1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Magyar Tájépítészek Szövetsége Alapszabály A kert- és tájépítészet hagyományainak ápolása és új irányainak keresése, a tájépítészeti minőség javítása, a környezet természeti és kulturális értékeinek megőrzése és bővítése valamint komplex ökológiai rendszerének javítása, a szakterület társadalmi szerepének növelése, érdekeinek hatékony képviselete érdekében a közhasznú tevékenységet végző SZÖVETSÉG az alábbi Alapszabály szerint működik tovább. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet neve: Magyar Tájépítészek Szövetsége (továbbiakban Szövetség) rövidítve: MTSZ angolul: Hungarian Association of Landscape Architects (HALA) németül: Bund Ungarischer Landschaftsarchitekten franciául: Societé des Architectes Paysagistes Hongrois 1.2. A Szövetség önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet A Szövetség székhelye: 1118 Budapest, Villányi út A Szövetség logója: 1.5. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezet. Tevékenysége az emberi környezet rendezett alakítása és védelme, amelynek során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 4. (3) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a 6. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott olyan közfeladatot lát el, amelyről az állami szerveknek és helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Tevékenységével hozzájárul a zöldfelület-, közterület-, településtervezéssel, területfejlesztéssel, területrendezéssel, 1

2 tájtervezéssel, oktatás- szemléletformálással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, kiemelt figyelemmel az ökológiai, életminőségi szempontokra A Szövetség tevékenységének legfontosabb adatait évenként a 10. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza. 2. A Szövetség céljai 2.1. A magyar táj, az emberi élettér minőségének javítása Mindazon törekvések támogatása, amelyek elősegítik 2.1 pontban megfogalmazott alapelvet A tájépítészet szakterület és képviselői tevékenységeinek összehangolása, a szakmai közösség erősítése, működtetése Részvétel a tájépítészet szakterület társadalmi szerepének, és a szakterületet képviselők érdekeinek minél hatékonyabb hazai és nemzetközi képviseletében. 3. A Szövetség kiemelt tevékenységi köre 3.1. Az épített és az ember által használt természetközeli környezet átfogó ökológiai, gazdasági, társadalmi és esztétikai szemléletű alakítása A műszaki szemléletű tervezés, irányítás, gondolkodás elmozdítása az átfogó, ökológiai alapú megközelítés felé a.) a közterületek települési szabadterek tervezésében, szabályozásában, ellenőrzésében, b.) a települési és térségi zöldfelület-fejlesztési programok készítésében, c.) a tájtervezésben (külterület szabályozás, területrendezés) A szakmai célok eléréséhez, bemutatásához rendezvények, kiállítások, konferenciák szervezése, hasonló szakmai rendezvényeken való megjelenés, a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában való részvétel Részt vesz és véleményezi a környezeti/területi/építésügyi tervezési rendszer, a tervezési jogosultság alakulását, kiemelt figyelemmel a köztér, közterület, zöldfelület, valamint a tájrendezéssel (terület- és településrendezéssel) kapcsolatos munkafázisokat Figyelemmel kíséri a tervezési jogosultság, az engedélyezési, és ellenőrzési tevékenység szabályozásának folyamatát Támogatja a tájépítészeti oktatást. 4. A Szövetség szolgáltatásai 4.1. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: A lakosság és a döntéshozók felvilágosítása, tudatformálása A zöldfelületek, a táj állapotával, jellemzőivel kapcsolatos adatok megszerzése, terjesztése Rendezvények, társadalmi megmozdulások szervezése. 2

3 Tudományos kutatások, fejlesztések szervezése, támogatása Elismerés, díj alapítása, kiosztása Kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozása Kapcsolattartás különböző állami és önkormányzati szervekkel és hasonló szakmai szervezetekkel Tájépítészeti tanácsadás Az alábbi kiadványok megjelentetése: a.) rendszeresen megjelenő körlevél, b.) honlap fenntartása és folyamatos ellátása időszerű ismeretekkel, c.) népszerűsítő anyagok, tanulmányok, egyéb kiadványok szerkesztése A 4.1 pontban megjelölt szolgáltatások megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 2. paragrafusában meghatározott, a társadalom és az egyéni közös érdekeinek kielégítésére irányuló, cél szerinti közhasznú tevékenységnek. 5. A Szövetség tagsága 5.1. A Szövetség tagja: a.) rendes tag b.) pártoló tag c.) tiszteletbeli tag 5.2. A Szövetség rendes tagjai lehetnek a.) azok a természetes személyek, akik a szakterülethez kötődő felsőfokú végzettséggel (kertépítész, tájépítész, kerttervező, tájrendező) rendelkeznek, vagy ott tanulnak és, b.) magyar állampolgársággal rendelkeznek vagy c.) magyar nemzetiségűek vagy d.) magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek Rendes tag az lehet, aki a.) elfogadja a Szövetség Alapszabályát illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatát, b.) tevékenyen részt vesz a Szövetség céljainak megvalósításában és c.) befizeti a rendes tagsági díjat Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés, aki/amely a.) elfogadja a Szövetség céljait, b.) vállalja, hogy segíti azok megvalósítását, c.) fizeti a pártoló-tagsági díjat. 3

4 5.5. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok (pártoló és tiszteletbeli tagok) az egyesület szerveibe nem választhatnak, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt A rendes tag jogai: a.) A Taggyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, b.) A Szövetség rendes tagja a Szövetség bármely tisztségére megválasztható, c.) Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel, d.) Jogosult betekinteni a Szövetség valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Szövetség gazdasági érdekeit nem sérti A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi A tiszteletbeli tag jogai: a.) A tanácskozási joggal való részvétel a Szövetség Taggyűlésén és rendezvényein. b.) A Szövetség szolgáltatásainak igénybevétele Kizárható az a tag, aki (amely) a.) nem tesz eleget az Alapszabályban meghatározott kötelezettségének, illetve b.) a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, vagy magatartásával árt a Szövetségnek. 6. A Szövetség szervezete és tisztségviselői 6.1. A Szövetség testületi szervei a.) Taggyűlés b.) Elnökség c.) Felügyelő Bizottság 6.2. A Szövetség tisztségviselői a.) Elnök b.) Elnökségi tagok c.) Felügyelő Bizottsági tagok d.) Titkár e.) Külügyi titkár 6.3. Taggyűlés A Szövetség legfőbb szerve a Taggyűlés, amely a természetes személy tagokból, illetve minden egyéb rendes tag szervezet egy-egy képviselőjéből áll. A Szövetség taggyűlései nyilvánosak. 4

5 A Taggyűlést az Elnöknek szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívnia. A Taggyűlést akkor is kötelező összehívni, ha azt a tagoknak legalább 20%-a, vagy az Felügyelő Bizottság kezdeményezi Az Elnök köteles a Taggyűlés helyét, idejét és napirendjét legalább két héttel előre írásban közölni a rendes és pártoló tagokkal, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaival A Taggyűlés határozatképes, ha a rendes tagok legalább fele jelen van. Ha a Szövetség Taggyűlése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. Az ismételten összehívott Taggyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontokban a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes A Taggyűlés határozatait a jelen lévő rendes tagok többségi szavazataival hozza A Taggyűlés kizárólagos hatásköre a.) az alapszabály megállapítása és módosítása; b.) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik; c.) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; d.) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; e.) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása, f.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. A tisztségviselő abban az esetben hívható vissza, ha: a.) Kötelezettségeit súlyosan megszegi b.) A Szövetség Alapszabályát súlyosan megszegi c.) A Szövetség rossz hírét kelti d.) Az alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget e.) A Szövetség nevével visszaél 6.4. Az Elnökség Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amelyet a Taggyűlés választ meg. Az elnökség legalább három, legfeljebb hat Alelnökből és az Elnökből áll Az Elnökség feladatai és hatásköre: a.) a Taggyűlés határozatainak végrehajtása, b.) a Szövetség működtetése, c.) az Elnökség a feladatok megoldására állandó és időszaki munkacsoportokat szervezhet, d.) a Szövetség elnöksége az MTSZ munkacsoportjainak vezetésére megbízást ad, 5

6 e.) az Elnökség koordinálja a MTSZ munkacsoportjainak munkáját f.) az Elnökség döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Taggyűlés határkörébe, g.) az Elnökség köteles érdemben foglalkozni minden tag javaslatával Az Elnök feladatai: a.) A Szövetség törvényes és szabályszerű működésének biztosítása, tevékenységének irányítása, a Szövetség képviselete; b.) Az Elnökség és a Taggyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; c.) Döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban a hatáskörébe utalt ügyekben; d.) A Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatok, állásfoglalások végrehajtásának irányítása, ellenőrzése; e.) Az elnökségi ülések vezetése, az Elnökség munkájának irányítása; f.) A Szövetség munkájának figyelemmel kisérése, az éves munkaterv koordinálása; g.) A Szövetség gazdálkodásának irányítása; h.) A munkáltatói, aláírási és utalványozási jogok gyakorlása; i.) Kapcsolattartás az állami szervekkel, ill. más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; j.) Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság a Szövetség felügyeleti szerve, amelyet a Taggyűlés választ meg. Az Felügyelő Bizottság három tagból áll, beleértve annak elnökét A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre: a.) figyelemmel kíséri a Szövetség jogszabály és Alapszabály szerinti működését, b.) ellenőrzi a Szövetség pénzügyi gazdálkodását, c.) megvizsgálja a Szövetség zárszámadását, és véleményét közli a Taggyűléssel, d.) fegyelmi eljárást indítványozhat a Szövetség tagjai ellen A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökség, illetve a Taggyűlés összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a Szövetség működése során oly jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amely az Elnökség vagy a Taggyűlés döntését igényli, b.) az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel Ha az elnökség vagy a Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6

7 6.6. Titkár A Szövetség ügyintézői, szervezési és adminisztrációs feladatai ellátására Titkárt alkalmaz A Titkár az Elnökség által elfogadott munkaköri leírás alapján dolgozik A Titkár felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja A Titkár feladatai a.) nyilvántartás vezetése tagokról, ülésekről, döntésekről, b.) a döntések nyilvánosságra hozása, illetve az érintettekkel való közlése, c.) a Szövetség munkájába, irataiba való betekintés biztosítása, d.) a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevételének megszervezése, a kiadványok, rendezvények megfelelő terjesztése, ismertetése, e.) pályázatok figyelése, közreműködés a pályázatok előkészítésében és beadásában Külügyi titkár A Szövetség külügyi feladatai ellátására Külügyi titkárt alkalmaz Feladata a kapcsolattartás a külföldi társszervezetekkel és intézményekkel A Külügyi titkár az Elnökség által elfogadott munkaköri leírás alapján dolgozik A Külügyi titkár felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 7. A Szövetség vagyona és gazdálkodása 7.1. A Szövetség vagyonához tartozik a tulajdonában, valamint használatában lévő vagyontárgyak, valamint a rendelkezésére álló pénzeszközök és a jogszerű követelések A Szövetség fenntartásának költségeit egyrészt a tagdíjak fedezik a Taggyűlés által megállapított mértékben és módon, másrészt a pártoló tagok hozzájárulásai A Taggyűlés által megállapított tagdíjak mértékét a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire kell fordítani A Szövetség a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönülten kell nyilvántartani A Szövetség bevételei: a.) tagdíj; 7

8 b.) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c.) a költségvetési támogatás: d.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e.) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; f.) befektetési tevékenységből származó bevétel; g.) az a.) f.) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel A Szövetség költségei: a.) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b.) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c.) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d.) az a.) c.) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 8. A Szövetség megszűnése 8.1. A Szövetség megszűnik, ha a.) a Szövetség a Taggyűlés döntése alapján átalakul, b.) a Szövetség a Taggyűlés többséggel hozott határozata alapján szűnik meg, c.) a bíróság feloszlatja, d.) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik A Szövetség tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 9. A Szövetség felügyelete A Szövetség feletti állami törvényességi felügyeletet a jogszabályban meghatározott szerv, az ott szabályozott módon és formában gyakorolja. 10. További rendelkezések a közhasznúsághoz A Szövetség közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti A Szövetség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az Ectv. 29. (3) bekezdése szerint közhasznúsági mellékletet is készíteni az Ectv. 29. (6)-(7) bek. szerinti tartalommal. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Szövetség 8

9 éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Taggyűlés a jelenlévők 2/3-os (kétharmados) többségével fogadja el A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és arról saját költségére másolatot készíthet. A Szövetség köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni A Szövetség a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének a módját, valamint a beszámolói közléseket a Szövetség székhelyén, valamint weboldalán hozza nyilvánosságra Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Szövetség vezető szerveinek a Taggyűlésnek és az elnökségnek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A Taggyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket, amikor titkos szavazást kell tartani A Szövetség taggyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A Szövetség Taggyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Rögzíteni kell a döntések tartalmát, hatályát, idejét, a döntést támogatók és ellenzők arányát, illetve nyílt szavazás esetén a személyét. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén a személyét), a döntés hatályát A Taggyűlési és az elnökségi döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a Taggyűlési és az elnökségi döntésekről, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni a Szövetség székhelyén és meg kell jeleníteni a Szövetség honlapján A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. A betekintésre vonatkozó kérelmet a Szövetség weboldalán elhelyezett címen lehet benyújtani. A betekintési kérelemre a Szövetség elnöke köteles 8 munkanapon belül válaszolni időpont egyeztetés céljából. Az elnök vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja köteles az egyeztetett 9

10 időpontban fogadni az érdeklődőt a vonatkozó iratok tárolási helyén, és biztosítani számára a betekintést A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Szövetség mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők A Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 11. Záró rendelkezések 8.1. A Szövetség működésére és tevékenységére vonatkozóan az Alapszabályban nem rendelkezett kérdésekben elsősorban a vonatkozó törvények az irányadók A jogszabályokban kötelezően nem rendelkezett kérdésekben a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó. Budapest, március

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben