MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete évi Gazdasági és Munkaprogramja teljesítéséről Melléklet: évi Gazdasági és Munkaprogram megvalósulása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi képviselőtestület kötelezettsége és egyben át nem ruházható hatásköre legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programot készíteni. A programnak tartalmazni kell mindazon helyi szinten meghatározott célkitűzést és feladatot, mely az önkormányzat által nyújtandó kötelező és vállalt feladatok biztosítását és fejlesztését szolgálják. Ezen belül ki kell térni a középtávú településfejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtési koncepciókra, közszolgáltatások megfelelő szinten való biztosítására, illetve a városüzemeltetési politika alapvető szempontjaira. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül el kell fogadnia. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 71/2007. (III. 28.) MÖKT határozatával elfogadta évi Gazdasági és Munkaprogramját. A program a választási ciklus végéig szóló időszakra tartalmaz konkrét iránymutatásokat. Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel a választási ciklus közeledő végére, a Tisztelt testület elé terjesztem hatályos Gazdasági és Munkaprogramunk teljesítéséről szóló tájékoztatót és javaslom annak elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi Gazdasági és Munkaprogramjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó, június 10. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Makó Város önkormányzati Képviselő-testülete évi GAZDASÁGI ÉS MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA I. MAKÓ A képviselő-testület ciklusprogramja az előző ciklusban már megkezdett út folytatását tűzte ki célul. Az önkormányzat ennek szellemében a munkahelyteremtésre és a gazdaságfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, emellett kiemelt cél a városépítés és városüzemeltetés is. A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűzött ki, amelyek megszabták az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazták azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkedtek célokhoz. A Gazdasági és Munkaprogram zárógondolata szerint a program vélhetően egy önkormányzati ciklusban nem valósítható meg teljes körűen, de ezen tendenciák mentén, a szükséges és lehetséges döntések meghozatalával a lehető legközelebb kell jutni egy valamennyiünk által vágyott megélhető kisváros dologi és működési feltételeinek biztosításához. Jelen beszámoló tartalmazza az elmúlt időszakban elvégzett munka összefoglalását és az elért eredményeket. II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. A képviselő-testület, bizottságok: átlátható és hatékony önkormányzat A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szabályai szerint, éves munkaterv alapján tartja üléseit. Alakuló ülését október 13. napján tartotta. A testület jogalkotó és határozathozó munkája ettől az időponttól kezdve a beszámoló elkészítéséig bezárólag az alábbiak szerint alakult: év Ülések száma Rendeletek száma Határozatok száma 2006* ** ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** az utolsó ülés május 26.-án volt Határozatképtelenség miatt sem munkaterv szerinti, sem rendkívüli ülés nem maradt el. A bizottságok valamennyi munkaterv szerinti ülés előtt de esetenként rendkívüli ülés előtt is bizottsági üléseken a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket megtárgyalják, véleményezik, szükség szerint javaslataikat a testület elé terjesztik. A képviselő-testületi munka hatékonysága és átláthatósága érdekében a lakosok széles rétegét érintő döntések előkészítése során a szabályozás módjáról és irányáról, valamint a bemutatást igénylő döntésekről a lakosság folyamatos tájékoztatása a Makói Hírek c. újság, a 1

3 oldalon történik. Emellett a lakosság rendszeresen megtartott fogadóórák keretében egyénileg is elmondhatja véleményét, javaslatait. A lakossággal történő párbeszéd módja továbbá, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az önkormányzati rendelettervezetek a megtárgyalásuk előtt 8 nappal a lakossági hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a testület elé negyed évente tájékoztató kerül. A képviselő testületi üléseket a Városi Televízió élőben közvetíti, az írott sajtó, és a rádiók képviselői is jelen vannak meghívottként az üléseken. A képviselő-testületi és a bizottsági ülések meghívói a napirendi pontok megjelölésével naprakészek a honlapon, továbbá a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvek zárt ülési jegyzőkönyvek kivételével szintén a oldalon olvashatóak. Városunkban román, illetve cigány helyi kisebbségi önkormányzat működik. A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a képviselő-testület biztosítja. Mindkét kisebbségi önkormányzat rendelkezik irodahelyiséggel, telefonnal és számítógéppel. Költségvetésükhöz az önkormányzat a költségvetéséből 500 e Ft-tal járul hozzá a központi költségvetési támogatáson felül. Emellett az éves önkormányzati támogatáson felül nyertes pályázatok esetén az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat kérelmére külön pénzügyi támogatást nyújtott. A Polgármesteri Hivatal részéről a törvényszerű működés elősegítése érdekében folyamatosan 2 fő köztisztviselő áll a kisebbségi önkormányzatok rendelkezésére pénzügyi és törvényességi vonalon, akik intézik az ülések előkészítését és összehívását, végzik az adminisztratív feladatokat. A kisebbségi önkormányzatokat érintő várható döntések előkészítésébe a kisebbségi referensek segítségével kerülnek a kisebbségi önkormányzatok bevonásra. A kisebbségi önkormányzatok elnökei állandó meghívottjai a testület üléseinek. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-15 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A Makói Román Kisebbségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a történelmi hagyományok, a nyelv ápolását és fejlesztését, valamint a tárgyi és szellemi kultúra megőrzését, valamint gyarapítását. Az Önkormányzat ennek szellemében végzi tevékenységét megalakulása óta, és döntött eseti jellegű egyszeri támogatásokról. 2

4 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-13 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A cigány kisebbségi önkormányzat segíti a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által kezdeményezett tanulmányi ösztöndíjra pályázó fiatalokat, továbbá pályázati forrásból számos programot valósított meg (Te is más vagy, te sem vagy más című Tolerancia nap; Zarándokút Máriaradnára ; A Makói Cigány Közösség Karácsonya ). A képviselő-testület állandó kapcsolatot tart fenn a pártok helyben működő szervezeteivel, a civilszervezetekkel, továbbá a városban működő egyházak képviselőivel. II.2. A városi civilszervezetekkel, pártokkal, egyházakkal történő együttműködés: konzultáció, a helyi erők és elképzelések szintetizálása A pártokkal történő kapcsolattartás egyik eleme, hogy az újév köszöntő események részeként, a város első embere minden évben a pártok vezetőivel is kötetlen beszélgetést, eszmecserét folytat. A találkozó alkalmat teremt arra, hogy főként várospolitikai kérdések tekintetében a különböző pártállást tükröző vélemények, az előkészítés folyamatában beépülhessenek a testületi döntésekbe. A kapcsolattartás másik eleme az a hagyományos találkozó, amely a nemzeti ünnepek minél zökkenő és konfliktusmentesebb előkészítését szolgálja. Az eseményen legalább egy, másfél hónappal az ünnep előtt alkalom nyílik a program, de legfőképpen az ünnepi szónok személyének egyeztetésére, kiválasztására, jóváhagyására. A találkozó nem titkolt célja, hogy a városban működő társadalmi erők összefogással mozgósítsák az itt élőket az együtt ünneplésre. Ennek következtében Makó lakossága évről évre méltóképpen tud emlékezni az es Forradalom és Szabadságharcra, államiságunk évfordulójára, valamint az 1956-os forradalomra. A ciklusprogramban rögzítettek alapján folyamatosan épültek ki a civilek és az önkormányzat közötti kapcsolatfelvétel bázisai. Első lépésként említhető meg a januárjától megrendezésre kerülő ún. újévi koccintások, melyek tovább folytatódtak. Ezen az összejöveteleken lehetősége nyílik a polgármesternek arra, hogy valamennyi Makón működő civilszervezet vezetőjével találkozzon, meghallgassa véleményüket, tájékozódjon felőlük. Ezen túl is sor került a kapcsolattartás, véleménynyilvánítás, közös eszmecsere hatékonyabb továbbfejlesztésére az elmúlt évek során. A Konzultatív Tanácsadó Testület mellett jól működik a Vállalkozói Tanácsadó Testület, valamint a Civil Tanácsadó Testület. Konkrét témákban, a döntés-előkészítés folyamatában javaslattételi, véleményezési szerephez, a már meghozott döntések vonatkozásában pedig tájékoztatáshoz, információhoz jutnak. 3

5 A képviselő-testület pályázatok révén továbbra is anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek részére, melyet a város kulturális, tudományos és közéletében közszereplést vállaló, a város jelentős napjainak megünneplésében, megrendezésében aktívan közreműködő civil szerveződések, már működő illetve alakuló öntevékeny művészeti csoportok és művészettel foglalkozó személyek, közösségek pályázhatnak meg. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pályázati eljárás mellőzésével bérbe adhatók egyedi határozat alapján egyes, az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezet részére, ennek eredményeként kedvezményes (40 ft/m 2 ) bérlet díj fejében juthatnak önkormányzati helyiségekhez. A civilek számára az információk biztosítása különféle konferenciák, előadások útján valósul meg. Egyre több konferencia, rendezvény foglalkozik a civil szervezetekkel. Ilyen rendezvény volt májusában a város lengyel és szlovák testvérvárosaival együtt rendezett konferencia, melyen a civil szervezetek és az önkormányzatok viszonyát elemezték. Az önkormányzat hosszú évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol a Makón működő történelmi egyházakkal, illetve az egyházközségek vezetőivel. Ennek egyik elemeként évente minimum két alkalommal találkozik a polgármester a történelmi egyházak vezetőivel (római katolikus, református, görög katolikus és evangélikus), az év elején a hagyományos újév köszöntő alkalmával, valamint a Szent István napi ünnepséget megelőző napon. A szűk körű megbeszélések lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat tájékozódjon az egyházak gondjairól, megoldásra váró problémáiról, az egyházi vezetők pedig első forrásból értesüljenek a testület városfejlesztési elképzeléseiről, terveiről. A polgármester mellett működő Konzultatív Tanácsadó Testületben az egyházi vezetők is képviseltetik magukat, ami szintén a kölcsönös információcserét van hivatva szolgálni. Az egyházi vezetőket az önkormányzat rendszeresen bevonja a nemzeti ünnepek programjának előkészítésébe, majd a pártok vezetőivel együtt annak egyeztetésébe. A képviselő-testület a polgármester vagy az alpolgármesterek személyén keresztül rendszeresen képviselteti magát a történelmi egyházak kiemelkedő ünnepi rendezvényein, eseményein, többek között ilyen az augusztus 20-i új kenyér megáldása, illetve a Honvéd emléknapon megtartott megemlékezések. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyen belül lehetősége volt az egyházközségeknek templomok, történelmi, kegyeleti emlékeink felújítására, térségi identitással bíró nagyjaink örökségének ápolására pályázni. Pályázatot nyújtott be a Makó Újvárosi Református Egyházközség, Makó-Belvárosi Református Egyházközség, Görög Katolikus Egyházközség, Szent László Király Plébánia és a Szeged Csanád Megyei Egyházközség. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, és a fejlesztések az Önkormányzat városképi, valamint turisztikai elképzeléseivel összhangban vannak, az önkormányzat vállalta, hogy visszatérítendő támogatással segítséget nyújt a megvalósításhoz. A pályázatok értékelése még folyamatban van. 4

6 II.3. Kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés: a példaértékű összefogás új területekre történő kiszélesítése Tovább folytatódott Makó város és a környezetében lévő 16 település eredményes kapcsolata. A Többcélú Társulás sikeres pályázatainak köszönhetően fejlesztések valósulhattak meg a Makói Kistérségben. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben projekt keretében 48 megálló és 3 buszforduló átépítésére, illetve modernizálására került sor, amely hozzávetőlegesen 50 ezer lakos közlekedését és mindennapjait tette kényelmesebbé. A fejlesztés során új buszfordulók kialakítása, a buszvárók felújítása és cseréje mellett megvalósult azok teljes körű akadálymentesítése is. A beruházás több mint 204 millió forintból valósult meg, amelyből 183 millió forintot az Európai Unió finanszírozott. A Makói Többcélú Kistérségi Társulása, valamint Deszk Község pályázatot nyújtott be Kerékpárút tervezése a 43-as számú főút mentén címmel, a 43 számú főúttal párhuzamosan futó hiányzó kerékpárút szakaszok terveinek elkészíttetésére. A pályázatból megtervezik a hiányzó mintegy 11 km hosszúságú szakaszt az alább bontásban: 1. tervezési szakasz Deszk község közigazgatási területén szelvényszámtól a szelvényszámig. 2. tervezési szakasz Kiszombor község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. 3. tervezési szakasz Magyarcsanád község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. A Téli közmunka keretében 2008-ban és annak továbbfolytatásában 2009-ben 13 településnek volt alkalma 55 közmunkást foglalkoztatni. A résztvevő településeken a település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása, parkosítás, parkfenntartás, kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele valósulhatott meg. A Többcélú Társulás megalakulásakor a települési önkormányzatoktól több közszolgáltatási feladatot átvállalt a települési önkormányzatoktól, az intézményesített együttműködés újabb területekre is kiterjed. A mozgókönyvtári hálózat működése március 1-jén indult a térség 9 településén (Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Pitvaros) május 1. napjával Magyarcsanád is csatlakozott a hálózathoz. A Makói Kistérség Többcélú Társulása a makói József Attila Városi Könyvtárat bízta meg a mozgókönyvtári feladatok ellátásával. A megyei közgyűlés munkájában több makói képviselő részt vesz, képviseltetve a város és közvetve a térség érdekeit. A Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT) március 1. napjával megszűnt, tekintettel arra, hogy a 2003-ban megalakult Többcélú Társulás, mint Fejlesztési Tanács több más feladata mellett az MTTÖT által felvállalt területfejlesztési feladatoknak is eleget tesz. A régiók szerepének konvergencia célokkal összehangolt elmozdulását jelzi, hogy a helyi önkormányzatok fejlesztései és vis maior támogatására szolgáló előirányzat teljes egészében a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe került át. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) jelenlegi összetételében Makó város polgármestere a makói kistérségi társulás elnökeként Csongrád megye valamennyi kistérségét képviseli tagként a tanácsban. Az Európai Uniós források mellett Makó Város Önkormányzata a lehető legszélesebb körben él a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatok támogatásainak igénybevételével. 5 db sikeres TEKI pályázatnak köszönhetően további járdák burkolatai újulhatnak meg. (összköltségük közel 140 millió Ft, 75% támogatás intenzitás mellett). Megvalósul a Hagymaház épületének belső festése, valamint az Erdei János Sportcsarnok 5

7 bádogos szerkezeteinek és külső faszerkezeteinek felújítása. (2 db nyertes CÉDE pályázat, 26MFt összköltség, 75% támogatási intenzitás), a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása a TEUT pályázatnak köszönhetően újul meg. A Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, kapcsolatot tart az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Az önkormányzat továbbra is közvetlen operatív kapcsolatot tart a regionális fejlesztési tanács titkárságával és munkaszervezetével, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (DARFÜ) valamint a Váti Nonprofit Kft-vel. Az dél-alföldi kistérségekkel való együttműködés színtere az eredményesen működő, makói központú Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE), amely folyamatosan megfogalmazza és képviseli a kistérségi területfejlesztési szemléletet és érdekeket a regionális és országos területfejlesztési politikában. A DARFT a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE) szerepének hangsúlyos megjelenítésére odafigyel, az egyesület a DARFT háttérintézményeként működik, elnöke Makó város polgármestere. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 23/2008. (III.13.) sz. határozatával létrehozta a Regionális Munkacsoportot (RMCS). Az RMCS, mint stratégiai tervezői bizottság a es akcióterv tervezése kapcsán javaslattevő, véleményező szakmai szervezetként segíti a Tanács munkáját, az albizottságok pedig operatívan részt vesznek az adott prioritástengely kidolgozásában. Az albizottságba az egyesület is delegált tagot. A DATTE a Regionális Akcióterv társadalmi egyeztetésében is részt vett, valamint a régió kohéziójának erősítése érdekében kezdeményezte, hogy az ÚMFT pályázatokon kevésbé jól teljesítő kistérségek esetében vizsgálják ki a sikertelenség okát, illetve segítsék azok felzárkóztatását, a további sikeres, eredményes munka érdekében. Az egyesület november 26-án tartott soros ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország - Szerbia valamint a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programra, hogy kapcsolatait határon túlra is kiterjessze, kapcsolatot építsen hasonló szervezetekkel. A határ menti együttműködés lehetőségeit Makó Város Önkormányzata folyamatosan keresi. A es időszakban több magyar-román pályázat került benyújtásra. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson című pályázatunkat a közreműködő szervezet a 2. körében való továbbfejlesztésre javasolta, a dokumentáció áprilisban került benyújtásra, eredménye várhatóan júniusban lesz. A Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz című pályázat (Csanáddal és Nagyszentmiklóssal) valamint a Makó - Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz pályázatokat az elbírálások első körében a közreműködő szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, azonban az utófinanszírozás miatt felmerült kamatköltségeket a pályázatban résztvevő települések nem tudták finanszírozni, így a pályázat 2. körét nem tudtuk benyújtani. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében című pályázat, amelynek keretében 5 határmenti város közös marketingeszköz fejlesztése valósulhatna meg. Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között projekt keretében megvalósulhat a Maros folyónak valamint a hullámtérnek az ökoturisztikai hasznosítása. Mindkét pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a rendelkezésünkre álló természeti kincseinket a lehető legmegfelelőbb módon és formában tudjuk felhasználni és egyben a jövőben városunkba 6

8 látogató vendégeinek további kikapcsolódási lehetőségeket tudjunk biztosítani. A pályázatok elbírálása várhatóan június vége. A magyar-román határ menti együttműködéshez hasonlóan Makó a szerb partnerek felé is nyitott. Zabalj településsel közösen nyújtott be pályázatot a évi kiírásra, amelynek célja. növelni a határ menti térség vonzóképességet a külföldi tőke beáramlását illetően, ezáltal növelni a társadalmi kohéziót a határ menti térségekben a városok, önkormányzatok, kereskedelmi kamarák, KKV-k és egyéb gazdasági szervezetek között Az önkormányzat a közös munka során jó kapcsolatot épített ki román és szerb partnereivel egyaránt, így Nagyszentmiklóssal, Perjámossal, Nadlaccal, Kikindával, Zabaljjal. A magyar- román- szerb hármashatár mentén elhelyezkedő részéről felmerült az igény, hogy támaszkodva az előző évek sikeres együttműködéseire és továbbfejlesztési lehetőségeire Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozásában gondolkodjanak októberében döntött az önkormányzat az EGTC-hez történő csatlakozásról, melynek eredményeképpen az együttműködésben való részvétel tágítja önkormányzatunk határon belüli és túli együttműködési formáit, további sikeres európai uniós forrásokhoz történő hozzájutását bővíti. Ezáltal a gazdasági-kulturális-társadalmi-környezetvédelmi-kommunikációs-üzleti, K+F és innovációs együttműködések, közös partnerségi, program-és projektmenedzsment kapacitások fejlesztése, humánerőforrások közös kihasználása, kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztések és még számos más terület fejlesztése valósulhat meg. Makó több határon túli településsel tart fenn jó kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a városok polgárai közötti együttműködést az élet minden területén, biztosítja a helyi közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit és támogatja az európai közösség gondolatát a polgárok szabadságának tiszteletben tartásával. A kulturális, oktatási és művelődési együttműködés mellett jelentős szerephez jutnak a gazdasági kapcsolatok. Makó testvérvárosaival a kapcsolattartás úgy alakul, hogy az egyik évben a makói delegáció tesz eleget a meghívásnak, a másikban mi látjuk vendégül őket. A delegációk a politikai paritás mentén jönnek létre, és az önkormányzat köztisztviselő kísérőt is biztosít. Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében tovább ápoljuk kapcsolatunkat Löbau, Martinsicuro, Jaslo, Radomsko, Zselíz, Ada, Csíkszereda, Igazfalva, Bodófalva, Kisorosz testvérvárosokkal. Az önkormányzat minden évben a költésvetésében támogatási keretet biztosít az önkormányzat és a város már létező testvérvárosi kapcsolatainak ápolására, valamint új külkapcsolatok kiépítésére, valamint azoknak külkapcsolati kezdeményezéseknek a támogatására, amelynek során olyan makói résztvevők tudnak nagy számban bekapcsolódni, akiknek egyébként hátrányos anyagi helyzetük miatt erre nem lenne lehetőségük. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. II.4. Polgármesteri Hivatal: szolgáltató közigazgatás Folytatódott a korszerű informatikai alkalmazások minél szélesebb körben történő alkalmazása. Az ÁROP-1.A.2/A sz. pályázatból megvalósult Makó Város Önkormányzatának honlapján az elektronikus helyi adóbevallás és bevezetésre került a hivatali ügymeneteket támogató elektronikus tanúsított iratkezelő és munkafolyamat-irányító informatikai rendszer. A beruházás összköltsége ,- Ft. A támogatás aránya 92%. A papír nélküli ügyvitel tovább szélesítése érdekében önerőből fejlesztve lett az előző ciklusban bevezetett vezetői döntést előkészítő rendszer, melynek keretében megvalósult a Pályázatok 7

9 Nyilvántartási Rendszere, amely a pályázatok előkészítésétől a pályázatok lezárásáig biztosítja az érintettek részére az elektronikus csoportmunka feltételeit. A problémaérzékeny testületi döntések előkészítése során a szakszerűség követelmény mellett a problémaérzékenység dominál, minden esetben a személyes kapcsolatfelvétel az érintettekkel megtörténik. A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos, a hatályos és egységes szerkezetű helyi rendeletek a rendeletek a weboldalról elérhetőek, letölthetőek. A képviselőtestület jogalkotó munkája szempontjából kiemelendő a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementációjának folyamata, mely a végső szakaszához érkezett azzal, hogy az önkormányzati rendeletek jogharmonizációját, azaz a jogszabály rendelkezéseinek hazai jogszabályba való átültetését december 28. napjáig el kellett végezni. Az irányelv célja az, hogy a szolgáltatások szabad áramlását minden eszközzel segítsék a tagállamok. Az irányelv átültetésével kapcsolatban a helyi rendeleteink felülvizsgálata decemberétől folyamatosan zajlott a közigazgatási/államigazgatási hivatal önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében készített ütemterve alapján, melynek keretében tett adatszolgáltatások során az érintett rendeletek irányelvvel ellentétes -ai módosításra kerültek. Makó Város Önkormányzatánál az irányelvvel érintett önkormányzati alaprendeletek száma 24 db, melyek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása november 28-i határidővel megtörtént. Az elektronikus teljesítményértékelési rendszer az önkormányzat Porta rendszerén az ügyintézők számára is elérhető, illetve a vezető az irányítása alá tartozó dolgozóéhoz is hozzáfér. E-tananyag segítségével júliusában megkezdődött a felkészülés a köztisztviselők új, egyéni teljesítményértékelési rendszerének a bevezetésére. A hatósági típusú közigazgatási munka során az ügyfélközpontú szemlélet jellemző. A Ket. ügyfélkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek maradéktalan betartása folyamatos, melyben a kapcsolódó képzések is segítséget nyújtanak. A folyamatosan változó, növekvő igényeknek történő megfelelés érdekében a köztisztviselői kar szakmai továbbképzéseken való részvétele folyamatos. A hivatal köztisztviselői törvényi változásokra felkészítő tanfolyamokon, és továbbképzéseken, illetve a mindennapi hivatali ügymenet minőségfejlesztésével kapcsolatos képzéseken vettek részt. Továbbá a Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződések (mérlegképes könyvelő, munkavédelmi technikus) megkötésével is biztosítja a szakképzett munkaerőt évben az arra érdeklődő kollegák angol nyelvtanfolyamon is részt vehettek. II.5. Kommunikáció: kapcsolatok a lakossággal Az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatást. A kapcsolattartás közvetlen lehetősége a lakossági fórum. A ciklusonként háromszor, mindig év elején megrendezett választókerületenkénti lakossági fórumokon a makóiaknak közvetlen lehetősége van információkat szerezni a városfejlesztés terveiről, illetve megoszthatják észrevételeiket, panaszaikat a települési képviselővel és az önkormányzat szakembereivel. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak a polgármestertől és a választókerület képviselőjétől az elmúlt időszak gazdasági és várospolitikai témáiról és visszacsatolás is történik, hiszen a lakosok is kifejthetik véleményüket közérdekű kérdésekben. A lakossági fórumok alkalmasak arra, hogy a településen élők megfogalmazzák elvárásaikat, megismerjék az önkormányzat lehetőségeit és terveikkel, véleményükkel befolyásolhatják is. Ugyanakkor az önkormányzatnak is lehetősége van saját információinak közlésére, intézkedéseinek bemutatására. 8

10 Az önkormányzat külső kommunikációjának két jelentős fóruma a hetente példányban megjelenő, a lakosság számára díjmentesen hozzáférhető Makói Hírek, illetve az önkormányzat hivatalos honlapja, a Az önkormányzati újság 8 oldalon, től 4+1 színnyomással jelenik meg. Kezdetben négy oldalon tájékoztatta a makóiakat az önkormányzat híreiről. Évről évre öltött mind tartalmilag, mind megjelenésében professzionálisabb külsőt. A lap rendkívüli módon ügyel közszolgálatiságának megőrzésére és politikai célú írásokat nem enged megjelentetni. Így az újság gerincét az önkormányzat hírei, a városban történt vagy történő sportés kulturális események, pályázati lehetőségek közérdekű információk adják. A lap célja a minél szélesebb körű tájékoztatás a várossal és a hivatallal összefüggő információkról. Makó város honlapján napi, kétnapi rendszerességgel jelennek meg az önkormányzat friss hírei. Az információkon túlmenően külön oldalakon olvashat a látogató magáról a városról, a képviselő-testületről, a polgármesteri hivatalt érintő tudnivalókról is. A weboldalon a különböző törvények által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok is megtalálhatóak (üvegzseb). Az elmúlt évben lehetővé vált, hogy a felhasználó különféle formanyomtatványokat letöltsön, a hivatali eljárásról betekintést kapjon, ezzel is segítve az ügyfelek hivatalos ügyeinek minél gyorsabb intézését. A honlap fokozatosan nyit az elektronikusan elintézhető ügyek kezelésének irányába is (közvilágítási hibabejelentő, iparűzési adókalkulátor). Új eleme a honlapnak az egy-egy témához tartozó ügyek megvitatására lehetőséget adó fórum is, ahol az érdeklődők választ kaphatnak a szakértőktől kérdéseikre. A helyi sajtóval, így a Városi Televízióval is napi rendszerességű a kapcsolat, az önkormányzat lehetőségeihez képest segíti a Városi Televízió működését a lakosság minél szélesebb és naprakészebb tájékoztatása érdekében. III. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA III.1. Oktatás-nevelés: befektetés a jövendő generációiba A város fejlesztésének egyik stratégiai ágazata az oktatás. Az oktatás fejlesztése érdekében pályázati forrásokból a következő támogatások megszerzésére került sor: DAOP /2F pályázat keretében történik a Makói Általános Iskola Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése A beruházás teljes költségvetése mintegy 682 millió forint, amelyből 484 millió forintot az Európai Unió biztosít. A Kálvin téri iskolaépület tornatermének felújítása 15,6 millió Ft-ból valósul meg, melyhez az Önkormányzati Minisztérium 12,5 millió forint támogatást biztosít. Az OKM által kiírt támogatási források a következőképpen oszlanak meg: - Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása: 2008-ban 3,5 millió Ft, 2009-ben 3,0 millió Ft; - Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 2008-ban 3,9 millió Ft, 2009-ben 2,9 millió Ft; - Teljesítmény motivációs pályázat 2009-ben 6,9 millió Ft; - Informatikai támogatás 2007-ben 5,4 millió Ft; 2008-ban 5,0 millió Ft; 2009-ben 5,1 millió Ft. Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány eszközfejlesztésre 4.2 millió Ft-ot, a KÖZOKA Művészeti iskola támogatása címen 500 ezer Ft-ot biztosított. 9

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-507/2007. Előadó: Sipos Márta/ Horváth Bernadett Tárgy Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Pályázat beadása a DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámú pályázati

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/73-1/2014/I. Tárgy: LEADER pályázatok támogatása Üi.: Kovács Tünde Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-40/2009 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Temesvár

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben