Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK((

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(("

Átírás

1 Csabacsűd( HELYI(ESÉLYEGYENLŐSÉGI(PROGRAMJÁNAK(( FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015

2 Bevezetés( ÖsszhangbanazEgyenlőBánásmódrólésazEsélyegyenlőségElőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény,ahelyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.)Korm.rendeletésahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012.(VI.5.) EMMIrendeletrendelkezéseivel,CsabacsűdNagyközségÖnkormányzataEsélyegyenlőségiProgramban2013.június 25. napján (Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 199/2013. (VI.25.) számú határozata) rögzítette az esélyegyenlőségérdekébenszükségesfeladatokat. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település másdokumentumait 1,valamintazönkormányzatfenntartásábanlévőintézményekműködtetését.Vállaltatovábbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelésállamiésnemállamiintézményfenntartóira. Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzésétírjale. Célok( AHelyiEsélyegyenlőségiProgramátfogócélja CsabacsűdtelepülésÖnkormányzataazEsélyegyenlőségiProgramelfogadásávalérvényesítenikívánja: azegyenlőbánásmód,ésazesélyegyenlőségbiztosításánakkövetelményét, aközszolgáltatásokhoztörténőegyenlőhozzáféréselvét, adiszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltártproblémákkomplexkezeléseérdekébenszükségesintézkedéseket.aköznevelésiintézményeket azóvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). AHEPITcélja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznekazesélyegyenlőségicélcsoportokhoztartozókhelyzeténekjavításaszempontjából. Továbbicélunkmeghatározniabeavatkozásokhozkapcsolódókommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésiértékelés, kiigazítás támogató strukturálisrendszerét,vagyisahepfórumotésahozzákapcsolódótematikusmunkacsoportokat. A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( Ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésétazegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló 2003.éviCXXV.törvény(továbbiakban:Ebktv.)előírásaialapjánvégeztük.Aprogramelkészítésérevonatkozó részletszabályokatatörvényvégrehajtásirendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezeteés ahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekrészletesszabályairólszóló2/2012(vi.5.)emmirendelet alapjánalkalmaztuk,különösfigyelmetfordítvaa 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezésiterv,Településszerkezetiterv,Településfejlesztésikoncepció

3 amagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviclxxxix.törvény(továbbiakban:mötv.) aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokrólszóló1993.éviiii.törvény(továbbiakban:szt.) afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviiv.törvény(továbbiakban:flt.) anemzetiségekjogairólszóló2011.éviclxxix.törvény(továbbiakban:nemzetiségitörvény) azegészségügyrőlszóló1997.évicliv.törvény(továbbiakban:eütv.) agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.évixxxi.törvény(továbbiakban:gyvt.) anemzetiköznevelésrőlszóló2011.évicxc.törvény(továbbiakban:nkntv.) előírásaira.

4 A(helyi(esélyegyenlőségi(programok(felülvizsgálatának(szükségessége( Azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény(Ebktv.)31. ia rendelkezikahelyiesélyegyenlőségiprogramokról.atörvény31. (1)bekezdéseszerintatelepülésiönkormányzat ötéventeötévreszólóhelyiesélyegyenlőségiprogramotfogadel,amelyeta31. (4)bekezdéseértelmében kétéventeátkelltekinteniésszükségeseténfelülkellvizsgálni.utóbbibekezdésszószerint: (4)Ahelyiesélyegyenlőségiprogramidőarányosmegvalósulását,illetvea(2)bekezdésbenmeghatározotthelyzet esetlegesmegváltozásátkétéventeátkelltekinteni,azáttekintésalapjánszükségeseténahelyiesélyegyenlőségi programotfelülkellvizsgálni,illetveahelyzetelemzéstésazintézkedésitervetazújhelyzetnekmegfelelőenkell módosítani. Helyi&Esélyegyenlőségi&Program&(HEP)& A(település(bemutatása( Csabacsűd életében a HEP elfogadásától a felülvizsgálatig eltelt időszakban nem történtek olyan lényegi változásoktörténtek,melyekmódosítjákahelyzetfeltárást,acélcsoportokraésavizsgálandóterületekrenézve. Célok( Azeddigmegfogalmazottcélokbanváltozásnemtörtént. A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Helyzetelemzése((HEP(HE)( 1.(Jogszabályi(háttér(bemutatása( 1.1A(program(készítését(előíró(jogszabályi(környezet(rövid(bemutatása( A2013.(évi(LXXV.(törvény(és(a(197/2013.(VI.13.)(Kormányrendelet(módosítja(fenti(jogszabályokat.A törvénymódosításértelmében2014.január1ijétőlazátmenetisegély,atemetésisegélyésarendkívüli gyermekvédelmitámogatásönállóellátásiformakéntmegszűnik,ésönkormányzatisegéllyéolvadössze.atörvény felhatalmazásaszerintatelepülésiönkormányzatnaklegkésőbb2013.december31iéigkellettmegalkotniaaz önkormányzatisegélymegállapításának,kifizetésének,folyósításánakvalamintfelhasználásaellenőrzésének szabályairólszólórendeletét. AjogszabályokalapjánCsabacsűdNagyközségÖnkormányzataismódosítottaaszocálisrendelétajogszabályban foglaltaknakmegfelelően. Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokról.

5 1. Ahatáskörök(aszerintkerültekmódosításra,hogyaMagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.évi CLXXXIX.törvény41. (4)bekezdéselehetővéteszi,hogyaképviselőitestülethatáskörétajegyzőre átruházza. 2. Azönkormányzati(segélyeseténazellátásmegállapításánálfigyelembevehető,egyfőreszámítotthavi családijövedelemhatártazönkormányzatrendeletébenúgykellettszabályozni,hogyaznemlehet alacsonyabbazöregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszegének130%iánál( ift).(2013.évbenaz öregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszege ift).ettőleltérőenamegállapítottjogosultsági értékhatármagasabb:családesetén150%( ift),illetveegyedülállószemélyesetén200%( ift) ésgyermekétegyedülnevelőszemélyesetén175%( ift). 3. Akorábbanaközoktatásrólszólótörvénybőlahátrányoséshalmozottanhátrányoshelyzettényének megállapításaagyvt.szabályozásaértelmében2013.szeptember1.napjátólajegyzőfeladata.hátrányos( helyzetűazarendszeresgyermekvédelmikedvezményrejogosultgyermekésnagykorúváváltgyermek,aki esetében3körülményből(szülőkalacsonyiskolázottsága,alacsonyfoglalkoztatottsága,illetveagyermek elégtelenlakókörnyezete)legalább1fennáll,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapításáhozpedigafenti 3körülménybőllegalábbkettőnekkellfennállnia.Ahátrányos,halmozottanhátrányoshelyzetmegállapítása agyermekekrészéreaköznevelésterületénkedvezményeket,támogatásokat,jogosultságokatbiztosít. 4. Az(étkeztetésesetébenaSzt.62. (1)bekezdésehatározzamegaszociálisrászorultságszempontjait,melyek közöttszerepelahajléktalanságis,mintrászorultságiszempont. 5. (A(pénzbeli(és(természetbeni(szociális(ellátások(rendszere(2015.(március(1`től(jelentős(mértékben(átalakul.(( Azállamésazönkormányzatsegélyezésselkapcsolatosfeladataiélesenelválasztásrakerülnek. Ahelyiönkormányzatokfelelősségenövekszikahelyiközösségszociálisbiztonságánakerősítésében,a szociálissegélyekbiztosításában. Akötelezőennyújtandóellátásokat2015.március1itőlajárásihivatalokállapítjákmeg.Ezekazellátásoka következőek: iaktívkorúakellátása, iidőskorúakjáradéka, iápolásidíj(alapösszegű,emeltösszegűéskiemeltápolásidíj), iközgyógyellátás(alanyiésnormatívformák), iegészségügyiszolgáltatásravalójogosultság. Ahatáskörváltozástehátazaktívkorúakellátásátérinti,afelsorolttöbbiellátástazeddigiekbenisajárásihivatalok állapítottákmeg. Egyébtámogatásbiztosításárólatelepülésiönkormányzatokdöntenek.Azönkormányzatokáltalnyújtható támogatásneveegységesentelepülésitámogatáslesz,amelynekjogosultságifeltételeit,típusaitazönkormányzatok határozhatjákmeg. AZ(EGYES(ELLÁTÁSOKAT(ÉRINTŐ(VÁLTOZÁSOK:( I.(Aktív(korúak(ellátása( (jogszabályi( háttér:( 1993.( évi( III.( törvény( a( szociális( igazgatásról( és( szociális( ellátásokról( (a( továbbiakban:( Szt.),( 33. `37/C.,(az(átmeneti(rendelkezések(vonatkozásában:(134.,(134/B. )( Azaktívkorúakellátásaazaktívkorú,nemfoglalkoztatottszemélyekneknyújtottellátás,amelyolyanszemélyeknek állapíthatómeg,akiknekacsaládjábanazegyfogyasztásiegységrejutójövedelemazöregséginyugdíjminimum90%i a ( Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociálissegélyhelyébelépőegészségkárosodásiésgyermekfelügyeletitámogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1itől a( járási( hivatal( hatáskörébe(kerül.ettőlazidőponttólkezdődőenazellátássalkapcsolatosügyekintézéséreajárásihivataljogosult. Akérelmekettovábbraisbelehetnyújtaniapolgármesterihivataloknál,amelyekazttovábbítjákajárásihivatalok részére. Azaktívkorúakellátásakeretébenmegállapíthatóellátástípusokésazellátásrajogosultakköreiesetenkéntváltozni fognak. I.1.( A( foglalkoztatást( helyettesítő( támogatás(szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járásihivatalfogjamegállapítani. Atámogatáshaviösszege 2014ihezhasonlóan 22800Ft.

6 I.2.(Rendszeres(szociális(segély(nevű(ellátás(2015.(március(1`től(megszűnik.(A(korábban(erre(a(támogatásra( jogosult(személyek(más(ellátásokra(szerezhetnek(jogosultságot.( Azújrendszerbevezetéséneklépéseiakövetkezők: Ajelenlegrendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyekellátásravalójogosultságátajegyző2015.január1.és 2015.február28.közöttfelülvizsgálja. Afelülvizsgálateredményekéntajegyzőhatározatbanmegállapítja,hogyazügyfél2015.március1itől milyen ellátásraleszjogosult. Automatikusan,az( új( egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatásra( lesznek jogosultak azok a személyek,akikazértjogosultakrendszeresszociálissegélyre,mertegészségkárosodottnakminősülnek,vagy14év alattigyermekükfelügyeletétmásképpbiztosítaninemtudják. Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást( helyettesítő( támogatást( kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletébenmeghatározottfeltételekalapjánjogosultakjelenlegrendszeresszociálissegélyre. Haanyugdíjkorhatárt5évenbelülbetöltővagyazönkormányzatrendeletébenmeghatározottfeltételekalapján rendszeresszociálissegélyrejogosultszemélyazegyüttműködéstnemvállalja,akkorazaktívkorúakellátásáravaló jogosultságátmegkellszüntetni. Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási( és( gyermekfelügyeleti( támogatás( (EGYT)( összegét( a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összegeváltozik: Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%iát. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%ia, tehátazegytmaximuma2015.évben46662ft.) Acsaládijövedelemhatárösszegemegegyezikacsaládfogyasztásiegységeiheztartozóarányszámokösszegénekés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%iának szorzatával. (2015. február 28iig az önym. 90%iáig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatárösszege26220ft,mertafogyasztásiegységarányszáma:1,azönym.92%ia:26220ft.) AzSzt.2015.február28iighatályos37/A. (1)bekezdésalapjánrendszeresszociálissegélyakkorállapíthatómegés akkor folyósítható kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket ha a személy nyilatkozatábanvállaljaazegyüttműködésikötelezettségetatelepülésiönkormányzatáltalerrekijelöltszervvel.az

7 Szt.alapjánazegyüttműködésintézményifeltételeirőlatelepülésiönkormányzatelsősorbanacsaládsegítőszolgálat útjángondoskodik. A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatásiszervvelkötelesekegyüttműködni.. II.(Lakásfenntartási(támogatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((1)`(2)(bekezdés)( Alakásfenntartásitámogatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Lakásfenntartásitámogatásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akik2015.március1.előttkérelmeztékalakásfenntartásitámogatást,a következőképpenalakul: Haazellátásravalójogosultságot2014.december31iigmegállapították,akkorazügyfélakorábbiszabályoknak megfelelőenegyévidőtartamrajogosultalakásfenntartásitámogatásra. Haahatóság2015.január1iétkövetőendöntatámogatásravalójogosultságról,akkoralakásfenntartási támogatástcsak2015.február28iiglehetbiztosítani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatáshozkapcsolódó rendszereskiadásokviseléséhez. III.(Adósságkezelési(szolgáltatás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((4)(bekezdés)( Azadósságkezelésiszolgáltatásszabályai2015.március1iétőlkikerülnekaszociálistörvényből.Ettőlazidőponttól kezdődőenatámogatásebbenaformábannemállapíthatómegakérelmezőkrészére. Azoknakazügyfeleknekajogosultsága,akikrészére2015.március1.előttkerültmegállapításraazadósságkezelési szolgáltatás,aszolgáltatástakorábbiszabályokalapjánkellnyújtani. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástalakhatásikiadásokhozkapcsolódó hátralékotfelhalmozószemélyekszámára.

8 IV.(Méltányossági(közgyógyellátás( (jogszabályi(háttér(az(átmeneti(rendelkezésekre:(szt.(134/c. ((3)(bekezdés)( Améltányosságiközgyógyellátásszabályai2015.március1itőlkikerülnekaszociálistörvényből,ettőlazidőponttól kezdődőenbiztosításanemleszkötelező. Méltányosságiközgyógyellátásirántikérelmetutoljára2015.február28iánlehetbenyújtani. Akorábbanhatályosszabályokatkellalkalmazni,tehátazellátásravalójogosultságegyévesidőtartambanfennállaz alábbiesetekben: Haazellátásravalójogosultságot2015.március1ijétmegelőzőenmegállapították,vagy Haazellátásravalójogosultságmegállapításairántieljárás2015.február28iánfolyamatbanvan. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenbiztosíthatnaktámogatástagyógyszerkiadásokviseléséhez. ( V.(Méltányossági(ápolási(díj( Azellátásbiztosításaaztelepülésiönkormányzatokszámárajelenlegsemkötelező. Améltányosságiápolásidíjszabályai2015.március1ijétőlkikerülnekaszociálistörvényből. A2015.március1iétmegelőzőenmegállapítottellátásokazönkormányzatmérlegelésétőlfüggőenbiztosíthatóak 2015.március1ijétkövetően,településitámogatásformájában. Azönkormányzatokatelepülésitámogatáskeretébenellátástbiztosíthatnaka18.életévétbetöltötttartósanbeteg személyápolását,gondozásátvégzőhozzátartozókrészére. ( VI.(Önkormányzati(segély( (jogszabályi(háttér:(szt.(45. )( Azönkormányzatokáltalbiztosítottellátásneve2015.március1ijétőlegységesentelepülésitámogatáslesz. Etámogatáskeretébenazönkormányzatokazáltaluktámogatandónakítélt,rendeletükbenszabályozott élethelyzetekrenyújthatnaktámogatást.azönkormányzatkötelezettségeabbanáll,hogyatelepülésitámogatásról rendeletetalkosson.annakeldöntése,hogyetámogatáskeretébenmilyencélokra,melyfeltételekteljesülése eseténmilyenösszegűtámogatástnyújt,teljesmértékbenazönkormányzatmérlegelésijogkörébetartozik. AzSzt.általszabottegyetlenkötelezettségaz,hogyaképviselőitestületalétfenntartástveszélyeztetőrendkívüli élethelyzetbekerült,valamintazidőszakosanvagytartósanlétfenntartásigonddalküzdőszemélyekrészére rendkívülitelepülésitámogatástkötelesnyújtani.alétfenntartástveszélyeztetőélethelyzet,alétfenntartásigond meghatározásaazönkormányzatjogosultsága,hasonlóanazilyenhelyzetekbennyújtandótámogatásösszegének meghatározásához. AzSzt.atelepülésitámogatáskeretébenbiztosítandójuttatásokkörétpéldálózóansoroljafel: Településitámogatáskeretébennyújthatótámogatáskülönösen a)alakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséhez, b)a18.életévétbetöltötttartósanbeteghozzátartozójánakazápolását,gondozásátvégzőszemélyrészére, c)agyógyszerikiadásokviseléséhez, d)alakhatásikiadásokhozkapcsolódóhátralékotfelhalmozószemélyekrészére. AzSzt.szabályozásaszerintalakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséheznyújtotttelepülésitámogatást másjogszabályalkalmazásábanlakásfenntartásitámogatásnakkelltekinteni.5 6. A(szociális(igazgatásról(és(szociális(ellátásokról(szóló(1993.(évi(III.(törvény((a(továbbiakban:(Szt.)(szociális( szolgáltatásokat(érintő(módosítások( Azintézményitérítésidíjszabályainakváltozása Atámogatottlakhatásszabályainakmódosítása Belépésihozzájárulásbevezetéseatartósbentlakástnyújtószociálisintézményekben Azintézményijogviszonymegszüntetésérevonatkozószabályokmódosítása A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak módosítása Családsegítésésgyermekjólétiszolgáltatásműködésénekracionalizálása Lakóotthoniátalakuláskötelezettségénekhatályonkívülhelyezése Támogatottlakhatáscélcsoportjainakváltozása Térítésidíjvisszamenőlegesmegállapításakivételesesetben Jogorvoslatirendpontosítása Afaluéstanyagondnokiszolgáltatásegyesszabályainakmódosítása

9 A150főskorlátravonatkozószabályok Egyházikiegészítőtámogatásmegtérítésérevonatkozószabálypontosítása Jelzálogjogbejegyzésszabályánakpontosítása 7. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(kormányrendeletek(legfontosabb(változásai(( A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásárólszóló226/2006.(xi.20.)korm.rendeletmódosításai A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásárólésellenőrzéséről A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet módosításai Atámogatószolgáltatásésaközösségiellátásokfinanszírozásánakrendjérőlszóló191/2008.(VII.30.)Korm. rendeletmódosításai Azegyháziésnemállamifenntartásúszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézmények éshálózatokállamitámogatásárólszóló489/2013.(xii.18.)korm. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatásiszervekfeladatiéshatáskörérőlszóló95/2012.(v.15.)korm.rendeletmódosításai 8. Az(Szt.`hez(kapcsolódó(miniszteri(rendeletek(legfontosabb(változásai(( Aszemélyesgondoskodástnyújtószociálisellátásokigénybevételérőlszóló9/1999.(XI.24.)SZCSMrendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeirőlszóló1/2000.(i.7.)szcsmrendeletmódosításai A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásánakrészletesszabályairólszóló36/2007.(xii.22.)szmmrendeletmódosítása 1.2(Az(esélyegyenlőségi(célcsoportokat(érintő(helyi(szabályozás(rövid(bemutatása.( Azújrendeleta2/2015(II.28.)önkormányzatirendeletaszociálisésgyermekjólétiellátásokrólafentijogszabályi rendelkezésekfigyelembevételévellettmeghatározva. 2.(Stratégiai(környezet(bemutatása( Széchenyi2020. A"2014'2020"közötti"időszakban"jelentős"uniós"forrás"áll"Magyarország"rendelkezésére."A"korábbi"hét"éves" periódushoz"képest" "melynek"a"legfőbb"célja"a"leszakadt"régiók"felzárkóztatása"volt" "a"most"induló"ciklusban"az"eu" más"célkitűzéseket"vállalt."ezeket"11"pontban"foglalta"össze."az"összes"tagállamnak"a"11"célhoz"kell"igazítania"saját" fejlesztési"terveit,"így"mind"a"28"ország"egy"irányba"fejlődik"majd"tovább." Magyarország"a"következő"hét"éves"időszakban"összesen"7480"milliárd"forintot"használhat"fel."Az"összes"forrás"60%' át"a"gazdaságfejlesztésre"fordíthatjuk"majd,"melynek"részét"képezi"a"foglalkoztatottság"elősegítése"is."az"előző" időszakhoz"képest"másfélszer"több"forrás"jut"majd"munkahelyteremtésre,"háromszor"több"a"kutatás'fejlesztésre"és" innovációra,"energiahatékonyságra"és"az"infokommunikációs"szektor"fejlesztésére"pedig"a"korábbi"dupláját" használhatjuk"fel.""a"teljes"pénzügyi"keret"legalább"15"százalékát"közvetlenül"a"kis'"és"középvállalkozások" megerősítésére"fordítják"majd,"és"a"pályázati"rendszerben"is"több"változásra"számíthatunk."

10 ( ( ( A(2007`2013(és(a(2014`2020`as(tervezési(időszak(összehasonlítása ( ( ( ( (

11 2014`2020(időszak(Operatív(programok:( Gazdaságfejlesztési(és(Innovációs((OP((GINOP) VersenyképesKözépiMagyarországOP(VEKOP) TerületésTelepülésfejlesztésiOP(TOP) IntelligensKözlekedésfejlesztésiOP(IKOP) KörnyezetésEnergetikaiHatékonyságOP(KEHOP) EmberiErőforrásFejlesztésiOP(EFOP) KoordinációsOP(KOP) Vidékfejlesztés,halászat OP ( ( 2.1(Kapcsolódás(helyi(stratégiai(és(települési(önkormányzati(dokumentumokkal,(koncepciókkal,(programokkal( Aképviselőitestületa2014.éviáltalánosönkormányzativálasztásokutánrövididőalattmegalkottaa2014i2019 időszakgazdaságiprogramját. 2.2(A(helyi(esélyegyenlőségi(program(térségi,(társulási(kapcsolódásainak(bemutatása( ( Aprogrammegalkotásaótanemtörténtváltozásatárgykörben. 2.3(A(települési(önkormányzat(rendelkezésére(álló,(az(esélyegyenlőség(szempontjából(releváns(adatok,( kutatások(áttekintése,(adathiányok(kimutatása

12 3.(A(mélyszegénységben(élők(és(a(romák(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( Anemzetiségrevonatkozóadatokkalkapcsolatbankiemelendő:CSAKönkéntesnyilatkozatalapján,lehetvalakiről nyilvántartaniazt,hogymilyennemzetiségheztartozik.azönkormányzatiadatgyűjtéssorániscsakakkorlehetpl.: romaszármazásúnakfigyelembevennivalakit,haaszemély,avonatkozójogszabályoknakmegfelelőmódonés formábanönkéntesnyilatkozatottett.tehát,haahepvizsgálja,hogyazönkormányzatáltalfenntartott intézménybenvanieromaszármazásúfoglalkoztatott,akkortudilyenjellegűadatotszolgáltatniazönkormányzat, harendelkezikönkéntesnyilatkozatokkal. Következtetések:(problémák(beazonosítása,(fejlesztési(lehetőségek(meghatározása.( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 4.(A(gyermekek(helyzete,(esélyegyenlősége,(gyermekszegénység( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 5.(A(nők(helyzete,(esélyegyenlősége( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 6.(Az(idősek(helyzete,(esélyegyenlősége( Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 7.&A&fogyatékkal&élők&helyzete,&esélyegyenlősége&

13 Afelülvizsgálatsoránahelyzetelemzésbenújproblémátésújfejlesztésilehetőségetnemtártunkfel.Afejlesztési lehetőségekakorábbimegállapításokkalazonosak. 8.& Helyi& partnerség,& lakossági& önszerveződések,& civil& szervezetek& és& fordprofit& szereplők& társadalmi& felelősségvállalása& Atelepülésenlényegiváltozásnemtörténtazönszerveződőközösségekéletében.Újszereplőnemjelentmegilletve arégiszereplőktevékenységesemváltozott. 9.&A&helyi&esélyegyenlőségi&program&nyilvánossága& " a)ahelyzetelemzésbenmeghatározottesélyegyenlőségiproblémákkapcsánérintettnemzetiségiönkormányzatok, egyébpartnerek(államivagyönkormányzatiintézmények,egyházak,civilszervezetek,stb.)bevonásánakeszközeiés eljárásaiahelyiesélyegyenlőségiprogramelkészítésénekfolyamatába b)aza)pontszerintiszervezetekésalakosságvégrehajtássalkapcsolatosészrevételeinekvisszacsatolására fejelesztésteszközöltünkatelepüléshonlapján,hogyawww.csabacsud.huhonlapegyfajtaportálkéntisműködjön.

14 A(Helyi(Esélyegyenlőségi(Program(Intézkedési(Terve((HEP(IT)( A Helyi Esélyegyenlőségi Programban Intézkedési Tervében 2013iban meghatározottak továbbra is aktuálisnak tűnnek. Alejárthatáridejűintézkedésekrészleteselemzéseakövetkező:

15 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Fontos mindenki munkája A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken. rövidtávú: közfoglalkoztatási programokról naprakész információk Középtávú: értékteremtő közfoglalkoztatás szervezése Hosszútávú: helyi foglalkoztatás elősegítése Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 1. Szükséglet és igényfelmérés 2. Eszköz és erőforrás felmérés 3. Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal közfoglalkoztatás, képzés 4. Munkaerő-piaci integráció elősegítése Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Munkanélküliek, polgármester Munkaügyi Kiredeltség, helyi vállalkozók, polgármester, családgondozók folyamatos rövidtávú: Célcsoport elérése legalább 50 %-ban. Középtávú Munka- és képzési szerződés. (10-10 fő) hosszútávú Foglalkoztatás fenntartása 5 fő részére legalább 1 éven keresztül. Nem alakult ki a munka iránti igény, fásultság, forráshiány A megtermelt mezőgazdasági termékek természetbeni juttatása

16 Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma nőtt az önkormányzatnál és hosszabb időtartamú szerződések a jellemzőek. Nem szükséges Molnár József polgármester

17 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Neked is legyen jó minden nap A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. Rövidtávú: tájékoztatás a gyermekjóléti ellátások köréről, igénybe vételének lehetőségéről Középtávú: közfoglalkoztatás Hosszútávú: hiányszakmák képzése munkaügyi központon keresztül 1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 2. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése Szülők, polgármester Nevelési intézmény, Oktatási intézmény, civil szervezetek, munkaügyi központ polgármester folyamatos Rövidtávú: célcsoportok elérése 80%-ban családgondozó közreműködésével Középtávú: A közfoglalkoztatási programokban pozitív diszkrimináció a gyermeket nevelőknek Hosszútávú: A munkanélküliek száma csökken 30%-kal Nincs igény a tanulásra. Szakképzett bérezéssel ösztönzés Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő Az IT jelenlegi állapota polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos Teljesült illetve folyamatban (folyamatban

18 lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel a foglalkoztatottak száma jelentősen nőtt az önkormányzatnál. Ennek következtében lehetőség nyílt arra, hogy fiatal pályakezdők részére is megnyíljon a lehetőség az első munkahely megszerzésére. Nem szükséges Molnár József polgármester

19 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Figyeljünk mindenkire A lakossági adósságállomány újratermelődése Rövidtávú: problémafeltárás, érintett személyek megismerése Középtávú: szociális intézkedéssel kezelhető esetek ügyében eljárás Hosszútávú: tájékoztatás egyéb problémakezelési módokról 1. Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. 2. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése. Közműtartozást, kölcsöntartozást felhalmozók polgármester Civil szervezetek, szociális intézmények, polgármester dec.31., jún.30., folyamatos Rövidtávú: a problémával élők 60%-ának feltárása Középtávú: az előrefizetős fogyasztók 80%-ának bejelentése Hosszútávú: életvezetési tanácsadással az adósságállomány csökkentése, szintentartása Az adósságállomány nagysága miatt már szociális keretek között kezelhetetlen. Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok Lejárt/nem lejárt határidő polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Lejárt illetve folyamatos

20 Az IT jelenlegi állapota folyamatban. (folyamatban lévő/befejezett/tervezett) Eredmény Módosítás Igazoló nyilatkozat Az IT részben megvalósult, az eredmény részben teljesült, mivel az adósságkezelésben szolgáltatásra igény nem merült fel. Az önkormányzat évben elfogadott új szociális rendeletébe nem került rendelkezés az adósságkezelési szolgáltatásról, mivel a rendelethez készített hatástanulmány nem tartalmazott erre utaló szükségletet. Nem szükséges Molnár József polgármester

21 Intézkedés címe: Feltárt probléma (kiinduló értékekkel) Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Résztvevők és felelős Partnerek Határidő(k) pontokba szedve Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága Kockázatok és csökkentésük eszközei Szükséges erőforrások A megelőzés kevesebbe kerül A települési állampolgárok egészségügyi állapota megfelel az országos mutatóknak, azaz nem jó. Rövidtávú: helyben végezhető egészségügyi szűrése felmérése Középtávú: a rendszeres szűréseken való részvétel tudatosítása Hosszútávú: a szűréseken részvevők számának jelentős növekedése 1. Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 2. Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is. 3. Annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését eredményezheti. Nők, idősek, gyermekek, polgármester Egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek, dec dec dec.31. Rövidtávú: a helyi egészségügyi szűréseken a célcsoport 75%-a megjelenik Középtávú: többféle ingyenes szűrés hozzáférési lehetőségének megszervezése Hosszútávú: az átlagéletkor fokozatos növekedése A szűrővizsgálatok más településen nehezen elérhetők. Helyben történő megszervezés Energiaellátás a vizsgálatokhoz Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok polgármesteri nyilatkozat az általa ismert és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján.

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Túristvándi Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Zsámbék Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Jászágó Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jászágó Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben