BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Ais/uz^. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 201. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense Tárgy: Javaslat a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány kérelmének támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány elnöke, Krizsán Zoltán egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Kulturális és Sport Bizottsághoz (továbbiakban: bizottság), melyben a 201. június között Dégen megrendezésre kerülő nyári alkotótábor megvalósításához kér ,- Ft támogatást (1. sz. melléklet). Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló 4/201. (II. 20.) önkormányzati rendelet. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret felhasználásáról a rendelet 7. (2) bekezdése értelmében a Kulturális és Sport Bizottság dönt, mindazonáltal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele és átadása. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Krizsán Zoltán elnök nyári alkotótábor megvalósításához kért egyedi támogatási kérelmét ,- Ft összeggel támogassa, amennyiben a 201. június 22-i ölesen a KSB megszavazza a támogatást. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását a javaslatokkal kapcsolatban! Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítványt ,- Ft-tal támogatja a 4/201. (II. 20.) önkormányzati rendelet. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret terhére. A támogatás felhasználható utazás, szállás, étkezés, program és anyagköltségre. A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: 201. december 1. Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, hogy a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott aláírásával/bélyegzőlenyomatával hitelesít. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

2 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: július 1. - az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) jegyző Tárgyalásra illetékes bizottság: Kulturális és Sport Bizottság Melléklet: 1. sz.: Krizsán Zoltán egyedi támogatási kérelme nyári alkotótáborral kapcsolatban 2

3 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ADATLAP közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Kérelmező/pályázó szervezet neve, címe: A J f t<<-< G L/J*fa OL&yf'Jí/p^íf Pályázat címe: Beküldendő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címre Beküldési határidő:

4 . A program/pályázat tervezett megvalósítása: - kezdő időpont: XöiS. 0Q. l'b.. - befejező időpont: ^ $. W. 6. A támogatási igény 6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: a.ofto.cxjo. 1 * l,^o.öog Ft lüo.oüö Ft Ft A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: - Személyi jellegű: i:88o.ooo. kto.qqq- - Járulékok: - Dologi jellegű: - Felhalmozási jellegű: { $o Összesen: IMO-OCO OOa-

5 8. AZ ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 8 1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló NYI LATKOZAT 2. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 3. sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája. A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. ** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásától számított 30 napnál régebbi. Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a kérelmet/pályázatot elutasítja. Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a támogatás összege az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerint a mindenkor érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a 201. évben és csak a pályázatban/kérelemben megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tartása a következő évi önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az önkormányzati támogatás tényét. Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról és helyszínéről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot a program konkrét megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám: 117^ líl Dátum: 201 ^.Ü.,..1,CL ^^im^.^ll^^?^ kérelmező/pályázó aláírása

6 Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány BUDAPEST ffl/fax: ; WEB: Batthyány Ilona u Budapest Főváros XVI kerület Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Kulturális és Sport Bizottság A Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 201 évben nevében kérem, hogy a korábban beadott két pályázatunkat elfogadni szíveskedjenek. Pótlásként csatolom a beadott pénzügyi elszámolásokat, valamint az aláírási címpéldányt illetve a működési engedélyt. Cinkota, 201. június 12. Erős vár a mi Istenünk! Krizsán Zoltán elnök

7 A Támogatott neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: 9 NYILATKOZAT Jezsovlcs Pál Evangélikus Galéria Alapftvány Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám: Egyéb szervezet esetén székhelye:. r Képviselőjének neve: j % %OL( (W Nyilvántartásba vételi okirat száma: //( ^ & Q Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) - 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az...pont alapján - 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az...pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kd,: 1p. Wl-0^. 1Q> képviselője: Jezsovlcs Pál Evangélikus Gatéria Alapítvány RattJ! 64 Budapest Batthyány Ilona u. 3- c 7, 6 s / á m : Számlaszám: &614

8 1 0 Támogatott neve: Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám:.ia.1<U9.-.1M2..Számlaszám: Átláthatósági nyilatkozat államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 0. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Alulírott, V- (név) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 0. (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés l.a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] a) az állam, b) a költségvetési szerv, c) a köztestület, d) a helyi önkormányzat, e) a nemzetiségi önkormányzat, f) a társulás, g) az egyházi jogi személy, h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, i) a nemzetközi szervezet j) a külföldi állam, k) a külföldi helyhatóság, I) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható szervezetnek minősül. II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 1. Alulírott, (név), mint a, (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 0. (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és ab)fa megfelelő aláhúzandó], az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van

9 11 és ez az ország: [ország megnevezése], és ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 2%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4, pontban nyilatkozom. 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve Részesedés mértéke %-ban 3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (pályázat benyújtásának éve) (utolsó lezárt adóév) Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

10 13 III. Civil szervezetek, vízitársulatok 1. Alulírott,,, MMM m i h ű.,...^,.,.. f.^... (név), mint a Mma&kJr... Um&á%LftC<J CM^Jt?M.^áZu.^^\hzerv^\, vízitársulat neve)/:tá.^.v..m7^ törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 0. (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 4 Ua^WAJ 2CÍ7PÍAJ fírp*9bj,ob Zfí t dtr. (Fl HL e// pi /, fitt ( Ó io, ( ti un cs Sftootz/T j V h T<Tft r f S TWA/ b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezetiekében rendelkeznek 2%-ot meghaladó részesedéssel: Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés mértéke %- ban / c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom. cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom. cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak**, amelyről a 3. pontban nyilatkozom. cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 2%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

11 1 4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 2%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 2%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek Srsz. Adószám Részesedés mértéke %- ban Adóilletősége Gazdálkodó szervezet neve tényleges-tulajdono's(ok) tényleges tulajdonos születési helye és ideié Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az öszszes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (pályázat benyújtásának éve) (utolsó lezárt adóév) Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

12 16 Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem. Jezsovics Pál _ Alai törvényes képviselő neve cégszerű aláírás

13 17 NYILATKOZAT Jezsovics Pál ^ " T v ^ Z T ^ A támogatást igénylő adatai: név: székhely: Batthyány Ilona u. 3-. AdóSzám: képviselő neve: \{awt>'xj ZOLTtítO nyilvántartási szám: yj 4?GG,, Számlaszám: nyilvántartást vezető szerv neve: TÓ Ufó P-QSf r j(jft {/Ő Á/S} f{ ^^l^o 9 ;M 4 Q 2 a«i < i adószám: ^3 Lf 1 ^ -St~ a G CJ L bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: QT'P // ^ 7^ ( (í? <3 ~ 'X OA J ' Alulírott, mint a támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 1.* az általam képviselt szervezet megfelel az Áht^ő. (1) a) pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 0. (1) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. VAGY az általam képviselt szervezet vonatkozásában, az Áht. 0. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatpkicövetelménye - munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem értelmezhető; { VAGY az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 0. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; a támogatási igényben foglalt céj^télcintetében az általam képviselt szervezetet adólevonási jog megilleti, iljptve az adóterhet másra áthárítja; VAGY adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; A megfelelő rész aláhúzandó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. Budapest, 201. Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám: \ ŰUL. Szervezet neve képviselője: (

14 ORSZÁGOS BÍRÓSÁG HIVATAL BÍRÓSÁGI FŐOSZTÁLY ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSOK OSZTÁLY / ORSZÁGOS NYH-VÁNTARTÁ0K IRODA Tisztelt KRIZSÁN ZOLTÁN! A Központi Rendszer útján - az Országos Bírósági Hivatal részére érkeztetési számon, :41:9 időpontban - civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából - elektronikus küldeményt terjesztett elő. Az Országos Bírósági Hivatal - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény 39. -ának (3) bekezdése alapján - igazolja, hogy a(z) Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány elnevezésű szervezet (szervezet nyilvántartási száma: ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ának (1)-(3) bekezdése alapján a évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette. A megküldött beszámoló közzétételével egyidejűleg, a szervezet által, ugyanezen tárgyévre vonatkozóan előterjesztett beszámoló a bíróságok központi internetes oldaláról levételre kerül. Budapest, 201. június. Országos Bírósági Hivatal Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az címre ne válaszoljon.

15 óvárosi TífcS^szek ugys»m.oiowrm A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁ Fővárosi Törvényszék 3c ^ Kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. Az adatlekérés időpontja: 2iy\.06A0. 13:1 yilvántartási száma: A szerve:. ^zet neve: Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 2 A' _ervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve A szervezet idegen nyelvű elnevezése:. A szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány 7. Alapítvány típusa: Alapítvány Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve Jogerő: 20^.0S.2Z 8. A szervezet székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 3-. A képviselő neve: dr. Bethlendi László kuratóriumi tag Anyja neve: Anyja neve nincs megadva Lakóhelye: 1064 Budapest, Mokány utca 17. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (2) A képviselő neve: dr. Blatniczky László kuratóriumi tag Anyja neve: Anyja neve nincs megadva Lakóhelye: 1164 Budapest, Műszerész utca 2/a. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (3) A képviselő neve: Karelné Máté Orsolya kuratóriumi tag Anyja neve: Anyja neve nincs megadva Lakóhelye: 1164 Budapest, Rádió utca 33. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (4) A képviselő neve: Krizsán ZoWén elnök Anyja neve: Anyja neve nincs megadva Lakóhelye: 1164 Budapest, Szabadföldi út 60. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: oldal: 1/3

16 Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 0100/Pk.60189/2013 () A képviselő neve: Terényi István kuratóriumi tag Anyja neve: Anyja neve nincs megadva Lakóhelye: 1164 Budapest, Vidámverseny utca 60. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: io. A szervezet célja: Jezsovics Pál lelkész eszmei örökségének megőrzése; a múlt értékeinek megőrzése és megjelenítése; a jövő hívő nemzedékének felnevelése a művészetek sokszínű eszköztárával, az egyházközösség tulajdonában lévő építmények állagának megóvása, azok korszerűsítése. 11 A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység 12. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve 13. A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2013.O Vagyonfelhasználás módja: Az induló vagyon 10%-án felüli vagyon felhasználható pályázat és támogatás nyújtása útján. 1 Vagyonfelhasználás mértéke: Felhasználás mértéke nincs bejegyezve 16. Alapítvány jellege: Nyílt alapítvány is Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium < 1 -> Név: dr. Bethlendi László Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve Cím: 1164 Budapest, Mokány utca 17. A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (2) Név: dr. Blatniczky László Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve Cím: 1164 Budapest, Műszerész utca 2/a. A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (3.) Név: Karelné Máté Orsolya Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve Cím: 1164 Budapest, Rádió utca 33. A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: ( 4 ) Név: Krizsán Zoltán Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve Cím: 1164 Budapest, Szabadföldi út 60. A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: (.) Név: Terényi István Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve Cím: 1164 Budapest, Vidámverseny utca 60. A megbízás időtartama: A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 21. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú oldal: 2/3

17 Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 0100/Pk.60189/ A szervezet adószama: , Jogerő: A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett jogerő: Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve s 2. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: időpont nincs bejegyezve , Jogerő: A szervezet statisztikai számjele: A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:bejegyzett Jogerő: Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: , A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve 29. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve 31. Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve 32 Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve 33. Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs 34. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 3 Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve M 38. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve ZÁRADÉK Budapest, W$m TZ\- j&gí^r. " J - " ' ' -%'\ aláírás *>*V XV oldal: 3/3

18 ALÁÍRÁSMINTA Alulírott Krizsán Zoltán (sz.: Budapest, június 20., anyja neve: Kelecsényi Katalin,) 1164 Budapest, Szabadföld út 60. szám alatti lakos, mint a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány (székhely: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 3-.) Elnöke, az Alapítványt akként jegyzem, hogy az Alapítvány géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott, illetve rövidített neve alá a nevemet önállóan az aláírás mintának megfelelően írom. Krizsán Zoltán Alulírott, Dr. Szabó B. Zsuzsanna (1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 19.) ügyvéd (mint a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, ü: , lajstromszám: 13912) tanúsítom, hogy ezt az aláírás mintát Krizsán Zoltán (sz.: Budapest, június 20., anyja neve: Kelecsényi Katalin,) 1164 Budapest, Szabadföld út 60. szám alatti lakos, aki személyi azonosságát az előttem felmutatott 39002LA számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem sajátkezű névaláírásával látta el. Budapesten, 201. (kettőezer-tizenöt) év június hó 10. (tizedik) napján. dr. Szabó B. Zsuzsanna ügyvéd DR. S.ZABÓ B. SSSÜZSANNA ügyvéd Tel/Fax: Bp., Batthyány Ilona u. 19. Adószám:

19 Nemzetgatdasági Minisztérium 1. oldal, összesen: 1 oldal Tájékoztatás Lekérdezés dátuma : :22:11 2. Rendezett munkaügyi kapcsolatok A név szerinti keresés a rövidítések miatt nem ad 100 %-os találatot, a pontos találathoz javasolt az adószám/adóazonosító jel szerinti keresés. Külföldi cégek (itt: a Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, azaz magyarországi adószámmal nem rendelkező cégek) esetén keresni az alábbiak szerint lehet 1) név szerinti keresés (ha csak a név ismert) 2) az Adószám vagy Adóazonosító jel mező bármelyikébe írt "K" betű beírásával a rendszer kilistázza valamennyi, az adatbázisban szereplő külföldi céget. Ebben az esetben a részletek megtekintése az adószámra kattintással történik. Amennyiben nem ismert az adószám, akkor annak helyén egy "*" karakter jelenik meg. Ebben az esetne a részletek megtekintése a "*"-ra kattintással történik....,. n n. n 11 II líadószámra keresésnél irányadó az első mezőbe írt Adószám : ]-LJ-L4 zámsor) Adóazonosító jel : Foglalkoztató : Uj keresés Foglalkoztatók Adószám / Adóazonosító jel Foglalkoztató Székhely A megadott adatokkal nem található foglalkoztató üezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám: http: //nyilvántartás. ommf. gov.hu/src vw.php

20 Áfa alany adatbázis - lekérdezés 1. oldal, összesen: 1 oldal Adószám Név (elnevezés) Székhely Alkalmazottak száma JEZSOVICS PÁL EVANGÉLIKUS GALÉRIA ALAPÍTVÁNY 1164 BUDAPEST BATTHYÁNY ILONA UTCA Telephely(ek): Jelenleg erről az adózóról nem jeleníthetők meg a telephely ínformációk. Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám:

21 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1. oldal, összesen: 1 oldal A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének meg nem felelő munkáltatók június 1-től az EBH honlapja nem tartalmazza a korábban megbírságolt munkáltatók listáját, mivel azt jogszabályváltozás miatt törölni kellett. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az EBH honlapjára még nem került fel olyan munkáltató, amelyiket a hatóság 2 alkalommal jogerősen elmarasztalt volna Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány 1164 Budapest Batthyány Ilona u. 3-. Adószám: Számlaszám:

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben