Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK((

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(("

Átírás

1 Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(( FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015

2 Bevezetés( ÖsszhangbanazEgyenlőBánásmódrólésazEsélyegyenlőségElőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény,ahelyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)Korm.rendeletésahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012.(VI.5.) EMMIrendeletrendelkezéseivel,CsabacsűdNagyközségÖnkormányzataEsélyegyenlőségiProgramban2013.június 25. napján (Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 199/2013. (VI.25.) számú határozata) rögzítette az esélyegyenlőségérdekébenszükségesfeladatokat. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település másdokumentumait 1,valamintazönkormányzatfenntartásábanlévőintézményekműködtetését.Vállaltatovábbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelésállamiésnemállamiintézményfenntartóira. Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzésétírjale. Célok( AHelyiEsélyegyenlőségiProgramátfogócélja CsabacsűdtelepülésÖnkormányzataazEsélyegyenlőségiProgramelfogadásávalérvényesítenikívánja: azegyenlőbánásmód,ésazesélyegyenlőségbiztosításánakkövetelményét, aközszolgáltatásokhoztörténőegyenlőhozzáféréselvét, adiszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltártproblémákkomplexkezeléseérdekébenszükségesintézkedéseket.aköznevelésiintézményeket azóvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). AHEPITcélja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznekazesélyegyenlőségicélcsoportokhoztartozókhelyzeténekjavításaszempontjából. Továbbicélunkmeghatározniabeavatkozásokhozkapcsolódókommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésiértékelés, kiigazítás támogató strukturálisrendszerét,vagyisahepfórumotésahozzákapcsolódótematikusmunkacsoportokat. A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( Ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésétazegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló 2003.éviCXXV.törvény(továbbiakban:Ebktv.)előírásaialapjánvégeztük.Aprogramelkészítésérevonatkozó részletszabályokatatörvényvégrehajtásirendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezeteés ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012(vi.5.)emmirendelet alapjánalkalmaztuk,különösfigyelmetfordítvaa 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezésiterv,Településszerkezetiterv,Településfejlesztésikoncepció

3 amagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviclxxxix.törvény(továbbiakban:mötv.) aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokrólszóló1993.éviiii.törvény(továbbiakban:szt.) afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviiv.törvény(továbbiakban:flt.) anemzetiségekjogairólszóló2011.éviclxxix.törvény(továbbiakban:nemzetiségitörvény) azegészségügyrőlszóló1997.évicliv.törvény(továbbiakban:eütv.) agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.évixxxi.törvény(továbbiakban:gyvt.) anemzetiköznevelésrőlszóló2011.évicxc.törvény(továbbiakban:nkntv.) előírásaira.

4 A(helyi(esélyegyenlőségi(programok(felülvizsgálatának(szükségessége( Azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény(Ebktv.)31. ia rendelkezikahelyiesélyegyenlőségiprogramokról.atörvény31. (1)bekezdéseszerintatelepülésiönkormányzat ötéventeötévreszólóhelyiesélyegyenlőségiprogramotfogadel,amelyeta31. (4)bekezdéseértelmében kétéventeátkelltekinteniésszükségeseténfelülkellvizsgálni.utóbbibekezdésszószerint: (4)Ahelyiesélyegyenlőségiprogramidőarányosmegvalósulását,illetvea(2)bekezdésbenmeghatározotthelyzet esetlegesmegváltozásátkétéventeátkelltekinteni,azáttekintésalapjánszükségeseténahelyiesélyegyenlőségi programotfelülkellvizsgálni,illetveahelyzetelemzéstésazintézkedésitervetazújhelyzetnekmegfelelőenkell módosítani. Helyi&Esélyegyenlőségi&Program&(HEP)& A(település(bemutatása( Csabacsűd életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban nem történtek olyan lényegi változásoktörténtek,melyekmódosítjákahelyzetfeltárást,acélcsoportokraésavizsgálandóterületekrenézve. Célok( Azeddigmegfogalmazottcélokbanváltozásnemtörtént. A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Helyzetelemzése((HEP(HE)( 1.(Jogszabályi(háttér(bemutatása( 1.1A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( A2013.(évi(LXXV.(törvény(és(a(197/2013.(VI.13.)(Kormányrendelet(módosítja(fenti(jogszabályokat.A törvénymódosításértelmében2014.január1ijétőlazátmenetisegély,atemetésisegélyésarendkívüli gyermekvédelmitámogatásönállóellátásiformakéntmegszűnik,ésönkormányzatisegéllyéolvadössze.atörvény felhatalmazásaszerintatelepülésiönkormányzatnaklegkésőbb2013.december31iéigkellettmegalkotniaaz önkormányzatisegélymegállapításának,kifizetésének,folyósításánakvalamintfelhasználásaellenőrzésének szabályairólszólórendeletét. AjogszabályokalapjánCsabacsűdNagyközségÖnkormányzataismódosítottaaszocálisrendelétajogszabályban foglaltaknakmegfelelően. Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokról.

5 1. Ahatáskörök(aszerintkerültekmódosításra,hogyaMagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.évi CLXXXIX.törvény41. (4)bekezdéselehetővéteszi,hogyaképviselőitestülethatáskörétajegyzőre átruházza. 2. Azönkormányzati(segélyeseténazellátásmegállapításánálfigyelembevehető,egyfőreszámítotthavi családijövedelemhatártazönkormányzatrendeletébenúgykellettszabályozni,hogyaznemlehet alacsonyabbazöregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszegének130%iánál( ift).(2013.évbenaz öregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszege ift).ettőleltérőenamegállapítottjogosultsági értékhatármagasabb:családesetén150%( ift),illetveegyedülállószemélyesetén200%( ift) ésgyermekétegyedülnevelőszemélyesetén175%( ift). 3. Akorábbanaközoktatásrólszólótörvénybőlahátrányoséshalmozottanhátrányoshelyzettényének megállapításaagyvt.szabályozásaértelmében2013.szeptember1.napjátólajegyzőfeladata.hátrányos( helyzetűazarendszeresgyermekvédelmikedvezményrejogosultgyermekésnagykorúváváltgyermek,aki esetében3körülményből(szülőkalacsonyiskolázottsága,alacsonyfoglalkoztatottsága,illetveagyermek elégtelenlakókörnyezete)legalább1fennáll,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapításáhozpedigafenti 3körülménybőllegalábbkettőnekkellfennállnia.Ahátrányos,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapítása agyermekekrészéreaköznevelésterületénkedvezményeket,támogatásokat,jogosultságokatbiztosít. 4. Az(étkeztetésesetébenaSzt.62. (1)bekezdésehatározzamegaszociálisrászorultságszempontjait,melyek közöttszerepelahajléktalanságis,mintrászorultságiszempont. 5. (A(pénzbeli(és(természetbeni(szociális(ellátások(rendszere(2015.(március(1`től(jelentős(mértékben(átalakul.(( Azállamésazönkormányzatsegélyezésselkapcsolatosfeladataiélesenelválasztásrakerülnek. Ahelyiönkormányzatokfelelősségenövekszikahelyiközösségszociálisbiztonságánakerősítésében,a szociálissegélyekbiztosításában. Akötelezőennyújtandóellátásokat2015.március1itőlajárásihivatalokállapítjákmeg.Ezekazellátásoka következőek: iaktívkorúakellátása, iidőskorúakjáradéka, iápolásidíj(alapösszegű,emeltösszegűéskiemeltápolásidíj), iközgyógyellátás(alanyiésnormatívformák), iegészségügyiszolgáltatásravalójogosultság. Ahatáskörváltozástehátazaktívkorúakellátásátérinti,afelsorolttöbbiellátástazeddigiekbenisajárásihivatalok állapítottákmeg. Egyébtámogatásbiztosításárólatelepülésiönkormányzatokdöntenek.Azönkormányzatokáltalnyújtható támogatásneveegységesentelepülésitámogatáslesz,amelynekjogosultságifeltételeit,típusaitazönkormányzatok határozhatjákmeg. AZ(EGYES(ELLÁTÁSOKAT(ÉRINTŐ(VÁLTOZÁSOK:( I.(Aktív(korúak(ellátása( (jogszabályi( háttér:( 1993.( évi( III.( törvény( a( szociális( igazgatásról( és( szociális( ellátásokról( (a( továbbiakban:( Szt.),( 33. `37/C.,(az(átmeneti(rendelkezések(vonatkozásában:(134.,(134/B. )( Azaktívkorúakellátásaazaktívkorú,nemfoglalkoztatottszemélyekneknyújtottellátás,amelyolyanszemélyeknek állapíthatómeg,akiknekacsaládjábanazegyfogyasztásiegységrejutójövedelemazöregséginyugdíjminimum90%i a ( Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociálissegélyhelyébelépőegészségkárosodásiésgyermekfelügyeletitámogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1itől a( járási( hivatal( hatáskörébe(kerül.ettőlazidőponttólkezdődőenazellátássalkapcsolatosügyekintézéséreajárásihivataljogosult. Akérelmekettovábbraisbelehetnyújtaniapolgármesterihivataloknál,amelyekazttovábbítjákajárásihivatalok részére. Azaktívkorúakellátásakeretébenmegállapíthatóellátástípusokésazellátásrajogosultakköreiesetenkéntváltozni fognak. I.1.( A( foglalkoztatást( helyettesítő( támogatás(szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járásihivatalfogjamegállapítani. Atámogatáshaviösszege 2014ihezhasonlóan 22800Ft.

6 I.2.(Rendszeres(szociális(segély(nevű(ellátás(2015.(március(1`től(megszűnik.(A(korábban(erre(a(támogatásra( jogosult(személyek(más(ellátásokra(szerezhetnek(jogosultságot.( Azújrendszerbevezetéséneklépéseiakövetkezők: Ajelenlegrendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyekellátásravalójogosultságátajegyző2015.január1.és 2015.február28.közöttfelülvizsgálja. Afelülvizsgálateredményekéntajegyzőhatározatbanmegállapítja,hogyazügyfél2015.március1itől milyen ellátásraleszjogosult. Automatikusan,az( új( egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatásra( lesznek jogosultak azok a személyek,akikazértjogosultakrendszeresszociálissegélyre,mertegészségkárosodottnakminősülnek,vagy14év alattigyermekükfelügyeletétmásképpbiztosítaninemtudják. Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást( helyettesítő( támogatást( kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletébenmeghatározottfeltételekalapjánjogosultakjelenlegrendszeresszociálissegélyre. Haanyugdíjkorhatárt5évenbelülbetöltővagyazönkormányzatrendeletébenmeghatározottfeltételekalapján rendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyazegyüttműködéstnemvállalja,akkorazaktívkorúakellátásáravaló jogosultságátmegkellszüntetni. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatás( (EGYT)( összegét( a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összegeváltozik: Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%iát. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%ia, tehátazegytmaximuma2015.évben46662ft.) Acsaládijövedelemhatárösszegemegegyezikacsaládfogyasztásiegységeiheztartozóarányszámokösszegénekés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%iának szorzatával. (2015. február 28iig az önym. 90%iáig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatárösszege26220ft,mertafogyasztásiegységarányszáma:1,azönym.92%ia:26220ft.) AzSzt.2015.február28iighatályos37/A. (1)bekezdésalapjánrendszeresszociálissegélyakkorállapíthatómegés akkor folyósítható kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket ha a személy nyilatkozatábanvállaljaazegyüttműködésikötelezettségetatelepülésiönkormányzatáltalerrekijelöltszervvel.az

7 Szt.alapjánazegyüttműködésintézményifeltételeirőlatelepülésiönkormányzatelsősorbanacsaládsegítőszolgálat útjángondoskodik. A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatásiszervvelkötelesekegyüttműködni.. II.(Lakásfenntartási(támogatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((1)`(2)(bekezdés)( Alakásfenntartásitámogatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Lakásfenntartásitámogatásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akik2015.március1.előttkérelmeztékalakásfenntartásitámogatást,a következőképpenalakul: Haazellátásravalójogosultságot2014.december31iigmegállapították,akkorazügyfélakorábbiszabályoknak megfelelőenegyévidőtartamrajogosultalakásfenntartásitámogatásra. Haahatóság2015.január1iétkövetőendöntatámogatásravalójogosultságról,akkoralakásfenntartási támogatástcsak2015.február28iiglehetbiztosítani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatáshozkapcsolódó rendszereskiadásokviseléséhez. III.(Adósságkezelési(szolgáltatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((4)(bekezdés)( Azadósságkezelésiszolgáltatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akikrészére2015.március1.előttkerültmegállapításraazadósságkezelési szolgáltatás,aszolgáltatástakorábbiszabályokalapjánkellnyújtani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatásikiadásokhozkapcsolódó hátralékotfelhalmozószemélyekszámára.

8 IV.(Méltányossági(közgyógyellátás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((3)(bekezdés)( Améltányosságiközgyógyellátásszabályai2015.március1itőlkikerülnekaszociálistörvényből,ettőlazidőponttól kezdődőenbiztosításanemleszkötelező. Méltányosságiközgyógyellátásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Akorábbanhatályosszabályokatkellalkalmazni,tehátazellátásravalójogosultságegyévesidőtartambanfennállaz alábbiesetekben: Haazellátásravalójogosultságot2015.március1ijétmegelőzőenmegállapították,vagy Haazellátásravalójogosultságmegállapításairántieljárás2015.február28iánfolyamatbanvan. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástagyógyszerkiadásokviseléséhez. ( V.(Méltányossági(ápolási(díj( Azellátásbiztosításaaztelepülésiönkormányzatokszámárajelenlegsemkötelező. Améltányosságiápolásidíjszabályai2015.március1ijétőlkikerülnekaszociálistörvényből. A2015.március1iétmegelőzőenmegállapítottellátásokazönkormányzatmérlegelésétőlfüggőenbiztosíthatóak 2015.március1ijétkövetően,településitámogatásformájában. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenellátástbiztosíthatnaka18.életévétbetöltötttartósanbeteg személyápolását,gondozásátvégzőhozzátartozókrészére. ( VI.(Önkormányzati(segély( (jogszabályi(háttér:(szt.(45. )( Azönkormányzatokáltalbiztosítottellátásneve2015.március1ijétőlegységesentelepülésitámogatáslesz. Etámogatáskeretébenazönkormányzatokazáltaluktámogatandónakítélt,rendeletükbenszabályozott élethelyzetekrenyújthatnaktámogatást.azönkormányzatkötelezettségeabbanáll,hogyatelepülésitámogatásról rendeletetalkosson.annakeldöntése,hogyetámogatáskeretébenmilyencélokra,melyfeltételekteljesülése eseténmilyenösszegűtámogatástnyújt,teljesmértékbenazönkormányzatmérlegelésijogkörébetartozik. AzSzt.általszabottegyetlenkötelezettségaz,hogyaképviselőitestületalétfenntartástveszélyeztetőrendkívüli élethelyzetbekerült,valamintazidőszakosanvagytartósanlétfenntartásigonddalküzdőszemélyekrészére rendkívülitelepülésitámogatástkötelesnyújtani.alétfenntartástveszélyeztetőélethelyzet,alétfenntartásigond meghatározásaazönkormányzatjogosultsága,hasonlóanazilyenhelyzetekbennyújtandótámogatásösszegének meghatározásához. AzSzt.atelepülésitámogatáskeretébenbiztosítandójuttatásokkörétpéldálózóansoroljafel: Településitámogatáskeretébennyújthatótámogatáskülönösen a)alakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséhez, b)a18.életévétbetöltötttartósanbeteghozzátartozójánakazápolását,gondozásátvégzőszemélyrészére, c)agyógyszerikiadásokviseléséhez, d)alakhatásikiadásokhozkapcsolódóhátralékotfelhalmozószemélyekrészére. AzSzt.szabályozásaszerintalakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséheznyújtotttelepülésitámogatást másjogszabályalkalmazásábanlakásfenntartásitámogatásnakkelltekinteni.5 6. A(szociális(igazgatásról(és(szociális(ellátásokról(szóló(1993.(évi(III.(törvény((a(továbbiakban:(Szt.)(szociális( szolgáltatásokat(érintő(módosítások( Azintézményitérítésidíjszabályainakváltozása Atámogatottlakhatásszabályainakmódosítása Belépésihozzájárulásbevezetéseatartósbentlakástnyújtószociálisintézményekben Azintézményijogviszonymegszüntetésérevonatkozószabályokmódosítása A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak módosítása Családsegítésésgyermekjólétiszolgáltatásműködésénekracionalizálása Lakóotthoniátalakuláskötelezettségénekhatályonkívülhelyezése Támogatottlakhatáscélcsoportjainakváltozása Térítésidíjvisszamenőlegesmegállapításakivételesesetben Jogorvoslatirendpontosítása Afaluéstanyagondnokiszolgáltatásegyesszabályainakmódosítása

9 A150főskorlátravonatkozószabályok Egyházikiegészítőtámogatásmegtérítésérevonatkozószabálypontosítása Jelzálogjogbejegyzésszabályánakpontosítása 7. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(kormányrendeletek(legfontosabb(változásai(( A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásárólszóló226/2006.(xi.20.)korm.rendeletmódosításai A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásárólésellenőrzéséről A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításai Atámogatószolgáltatásésaközösségiellátásokfinanszírozásánakrendjérőlszóló191/2008.(VII.30.)Korm. rendeletmódosításai Azegyháziésnemállamifenntartásúszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézmények éshálózatokállamitámogatásárólszóló489/2013.(xii.18.)korm. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatásiszervekfeladatiéshatáskörérőlszóló95/2012.(v.15.)korm.rendeletmódosításai 8. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(miniszteri(rendeletek(legfontosabb(változásai(( Aszemélyesgondoskodástnyújtószociálisellátásokigénybevételérőlszóló9/1999.(XI.24.)SZCSMrendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeirőlszóló1/2000.(i.7.)szcsmrendeletmódosításai A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásánakrészletesszabályairólszóló36/2007.(xii.22.)szmmrendeletmódosítása 1.2(Az(esélyegyenlőségi(célcsoportokat(érintő(helyi(szabályozás(rövid(bemutatása.( Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokrólafentijogszabályi rendelkezésekfigyelembevételévellettmeghatározva. 2.(Stratégiai(környezet(bemutatása( Széchenyi2020. A"2014'2020"közötti"időszakban"jelentős"uniós"forrás"áll"Magyarország"rendelkezésére."A"korábbi"hét"éves" periódushoz"képest" "melynek"a"legfőbb"célja"a"leszakadt"régiók"felzárkóztatása"volt" "a"most"induló"ciklusban"az"eu" más"célkitűzéseket"vállalt."ezeket"11"pontban"foglalta"össze."az"összes"tagállamnak"a"11"célhoz"kell"igazítania"saját" fejlesztési"terveit,"így"mind"a"28"ország"egy"irányba"fejlődik"majd"tovább." Magyarország"a"következő"hét"éves"időszakban"összesen"7480"milliárd"forintot"használhat"fel."Az"összes"forrás"60%' át"a"gazdaságfejlesztésre"fordíthatjuk"majd,"melynek"részét"képezi"a"foglalkoztatottság"elősegítése"is."az"előző" időszakhoz"képest"másfélszer"több"forrás"jut"majd"munkahelyteremtésre,"háromszor"több"a"kutatás'fejlesztésre"és" innovációra,"energiahatékonyságra"és"az"infokommunikációs"szektor"fejlesztésére"pedig"a"korábbi"dupláját" használhatjuk"fel.""a"teljes"pénzügyi"keret"legalább"15"százalékát"közvetlenül"a"kis'"és"középvállalkozások" megerősítésére"fordítják"majd,"és"a"pályázati"rendszerben"is"több"változásra"számíthatunk."

10 ( ( ( A(2007`2013(és(a(2014`2020`as(tervezési(időszak(összehasonlítása ( ( ( ( (

11 2014`2020(időszak(Operatív(programok:( Gazdaságfejlesztési(és(Innovációs((OP((GINOP) VersenyképesKözépiMagyarországOP(VEKOP) TerületésTelepülésfejlesztésiOP(TOP) IntelligensKözlekedésfejlesztésiOP(IKOP) KörnyezetésEnergetikaiHatékonyságOP(KEHOP) EmberiErőforrásFejlesztésiOP(EFOP) KoordinációsOP(KOP) Vidékfejlesztés,halászat OP ( ( 2.1(Kapcsolódás(helyi(stratégiai(és(települési(önkormányzati(dokumentumokkal,(koncepciókkal,(programokkal( Aképviselőitestületa2014.éviáltalánosönkormányzativálasztásokutánrövididőalattmegalkottaa2014i2019 időszakgazdaságiprogramját. 2.2(A(helyi(esélyegyenlőségi(program(térségi,(társulási(kapcsolódásainak(bemutatása( ( Aprogrammegalkotásaótanemtörténtváltozásatárgykörben. 2.3(A(települési(önkormányzat(rendelkezésére(álló,(az(esélyegyenlőség(szempontjából(releváns(adatok,( kutatások(áttekintése,(adathiányok(kimutatása

12 3.(A(mélyszegénységben(élők(és(a(romák(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( Anemzetiségrevonatkozóadatokkalkapcsolatbankiemelendő:CSAKönkéntesnyilatkozatalapján,lehetvalakiről nyilvántartaniazt,hogymilyennemzetiségheztartozik.azönkormányzatiadatgyűjtéssorániscsakakkorlehetpl.: romaszármazásúnakfigyelembevennivalakit,haaszemély,avonatkozójogszabályoknakmegfelelőmódonés formábanönkéntesnyilatkozatottett.tehát,haahepvizsgálja,hogyazönkormányzatáltalfenntartott intézménybenvanieromaszármazásúfoglalkoztatott,akkortudilyenjellegűadatotszolgáltatniazönkormányzat, harendelkezikönkéntesnyilatkozatokkal. Következtetések:(problémák(beazonosítása,(fejlesztési(lehetőségek(meghatározása.( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 4.(A(gyermekek(helyzete,(esélyegyenlősége,(gyermekszegénység( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 5.(A(nők(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 6.(Az(idősek(helyzete,(esélyegyenlősége( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 7.&A&fogyatékkal&élők&helyzete,&esélyegyenlősége&

13 Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 8.& Helyi& partnerség,& lakossági& önszerveződések,& civil& szervezetek& és& fordprofit& szereplők& társadalmi& felelősségvállalása& Atelepülésenlényegiváltozásnemtörténtazönszerveződőközösségekéletében.Újszereplőnemjelentmegilletve arégiszereplőktevékenységesemváltozott. 9.&A&helyi&esélyegyenlőségi&program&nyilvánossága& " a)ahelyzetelemzésbenmeghatározottesélyegyenlőségiproblémákkapcsánérintettnemzetiségiönkormányzatok, egyébpartnerek(államivagyönkormányzatiintézmények,egyházak,civilszervezetek,stb.)bevonásánakeszközeiés eljárásaiahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekfolyamatába b)aza)pontszerintiszervezetekésalakosságvégrehajtássalkapcsolatosészrevételeinekvisszacsatolására fejelesztésteszközöltünkatelepüléshonlapján,hogyawww.csabacsud.huhonlapegyfajtaportálkéntisműködjön.

14 A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Intézkedési(Terve((HEP(IT)( A Helyi Esélyegyenlőségi Programban Intézkedési Tervében 2013iban meghatározottak továbbra is aktuálisnak tűnnek. Alejárthatáridejűintézkedésekrészleteselemzéseakövetkező:

15 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Fontos mindenki munkája A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken. rövidtávú: közfoglalkoztatási programokról naprakész információk Középtávú: értékteremtő közfoglalkoztatás szervezése Hosszútávú: helyi foglalkoztatás elősegítése Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 1. Szükséglet és igényfelmérés 2. Eszköz és erőforrás felmérés 3. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal közfoglalkoztatás, képzés 4. Munkaerő-piaci integráció elősegítése Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Munkanélküliek, polgármester Munkaügyi Kiredeltség, helyi vállalkozók, polgármester, családgondozók folyamatos rövidtávú: Célcsoport elérése legalább 50 %-ban. Középtávú Munka- és képzési szerződés. (10-10 fő) hosszútávú Foglalkoztatás fenntartása 5 fő részére legalább 1 éven keresztül. Nem alakult ki a munka iránti igény, fásultság, forráshiány A megtermelt mezőgazdasági termékek természetbeni juttatása

16 Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma nőtt az önkormányzatnál és hosszabb időtartamú szerződések a jellemzőek. Nem szükséges Molnár József polgármester

17 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Neked is legyen jó minden nap A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. Rövidtávú: tájékoztatás a gyermekjóléti ellátások köréről, igénybe vételének lehetőségéről Középtávú: közfoglalkoztatás Hosszútávú: hiányszakmák képzése munkaügyi központon keresztül 1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 2. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése Szülők, polgármester Nevelési intézmény, Oktatási intézmény, civil szervezetek, munkaügyi központ polgármester folyamatos Rövidtávú: célcsoportok elérése 80%-ban családgondozó közreműködésével Középtávú: A közfoglalkoztatási programokban pozitív diszkrimináció a gyermeket nevelőknek Hosszútávú: A munkanélküliek száma csökken 30%-kal Nincs igény a tanulásra. Szakképzett bérezéssel ösztönzés Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban

18 lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma jelentősen nőtt az önkormányzatnál. Ennek következtében lehetőség nyílt arra, hogy fiatal pályakezdők részére is megnyíljon a lehetőség az első munkahely megszerzésére. Nem szükséges Molnár József polgármester

19 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Figyeljünk mindenkire A lakossági adósságállomány újratermelődése Rövidtávú: problémafeltárás, érintett személyek megismerése Középtávú: szociális intézkedéssel kezelhető esetek ügyében eljárás Hosszútávú: tájékoztatás egyéb problémakezelési módokról 1. Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. 2. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. Közműtartozást, kölcsöntartozást felhalmozók polgármester Civil szervezetek, szociális intézmények, polgármester dec.31., jún.30., folyamatos Rövidtávú: a problémával élők 60%-ának feltárása Középtávú: az előrefizetős fogyasztók 80%-ának bejelentése Hosszútávú: életvezetési tanácsadással az adósságállomány csökkentése, szintentartása Az adósságállomány nagysága miatt már szociális keretek között kezelhetetlen. Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos

20 Az IT jelenlegi állapota folyamatban. (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel az adósságkezelésben szolgáltatásra igény nem merült fel. Az önkormányzat évben elfogadott új szociális rendeletébe nem került rendelkezés az adósságkezelési szolgáltatásról, mivel a rendelethez készített hatástanulmány nem tartalmazott erre utaló szükségletet. Nem szükséges Molnár József polgármester

21 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Szükséges erőforrások A megelőzés kevesebbe kerül A települési állampolgárok egészségügyi állapota megfelel az országos mutatóknak, azaz nem jó. Rövidtávú: helyben végezhető egészségügyi szűrése felmérése Középtávú: a rendszeres szűréseken való részvétel tudatosítása Hosszútávú: a szűréseken részvevők számának jelentős növekedése 1. Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 2. Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is. 3. Annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését eredményezheti. Nők, idősek, gyermekek, polgármester Egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek, dec dec dec.31. Rövidtávú: a helyi egészségügyi szűréseken a célcsoport 75%-a megjelenik Középtávú: többféle ingyenes szűrés hozzáférési lehetőségének megszervezése Hosszútávú: az átlagéletkor fokozatos növekedése A szűrővizsgálatok más településen nehezen elérhetők. Helyben történő megszervezés Energiaellátás a vizsgálatokhoz Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján.

Örménykút HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Örménykút HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Örménykút HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Az intézkedés tartalma stratégiai

A B C D E F G H I J. Az intézkedés tartalma stratégiai Intézkedés sor A B C D E F G H I J A helyzetelemzés A célkitűzés megvalósításához következtetéseiben sel elérni összhangja egyéb tartalma megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások feltárt

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez

Intézkedés címe: Tájékoztatás és segítségnyújtás az óvodáztatási támogatás igényléséhez E LŐTERJESZTÉS a Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A év végén elfogadott HEP felülvizsgálata az alábbi szempontok miatt indokolt:

A év végén elfogadott HEP felülvizsgálata az alábbi szempontok miatt indokolt: 1 Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2013.(XII.16.). sz. határozatával fogadta el Keszü Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját ( a továbbiakban: HEP) 2013-2015. évekre. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben