- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése."

Átírás

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül a törvényesség, a szakszerűség, a humánus, szolgáltató típusú lakossági ügyintézés. Az önkormányzati hatáskörök címzettje elsősorban a megyei közgyűlés, amely az önkormányzati rendeletek megalkotása mellett dönt a gazdasági, vagyoni, személyi és kitüntetési ügyekben, elfogadja a szakmai, ágazati koncepciókat, fejlesztési terveket, programokat. A megyei önkormányzat tevékenységében továbbra is kiemelt követelmény: - a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátása és az ezt biztosító intézményrendszer működtetése; - a területi szerepkörből adódó szakmai, ágazati, koordinációs feladatok magas színvonalú ellátása; - az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A bizottságoknak továbbra is kiemelt a szerepük a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásában, a saját feladatkörükben javaslatok, vélemények megfogalmazásában től új bizottságok kezdték meg munkájukat. Létrejött az Európai Integrációs és Regionális Bizottság, amely ellátja az Európai Uniós csatlakozással és az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok megyei koordinációját, figyelemmel kíséri a nemzetközi pályázatokat és a regionalizmus kérdéseit. A megyei önkormányzat a civil szervezetekkel történő kapcsolatrendszerét is intézményesíteni kívánta. Ezt szolgálja a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Bizottságának a felállítása. A bizottsági struktúra szélesedésével bővült a megyei tanácsnoki rendszer is, újabb önkormányzati feladatok kaptak önkormányzati felügyeletet. A megyei önkormányzati hivatal elsődleges feladata a tervszerű, törvényes, hatékony testületi működés feltételeinek biztosítása, a közgyűlési tagok testületi és képviselői munkájának segítése. A hivatal biztosítja a tervszerű munkavégzést megalapozó munkatervek, az éves költségvetésben meghatározott szakmai feladatok előkészítését, a testületi ülések megszervezését, az előterjesztések, döntési javaslatok kidolgozását, az önkormányzati rendelet-alkotás koordinálását, a testületi adminisztráció ellátását. A év fontos szakmai-hivatali feladata a hazánk Európai Uniós tagságáról szóló ügydöntő népszavazás előkészítése, lebonyolítása. A bírósági ülnökök megválasztásának előkészítése pedig a közvetlen demokrácia gyakorlati érvényesülését hivatott biztosítani. A Megyei Önkormányzati Hivatal kiemelt feladata a szakszerűség, hatékonyság, törvényesség, a kultúrált, humánus, szolgáltató típusú ügyintézés követelményeinek érvényesítése. Ennek érdekében kívánjuk biztosítani az illetékhivatal megnövelt alapterületen, felújított épületben történő elhelyezését. Ugyancsak folytatni szükséges a Megyeháza felújítását, az irodák komfortosságát növelő klimatizálást.

2 A dologi feltételek javítása mellett szükség van a köztisztviselők szakmai felkészültségének a folyamatos emelésére, javítására. Ehhez elengedhetetlen a képzésük, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. A törvényesség, szakszerűség növelésének célját szolgálja a teljesítménykövetelmények elfogadása, amely elsősorban az illetékhatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának javítását, az ügyirathátralékok megszüntetését, az ügyintézési határidő rövidítését célozza. A feladatok megoldását a hatékonyság, gyorsaság növelésével segíti a hivatal középtávú számítógépes fejlesztési tervének évi befejezése, új koncepció felvázolása. II. Az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztése A megyei önkormányzat kapcsolatrendszere fejlesztésének főbb területei, célkitűzései: - A települési önkormányzatok irányában feladatunk konzultációs fórumok szervezése a térségi jelentőségű problémák megoldásának segítése érdekében, továbbá szakmai, jogi segítségnyújtás és koordináció. A településeket, térségeket érintő közgyűlési döntések előkészítése során széleskörű információadással biztosítjuk a polgármesterek részvételét. A döntéseket az önkormányzat közlönyében közzétesszük. - A megye országgyűlési képviselőit intenzíven be kívánjuk vonni a ciklusprogram célkitűzései megvalósításába. Ennek érdekében felkértük őket a bizottságok munkájában való részvételre. Igényeljük közreműködésüket a megyei érdekek érvényesítésében, folyamatosan információt adunk részükre az önkormányzat munkájáról. - A közrend, közbiztonság helyzetének figyelemmel kísérése érdekében rendszeresen napirendre tűzzük a Megyei Rendőr-főkapitányság munkájáról szóló beszámolót. A megyei önkormányzat anyagilag is támogatja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács, a Megyei Polgárőr Szövetség munkáját. - Kiemelten kezeljük az együttműködést az egyházakkal az oktatás és a szociális ellátás területén. Pályázat kiírása útján támogatjuk az egyházi tulajdonú műemlékek, templomok felújítását. - Figyelemmel kísérjük az idősek, nyugdíjasok helyzetét, illetve a cigány kisebbség körülményeinek javítását, elősegítjük integrációjukat. E cél érdekében a megyei önkormányzat kezdeményezte az Idősügyi Tanács, illetve a Romapolitikai Tanács felállítását. - Továbbfejlesztjük együttműködésünket a megye civil szervezeteivel. A megyei önkormányzat célkitűzéseihez igazodó rendezvényeiket rendszeresen támogatjuk. Segítjük és ösztönözzük a közös pályázati tevékenységet. - Kommunikációs, tájékoztatási tevékenységünket, az önkormányzati munka nyilvánosságát fejlesztjük. Ennek érdekében folyamatosan megújítjuk, tartalmasabbá tesszük a Megyei Önkormányzat honlapját, amely a közgyűlési előterjesztések, ágazati-szakmai koncepciók, programok internetes publikálására is lehetőséget nyújt. III. A megyei önkormányzat megyepolitikájának alapelemei

3 A megye társadalmi-gazdasági helyzetének ismeretében a megyei önkormányzat e választási ciklusra tevékenységében az alábbiakat emeli ki: - a megyei önkormányzat olyan területi önkormányzat, amelynek alapvető általános feladata a megye társadalmi-gazdasági fejlődésének, területfejlesztésének segítése az érdekképviselet, az integráció, a koordináció, az információáramlás és a többletforráshoz jutás eszközeivel, - a megye társadalma és gazdasága elért pozícióinak megőrzését, megvédését, erősítését és fejlesztését a polgárokkal, a társadalmi-gazdasági szervezetekkel, az önkormányzatokkal és azok térségi szerveződéseivel együttműködve, partneri viszonyban kívánja biztosítani. A megyei önkormányzat : - stratégiai elgondolások alapján, előrelátással, továbbra is térségi szemlélettel kíván dolgozni, figyelembe véve a szomszédos megyékkel való együttműködési lehetőségeket; tevékenységében a szakmaiság a meghatározó elem, - intézményeinek működését és vagyonának hasznosítását a megye egészének érdekébe kívánja állítani, - alapvetően szolgáltató tevékenységet folytat, rész vállal a megye-arculat javításában, a megye-tudat erősítésében, az önkormányzatok településfejlesztési tevékenysége segítésében, a vállalkozások és befektetések élénkítésében, a nemzetközi és megyeközi kapcsolatok fenntartásában, - tevékenységével kiemelten kívánja elősegíteni az Európai Uniós csatlakozás megyei felkészülését, majd a tagsággal járó kötelezettségek és kedvezmények megyei érvényesülését, - elősegíti a regionális együttműködés kereteinek kialakítását, - erősíteni kívánja az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, a Tisza-Tavi Térségi Fejlesztési Tanács és a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás adta lehetőségek hasznosítását a vállalkozások és települések megcélzott feladatainak megvalósítása érdekében, - összehangoltabbá és fokozottabbá kívánja tenni tevékenységét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanáccsal az Európai Uniós csatlakozásra történő felkészülés és a megnyíló lehetőségek minél szélesebb hasznosítása érdekében. IV. A megyei önkormányzat kiemelt célkitűzései: 1. Térség- és gazdaságfejlesztési célkitűzések a.) Gazdaságfejlesztés A megye gazdaságának a bekövetkezett pozitív irányú változások ellenére nagyobb mértékű a lemaradása az országos átlagtól, amelynek következményeként az ország leghátrányosabb 7 megyéje közé tartozik. A munkanélküliséggel sújtott kistérségekben tartós a probléma, a mezőgazdaság jövedelmezősége továbbra is alacsony. Súlyosbítja a helyzetet az időjárási viszonyok és természeti katasztrófák hatása.

4 A gazdaságfejlesztés eredményesebbé tétele és az Európai Uniós támogatások hatékonyabb felhasználása szükségessé teszi a megyei befektetési és vállalkozásélénkítési megállapodásban foglaltak megvalósításának ösztönzését. Alapvető megyei célként kell meghatározni a munkanélküliség csökkentését, a gazdaság versenyképességének javítását, a nemzeti össztermék megyében előállított arányának növelését és az elmaradott térségek felzárkóztatását, különös tekintettel a Tiszazugra és a Közép-Tiszavidékre. Mindezek érdekében: - alapvető fontosságú a megye térségei és települései elérhetőségének érezhető javítása, különös tekintettel a közúti kapcsolatok fejlesztésére, - kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő ipari parkok fejlesztésére és újak létesítésére, a Kunmadaras és térsége vállalkozási övezet adta lehetőségek hasznosítására, valamint a logisztikai központok hálózatának kialakítására, - a külső befektetések ösztönzésére folytatni kell a határozott megyei marketing tevékenységet, továbbá létre kell hozni egy megyei befektetési irodát, - a kis-és közepes vállalkozások támogatásának rendszerét erőteljessé kell tenni a vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal, a megyei gazdaságfejlesztő Kht-val, a gazdasági kamarákkal és a munkaügyi központtal együttműködve, - a Jászsági főcsatorna megvalósításának előkészítését és megkezdését segíteni kell, - támogatni szükséges az agrárgazdaság versenyképességének javítását és az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztését, - a kistérségi gazdaságfejlesztési programok megvalósítását ösztönözni kell, - a megye szolgáltató tevékenységeihez kapcsolódóan gazdasági jellegű rendezvényeket, kiállításokat, vásárokat kell szervezni. b., Térségfejlesztés Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés szükségessé teszi kistérségi és megyei szinten a területi tervezési tevékenység megújítását, illetve folyamatossá tételét. Erre ösztönöznek a nemzeti szintű tervezési munkák is. Az uniós előcsatlakozási alapok felhasználása érdekében pedig a regionális együttműködés fokozása és a megyei szintű területfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer tevékenységének jobb összehangolása szükséges. Ezen célok elérése érdekében: - a területfejlesztési régióban, annak intézményrendszerében biztosítani kell a megye kellő súlyú szakmai képviseletét, - a területfejlesztési törvény alapján a megyei önkormányzat és a megyei területfejlesztési tanács szoros együttműködésével kell működtetni a területfejlesztési intézményrendszert, - a fejlesztések erőteljesebb összehangolása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a kistérségi fejlesztési irodák felállítására és hatékony működésük feltételeinek biztosítására, - a megye társadalmi-gazdasági és területi helyzetének elemzését, nyomon követését, értékelését folyamatosan kell végezni, ehhez alkalmazni kell a megyei területi információs rendszert,

5 - a megyei területrendezési tervet véglegesíteni kell, ennek megalapozásához a közlekedésfejlesztési koncepciót korszerűsíteni szükséges és a környezetvédelmi programot ki kell dolgozni, - a megyei területfejlesztési koncepciót szükség szerint aktualizálni kell az ágazati fejlesztési programok és a megyei területfejlesztési program figyelembevételével, - a megyei területfejlesztési koncepcióban és az aktualizált megyei stratégiai programban foglaltak megvalósítását elő kell segíteni, - a kistérségi koncepciók és programok készítésének segítése továbbra is kiemelt feladat, - a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Kohéziós Alap Stratégiából adódó megyei feladatok végrehajtását segíteni kell, kiemelt figyelmet fordítva az Európai Uniós források eredményes felhasználására, a projektgenerálási feladatok teljesítésére, - a megye felzárkóztatása érdekében szoros szakmai kapcsolatokat kell kialakítani a regionális fejlesztési szervezetekkel, regionális intézményekkel, - folytatni kell a megye sokirányú kapcsolatrendszerének fenntartását és új együttműködési keret-megállapodások létrehozását ( Tisza-tó, Tiszazug, Szolnok megyei jogú város, szomszéd megyék), - az információs társadalomra való megyei felkészülést, valamint a társadalmi információellátás fejlesztését folytatni kell. c., Infrastruktúra-fejlesztés és környezetvédelem A megye infrastrukturális felzárkóztatását folytatni kell. A megyei önkormányzat továbbra is aktívan részt vesz az infrastruktúra-fejlesztési programok, projektek megalapozásában és végrehajtásuk koordinálásában. Kiemelkedő feladatot jelent a megye közlekedési kapcsolatainak erősítése és a környezetvédelmi problémák kezelése. A közlekedés területén az országos átlagtól való elmaradás, a környezetvédelemnél pedig az eddigi ütemes előrehaladás indokolja, illetve alapozza meg a gyorsütemű fejlődést. Mindkét célkitűzés egyaránt szolgálja a gazdaság élénkítését és az európai integrációt. Az időjárási viszonyok szélsőséges változása miatt kiemelten kell kezelni az árvíz-és belvíz elleni védelmi rendszerek korszerűsítését, fejlesztését és a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak megvalósítását. Konkrét feladatok: Közlekedésfejlesztés területén: - a meglévő fő- és alsóbbrendű úthálózat fokozott karbantartása, rekonstrukciója, - az európai korridorokhoz tartozó vasúti fővonalak megyei szakaszának rekonstrukciója ISPA és Kohéziós Alap támogatással, - a megyét érintő gyorsforgalmi utak megvalósításának érdekében szükséges: = az M4-es autópálya Budapest-Szolnok közötti szakaszának előkészítése olymódon, hogy a Szolnokot északról elkerülő autópályaszakasz és az új Tisza-híd is megvalósulhasson, = az M8-as gyorsforgalmi út Szolnok-M5-ös autópálya közötti szakasza nyomvonalának kijelölése és az M3-Szolnok közötti szakaszának nyomvonalvizsgálata, = az M4-es gyorsforgalmi út megyei (Szolnoktól keletre eső) szakaszának előkészítése, = az M44-es gyorsforgalmi út tervezési munkáinak segítése, - a meglévő főúthálózat kapacitásának bővítése érdekében indokolt: = a Szent István híd rekonstrukciója, = a 4-es számú főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszának befejezése, Törökszentmiklós és Fegyvernek közötti négynyomúsítása, Kisújszállás elkerülő útja

6 kivitelezésének megindítása, a Fegyvernek-Karcag közötti szakasz négysávra bővítésének megkezdése, = a 31-es és 32-es számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának megépítése, = a 44-es számú főút Cserkeszőlőt és Öcsödöt elkerülő szakaszai építésének megkezdése, - az alsóbbrendű úthálózat tervezett elemeinek ütemes megvalósítása, - a kerékpárút-hálózat kiépítésének megkezdése. A környezetvédelem területén: - a térségi szilárd kommunális hulladéklerakó rendszer kialakításának befejezése: a szolnoki és a tiszafüredi térség lerakóinak megépítése ISPA támogatással, a Megyei Hulladékgazdálkodási Programtanács segítségével a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (feldolgozás, hasznosítás, komposztálás), a régi szeméttelepek rekultivációjának megkezdése, - az állati hulladékgyűjtés és -kezelés fejlesztése, - az ivóvízminőség-javítási program folytatása, - a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztése oly módon, hogy a bekapcsolt lakások aránya haladja meg az 50%-ot, a szennyvízleürítő-helyek kialakítása. Az ár- és belvízvédelem terén: - a térségek és települések biztonsága érdekében a fővédvonalak szükséges megerősítésének elvégzése, - a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében foglaltak előkészítésének és ütemes megvalósításának kiemelt segítése, - a belterületi és külterületi belvízrendezési problémák megoldásának minden eszközzel történő segítése. Az energiagazdálkodás területén: - az önkormányzati intézmények távlati energia-megtakarítási célkitűzéseinek megvalósítása, valamint az energiahatékonyság növelése, alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez. d.) Turizmusfejlesztés: A megye idegenforgalmának fejlesztési célkitűzései megfogalmazódtak és a turizmus koordinációjának non-profit intézményei kialakultak. A kitűzött cél a megye turisztikai versenyképességének javítása marketing szemléletű, fenntartható turizmusfejlesztés segítségével. Általános feladat a megyei adottságok jobb hasznosítása, a meghatározó turisztikai termékek létrehozása, a minőség javítása. Ennek érdekében folytatni és segíteni kell: - az egészségturizmus és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését, - a Tisza-tó és térsége kiemelt üdülőkörzetté fejlesztését, - Szolnok megyei jogú város turisztikai szervezőközponttá alakítását, - a Tiszazug turisztikai fejlesztésének megalapozása, - a vidéki turizmus továbbfejlesztését, - a megyei turizmusmarketing feladatokat,

7 - a non-profit turisztikai szervezetek munkáját, - a megyei és helyi Tourinform tevékenységet, - a megyei turisztikai kiadványok megjelentetését. 2. Humán közszolgáltatások: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi és sport, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális intézmények működését. Kiemelt figyelmet fordít az általuk ellátott közszolgáltatások szakmai színvonalának emelésére. Az intézmények átfogó rekonstrukciója, bővítése érdekében folytatja a már eddig is eredményes - címzett támogatások elnyerésére irányuló pályázatok benyújtását. A megyei önkormányzat törvényben meghatározott ágazati feladatainak megfelelően összehangolja, koordinálja a térségi humán közszolgáltatások közül a közoktatást és a szociális szakellátást, szakmailag segíti a települési önkormányzatokat e téren. a.) Közoktatás, szakképzés: A megye gazdasági versenyképességének növelése és a hatékony foglalkoztatás érdekében a megyei önkormányzat segíteni kívánja a tudás gazdasági szerepének növelését a megyében, mely jelenti az oktatás és a szakképzés minőségének javítását, a lakosság iskolázottságának emelését. Az elkövetkező években feladatainkat elsősorban az Európai Uniós csatlakozással, illetve a nemzetközi versenyképesség növelésével kapcsolatos feladatok határozzák meg. A csatlakozás során meghatározó szerep hárul a közoktatásra és a szakképzésre, a felnőttoktatásra és képzésre, valamint a felsőoktatásra. Ezek alapján a közoktatás és a szakképzés területén a következő feladatok fogalmazhatók meg: - A ig szóló, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének teljesítése. - A közoktatás tartalmi modernizációja, a nevelés-oktatás minőségközpontú fejlesztése, különös tekintettel az alapkészségek, kommunikációs készségek fejlesztésére, a gyermekek, tanulók egyéni fejlődését is mérő, értékelő rendszerek, az intézményértékelési, mérési, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, fejlesztése, az oktatásképzés nemzetközi kapcsolatainak bővítése, az Európai Unió közösség új programjaiban (pl. Socrates, Leonardo) való részvétel. - A fogyatékkal élőkről, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáról (különös tekintettel a cigány kisebbséghez tartozókra) való fokozottabb gondoskodás, az autista gyermekek/tanulók ellátásának biztosítása. A hátrányos helyzetű, jó képességű, valamint a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók közép- és felsőfokú képzésének segítése, különös tekintettel a társadalmi mobilitás erősítésére és a cigánytanulók társadalmi integrációját elősegítő intézkedésekre, juttatásokra. - A középiskolai oktatás kiterjesztése, a szakképzés koordinációja, a közoktatási és szakképzési törvények és a követő jogszabályok módosításából adódó oktatáspolitikai, oktatásszervezési és intézmény-fenntartási feladatok végrehajtása. - A megye pedagógiai szakszolgálati ellátó rendszerének teljes körű tartalmi és strukturális kialakítása, - A megyei fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában az eszköz- és felszerelési jegyzéknek való megfelelés teljesítése. Címzett támogatás igénybevételének pályázása a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon szükségessé váló rekonstrukciójához. Címzett támogatás felhasználásával a Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti rekonstrukciójának és tornaterem építésének megvalósítása. A kisújszállási Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon kollégiumi részének, a jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedel-

8 mi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium régi épületeinek felújítása. A kétszintű érettségi vizsga 2005-től várható bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása. A megyei fenntartású oktatási intézmények pedagógiai programjainak felülvizsgálata a vonatkozó jogszabályok esetleges változásainak figyelembevételével. - A megyei és kistérségi gazdaságfejlesztési és szakképzési programok összehangolása. - A versenyképesség növelése érdekében biztosítani kell a szakképzési a felnőttképzési és az átképzési lehetőségeket. - Lehetőséget kell teremteni a gyengébb képességű, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának, a pályaorientációnak, a szakmai alapozásnak, a szakképzésnek. - A szakképzésben a minőségbiztosítás bevezetésével a gazdaság által igényelt, rugalmasan alkalmazkodni képes szakképzés kialakítása. - A szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. - Az intézményi tanműhelyek és az üzemi gyakorlóhelyek közötti összehangolt, egymást kiegészítő oktatás megteremtése. - Kiemelt szerepet biztosítani a szakképző intézményekben az idegen nyelvi és az informatikai képzésnek. - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat egyes fordulóiban a települési önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás szerint törekszünk a pályázati rendszer alapvetéseinek a lehető legteljesebb érvényre juttatására. - A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tehetséggondozó ösztöndíj rendszer keretében támogatott megyei hallgatóknak évenként megszervezett találkozók keretében tájékoztatást adunk a megyében zajló gazdasági és társadalmi folyamatokról, a jövőjüket érintő kérdésekről elősegítve, hogy minél többen lakóhelyeik, megyéjük előrehaladását gazdagítsák tudásukkal. b.) Gyermek- és ifjúságvédelem: - Elkészítjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátása fejlesztésének középtávú tervét ( ). - A területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat ellátó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézeten keresztül folyamatosan gondoskodunk a nevelőszülők szakmai továbbképzéséről. - Folytatjuk a lakásotthonok kialakítását a homoki Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon imbecil gyermekei számára, speciális gyermekotthonokat hozunk létre Kisújszálláson és Szolnokon. - Javítjuk a befogadó otthon működésének szakmai feltételeit, szorgalmazzuk a differenciált elhelyezési körülmények megteremtését. - Ütemezve eleget teszünk a évi IX. törvénnyel és a I. törvénnyel módosított gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott minimumfeltételeknek, melyek teljesítési határideje december A szakellátás középtávú tervében megfogalmazottak szerint megőrizve továbbfejlesztjük a gyermekvédelem eddig elért eredményeit, biztosítjuk az intézmények működtetésének pénzügyi feltételeit, a határozatlan idejű (végleges) működési engedélyek kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. - A gyermekvédelmi szakellátás feladata, hogy az ellátást igénybe vevők olyan kompetenciákkal hagyják el a rendszert, amely lehetővé teszi számukra a társadalomba történő integrálódást, a munkaerő-piacon való aktív részvételt. Elősegítjük családi életre való képességüket és lakáshoz jutásukat.

9 c.) Egészségügy: - A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet évekre készült szakmai fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtását segítjük. Pályázatot nyújtunk be a rekonstrukció II/B. ütemére ágyas Kardiológiai Centrumot és 80 ágyas Megyei Stroke Központot hozunk létre. - Törekszünk a végleges működési engedélyek megszerzésének feltételét jelentő személyi és tárgyi feltételek biztosítására a fekvő- és járóbeteg-ellátás területén. - Az Egészség Évtizedének Johan Béla Programja célkitűzéseinek végrehajtásában közreműködünk a megye lakossága érdekében. - Végrehajtjuk a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás párhuzamosságainak megszüntetése érdekében a szolnoki MÁV-Kórház és Rendelőintézet és a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet közötti feladat átadásról szóló együttműködési megállapodásban foglaltakat. - Együttműködünk a megye településeivel a területi szakellátási egyenlőtlenségek csökkentésért, valamint az egészségmegőrző és fejlesztő program végrehajtása érdekében. - Létrehozzuk a megyei drogambulanciát. - Kapcsolatot tartunk a megyei fekvő- és járóbeteg szakellátás zavartalan és megfelelő szintű biztosítása érdekében a Megyei Orvosi Kamarával, a Megyei Gyógyszerész Kamarával és mindazon civil szervezetekkel, amelyek véleménye elősegíti az ellátás minőségének javítását. - Szorosabb együttműködést alakítunk ki a megye kórházfenntartóival és kórházaival. d.) Szociális ellátások: - A megyei fenntartású szociális intézmények minimumfeltételeinek teljesítése a következő időszaknak is kiemelt feladata. Az előírt szakdolgozói létszám biztosításáról december 31-ig, a tárgyi feltételek biztosításáról december 31-ig kell gondoskodni. A személyi feltételek teljesítése folyamatos, évenként ütemezett létszámfejlesztést indokol. A tárgyi feltételek megteremtése valamennyi érintett intézményben olyan nagyságrendű beruházást igényel, amelyhez központi állami támogatás nélkülözhetetlen. Ennek megfelelően címzett állami támogatás iránti pályázat benyújtása indokolt a jászapáti Fehér Akác Idősek Otthona és Módszertani Intézmény rekonstrukciós bővítésére. A karcagi Gólyafészek Otthon Fogyatékosok Otthona már megkezdett felújítását a szociális tárca által indított szociális intézmények rekonstrukciós programja keretében indokolt folytatni. - Meg kell teremteni a hajléktalan személyek bentlakásos intézményi szolgáltatását, valamint az idősgondozásban a demens idősek elhelyezésének feltételeit. - Felülvizsgáljuk a törvényi előírásoknak megfelelően a évben elkészített megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót 2005-ben, illetve a szükséges egyeztetések alapján véleményezzük a 2000 lakos feletti települések által készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat. - Előkészítjük a fegyverneki Angolkert Gyermekotthon és Idősek Otthona címzett támogatással történő férőhely bővítését. - Növelni szükséges a tartós bentlakást nyújtó intézmények férőhelyeit, elsősorban az idősek és pszichiátriai betegek számára. e.) Sportigazgatási feladatok, ifjúságpolitika:

10 - A megyei önkormányzat sportkoncepciójában foglaltaknak megfelelően támogatjuk a diáksport versenyrendszert, a diáksport tanács működését, a megyei sportági szakszövetségek működését és versenyrendszerét, a megyei társadalmi sportszervezetek működését, a megyei szintű szabadidősport rendezvényeket és az utánpótlás nevelés megyei rendszerét. - Támogatjuk a fogyatékossággal élő személyek szervezett sporteseményeit, számukra a képességeiknek megfelelő versenyrendszer kialakítását, ösztönözzük a fogyatékosokkal foglalkozó megyei intézmények és civil szervezetek összefogását, a megyei parasport szövetség létrehozását. - Beszámolunk december végén a megyei sportkoncepció és a fogyatékosok megyei koncepciója végrehajtásáról és ezt követően az épek és fogyatékosok tekintetében egységes sportkoncepciót alakítunk ki. - Javítjuk a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet működési feltételeit. - A megye települési önkormányzatainál tevékenykedő ifjúsági referensek, ifjúsággal foglalkozó szakemberek rendszeres találkozóját megszervezzük, elősegítjük és koordináljuk az együttgondolkodást, a közös munkát együttműködve a Mobilitás Északalföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával. - Kapcsolatot tartunk az ifjúsági feladatokat ellátó megyei hatókörű intézményekkel, civil szervezetekkel, gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos tevékenységüket segítjük és koordináljuk. f.) Közművelődés, közgyűjtemények: A megyei önkormányzat a megyei közművelődési és közgyűjteményi intézmények révén közvetlenül, illetve a települési önkormányzatok intézményeinek nyújtott tanácsadással, szolgáltatásokkal közvetve részt vesz a modern információs társadalom által támasztott lakossági, művelődési, információs igények kielégítésében. Hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű csoportok kulturális felzárkóztatásának segítésére és az EU integráció érdekében a felvilágosító tevékenység fokozására (előadások, kiadványok - intézményeken keresztül). Ennek keretében: - Megvalósítjuk a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok által meghatározott megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatokat, erősítjük a kistérségi együttműködést. Megyei és kistérségi szakmai fórumokat rendezünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet szervezésében. - A hagyományos könyvtári szolgáltatási formák mellett előtérbe kerül az informatikai rendszer települési kiépítésének segítése elsősorban képzéssel és elektronikus tartalom-szolgáltatással. Az Európai Információs Pont tevékenységét szélesítjük. - A kistelepülések könyvtári szolgáltatását a megyei könyvtár koordinálásával működő könyvtári ellátó rendszer segíti. Az internet hozzáférést fejlesztjük, átvesszük az Európai Unió munkamódszerét. - A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok, hagyományőrző közösségek tevékenységét figyelemmel kísérjük, programjaik megvalósítását segítjük külön figyelemmel az EU felvilágosító programokra. - A megyei múzeumi szervezet hatékony működtetésével biztosítjuk a régészeti leletek feltárását, restaurálását, megóvását és bemutatását. Szorosabb, eredményesebb kapcsolatot alakítunk ki a tagmúzeumoknak helyet adó önkormányzatokkal.

11 között címzett támogatással megvalósítjuk a Szolnoki Galéria és a Dr. Sebestyén körúti múzeumi raktár rekonstrukcióját. A mezőtúri tagmúzeum múzeumépülete elavult, használhatatlan, gondjaik megoldása szükséges (rekonstrukció, illetve új épület vásárlása, építése). - Elvégezzük a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) sz. NKÖM rendelet alapján a megyei múzeumi szervezet szakember- és eszköz ellátottságának fejlesztését. - Folytatjuk a nagy hagyományú nemzetközi, országos, regionális és megyei rendezvények, kulturális programok, fesztiválok, kiállítások megrendezésének segítését. V. Európai integráció, nemzetközi kapcsolatok A közötti időszak Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása szempontjából döntő jelentőségű. Az eredményes integrációs folyamat érdekében számos nagy jelentőségű feladatot kell megoldani a megyében is, melyekben önkormányzatunknak együttműködve az országos és regionális, valamint a kistérségi és helyi szereplőkkel - aktív szerepet kell vállalnia. Részt kell venni az EU-s tagságra történő népszavazás és az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztása lebonyolításában, a közvélemény felkészítésben, az EU-s információk terjesztésében. A csatlakozás után szerepet kell vállalni a csatlakozás következményeinek kezelését segítő programok megvalósításában. Nemzetközi kapcsolataink irányának és tartalmának meghatározásában a továbbiakban még fokozottabban szem előtt kell tartani azt, hogy azok elősegítsék megyénk sikeres európai integrációját. Ennek érdekében a következő feladatok fogalmazhatók meg: - Részvétel a megyei lakosság különböző csoportjainak EU tagsággal kapcsolatos tájékoztatásában az Európai Információs Pont támogatásával és bevonásával, együttműködve a megyei településekkel, civil szervezetekkel és az EU-s tájékoztatásban szerepet játszó más megyei szervezetekkel, intézményekkel. Tájékoztató- képző- és egyéb programok kínálatának biztosítása az Európai Információs Pont, a Megyei Pedagógiai Intézet és a Megyei Művelődési-, Továbbképzési és Sport Intézet részvételével. - Lakossági fórumoldal nyitása és működtetése honlapunkon, ahol a lakosok az őket leginkább érdeklő kérdéseket feltehetik az EU-val kapcsolatban. - Együttműködés az EU Kommunikációs Közalapítvánnyal, a Külügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Hivatallal és egyéb országos szervekkel az EU-csatlakozással összefüggő jelentősebb események, akciók megyei lebonyolításában. - EU támogatással megvalósítható programok kezdeményezése, a megyei önkormányzat által koordinált projektek kidolgozása, menedzselése. Segítségnyújtás a települési önkormányzatoknak, a kistérségi társulásoknak és a megyei intézményeknek az EU-s projektlehetőségek feltárásában és a partnerkeresésben. - A kialakított pályázati figyelő rendszer működtetése, fejlesztése. A friss információk elektronikus úton történő továbbítása az önkormányzatoknak, intézményeknek. - A testvértelepülési kapcsolatok figyelemmel kísérése, az eddigiekhez hasonló segítése, támogatása. Testvérmegyei kapcsolataink révén új testvértelepülési kapcsolatok létesítésének az elősegítése a Testvérvárosi Kapcsolatok Európai Éve lesz. Ez alkalomból testvérvárosi találkozó, szeminárium megrendezése. - A megyei önkormányzat aktív részvételének biztosítása a nemzetközi szervezetekben, európai hálózatokban (Európai Régiók Gyűlése, Duna-Körös-Maros-Tisza Euror-

12 égió, Kárpátok Eurorégio). A bizottsági és a munkacsoportok ülésein szerzett tapasztalatok továbbítása, hasznosítása, az európai partnerkapcsolatok erősítése. - Testvérmegyei és egyéb nemzetközi kapcsolataink ápolása, fejlesztése az EU csatlakozásból következő feladatok eredményes megvalósítása érdekében. Részvétel közös EU-projektekben, az eddigi együttműködések (pl. Leonardo program) folytatása, bővítése. A korábban is kiemelten kezelt ifjúsági, oktatási/képzési, valamint kulturális kapcsolatok folytatása mellett a gazdasági kapcsolatok bővítése az EU piac elvárásai, lehetőségei alapján. Nemzetközi befektetési konferencia szervezése 2004-ben. - Együttműködési lehetőségek keresése az EU csatlakozást Magyarországhoz hasonló induló feltételekkel kezdő országok régióival (ír, spanyol, esetleg portugál), annak érdekében, hogy tapasztalataikat felhasználhassuk a csatlakozás következményeinek kezelésében. - A sok EU-s projekt alapját képező térségi együttműködés erősítése a környező országokkal: cseh, szlovák, szlovén, illetve horvát partnerek keresése, az ilyen irányú települési és intézményi kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezések bátorítása, segítése. - A nemzetközi kapcsolatok keretében megvalósított különböző típusú programok járuljanak hozzá az európai állampolgárság tudatosítása mellett a nemzeti identitás megőrzéséhez, kulturális örökségünk bemutatásához, a régió, a megye, illetve a megyében található kistérségek sajátos értékeinek közvetítéséhez Európa számára. - Kapcsolódás az Európai Unió kezdeményezéseihez, így a Fogyatékosok Nemzetközi Éve 2003-as, a Sport Európai Éve 2004-es, a Testvérvárosi Kapcsolatok Nemzetközi Éve 2005-ös rendezvényeihez. - EU-s szaknyelvi tanfolyamok, EU-val kapcsolatos képzések valamint tanulmányutak kezdeményezése, szervezése a megyei önkormányzat dolgozói és a megyei közgyűlés tagjai számára. VI. A megvalósítás eszközrendszere, a gazdálkodás feltételrendszere 1. A középtávú gazdaságpolitikai program Az önkormányzat gazdasági feltételrendszerét alapvetően meghatározza az ország középtávú gazdaságpolitikai programja, amelynek célja az európai fejlettségi szintekhez történő felzárkózás. E cél elérése olyan teljesítményorientált feltételrendszert igényel, amely takarékos fiskális politikával és óvatos jövedelempolitikával összehangolva csökkenti az államháztartási hiányt. A középtávú gazdaságpolitikai program államháztartásra vonatkozó kihatásai az éves költségvetési törvényben jelennek meg. 2. Költségvetési feltételek Az éves költségvetési törvények és az önkormányzat feladatrendszere alapján évente gondoskodni kell a költségvetési rendelet megalkotásáról. A gazdálkodásban alapvető és fő célkitűzések: a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyának biztosítása az intézmények működőképességének biztosítása a pénzügyi forrásokból elsősorban a kötelező feladatok ellátása önként vállalt feladatok a pénzügyi lehetőségektől függően.

13 Az önkormányzat bevételeit alapvetően meghatározzák a központi költségvetési támogatások. Az illetékbevételeknél törekedni kell a beszedések teljességére, a kintlévőségek folyamatos csökkentésére. Az intézményi bevételeknél kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi ellátási díjak, valamint a szolgáltatási díjak beszedésére. A saját forrásokat pályázati pénzeszközökkel szükséges kiegészíteni. A fejlesztési feladatokhoz szükség szerint a hitel felvételével is forrást lehet biztosítani. Az éves költségvetési rendeletekben folyamatosan be kell mutatni az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a többéves feladatok évenkénti kiadásait. A gazdálkodásban biztosítani kell az alábbi alapelvek teljesülését: pénzügyi egyensúly fenntartása közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása a beszámolás teljessége, részletessége, valódisága, áttekinthetősége és nyilvánossága. A kiadásoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a bér- és létszámgazdálkodásra, mivel a költségvetés legjelentősebb részét képezik. Fontosságát erősíti, hogy a szakmai törvények minimum előírásai folyamatosan növekvő követelményeket támasztanak. A hatékony pénzgazdálkodás érdekében továbbra is biztosítani kell a házikincstári finanszírozást, a havi pénzellátási tervek készítését, a szállítói állomány figyelemmel kísérését. 3. Vagyongazdálkodás A vagyonnyilvántartások felülvizsgálatáról folyamatosan gondoskodni kell. Az önkormányzati törzsvagyon és egyéb vagyon összhangját és szerkezetét az ellátott feladatok szerint kell értékelni. A feladatellátáshoz és a biztonságos hitelfelvételhez nem szükséges vagyontárgyak egyéb irányú hasznosítását a lehetőségektől függően kell biztosítani. Az egyes vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel csak felhalmozási, felújítási célokat szolgálhat. Az egyes ingatlanok állagától, a szakmai előírásoktól függően szükséges ütemezni a felújítási, rekonstrukciós feladatokat. 4. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzését az Ellenőrzési szabályzat szerint szükséges végezni. Az ellenőrzések során elsősorban értékelni kell: az intézmények vagyonkezelő, vagyonérték-megőrző és -gyarapító tevékenységét a feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát a működés biztonságát, szabályozottságát, a gazdálkodás rendjét, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet. Az ellenőrzés során valamennyi intézményben négyévente biztosítani kell a komplex ellenőrzést. Évente az aktuális kérdéskörökben témavizsgálatokat kell végezni, valamint szükség szerint gondoskodni a cél- és témaellenőrzésekről.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben