MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete évi Gazdasági és Munkaprogramja teljesítéséről Melléklet: évi Gazdasági és Munkaprogram megvalósulása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi képviselőtestület kötelezettsége és egyben át nem ruházható hatásköre legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programot készíteni. A programnak tartalmazni kell mindazon helyi szinten meghatározott célkitűzést és feladatot, mely az önkormányzat által nyújtandó kötelező és vállalt feladatok biztosítását és fejlesztését szolgálják. Ezen belül ki kell térni a középtávú településfejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtési koncepciókra, közszolgáltatások megfelelő szinten való biztosítására, illetve a városüzemeltetési politika alapvető szempontjaira. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül el kell fogadnia. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 71/2007. (III. 28.) MÖKT határozatával elfogadta évi Gazdasági és Munkaprogramját. A program a választási ciklus végéig szóló időszakra tartalmaz konkrét iránymutatásokat. Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel a választási ciklus közeledő végére, a Tisztelt testület elé terjesztem hatályos Gazdasági és Munkaprogramunk teljesítéséről szóló tájékoztatót és javaslom annak elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi Gazdasági és Munkaprogramjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó, június 10. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Makó Város önkormányzati Képviselő-testülete évi GAZDASÁGI ÉS MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA I. MAKÓ A képviselő-testület ciklusprogramja az előző ciklusban már megkezdett út folytatását tűzte ki célul. Az önkormányzat ennek szellemében a munkahelyteremtésre és a gazdaságfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, emellett kiemelt cél a városépítés és városüzemeltetés is. A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűzött ki, amelyek megszabták az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazták azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkedtek célokhoz. A Gazdasági és Munkaprogram zárógondolata szerint a program vélhetően egy önkormányzati ciklusban nem valósítható meg teljes körűen, de ezen tendenciák mentén, a szükséges és lehetséges döntések meghozatalával a lehető legközelebb kell jutni egy valamennyiünk által vágyott megélhető kisváros dologi és működési feltételeinek biztosításához. Jelen beszámoló tartalmazza az elmúlt időszakban elvégzett munka összefoglalását és az elért eredményeket. II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. A képviselő-testület, bizottságok: átlátható és hatékony önkormányzat A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szabályai szerint, éves munkaterv alapján tartja üléseit. Alakuló ülését október 13. napján tartotta. A testület jogalkotó és határozathozó munkája ettől az időponttól kezdve a beszámoló elkészítéséig bezárólag az alábbiak szerint alakult: év Ülések száma Rendeletek száma Határozatok száma 2006* ** ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** az utolsó ülés május 26.-án volt Határozatképtelenség miatt sem munkaterv szerinti, sem rendkívüli ülés nem maradt el. A bizottságok valamennyi munkaterv szerinti ülés előtt de esetenként rendkívüli ülés előtt is bizottsági üléseken a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket megtárgyalják, véleményezik, szükség szerint javaslataikat a testület elé terjesztik. A képviselő-testületi munka hatékonysága és átláthatósága érdekében a lakosok széles rétegét érintő döntések előkészítése során a szabályozás módjáról és irányáról, valamint a bemutatást igénylő döntésekről a lakosság folyamatos tájékoztatása a Makói Hírek c. újság, a 1

3 oldalon történik. Emellett a lakosság rendszeresen megtartott fogadóórák keretében egyénileg is elmondhatja véleményét, javaslatait. A lakossággal történő párbeszéd módja továbbá, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az önkormányzati rendelettervezetek a megtárgyalásuk előtt 8 nappal a lakossági hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a testület elé negyed évente tájékoztató kerül. A képviselő testületi üléseket a Városi Televízió élőben közvetíti, az írott sajtó, és a rádiók képviselői is jelen vannak meghívottként az üléseken. A képviselő-testületi és a bizottsági ülések meghívói a napirendi pontok megjelölésével naprakészek a honlapon, továbbá a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvek zárt ülési jegyzőkönyvek kivételével szintén a oldalon olvashatóak. Városunkban román, illetve cigány helyi kisebbségi önkormányzat működik. A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a képviselő-testület biztosítja. Mindkét kisebbségi önkormányzat rendelkezik irodahelyiséggel, telefonnal és számítógéppel. Költségvetésükhöz az önkormányzat a költségvetéséből 500 e Ft-tal járul hozzá a központi költségvetési támogatáson felül. Emellett az éves önkormányzati támogatáson felül nyertes pályázatok esetén az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat kérelmére külön pénzügyi támogatást nyújtott. A Polgármesteri Hivatal részéről a törvényszerű működés elősegítése érdekében folyamatosan 2 fő köztisztviselő áll a kisebbségi önkormányzatok rendelkezésére pénzügyi és törvényességi vonalon, akik intézik az ülések előkészítését és összehívását, végzik az adminisztratív feladatokat. A kisebbségi önkormányzatokat érintő várható döntések előkészítésébe a kisebbségi referensek segítségével kerülnek a kisebbségi önkormányzatok bevonásra. A kisebbségi önkormányzatok elnökei állandó meghívottjai a testület üléseinek. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-15 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A Makói Román Kisebbségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a történelmi hagyományok, a nyelv ápolását és fejlesztését, valamint a tárgyi és szellemi kultúra megőrzését, valamint gyarapítását. Az Önkormányzat ennek szellemében végzi tevékenységét megalakulása óta, és döntött eseti jellegű egyszeri támogatásokról. 2

4 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-13 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A cigány kisebbségi önkormányzat segíti a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által kezdeményezett tanulmányi ösztöndíjra pályázó fiatalokat, továbbá pályázati forrásból számos programot valósított meg (Te is más vagy, te sem vagy más című Tolerancia nap; Zarándokút Máriaradnára ; A Makói Cigány Közösség Karácsonya ). A képviselő-testület állandó kapcsolatot tart fenn a pártok helyben működő szervezeteivel, a civilszervezetekkel, továbbá a városban működő egyházak képviselőivel. II.2. A városi civilszervezetekkel, pártokkal, egyházakkal történő együttműködés: konzultáció, a helyi erők és elképzelések szintetizálása A pártokkal történő kapcsolattartás egyik eleme, hogy az újév köszöntő események részeként, a város első embere minden évben a pártok vezetőivel is kötetlen beszélgetést, eszmecserét folytat. A találkozó alkalmat teremt arra, hogy főként várospolitikai kérdések tekintetében a különböző pártállást tükröző vélemények, az előkészítés folyamatában beépülhessenek a testületi döntésekbe. A kapcsolattartás másik eleme az a hagyományos találkozó, amely a nemzeti ünnepek minél zökkenő és konfliktusmentesebb előkészítését szolgálja. Az eseményen legalább egy, másfél hónappal az ünnep előtt alkalom nyílik a program, de legfőképpen az ünnepi szónok személyének egyeztetésére, kiválasztására, jóváhagyására. A találkozó nem titkolt célja, hogy a városban működő társadalmi erők összefogással mozgósítsák az itt élőket az együtt ünneplésre. Ennek következtében Makó lakossága évről évre méltóképpen tud emlékezni az es Forradalom és Szabadságharcra, államiságunk évfordulójára, valamint az 1956-os forradalomra. A ciklusprogramban rögzítettek alapján folyamatosan épültek ki a civilek és az önkormányzat közötti kapcsolatfelvétel bázisai. Első lépésként említhető meg a januárjától megrendezésre kerülő ún. újévi koccintások, melyek tovább folytatódtak. Ezen az összejöveteleken lehetősége nyílik a polgármesternek arra, hogy valamennyi Makón működő civilszervezet vezetőjével találkozzon, meghallgassa véleményüket, tájékozódjon felőlük. Ezen túl is sor került a kapcsolattartás, véleménynyilvánítás, közös eszmecsere hatékonyabb továbbfejlesztésére az elmúlt évek során. A Konzultatív Tanácsadó Testület mellett jól működik a Vállalkozói Tanácsadó Testület, valamint a Civil Tanácsadó Testület. Konkrét témákban, a döntés-előkészítés folyamatában javaslattételi, véleményezési szerephez, a már meghozott döntések vonatkozásában pedig tájékoztatáshoz, információhoz jutnak. 3

5 A képviselő-testület pályázatok révén továbbra is anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek részére, melyet a város kulturális, tudományos és közéletében közszereplést vállaló, a város jelentős napjainak megünneplésében, megrendezésében aktívan közreműködő civil szerveződések, már működő illetve alakuló öntevékeny művészeti csoportok és művészettel foglalkozó személyek, közösségek pályázhatnak meg. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pályázati eljárás mellőzésével bérbe adhatók egyedi határozat alapján egyes, az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezet részére, ennek eredményeként kedvezményes (40 ft/m 2 ) bérlet díj fejében juthatnak önkormányzati helyiségekhez. A civilek számára az információk biztosítása különféle konferenciák, előadások útján valósul meg. Egyre több konferencia, rendezvény foglalkozik a civil szervezetekkel. Ilyen rendezvény volt májusában a város lengyel és szlovák testvérvárosaival együtt rendezett konferencia, melyen a civil szervezetek és az önkormányzatok viszonyát elemezték. Az önkormányzat hosszú évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol a Makón működő történelmi egyházakkal, illetve az egyházközségek vezetőivel. Ennek egyik elemeként évente minimum két alkalommal találkozik a polgármester a történelmi egyházak vezetőivel (római katolikus, református, görög katolikus és evangélikus), az év elején a hagyományos újév köszöntő alkalmával, valamint a Szent István napi ünnepséget megelőző napon. A szűk körű megbeszélések lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat tájékozódjon az egyházak gondjairól, megoldásra váró problémáiról, az egyházi vezetők pedig első forrásból értesüljenek a testület városfejlesztési elképzeléseiről, terveiről. A polgármester mellett működő Konzultatív Tanácsadó Testületben az egyházi vezetők is képviseltetik magukat, ami szintén a kölcsönös információcserét van hivatva szolgálni. Az egyházi vezetőket az önkormányzat rendszeresen bevonja a nemzeti ünnepek programjának előkészítésébe, majd a pártok vezetőivel együtt annak egyeztetésébe. A képviselő-testület a polgármester vagy az alpolgármesterek személyén keresztül rendszeresen képviselteti magát a történelmi egyházak kiemelkedő ünnepi rendezvényein, eseményein, többek között ilyen az augusztus 20-i új kenyér megáldása, illetve a Honvéd emléknapon megtartott megemlékezések. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyen belül lehetősége volt az egyházközségeknek templomok, történelmi, kegyeleti emlékeink felújítására, térségi identitással bíró nagyjaink örökségének ápolására pályázni. Pályázatot nyújtott be a Makó Újvárosi Református Egyházközség, Makó-Belvárosi Református Egyházközség, Görög Katolikus Egyházközség, Szent László Király Plébánia és a Szeged Csanád Megyei Egyházközség. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, és a fejlesztések az Önkormányzat városképi, valamint turisztikai elképzeléseivel összhangban vannak, az önkormányzat vállalta, hogy visszatérítendő támogatással segítséget nyújt a megvalósításhoz. A pályázatok értékelése még folyamatban van. 4

6 II.3. Kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés: a példaértékű összefogás új területekre történő kiszélesítése Tovább folytatódott Makó város és a környezetében lévő 16 település eredményes kapcsolata. A Többcélú Társulás sikeres pályázatainak köszönhetően fejlesztések valósulhattak meg a Makói Kistérségben. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben projekt keretében 48 megálló és 3 buszforduló átépítésére, illetve modernizálására került sor, amely hozzávetőlegesen 50 ezer lakos közlekedését és mindennapjait tette kényelmesebbé. A fejlesztés során új buszfordulók kialakítása, a buszvárók felújítása és cseréje mellett megvalósult azok teljes körű akadálymentesítése is. A beruházás több mint 204 millió forintból valósult meg, amelyből 183 millió forintot az Európai Unió finanszírozott. A Makói Többcélú Kistérségi Társulása, valamint Deszk Község pályázatot nyújtott be Kerékpárút tervezése a 43-as számú főút mentén címmel, a 43 számú főúttal párhuzamosan futó hiányzó kerékpárút szakaszok terveinek elkészíttetésére. A pályázatból megtervezik a hiányzó mintegy 11 km hosszúságú szakaszt az alább bontásban: 1. tervezési szakasz Deszk község közigazgatási területén szelvényszámtól a szelvényszámig. 2. tervezési szakasz Kiszombor község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. 3. tervezési szakasz Magyarcsanád község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. A Téli közmunka keretében 2008-ban és annak továbbfolytatásában 2009-ben 13 településnek volt alkalma 55 közmunkást foglalkoztatni. A résztvevő településeken a település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása, parkosítás, parkfenntartás, kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele valósulhatott meg. A Többcélú Társulás megalakulásakor a települési önkormányzatoktól több közszolgáltatási feladatot átvállalt a települési önkormányzatoktól, az intézményesített együttműködés újabb területekre is kiterjed. A mozgókönyvtári hálózat működése március 1-jén indult a térség 9 településén (Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Pitvaros) május 1. napjával Magyarcsanád is csatlakozott a hálózathoz. A Makói Kistérség Többcélú Társulása a makói József Attila Városi Könyvtárat bízta meg a mozgókönyvtári feladatok ellátásával. A megyei közgyűlés munkájában több makói képviselő részt vesz, képviseltetve a város és közvetve a térség érdekeit. A Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT) március 1. napjával megszűnt, tekintettel arra, hogy a 2003-ban megalakult Többcélú Társulás, mint Fejlesztési Tanács több más feladata mellett az MTTÖT által felvállalt területfejlesztési feladatoknak is eleget tesz. A régiók szerepének konvergencia célokkal összehangolt elmozdulását jelzi, hogy a helyi önkormányzatok fejlesztései és vis maior támogatására szolgáló előirányzat teljes egészében a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe került át. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) jelenlegi összetételében Makó város polgármestere a makói kistérségi társulás elnökeként Csongrád megye valamennyi kistérségét képviseli tagként a tanácsban. Az Európai Uniós források mellett Makó Város Önkormányzata a lehető legszélesebb körben él a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatok támogatásainak igénybevételével. 5 db sikeres TEKI pályázatnak köszönhetően további járdák burkolatai újulhatnak meg. (összköltségük közel 140 millió Ft, 75% támogatás intenzitás mellett). Megvalósul a Hagymaház épületének belső festése, valamint az Erdei János Sportcsarnok 5

7 bádogos szerkezeteinek és külső faszerkezeteinek felújítása. (2 db nyertes CÉDE pályázat, 26MFt összköltség, 75% támogatási intenzitás), a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása a TEUT pályázatnak köszönhetően újul meg. A Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, kapcsolatot tart az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Az önkormányzat továbbra is közvetlen operatív kapcsolatot tart a regionális fejlesztési tanács titkárságával és munkaszervezetével, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (DARFÜ) valamint a Váti Nonprofit Kft-vel. Az dél-alföldi kistérségekkel való együttműködés színtere az eredményesen működő, makói központú Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE), amely folyamatosan megfogalmazza és képviseli a kistérségi területfejlesztési szemléletet és érdekeket a regionális és országos területfejlesztési politikában. A DARFT a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE) szerepének hangsúlyos megjelenítésére odafigyel, az egyesület a DARFT háttérintézményeként működik, elnöke Makó város polgármestere. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 23/2008. (III.13.) sz. határozatával létrehozta a Regionális Munkacsoportot (RMCS). Az RMCS, mint stratégiai tervezői bizottság a es akcióterv tervezése kapcsán javaslattevő, véleményező szakmai szervezetként segíti a Tanács munkáját, az albizottságok pedig operatívan részt vesznek az adott prioritástengely kidolgozásában. Az albizottságba az egyesület is delegált tagot. A DATTE a Regionális Akcióterv társadalmi egyeztetésében is részt vett, valamint a régió kohéziójának erősítése érdekében kezdeményezte, hogy az ÚMFT pályázatokon kevésbé jól teljesítő kistérségek esetében vizsgálják ki a sikertelenség okát, illetve segítsék azok felzárkóztatását, a további sikeres, eredményes munka érdekében. Az egyesület november 26-án tartott soros ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország - Szerbia valamint a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programra, hogy kapcsolatait határon túlra is kiterjessze, kapcsolatot építsen hasonló szervezetekkel. A határ menti együttműködés lehetőségeit Makó Város Önkormányzata folyamatosan keresi. A es időszakban több magyar-román pályázat került benyújtásra. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson című pályázatunkat a közreműködő szervezet a 2. körében való továbbfejlesztésre javasolta, a dokumentáció áprilisban került benyújtásra, eredménye várhatóan júniusban lesz. A Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz című pályázat (Csanáddal és Nagyszentmiklóssal) valamint a Makó - Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz pályázatokat az elbírálások első körében a közreműködő szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, azonban az utófinanszírozás miatt felmerült kamatköltségeket a pályázatban résztvevő települések nem tudták finanszírozni, így a pályázat 2. körét nem tudtuk benyújtani. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében című pályázat, amelynek keretében 5 határmenti város közös marketingeszköz fejlesztése valósulhatna meg. Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között projekt keretében megvalósulhat a Maros folyónak valamint a hullámtérnek az ökoturisztikai hasznosítása. Mindkét pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a rendelkezésünkre álló természeti kincseinket a lehető legmegfelelőbb módon és formában tudjuk felhasználni és egyben a jövőben városunkba 6

8 látogató vendégeinek további kikapcsolódási lehetőségeket tudjunk biztosítani. A pályázatok elbírálása várhatóan június vége. A magyar-román határ menti együttműködéshez hasonlóan Makó a szerb partnerek felé is nyitott. Zabalj településsel közösen nyújtott be pályázatot a évi kiírásra, amelynek célja. növelni a határ menti térség vonzóképességet a külföldi tőke beáramlását illetően, ezáltal növelni a társadalmi kohéziót a határ menti térségekben a városok, önkormányzatok, kereskedelmi kamarák, KKV-k és egyéb gazdasági szervezetek között Az önkormányzat a közös munka során jó kapcsolatot épített ki román és szerb partnereivel egyaránt, így Nagyszentmiklóssal, Perjámossal, Nadlaccal, Kikindával, Zabaljjal. A magyar- román- szerb hármashatár mentén elhelyezkedő részéről felmerült az igény, hogy támaszkodva az előző évek sikeres együttműködéseire és továbbfejlesztési lehetőségeire Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozásában gondolkodjanak októberében döntött az önkormányzat az EGTC-hez történő csatlakozásról, melynek eredményeképpen az együttműködésben való részvétel tágítja önkormányzatunk határon belüli és túli együttműködési formáit, további sikeres európai uniós forrásokhoz történő hozzájutását bővíti. Ezáltal a gazdasági-kulturális-társadalmi-környezetvédelmi-kommunikációs-üzleti, K+F és innovációs együttműködések, közös partnerségi, program-és projektmenedzsment kapacitások fejlesztése, humánerőforrások közös kihasználása, kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztések és még számos más terület fejlesztése valósulhat meg. Makó több határon túli településsel tart fenn jó kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a városok polgárai közötti együttműködést az élet minden területén, biztosítja a helyi közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit és támogatja az európai közösség gondolatát a polgárok szabadságának tiszteletben tartásával. A kulturális, oktatási és művelődési együttműködés mellett jelentős szerephez jutnak a gazdasági kapcsolatok. Makó testvérvárosaival a kapcsolattartás úgy alakul, hogy az egyik évben a makói delegáció tesz eleget a meghívásnak, a másikban mi látjuk vendégül őket. A delegációk a politikai paritás mentén jönnek létre, és az önkormányzat köztisztviselő kísérőt is biztosít. Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében tovább ápoljuk kapcsolatunkat Löbau, Martinsicuro, Jaslo, Radomsko, Zselíz, Ada, Csíkszereda, Igazfalva, Bodófalva, Kisorosz testvérvárosokkal. Az önkormányzat minden évben a költésvetésében támogatási keretet biztosít az önkormányzat és a város már létező testvérvárosi kapcsolatainak ápolására, valamint új külkapcsolatok kiépítésére, valamint azoknak külkapcsolati kezdeményezéseknek a támogatására, amelynek során olyan makói résztvevők tudnak nagy számban bekapcsolódni, akiknek egyébként hátrányos anyagi helyzetük miatt erre nem lenne lehetőségük. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. II.4. Polgármesteri Hivatal: szolgáltató közigazgatás Folytatódott a korszerű informatikai alkalmazások minél szélesebb körben történő alkalmazása. Az ÁROP-1.A.2/A sz. pályázatból megvalósult Makó Város Önkormányzatának honlapján az elektronikus helyi adóbevallás és bevezetésre került a hivatali ügymeneteket támogató elektronikus tanúsított iratkezelő és munkafolyamat-irányító informatikai rendszer. A beruházás összköltsége ,- Ft. A támogatás aránya 92%. A papír nélküli ügyvitel tovább szélesítése érdekében önerőből fejlesztve lett az előző ciklusban bevezetett vezetői döntést előkészítő rendszer, melynek keretében megvalósult a Pályázatok 7

9 Nyilvántartási Rendszere, amely a pályázatok előkészítésétől a pályázatok lezárásáig biztosítja az érintettek részére az elektronikus csoportmunka feltételeit. A problémaérzékeny testületi döntések előkészítése során a szakszerűség követelmény mellett a problémaérzékenység dominál, minden esetben a személyes kapcsolatfelvétel az érintettekkel megtörténik. A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos, a hatályos és egységes szerkezetű helyi rendeletek a rendeletek a weboldalról elérhetőek, letölthetőek. A képviselőtestület jogalkotó munkája szempontjából kiemelendő a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementációjának folyamata, mely a végső szakaszához érkezett azzal, hogy az önkormányzati rendeletek jogharmonizációját, azaz a jogszabály rendelkezéseinek hazai jogszabályba való átültetését december 28. napjáig el kellett végezni. Az irányelv célja az, hogy a szolgáltatások szabad áramlását minden eszközzel segítsék a tagállamok. Az irányelv átültetésével kapcsolatban a helyi rendeleteink felülvizsgálata decemberétől folyamatosan zajlott a közigazgatási/államigazgatási hivatal önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében készített ütemterve alapján, melynek keretében tett adatszolgáltatások során az érintett rendeletek irányelvvel ellentétes -ai módosításra kerültek. Makó Város Önkormányzatánál az irányelvvel érintett önkormányzati alaprendeletek száma 24 db, melyek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása november 28-i határidővel megtörtént. Az elektronikus teljesítményértékelési rendszer az önkormányzat Porta rendszerén az ügyintézők számára is elérhető, illetve a vezető az irányítása alá tartozó dolgozóéhoz is hozzáfér. E-tananyag segítségével júliusában megkezdődött a felkészülés a köztisztviselők új, egyéni teljesítményértékelési rendszerének a bevezetésére. A hatósági típusú közigazgatási munka során az ügyfélközpontú szemlélet jellemző. A Ket. ügyfélkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek maradéktalan betartása folyamatos, melyben a kapcsolódó képzések is segítséget nyújtanak. A folyamatosan változó, növekvő igényeknek történő megfelelés érdekében a köztisztviselői kar szakmai továbbképzéseken való részvétele folyamatos. A hivatal köztisztviselői törvényi változásokra felkészítő tanfolyamokon, és továbbképzéseken, illetve a mindennapi hivatali ügymenet minőségfejlesztésével kapcsolatos képzéseken vettek részt. Továbbá a Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződések (mérlegképes könyvelő, munkavédelmi technikus) megkötésével is biztosítja a szakképzett munkaerőt évben az arra érdeklődő kollegák angol nyelvtanfolyamon is részt vehettek. II.5. Kommunikáció: kapcsolatok a lakossággal Az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatást. A kapcsolattartás közvetlen lehetősége a lakossági fórum. A ciklusonként háromszor, mindig év elején megrendezett választókerületenkénti lakossági fórumokon a makóiaknak közvetlen lehetősége van információkat szerezni a városfejlesztés terveiről, illetve megoszthatják észrevételeiket, panaszaikat a települési képviselővel és az önkormányzat szakembereivel. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak a polgármestertől és a választókerület képviselőjétől az elmúlt időszak gazdasági és várospolitikai témáiról és visszacsatolás is történik, hiszen a lakosok is kifejthetik véleményüket közérdekű kérdésekben. A lakossági fórumok alkalmasak arra, hogy a településen élők megfogalmazzák elvárásaikat, megismerjék az önkormányzat lehetőségeit és terveikkel, véleményükkel befolyásolhatják is. Ugyanakkor az önkormányzatnak is lehetősége van saját információinak közlésére, intézkedéseinek bemutatására. 8

10 Az önkormányzat külső kommunikációjának két jelentős fóruma a hetente példányban megjelenő, a lakosság számára díjmentesen hozzáférhető Makói Hírek, illetve az önkormányzat hivatalos honlapja, a Az önkormányzati újság 8 oldalon, től 4+1 színnyomással jelenik meg. Kezdetben négy oldalon tájékoztatta a makóiakat az önkormányzat híreiről. Évről évre öltött mind tartalmilag, mind megjelenésében professzionálisabb külsőt. A lap rendkívüli módon ügyel közszolgálatiságának megőrzésére és politikai célú írásokat nem enged megjelentetni. Így az újság gerincét az önkormányzat hírei, a városban történt vagy történő sportés kulturális események, pályázati lehetőségek közérdekű információk adják. A lap célja a minél szélesebb körű tájékoztatás a várossal és a hivatallal összefüggő információkról. Makó város honlapján napi, kétnapi rendszerességgel jelennek meg az önkormányzat friss hírei. Az információkon túlmenően külön oldalakon olvashat a látogató magáról a városról, a képviselő-testületről, a polgármesteri hivatalt érintő tudnivalókról is. A weboldalon a különböző törvények által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok is megtalálhatóak (üvegzseb). Az elmúlt évben lehetővé vált, hogy a felhasználó különféle formanyomtatványokat letöltsön, a hivatali eljárásról betekintést kapjon, ezzel is segítve az ügyfelek hivatalos ügyeinek minél gyorsabb intézését. A honlap fokozatosan nyit az elektronikusan elintézhető ügyek kezelésének irányába is (közvilágítási hibabejelentő, iparűzési adókalkulátor). Új eleme a honlapnak az egy-egy témához tartozó ügyek megvitatására lehetőséget adó fórum is, ahol az érdeklődők választ kaphatnak a szakértőktől kérdéseikre. A helyi sajtóval, így a Városi Televízióval is napi rendszerességű a kapcsolat, az önkormányzat lehetőségeihez képest segíti a Városi Televízió működését a lakosság minél szélesebb és naprakészebb tájékoztatása érdekében. III. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA III.1. Oktatás-nevelés: befektetés a jövendő generációiba A város fejlesztésének egyik stratégiai ágazata az oktatás. Az oktatás fejlesztése érdekében pályázati forrásokból a következő támogatások megszerzésére került sor: DAOP /2F pályázat keretében történik a Makói Általános Iskola Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése A beruházás teljes költségvetése mintegy 682 millió forint, amelyből 484 millió forintot az Európai Unió biztosít. A Kálvin téri iskolaépület tornatermének felújítása 15,6 millió Ft-ból valósul meg, melyhez az Önkormányzati Minisztérium 12,5 millió forint támogatást biztosít. Az OKM által kiírt támogatási források a következőképpen oszlanak meg: - Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása: 2008-ban 3,5 millió Ft, 2009-ben 3,0 millió Ft; - Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 2008-ban 3,9 millió Ft, 2009-ben 2,9 millió Ft; - Teljesítmény motivációs pályázat 2009-ben 6,9 millió Ft; - Informatikai támogatás 2007-ben 5,4 millió Ft; 2008-ban 5,0 millió Ft; 2009-ben 5,1 millió Ft. Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány eszközfejlesztésre 4.2 millió Ft-ot, a KÖZOKA Művészeti iskola támogatása címen 500 ezer Ft-ot biztosított. 9

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben