ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY"

Átírás

1

2

3 ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ORSZÁGOS KONFERENCIA MÁJUS SZAKMAI KIADVÁNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 3532 MISKOLC, KÁROLY U.12. 1

4 Szerkesztette: Képzési és Módszertani Csoport A borítón látható: Tóth Ramóna Elıadók B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ Fotókat készítette: Fónagy Ágnes, Kolarovszkiné Tóth Anikó, Kriván Alexandra, Rubint Istvánné, Sinka Andrásné, Tóthné Totka Edit, Zsoldos Árpád Kiadja a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ 3532 Miskolc, Károly u.12. Felelıs kiadó: Lukácsné Juhász Mária igazgató A kiadvány a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat támogatásával készült el. Készült a Z-Press Kiadó Kft. nyomdájában www. konyvmuhely.hu Tel.: ISBN:

5 Tartalomjegyzék Galba Marianna Lukácsné Juhász Mária köszöntése kitüntetése alkalmából 5 Dr. Katonáné Dr. Perh Erika Törvénymódosítások az örökbefogadást érintı jogszabályokban 7 Dr. Ágoston Zsuzsanna Gyermek - és Ifjúságvédelmi Fıosztály Központi Hatóságának tevékenysége és tapasztalatai a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatosan 13 Dr. Maria Virgillito Örökbefogadással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájának eredményei 18 Parev Edit - Jászberényi Ágnes Az örökbefogadás folyamata és gyakorlata Szlovákiában 22 Kovács István Az örökbefogadás folyamata és gyakorlata Romániában 27 Árkiné Bajzáth Carmen Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 34 Király Lilla - Berecz Adrienn Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 38 Suga Krisztina Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 43 Dr. Radoszáv Miklós Az örökbefogadás tapasztalatai és irányelvei 45 Soós Edit Civil szervezetek munkája az örökbefogadás folyamatában 48 Tóthné Haris Katalin Az örökbefogadás szülıi alkalmasságának dilemmái 51 3

6 Fábián Graźyna Az örökbefogadás 10 éves tapasztalatai a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központban 53 Oláh Attiláné Egy igaz történet Monáról 57 Tóthné Totka Edit Örökbefogadásunk igaz története 66 4

7 Galba Marianna Lukácsné Juhász Mária köszöntése kitüntetése alkalmából Amikor az ember képzeletében egy szeretett lény vonásait igyekszik felidézni, a múlt annyi értéke merül fel, hogy ezeken az emlékeken, mint a könnyeken át csak homályosan látja ıket. (Lev Tolsztoj) Közös munkában együtt töltött 23 év minden nehézségeivel, örömeivel köszöntelek most, abból az alkalomból, hogy 40 éve dolgozol, és ami különlegessé teszi ezt a 40 évet az az, hogy mindezt egy helyen egy nemes cél által vezérelve, a gyermekvédelmi szakellátás területén töltötted el. S ha visszatekintünk az elmúlt idıre bátran állíthatom, hogy munkádat sikeresen teszed mindenki megelégedésére. Szeretném röviden ismertetni életutadat, mert kevés embernek adatott meg, hogy a 40 év tartalmát, s ehhez a mai ünnephez vezetı út nehézségeit, sikereit megélje. Akinek vezetni kell több embert, annak bölcsességre és olyan tudásra van szüksége, amelyet saját élettapasztalatából megszerezni nem igen tud, hanem tanulnia is kell hozzá, ezt tetted te is ban Budapesten a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolán oligofrén pedagógiai logopédia szakos gyógypedagógiai tanár végzettséget szereztél. Tudásod továbbfejlesztése érdekében 1999-ben a Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola által szervezett gyámok képzése tanfolyamon 2001-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar szervezésében gyakorlatvezetıi képzés -en vettél részt. A szociális szakvizsgát 2004-ben szerezted meg. Fokozott figyelmet fordítottál a naprakész tudás megszerzésére, és a lelki egészség megırzésére. Részt vettél vezetési ismereteket nyújtó oktatásokon, vezetési készségfejlesztési tréningeken, agykontrollon, stressz kezelı és elmefejlesztı tréningeken, hálózati mentorképzésen. Nevelıszülıi felügyelıként kezdted pályádat március 16-án, 18 évesen. 170 gyermek és 110 család segítése volt a feladatod, mely munkához nagy intenzitással láttál hozzá, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermek- és Ifjúságvédı Intézetben Miskolcon. Fáradhatatlanul szervezted a megye nevelıszülıi hálózatát. Kitartó és hozzáértı munkádnak köszönhetıen egyre több hivatásos nevelıszülı kezdte meg tevékenységét. 5

8 A szakellátáson belül fokozatosan nıtt a nevelıszülıi ellátás súlya a nevelıcsaládban nevelkedık száma. Elismerést szereztél munkatársaid körében neved megyeszerte ismert vált. Mindezekért 1981-ben, miniszteri dicséretben részesültél, majd 1986-ban kiváló munkádért kaptál elismerést tól igazgatóhelyettesként a nevelıszülıi hálózatot, január 1.-tıl igazgatóként a mai napig is a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot vezeted. A gyermekvédelmi szakellátás évi átszervezését követıen június 1.-tıl a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatója voltál február.1.-tıl a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ intézmény vezetıjeként a megye gyermekvédelmi szakellátását irányítod. Kiemelkedı érdemeid vannak a megyei nevelıszülıi hálózat megszervezésében, kiterjesztésében, a nevelıszülıi ellátás presztízsének megteremtésében. Részt vettél az Országos Módszertani Irányelvek kidolgozásában a megyei középfokú szakirányú képzési rendszer megteremtésében. Aktívan közremőködtél a gyermekvédelmi szakellátó rendszer szerkezet átalakításának elıkészítésében és sikeres befejezésében ban kiadásra került a Visszatekintés címő könyved mely történeti dokumentumok alapján Magyarország és Borsod Abaúj Zemplén Megye Gyermek- és Ifjúságvédelmérıl tárja elénk. Befejezésül kívánom a kollégák nevében, hogy legyen még sok örömöd, szeretteid, munkatársaid körében. Ha keresünk valamit és megtaláljuk, öröm tölti el szívünket és minél tovább tart, minél nehezebb a keresés, annál nagyobb az öröm. 6

9 Dr. Katonáné Dr. Perh Erika Törvénymódosítások az örökbefogadást érintı jogszabályokban Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt? (Dorothy L. Nolte) Jogszabályok évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20.-án kelt Egyezmény kihirdetésérıl évi LXXX. törvény Hágai Örökbefogadási Egyezmény évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 149/1997 (IX. 10) Kormány rendelet gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról 127/2002.(V. 21) Kormány rendelet az örökbefogadást elısegítı magánszervezetek tevékenységérıl és mőködésük engedélyezésérıl 29/2003.(V. 20.) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium rendelete örökbefogadás elıtti tanácsadásról és felkészítı tanfolyamról Gyermekvédelmi törvény biztosítja gyermek mindenekfelett álló érdekét, a gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény18. cikk) a gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 19. cikk) a fogyatékos gyermek fokozott védelmét, a gyermeket megilletı helyettesítı védelmet, a gyermek elhelyezésének idıszakos felülvizsgálatát (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 20. cikk) Örökbefogadás Engedélyezett örökbefogadások száma: 734 fı 1 évnél fiatalabb örökbeadott gyermekek száma: 274 fı 1-3 éves örökbeadott gyermek száma: 162 fı 6-10 éves örökbeadott gyermekek száma: 115 fı Ebbıl külföldi állampolgár az örökbefogadó: 139 fı 7

10 Örökbefogadás célja Az örökbefogadó, valamint annak rokonai, és az örökbefogadott gyermek között családi kapcsolatot létesítsen és elsısorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelıen nevelni nem képesek. Nyílt és titkos örökbefogadás Nyílt örökbefogadás: ha a szülı ahhoz járul hozzá, hogy általa ismert személy fogadja örökbe gyermekét. A rokonok és a szülı házastársa által történı örökbefogadás kivételével csak a TEGYESZ vagy mőködési engedéllyel rendelkezı örökbefogadást elısegítı szervezet közremőködésével jöhet létre. Az örökbefogadást követıen a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását, az örökbefogadást elısegítı szervezet a külön jogszabályban foglaltak szerint figyelemmel kíséri és segíti. Az örökbefogadást elısegítı közhasznú szervezetek, gyermekotthonok stb. számára lehetıvé vált, hogy várandós anyák átmeneti otthonát tartsanak fenn. A várandós anyák átmeneti otthonában legalább három, legfeljebb nyolc várandós anya ellátása biztosítható. Titkos örökbefogadás: a szülı hozzájárulása gyermeke ismeretlen személy által történı örökbefogadása. Akkor is titkos az örökbefogadás, ha az örökbefogadott gyermek vér szerinti szülei meghaltak, vagy szülıi felügyeleti jogukat a bíróság megszüntette, illetıleg ha a gyámhivatal örökbefogadhatónak nyilvánította a családjából kiemelt, átmeneti nevelésben lévı gyermeket. A titkos örökbefogadás szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a szülı annak érdekében, hogy gyermekét más nevelje fel - személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el a gyermekét. A gyermek érdeke A gyámhivatal az örökbefogadás céljának megfelelıen a gyermek érdekében elsısorban a házasságban élı örökbefogadók által történı örökbefogadást engedélyezi. Az egyedülálló személy általi örökbefogadást sem tiltja a törvény. Ki lehet örökbefogadó szülı Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvıképes, nagykorú személy lehet, aki örökbefogadás elıtti tanácsadáson és felkészítı tanfolyamon eredménnyel részt vett, és személyisége, valamint körülményei alapján a gyámhivatal örökbefogadás elıtti eljárása során hozott határozata értelmében alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idısebb. A rokoni, illetve a házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtıl, illetve a felkészítı tanfolyam elvégzésétıl el kell tekinteni. 8

11 Alkalmasság 2007 év óta a magyar gyámhivatalnak konkrétan döntenie kell abban is, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen életkorú gyermek örökbefogadására alkalmas, illetve arról, hogy alkalmas-e testvérek, vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására, így a döntés már sokkal konkrétabbá vált. Kötelezı gondozás Az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtását követı 15 napon belül a gyámhivatal dönt a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó gondozásba történı kihelyezésérıl. A kötelezı gondozási idı minimum 30 napra, a gyermeket kihelyezi az örökbe fogadni szándékozó családhoz, ahol a területi szakszolgálat figyelemmel kisérés a gyermek és a család kapcsolatának alakulását. Engedélyezési eljárás A kérelem elıterjesztésétıl számított hatvan napon belül a területileg illetékes gyámhivatalnak döntenie kell az engedélyezésrıl. Az engedély megadásához a felek egyetértı kérelmét tartalmazó nyilatkozatára, továbbá a gyermek szüleinek, valamint a házasságban élı örökbefogadó házastársának hozzájárulására van szükséges. Örökbefogadás felbontása évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény alapján az örökbefogadás megszőnését kölcsönös kérelmen alapuló, illetve kölcsönös kérelem hiányában történı felbontásként szabályozza. Az örökbefogadást a gyámhivatal, vagy a bíróság bontja fel. Figyelembe kell venni, hogy az örökbefogadás megszőnése után hogyan lehet a kiskorú gyermek további sorsáról, nevelésérıl gondoskodni. Az örökbefogadás felbontását csak akkor lehet engedélyezni, ha az a közérdeket nem sérti, ha pedig az örökbefogadott még kiskorú, ezenfelül csak akkor, ha a felbontás a kiskorú érdekében áll. Az eljárás során a gyámhivatal az örökbefogadott vér szerinti szüleit is meghallgatja, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya. Nemzetközi örökbefogadás A gyermek külföldre történı örökbefogadása a rokonok, illetve a szülı házastársa által történı örökbefogadás kivételével csak örökbefogadhatóvá nyilvánított intézeti nevelt, valamint állami nevelt gyermek esetében engedélyezhetı, feltéve, hogy a gyermek örökbefogadására belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, illetve örökbefogadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre. Nemzetközi az örökbefogadás, ha egy gyermeket abból az országból ahol szokásos tartózkodási helye van (származási állam) egy másik országba (fogadó állam) visznek örökbefogadását követıen, vagy örökbefogadás céljából. 9

12 Kérelmek benyújtása A kérelmeket a Központi Hatósághoz nyújthatja be a fogadó államnak a Központi Hatósága, vagy a Központi Hatóság által meghatalmazott szervezet A magyar Központi Hatóság tájékoztatja a fogadó állam meghatalmazott szervezetét arról, hogy az örökbefogadni szándékozókat nyilvántartásba vette, esetleg arról is, ha az iratok hiányosak. Kérelmezık nyilvántartása A kérelemnek tartalmaznia kell: a család milyen életkorú, milyen nemő, hány gyermeket szeretne örökbefogadni a gyermek/gyermekek egészségi állapotára vonatkozó elképzeléseiket (korrigálható, szinten tartható, nem korrigálható betegségek elfogadására vonatkozó megjegyzések) Kiválasztás A Központi Hatóság nyilvántartásába kerül az örökbefogadható gyermek. A gyermekgondozási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival együtt választják ki azt a családot, akinek javaslatot tesz a Központi Hatóság arra, hogy a gyermeket megismerje és örökbefogadja. Jelentés tartalma: a gyermek vezetéknevének kezdıbetőjét, keresztnevét, születési idejét, azt, hogy miért és mikor került be a gyermekvédelem rendszerébe hol nevelkedik és mióta él ott (nevelıszülınél, gyermekotthonban.) mikor vált örökbefogadhatóvá és miért, (a gyámhivatal döntésének megnevezésével) A gyermekrıl készült pszichológiai és pedagógiai véleményeket is továbbítja a Központi Hatóság, és ha a gyermeknek valamilyen betegsége van, akkor az arra vonatkozó orvosi szakvéleményeket is megküldi. A gyermekrıl készült fénykép kíséri a jelentést. Eljárás megindulása A Központi Hatóság azt kéri, hogy a család 30 napon belül jelezze, hogy meg kíván-e ismerkedni a gyermekkel. Ha a család a gyermeket meg akarja ismerni és örökbe kívánja fogadni, akkor az irataikat a Központi Hatóság megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A meghatalmazott szervezet magyarországi képviselıje felveszi a kapcsolatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival, egyeztetik azt, hogy mikor tudják fogadni a családot, megbeszélik, hogy hol van a gyermek gondozási helye, ahol majd az ismerkedés zajlik. Az örökbefogadó család megérkezése után a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai részt vesznek a gyermeknek a családdal való találkozásain, döntenek arról, hogy milyen gyakran, milyen idıtartamban látogathatják a gyermeket, mikor vihetik már magukkal rövidebb, majd hosszabb idıre, végül arról, hogy mikor helyezhetı ki hozzájuk a gondozási idıre. 10

13 Gyámhivatali eljárás A gyermekvédelmi szakszolgálat szakembereinek javaslatára a gyermeket az örökbefogadók - minimum 30 nap - gondozásába helyezi a gyámhivatal. A gondozási idı alatt a szakszolgálat szakemberei és az örökbefogadókat képviselı szervezet munkatársai, segíti a családot. A szakszolgálat munkatársai jelentik a gyámhivatalnak a gondozási idı alatti tapasztalatokat, a kialakuló szülı-gyermek kapcsolatról való véleményt. A gyámhivatal engedélyezi az örökbefogadást és a gyermek végleges külföldre távozását. Engedélyezést követı feladatok Az örökbefogadás engedélyezését követıen a gyermeket újraanyakönyvezik, beszerzik az útlevelét. A Központi Hatóság igazolást ad ki arról, hogy az örökbefogadási eljárás a Hágai Egyezmény szerint zajlott. Jelentések Az örökbefogadás lezárulása után a Központi Hatóság két jelentést kér: az elsıt két hónappal az örökbefogadást követıen a másodikat pedig egy évvel az örökbefogadást követıen Származás megismerése Az örökbefogadott tájékoztatást kérhet a gyámhivataltól vérszerinti szülıjének adatairól. Errıl az örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell. A tájékoztatás megadásához a vérszerinti szülı meghallgatása, továbbá, ha az örökbefogadott még kiskorú, az örökbefogadó vagy más törvényes képviselı meghallgatása is szükséges. Szakmai együttmőködések A gyermek segítséget megkapjon a családjában történı nevelkedéséhez, Szükség esetén idıben emeljék ki a családjából, a veszélyeztetett környezetébıl Gyermek indokolt kiemelése a családból, gondozási hely meghatározása, Az egyéni gondozási terv elkészítése, elfogadása, Családgondozás, családi kapcsolattartás segítése és szabályozása, A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetésérıl, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülıi felügyeleti jog, Egyéni szükségleteinek megfelelı gondozási helyre kerüljön, Ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól, a vérszerinti kapcsolattartás biztosítása Megfelelı ideig legyen a megfelelı gondozási helyen, A gyermek visszafogadásának és visszatérésének elıkészítése, Indokolt örökbefogadása elıkészítése, A befogadó családba történı beilleszkedés segítése, 11

14 Örökbefogadás feltételei Örökbefogadó az a személy lehet: aki, huszonötödik életévét betöltötte, cselekvıképes aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idısebb, akinek személyisége, valamint életkörülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, aki részt vett az örökbefogadásra felkészítı tanfolyamon és tanácsadáson. A szülıi hozzájáruló nyilatkozat visszavonására a szülınek 6 hét áll rendelkezésére. Nincs szükség annak a szülınek hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más nevelje fel személyazonosságának feltárása nélkül az egészségügyi intézményben hagyja, vagy az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekért nem jelentkezik. Örökbefogadás joghatásai A meghalt házastárs rokonainak kapcsolattartási jogát nem érinti az örökbefogadás. Vérszerinti szülıt (rokont) kivételesen a bíróság felhatalmazhatja nyílt örökbefogadás esetén a kapcsolattartásra. A gyermek utónevének változása kivételes eset lett. Örökbefogadás Lehetıvé válna a 10. életévét még be nem töltött gyermek örökbefogadását követıen legfeljebb fél évig, hogy az örökbefogadó szülık valamelyike gyermekgondozási segélyt vegyen igénybe. A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a kötelezı gondozásba helyezéstıl számított hat hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte elıtt kikerül a gondozásból, a kötelezı gondozás idıtartama alatt. Vérségi származás megismerése Az örökbefogadott felvilágosítást kérhet a gyámhatóságtól arról, hogy ıt örökbefogadták-e és ha a tizennegyedik életévét már betöltötte kérheti vérszerinti szülıjének természetes személyazonosító adatait is. Ha a vérszerinti szülı a meghallgatás során úgy nyilatkozik, hogy természetes személyazonosító adatai közléséhez nem járul hozzá, gyermekével nem kíván kapcsolatba lépni, a bíróság a gyermek érdekének figyelembevételével dönt a vérszerinti szülı természetes személyazonosító adatainak az örökbefogadott gyermekkel való közlésérıl, vagy megtagadásáról (pszichológiai szakvélemény, egészségi állapot.) 12

15 Dr. Ágoston Zsuzsanna Gyermek - és Ifjúságvédelmi Fıosztály Központi Hatóságának tevékenysége és tapasztalatai a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatosan A gyermek szíve még ıszinte, befogadó, de ha egyszer megkeseredik, azt már nagyon nehéz, ha nem lehetetlen meglágyítani. (Haruki Murakami) Belföldi-külföldi örökbefogadások megkülönböztetése: A évi (V.29.) Hágai Örökbefogadási Egyezmény, melyet a Magyar Köztársaság 2005 évi (08.01.) LXXX. számú törvénnyel léptetett hatályba, ennek értelmében és rendelkezéseinek megfelelıen történik a gyermekek örökbeadása illetve örökbefogadása. A szokásos tartózkodási hely alapján megkülönböztetünk külföldön élı örökbefogadókat és belföldi, Magyarországon élı örökbefogadókat. Nemzetközi örökbefogadás Nemzetközi az örökbefogadás, ha egy gyermeket abból az országból ahol szokásos tartózkodási helye van (továbbiakban: származási állam) egy másik országba (továbbiakban: fogadó állam) visznek örökbefogadását követıen, vagy örökbefogadás céljából. A külföldi fogalma Az életvitelszerően külföldön élı magyar állampolgárokat, akik az örökbefogadást követıen a gyermeket külföldi lakhelyükre viszik, külföldinek kell tekinteni. A Magyarországon élı külföldi állampolgárokat belföldi örökbefogadónak kell tekinteni. Házastársi, rokoni örökbefogadás A gyámhivatalok a Központi Hatóság bevonása nélkül járnak el, ezekre az örökbefogadásokra nem vonatkoznak a Hágai Egyezmény szabályai. A külföldi örökbefogadónak igazolnia kell azt, hogy országa jogszabályai szerint az örökbefogadás engedélyezhetı, ezt követıen az örökbefogadást a magyar állampolgárok örökbefogadásához hasonlóan kell lefolytatni. A Hágai Egyezmény alkalmazása Gyermek és Ifjúságvédelmi Fıosztály keretén belül mőködik a Központi Hatóság. A kérelmeket a Központi Hatósághoz nyújthatja be a fogadó államnak a Központi Hatósága, vagy a Központi Hatóság által meghatalmazott szervezet 13

16 A magyar Központi Hatóság tájékoztatja a fogadó állam meghatalmazott szervezetét arról, hogy az örökbefogadni szándékozókat nyilvántartásba vette, esetleg arról is, ha az iratok hiányosak. A kérelmezık nyilvántartása A kérelemnek tartalmaznia kell: a család milyen életkorú, milyen nemő, hány gyermeket szeretne örökbefogadni a gyermek/gyermekek egészségi állapotára vonatkozó elképzeléseiket (korrigálható, szinten tartható, nem korrigálható betegségek elfogadására vonatkozó megjegyzések) A gyermekek nyilvántartási adatai: egészséges, korrigálható,- szinten tartható,- nem korrigálható betegségben szenved fiú, lány van testvére/nincs testvére magatartási problémái vannak/nincsenek magatartási problémái fejlıdése életkorának megfelelı/kis lemaradása van/jelentıs lemaradása van lemaradása behozható/lemaradása organikus eredető Leendı örökbefogadó kiválasztása A Központi Hatóság nyilvántartásába kerül az örökbefogadható gyermek A gyermek gondozási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival együtt választjuk ki azt a családot, akinek javaslatot tesz a Központi Hatóság arra, hogy a gyermeket megismerje és örökbefogadja. A Központi Hatóság által továbbított jelentés tartalmazza: a gyermek vezetéknevének kezdıbetőjét, keresztnevét, születési idejét, azt, hogy miért és mikor került be a gyermekvédelem rendszerébe, hol nevelkedik és mióta él ott (nevelıszülınél, gyermekotthonban), mikor vált örökbefogadhatóvá és miért, (a gyámhivatal döntésének megnevezésével) A gyermekrıl készült pszichológiai és pedagógiai véleményeket is továbbítja a Központ Hatóság és ha a gyermeknek valamilyen betegsége van, akkor az arra vonatkozó orvosi szakvéleményeket is megküldi. A gyermekrıl készült fénykép kíséri a jelentést. Az örökbefogadási eljárás elindítása A Központi Hatóság azt kéri, hogy a család 30 napon belül jelezze, hogy meg kíván-e ismerkedni a gyermekkel. Ha a család jelzi, hogy a gyermeket meg akarja ismerni és örökbe kívánja fogadni, akkor az irataikat a Központi Hatóság megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A meghatalmazott szervezet magyarországi képviselıje felveszi a kapcsolatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival, egyeztetik azt, hogy mikor tudják fogadni a családot, megbeszélik, hogy hol van a gyermek gondozási helye, ahol majd az ismerkedés zajlik. 14

17 Az örökbefogadási eljárás Az örökbefogadó család megérkezése után a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai részt vesznek a gyermeknek a családdal való találkozásain, döntenek arról, hogy milyen gyakran, milyen idıtartamban látogathatják a gyermeket, mikor vihetik már magukkal rövidebb, majd hosszabb idıre, végül arról, hogy mikor helyezhetı ki hozzájuk a gondozási idıre. A gyámhivatal eljárása A gyermekvédelmi szakszolgálat szakembereinek javaslatára a gyermeket az örökbefogadók gondozásába helyezi a gyámhivatal. A gondozási idı minimum 30 nap. A gondozási idı alatt a szakszolgálat szakemberei és az örökbefogadókat képviselı szervezet munkatársai segíti a családot. A szakszolgálat munkatársai jelentik a gyámhivatalnak a gondozási idı alatti tapasztalatokat, a kialakuló szülı-gyermek kapcsolatról való véleményt. A gyámhivatal engedélyezi az örökbefogadást és a gyermek végleges külföldre távozását. Az örökbefogadás engedélyezése utáni eljárás Az örökbefogadás engedélyezését követıen a gyermeket újraanyakönyvezik, Megkérik a gyermek útlevelét A Központi Hatóság igazolást ad ki arról, hogy az örökbefogadási eljárás a Hágai Egyezmény szerint zajlott Örökbefogadás utáni jelentések Az örökbefogadás lezárulása után a Központi Hatóság két jelentést kér: Az elsıt két hónappal az örökbefogadást követıen beilleszkedési jelentés a gyermek külföldön történı beilleszkedésérıl, melyet a külföldi közvetítı szervezet szakemberei küldenek meg a Központi Hatóság részére. A másodikat jelentést egy évvel az örökbefogadást követıen küldi meg a külföldi közvetítı szervezet a gyermek fejlıdésérıl és beilleszkedésének sikerességérıl. Mindekét jelentést a Központi Hatóság továbbítja az örökbefogadásban közremőködı szakszolgálat részére. 15

18 2008. évi nemzetközi örökbefogadás: Ország / Szervezet Örökbe fogadott gyermekek száma Olaszország 86 Spanyolország 5 Norvégia 8 USA 7 Franciaország 3 Svájc 2 Ausztria 1 Hollandia 8 Németország 1 Mindösszesen évben örökbe fogadott gyermekek megoszlása: Korcsoport Nem Fiú Lány 0-3 év év év év év Mindösszesen Összesen évben külföldre örökbeadott testvérek Ország Kettes testvérpár Hármas testvérpár Négyes testvérpár Olaszország Svájc 1 Norvégia 1 USA 1 Hollandia évi nemzetközi örökbefogadás: Ország/Szervezet Olaszország ASA Nino Santamarina I Fiori Semplici ERNESTO Összesen Spanyolország Norvégia USA Franciaország Hollandia Németország Mindösszesen Örökbe fogadott gyermekek száma 49 fı 6 fı 9 fı 20 fı 84 fı 17 fı 11 fı 5 fı 2 fı 2 fı 1 fı 122 fı 16

19 2009. évben örökbe fogadott gyermekek nemenkénti, korcsportonkénti megoszlása Korcsoport Nem Fiú Lány Összesen 0-3 év év év év Mindösszesen évben külföldre örökbeadott testvérek Ország Kettes testvérpár Hármas testvérpár Négyes testvérpár Olaszország Spanyolország 3 2 Norvégia 1 USA 1 Összesen évben Magyarországról külföldre történı örökbeadás megyei megoszlása: Megye Örökbefogadott gyermekek száma Borsod-Abaúj-Zemplén 21 fı Somogy 18 fı Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 fı Hajdú-Bihar 10 fı Heves 9 fı Bács-Kiskun 8 fı Jász-Nagykun-Szolnok 7 fı Zala 7 fı Veszprém 6 fı Fejér 4 fı Csongrád 4 fı Baranya 3 fı Fıváros 3 fı Vas 3 fı Nógrád 3 fı Tolna 2 fı Komárom-Esztergom 1 fı Pest 1 fı Békés 1 fı Gyır-Moson-Sopron 0 fı Összesen 122 fı A külföldre történı örökbeadás akkor kezdeményezhetı, ha a gyermek Magyarországon történı örökbeadásáért már mindent megtettünk óta a nemzetközi szakmai konferenciákon történı megegyezés alapján koordinálják az örökbefogadásokat és határozzák meg az örökbefogadás lehetıségeit. 17

20 Dr. Maria Virgillito Associazione Solidarietá e Adozioni ONLUS olaszországi nemzetközi örökbefogadások lebonyolítására felhatalmazott szervezet elnöke Örökbefogadással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájának eredményei Én vagyok a pont egy összetett mondat végén, amely mondat hosszú-hosszú évekkel ezelıtt, egy másik nyelven kezdıdött, és amelyet az elejétıl kell olvasni, hogy érteni lehessen a végét. (Jeffrey Eugenides) Associazione Solidarietá e Adozioni ONLUS (rövidítve: A.S.A. ONLUS) elnöke bemutatta a szervezetet ben alapított egyesület 2004 óta rendelkezik engedéllyel Magyarországon a Hágai Egyezmény szerint külföldi örökbefogadások lebonyolítására. Az ASA ONLUS Egyesület székhelye: Cataniában, Szicíliában található, de van még irodája Palermóban, Milánóban, Tarantóban (Puglia megye), Forlíban (Emilia-Romagna megye) és Rómában is. Az Egyesület nemcsak Magyarországon, hanem Ukrajnában, a Cseh Köztársaságban, Macedóniában és Máltán is bonyolít nemzetközi örökbefogadásokat. Olaszországban a szociális szolgálat szakvéleménye alapján a kiskorúak bírósága állapítja meg az örökbe fogadni szándékozó házaspárok nemzetközi örökbefogadásra való alkalmasságát. Ezen végzés kézhezvételét követı egy éven belül a házaspárnak jogszabály szerint megbízást kell adnia egy külföldi örökbefogadást lebonyolító egyesületnek. Ilyen egyesület az A.S.A. ONLUS is. Általában a házaspárok több egyesületet is megkeresnek (mintegy 140 egyesület van Olaszországban), míg végül döntenek, melyiknek adnak megbízást. Ezeken az informatív megbeszéléseken pszichológus tájékoztatja a házaspárt, hogy mely országokra van engedélye az egyesületnek, az egyes országokban milyen szabályok vonatkoznak a nemzetközi örökbefogadásra és milyen életkorú gyermekeket lehet ott örökbe fogadni. Azok a házaspárok, akik végül Magyarország mellett döntenek, tudják, hogy az örökbe fogadható gyermekek életkora 8 év felett van. Több olyan házaspár, örökbefogadó családunk volt, akik 2, 3 vagy 4 testvér örökbefogadását is vállalták. Ennek oka az, hogy Szicíliában a nık általában nem dolgoznak, otthon vannak és van idejük a gyermeknevelésre. Emellett Szicíliában a családok szoros kapcsolatban állnak a rokonokkal, általában ugyanazon a településen is laknak és a rokonok nagy örömmel fogadják ıket és mindenben támogatják a családot, ez nyilvánvalóan elısegíti a kiskorúak beilleszkedését. Sok esetben az is elıfordult, hogy a rokonok már a család Magyarországon tartózkodása alatti idıszakban is meglátogatták a családot, mert annyira kíváncsiak voltak a gyermekre. 18

21 Elmondta, hogy a magyar gyermekek mind jól vannak Olaszországban, rendben beilleszkedtek a családi, iskolai és társadalmi környezetbe, még a 10 év feletti gyermekek is. Olaszországban gyakori jelenség a külföldi örökbefogadás és az iskolák is nagyon jól fel vannak készülve külföldi kiskorúak oktatására, általában fejlesztı pedagógus segít a gyermekeknek a beilleszkedési folyamat elsı idıszakában, vagy a család magántanárhoz fordul, hogy a gyermek mielıbb elsajátítsa az olasz nyelvet. Tapasztalataink szerint a gyermekek életkoruktól függıen 1-6 hónapon belül megtanulják a nyelvet. Az örökbefogadás folyamata: Az egyesület pszichológusai ismertetik a kiajánlást és a gyermekrıl készült szakvéleményeket a családdal és a család Magyarországra utazása elıtt még néhány alkalommal találkoznak velük, hogy fel tudják ıket készíteni az örökbefogadásra. A pszichológus folyamatos telefonos kapcsolatot tart a gondozási idı alatt is a házaspárral, mikor az Magyarországon tartózkodik. Az örökbefogadás lezárulta és a házaspár Olaszországba érkezése után az egyesület pszichológusai segítséget nyújtanak a család számára, amennyiben ezt kéri, és a gyermek Olaszországba érkezését követı két hónap, majd egy év múlva szakvéleményt készítenek a gyermek beilleszkedésérıl. Az Egyesület évente két-három alkalommal szervez összejöveteleket, a magyar gyermeket örökbe fogadó családok számára, amikor a gyermekeknek lehetıségük van arra, hogy magyar nyelven beszélgessenek, játszanak együtt. Emellett az örökbefogadást követı 1 évig a lakóhely szerint illetékes szociális szolgálat is figyelemmel kíséri a családot, amelynek beszámolási kötelezettsége van az illetékes bíróság felé. Az Elnök Asszony elmondta, örül annak, hogy Magyarországgal ilyen jó kapcsolatot alakított ki az Egyesület az eltelt 7 év alatt, és hogy sok magyar gyermek talált szeretı olasz családra. 19

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár

Rózsás Eszter egyetemi adjunktus. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Rózsás Eszter egyetemi adjunktus A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme Doktori (PhD) értekezés Témavezetı Kajtár István tanszékvezetı egyetemi tanár Pécs 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben