MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete évi Gazdasági és Munkaprogramja teljesítéséről Melléklet: évi Gazdasági és Munkaprogram megvalósulása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi képviselőtestület kötelezettsége és egyben át nem ruházható hatásköre legalább megbízatásának időtartamára gazdasági programot készíteni. A programnak tartalmazni kell mindazon helyi szinten meghatározott célkitűzést és feladatot, mely az önkormányzat által nyújtandó kötelező és vállalt feladatok biztosítását és fejlesztését szolgálják. Ezen belül ki kell térni a középtávú településfejlesztési elképzelésekre, munkahelyteremtési koncepciókra, közszolgáltatások megfelelő szinten való biztosítására, illetve a városüzemeltetési politika alapvető szempontjaira. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül el kell fogadnia. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 71/2007. (III. 28.) MÖKT határozatával elfogadta évi Gazdasági és Munkaprogramját. A program a választási ciklus végéig szóló időszakra tartalmaz konkrét iránymutatásokat. Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel a választási ciklus közeledő végére, a Tisztelt testület elé terjesztem hatályos Gazdasági és Munkaprogramunk teljesítéséről szóló tájékoztatót és javaslom annak elfogadását! HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az évi Gazdasági és Munkaprogramjáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó, június 10. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Makó Város önkormányzati Képviselő-testülete évi GAZDASÁGI ÉS MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA I. MAKÓ A képviselő-testület ciklusprogramja az előző ciklusban már megkezdett út folytatását tűzte ki célul. Az önkormányzat ennek szellemében a munkahelyteremtésre és a gazdaságfejlesztésre helyezte a hangsúlyt, emellett kiemelt cél a városépítés és városüzemeltetés is. A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűzött ki, amelyek megszabták az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazták azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkedtek célokhoz. A Gazdasági és Munkaprogram zárógondolata szerint a program vélhetően egy önkormányzati ciklusban nem valósítható meg teljes körűen, de ezen tendenciák mentén, a szükséges és lehetséges döntések meghozatalával a lehető legközelebb kell jutni egy valamennyiünk által vágyott megélhető kisváros dologi és működési feltételeinek biztosításához. Jelen beszámoló tartalmazza az elmúlt időszakban elvégzett munka összefoglalását és az elért eredményeket. II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. A képviselő-testület, bizottságok: átlátható és hatékony önkormányzat A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szabályai szerint, éves munkaterv alapján tartja üléseit. Alakuló ülését október 13. napján tartotta. A testület jogalkotó és határozathozó munkája ettől az időponttól kezdve a beszámoló elkészítéséig bezárólag az alábbiak szerint alakult: év Ülések száma Rendeletek száma Határozatok száma 2006* ** ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** az utolsó ülés május 26.-án volt Határozatképtelenség miatt sem munkaterv szerinti, sem rendkívüli ülés nem maradt el. A bizottságok valamennyi munkaterv szerinti ülés előtt de esetenként rendkívüli ülés előtt is bizottsági üléseken a feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket megtárgyalják, véleményezik, szükség szerint javaslataikat a testület elé terjesztik. A képviselő-testületi munka hatékonysága és átláthatósága érdekében a lakosok széles rétegét érintő döntések előkészítése során a szabályozás módjáról és irányáról, valamint a bemutatást igénylő döntésekről a lakosság folyamatos tájékoztatása a Makói Hírek c. újság, a 1

3 oldalon történik. Emellett a lakosság rendszeresen megtartott fogadóórák keretében egyénileg is elmondhatja véleményét, javaslatait. A lakossággal történő párbeszéd módja továbbá, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az önkormányzati rendelettervezetek a megtárgyalásuk előtt 8 nappal a lakossági hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a testület elé negyed évente tájékoztató kerül. A képviselő testületi üléseket a Városi Televízió élőben közvetíti, az írott sajtó, és a rádiók képviselői is jelen vannak meghívottként az üléseken. A képviselő-testületi és a bizottsági ülések meghívói a napirendi pontok megjelölésével naprakészek a honlapon, továbbá a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvek zárt ülési jegyzőkönyvek kivételével szintén a oldalon olvashatóak. Városunkban román, illetve cigány helyi kisebbségi önkormányzat működik. A működéshez szükséges tárgyi feltételeket a képviselő-testület biztosítja. Mindkét kisebbségi önkormányzat rendelkezik irodahelyiséggel, telefonnal és számítógéppel. Költségvetésükhöz az önkormányzat a költségvetéséből 500 e Ft-tal járul hozzá a központi költségvetési támogatáson felül. Emellett az éves önkormányzati támogatáson felül nyertes pályázatok esetén az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat kérelmére külön pénzügyi támogatást nyújtott. A Polgármesteri Hivatal részéről a törvényszerű működés elősegítése érdekében folyamatosan 2 fő köztisztviselő áll a kisebbségi önkormányzatok rendelkezésére pénzügyi és törvényességi vonalon, akik intézik az ülések előkészítését és összehívását, végzik az adminisztratív feladatokat. A kisebbségi önkormányzatokat érintő várható döntések előkészítésébe a kisebbségi referensek segítségével kerülnek a kisebbségi önkormányzatok bevonásra. A kisebbségi önkormányzatok elnökei állandó meghívottjai a testület üléseinek. Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-15 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A Makói Román Kisebbségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti a történelmi hagyományok, a nyelv ápolását és fejlesztését, valamint a tárgyi és szellemi kultúra megőrzését, valamint gyarapítását. Az Önkormányzat ennek szellemében végzi tevékenységét megalakulása óta, és döntött eseti jellegű egyszeri támogatásokról. 2

4 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Év Rendes ülések száma Rendkívüli ülések száma Meghozott határozatok száma 2006.* ** 2-13 ÖSSZESEN * beleértve az alakuló ülést ** júniusig A cigány kisebbségi önkormányzat segíti a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által kezdeményezett tanulmányi ösztöndíjra pályázó fiatalokat, továbbá pályázati forrásból számos programot valósított meg (Te is más vagy, te sem vagy más című Tolerancia nap; Zarándokút Máriaradnára ; A Makói Cigány Közösség Karácsonya ). A képviselő-testület állandó kapcsolatot tart fenn a pártok helyben működő szervezeteivel, a civilszervezetekkel, továbbá a városban működő egyházak képviselőivel. II.2. A városi civilszervezetekkel, pártokkal, egyházakkal történő együttműködés: konzultáció, a helyi erők és elképzelések szintetizálása A pártokkal történő kapcsolattartás egyik eleme, hogy az újév köszöntő események részeként, a város első embere minden évben a pártok vezetőivel is kötetlen beszélgetést, eszmecserét folytat. A találkozó alkalmat teremt arra, hogy főként várospolitikai kérdések tekintetében a különböző pártállást tükröző vélemények, az előkészítés folyamatában beépülhessenek a testületi döntésekbe. A kapcsolattartás másik eleme az a hagyományos találkozó, amely a nemzeti ünnepek minél zökkenő és konfliktusmentesebb előkészítését szolgálja. Az eseményen legalább egy, másfél hónappal az ünnep előtt alkalom nyílik a program, de legfőképpen az ünnepi szónok személyének egyeztetésére, kiválasztására, jóváhagyására. A találkozó nem titkolt célja, hogy a városban működő társadalmi erők összefogással mozgósítsák az itt élőket az együtt ünneplésre. Ennek következtében Makó lakossága évről évre méltóképpen tud emlékezni az es Forradalom és Szabadságharcra, államiságunk évfordulójára, valamint az 1956-os forradalomra. A ciklusprogramban rögzítettek alapján folyamatosan épültek ki a civilek és az önkormányzat közötti kapcsolatfelvétel bázisai. Első lépésként említhető meg a januárjától megrendezésre kerülő ún. újévi koccintások, melyek tovább folytatódtak. Ezen az összejöveteleken lehetősége nyílik a polgármesternek arra, hogy valamennyi Makón működő civilszervezet vezetőjével találkozzon, meghallgassa véleményüket, tájékozódjon felőlük. Ezen túl is sor került a kapcsolattartás, véleménynyilvánítás, közös eszmecsere hatékonyabb továbbfejlesztésére az elmúlt évek során. A Konzultatív Tanácsadó Testület mellett jól működik a Vállalkozói Tanácsadó Testület, valamint a Civil Tanácsadó Testület. Konkrét témákban, a döntés-előkészítés folyamatában javaslattételi, véleményezési szerephez, a már meghozott döntések vonatkozásában pedig tájékoztatáshoz, információhoz jutnak. 3

5 A képviselő-testület pályázatok révén továbbra is anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek részére, melyet a város kulturális, tudományos és közéletében közszereplést vállaló, a város jelentős napjainak megünneplésében, megrendezésében aktívan közreműködő civil szerveződések, már működő illetve alakuló öntevékeny művészeti csoportok és művészettel foglalkozó személyek, közösségek pályázhatnak meg. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pályázati eljárás mellőzésével bérbe adhatók egyedi határozat alapján egyes, az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezet részére, ennek eredményeként kedvezményes (40 ft/m 2 ) bérlet díj fejében juthatnak önkormányzati helyiségekhez. A civilek számára az információk biztosítása különféle konferenciák, előadások útján valósul meg. Egyre több konferencia, rendezvény foglalkozik a civil szervezetekkel. Ilyen rendezvény volt májusában a város lengyel és szlovák testvérvárosaival együtt rendezett konferencia, melyen a civil szervezetek és az önkormányzatok viszonyát elemezték. Az önkormányzat hosszú évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol a Makón működő történelmi egyházakkal, illetve az egyházközségek vezetőivel. Ennek egyik elemeként évente minimum két alkalommal találkozik a polgármester a történelmi egyházak vezetőivel (római katolikus, református, görög katolikus és evangélikus), az év elején a hagyományos újév köszöntő alkalmával, valamint a Szent István napi ünnepséget megelőző napon. A szűk körű megbeszélések lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzat tájékozódjon az egyházak gondjairól, megoldásra váró problémáiról, az egyházi vezetők pedig első forrásból értesüljenek a testület városfejlesztési elképzeléseiről, terveiről. A polgármester mellett működő Konzultatív Tanácsadó Testületben az egyházi vezetők is képviseltetik magukat, ami szintén a kölcsönös információcserét van hivatva szolgálni. Az egyházi vezetőket az önkormányzat rendszeresen bevonja a nemzeti ünnepek programjának előkészítésébe, majd a pártok vezetőivel együtt annak egyeztetésébe. A képviselő-testület a polgármester vagy az alpolgármesterek személyén keresztül rendszeresen képviselteti magát a történelmi egyházak kiemelkedő ünnepi rendezvényein, eseményein, többek között ilyen az augusztus 20-i új kenyér megáldása, illetve a Honvéd emléknapon megtartott megemlékezések. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyen belül lehetősége volt az egyházközségeknek templomok, történelmi, kegyeleti emlékeink felújítására, térségi identitással bíró nagyjaink örökségének ápolására pályázni. Pályázatot nyújtott be a Makó Újvárosi Református Egyházközség, Makó-Belvárosi Református Egyházközség, Görög Katolikus Egyházközség, Szent László Király Plébánia és a Szeged Csanád Megyei Egyházközség. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott, és a fejlesztések az Önkormányzat városképi, valamint turisztikai elképzeléseivel összhangban vannak, az önkormányzat vállalta, hogy visszatérítendő támogatással segítséget nyújt a megvalósításhoz. A pályázatok értékelése még folyamatban van. 4

6 II.3. Kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés: a példaértékű összefogás új területekre történő kiszélesítése Tovább folytatódott Makó város és a környezetében lévő 16 település eredményes kapcsolata. A Többcélú Társulás sikeres pályázatainak köszönhetően fejlesztések valósulhattak meg a Makói Kistérségben. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben projekt keretében 48 megálló és 3 buszforduló átépítésére, illetve modernizálására került sor, amely hozzávetőlegesen 50 ezer lakos közlekedését és mindennapjait tette kényelmesebbé. A fejlesztés során új buszfordulók kialakítása, a buszvárók felújítása és cseréje mellett megvalósult azok teljes körű akadálymentesítése is. A beruházás több mint 204 millió forintból valósult meg, amelyből 183 millió forintot az Európai Unió finanszírozott. A Makói Többcélú Kistérségi Társulása, valamint Deszk Község pályázatot nyújtott be Kerékpárút tervezése a 43-as számú főút mentén címmel, a 43 számú főúttal párhuzamosan futó hiányzó kerékpárút szakaszok terveinek elkészíttetésére. A pályázatból megtervezik a hiányzó mintegy 11 km hosszúságú szakaszt az alább bontásban: 1. tervezési szakasz Deszk község közigazgatási területén szelvényszámtól a szelvényszámig. 2. tervezési szakasz Kiszombor község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. 3. tervezési szakasz Magyarcsanád község közigazgatási területén a szelvényszámtól a szelvényszámig. A Téli közmunka keretében 2008-ban és annak továbbfolytatásában 2009-ben 13 településnek volt alkalma 55 közmunkást foglalkoztatni. A résztvevő településeken a település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása, csapadékvíz, és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása, parkosítás, parkfenntartás, kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele valósulhatott meg. A Többcélú Társulás megalakulásakor a települési önkormányzatoktól több közszolgáltatási feladatot átvállalt a települési önkormányzatoktól, az intézményesített együttműködés újabb területekre is kiterjed. A mozgókönyvtári hálózat működése március 1-jén indult a térség 9 településén (Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kövegy, Nagyér, Nagylak, Pitvaros) május 1. napjával Magyarcsanád is csatlakozott a hálózathoz. A Makói Kistérség Többcélú Társulása a makói József Attila Városi Könyvtárat bízta meg a mozgókönyvtári feladatok ellátásával. A megyei közgyűlés munkájában több makói képviselő részt vesz, képviseltetve a város és közvetve a térség érdekeit. A Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (MTTÖT) március 1. napjával megszűnt, tekintettel arra, hogy a 2003-ban megalakult Többcélú Társulás, mint Fejlesztési Tanács több más feladata mellett az MTTÖT által felvállalt területfejlesztési feladatoknak is eleget tesz. A régiók szerepének konvergencia célokkal összehangolt elmozdulását jelzi, hogy a helyi önkormányzatok fejlesztései és vis maior támogatására szolgáló előirányzat teljes egészében a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe került át. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) jelenlegi összetételében Makó város polgármestere a makói kistérségi társulás elnökeként Csongrád megye valamennyi kistérségét képviseli tagként a tanácsban. Az Európai Uniós források mellett Makó Város Önkormányzata a lehető legszélesebb körben él a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatok támogatásainak igénybevételével. 5 db sikeres TEKI pályázatnak köszönhetően további járdák burkolatai újulhatnak meg. (összköltségük közel 140 millió Ft, 75% támogatás intenzitás mellett). Megvalósul a Hagymaház épületének belső festése, valamint az Erdei János Sportcsarnok 5

7 bádogos szerkezeteinek és külső faszerkezeteinek felújítása. (2 db nyertes CÉDE pályázat, 26MFt összköltség, 75% támogatási intenzitás), a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása a TEUT pályázatnak köszönhetően újul meg. A Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája a hazai és az Európai Uniós programok aktuális pályázati lehetőségeit figyelemmel kíséri, kapcsolatot tart az illetékes irányító hatóságokkal, megyei/regionális fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás is. Együttműködik mindazon közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel, amelynek tevékenysége a kistérség fejlesztésével, a társulások tevékenységének eredményességével kapcsolatban van. Az önkormányzat továbbra is közvetlen operatív kapcsolatot tart a regionális fejlesztési tanács titkárságával és munkaszervezetével, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (DARFÜ) valamint a Váti Nonprofit Kft-vel. Az dél-alföldi kistérségekkel való együttműködés színtere az eredményesen működő, makói központú Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE), amely folyamatosan megfogalmazza és képviseli a kistérségi területfejlesztési szemléletet és érdekeket a regionális és országos területfejlesztési politikában. A DARFT a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete (DATTE) szerepének hangsúlyos megjelenítésére odafigyel, az egyesület a DARFT háttérintézményeként működik, elnöke Makó város polgármestere. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 23/2008. (III.13.) sz. határozatával létrehozta a Regionális Munkacsoportot (RMCS). Az RMCS, mint stratégiai tervezői bizottság a es akcióterv tervezése kapcsán javaslattevő, véleményező szakmai szervezetként segíti a Tanács munkáját, az albizottságok pedig operatívan részt vesznek az adott prioritástengely kidolgozásában. Az albizottságba az egyesület is delegált tagot. A DATTE a Regionális Akcióterv társadalmi egyeztetésében is részt vett, valamint a régió kohéziójának erősítése érdekében kezdeményezte, hogy az ÚMFT pályázatokon kevésbé jól teljesítő kistérségek esetében vizsgálják ki a sikertelenség okát, illetve segítsék azok felzárkóztatását, a további sikeres, eredményes munka érdekében. Az egyesület november 26-án tartott soros ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország - Szerbia valamint a Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programra, hogy kapcsolatait határon túlra is kiterjessze, kapcsolatot építsen hasonló szervezetekkel. A határ menti együttműködés lehetőségeit Makó Város Önkormányzata folyamatosan keresi. A es időszakban több magyar-román pályázat került benyújtásra. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson című pályázatunkat a közreműködő szervezet a 2. körében való továbbfejlesztésre javasolta, a dokumentáció áprilisban került benyújtásra, eredménye várhatóan júniusban lesz. A Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz című pályázat (Csanáddal és Nagyszentmiklóssal) valamint a Makó - Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz pályázatokat az elbírálások első körében a közreműködő szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, azonban az utófinanszírozás miatt felmerült kamatköltségeket a pályázatban résztvevő települések nem tudták finanszírozni, így a pályázat 2. körét nem tudtuk benyújtani. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében című pályázat, amelynek keretében 5 határmenti város közös marketingeszköz fejlesztése valósulhatna meg. Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között projekt keretében megvalósulhat a Maros folyónak valamint a hullámtérnek az ökoturisztikai hasznosítása. Mindkét pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a rendelkezésünkre álló természeti kincseinket a lehető legmegfelelőbb módon és formában tudjuk felhasználni és egyben a jövőben városunkba 6

8 látogató vendégeinek további kikapcsolódási lehetőségeket tudjunk biztosítani. A pályázatok elbírálása várhatóan június vége. A magyar-román határ menti együttműködéshez hasonlóan Makó a szerb partnerek felé is nyitott. Zabalj településsel közösen nyújtott be pályázatot a évi kiírásra, amelynek célja. növelni a határ menti térség vonzóképességet a külföldi tőke beáramlását illetően, ezáltal növelni a társadalmi kohéziót a határ menti térségekben a városok, önkormányzatok, kereskedelmi kamarák, KKV-k és egyéb gazdasági szervezetek között Az önkormányzat a közös munka során jó kapcsolatot épített ki román és szerb partnereivel egyaránt, így Nagyszentmiklóssal, Perjámossal, Nadlaccal, Kikindával, Zabaljjal. A magyar- román- szerb hármashatár mentén elhelyezkedő részéről felmerült az igény, hogy támaszkodva az előző évek sikeres együttműködéseire és továbbfejlesztési lehetőségeire Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozásában gondolkodjanak októberében döntött az önkormányzat az EGTC-hez történő csatlakozásról, melynek eredményeképpen az együttműködésben való részvétel tágítja önkormányzatunk határon belüli és túli együttműködési formáit, további sikeres európai uniós forrásokhoz történő hozzájutását bővíti. Ezáltal a gazdasági-kulturális-társadalmi-környezetvédelmi-kommunikációs-üzleti, K+F és innovációs együttműködések, közös partnerségi, program-és projektmenedzsment kapacitások fejlesztése, humánerőforrások közös kihasználása, kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztések és még számos más terület fejlesztése valósulhat meg. Makó több határon túli településsel tart fenn jó kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a városok polgárai közötti együttműködést az élet minden területén, biztosítja a helyi közösségek kölcsönös barátságának, megértésének és fejlődésének feltételeit és támogatja az európai közösség gondolatát a polgárok szabadságának tiszteletben tartásával. A kulturális, oktatási és művelődési együttműködés mellett jelentős szerephez jutnak a gazdasági kapcsolatok. Makó testvérvárosaival a kapcsolattartás úgy alakul, hogy az egyik évben a makói delegáció tesz eleget a meghívásnak, a másikban mi látjuk vendégül őket. A delegációk a politikai paritás mentén jönnek létre, és az önkormányzat köztisztviselő kísérőt is biztosít. Az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy biztosítsa a nemzetközi kitekintést, a kapcsolatrendszerek kialakítását más kultúrákkal, gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében tovább ápoljuk kapcsolatunkat Löbau, Martinsicuro, Jaslo, Radomsko, Zselíz, Ada, Csíkszereda, Igazfalva, Bodófalva, Kisorosz testvérvárosokkal. Az önkormányzat minden évben a költésvetésében támogatási keretet biztosít az önkormányzat és a város már létező testvérvárosi kapcsolatainak ápolására, valamint új külkapcsolatok kiépítésére, valamint azoknak külkapcsolati kezdeményezéseknek a támogatására, amelynek során olyan makói résztvevők tudnak nagy számban bekapcsolódni, akiknek egyébként hátrányos anyagi helyzetük miatt erre nem lenne lehetőségük. A pályázat kiírásáról, a pénz odaítéléséről Makó Város Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottsága átruházott hatáskörben dönt. II.4. Polgármesteri Hivatal: szolgáltató közigazgatás Folytatódott a korszerű informatikai alkalmazások minél szélesebb körben történő alkalmazása. Az ÁROP-1.A.2/A sz. pályázatból megvalósult Makó Város Önkormányzatának honlapján az elektronikus helyi adóbevallás és bevezetésre került a hivatali ügymeneteket támogató elektronikus tanúsított iratkezelő és munkafolyamat-irányító informatikai rendszer. A beruházás összköltsége ,- Ft. A támogatás aránya 92%. A papír nélküli ügyvitel tovább szélesítése érdekében önerőből fejlesztve lett az előző ciklusban bevezetett vezetői döntést előkészítő rendszer, melynek keretében megvalósult a Pályázatok 7

9 Nyilvántartási Rendszere, amely a pályázatok előkészítésétől a pályázatok lezárásáig biztosítja az érintettek részére az elektronikus csoportmunka feltételeit. A problémaérzékeny testületi döntések előkészítése során a szakszerűség követelmény mellett a problémaérzékenység dominál, minden esetben a személyes kapcsolatfelvétel az érintettekkel megtörténik. A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos, a hatályos és egységes szerkezetű helyi rendeletek a rendeletek a weboldalról elérhetőek, letölthetőek. A képviselőtestület jogalkotó munkája szempontjából kiemelendő a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementációjának folyamata, mely a végső szakaszához érkezett azzal, hogy az önkormányzati rendeletek jogharmonizációját, azaz a jogszabály rendelkezéseinek hazai jogszabályba való átültetését december 28. napjáig el kellett végezni. Az irányelv célja az, hogy a szolgáltatások szabad áramlását minden eszközzel segítsék a tagállamok. Az irányelv átültetésével kapcsolatban a helyi rendeleteink felülvizsgálata decemberétől folyamatosan zajlott a közigazgatási/államigazgatási hivatal önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében készített ütemterve alapján, melynek keretében tett adatszolgáltatások során az érintett rendeletek irányelvvel ellentétes -ai módosításra kerültek. Makó Város Önkormányzatánál az irányelvvel érintett önkormányzati alaprendeletek száma 24 db, melyek jogharmonizációs záradékkal történő ellátása november 28-i határidővel megtörtént. Az elektronikus teljesítményértékelési rendszer az önkormányzat Porta rendszerén az ügyintézők számára is elérhető, illetve a vezető az irányítása alá tartozó dolgozóéhoz is hozzáfér. E-tananyag segítségével júliusában megkezdődött a felkészülés a köztisztviselők új, egyéni teljesítményértékelési rendszerének a bevezetésére. A hatósági típusú közigazgatási munka során az ügyfélközpontú szemlélet jellemző. A Ket. ügyfélkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseinek maradéktalan betartása folyamatos, melyben a kapcsolódó képzések is segítséget nyújtanak. A folyamatosan változó, növekvő igényeknek történő megfelelés érdekében a köztisztviselői kar szakmai továbbképzéseken való részvétele folyamatos. A hivatal köztisztviselői törvényi változásokra felkészítő tanfolyamokon, és továbbképzéseken, illetve a mindennapi hivatali ügymenet minőségfejlesztésével kapcsolatos képzéseken vettek részt. Továbbá a Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződések (mérlegképes könyvelő, munkavédelmi technikus) megkötésével is biztosítja a szakképzett munkaerőt évben az arra érdeklődő kollegák angol nyelvtanfolyamon is részt vehettek. II.5. Kommunikáció: kapcsolatok a lakossággal Az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatást. A kapcsolattartás közvetlen lehetősége a lakossági fórum. A ciklusonként háromszor, mindig év elején megrendezett választókerületenkénti lakossági fórumokon a makóiaknak közvetlen lehetősége van információkat szerezni a városfejlesztés terveiről, illetve megoszthatják észrevételeiket, panaszaikat a települési képviselővel és az önkormányzat szakembereivel. Itt a város polgárai tájékoztatást kapnak a polgármestertől és a választókerület képviselőjétől az elmúlt időszak gazdasági és várospolitikai témáiról és visszacsatolás is történik, hiszen a lakosok is kifejthetik véleményüket közérdekű kérdésekben. A lakossági fórumok alkalmasak arra, hogy a településen élők megfogalmazzák elvárásaikat, megismerjék az önkormányzat lehetőségeit és terveikkel, véleményükkel befolyásolhatják is. Ugyanakkor az önkormányzatnak is lehetősége van saját információinak közlésére, intézkedéseinek bemutatására. 8

10 Az önkormányzat külső kommunikációjának két jelentős fóruma a hetente példányban megjelenő, a lakosság számára díjmentesen hozzáférhető Makói Hírek, illetve az önkormányzat hivatalos honlapja, a Az önkormányzati újság 8 oldalon, től 4+1 színnyomással jelenik meg. Kezdetben négy oldalon tájékoztatta a makóiakat az önkormányzat híreiről. Évről évre öltött mind tartalmilag, mind megjelenésében professzionálisabb külsőt. A lap rendkívüli módon ügyel közszolgálatiságának megőrzésére és politikai célú írásokat nem enged megjelentetni. Így az újság gerincét az önkormányzat hírei, a városban történt vagy történő sportés kulturális események, pályázati lehetőségek közérdekű információk adják. A lap célja a minél szélesebb körű tájékoztatás a várossal és a hivatallal összefüggő információkról. Makó város honlapján napi, kétnapi rendszerességgel jelennek meg az önkormányzat friss hírei. Az információkon túlmenően külön oldalakon olvashat a látogató magáról a városról, a képviselő-testületről, a polgármesteri hivatalt érintő tudnivalókról is. A weboldalon a különböző törvények által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok is megtalálhatóak (üvegzseb). Az elmúlt évben lehetővé vált, hogy a felhasználó különféle formanyomtatványokat letöltsön, a hivatali eljárásról betekintést kapjon, ezzel is segítve az ügyfelek hivatalos ügyeinek minél gyorsabb intézését. A honlap fokozatosan nyit az elektronikusan elintézhető ügyek kezelésének irányába is (közvilágítási hibabejelentő, iparűzési adókalkulátor). Új eleme a honlapnak az egy-egy témához tartozó ügyek megvitatására lehetőséget adó fórum is, ahol az érdeklődők választ kaphatnak a szakértőktől kérdéseikre. A helyi sajtóval, így a Városi Televízióval is napi rendszerességű a kapcsolat, az önkormányzat lehetőségeihez képest segíti a Városi Televízió működését a lakosság minél szélesebb és naprakészebb tájékoztatása érdekében. III. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA III.1. Oktatás-nevelés: befektetés a jövendő generációiba A város fejlesztésének egyik stratégiai ágazata az oktatás. Az oktatás fejlesztése érdekében pályázati forrásokból a következő támogatások megszerzésére került sor: DAOP /2F pályázat keretében történik a Makói Általános Iskola Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése A beruházás teljes költségvetése mintegy 682 millió forint, amelyből 484 millió forintot az Európai Unió biztosít. A Kálvin téri iskolaépület tornatermének felújítása 15,6 millió Ft-ból valósul meg, melyhez az Önkormányzati Minisztérium 12,5 millió forint támogatást biztosít. Az OKM által kiírt támogatási források a következőképpen oszlanak meg: - Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása: 2008-ban 3,5 millió Ft, 2009-ben 3,0 millió Ft; - Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 2008-ban 3,9 millió Ft, 2009-ben 2,9 millió Ft; - Teljesítmény motivációs pályázat 2009-ben 6,9 millió Ft; - Informatikai támogatás 2007-ben 5,4 millió Ft; 2008-ban 5,0 millió Ft; 2009-ben 5,1 millió Ft. Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány eszközfejlesztésre 4.2 millió Ft-ot, a KÖZOKA Művészeti iskola támogatása címen 500 ezer Ft-ot biztosított. 9

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/73-1/2014/I. Tárgy: LEADER pályázatok támogatása Üi.: Kovács Tünde Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben