hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM"

Átírás

1 hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz elsõ tíz évérõl... 3 Rémai János : TÍZ ÉVES A MaSzeSz... 6 Mellékletek... 13

2 2 HÍRCSATORNA H Í R H O Z Ó KEDVES I. KOLLÉGA! évf. 2. sz. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség szeptember Múlik az idõ. Utóbbi számainkban rendre beszámoltunk a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség megalakulása 10. évfordulójának elõkészületeirõl. Nos, az elõkészületek egyik eredményét a HÍRCSATORNA JUBILEUMI számát tartja/tartod most kezei(d)ben. Tíz év a civil szervezetek életében nagyon nagy idõ. Nem sok szervezet ünnepelheti meg megalakulásának ezt az évfordulóját. Hogy ez a MaSzeSz esetében így van, az a lelkes Elnökségnek és Tagjainknak Önnek/Nektek köszönhetõ. Az Elnökség munkáját, elért eredményeit, kudarcait hivatott bemutatni jelen számunk, mely áttekintést nyújt munkáink legjelentõsebb állomásairól. Az Önök/Ti munkájának/munkátokanak eredményeit, ami szervezetünk elõsegítésére vonatkozott, az élet bizonyítja. Az elmúlt 10 évben jegyzett közremûködésüket/közremûködésedet megköszönve, a MaSzeSz megalakulása 10. évfordulóját köszöntve, az Elnöksége nevében tisztelettel: Budapest, április 29. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. ügyvezetõ igazgató, elnökségi tag T Á M O G A T Ó I N K A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kiadványa. (BME Vízi-Közmû és Környezetmérnöki Tanszék) 1111 Budapest Mûegyetem rkp. 3. Kiadó és terjesztõ: MaSzeSz Szerkesztõ: Dr. Dulovics Dezsõ Tördelés: Aranykezek Bt.

3 HÍRCSATORNA 3 A MASZESZ ELSÕ TÍZ ÉVÉRÕL Somlyódy László * Az alapítás Immár tíz éve, hogy néhány, a szennyvíztisztítás hazai fejlõdéséért felelõsséget érzõ szakember 1 több európai országhoz hasonlóan elhatározta a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség civil szervezetként történõ létrehozását. Az alapító szülõk ezzel is elõ kívánták segíteni a vízminõség- és a környezet védelme érdekében a fenntartható szennyvízgazdálkodás feladatainak megoldását. A Szövetség feladatainak meghatározásához a nagy múltú német Abwassertechnische Vereinigung (ATV) szolgáltatta a mintát. A MaSzeSz taglétszámának gyors növekedése igazolta a létrehozás idõszerûségét: ez 1997 végére elérte a 150 fõ természetes személyt, illetve a 26 jogi személy tagot, amely mutatók 2002-re megkétszerezõdtek. Az indulásban jelentõs segítséget nyújtott a Német Környezeti Alapítvány szennyvíz programja, ami egyúttal német-magyar-cseh-lengyel együttmûködést is katalizálta. Célok és tevékenységi körök A MaSzeSz tagjai szakemberek, vállalatok és egyéb intézmények. A szervezet küldetését az érintett kormányzati szervezetek, az önkormányzatok, a tervezõ-, kivitelezõ-, tanácsadó-, és üzemeltetõ vállalatok, oktatási és szakképzési intézmények, továbbá azok szövetségeinek és szakembereinek összefogásával, és érdekegyeztetésével kívánja teljesíteni. A MaSzeSz célja hozzájárulni a szennyvízgazdálkodás és vízminõség-védelem mûszaki, tudományos, gazdasági, szabályozási, engedélyezési, finanszírozási és egyéb vonatkozásainak javításához, a magas színvonalú hazai gyakorlat kialakításához. Kissé részletesebben kifejtve célunk: (a) a szennyvíz-gazdálkodási szakemberek szövetségbe tömörítése, annak érdekében, hogy tervezõi, üzemeltetõi, szakértõi, tanácsadási és konzultációs munkájukhoz támogatást kapjanak; * a MaSzeSz elnöke, akadémikus, a BME Vízi Közmû és Környezetmérnöki Tanszék vezetõje. 1 Vörös Ferenc elnök ( ), Somlyódy László elnök (1998-), Benedek Pál tiszteletbeli elnök, Dulovics Dezsõ elnökségi tag és ügyvezetõ igazgató, Boda János, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Öllõs Géza, Rémai János és Varga Miklós elnökségi tagok (utóbbi 2000-ig, amikor Jobbágy Andrea és Garai György csatlakozik a vezetõ testülethez), Hajós Béla, Starosolszky Ödön, Shulek János, Szilágyi Mihály és Tóth László (b) együttmûködés kifejlesztése az oktatást, a tervezést, a megvalósítást és az üzemeltetést végzõ szervezetek és az önkormányzatok, valamint a területi szervezetek szakemberei között; (c) külföldi és hazai ismeretek célzott átadása, közremûködés mûszaki irányelvek elkészítésében, az EU jogharmonizációban és az EU VKI implementálásában; és (d) gondoskodni a tagok érdekvédelmérõl, a szakmai színvonal emelésérõl és a szakmai etika betartásáról. A MaSzeSz fõbb tevékenységi formái a teljesség igénye nélkül a következõk: szakmai rendezvények szervezése; kiadványok megjelentetése, kutatási- és korszerû nemzetközi technológiai eredmények széleskörû ismertetése elsõsorban az átvétel elõsegítése érdekében; vitafórumok megteremtése; a szervezett oktatás és nevelés segítése; helyi és regionális tapasztalatok elterjesztése/hasznosítása; termékek és szolgáltatások minõsítése; és az önkormányzatok szakterületi munkájának támogatása. Mindezek megvalósításához a szövetség a kommunikáció legkorszerûbb eszközeit hasznosítja (lásd az immár hat éve létezõ honlapunkat: A MaSzeSz tevékenysége tartalmazza természetesen az együttmûködést más hazai szakmai szövetségekkel (Hidrológiai Társaság, MAVÍZ, Magyar Mérnök Kamara Vízimérnöki Tagozat stb.), a környezõ országok szervezeteivel (német, osztrák, cseh, szlovák, lengyel stb.), továbbá a hazai képviseletet nemzetközi szervezetekben (IWA 2, EWA stb.). Néhány eredmény 1998-ban alapos elõkészítõ munkát követõen indítottuk be a MaSzeSz kéthavonta megjelenõ szaklapját, a Hírcsatornát. A Szövetség tevékenységében kulcsszerepet játszó Dulovics Dezsõ szerkesztésében készülõ kiadvány sokoldalú információival méltán vált népszerûvé: tartalmaz rövid friss híreket, beszámol a nemzetközi szakmai élet eseményeirõl, megjelennek benne tartalmas cikkek részben a rendezvényeinkhez kapcsolódóan és olyan külföldi szakcikkek fordításai, amelyek a széleskörû hazai szakma számára relevánsak. Felvállal aktuális feljövõ technológiák átfogó bemutatását is (például membrán), de említhetném a hazai gondjainkkal foglalkozó Zsebünkre megy sorozatot is. 2 Somlyódy László alelnöke, majd 2004 és 2006 között az International Water Association (IWA) elnöke

4 4 HÍRCSATORNA Az elmúlt tíz évet számos országos, nemzetközi és kisebb rendezvény jellemezte. A témaválasztást alapvetõen a hazai igények határozták meg. Példaként említem az országos, több száz fõ részvételével lebonyolított konferenciáinkat, amelyek szennyvíztechnikával, hulladékgazdálkodással, a csatornázás és szennyvíztisztítás európai és hazai mûszaki-gazdasági kérdéseivel stb. foglalkoztak. További rendezvényeink témái: szennyvíziszapok elhelyezése, a kis és közepes méretû települések szennyvízgazdálkodása, a közép-nagy szennyvíztisztító telepek továbbfejlesztési problémái, újdonságok a szennyvíztisztításban, kistelepülések csatornázása és szennyvíztisztítása, megújuló energiák forrásai a szennyvíztisztítás területén, és szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója. A felsorolás távolról sem teljes. Említhetném még azt, hogy friss EU tagságunkat májusában a Csatornázási és szennyvíztisztítási létesítmények megfelelõségi követelményei az Európai Unióban címû konferenciánkkal köszöntöttük, de aktívan részt vettünk a évi Szennyvízelvezetés és tisztítás aktuális kérdései Magyarországon címû, az Országgyûlés több bizottsága által kezdeményezett parlamenti nap szervezésében is ben a Magyar Szabványügyi Testület tagjává váltunk és bekapcsolódtunk a csatornázás-szennyvíztisztítás területén folyó munkába. Kidolgoztuk elsõ mûszaki irányelvünket, amely a gyökérmezõs szennyvíztisztítás kialakításával és üzemeltetésével foglalkozott. A gyakorlati igények kielégítésére szolgáló fórumokat szerveztünk (ezek közül egy példa a hazai szennyvíztisztítás követelményrendszerének megvitatása volt) és ígéretes elõrehaladást értünk el a szomszédolás program területén. Szakmai munkánkat sokoldalú elismerés kísérte. Ennek egyik jele, hogy a 2002 óta a Víz az Élet Alapítvány által kiadott hat Reitter Ferenc-díjból ötöt kiváló tagtársaink kapták: Benedek Pál, Öllõs Géza, Juhász Endre, Solti Dezsõ és 2007-ben, kimagasló életmû teljesítményéért Dulovics Dezsõ. Az elmúlt évek tehát komoly elõrelépést hoztak, és ebben külön is kiemelem Dulovics Dezsõ és Kovács Károly önfeláldozó munkáját. A kihívásokról Természetesen nem csak sikerekrõl számolhatok be. Voltak rendezvényeink, amelyek nem keltettek kellõ érdeklõdést. Érdekérvényesítõ képességünkön is sokat kell még javítani. Elõrehaladásunk lehetne gyorsabb a fiatalok bevonásában és az alulról jövõ kezdeményezések indukálásában. Ugyanakkor látnunk kell, hogy az elõttünk álló feladatok egyre összetettebbekké válnak, amelyekhez a MaSzeSz felépítésének és mûködésének is illeszkednie kell. A teljesség igénye nélkül csak néhány területet sorolunk fel: A következõ évtizedben további óriási fejlesztések elé nézünk a csatornázás és szennyvíztisztítás területén. Mintegy ötszáz új telep fog létesülni, amelyek megtervezésekor nem pusztán az EU települési szennyvíz direktíva betartását kell szem elõtt tartanunk, hanem az EU egységes vízpolitikájának, az un. Víz Keretirányelvnek megfelelõen a jó állapot elérését is, ami szükségessé teszi befogadó kritériumok meghatározását és terhelhetõségi számítások elvégzését. A telepek jelentõs része kis és közepes lesz, ami óhatatlanul igényli az ilyen jellegû korszerû tervezési és üzemelési ismeretek elterjesztését, és mindezek révén erõs, néhány markáns technológiára épülõ hazai szennyvíz iskola vagy ipar megteremtését. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján megérett az idõ a szektor konszolidációjára. Ennek számottevõ elõrelépéshez kell vezetnie a projektek elõkészítésében, a pályáztatásban, a részletes technológiai tervezésben, a bonyolításban, a finanszírozásban és a támogatási rendszerben, a jogszabályalkotásban, alapvetõen a szakmaiság, a hatékonyság és a takarékosság javítása érdekében. Az elmúlt évtized során a vízfogyasztás és a keletkezett szennyvíz mennyisége %-kal csökkent és a trend még mindig folytatódik. Az eredmény szokatlanul sûrû szennyvíz, amelyet gyakran az igen kedvezõtlen, a biológiai tisztításban való hatékony felhasználhatóság szempontjából alacsony C:N arány is jellemez (ez a csatornahálózati nagy tartózkodási idõ eredménye anaerob körülmények következtében számottevõ mennyiségû szén távozik a rendszerbõl széndioxid formájában). Ezzel is összefüggésben fel kell ismernünk azt, hogy a kommunális szennyvíz fogalom, mint általános tervezési alapinformáció idejét múlta. A sikeres technológiai alkalmazások elõfeltétele, szemben a másutt esetleg jól bevált eljárások automatikus átvételével a nyers szennyvíz frakcionálásával kezdõdõ korszerû reaktortechnikai tervezés. Ez igényli a legfrissebb kutatási eredmények széleskörû gyakorlati elterjesztését 3. Számítanunk kell egyre újabb és kisebb mennyiségû szennyezõk megjelenésére (például az EDS anyagok) és az általuk okozott gondok megoldására. 3 Erre példa a Korszerû szennyvíztisztító rendszerek kialakítása az EU csatlakozás tükrében c. NKFP K+F projekt ( ), amely alapvetõen a hazai szennyvizes iskola megerõsítését célozta. Egyik végterméke a Korszerû kommunális szennyvíztisztító rendszerek kialakítása címû, tervezõk, üzemeltetõk, oktatók, MSc és PhD hallgatók számára készített jegyzet, Jobbágy A. és Somlyódy L. szerkesztésében jelenik meg hamarosan.

5 HÍRCSATORNA 5 Olyan kurrens területek, mint az iszapkezelés mellett kiemelten kell majd foglalkoznunk a szaghatások kezelésével, a záporvizek elvezetésével és a városi nem-pontszerû szennyezések szabályozásával. A fejlett országokhoz hasonlóan fokozódó jelentõséget kell, hogy kapjon a rekonstrukció, a vagyongazdálkodás, a teljesítmény mutatók bevezetése és a benchmarking. A MaSzeSz fiatal szövetség tevékenységi körének bõvítésével és mûködésének korszerûsítésével szeretne hozzájárulni az új igények kielégítéséhez. Remélem, hogy a jövõben egyre több szakember fog aktívan részt venni munkánkban a különbözõ területeken, amelynek eredményeként rendszeresen jelentkezhetünk korszerû kiadványokkal, konferenciákkal és rövid idõtartamú, intenzív továbbképzõ tanfolyamokkal. Mindezek az érdekképviselet erõsítésével együtt vezethetnek olyan széles körben elismert szakmai szövetséghez, mint amilyen az EU országok többségében már ma is megtalálható. Mindez széleskörû, újszerû összefogást is igényel, amely a MaSzeSz egyik legfontosabb feladata, együttmûködve a szakma összes meghatározó szereplõjével. F Õ T Á M O G A T Ó I N K T Á M O G A T Ó I N K

6 6 HÍRCSATORNA TÍZ ÉVES A MASZESZ Immár tíz esztendeje, hogy néhány a csatornázás és a szennyvíztisztítás hazai fejlõdéséért felelõsséget érzõ a szakmában ismert és elismert szakember elhatározta a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség civil szervezetként történõ létrehozását. Az alapító tagok a Szervezet létrehozásával kívánták elõsegíteni a vízminõség védelme érdekében a csatornázás, a szennyvíztisztítás és újrahasznosítás feladatainak megoldását, továbbá fontosnak tartották a szakterület mûszaki tudományos ismereteinek széles körben történõ elterjesztését, továbbfejlesztését. A Szövetség megalakulását elõkészítõ ülésre február 27-én került sor. Az alapítók névsorban: Benedek Pál, Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Hajós Béla, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Öllõs Géza, Rémai János, Somlyódy László, Starosolszky Ödön, Shulek János, Szilágyi Mihály, Tóth László, Varga Miklós, Vörös Ferenc mint Elõkészítõ Bizottság célként tûzte ki az ország elõtt álló feladatok végrehajtásának elõsegítése céljából a szakterületen dolgozó szakembereknek, a szak- és felsõoktatás oktatóinak és hallgatóinak szövetségbe való tömörítését. Az Elõkészítõ Bizottság április hónapban felhívással fordult a csatornázással és szennyvíztisztítással foglalkozó kollégákhoz, melyben részletezésre került a megalakítandó Szövetség célja, tevékenységi köre. A Szövetség vállalt feladatainak meghatározásához a német ATV (Abwassertechnische Vereinigung) szolgáltatta a mintát. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség ALAP- SZABÁLYA április 4-én került aláírásra. Ezt a napot tekintjük az alapítás dátumának. A Szövetséget a Fõvárosi Bíróság október 15-én nyilvántartásba vette. Az elsõ Taggyûlésre szeptember 29-én került sor. A Taggyûlés az Alapszabály felhatalmazása alapján megválasztotta az Elnökséget és az Alapszabály módosítási javaslatát is elfogadta. Kiegészült az V. fejezet 5. pontja, illetve a VI. fejezet pedig egy újabb ponttal. A megválasztott Elnökség: Elnök: Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai Bizottság elnök: Vörös Ferenc Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János, Varga Miklós Öllõs Géza Még ugyanezen a napon a megválasztott Elnökség megtartotta elsõ, alakuló ülését, melyen értékelte az addigi tevékenységet, illetve kijelölte az évben tervezett feladatok fõ irányait. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium december 8-án a magyarországi csatornázás és szennyvíztisztítás fejlesztésének elõsegítése érdekében fontos állomásnak nevezte a megalakult MaSzeSz-t. A tenni akaró szakemberek hathatós közremûködésével a Szövetség taglétszáma december elejére elérte a 150 fõ természetes személyt, illetve a 26 jogi személy tagot. A Szövetség taglétszámának gyors növekedése igazolta, hogy a Szövetség létrehozása idõszerû volt. A Szövetség tíz éves születésnapjának ünneplésekor sincs mód az elmúlt években végzett összes tevékenység részletes ismertetésére. Merjük remélni, hogy a következõ rövid összefoglalóban sikerül a tényleg fontos, a Szövetség elé kitûzött cél elérését szolgáló aktuális eseményeket megemlíteni, melyek sikereket és kudarcokat is tartalmaznak ban a Szövetség munkájának jelentõs lendületet adott a DBU (Német Környezeti Alapítvány) által támogatott Ismeretek és technológiák átadása a szennyvíz- és hulladékkezelés területén címû program keretében a német Szennyvíztechnikai Szövetséggel (ATV), ill. a lengyel és a cseh testvér-szervezetekkel megkötött együttmûködési szerzõdés. Az Elnökség szorgalmazta, hogy a tagok kapjanak megfelelõ tájékoztatást a Szövetség munkájáról, amelynek megjelenítését szaklap formájában képzeltük el. Ezt megelõzõen HÍRHOZÓ címmel egyoldalas, rövid levélben adott tájékoztatást az Elnökség. A HÍRHOZÓ (I. évfolyam 1. sz.) elsõ száma március hóban került kibocsátásra, fontos feladatnak megjelölve a tagtoborzást elsõsorban a víziközmû üzemeltetõk, a települési önkormányzatok, a szak- és felsõoktatási intézmények körében. A MaSzeSz szaklapja, a HÍRCSATORNA elsõ száma kéthavonta megjelenõ kiadványként komoly elõkészítõ munka után október hónapban jelent meg, melynek köszöntõjében Dulovics Dezsõ, az Elnökség szerkesztéssel megbízott tagja, meleg szavakkal ajánlotta minden tagtársunknak, jelezve a lap tartalmának fõ témáit is. Az Elnökség ma is reméli, hogy a lap megnyerte mindenkinek a tetszését és mindennapi munkájához hasznos információkat kapott/kap. A szaklapot minden tagtársunk térítésmentesen kapta/kapja.

7 HÍRCSATORNA 7 Természetesen a HÍRHOZÓ sem halt el, minden megjelenõ HÍRCSATORNÁ-ban a fedlap belsõ oldalán olvasható. A HÍRHOZÓ-ban számol be az Elnökség az üléseirõl, továbbá itt hívjuk fel a lapban szereplõ fontos cikkekre a tagtársak figyelmét. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály VI. fejezet 1. pontjában, illetve a VII. fejezet 1. pontjában foglaltak szerint az elsõ alkalommal megválasztott elnök, tiszteletbeli elnök és az elnökségi tagok mandátuma 1 évre szólt, továbbá Vörös Ferenc elnök lemondott, idõszerûvé vált a taggyûlés évi összehívása. A taggyûlésre november 30-án került sor évi rendes közgyûlés címen. A három évre megválasztott Elnökség: Elnök: Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai bizottsági elnök: Somlyódy László Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János, Varga Miklós Öllõs Géza A Szövetség taggyûlése megtiszteltetésnek vette, hogy Dr. Somlyódy László akadémikus, tanszékvezetõ egyetemi tanár elvállalta Szövetségünk elnöki tisztségének betöltését. A taggyûlés elõtt került sor a Szövetség elsõ nagyrendezvényére, a SZENNYVÍZISZAPOK ELHE- LYEZÉSE címû, elõadóülésre, a VITUKI kongresszusi termében. A nagy érdeklõdéshez hozzájárult a kitûnõen választott program: Juhász Endre: Szennyvíziszapok kezelése Vermes László: Szennyvíziszapok elhelyezése Liendel Chang (ATV): A szennyvíziszap-kezelés helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban technika és perspektívái Lakosi Ilona (Szombathely), Tóth Ágoston (Nagykanizsa) és Kis Sándor (Kecskemét): A hazai szennyvíziszap elhelyezés gyakorlati tapasztalatai Fontosnak tartottuk, hogy a HÍRCSATORNÁ-ban megjelenjen az ATV szakfolyóirat (Korrespondenz Abwasser) kiválasztott, aktuális cikkeinek fordítása. A szakemberek szakmai fejlõdését szolgálták a HÍRCSATORNÁ-ban megjelent hazai cikkek, illetve a már említett Korrespondenz Abwasser- Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall szakfolyóirat szakcikkeinek magyar nyelvû fordításai, továbbá rövid öszszefoglalói évben tovább folytatódott a Szövetség építése, a tagtoborzás a szakterületet mûvelõ természetes személyek és vállalatok, valamint az önkormányzatok körében. Fontos feladat volt, komoly szervezõmunkát kívánt a HÍRCSATORNA kéthavonkénti megjelentetése. A tagtoborzást elõsegítendõ újra fogalmaztuk a Szövetség küldetését, illetve tevékenységi körét, mely megjelent a HÍRCSATORNA évi május- június havi számában. Reméljük, hogy a 10 éves tevékenységet átölelõ emlékezés a még ma is érvényes elveket tartalmazó kiadványa sokak kezébe eljut az összeállítás megismétlése a Szövetség erõsödését szolgálja ezáltal újabb, fiatalabb tagokat sikerül a Szövetség táborába hívni. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség küldetése A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) önálló jogi személyiségû szervezet. Tevékenységét tagdíjai és alapítványi támogatások felhasználásával, de alapvetõen tagjai aktív, térítésmentes szervezõ és szakmai közremûködésével látja el. A Szövetség célja a fenntartható szennyvízgazdálkodás fejlesztése, a lakosság és termelés víz- használata, zavarmentes környezeti és társadalmi egyensúlyának elõsegítése. Ennek elérésére hozzá kíván járulni a szennyvízgazdálkodás és vízminõség-védelem mûszaki, tudományos, gazdasági, szabályozási, engedélyezési, végrehajtási, finanszírozási és egyéb feltételeinek javításához. Hazánkban is a fejlettebb nyugati országok környezet- biztonsága színvonalának elérését tekinti céljának. Ezzel a tevékenységével a MaSzeSz központi integráló szerepet kíván betölteni a hazai érdekek és az európai követelmények egyidejû érvényesítésének folyamatában. A MaSzeSz tagjai szakemberek, vállalatok és egyéb intézmények. Küldetését az érintett államigazgatási szervezetek, az önkormányzatok, a tervezõ, kivitelezõ, tanácsadó, és üzemeltetõ vállalatok, oktatási és szakképzési intézmények, továbbá azok szövetségeinek és szakembereinek összefogásával, és érdekegyeztetésével kívánja teljesíteni. A MaSzeSz tevékenységének legfõbb formái: szakmai rendezvények, kiállítások szervezése, színvonalas információs / szakmai kiadvány megjelentetése, kutatási és korszerû nemzetközi technológiai eredmények széleskörû ismertetése, átvételének és bevezetésének elõsegítése, hozzáférhetõ fórum teremtése a témakör szakmai ismeretanyagához, a szervezett oktatás és nevelés lehetõségei szerinti segítése, az alulról jelentkezõ kezdeményezések és igény kielégítésének támogatása, helyi (regionális) tapasztalatok széleskörû megismerése, átvétele és hasznosítása,

8 8 HÍRCSATORNA a környezetminõség biztosítását szolgáló termékek, szolgáltatások (igen nagy számú, hasonló célú berendezés és technológia) szervezett minõsítése, az önkormányzatok szakterületi munkája hatékonyságának elõsegítése, támogatása, a kommunikáció legkorszerûbb eszközeinek hasznosítása mindezekhez. A MaSzeSz, mint a társadalom is, dinamikusan fejlõdõ szervezet kíván lenni. Mûködését a rugalmasság és az alulról jövõ kezdeményezés felkarolása jellemzi. Mindezek ösztönzik tagjait, hogy minél több szinten is részt vegyenek munkájában. Törekszik a tagság magas színvonalú, sokoldalú kiszolgálására, és az elõnyök folyamatos fejlesztésére. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség tevékenységi köre A MaSzeSz sokoldalú tevékenységgel támogatja tagjait. Ezek az alábbiak: Ismeret- és tapasztalatcsere; elõremutató külföldi technológiai tapasztalatok átvétele a csatornázás, szennyvíztisztítás, szennyvízgazdálkodás területén. Szakmai továbbképzés és segítségnyújtás a csatornarendszerek, szennyvíztisztító létesítmények tervezéséhez, a hosszú távú környezet és ivóvízminõség biztosításához. A hazai feltételeknek és igényeknek megfelelõ, EU elõírásokkal harmonikus irányelvek, szabvány-, és követelményrendszer készítése a fenntartható környezethasználat biztosítása érdekében. Széleskörû együttmûködés ebben a vonatkozásban a jogalkotó államigazgatási szervezetekkel, a végrehajtásban közremûködõ intézményeikkel, az önkormányzatokkal, tervezõkkel, kivitelezõkkel és üzemeltetõkkel. Tagjai és a szakterület többi dolgozói érdekeinek képviselete és védelme. Együttmûködés az ország más, nem profitérdekeltségû szervezeteivel, melyek a csatornázás és szennyvíztisztítás hazai feladatainak megvalósításáért tevékenykednek, mint a Magyar Hidrológiai Társasággal, Magyar Mérnöki Kamara Vízimérnöki Tagozatával, stb Magyarország és a Szövetség tagjainak képviselete a nemzetközi szervezetekben, mindenekelõtt az International Association on Water Quality, IAWQban és az European Water Pollution Control Association, EWPCA-ban. Kapcsolattartás, érdekegyeztetés közvetlenebb környezetünk országai hasonló céllal szervezõdõ szövetségeivel. A már fennálló ilyen kapcsolatok (cseh, lengyel német, osztrák) lehetõségeinek minél hatékonyabb érvényesítése. A Szövetség rövid idejû mûködésének kiemelkedõ eseménye volt az október között a Stefánia Palotában megrendezett Elsõ Magyar Szennyvíztechnikai és Hulladékgazdálkodási Konferencia és Szakkiállítás 99. A rendezvényhez szorosan kapcsolódott az október 14-én a Bara Hotelben megtartott Kis és közepes méretû települések szennyvízgazdálkodása címû, a MaSzeSz és Német Szennyvíztechnikai Szövetség (ATV) közös elõadó ülése. Mindkét rendezvényen elhangzott színvonalas elõadások közül jó néhány megjelent a HÍRCSATORNA különbözõ számaiban. A HÍRCSATORNA március-április számában a Szövetség elnökének tollából rövid cikk jelent meg Az integráció jegyében címmel. Somlyódy László arra mutatott rá, hogy a vízzel és a szennyvízzel végre integráltan kell gazdálkodni, melynek fontosságát a világon sok helyen felismerték és mûvelik is. Példaként említette az International Association on Water Quality (IAWQ) és az International Water Service Association (IWSA) egyesülését és az International Water Association (IWA) létrehozását. Éppen ezért fontosnak tartotta a Víz és Csatornamûvek Országos Szakmai Szövetsége (VCSOSZSZ) és a MaSzeSz szakmai szervezetek együttmûködésének és integrációjának célszerûségét év február hónapban megkezdõdtek a két szövetség delegációjának tárgyalásai a lehetséges egyesülésrõl. Mind a VCSOSZSZ, mind a MaSzeSz taggyûlése felhatalmazást adott az elnökségeknek az egyesülés részletes tervének kidolgozására február 4-én Rémai János a Fridrich Ebert Alapítvány által rendezett szakmai konferencián elõadóként szerepelt. Elõadása megjelent a HÍRCSATORNÁ-ban Szabó Lajos társszerzõvel Magyarország települési szennyvizeinek elvezetése és tisztítása címmel év fontos eseménye volt a május 17-én megtartott Taggyûlés. A Taggyûlés áttekintette a Szövetség elmúlt évi tevékenységét, gazdálkodását, az elkövetkezõ idõszak terveit. Varga Miklós elnökségi tag lemondása után a Taggyûlés kibõvítette az Elnökséget Jobbágy Andrea és Garai György megválasztásával. Elnök: Somlyódy László Tiszteletbeli elnök: Elnökségi tagok: Etikai Bizottsági elnök: Öllõs Géza Benedek Pál Boda János, Dulovics Dezsõ, Egyed Julianna, Garai György, Jobbágy Andrea, Juhász Endre, Kárpáti Árpád, Kovács Károly, Rémai János Az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) május 4-6. között Budapesten tartotta ülését. Ebbõl az alkalomból A Közép Kelet-európai régió az Európai Uniós

9 HÍRCSATORNA 9 csatlakozás elõtt címmel május 5-én a KHVM konferencia termében nemzetközi konferenciát rendeztünk. A színvonalas konferencián több mint 300 résztvevõ számára bizonyítottuk, hogy hazánk komolyan készül az EU követelmények teljesítésére. A évben a membrán technológia szennyvíztisztításban történõ alkalmazásáról sorozat jelent meg a HÍRCSATORNA-ban, kiemelve ennek jelentõségét. Az ATV-DVWK-val közösen május között elõadóülést rendeztünk Közép-nagy szennyvíztisztító telepeink továbbfejlesztésének problémái címmel. A több mint 100 fõs hallgatóság színvonalas elõadásokat hallgatott meg hazai és német elõadóktól. A év gazdag volt különbözõ programokban, melyekrõl a HÍRCSATORNA megjelent számaiban részletes beszámolók tartalmaznak ismertetõket. Két eseményt emelünk ki szeptember 4-5-én került megrendezésre a VI. Országos Közmûkonferencia Csatornázás 2000 címmel. A konferencia mottója: Hol tartunk ma és hogyan tovább közös ügyünkért a csatornázás mennyiség és minõségi építése céljából. A MaSzeSz közremûködött a rendezésben és tevékenyen részt vállalt elõadások megtartásában. A Szövetség elnökének Somlyódy Lászlónak szerkesztésében megjelent az MTA kutatási összefoglaló könyve A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései címmel. Az MTA stratégiai kutatásai keretében készített, a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdéseit összefoglaló mû szerzõi kollektíva tollából 370 oldalon 12 fejezetet tartalmaz és számos kutatásra támaszkodik. A kutatók szükségesnek ítélték az EU Irányelveket beépítõ, de a hazai adottságokon és teherviselésen alapuló reális és hatékony akcióterv elkészítését és annak érvényesítését év elején a taggyûlésektõl kapott felhatalmazás alapján tovább folytak az egyeztetések a VCSOSZSZ és a MaSzeSz között a lehetséges egyesülésrõl. A delegáltak az egyesülési szándék elõsegítésére szándék-nyilatkozatot fogalmaztak meg. A hosszas elõkészítés ellenére a szándék szándék maradt, lényegében az egyesülés végül is nem perfektuálódott. Úgy tûnik az egyesülés ideje még várat magára. Az információk naprakész ismeretét nagymértékben segítette/segíti, hogy elkészült a MaSzeSz web-lapja, melyet a HIRCSATORNA március-áprilisi száma adott tudtul. Internet elérhetõségünk: kértük minden tagtársunkat, hogy jelezze internetes kapcsolatát. A évi taggyûlésre május 28-án került sor a BME-n. A taggyûlés két fontos napirendi pontot Beszámoló az elmúlt évi tevékenységrõl; MaSzeSz évi tervei vitatott meg részletesen október 8-9. között került megrendezésre Újdonságok a szennyvíztisztításban címmel a MaSzeSz és az ATV-DVWK közös elõadó ülése a Bara szállóban. A színvonalas és újdonságokat is bemutató elõadásokat mintegy 60 fõ hallgatta meg. A jelenlévõk az elõadásokat követõen vitában fejthették ki véleményüket év legfontosabb eseményét a WORLD WATER CONGRESS Berlinben tartott rendezvényén való részvétel jelentette. A október között megrendezésre került IWA világkonferencián való részvételre a MaSzeSz és az ATV-DVWK-val való együttmûködés és a német társszövetség jelentõs anyagi támogatásával volt lehetõségünk. A konferencián, a megnyitó keretén belül jelentették be, hogy az IWA elsõ alelnökéül választották meg Prof. Dr. Somlyódy László akadémikust, a MaSzeSz elnökét, mely Szövetségünk számára is megtiszteltetést jelentett. Az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, Gazdasági Bizottsága, Területfejlesztési Bizottsága, Önkormányzati és Rendészeti Bizottsága november 7-én, a Parlament felsõházi termében Szennyvízelvezetés és tisztítás aktuális kérdései Magyarországon címmel szakmai napot rendezett. Az ülés társszervezõje a VCSOSZSZ volt. A szakmai napon a MaSzeSz tagjai is szép számmal voltak jelen. A bevezetõ elõadást a Szövetség elnöke, Somlyódy László tartotta A szennyvíztisztítás néhány kulcsfontosságú kérdése Magyarországon címmel. (Az elõadás megjelent a HÍRCSATORNA november-december havi számában.) Az ország településeinek szennyvízelvezetésével és tisztításával, a jogi és gazdasági feltétekkel kapcsolatos helyzetelemzéseket a minisztériumok vezetõ tisztségviselõi tartották. A felkért hozzászólások után a résztvevõk szabad felszólalásukban mondták el véleményüket. A MaSzeSz képviselõi (Dulovics Dezsõ, Juhász Endre, Stehlik József) felszólalásukban hangoztatták, hogy a 91/271/EGK Irányelvben foglaltakat kell a hazai kibocsátási határértékekként meghatározni, ennél szigorúbb feltételek teljesítésére hazánk gazdaságilag képtelen és versenyképességét veszélyeztetné. A 91/271/EGK Irányelv kevésbé szigorú határértékeket ír elõ, mint a jelenleg hatályban lévõ hazai elõírások, ezáltal lehetõvé teszi a költségkímélõ megoldások megvalósítását. A január 24-i Elnökségi ülésen vettük tudomásul, hogy az ATV-DVWK-val kötött együttmûködési szerzõdés keretében végzett Ismeretek és technológiák átadása a szennyvíz- és hulladékkezelés területén címû, hároméves, a DBU (Német Környezetvédelmi Alapítvány) által is támogatott program az elmúlt év végén befejezõdött. A program jóvoltából jelentettük meg rendszeresen a KA-Wasser-wirtschaft-Abwasser-Abfall szakfolyóirat aktuális cikkeinek fordítását. Sajnos ez a lehetõség megszûnt, ezért kértük a Szövetség tagjait, hogy a saját körükben megvalósult, mások érdeklõdésére is számot tartó szakmai eseményekrõl küldjenek beszámolót a HÍRCSATORNA számára, hogy azokról a tagságot tájékoztathassuk.

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1999. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6.

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ÉVOSZ XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Beszámoló az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014. évi szakmai munkájáról Az építőipar 2014. évi teljesítménye

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2010 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Alelnökök (Vice Presidents): Ügyvezető elnök (Chairman) Ügyvezető titkár (Executive

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA

A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK HAZAI SZABÁLYOZÁSA n GAZDASÁGI ROVAT Az MVM Rt. Közlemények Szerkesztôbizottsága legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy a lap indítson egy ún. gazdasági rovatot, legfôképpen azért, mert szeretne olvasóinak aktuális,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben