Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK((

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(("

Átírás

1 Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(( FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015

2 Bevezetés( ÖsszhangbanazEgyenlőBánásmódrólésazEsélyegyenlőségElőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény,ahelyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)Korm.rendeletésahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012.(VI.5.) EMMIrendeletrendelkezéseivel,CsabacsűdNagyközségÖnkormányzataEsélyegyenlőségiProgramban2013.június 25. napján (Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 199/2013. (VI.25.) számú határozata) rögzítette az esélyegyenlőségérdekébenszükségesfeladatokat. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település másdokumentumait 1,valamintazönkormányzatfenntartásábanlévőintézményekműködtetését.Vállaltatovábbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelésállamiésnemállamiintézményfenntartóira. Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzésétírjale. Célok( AHelyiEsélyegyenlőségiProgramátfogócélja CsabacsűdtelepülésÖnkormányzataazEsélyegyenlőségiProgramelfogadásávalérvényesítenikívánja: azegyenlőbánásmód,ésazesélyegyenlőségbiztosításánakkövetelményét, aközszolgáltatásokhoztörténőegyenlőhozzáféréselvét, adiszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltártproblémákkomplexkezeléseérdekébenszükségesintézkedéseket.aköznevelésiintézményeket azóvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). AHEPITcélja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznekazesélyegyenlőségicélcsoportokhoztartozókhelyzeténekjavításaszempontjából. Továbbicélunkmeghatározniabeavatkozásokhozkapcsolódókommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésiértékelés, kiigazítás támogató strukturálisrendszerét,vagyisahepfórumotésahozzákapcsolódótematikusmunkacsoportokat. A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( Ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésétazegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló 2003.éviCXXV.törvény(továbbiakban:Ebktv.)előírásaialapjánvégeztük.Aprogramelkészítésérevonatkozó részletszabályokatatörvényvégrehajtásirendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezeteés ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012(vi.5.)emmirendelet alapjánalkalmaztuk,különösfigyelmetfordítvaa 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezésiterv,Településszerkezetiterv,Településfejlesztésikoncepció

3 amagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviclxxxix.törvény(továbbiakban:mötv.) aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokrólszóló1993.éviiii.törvény(továbbiakban:szt.) afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviiv.törvény(továbbiakban:flt.) anemzetiségekjogairólszóló2011.éviclxxix.törvény(továbbiakban:nemzetiségitörvény) azegészségügyrőlszóló1997.évicliv.törvény(továbbiakban:eütv.) agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.évixxxi.törvény(továbbiakban:gyvt.) anemzetiköznevelésrőlszóló2011.évicxc.törvény(továbbiakban:nkntv.) előírásaira.

4 A(helyi(esélyegyenlőségi(programok(felülvizsgálatának(szükségessége( Azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény(Ebktv.)31. ia rendelkezikahelyiesélyegyenlőségiprogramokról.atörvény31. (1)bekezdéseszerintatelepülésiönkormányzat ötéventeötévreszólóhelyiesélyegyenlőségiprogramotfogadel,amelyeta31. (4)bekezdéseértelmében kétéventeátkelltekinteniésszükségeseténfelülkellvizsgálni.utóbbibekezdésszószerint: (4)Ahelyiesélyegyenlőségiprogramidőarányosmegvalósulását,illetvea(2)bekezdésbenmeghatározotthelyzet esetlegesmegváltozásátkétéventeátkelltekinteni,azáttekintésalapjánszükségeseténahelyiesélyegyenlőségi programotfelülkellvizsgálni,illetveahelyzetelemzéstésazintézkedésitervetazújhelyzetnekmegfelelőenkell módosítani. Helyi&Esélyegyenlőségi&Program&(HEP)& A(település(bemutatása( Csabacsűd életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban nem történtek olyan lényegi változásoktörténtek,melyekmódosítjákahelyzetfeltárást,acélcsoportokraésavizsgálandóterületekrenézve. Célok( Azeddigmegfogalmazottcélokbanváltozásnemtörtént. A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Helyzetelemzése((HEP(HE)( 1.(Jogszabályi(háttér(bemutatása( 1.1A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( A2013.(évi(LXXV.(törvény(és(a(197/2013.(VI.13.)(Kormányrendelet(módosítja(fenti(jogszabályokat.A törvénymódosításértelmében2014.január1ijétőlazátmenetisegély,atemetésisegélyésarendkívüli gyermekvédelmitámogatásönállóellátásiformakéntmegszűnik,ésönkormányzatisegéllyéolvadössze.atörvény felhatalmazásaszerintatelepülésiönkormányzatnaklegkésőbb2013.december31iéigkellettmegalkotniaaz önkormányzatisegélymegállapításának,kifizetésének,folyósításánakvalamintfelhasználásaellenőrzésének szabályairólszólórendeletét. AjogszabályokalapjánCsabacsűdNagyközségÖnkormányzataismódosítottaaszocálisrendelétajogszabályban foglaltaknakmegfelelően. Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokról.

5 1. Ahatáskörök(aszerintkerültekmódosításra,hogyaMagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.évi CLXXXIX.törvény41. (4)bekezdéselehetővéteszi,hogyaképviselőitestülethatáskörétajegyzőre átruházza. 2. Azönkormányzati(segélyeseténazellátásmegállapításánálfigyelembevehető,egyfőreszámítotthavi családijövedelemhatártazönkormányzatrendeletébenúgykellettszabályozni,hogyaznemlehet alacsonyabbazöregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszegének130%iánál( ift).(2013.évbenaz öregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszege ift).ettőleltérőenamegállapítottjogosultsági értékhatármagasabb:családesetén150%( ift),illetveegyedülállószemélyesetén200%( ift) ésgyermekétegyedülnevelőszemélyesetén175%( ift). 3. Akorábbanaközoktatásrólszólótörvénybőlahátrányoséshalmozottanhátrányoshelyzettényének megállapításaagyvt.szabályozásaértelmében2013.szeptember1.napjátólajegyzőfeladata.hátrányos( helyzetűazarendszeresgyermekvédelmikedvezményrejogosultgyermekésnagykorúváváltgyermek,aki esetében3körülményből(szülőkalacsonyiskolázottsága,alacsonyfoglalkoztatottsága,illetveagyermek elégtelenlakókörnyezete)legalább1fennáll,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapításáhozpedigafenti 3körülménybőllegalábbkettőnekkellfennállnia.Ahátrányos,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapítása agyermekekrészéreaköznevelésterületénkedvezményeket,támogatásokat,jogosultságokatbiztosít. 4. Az(étkeztetésesetébenaSzt.62. (1)bekezdésehatározzamegaszociálisrászorultságszempontjait,melyek közöttszerepelahajléktalanságis,mintrászorultságiszempont. 5. (A(pénzbeli(és(természetbeni(szociális(ellátások(rendszere(2015.(március(1`től(jelentős(mértékben(átalakul.(( Azállamésazönkormányzatsegélyezésselkapcsolatosfeladataiélesenelválasztásrakerülnek. Ahelyiönkormányzatokfelelősségenövekszikahelyiközösségszociálisbiztonságánakerősítésében,a szociálissegélyekbiztosításában. Akötelezőennyújtandóellátásokat2015.március1itőlajárásihivatalokállapítjákmeg.Ezekazellátásoka következőek: iaktívkorúakellátása, iidőskorúakjáradéka, iápolásidíj(alapösszegű,emeltösszegűéskiemeltápolásidíj), iközgyógyellátás(alanyiésnormatívformák), iegészségügyiszolgáltatásravalójogosultság. Ahatáskörváltozástehátazaktívkorúakellátásátérinti,afelsorolttöbbiellátástazeddigiekbenisajárásihivatalok állapítottákmeg. Egyébtámogatásbiztosításárólatelepülésiönkormányzatokdöntenek.Azönkormányzatokáltalnyújtható támogatásneveegységesentelepülésitámogatáslesz,amelynekjogosultságifeltételeit,típusaitazönkormányzatok határozhatjákmeg. AZ(EGYES(ELLÁTÁSOKAT(ÉRINTŐ(VÁLTOZÁSOK:( I.(Aktív(korúak(ellátása( (jogszabályi( háttér:( 1993.( évi( III.( törvény( a( szociális( igazgatásról( és( szociális( ellátásokról( (a( továbbiakban:( Szt.),( 33. `37/C.,(az(átmeneti(rendelkezések(vonatkozásában:(134.,(134/B. )( Azaktívkorúakellátásaazaktívkorú,nemfoglalkoztatottszemélyekneknyújtottellátás,amelyolyanszemélyeknek állapíthatómeg,akiknekacsaládjábanazegyfogyasztásiegységrejutójövedelemazöregséginyugdíjminimum90%i a ( Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociálissegélyhelyébelépőegészségkárosodásiésgyermekfelügyeletitámogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1itől a( járási( hivatal( hatáskörébe(kerül.ettőlazidőponttólkezdődőenazellátássalkapcsolatosügyekintézéséreajárásihivataljogosult. Akérelmekettovábbraisbelehetnyújtaniapolgármesterihivataloknál,amelyekazttovábbítjákajárásihivatalok részére. Azaktívkorúakellátásakeretébenmegállapíthatóellátástípusokésazellátásrajogosultakköreiesetenkéntváltozni fognak. I.1.( A( foglalkoztatást( helyettesítő( támogatás(szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járásihivatalfogjamegállapítani. Atámogatáshaviösszege 2014ihezhasonlóan 22800Ft.

6 I.2.(Rendszeres(szociális(segély(nevű(ellátás(2015.(március(1`től(megszűnik.(A(korábban(erre(a(támogatásra( jogosult(személyek(más(ellátásokra(szerezhetnek(jogosultságot.( Azújrendszerbevezetéséneklépéseiakövetkezők: Ajelenlegrendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyekellátásravalójogosultságátajegyző2015.január1.és 2015.február28.közöttfelülvizsgálja. Afelülvizsgálateredményekéntajegyzőhatározatbanmegállapítja,hogyazügyfél2015.március1itől milyen ellátásraleszjogosult. Automatikusan,az( új( egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatásra( lesznek jogosultak azok a személyek,akikazértjogosultakrendszeresszociálissegélyre,mertegészségkárosodottnakminősülnek,vagy14év alattigyermekükfelügyeletétmásképpbiztosítaninemtudják. Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást( helyettesítő( támogatást( kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletébenmeghatározottfeltételekalapjánjogosultakjelenlegrendszeresszociálissegélyre. Haanyugdíjkorhatárt5évenbelülbetöltővagyazönkormányzatrendeletébenmeghatározottfeltételekalapján rendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyazegyüttműködéstnemvállalja,akkorazaktívkorúakellátásáravaló jogosultságátmegkellszüntetni. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatás( (EGYT)( összegét( a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összegeváltozik: Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%iát. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%ia, tehátazegytmaximuma2015.évben46662ft.) Acsaládijövedelemhatárösszegemegegyezikacsaládfogyasztásiegységeiheztartozóarányszámokösszegénekés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%iának szorzatával. (2015. február 28iig az önym. 90%iáig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatárösszege26220ft,mertafogyasztásiegységarányszáma:1,azönym.92%ia:26220ft.) AzSzt.2015.február28iighatályos37/A. (1)bekezdésalapjánrendszeresszociálissegélyakkorállapíthatómegés akkor folyósítható kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket ha a személy nyilatkozatábanvállaljaazegyüttműködésikötelezettségetatelepülésiönkormányzatáltalerrekijelöltszervvel.az

7 Szt.alapjánazegyüttműködésintézményifeltételeirőlatelepülésiönkormányzatelsősorbanacsaládsegítőszolgálat útjángondoskodik. A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatásiszervvelkötelesekegyüttműködni.. II.(Lakásfenntartási(támogatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((1)`(2)(bekezdés)( Alakásfenntartásitámogatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Lakásfenntartásitámogatásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akik2015.március1.előttkérelmeztékalakásfenntartásitámogatást,a következőképpenalakul: Haazellátásravalójogosultságot2014.december31iigmegállapították,akkorazügyfélakorábbiszabályoknak megfelelőenegyévidőtartamrajogosultalakásfenntartásitámogatásra. Haahatóság2015.január1iétkövetőendöntatámogatásravalójogosultságról,akkoralakásfenntartási támogatástcsak2015.február28iiglehetbiztosítani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatáshozkapcsolódó rendszereskiadásokviseléséhez. III.(Adósságkezelési(szolgáltatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((4)(bekezdés)( Azadósságkezelésiszolgáltatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akikrészére2015.március1.előttkerültmegállapításraazadósságkezelési szolgáltatás,aszolgáltatástakorábbiszabályokalapjánkellnyújtani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatásikiadásokhozkapcsolódó hátralékotfelhalmozószemélyekszámára.

8 IV.(Méltányossági(közgyógyellátás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((3)(bekezdés)( Améltányosságiközgyógyellátásszabályai2015.március1itőlkikerülnekaszociálistörvényből,ettőlazidőponttól kezdődőenbiztosításanemleszkötelező. Méltányosságiközgyógyellátásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Akorábbanhatályosszabályokatkellalkalmazni,tehátazellátásravalójogosultságegyévesidőtartambanfennállaz alábbiesetekben: Haazellátásravalójogosultságot2015.március1ijétmegelőzőenmegállapították,vagy Haazellátásravalójogosultságmegállapításairántieljárás2015.február28iánfolyamatbanvan. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástagyógyszerkiadásokviseléséhez. ( V.(Méltányossági(ápolási(díj( Azellátásbiztosításaaztelepülésiönkormányzatokszámárajelenlegsemkötelező. Améltányosságiápolásidíjszabályai2015.március1ijétőlkikerülnekaszociálistörvényből. A2015.március1iétmegelőzőenmegállapítottellátásokazönkormányzatmérlegelésétőlfüggőenbiztosíthatóak 2015.március1ijétkövetően,településitámogatásformájában. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenellátástbiztosíthatnaka18.életévétbetöltötttartósanbeteg személyápolását,gondozásátvégzőhozzátartozókrészére. ( VI.(Önkormányzati(segély( (jogszabályi(háttér:(szt.(45. )( Azönkormányzatokáltalbiztosítottellátásneve2015.március1ijétőlegységesentelepülésitámogatáslesz. Etámogatáskeretébenazönkormányzatokazáltaluktámogatandónakítélt,rendeletükbenszabályozott élethelyzetekrenyújthatnaktámogatást.azönkormányzatkötelezettségeabbanáll,hogyatelepülésitámogatásról rendeletetalkosson.annakeldöntése,hogyetámogatáskeretébenmilyencélokra,melyfeltételekteljesülése eseténmilyenösszegűtámogatástnyújt,teljesmértékbenazönkormányzatmérlegelésijogkörébetartozik. AzSzt.általszabottegyetlenkötelezettségaz,hogyaképviselőitestületalétfenntartástveszélyeztetőrendkívüli élethelyzetbekerült,valamintazidőszakosanvagytartósanlétfenntartásigonddalküzdőszemélyekrészére rendkívülitelepülésitámogatástkötelesnyújtani.alétfenntartástveszélyeztetőélethelyzet,alétfenntartásigond meghatározásaazönkormányzatjogosultsága,hasonlóanazilyenhelyzetekbennyújtandótámogatásösszegének meghatározásához. AzSzt.atelepülésitámogatáskeretébenbiztosítandójuttatásokkörétpéldálózóansoroljafel: Településitámogatáskeretébennyújthatótámogatáskülönösen a)alakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséhez, b)a18.életévétbetöltötttartósanbeteghozzátartozójánakazápolását,gondozásátvégzőszemélyrészére, c)agyógyszerikiadásokviseléséhez, d)alakhatásikiadásokhozkapcsolódóhátralékotfelhalmozószemélyekrészére. AzSzt.szabályozásaszerintalakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséheznyújtotttelepülésitámogatást másjogszabályalkalmazásábanlakásfenntartásitámogatásnakkelltekinteni.5 6. A(szociális(igazgatásról(és(szociális(ellátásokról(szóló(1993.(évi(III.(törvény((a(továbbiakban:(Szt.)(szociális( szolgáltatásokat(érintő(módosítások( Azintézményitérítésidíjszabályainakváltozása Atámogatottlakhatásszabályainakmódosítása Belépésihozzájárulásbevezetéseatartósbentlakástnyújtószociálisintézményekben Azintézményijogviszonymegszüntetésérevonatkozószabályokmódosítása A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak módosítása Családsegítésésgyermekjólétiszolgáltatásműködésénekracionalizálása Lakóotthoniátalakuláskötelezettségénekhatályonkívülhelyezése Támogatottlakhatáscélcsoportjainakváltozása Térítésidíjvisszamenőlegesmegállapításakivételesesetben Jogorvoslatirendpontosítása Afaluéstanyagondnokiszolgáltatásegyesszabályainakmódosítása

9 A150főskorlátravonatkozószabályok Egyházikiegészítőtámogatásmegtérítésérevonatkozószabálypontosítása Jelzálogjogbejegyzésszabályánakpontosítása 7. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(kormányrendeletek(legfontosabb(változásai(( A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásárólszóló226/2006.(xi.20.)korm.rendeletmódosításai A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásárólésellenőrzéséről A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításai Atámogatószolgáltatásésaközösségiellátásokfinanszírozásánakrendjérőlszóló191/2008.(VII.30.)Korm. rendeletmódosításai Azegyháziésnemállamifenntartásúszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézmények éshálózatokállamitámogatásárólszóló489/2013.(xii.18.)korm. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatásiszervekfeladatiéshatáskörérőlszóló95/2012.(v.15.)korm.rendeletmódosításai 8. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(miniszteri(rendeletek(legfontosabb(változásai(( Aszemélyesgondoskodástnyújtószociálisellátásokigénybevételérőlszóló9/1999.(XI.24.)SZCSMrendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeirőlszóló1/2000.(i.7.)szcsmrendeletmódosításai A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásánakrészletesszabályairólszóló36/2007.(xii.22.)szmmrendeletmódosítása 1.2(Az(esélyegyenlőségi(célcsoportokat(érintő(helyi(szabályozás(rövid(bemutatása.( Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokrólafentijogszabályi rendelkezésekfigyelembevételévellettmeghatározva. 2.(Stratégiai(környezet(bemutatása( Széchenyi2020. A"2014'2020"közötti"időszakban"jelentős"uniós"forrás"áll"Magyarország"rendelkezésére."A"korábbi"hét"éves" periódushoz"képest" "melynek"a"legfőbb"célja"a"leszakadt"régiók"felzárkóztatása"volt" "a"most"induló"ciklusban"az"eu" más"célkitűzéseket"vállalt."ezeket"11"pontban"foglalta"össze."az"összes"tagállamnak"a"11"célhoz"kell"igazítania"saját" fejlesztési"terveit,"így"mind"a"28"ország"egy"irányba"fejlődik"majd"tovább." Magyarország"a"következő"hét"éves"időszakban"összesen"7480"milliárd"forintot"használhat"fel."Az"összes"forrás"60%' át"a"gazdaságfejlesztésre"fordíthatjuk"majd,"melynek"részét"képezi"a"foglalkoztatottság"elősegítése"is."az"előző" időszakhoz"képest"másfélszer"több"forrás"jut"majd"munkahelyteremtésre,"háromszor"több"a"kutatás'fejlesztésre"és" innovációra,"energiahatékonyságra"és"az"infokommunikációs"szektor"fejlesztésére"pedig"a"korábbi"dupláját" használhatjuk"fel.""a"teljes"pénzügyi"keret"legalább"15"százalékát"közvetlenül"a"kis'"és"középvállalkozások" megerősítésére"fordítják"majd,"és"a"pályázati"rendszerben"is"több"változásra"számíthatunk."

10 ( ( ( A(2007`2013(és(a(2014`2020`as(tervezési(időszak(összehasonlítása ( ( ( ( (

11 2014`2020(időszak(Operatív(programok:( Gazdaságfejlesztési(és(Innovációs((OP((GINOP) VersenyképesKözépiMagyarországOP(VEKOP) TerületésTelepülésfejlesztésiOP(TOP) IntelligensKözlekedésfejlesztésiOP(IKOP) KörnyezetésEnergetikaiHatékonyságOP(KEHOP) EmberiErőforrásFejlesztésiOP(EFOP) KoordinációsOP(KOP) Vidékfejlesztés,halászat OP ( ( 2.1(Kapcsolódás(helyi(stratégiai(és(települési(önkormányzati(dokumentumokkal,(koncepciókkal,(programokkal( Aképviselőitestületa2014.éviáltalánosönkormányzativálasztásokutánrövididőalattmegalkottaa2014i2019 időszakgazdaságiprogramját. 2.2(A(helyi(esélyegyenlőségi(program(térségi,(társulási(kapcsolódásainak(bemutatása( ( Aprogrammegalkotásaótanemtörténtváltozásatárgykörben. 2.3(A(települési(önkormányzat(rendelkezésére(álló,(az(esélyegyenlőség(szempontjából(releváns(adatok,( kutatások(áttekintése,(adathiányok(kimutatása

12 3.(A(mélyszegénységben(élők(és(a(romák(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( Anemzetiségrevonatkozóadatokkalkapcsolatbankiemelendő:CSAKönkéntesnyilatkozatalapján,lehetvalakiről nyilvántartaniazt,hogymilyennemzetiségheztartozik.azönkormányzatiadatgyűjtéssorániscsakakkorlehetpl.: romaszármazásúnakfigyelembevennivalakit,haaszemély,avonatkozójogszabályoknakmegfelelőmódonés formábanönkéntesnyilatkozatottett.tehát,haahepvizsgálja,hogyazönkormányzatáltalfenntartott intézménybenvanieromaszármazásúfoglalkoztatott,akkortudilyenjellegűadatotszolgáltatniazönkormányzat, harendelkezikönkéntesnyilatkozatokkal. Következtetések:(problémák(beazonosítása,(fejlesztési(lehetőségek(meghatározása.( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 4.(A(gyermekek(helyzete,(esélyegyenlősége,(gyermekszegénység( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 5.(A(nők(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 6.(Az(idősek(helyzete,(esélyegyenlősége( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 7.&A&fogyatékkal&élők&helyzete,&esélyegyenlősége&

13 Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 8.& Helyi& partnerség,& lakossági& önszerveződések,& civil& szervezetek& és& fordprofit& szereplők& társadalmi& felelősségvállalása& Atelepülésenlényegiváltozásnemtörténtazönszerveződőközösségekéletében.Újszereplőnemjelentmegilletve arégiszereplőktevékenységesemváltozott. 9.&A&helyi&esélyegyenlőségi&program&nyilvánossága& " a)ahelyzetelemzésbenmeghatározottesélyegyenlőségiproblémákkapcsánérintettnemzetiségiönkormányzatok, egyébpartnerek(államivagyönkormányzatiintézmények,egyházak,civilszervezetek,stb.)bevonásánakeszközeiés eljárásaiahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekfolyamatába b)aza)pontszerintiszervezetekésalakosságvégrehajtássalkapcsolatosészrevételeinekvisszacsatolására fejelesztésteszközöltünkatelepüléshonlapján,hogyawww.csabacsud.huhonlapegyfajtaportálkéntisműködjön.

14 A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Intézkedési(Terve((HEP(IT)( A Helyi Esélyegyenlőségi Programban Intézkedési Tervében 2013iban meghatározottak továbbra is aktuálisnak tűnnek. Alejárthatáridejűintézkedésekrészleteselemzéseakövetkező:

15 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Fontos mindenki munkája A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken. rövidtávú: közfoglalkoztatási programokról naprakész információk Középtávú: értékteremtő közfoglalkoztatás szervezése Hosszútávú: helyi foglalkoztatás elősegítése Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 1. Szükséglet és igényfelmérés 2. Eszköz és erőforrás felmérés 3. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal közfoglalkoztatás, képzés 4. Munkaerő-piaci integráció elősegítése Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Munkanélküliek, polgármester Munkaügyi Kiredeltség, helyi vállalkozók, polgármester, családgondozók folyamatos rövidtávú: Célcsoport elérése legalább 50 %-ban. Középtávú Munka- és képzési szerződés. (10-10 fő) hosszútávú Foglalkoztatás fenntartása 5 fő részére legalább 1 éven keresztül. Nem alakult ki a munka iránti igény, fásultság, forráshiány A megtermelt mezőgazdasági termékek természetbeni juttatása

16 Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma nőtt az önkormányzatnál és hosszabb időtartamú szerződések a jellemzőek. Nem szükséges Molnár József polgármester

17 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Neked is legyen jó minden nap A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. Rövidtávú: tájékoztatás a gyermekjóléti ellátások köréről, igénybe vételének lehetőségéről Középtávú: közfoglalkoztatás Hosszútávú: hiányszakmák képzése munkaügyi központon keresztül 1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 2. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése Szülők, polgármester Nevelési intézmény, Oktatási intézmény, civil szervezetek, munkaügyi központ polgármester folyamatos Rövidtávú: célcsoportok elérése 80%-ban családgondozó közreműködésével Középtávú: A közfoglalkoztatási programokban pozitív diszkrimináció a gyermeket nevelőknek Hosszútávú: A munkanélküliek száma csökken 30%-kal Nincs igény a tanulásra. Szakképzett bérezéssel ösztönzés Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban

18 lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma jelentősen nőtt az önkormányzatnál. Ennek következtében lehetőség nyílt arra, hogy fiatal pályakezdők részére is megnyíljon a lehetőség az első munkahely megszerzésére. Nem szükséges Molnár József polgármester

19 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Figyeljünk mindenkire A lakossági adósságállomány újratermelődése Rövidtávú: problémafeltárás, érintett személyek megismerése Középtávú: szociális intézkedéssel kezelhető esetek ügyében eljárás Hosszútávú: tájékoztatás egyéb problémakezelési módokról 1. Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. 2. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. Közműtartozást, kölcsöntartozást felhalmozók polgármester Civil szervezetek, szociális intézmények, polgármester dec.31., jún.30., folyamatos Rövidtávú: a problémával élők 60%-ának feltárása Középtávú: az előrefizetős fogyasztók 80%-ának bejelentése Hosszútávú: életvezetési tanácsadással az adósságállomány csökkentése, szintentartása Az adósságállomány nagysága miatt már szociális keretek között kezelhetetlen. Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos

20 Az IT jelenlegi állapota folyamatban. (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel az adósságkezelésben szolgáltatásra igény nem merült fel. Az önkormányzat évben elfogadott új szociális rendeletébe nem került rendelkezés az adósságkezelési szolgáltatásról, mivel a rendelethez készített hatástanulmány nem tartalmazott erre utaló szükségletet. Nem szükséges Molnár József polgármester

21 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Szükséges erőforrások A megelőzés kevesebbe kerül A települési állampolgárok egészségügyi állapota megfelel az országos mutatóknak, azaz nem jó. Rövidtávú: helyben végezhető egészségügyi szűrése felmérése Középtávú: a rendszeres szűréseken való részvétel tudatosítása Hosszútávú: a szűréseken részvevők számának jelentős növekedése 1. Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 2. Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is. 3. Annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését eredményezheti. Nők, idősek, gyermekek, polgármester Egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek, dec dec dec.31. Rövidtávú: a helyi egészségügyi szűréseken a célcsoport 75%-a megjelenik Középtávú: többféle ingyenes szűrés hozzáférési lehetőségének megszervezése Hosszútávú: az átlagéletkor fokozatos növekedése A szűrővizsgálatok más településen nehezen elérhetők. Helyben történő megszervezés Energiaellátás a vizsgálatokhoz Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján.

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Az intézkedés tartalma stratégiai

A B C D E F G H I J. Az intézkedés tartalma stratégiai Intézkedés sor A B C D E F G H I J A helyzetelemzés A célkitűzés megvalósításához következtetéseiben sel elérni összhangja egyéb tartalma megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások feltárt

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben