Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baán István tudományos publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. /Ókeresztény írók sorozat (VANYÓ L. szerk.) 4. köt./ Budapest, 1980, Szent István Társulat. 602.p. Szókratész Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. /Ókeresztény írók sorozat (VANYÓ L. szerk.) 9. köt./ Budapest, 1984, Szent István Társulat. 598 p. Az atyák bölcsessége. Válogatás az Apophthegmata Patrumból. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN I. Budapest, 1991, Holnap Kiadó.151 p. Justinianus császár teológiája. /Varia Byzantina Bizánc világa sorozat (BAÁN I. szerk.) 2. köt./ Budapest, 1997, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. 203 p. A szent öregek könyve. A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN ISTVÁN. /Bizánci írók sorozat I./ Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Ako sa modlili Otcovia púšte. Serafín, Bratislava, o. Fordítás: LOUIS BRÉHIER: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Ford.: BAÁN I. (Varia byzantina Bizánc világa I.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. LOUIS BRÉHIER: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: BAÁN I. (Varia byzantina Bizánc világa VII.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o Szókratész Szkholasztikosz és Szózomenosz Szalamónész címszavak. In Világirodalmi Lexikon 13., Bp., Turkia metropóliája. Kísérlet a bizánci egyházi szervezet rekonstrukciójára a Szent Istvánkori Magyarországon. In H. TÓTH I. (szerk.): Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged, p. Andrella Mihály antiunionista írásai. In KATONA JUDIT VIGA GYULA (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga). Miskolc, 1996, p.

2 Görög katolikusok Miskolcon és környékén a XVIII. században. In DOBROSSY I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc I p. Magyarság, Bizánc és Európa. In DOBROSSY I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc II p. Megvalósítható-e az ideális püspök? Ióannés Chrysostomos konstantinápolyi érsek perének tanulságai. In: BESSENYEI, J. ET ALII (szerk.): Történelmi Tanulmányok (Studia Miskolcinensia 3.), Miskolc, 1999., p. Teológiai oktatás Bizáncban. In: JANKA GY. (szerk.): Örökség és küldetés A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga (2000. október 2-3.) Nyíregyháza, Szent Péter bilicseinek konstantinápolyi tisztelete. In: NEMESHEGYI P. RIHMER Z. (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, 2001.június ), Budapest, 2002, A 418-as karthágói zsinat recepciója a bizánci egyházban. Adalék az eredeti bűn történetéhez. In: BAÁN I. (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Az ember magasabb rendű az angyaloknál. Palamasz Szent Gergely tanítása a test szerepéről. In: PUSKÁS ATTILA (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. (Studia Theologica Budapestinensia, 32.) Új Ember, Budapest, o. Fontolgatások Szent Gellért görög nyelvi műveltségéről. In: Septuagesimo anno humanissime peracto. Tanulmányok Kulcsár Péter70. születésnapjára. Karácsony hava 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, tomus IX. fasciculus 4.) E Typographeo Universitatis, Töredékes jellemrajz Ióannés Chrysostomosról. In: SZÉCSI JÓZSEF (szerk.): Keresztény- Zsidó Teológiai Évkönyv. Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest, Magyar nyelvű idézetek Oroszvégessy Andrella Mihály 17. század végi unióellenes írásaiban. In: BENDE J. DEÁK V. H. PÁKOZDI I. (szerk.): Látó szívvel. Budapest, Vigilia, Zsigmond és Bizánc kapcsolatai. In: TAKÁCS I. (szerk.): Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Philipp von Zabern, Folyt-e görög nyelvű, latin szertartású misézés a keresztesek által elfoglalt Konstantinápolyban? A cod. Halki Panagias 33 és tanulságai. In: PERENDY LÁSZLÓ (szerk.): Porta patet. A 60 éves Török József köszöntése. Budapest,

3 Imádság és imaformák az Apophthegmata Patrumban. In: BAÁN ISTVÁN RIHMER ZOLTÁN (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, 2007, Olivier Clément a szabadság teológusa. In: SESZTÁK ISTVÁN (szerk.): Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. századból. Nyíregyháza Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén. In: MOLNÁR ANTAL - SZILÁGYI CSABA ZOMBORI ISTVÁN (szerk.): Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. METEM, Budapest, Fölvittél a mennyekbe, és jövendő országodat ajándékoztad nekünk Bevezetés a bizánci liturgiába. In: Horizontok, A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, XERAVITS GÉZA (szerk.) Pápai Református Akadémia Pápa L Harmattan Budapest, p. Róma püspökének primátusa az első évezredben. In.: A Péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén. Sapientia Füzetek 12. Vigilia, Budapest, p La métropole de Tourkia. L'organization de l'eglise byzantine en Hongrie au Moyen Age. In Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen, August, Abstracts of Communications, 6232 The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary. In URBANCZYK, P. (ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa, p. L'évêque Chrysostome: exigences et réalisations. In Vescovi e pastori in epoca teodosiana. (Studia Ephemeridis Augustinianum 58) Roma, 1997, II, p. The Metropolitanate of Tourkia. The Organization of the Byzantine Church in Hungary in the Middle Ages. In: PRINZING, G. SALAMON, M.: Byzanz und Ostmitteleuropa Beitrage zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 3). Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17 th century, in: G. BROGI-BERCOFF G. LAMI (eds.): Ukraine s re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political urgent issue. Alessandria, A Greek translation of the Latin Mass from the thirteenth century. In: F.K. HAARER AND E. JEFFREYS (eds.): Proceedings of the 21 st International Congress of Byzantine Studies,

4 London, August Vol. III. Abstracts of Communications. London, Ashgate, Die Beziehungen zwischen Sigismund und Byzanz. In: I. TAKÁCS (hrsg.): Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg Philipp von Zabern, The dispensation s process of Parthenius, Greek rite bishop of Munkács. In: Gli Archivi Della Santa Sede e il regno d Ungheria (secc ). In memoriam di Lajos Pásztor. GAETNO PLATANIA, MATTEO SANFILOPPO, PÉTER TUSOR (szerk), Budapest Róma, p A körtvélyesi monostor. Vigilia, 10/1988., p. A prófétai szellem támasztotta konfliktusok az elsõ évezredben. Teológia, 3/1989., p. Turkia metropolitája. Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon. Századok, 1995/ p. A "szent õrültek" és társadalomkritikai funkciójuk a középkorban. In FAZEKAS CSABA (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok /Studia Miskolcinensia 2./ Miskolc, 1996, p. A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1996/3 4., p. Egyesült egyházak vagy testvéregyházak? Teológia, 1997/3 4., o. Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1997/1 2., p. Az ünnep a bizánci liturgiában. Magyar Egyházzene VI (1998/1999), A templom mint épített szimbólum. A keleti (ortodox és görög katolikus) templomépítészet mai problémái. Utóirat Post scriptum. A Régi-új Magyar Építőművészet melléklete 2003/6, o. Útkeresés Kelet és Nyugat között. Kalábriai Barlaám ( ). Vigilia 2003/6, Hogyan imádkoztak az első egyiptomi szerzetesek? Vigilia 2003/10, A munkácsi görögkatolikus egyházmegye zenei élete a XVIII. században. (társszerző: Damjanovics Judit). Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 3-20.

5 Az első szerzetesek sikereinek nyomában. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. (recenzió). Vigilia, 2006/ A Szentlélek és a keresztények Aranyszájú Szent János műveiben. In Athanasiana 26. Nyíregyháza, p 3.2. Le monastère de Körtvélyes. Folia Theologica, 2/1991., p. L'aspect pneumatologique de la vie morale du chrétien selon Jean Chrysostome. Augustinianum t. XXXVII (1997), p. L Esprit Saint dans la vie du chrétien chez Chrysostome. Folia Theologica 8/1997, p. La pénétration de l uniatisme en Ukraine subcarpathique au XVIIe siecle. XVIIe siecle, no 220, 55e année, no BAÁN I. (szerk.): A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Varia byzantina Bizánc világa sorozat. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, eddig 8 kötet Bizánci írók sorozat. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, eddig 1 kötet 7. Fordítások. Hénokh könyve. Óker. Írók 2. köt., p., EUSZEBIOSZ: Palesztinai vértanúk. Óker. Írók 7. köt., p., HAMANN, A.: Hogyan éltek az elsõ keresztények? Budapest, 1987, Szent István Társulat. 282 p. KALLISZTOSZ ÉS IGNATIOSZ XANTHOPULOSZ: Spirituális centuria. Részletek. Vigilia 10/ p. TÖRÖK E. (szerk.): Az orosz vallásbölcselet világkora. Válogatás köt. Budapest, p. ATHANASZIOSZ: Harmadik beszéd az ariánusok ellen. Óker. Írók 13. köt., p., 1991.

6 FJODOROV, NYIKOLAJ: Szupramoralizmus, avagy az egyetemes szintézis. In: Filozófiai Figyelő, 1991 (XIII. évf.), BERGYAJEV, N.: Dosztojevszkij világszemlélete. Budapest, 1993, Európa. 329 p. ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS: Huszonharmadik homilia a Római levélhez. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. I p. HITVALLÓ MAXIMOSZ: Müsztagógia. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. II p. AMPHILOKHIOSZ: Zsinati levél és Beszéd Jézus Krisztus találkozásáról. Ókeresztény Írók 6. köt., p. BASZILEIOSZ: Homilia arról, hogy "Kezdetben volt az Ige", és Homilia arról, hogy "Ügyelj magadra". Óker. Írók 6. köt., , p.

7 Hivatkozások Baán István tudományos publikációira A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1996/3 4., p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o. 219.o. 919.o.: 51.o. 920.o.: o. 924.o.: 51; 52.o.(3x) 925.o.: 53 (2x); 54; o. 926.o.: 55.o. 927.o.:52; 54; o. 928.o.: 52; o. A miskolci Magyar Orthodox Egyházközség görög nyelvű anyakönyveinek ( ) magyar nyelvű fordítása. (kézirat, Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1979.) Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o. A szent öregek könyve. A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN ISTVÁN. /Bizánci írók sorozat I./ Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Baán Izsák OSB: A remeteélet iskolája a szerzetesi életformák kölcsönhatásának tükrében. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, o. 38. o. 11. o.: 193. o. Orosz Athanáz: A szerzetesség kezdetei Nagy Szent Athanasziosz Vita Antoniija szerint. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, o.: 28. o. 34. o.: 29. o. 39. o.: 29. o. (3x) Bugár M. István: Ciprusi Epiphaniosz püspök mint a szerzetesi lelkiség teoretikusa? Az ún. Testamentum Epiphanii a korabeli spirituális irodalom tükrében. In.: Baán I. Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről (Kecskemét, június ), Budapest, 2007.

8 106. o.: o. Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról. Lectio divina 5. Szent Mauríciusz Monostor Bakonybél, L Harmattan Budapest o.: 28. o. Ioanichie Bălan: A moldvai szerzetesek élete. Korányi Mária és Pikler Mihály (ford.) Odigitria Osiris. Budapest, o. Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bódogh-Szabó Pál (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o. 20. o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 226, o.: 292, o.: o.: 207; , o: o.: o.: o.: o.: 166, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 186, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.:

9 111. o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: , 209, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: 29, o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.: o.:

10 237. o.: o.: o.: o.: o.: 36. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o.: o. 35. o. 97. o.: 78. o. 99. o.: 234. o o.: 335. o o.: 204. o o.: 27. o., 28. o. (2x) 176. o.: 29. o o.: 37. o o.: 29. o o.: 37. o o.: 40. o., 39. o o.: 338. o o.: 208. o., 197. o o.: 309. o o.: o. Tóth Péter: Három sivatagi remete. In. Katekhón II/2 (2005) p o.: o o.: 34. o o.: 76, 110, 113. o.; o.; 37. o.; 268. o.: 145. o. Andrella Mihály antiunionista írásai. In Katona Judit Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga). Miskolc, 1996, p. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Keleti egyházak Magyarországon. METEM Budapest, o.: 308. o. Athanasziosz: Harmadik beszéd az ariánusok ellen. Baán István (ford.) In Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei (Ókeresztény írók 13. köt.), p., John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: 315. o.

11 Az atyák bölcsessége. Válogatás az Apophthegmata Patrumból. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. Budapest, 1991, Holnap Kiadó.151 p. Tyrannus Rufinus: Az egyiptomi szerzetesek története. Historia monachorum in Aegypto. Pataki Elvira (ford.) Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, o. 10. o.: 57. o. 12. o.: 24. o., 83. o., 67. o. 36. o.: 107. o. 50. o.: 42. o. 53. o.: 98. o. 82. o.: 128. o o.: 17. o o.: 22. o o.: 112. o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o. Nacsinák Gergely András: A szem böjtje Tanulmányok az ortodox kereszténység művészetéről. Paulus Hungarus - Kairosz kiadó. Budapest, o.: 141. o. Hubai Péter: Egyiptomi remeték magyarul. In.: Egyház és Világ, II. évfolyam 12. szám, o. Recenzió Perczel István: Üdvözülhet-e a Sátán? In.: BUKSZ Recenzió Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. /Ókeresztény írók sorozat (Vanyó L. szerk.) 4. köt./ Budapest, Szent István Társulat. 602.p. Somos Róbert: Órigenész és a görög filozófia. (Filozófiai jegyzetek Órigenész munkásságában) Janus Pannonius Tudományegyetem. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó. Pécs, o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o o o.

12 Somos Róbert: Az alexandriai teológia. Paulus Hungarus /Kairosz. h. n o o o. Rugási Gyula: "Destructor legis?" Három vers Markion Aposztolikonjából. In.: Vallástudományi Szemle, 2007/ o.: 2x Vanyó László: Mater Ecclesiarum - Caput et mater omnium ecclesiarum. In.: Orientalium Dignitas, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, p o.: 189 kk.; 325. o.; 336. o. Görög katolikusok Miskolcon és környékén a XVIII. században. In Dobrossy I. (szerk.): Miskolc a millecentenárium évében. Miskolc I p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o.: 148.o o. 919.o.: 148.o. 920.o.: 147; o. 921.o.: 146; 147;(3x) 148.o. 922.o.: 150.o. 923.o.: 154.o. 924.o.: 155.o o. Greek-speaking Hierarchs on a Ruthenian See: the Diocese of Munkács (Mukaceve) in the Subcarpathian region at the end of the 17 th century, in: G. Brogi-Bercoff G. Lami (eds.): Ukraine s re-integration into Europe: a Historical, Historiographical and Political urgent issue. Alessandria, Véghseő Tamás: A bazilita Kulczicky Porphyrius munkácsi helynök négy levele Kollonich Lipót bíboroshoz 1688-ból. In. Ivancsó István (szerk.): Athanasiana 24, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, o. Hitvalló Maximosz: Müsztagógia. In Az isteni és az emberi természetrõl. Görög egyházatyák. Budapest, 1994, Atlantisz. II p. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, o.: o. John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, 2006.

13 316. o.: 273. o. Hogyan imádkoztak az első egyiptomi szerzetesek? Vigilia 2003/10, Orosz Athanáz (szerk.): Hetvenes-Bibliás és patrisztikus tanulmányok. Örökségünk Kiadó. Nyíregyháza, o. Justinianus császár teológiája. /Varia Byzantina Bizánc világa sorozat (Baán I. szerk.) 2. köt./ Budapest, 1997, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. 203 p. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, : o o. 93: o o o. 99: o. 135: o. 136: o. 137: o. 138: o. 139: 180. o o. 181.o. 140: o. 177.o o. 141: o o. Irénikon no. 71/2-3 (1998) 416.o. (recenzió) John Meyendorff: Birodalmi egység és keresztény szakadások. Utry Gergely (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o. 314.o.: o. John Meyendorff: A bizánci teológia. Jeviczki Ferenc (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: o. 47. o.: o o.: 20. o o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o.

14 Le monastère de Körtvélyes. Folia Theologica, 2/1991., p. Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Budapest, o. L'évêque Chrysostome: exigences et réalisations. In Vescovi e pastori in epoca teodosiana. (Studia Ephemeridis Augustinianum 58) Roma, 1997, II, p. Louis Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Ford.: Baán I. (Varia byzantina Bizánc világa VII.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Louis Bréhier: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Ford.: Baán I. (Varia byzantina Bizánc világa I.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, o. Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Ford. Imrényi Tibor, Perczel István, Szegedi Iván. Odigitria Osiris, Budapest, o. Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a XVIII. században. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1997/1 2., p. Miskolc története. Főszerk. Dobrossy István, Miskolc, o.: 15.o. Terdik Szilveszter: Katolicizmus és ikonfestészet. In.: Xeravits Géza (szerk.) Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. Horizontok 1. Pápai Református Teológiai Akadémia Pápa, L Harmattan Budapest, o.: 16. o. Imrényi Tibor (szerk.): Magyarság és ortodoxia Ezer esztendő. Magyar Ortodox Egyházmegye és a Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány. h. n., é. n o. Szókratész Egyháztörténete. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán I. /Ókeresztény írók sorozat (Vanyó L. szerk.) 9. köt./ Budapest, 1984, Szent István Társulat. 598 p. Mithras és misztériumai II. kötet. Kairosz, o o.

15 Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen. Perczel István (ford.) Odigitria Osiris. Budapest, o.: 378. o. 56. o.: 276. o o.: o o.: 40. o o.: 405. o o.: 276. o o. Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bódogh-Szabó Pál (ford.) Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. Budapest, o.: 359. o. Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban. Kairosz kiadó. Budapest, o o. Somos Róbert: Az alexandriai teológia. Paulus Hungarus /Kairosz. h. n o.: 40. o. Alexander Schmemann-Olivier Clément: A nagyböjt és a húsvéti titok. Aszkézis és liturgia az ortodox egyházban. Kairosz Kiadó. Budapest, o.: 358. o. Tóth Péter: Három sivatagi remete. In. Katekhón II/2 (2005) p o.: 299. o. The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary. In Urbanczyk, P. (ed.): Early Christianity in Central and East Europe. Warszawa, p. A. M. Kuznyecova: Hrisztyiansztvo v Vengriji na poroge vtorogo tüszjacsiletyija. In: B. H. Florja: Hrisztyiansztvo v sztranah vosztocsnoj, jugo-vosztocsnoj i centralnoj Jevropi na poroge vtorogo tüszjacsiletyija. Rosszijszkaja Akagyemija Nauk, Insztyitut szlavjanovegyenyija. Jazüki szlavjanszkoj kulturi. Moszkva, o o.: 71. o. The Metropolitanate of Tourkia. The Organization of the Byzantine Church in Hungary in the Middle Ages. In: Prinzing, G. Salamon, M.: Byzanz und Ostmitteleuropa Beitrage zu einer table-ronde des XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 1996 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 3). Harrasowitz Verlag, Wiesbaden,

16 Emil Niederhauser: Byzanz und Ostmitteleuropa In.: Südost-Forschungen, Band 59/60, 2000/ p. Recenzió Turkia metropóliája. Kísérlet a bizánci egyházi szervezet rekonstrukciójára a Szent Istvánkori Magyarországon. In H. Tóth I. (szerk.): Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged, p. Kristó Gyula: Írások Szent Istvánról és koráról. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, o.: 19. o o.: o. Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Budapest, o. Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó. Budapest, o. 90. o o. Turkia metropolitája. Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon. Századok, 1995/ p. Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, Szeged, o.: 1170.o. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában. Keleti egyházak Magyarországon. METEM Budapest, o.: o. Havas László: A Szent István-féle Intelmek és lehetséges bizánci irodalmi háttere. In.: Makk Ferenc (szerk.): Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, o. Sándor Csernus et Klára Korompay (e. d.): Les Hongrois et L Europe conquete et intégration. Université de Szeged (JATE), Paris III Sorbonne Nouvelle (CIEH), Institut Hongrois de Paris, Paris Szeged, o.

17 Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a században. Balassi Kiadó. Budapest, o. 90. o o.

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN.

A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Dr. Nagymihályi Géza A SZENT BÉKESSÉG ESZMÉJE, A KERESZTÉNY KELETEN. Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára. Budapest, 2014 1 TARTALOM. BEVEZETÉS A BÉKESSÉG fogalma

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz.

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz. HUBAI PÉTER Disszertáció MA RTURION TOU AGIOU APOSTOLOU MARKOU ALEXANDREIAS. A legenda kopt szövege, kommentárja és egyiptológiai interpretációja. Kandidátusi értekezés kézirata. 1996. Könyv társszerzőkkel

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

Chapters in Books Könyvfejezetek

Chapters in Books Könyvfejezetek Dr. Békési Sándor publikációi: Monographs Monográfiák Sztephanosz khrisztianosz. István király teológiai etikája Intelmei alapján. Budapest, 2001, Szerző kiadása. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben