sajátos értékeinek közvetítéséhez Európa számára. - Kapcsolódás az Európai Unió kezdeményezéseihez, így a Fogyatékosok Nemzetközi Éve 2003-as, a Sport Európai Éve 2004-es, a Testvérvárosi Kapcsolatok Nemzetközi Éve 2005-ös rendezvényeihez. - EU-s szaknyelvi tanfolyamok, EU-val kapcsolatos képzések valamint tanulmányutak kezdeményezése, szervezése a megyei önkormányzat dolgozói és a megyei közgyűlés tagjai számára. VI. A megvalósítás eszközrendszere, a gazdálkodás feltételrendszere 1. A középtávú gazdaságpolitikai program Az önkormányzat gazdasági feltételrendszerét alapvetően meghatározza az ország középtávú gazdaságpolitikai programja, amelynek célja az európai fejlettségi szintekhez történő felzárkózás. E cél elérése olyan teljesítményorientált feltételrendszert igényel, amely takarékos fiskális politikával és óvatos jövedelempolitikával összehangolva csökkenti az államháztartási hiányt. A középtávú gazdaságpolitikai program államháztartásra vonatkozó kihatásai az éves költségvetési törvényben jelennek meg. 2. Költségvetési feltételek Az éves költségvetési törvények és az önkormányzat feladatrendszere alapján évente gondoskodni kell a költségvetési rendelet megalkotásáról. A gazdálkodásban alapvető és fő célkitűzések: a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának biztosítása az intézmények működőképességének biztosítása a pénzügyi forrásokból elsősorban a kötelező feladatok ellátása önként vállalt feladatok a pénzügyi lehetőségektől függően.

13 Az önkormányzat bevételeit alapvetően meghatározzák a központi költségvetési támogatások. Az illetékbevételeknél törekedni kell a beszedések teljességére, a kintlévőségek folyamatos csökkentésére. Az intézményi bevételeknél kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi ellátási díjak, valamint a szolgáltatási díjak beszedésére. A saját forrásokat pályázati pénzeszközökkel szükséges kiegészíteni. A fejlesztési feladatokhoz szükség szerint a hitel felvételével is forrást lehet biztosítani. Az éves költségvetési rendeletekben folyamatosan be kell mutatni az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a többéves feladatok évenkénti kiadásait. A gazdálkodásban biztosítani kell az alábbi alapelvek teljesülését: pénzügyi egyensúly fenntartása közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása a beszámolás teljessége, részletessége, valódisága, áttekinthetősége és nyilvánossága. A kiadásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a bér- és létszámgazdálkodásra, mivel a költségvetés legjelentősebb részét képezik. Fontosságát erősíti, hogy a szakmai törvények minimum előírásai folyamatosan növekvő követelményeket támasztanak. A hatékony pénzgazdálkodás érdekében továbbra is biztosítani kell a házikincstári finanszírozást, a havi pénzellátási tervek készítését, a szállítói állomány figyelemmel kísérését. 3. Vagyongazdálkodás A vagyonnyilvántartások felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell. Az önkormányzati törzsvagyon és egyéb vagyon összhangját és szerkezetét az ellátott feladatok szerint kell értékelni. A feladatellátáshoz és a biztonságos hitelfelvételhez nem szükséges vagyontárgyak egyéb irányú hasznosítását a lehetőségektől függően kell biztosítani. Az egyes vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel csak felhalmozási, felújítási célokat szolgálhat. Az egyes ingatlanok állagától, a szakmai előírásoktól függően szükséges ütemezni a felújítási, rekonstrukciós feladatokat. 4. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzését az Ellenőrzési szabályzat szerint szükséges végezni. Az ellenőrzések során elsősorban értékelni kell: az intézmények vagyonkezelő, vagyonérték-megőrző és -gyarapító tevékenységét a feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát a működés biztonságát, szabályozottságát, a gazdálkodás rendjét, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet. Az ellenőrzés során valamennyi intézményben négyévente biztosítani kell a komplex ellenőrzést. Évente az aktuális kérdéskörökben témavizsgálatokat kell végezni, valamint szükség szerint gondoskodni a cél- és témaellenőrzésekről.

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben