A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata"

Átírás

1 A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, január

2 Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették el. A kutatócsapat tagjai Arnold Petra, Ágyas Réka, Héra Gábor, Katona Ildikó, Kiss Julianna, Péter Judit, Pletser Ágnes, Rácz Attila, Rostás Gusztáv és Szépe András. A kutatás során továbbá segítséget nyújtottak többek között: Nagy Anasztázia és Mihai Surdu a Roma Oktatási Alap részéről, Daróczi Gábor és Paskó Ildikó a Romaversitas Alapítvány részéről, illetve minden jelenlegi és volt diák valamint kapcsolódó szakember, akik vállalták a kutatásban való részvételt. Közreműködésüket ezúton is köszönjük. 2

3 És akkor elgondolkoztam, hogy érdemes-e tanulni, hogy ha mindig is romaként fognak kezelni és nem azt nézik, hogy mit tettem le eddig az asztalra. A szüleim mindig mondják, hogy roma maradok bármit is csinálok. És ezzel egyetértek. (a Romaversitas jelenlegi diákja) 3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 4 BEVEZETÉS Módszertan A Romaversitas Alapítvány bemutatása A magyarországi roma kisebbség oktatásbeli helyzete A Romaversitas Alapítvány programjának ismertetése A kérdőíves kutatás eredményei Szociodemográfiai jellemzők A programmal szembeni előzetes elvárások, tanulmányi előmenetel A program értékelése A program hatása Összefoglalás A mélyinterjús kutatás tapasztalatai A Romaversitas Alapítvány céljai A Romaversitas Alapítvány programja Kapcsolat a diákokkal, közösség A szervezet működése Fő problémák, változtatási javaslatok A Romaversitas hatása A fókuszcsoportos kutatás tapasztalatai A jelenlegi és a volt diákokkal készített fókuszcsoportok tapasztalatai Szakértőkkel készült fókuszcsoportos beszélgetés tapasztalatai VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Irodalomjegyzék Mellékletek Melléklet: Esettanulmányok Melléklet: Táblázatok Melléklet: Kutatási segédanyagok

5 BEVEZETÉS A Romaversitas Alapítvány programjának monitoring vizsgálatát a Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund REF) megbízásából a Kurt Lewin Alapítvány végezte el. A vizsgálat 2010 októbere és 2011 januárja között zajlott. A Romaversitas Alapítvány a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára nyújt anyagi és szakmai támogatást: a szervezet diákjai részére képzési és ösztöndíj programot biztosít. Az Alapítvány 1996-os megalakulása óta körülbelül 200 roma hallgatót segített tanulmányai befejezéséhez. Programja a diákokkal éveken át tartó, összetett, intenzív foglalkozáson alapul, a szervezet működtetői szerint ugyanis nem elég csupán pénzbeli támogatást nyújtani a hátrányos helyzetű roma egyetemi vagy főiskolai hallgatók számára, az anyagi segítség mellett a tanulmányi sikereiket növelő, készségeiket és önbecsülésüket fejlesztő körülmények biztosítása is szükséges. A program során a fiatalok a tanév tíz hónapja során ösztöndíjban részesülnek, emellett tankönyvtámogatást kapnak. A pénzbeli juttatásokon túl szakmai képzésben vesznek részt, amely szabadegyetemi keretek között zajló csoportos foglalkozásokat, 1 illetve a diákok személyes igényein alapuló egyéni fejlesztési elemeket tartalmaz. A szervezet továbbá nyelvtanulási lehetőséget, közösségi programokat, illetve egyéb szolgáltatásokat is biztosít. Jelen összefoglaló tanulmány célja a Romaversitas Alapítvány monitoring kutatása eredményeinek ismertetése. A kutatás során desk research, mélyinterjús, fókuszcsoportos valamint kérdőíves módszertant alkalmaztunk. Illetve elkészítettünk három életút-interjú alapú esettanulmányt is. A felsorolt kvalitatív és kvantitatív módszerek együttes alkalmazása révén törekedtünk az Alapítvány programjának minél részletesebb és átfogóbb áttekintésére. A tanulmány többek között az Alapítvány céljait, történetét, hatását, eredményeit, a résztvevők számára nyújtott szolgáltatások egyes elemeit, a velük szemben támasztott követelményeket, a szervezet operatív működését, anyagi helyzetét, erősségeit és gyengeségeit, főbb problémáit, valamint az ezek megoldására adott javaslatokat tárgyalja. A következőkben a kutatás módszertanának ismertetése után elsőként a magyarországi cigányság oktatásbeli helyzetéről adunk rövid összefoglalót. Ezt követően a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, írásos anyagok alapján ismertetjük a programot, majd az Alapítvány jelenlegi és végzett diákjaival felvett kérdőívek eredményeit összesítjük. A kérdőívek elemzése után a szervezet munkatársaival és kacsolódó szakemberekkel, valamint már végzett és jelenlegi diákokkal készült mélyinterjúk révén adunk átfogóbb képet a programról. Végül a felsorolt témaköröket a fókuszcsoportos beszélgetések összefoglalása révén árnyaljuk. 1 A szabadegyetem olyan havonta egy hosszú hétvégén megrendezendő, a Romaversitas összes jelenlegi diákjának kötelező oktatási program, amely különböző, a diákok szakmai tudását és készségeit fejlesztő előadásokból, szemináriumból és egyéb képzési formákból áll. 5

6 1. Módszertan A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszertani eszközök komplex alkalmazására került sor: desk research, mélyinterjús, fókuszcsoportos, kérdőíves technikákat használtunk, illetve esettanulmányokat készítettünk. A módszerek együttes alkalmazását azért tartottuk szükségesnek, hogy a különböző technikák révén a lehető legrészletesebb és átfogóbb képet nyerjük a Romaversitas Alapítvány programjáról. A következőkben a kutatás módszertani eszközeit ismertetjük. A vizsgálatot desk research elemzéssel indítottuk, így az Alapítványhoz kapcsolódó meglévő dokumentáció többek között alapító okirat, közhasznúsági jelentések, a Roma Oktatási Alap számára készített pályázati anyagok, jelentések áttekintését végeztük el. 2 A kutatás kérdőíves szakaszában összesen 80 darab kérdőívet töltettünk ki 50 jelenlegi illetve 30 végzett diákkal. A kérdezés során többek között a válaszadók szocio-demográfiai adatait, a programmal szembeni előzetes elvárásait, a program elemeivel kapcsolatos véleményeit, illetve a program hatásának megítélését vizsgáltuk. A kutatás mélyinterjús szakaszában összesen 20 darab interjút készítettünk: 10 darab mélyinterjút az Alapítvány munkatársaival illetve kapcsolódó szakemberekkel, valamint 10 darab mélyinterjút jelenlegi és már végzett diákokkal. Az interjúk során elsősorban az interjúalanyoknak a program céljaival, működésével, eredményeivel, hatékonyságával, főbb problémáival kapcsolatos véleményeinek megismerésére törekedtünk. A mélyinterjúk során tárgyalt témákat továbbá fókuszcsoportos beszélgetések révén árnyaltuk: kutatás fókuszcsoportos szakaszában három csoportülést bonyolítottunk le. A kutatás további részeként három esettanulmányt is készítettünk, egy már végzett és két jelenlegi diák történetét bemutatva. Az esettanulmányok során nem kifejezetten az Alapítvánnyal kapcsolatos véleményekre, hanem a diákok életútjának megismerésére törekedtünk. 3 A tanulmány a kutatás során szerzett adatok feldolgozása és összegzése segítségével elemzi a Romaversitas Alapítvány programját. A szervezet hatékonyságát, eredményességét nem reprezentatív módon, hanem nagymértékben szakértők és résztvevők egyéni meglátásai alapján vizsgáljuk. A kutatás következtetéseit ezért az alkalmazott módszertannak megfelelő elvárásokkal és fenntartásokkal szükséges értelmezni. A kutatás során használt fogalmak definíciói: Jelenlegi diák: a kérdezés időpontjában a felsőoktatásban tanuló, a Romaversitas Alapítvány programjában résztvevő diák. Végzett/volt diák: a kérdezés időpontjában a Romaversitas Alapítvány programját, valamint az egyetemi/főiskolai tanulmányait befejezett diák (azaz olyan személy, aki tanulmányait diplomával zárta, vagy ennek hiányában legalább abszolutóriumot szerzett). Lemorzsolódott diák: a kérdezés időpontjában az egyetemi képzést be nem fejezett, a Romaversitas programját abbahagyó diák. 2 A kutatás során felhasznált dokumentumokat a Romaversitas Alapítvány illetve a Roma Oktatási Alap biztosította számunkra. 3 Az esettanulmányok a tanulmány Mellékletében találhatóak. 6

7 2. A Romaversitas Alapítvány bemutatása A Romaversitas célja a magyarországi roma kisebbség oktatásbeli hátrányainak csökkentése, ezen belül is a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok támogatása. Jelen fejezetben elsőként a roma népesség oktatásbeli helyzetének rövid összefoglalóját adjuk, majd a rendelkezésünkre álló dokumentumok, írásos anyagok alapján mutatjuk be az Alapítvány programját A magyarországi roma kisebbség oktatásbeli helyzete A magyarországi romák jelenlegi helyzetéről elmondható, hogy a többségi társadalomhoz viszonyítva kirívó arányú munkanélküliség, erőteljes diszkrimináció és kirekesztettség jellemzi. 4 Kemény István 2003-as országosan reprezentatív kutatásának eredményei szerint a roma háztartások 56 százaléka tartozik a lakosság alsó jövedelmi tizedéhez. 5 Az élet minden területén tapasztalt hátrányok az oktatási helyzetet is befolyásolják, a roma és nem roma fiatalok oktatáshoz való hozzáférésében jelentős eltérések tapasztalhatók. A 2003-as kutatás adatai szerint már kifejezetten korán, az óvoda időszakában jelentős különbségek rajzolódnak ki: míg országosan 88 százalék, a roma gyerekek közül 42 százalék jár óvodába. 6 Az óvoda során tapasztalható egyenlőtlenségek a későbbi iskolai sikerességet jelentős mértékben befolyásolják. Bár az általános iskolát csaknem minden roma fiatal elvégzi, az oktatás minőségét meghatározza az erőteljes szegregáció, amely több formában szegregált iskolák, osztályok, magántanulóvá minősítés vagy értelmi fogyatékossá minősítés miatti kisegítő iskolába tanácsolás jelentkezhet. Az általános iskola elvégzése után a középiskolai továbbtanulás a roma diákok számára korántsem biztosított. A nyolcadik elvégzése után a roma tanulók 9 százalék valószínűséggel nem tanulnak tovább sehol, szemben a nem roma tanulók alig 1 százalékával. 7 A középfokú oktatásba bekerülő roma tanulók 70 százaléka pedig szemben a nem roma diákok kétharmadával, akik a viszonylag biztos munkahelyi és továbbtanulási perspektívát nyújtó, érettségit adó középiskolában folytatják tanulmányaikat, az ennél sokkal bizonytalanabb egzisztenciát kínáló szakiskolákban vagy speciális szakiskolában tanul tovább. 8 A középiskolai tanulmányok során nagyfokú lemorzsolódás tapasztalható: Országosan 2001-ben a 18 évesek 54,5 százaléka érettségizett, a cigány fiatalok éves korcsoportjában 2002-ben 5 százalék végezte el a középiskolát. 9 4 A magyarországi romák helyzetének rövid összefoglalásért lásd Kurt Lewin Alapítvány (2010): A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a közötti időszakra vonatkozóan, 2010, 8-16.o. Elérhető: 5 Kemény I., Janky B. és Lengyel G (2004) A magyarországi cigányság , Gondolat Kiadó:Budapest, 135.o. 6 Kemény I., 134.o. 7 Kertesi G. és Kézdi G. (2009) A roma fiatalok általános iskolai eredményessége, középiskolai továbbtanulása és középiskolai sikeressége - Zárótanulmány, Budapest: MTA, 64.o., Elérhető: 8 Liskó I. (2005) A roma tanulók középiskolai továbbtanulása, Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet, 59.o. elérhető: 9 Kemény I., 134.o. 7

8 Az egyetemre vagy a főiskolára jutó roma hallgatók aránya a középiskolát végzettek arányánál is alacsonyabb. A 2003-as kutatás adatai szerint a teljes magyarországi népességet vizsgálva országosan a évesek 40 százaléka, a roma évesek 1,2 százaléka tanul felsőoktatási intézményben A Romaversitas Alapítvány programjának ismertetése A Romaversitas Alapítvány bemutatása során a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján szervezet céljait, történetét, a diákok számára nyújtott szolgáltatásait, a velük szemben támasztott elvárásait, a program költségeit, valamint eredményeit foglaljuk össze. Célok A Romaversitas a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok képzési és ösztöndíj programja: a szervezet nem csupán anyagi támogatást, hanem szakmai és közösségi szolgáltatások sorát biztosítja. A program működtetői szerint ugyanis nem elég csupán pénzbeli támogatást nyújtani a hátrányos helyzetű, roma egyetemi vagy főiskolai hallgatók számára; az anyagi segítség mellett szükséges olyan körülményeket biztosítani a számukra, amelyek növelik tanulmányi sikereiket, munkavállalási esélyeiket; fejlesztik készségeiket, szaktudásukat, önbecsülésüket, roma identitásukat. Az Alapítvány céljai a következőek: a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése; a roma származású autonóm értelmiségi réteg megteremtése, ezáltal a roma polgárosodási folyamat felgyorsítása; a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedően tehetséges roma hallgatók képzése, tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása; értelmiségivé válásuk szakmai és etikai ösztönzése; olyan roma elit megteremtése, amely felelősséget és elkötelezettséget érez saját népcsoportjának fejlődése iránt. 11 A Romaversitas Alapítvány eszerint olyan tanrendszeren kívüli oktatási forma, amely több szinten kíván segítséget nyújtani a hallgatóknak: az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése; a hiányzó kompetenciák megszerzése (nyelvtudás és egyéb készségek); a tutori rendszer és más képzési formák működtetésével a lehető legjobb szakmai-tudás megszerzése; a roma értelmiségivé válás belső és külső konfliktusainak feldolgozása; a személyiségben rejlő erők felszabadítása és tudatosítása; illetve a hallgatók identitásának megerősítése. 12 Történet A Romaversitas Alapítvány korábban Romaversitas Láthatatlan Kollégium ötlete 196- ban született, mikor Horváth Aladár és Kóczé Angéla úgy döntött, hogy a Roma Polgárjogi Alapítvány keretein belül magas szakmai színvonalú készségfejlesztő programot szerveznek egyetemen vagy középiskolában tanuló roma diákok számára Kemény, 134.o. 11 A Romaversitas Alapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, 2010, 3.o. 12 A Romaversitas Alapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, 2010, 3.o. 13 Application Form Project Code HU 021, 15.o. 8

9 Első lépésként nyári egyetemi kurzus szervezésére került sor a Gandhi Gimnáziumban 1997-ben. E programmal párhuzamosan a Romaversitas program kidolgozása folyamatban volt híres szakértők együttműködésével. 14 A Romaversitas Láthatatlan Kollégium első szemesztere 1998 februárjában indult. A Romaversitas 2001-ben a Nefelejcs utcában található közösségi házba költözött, és a Fővárosi Bíróság regisztrálta az Alapítványt, amely így jogilag független szervezetté vált. Az OSI-HESP által kérvényezett vizsgálat ajánlásai alapján 2003-ban döntés született, hogy fokozatosan növeljék a Romaversitas diákjainak számát az akkori 34 főről 100 főre a következő években. 15 A program folyamatosan növekedett és 2006-ra a diákok száma 80- ra emelkedett. Ekkor új programelemként készségfejlesztő szemináriumot vezettek be a verbális kommunikáció és problémamegoldó készségek fejlesztése, a belső konfliktusok és önértékelési problémák feloldása érdekében. 16 A 2007-es év végére kialakuló anyagi nehézségek miatt a Romaversitas jövője bizonytalanná vált, mivel a Roma Oktatási Alap úgy döntött, a támogatás mértékét az azt megelőző évben megítélt összeg felére csökkenti. 17 Miután jelentős erőfeszítések történtek a költségvetés fennmaradó részének pótlására, a program működése biztosított maradt. Azonban 2008 nyarára egyértelművé vált, hogy a program megfelelő finanszírozás hiányában nem folytatódhat változatlanul. A résztvevők létszámát 80 főről 50 főre kellett csökkenteni a 2008/09-es tanév során. 18 A Romaversitas irodája 2009-ben a Ferenc körút 39. szám alatti épületbe költözött. Jelenleg a program két főállású munkatársat foglalkoztat: Daróczi Gábor igazgatót és Paskó Ildikó programmenedzsert. Szolgáltatások Az Alapítvány programjába a roma identitásukat vállaló, magyarországi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló két szemesztert sikeresen befejezett diákok jelentkezhetnek. A túljelentkezés nagyfokú, folyamatos emelkedő tendenciát mutató, átlagosan 100 és 150 fő közötti létszámban jelentkeznek az évente megüresedő körülbelül helyre. Jelenleg a programban résztvevő diákok száma 51 fő. 19 A szervezet által minden év tavaszán meghirdetett felvételi felhívás nyilvános. A jelentkezők önéletrajzot és motivációs levelet küldenek be, majd az Alapítvány által központilag szervezett írásbeli felvételin vesznek részt, ahol általános romákkal kapcsolatos 14 Application Form Project Code HU 021, 15. o. 15 Application Form Project Code HU 021, 15. o. 16 Application Form Project Code HU 029, 16.o. 17 Project Final Evaluation Report September 1, August, 2008, 3.o. 18 A Romaversitas anyagi helyzetét szintén nehezítette, hogy bár az akkori Oktatási Minisztérium tervei között szerepelt a Strukturális Alapokhoz kapcsolódó intézkedések bevezetése a Romaversitas-hoz hasonló intézmények hálózatának kiépítése céljából, legalább két láthatatlan intézmény létrehozása által (TÁMOP 3.3.4), az eredetileg 2008 tavaszára időzített pályázati felhívást a program megvalósítására azóta sem írták ki. Lásd: Application Form Project Code HU 029, 3.o. 19 A programban résztvevő diákok száma összesen 51 fő. A diákok 3-4 évig egyetemi tanulmányaik befejezéséig vesznek részt a programban. Évente körülbelül diákdiplomázik le, ugyanekkor a Romaversitas programját is elvégzi: így az évente felszabaduló, új helyek száma szintén

10 tudást, logikát, matematikai és szövegértési alapkompetenciákat vizsgálnak. Sikeres írásbeli esetén egy legalább 30 perces szóbeli meghallgatásra kerül sor. 20 Az Alapítvány többféle szolgáltatást nyújt: programjában anyagi és szakmai jellegű elemek szerepelnek. Az anyagi támogatás része a tanév 10 hónapjában nyújtott havi forintos (110 EUR) ösztöndíj, amely összeg sikerdíjjal például nyelvvizsga letételével növelhető, de az előre megállapodott feladatok teljesítésének hiányában csökkenthető is. További anyagi segítség az évenként forintos (73 EUR) tankönyvtámogatás. 21 Az anyagi segítségnyújtáson túl a program nyelvoktatást is biztosít: Minden diákot beiskolázunk egy for-profit nyelviskolába. A hallgatók 90%-a angolt tanul, néhányan németet, ritkán előfordul, hogy egy leendő orvos latint. A romológia szakosok pedig gyakran lovárit, vagy beást. Az ő esetükben természetesen törekszünk arra, hogy még tanulmányaik során legalább elkezdjék az angol nyelvtanulmányaikat is. 22 A Romaversitas szakmai programjának elsődlegesen fontos eleme az egyéni fejlesztés. 23 Ennek értelmében felkészítő tanárt vehetnek igénybe azok, akiknek szükségük van egy bizonyos tantárgyból korrepetálásra ahhoz, hogy valamelyik vizsgán átmenjenek. Tutor segítségét a diplomamunkájukat író, vagy egy hazai esetleg egy nemzetközi versenyre készülő diákok kérhetik. Illetve mentorként az idősebb diákok abban támogatják a gólyákat, hogy könnyebben beilleszkedjenek a Romaversitas közösségébe, hogy az elérhető szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Mentor támogat minden frissen bekerült diákot, azonban a felkészítő tanár, és a tutor igénybevételéhez pályázni szükséges a kért segítség módja, a fejlesztendő terület, valamint a vállalt célok előre történő rögzítése érdekében. Odaítélése után pedig a különböző vállaltakat teljesíteni majd bemutatni kötelező (pl.: diplomamunkát, versenyanyagot, a problémás tantárgyat pedig legalább közepes rendű jeggyel zárni). 24 Az egyéni felkészítés mellett csoportos oktatásban is részt vesznek a Romaversitas hallgatói szabadegyetemi oktatás keretében, havonta egyszer; egy részük minden hallgató számára egységesen kötelező, másik része kötelezően választható. 25 A péntektől vasárnapig tartó, bentlakásos szabadegyetemek útiköltségeit a program működtetői állják. 26 A diákok számára biztosított egyéb támogatási formák közé tartozik a pszichológus, az egyéni pályázatok keresése és írása (pl. külföldi tanulmányutak esetében); segítség a munkavállalásban; az átmeneti segélyek, ami krízishelyzet esetén kamatmentesen nyújtott 20 A felvételi az utóbbi években módosult, korábban az önéletrajz és motivációs levél mellett mindenkinek egy, a felvételit megelőző évben megírt dolgozatát kellett beküldenie. Azonban a jelentkezők változatos tanulmányi háttere miatt rendkívül nehézzé vált a dolgozatok értékelése EUR = 273 HUF 22 Lásd: Az egyéni fejlesztés azért szükséges, mert az egyes diákok életkörülményei, tanulmányi háttere és szintje, motivációi, ambíciói nagyon különbözőek lehetnek A szabadegyetemi foglalkozásokon 2010 őszi félévében a következő szemináriumokon, előadásokon vettek részt a diákok: prezentációs technikák, álláskeresési tréning, cigány népismeret, alternatív pedagógia, közigazgatási és EU-s ismeretek, a roma polgárjogi mozgalom története, oktatási esélyegyenlőtlenség, műelemzés, drámajáték, cigány tánc, a magyarországi cigányság kultúrája. Illetve részt vettek a British Council trénerei által kifejezetten a Romaversitas Alapítvány számára átdolgozott Navigátor képzésén, melynek célja, hogy fiatal felnőtteket szervezetfejlesztésre, és program-menedzselésre készítsen fel, illetve a jövőben hasonló tréningek megtartására alkalmas trénereket képezzen ki 10

11 támogatás; valamint az életviteli tanácsadás. A Romaversitas továbbá diákjai számára nemzetközi ifjúsági cseréket is szervez, konferenciákon való részvételt biztosít. Közösségi programként gólyatábor, filmklub, beszélgetések is megrendezésre kerülnek. 27 Elvárások, követelmények A program által nyújtott szolgáltatásokért cserébe a Romaversitas követelményeket is támaszt a diákok felé. A szervezet és a tanulók közötti együttműködés alapja a diákok számára a tanév elején, személyes beszélgetések alapján felajánlott hallgatói szerződés, amely a hallgatók jogait és kötelezettségeit, az egyes képzési programokhoz kapcsolódó választási lehetőségeket, illetve a szankciók és jutalmazások rendszerét tartalmazza. A szerződés értelmében a diák vállalja, hogy teljesíti egyetemi vagy főiskolai tanulmányi kötelezettségeit, a program során elvárt közepes tanulmányi átlagot, valamint részt vesz a kötelező foglalkozásokon. 28 Ezen felül az egyéni fejlesztés keretein belüli (pl. tutor, nyelvoktatás, felkészítő tanár) tanulmányi kötelezettségei teljesítésére is vállalkozik, illetve arra hogy az erre szolgáló formanyomtatványon minden hónap végén beszámol a havi teljesítésről, és tudomásul veszi, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor nem kapja meg a következő havi ösztöndíjat. 29 A hallgató a vállaltak nem teljesítése esetén annak mértékétől függően ösztöndíj csökkentésben vagy megvonásban részesül. A tanulmányi ösztöndíj összege függ a szerződésbe foglalt vállalások (kreditek) teljesítésétől, és előre meghatározott feltételek szerint a képzési programokban nyújtott teljesítménytől. 30 Költségek Az Alapítvány állandó, főállású munkatársa Daróczi Gábor igazgató illetve Paskó Ildikó programmenedzser. A többi közreműködő szakember (tutorok, felkészítő tanárok, óraadók) megbízási szerződéses viszonyban áll a szervezettel. Az Alapítvány kalkulációi szerint egy-egy diákra évente átlagosan a 300 ezer (1100 EUR) ösztöndíj mellett körülbelül ezer forintot ( EUR) költ. A költségek közé tartozik többek között a szállás, étkezés, utazás a szabadegyetemi hétvégéken; a felkészítő tanárok, tutorok fizetése; a zenészek számára tartott mesterkurzusok ára; a pszichológus órabére; a tankönyvtámogatás; a nyelvtanulás (tanfolyam, könyv, vizsga); vagy a diákoknak adott sikerdíjak (nyelvvizsga, OTDK helyezés esetén). Így az egy diák számára nyújtott program évente összesen ezer forintba ( EUR) kerül. Az elmúlt években a Roma Oktatási Alap a 2006/07-es, 2007/08-as, illetve a 2008/09-es tanévben támogatta az Alapítványt. A 2006/07-es tanév során a Euro-s támogatás a program 51 százalékát, 2006/07-es tanév során a Euro-s támogatás a program A szervezet 2008-as és 2009-es közhasznúsági jelentéseinek tanúsága szerint például a korábban kéthetenként megrendezett szabadegyetemek alkalmával, péntek esténként roma klubot szerveztek, amelynek keretében volt ösztöndíjasaink beszéltek saját munkájukról, tapasztalataikról, tanulmányaikról., illetve nemzetközi ifjúsági csereprogramot szerveztek Budapesten, lásd: Romaversitas Alapítvány: Beszámoló a közhasznúsági tevékenységről, 2009, 2.o. 28 A kredit-rendszer bevezetése a program működésére is komoly hatással bír. Míg a Romaversitas régi rendszerében azok, akik nem teljesítették tanulmányaikat pontosan az előírt időn belül, automatikusan kiestek, a 2009/10-es tanév óta külön egyéni mérlegelés után az Alapítvány is engedélyezhet maximum annyi csúszást, mint az egyetemek, főiskolák. 29 Hallgatói szerződés 30 Tanulmányi szabályzat 11

12 százalékát, a 2008/09-es tanév során az Euro-s támogatás a program 26 százalékát fedezte. 31 A 2010/11-es tanévre pályázott költségvetés összesen EUR. 32 Eredmények Az elmúlt évek során a Romaversitas Alapítvány programját körülbelül 200 diák végezte el. A program eredményeit a következő indikátorok is mutatják: Várt eredmények Minden diplomázó diák leteszi legalább a középfokú nyelvvizsgát az egyetem elvégzése idejében Az 50 Romaversitas diák eléri a minimum 3-as tanulmányi átlagot Diplomázási arány: Az egyetemeken ötödéves és főiskolákon negyedéves diákok 100 %-a időben diplomázik. Az egyetem befejezése után egy évvel 100% talál munkát 1. táblázat: A program fő indikátorai 33 Jelentett eredmények 2006/07-ben 16 diák a 2006/07-es tanév során (80 %) 20-ból ben (80%) Jelentett eredmények 2007/08-ban 14 diák a 2007/08-as tanév során (87%) Jelentett eredmények 2008/2009-ben 15 diák (126%) ból 6-an találtak munkát ( 3-an folytaták tanulmányaikat) (30%) 16-ból ban (81%) 12-en találtak munkát (77%) Összefoglalva a program eredmény indikátorai a következőek: ből 8 (72 %) 11-ből 8-an találtak munkát (2-en folytatták tanulmányaikat) (72 %) Diplomázási arány: több mint 80%; Nyelvvizsgák: több mint 75% az utolsó éves hallgatók között; Foglalkoztatottság az egyetem befejezése után egy évvel: 70% a Romaversitas alumni adatbázisa szerint. A dolgozók munkájának mintegy fele köthető hivatásukhoz. 31 Lásd: REF Project Summary Evaluation, 1.o. 32 Lásd Application Form Project Code HU 048, 1.o. 33 Az adatokért lásd: REF Project Summary Evaluation 34 REF Project Summary Evaluation, 1.o. 12

13 3. A kérdőíves kutatás eredményei A monitoring kutatás részeként 50 jelenlegi diákkal; illetve 30 már végzett diákkal vettünk fel anonim kérdőívet. A jelenlegi diákok esetében tehát egy fő kivételével az összes, jelenleg a Romaversitas programjában részt vevő hallgató lekérdezésre került. A végzett diákok esetében azonban az elemszám nem tekinthető reprezentatívnak, ezért az eredményekből limitált következtetéseket lehet levonni. A kérdezés során szociodemográfiai adatokat (mint például a nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely, munkahely, jövedelmi helyzet, szülők iskolai végzettsége); a programmal szembeni előzetes elvárásokat; a program elemeiről alkotott véleményeket; illetve a program hatását vizsgáltuk. A következőkben e témakörök mentén elemezzük az összesített adatokat Szociodemográfiai jellemzők A szociodemográfiai jellemzők közül elsőként a kérdezettek nemi arányait, átlagos életkorát, majd iskolai végzettségét (egyetem, szak), a végzett diákok esetében jelenlegi munkájukat mutatjuk be. 35 Nem és életkor A jelenlegi diákok több mint fele (56%) lány, a végzett diákok körében a fiúk vannak többségben (53%). A jelenlegi diákok átlagos életkora 23,2 év, leggyakrabban a 21 évesek fordulnak elő (20 százalék); míg a végzett diákok körében az átlagos életkor 28,2 év és a legnagyobb arányban 26 évesek (20 százalék) szerepelnek a mintában. 1. ábra: Nemek aránya a jelenlegi diákok és végzettek körében Iskolai végzettség, munkavállalás A jelenlegi diákok tanulmányaikat tekintve rendkívül változatos képet mutatnak, egy adott szakot ugyanis többnyire egy diák képvisel a Romaversitas-ban. Az erre a kérdésre érvényes választ adó 44 hallgató körében a szociális munka (5 fő), tanító (4 fő), illetve a jogász (3 fő) szakok fordultak elő többször is, illetve többen jártak bizonyos gazdasági, illetve zenész szakokra is. A végzett diákok esetében azonban bár itt is a szakok széles skáláját tapasztaltuk megfigyelhető volt a társadalomtudományi szakok erős jelenléte: szociológia, szociális munka, szociálpolitika, szociálpedagógia szakra összesen 14 fő járt a A jelen fejezetben tárgyalt adatokat bemutató táblázatokért lásd: 2.Melléklet. 13

14 lekérdezett közül. A diákoknak otthont adó felsőoktatási intézményeket tekintve a jelenlegi diákok csoportjában összesen 18 intézmény diákjai képviseltették magukat. Azonban megfigyelhető volt, hogy három intézményben magasabb számban tanulnak a diákok: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) 7 fő, a Miskolci Egyetemen (ME) 7 fő, a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) 9 fő. A végzett diákok összesen 11 intézményt látogattak, itt is kimagaslott az ELTE (10 fő) és a PTE (8 fő) diákjainak száma. Főiskolai, egyetemi tanulmányait a végzett diákok közel három-negyede (73%) sikeresen fejezte be. A tanulmányokat be nem fejező végzett diákok abszolutóriumot szereztek, csupán nyelvvizsgájuk vagy szakdolgozatuk elkészítése hiányzik diplomájukhoz, így az egyetemi rendszerből és a Romaversitas programjából is végzett diákként kerültek ki. A végzettek jelenleg döntően dolgoznak: több mint háromnegyedük napi 8 órás teljes állásban, s csupán két olyan volt diák fordult elő, aki jelenleg munkanélküli és állást keres. A jelenleg valamilyen munkakörben dolgozó végzett diák majd mindegyike két diák kivételével beosztott, azaz nem vezetői pozíciót tölt be; egy-egy diák önálló vállalkozóként, illetve felsővezetőként dolgozik. A végzettek 86%-a szellemi, 11%-a fizikai munkát végez, illetve 3 %-uk felsővezető. A volt diákok többsége (57%) az állami szférában, a diákok negyede a non-profit szektorban vállalt munkát, és 10 százalékuk a versenyszférában dolgozik. A végzett diákokat jelenlegi munkahelyükkel való elégedettségükről is megkérdeztük. A munkahelyükkel való elégedettség tekintetében a végzett diákok körében azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben a Tudásomnak és felkészültségemnek megfelelő munkát végzek (71%) illetve a Munkám fontos, azt elismerik a munkahelyemen (82%) kijelentésekkel értettek egyet. Szintén viszonylag magasabb azon végzett diákok aránya, akik úgy érzik, hogy hasznos munkát végeznek a munkahelyen. Legkevésbé pedig a jövedelemmel elégedettek. Az Azért a munkáért, amit végzek, megfelelő jövedelmet kapok. állítással egyetértők és nagyon egyetértők együttes aránya 43% (egyet is ért meg nem is a válaszadók 32%-a). Szintén alacsonyabb elégedettség figyelhető meg a tekintetben, hogy a munka mennyire illeszkedik a karrier elképzelésekhez. A Munkám illeszkedik a karrier elképzeléseimhez állítással egyetértők és nagyon egyetértők együttes aránya 47 % (az egyet is értő meg nem is válaszadók aránya 25%). 2. ábra: Az egyes munkával kapcsolatos állításokkal egyetértők és nagyon egyetértők aránya a végzett diákok körében(%) Tudásomnak és felkészültségemnek megfelelő munkát végzek. Munkám illeszkedik a karrier elképzelésemhez. Azért a munkáért, amit végzek, megfelelő jövedelmet kapok. Úgy érzem, hasznos munkát végzek a munkahelyemen.. Munkám fontos, azt elismerik a munkahelyemen. 46,4 42,9 64,3 71,4 82,1 36 Ötfokozatú skálán kellett értékelniük az egyes állításokat, ahol 1=egyáltalán nem értek egyet, 5=nagyon egyetértek jelentették. 14

15 Lakhatás a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt Kíváncsiak voltunk a végzett és jelenlegi diákok lakhatási viszonyaira a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt és a végzettek esetében annak elvégzése után. A felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt a jelenlegi diákok közül legtöbben (közel 30%) Borsod megyében éltek, Budapest szerepel a második helyen (13%). Harmadik helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szerepel, innen a diákok 11%-a származik. A fennmaradó jelenlegi diákok mintegy fele más-más megyéből származik. A végzett diákok esetében némiképp más sorrend rajzolódik ki: a végzettek legnagyobb arányban (20%) Baranya megyében laktak a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt, második helyen Borsod megye (a végzett diákok 13%-a), harmadik helyen Budapest és Tolna megye szerepelnek, ahol rendre a diákok 10-10%-a lakott. Összességében azt mondhatjuk, hogy majdnem a teljes országot lefedik a jelenlegi és végzett Romaversitas-diákok, hiszen összesen 12 megyéből, illetve a fővárosból származnak. A lakóhely jellegét tekintve a jelenlegi diákok harmada városban, közel negyede községben, közel ötöde pedig faluban élt a felsőoktatási tanulmányai megkezdése előtt. A végzettek esetében más sorrend figyelhető meg: legnagyobb arányban (37%) megyei jogú városban éltek az egyetemi/főiskolai tanulmányok megkezdése előtt, és a végzett diákok több mint negyede faluban, negyede pedig városban élt. Mind a végzettek, mind a jelenlegi diákok esetében 10-10% körül van azon diákok aránya, akik a fővárosban éltek a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt. A válaszok alapján egyetlen diák sem élt tanyán. A végzett diákok közel két-harmada (63%) jelenleg nem abban a megyében, illetve nem azon a településen él, ahol felsőoktatási tanulmányai megkezdése előtt. Ez az adat arra enged következtetni, hogy az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzése nagyfokú mobilizációs hatással bír, a végzett diákok munkavállalása jellemzően nem korábbi lakóhelyükön történik. Családi állapot Míg a jelenlegi diákok 84%-a hajadon vagy nőtlen és 12%-uk él élettársával együtt, addig a végzett diákok esetében alacsonyabb a hajadon, nőtlen státuszúak aránya (47%) és magasabb az élettárssal élők aránya (40%). Mind a végzett mind a jelenlegi diákok körében csupán néhányan kötöttek eddig házasságot. Egy háztartásban élők Míg a végzett diákok 30%-a él egyedül, és 26%-uk egy valakivel él közös háztartásban, addig a jelenlegi diákok közül csupán ketten élnek egyedül, és a 10%-uk lakik egy másik személlyel egy háztartásban. A jelenlegi diákok közel 75%-a 3-an, 4-en vagy 5-en él egy háztartásban, a végzett diákok esetében ez az arány csupán 44%. A jelenlegi diákok 14%-a 6-an vagy 7-en él közös háztartásban, mindazonáltal a végzettek körében nem fordul elő ilyen diák. Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi diákok átlagosan 4-en, a végzett diákok átlagosan 2-en élnek egy háztartásban. Azonban a végzett diákok a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt szintén átlagosan 4-en éltek egy háztartásban. 15

16 Szülők iskolai végzettsége, jövedelmi helyzet Mind a jelenlegi mind a végzett diákok körében az édesapa/nevelőapa iskolai végzettsége többségében 8 általános vagy szakmunkásképző (jelenlegi diákok: 35-37%, a végzett diákok: 52-24%). Az édesanya/nevelőanya iskolai végzettsége tekintetében valamelyest eltérő eredményeket tapasztaltunk. A jelenlegi diákok 42%-ának 8 általános, és 25%-ának szakmunkásképző az anya legmagasabb iskolai végzettsége. A végzettek körében szintén 40% körüli azon diákok aránya, akiknek 8 általános az anya iskolai végzettsége azonban 26%-uk esetében kevesebb, mint 8 általános az anya iskolai végzettsége. Mind a jelenlegi mind a végzett diákok körében csupán néhány olyan diák fordult elő, akinek a szülei felsőfokú végzettséggel bírnak. A diákok családjának jövedelmi helyzete tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a jelenlegi diákok az átlagosnál szegényebbek, a végzett diákok pedig az átlagos jövedelmi helyzetűek közé tartoznak a saját megítélésük szerint. 37 Feltételezhetjük ezek alapján, hogy az egyetemi tanulmányok elvégzése a jövedelmi helyzetre pozitív hatással bír A programmal szembeni előzetes elvárások, tanulmányi előmenetel A Romaversitas előtti tanulmányok, illetve a programmal szembeni előzetes elvárások kapcsán fontosnak ítéltük megkérdezni, hogy kik és milyen módon támogatták korábban a válaszadók tanulmányait, honnan értesültek a programról, milyen céllal és elvárásokkal jelentkeztek a Romaversitas-ba. Tanulmányok támogatása gyerekkorban A jelenlegi és a végzett diákok szinte mindegyikének (90 ill. 87%) támogatta valaki gyerekkorában a tanulmányait. A Ki támogatta tanulmányait gyerekkorában több választ megengedő kérdés tekintetében hasonló eredményeket tapasztaltunk a jelenlegi és végzett diákok körében. Mind a jelenlegi diákok mind a végzettek esetében legnagyobb arányban a szülők támogatták a diákok tanulmányi előmenetelét (80% körüli arányok figyelhetőek meg). Második leggyakrabban a diákok valamelyik pedagógust említették: a jelenlegi diákok 40%-a, a végzett diákok 47%-a szerint pedagógus (is) motiválta őket a továbbtanulásban. Harmadik helyen az egyéb rokon szerepel: a jelenlegi diákok 18%-a, a végzett diákok 30%-a egyéb rokon támogatását élvezte a továbbtanulásban. Nagyobb testvér, civil szervezet kevésbé nyújtott támogatást a diákok számára a továbbtanulásban. 37 Tízfokozatú skálán kellett értékelniük a család jövedelmi helyzetét, ahol 1 nagyon szegény, 10 pedig, hogy nagyon gazdag jelentették. A jelenlegi diákok körében az átlagos érték 3,38 a végzett diákok körében 4,63. 16

17 3. ábra: Ki támogatta tanulmányait gyerekkorában kérdésre adott válaszok aránya a jelenlegi és végzett diákok körében (%) A szülők Nagyobb testvér Egyéb rokonok Valamelyik pedagógus az iskolából Egy civil szervezet munkatársa Egyéb, éspedig , , ,7 Jelenlegi diákok Végzettek 76,7 88 A támogatás jellegét tekintve a diákokat legnagyobb arányban anyagilag támogatták és lelki támaszt nyújtottak számukra: mind a végzett mind a jelenlegi diákok több mint 80%-a szerint azok, akik támogatást nyújtottak Anyagilag mindent megtettek, amit tudtak, illetve lelki támaszt jelentettek számukra. A harmadik leggyakrabban említett támogatási mód az optimális otthoni, tanulásra alkalmas körülmények megteremtése, azonban e tekintetben markánsabb eltérés tapasztalható a jelenlegi és végzett diákok körében: míg a jelenlegi diákok közel 80%-a gondolja úgy, hogy optimális, tanulásra alkalmas körülmények megteremtésével támogatták a továbbtanulásukat, addig a végzett diákok csupán 53%-a vélekedik így. 4. ábra: Ha támogatták, miben, hogyan tették azt? kérdésre adott válaszok aránya a jelenlegi és végzett diákok körében (%) Anyagilag mindent megtettek, amit tudtak Lelki támasszal, buzdítással Az optimális otthoni, tanulásra alkalmas körülmények megteremtésével Együtt tanultak velem Szigorúan számon kérték, hogy készen legyenek a leckéim Egyéb, éspedig , ,3 50 Jelenlegi diákok ,7 78 Végzettek A válaszadóknak a fentebb jelölt állításokat sorba kellett állítaniuk aszerint, hogy azok mennyire fontosak számukra. Mind a jelenlegi mind a végzett diákok első helyre legnagyobb arányban a Lelki támasszal, buzdítással támogatási formát említették. Első helyre második illetve harmadik leggyakrabban Anyagilag mindent megtettek, amit tudtak, illetve Az optimális otthoni, tanulásra alkalmas körülmények megteremtésével válaszokat jelölték meg. Második legfontosabbnak az előbb említett három tételt, azaz az anyagi, lelki támaszt és optimális, tanulásra alkalmas környezet megteremtését tartják a legfontosabbnak a legnagyobb arányban. Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi diákok első és második legfontosabbnak a lelki támaszt, harmadik legfontosabbnak pedig az anyagi támaszt tartják. A végzett diákok 17

18 szintén a lelki támaszról gondolják, hogy az a legfontosabb a továbbtanulás támogatásában, azonban második legfontosabbnak a lelki támasz mellette egyenrangúan szerepel az anyagi támasz, és harmadik legfontosabbnak pedig az optimális tanulásra alkalmas környezet megteremtését gondolják (bár nem sokkal marad mögötte az anyagi támaszt nyújtása). A Romaversitas-hoz vezető út A diákok legnagyobb arányban (jelenlegi diákok 30%-a, végzett diákok 47%-a) barátokon, ismerősökön keresztül értesültek a Romaversitas programról. A második leggyakrabban említett Romaversitas-hoz vezető csatorna tekintetében a jelenlegi és végzett diákok körében eltérő eredmény figyelhető meg: a jelenlegi diákok körében második helyen az ETR, 38 a végzett diákok körében a rokonok szerepelnek: a jelenlegi diákok 14%-a az ETRen, a végzettek 17%-a rokonokon keresztül hallott a Romaversitasról. A többi kommunikációs csatorna (CKÖ, sajtó, más civil szervezetek stb.) kevésbé jelentetett összekötő kapcsot a diákok és a Romaversitas között. (Az egyéb válaszok között legtöbben a MACIKA-t említették, 39 néhányan a Roma Oktatási Alaptól, Romológiai Tanszéktől, volt Romaversitas diáktól, más civil szervezettől értesültek a Romaversitas programról). A szervezet programját eszerint kommunikációs csatornák széles skáláján hirdeti, és az adatok tanúsága szerint az összes csatorna révén ismerkedtek meg jelentkezők az Alapítvánnyal. 2. táblázat: Honnan értesült először a Romaversitas ösztöndíj programjáról? kérdésre adott válaszok előfordulása és aránya a jelenlegi és végezett diákok körében JELENLEGI DIÁKOK VÉGZETTEK N % N % A CKÖ-n keresztül 1 2,0 0 0,0 Az írott és az elektronikus sajtóban 2 4,0 2 6,7 Más civil szervezetek elutasított pályázói között kaptam értesítést 1 2,0 0 0,0 Az ETR-en keresztül 7 14,0 1 3,3 Baráton, ismerősön keresztül 15 30, ,7 Roma témájú internetes portálon láttam a felhívást 2 4,0 2 6,7 Az iskola tanulmányi osztályán keresztül 2 4,0 0 0,0 Rokonon keresztül 3 6,0 5 16,7 Egyéb, éspedig: 17 34,0 6 20,0 Összesen , ,0 A Romaversitasba való jelentkezés célja Míg a jelenlegi diákok valamivel több, mint felének (54%), addig a végzett diákok több mint háromnegyedének (77%) volt világos előzetesen, hogy pontosan mit kínál a Romaversitas. A diákok elsősorban amiatt kezdték el a Romaversitas programját, mert a szülők nem tudták anyagilag támogatni a tanulásukat. Ez esetben markáns eltérés tapasztalható a jelenlegi és végzett diákok között: míg ez előbbiek 84%-ának, addig ez utóbbiak 70%-ának elvárásai között szerepelt a tanulmányok anyagi támogatása, tekintve, hogy a szülők nem tudnak anyagi hátteret biztosítani a tanulásban. Másodsorban a jelenlegi és végzett diákok közel 38 Egységes Tanulmányi Rendszer, a felsőoktatásban tanulók online adminisztratív rendszere. 39 A Magyarországi Cigányokért KözAlapítvány többek között a roma diákok tanulmányai támogató szervezet. 18

19 két-harmada amiatt jelentkezett a Romaversitas-ba, hogy egy közösséghez tartozzon, illetve harmadsorban a diákok mintegy 60%-ának az elvárásai között az szerepelt, hogy a program által ismereteit szélesíteni tudja. Csupán néhány olyan diák fordult elő, akinek nem volt semmi különös elvárása a programtól. 5.ábra: Miért vágott bele? Mit várt az elején, az induláskor ettől a programtól? kérdésre adott válaszok aránya a jelenlegi és végzett diákok körében (%) Nem volt semmi különösebb elvárásom Egy jó közösséget kerestem Szerettem volna az iskolán kívül az ismereteimet szélesíteni A szülők nem tudtak anyagilag támogatni a tanulásomban Egy értelmes elfoglaltságot szerettem volna találni Egyéb, éspedig:.. 4 6, , , Jelenlegi diákok Végzettek 3.3. A program értékelése A program értékelése során fontosnak tartottuk megkérdezni, hogy a válaszadók milyennek tartották a felvételit, mekkora elfoglaltságot jelent számukra a Romaversitas és hogyan értékelik az egyes programelemeket. A felvételi rendszert a kérdésre válaszoló 39 jelenleg diák közel 60 %-a szerint inkább könnyű vagy könnyű volt (a diákok egyharmada inkább nehéznek, 8%-a nehéznek tartotta). 40 Nehézséget főként a matematikai feladatok, néhány esetben a szövegértési, közéleti kérdések jelentettek. Az arra a kérdésre adott válaszok között, hogy az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások beleférnek-e idejükbe a tanulmányok mellett, markáns eltérést nem tapasztaltunk a jelenlegi és végzett diákok között. A diákok rendre a legnagyobb arányban (40% körül) azt válaszolták, hogy Belefér, és még elegendő időm maradt minden másra is. Szintén sokan, a diákok közel harmada vélekedett úgy, hogy Bizonyos időszakokban belefér, de bizonyos időszakokban nehezen tudom összeegyeztetni az Alapítvány programjait a felsőoktatási tanulmányokkal. A diákok közel ötöde úgy gondolja, hogy beleférnek idejébe a Romaversitas programjai az egyetemi/főiskola mellett, azonban másra már nem marad idejük. Csupán néhány diák gondolja úgy, hogy az életébe nem, vagy alig férnek bele az Alapítvány programjai. 40 Négy fokozatú skálán kellett értékelniük, hogy mennyire volt nehéz a felvételi, ahol 1=nehéz, 2=inkább nehéz, 3=inkább könnyű, 4=könnyű jelentették. 19

20 6. ábra: A felsőoktatási tanulmányai mellett belefértek-e az idejébe az Alapítvány által nyújtott programok? kérdésre adott válaszok megoszlása a jelenlegi és végzett diákok körében (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jelenlegi diákok 2,1 6,3 31,3 16,7 43,8 Végzettek 3, ,7 Nem fér bele egyáltalán, sokat hiányzom a Romaversitas programokról Alig fér bele, nehezen tudom összeegyeztetni a kettőt Bizonyos időszakokban belefér, de bizonyos időszakokban nehezen tudom összeegyeztetni Belefér, de már semmi másra nem marad időm Belefér, és még elegendő időm maradt minden másra is A jelenlegi diákok mindegyike kap ösztöndíjat, és részt vesz a szabadegyetemen. A diákok több mint 80%-a a nyelvoktatás lehetőségével is él, illetve a diákok két-harmada a tankönyvtámogatást is igénybe veszi. A többi szolgáltatási formát a diákok kevesebb, mint fele használja ki: legkevésbé igénybe vett szolgáltatási forma a tutor, illetve a felkészítő tanár. 7. ábra: A Romaversitas különböző szolgáltatási formáiban résztvevő jelenlegi diákok aránya (%) Ösztöndíj Nyelvoktatás Tankönyvtámogatás Egyéni fejlesztés: felkészítő tanár Egyéni fejlesztés: tutor Egyéni fejlesztés: mentor Csoportos oktatás: szabadegyetem Egyéb, éspedig A diákokat arra kértük, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljék azon szolgálgatási formákat, amelyeket igénybe vesznek. Az összes szolgáltatási forma esetében 4,4 feletti átlagértékek figyelhetőek meg, legjobban a nyelvoktatással, a tutori rendszerrel, legkevésbé pedig a mentori rendszerrel elégedettek a válaszadók. 20

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN Ercsei Kálmán Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: ez előre be van írva 2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Határozza meg EGT státuszát!

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Újabb esély a roma egyetemistáknak December 06.

Újabb esély a roma egyetemistáknak December 06. Újabb esély a roma egyetemistáknak 2009. December 06. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Romaversitas Alapítvány a tehetséges és szorgalmas roma fiatalok támogatója. A 2009/10-es tanévben

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában

A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában TEMPUS Közalapítvány Budapest, 2013. november 18. A tanárképzés szerepe a nyelvtanítás eredményességének javításában Einhorn Ágnes Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet einhorn.agnes@gmail.com Eredményesség

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben