ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY"

Átírás

1

2

3 ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ORSZÁGOS KONFERENCIA MÁJUS SZAKMAI KIADVÁNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 3532 MISKOLC, KÁROLY U.12. 1

4 Szerkesztette: Képzési és Módszertani Csoport A borítón látható: Tóth Ramóna Elıadók B-A-Z Megyei Gyermekvédelmi Központ Fotókat készítette: Fónagy Ágnes, Kolarovszkiné Tóth Anikó, Kriván Alexandra, Rubint Istvánné, Sinka Andrásné, Tóthné Totka Edit, Zsoldos Árpád Kiadja a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ 3532 Miskolc, Károly u.12. Felelıs kiadó: Lukácsné Juhász Mária igazgató A kiadvány a Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat támogatásával készült el. Készült a Z-Press Kiadó Kft. nyomdájában www. konyvmuhely.hu Tel.: ISBN:

5 Tartalomjegyzék Galba Marianna Lukácsné Juhász Mária köszöntése kitüntetése alkalmából 5 Dr. Katonáné Dr. Perh Erika Törvénymódosítások az örökbefogadást érintı jogszabályokban 7 Dr. Ágoston Zsuzsanna Gyermek - és Ifjúságvédelmi Fıosztály Központi Hatóságának tevékenysége és tapasztalatai a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatosan 13 Dr. Maria Virgillito Örökbefogadással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájának eredményei 18 Parev Edit - Jászberényi Ágnes Az örökbefogadás folyamata és gyakorlata Szlovákiában 22 Kovács István Az örökbefogadás folyamata és gyakorlata Romániában 27 Árkiné Bajzáth Carmen Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 34 Király Lilla - Berecz Adrienn Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 38 Suga Krisztina Családvédelmi szolgálatok feladata az örökbefogadás folyamatában és a krízisintervencióban 43 Dr. Radoszáv Miklós Az örökbefogadás tapasztalatai és irányelvei 45 Soós Edit Civil szervezetek munkája az örökbefogadás folyamatában 48 Tóthné Haris Katalin Az örökbefogadás szülıi alkalmasságának dilemmái 51 3

6 Fábián Graźyna Az örökbefogadás 10 éves tapasztalatai a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központban 53 Oláh Attiláné Egy igaz történet Monáról 57 Tóthné Totka Edit Örökbefogadásunk igaz története 66 4

7 Galba Marianna Lukácsné Juhász Mária köszöntése kitüntetése alkalmából Amikor az ember képzeletében egy szeretett lény vonásait igyekszik felidézni, a múlt annyi értéke merül fel, hogy ezeken az emlékeken, mint a könnyeken át csak homályosan látja ıket. (Lev Tolsztoj) Közös munkában együtt töltött 23 év minden nehézségeivel, örömeivel köszöntelek most, abból az alkalomból, hogy 40 éve dolgozol, és ami különlegessé teszi ezt a 40 évet az az, hogy mindezt egy helyen egy nemes cél által vezérelve, a gyermekvédelmi szakellátás területén töltötted el. S ha visszatekintünk az elmúlt idıre bátran állíthatom, hogy munkádat sikeresen teszed mindenki megelégedésére. Szeretném röviden ismertetni életutadat, mert kevés embernek adatott meg, hogy a 40 év tartalmát, s ehhez a mai ünnephez vezetı út nehézségeit, sikereit megélje. Akinek vezetni kell több embert, annak bölcsességre és olyan tudásra van szüksége, amelyet saját élettapasztalatából megszerezni nem igen tud, hanem tanulnia is kell hozzá, ezt tetted te is ban Budapesten a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskolán oligofrén pedagógiai logopédia szakos gyógypedagógiai tanár végzettséget szereztél. Tudásod továbbfejlesztése érdekében 1999-ben a Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola által szervezett gyámok képzése tanfolyamon 2001-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar szervezésében gyakorlatvezetıi képzés -en vettél részt. A szociális szakvizsgát 2004-ben szerezted meg. Fokozott figyelmet fordítottál a naprakész tudás megszerzésére, és a lelki egészség megırzésére. Részt vettél vezetési ismereteket nyújtó oktatásokon, vezetési készségfejlesztési tréningeken, agykontrollon, stressz kezelı és elmefejlesztı tréningeken, hálózati mentorképzésen. Nevelıszülıi felügyelıként kezdted pályádat március 16-án, 18 évesen. 170 gyermek és 110 család segítése volt a feladatod, mely munkához nagy intenzitással láttál hozzá, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermek- és Ifjúságvédı Intézetben Miskolcon. Fáradhatatlanul szervezted a megye nevelıszülıi hálózatát. Kitartó és hozzáértı munkádnak köszönhetıen egyre több hivatásos nevelıszülı kezdte meg tevékenységét. 5

8 A szakellátáson belül fokozatosan nıtt a nevelıszülıi ellátás súlya a nevelıcsaládban nevelkedık száma. Elismerést szereztél munkatársaid körében neved megyeszerte ismert vált. Mindezekért 1981-ben, miniszteri dicséretben részesültél, majd 1986-ban kiváló munkádért kaptál elismerést tól igazgatóhelyettesként a nevelıszülıi hálózatot, január 1.-tıl igazgatóként a mai napig is a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot vezeted. A gyermekvédelmi szakellátás évi átszervezését követıen június 1.-tıl a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi szakszolgálat igazgatója voltál február.1.-tıl a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ intézmény vezetıjeként a megye gyermekvédelmi szakellátását irányítod. Kiemelkedı érdemeid vannak a megyei nevelıszülıi hálózat megszervezésében, kiterjesztésében, a nevelıszülıi ellátás presztízsének megteremtésében. Részt vettél az Országos Módszertani Irányelvek kidolgozásában a megyei középfokú szakirányú képzési rendszer megteremtésében. Aktívan közremőködtél a gyermekvédelmi szakellátó rendszer szerkezet átalakításának elıkészítésében és sikeres befejezésében ban kiadásra került a Visszatekintés címő könyved mely történeti dokumentumok alapján Magyarország és Borsod Abaúj Zemplén Megye Gyermek- és Ifjúságvédelmérıl tárja elénk. Befejezésül kívánom a kollégák nevében, hogy legyen még sok örömöd, szeretteid, munkatársaid körében. Ha keresünk valamit és megtaláljuk, öröm tölti el szívünket és minél tovább tart, minél nehezebb a keresés, annál nagyobb az öröm. 6

9 Dr. Katonáné Dr. Perh Erika Törvénymódosítások az örökbefogadást érintı jogszabályokban Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt? (Dorothy L. Nolte) Jogszabályok évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20.-án kelt Egyezmény kihirdetésérıl évi LXXX. törvény Hágai Örökbefogadási Egyezmény évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 149/1997 (IX. 10) Kormány rendelet gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról 127/2002.(V. 21) Kormány rendelet az örökbefogadást elısegítı magánszervezetek tevékenységérıl és mőködésük engedélyezésérıl 29/2003.(V. 20.) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium rendelete örökbefogadás elıtti tanácsadásról és felkészítı tanfolyamról Gyermekvédelmi törvény biztosítja gyermek mindenekfelett álló érdekét, a gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény18. cikk) a gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 19. cikk) a fogyatékos gyermek fokozott védelmét, a gyermeket megilletı helyettesítı védelmet, a gyermek elhelyezésének idıszakos felülvizsgálatát (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 20. cikk) Örökbefogadás Engedélyezett örökbefogadások száma: 734 fı 1 évnél fiatalabb örökbeadott gyermekek száma: 274 fı 1-3 éves örökbeadott gyermek száma: 162 fı 6-10 éves örökbeadott gyermekek száma: 115 fı Ebbıl külföldi állampolgár az örökbefogadó: 139 fı 7

10 Örökbefogadás célja Az örökbefogadó, valamint annak rokonai, és az örökbefogadott gyermek között családi kapcsolatot létesítsen és elsısorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelıen nevelni nem képesek. Nyílt és titkos örökbefogadás Nyílt örökbefogadás: ha a szülı ahhoz járul hozzá, hogy általa ismert személy fogadja örökbe gyermekét. A rokonok és a szülı házastársa által történı örökbefogadás kivételével csak a TEGYESZ vagy mőködési engedéllyel rendelkezı örökbefogadást elısegítı szervezet közremőködésével jöhet létre. Az örökbefogadást követıen a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását, az örökbefogadást elısegítı szervezet a külön jogszabályban foglaltak szerint figyelemmel kíséri és segíti. Az örökbefogadást elısegítı közhasznú szervezetek, gyermekotthonok stb. számára lehetıvé vált, hogy várandós anyák átmeneti otthonát tartsanak fenn. A várandós anyák átmeneti otthonában legalább három, legfeljebb nyolc várandós anya ellátása biztosítható. Titkos örökbefogadás: a szülı hozzájárulása gyermeke ismeretlen személy által történı örökbefogadása. Akkor is titkos az örökbefogadás, ha az örökbefogadott gyermek vér szerinti szülei meghaltak, vagy szülıi felügyeleti jogukat a bíróság megszüntette, illetıleg ha a gyámhivatal örökbefogadhatónak nyilvánította a családjából kiemelt, átmeneti nevelésben lévı gyermeket. A titkos örökbefogadás szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a szülı annak érdekében, hogy gyermekét más nevelje fel - személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el a gyermekét. A gyermek érdeke A gyámhivatal az örökbefogadás céljának megfelelıen a gyermek érdekében elsısorban a házasságban élı örökbefogadók által történı örökbefogadást engedélyezi. Az egyedülálló személy általi örökbefogadást sem tiltja a törvény. Ki lehet örökbefogadó szülı Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvıképes, nagykorú személy lehet, aki örökbefogadás elıtti tanácsadáson és felkészítı tanfolyamon eredménnyel részt vett, és személyisége, valamint körülményei alapján a gyámhivatal örökbefogadás elıtti eljárása során hozott határozata értelmében alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idısebb. A rokoni, illetve a házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtıl, illetve a felkészítı tanfolyam elvégzésétıl el kell tekinteni. 8

11 Alkalmasság 2007 év óta a magyar gyámhivatalnak konkrétan döntenie kell abban is, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen életkorú gyermek örökbefogadására alkalmas, illetve arról, hogy alkalmas-e testvérek, vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására, így a döntés már sokkal konkrétabbá vált. Kötelezı gondozás Az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtását követı 15 napon belül a gyámhivatal dönt a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó gondozásba történı kihelyezésérıl. A kötelezı gondozási idı minimum 30 napra, a gyermeket kihelyezi az örökbe fogadni szándékozó családhoz, ahol a területi szakszolgálat figyelemmel kisérés a gyermek és a család kapcsolatának alakulását. Engedélyezési eljárás A kérelem elıterjesztésétıl számított hatvan napon belül a területileg illetékes gyámhivatalnak döntenie kell az engedélyezésrıl. Az engedély megadásához a felek egyetértı kérelmét tartalmazó nyilatkozatára, továbbá a gyermek szüleinek, valamint a házasságban élı örökbefogadó házastársának hozzájárulására van szükséges. Örökbefogadás felbontása évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény alapján az örökbefogadás megszőnését kölcsönös kérelmen alapuló, illetve kölcsönös kérelem hiányában történı felbontásként szabályozza. Az örökbefogadást a gyámhivatal, vagy a bíróság bontja fel. Figyelembe kell venni, hogy az örökbefogadás megszőnése után hogyan lehet a kiskorú gyermek további sorsáról, nevelésérıl gondoskodni. Az örökbefogadás felbontását csak akkor lehet engedélyezni, ha az a közérdeket nem sérti, ha pedig az örökbefogadott még kiskorú, ezenfelül csak akkor, ha a felbontás a kiskorú érdekében áll. Az eljárás során a gyámhivatal az örökbefogadott vér szerinti szüleit is meghallgatja, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya. Nemzetközi örökbefogadás A gyermek külföldre történı örökbefogadása a rokonok, illetve a szülı házastársa által történı örökbefogadás kivételével csak örökbefogadhatóvá nyilvánított intézeti nevelt, valamint állami nevelt gyermek esetében engedélyezhetı, feltéve, hogy a gyermek örökbefogadására belföldön nem került sor, mivel azt nem kezdeményezték, illetve örökbefogadása érdekében tett intézkedések nem vezettek eredményre. Nemzetközi az örökbefogadás, ha egy gyermeket abból az országból ahol szokásos tartózkodási helye van (származási állam) egy másik országba (fogadó állam) visznek örökbefogadását követıen, vagy örökbefogadás céljából. 9

12 Kérelmek benyújtása A kérelmeket a Központi Hatósághoz nyújthatja be a fogadó államnak a Központi Hatósága, vagy a Központi Hatóság által meghatalmazott szervezet A magyar Központi Hatóság tájékoztatja a fogadó állam meghatalmazott szervezetét arról, hogy az örökbefogadni szándékozókat nyilvántartásba vette, esetleg arról is, ha az iratok hiányosak. Kérelmezık nyilvántartása A kérelemnek tartalmaznia kell: a család milyen életkorú, milyen nemő, hány gyermeket szeretne örökbefogadni a gyermek/gyermekek egészségi állapotára vonatkozó elképzeléseiket (korrigálható, szinten tartható, nem korrigálható betegségek elfogadására vonatkozó megjegyzések) Kiválasztás A Központi Hatóság nyilvántartásába kerül az örökbefogadható gyermek. A gyermekgondozási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival együtt választják ki azt a családot, akinek javaslatot tesz a Központi Hatóság arra, hogy a gyermeket megismerje és örökbefogadja. Jelentés tartalma: a gyermek vezetéknevének kezdıbetőjét, keresztnevét, születési idejét, azt, hogy miért és mikor került be a gyermekvédelem rendszerébe hol nevelkedik és mióta él ott (nevelıszülınél, gyermekotthonban.) mikor vált örökbefogadhatóvá és miért, (a gyámhivatal döntésének megnevezésével) A gyermekrıl készült pszichológiai és pedagógiai véleményeket is továbbítja a Központi Hatóság, és ha a gyermeknek valamilyen betegsége van, akkor az arra vonatkozó orvosi szakvéleményeket is megküldi. A gyermekrıl készült fénykép kíséri a jelentést. Eljárás megindulása A Központi Hatóság azt kéri, hogy a család 30 napon belül jelezze, hogy meg kíván-e ismerkedni a gyermekkel. Ha a család a gyermeket meg akarja ismerni és örökbe kívánja fogadni, akkor az irataikat a Központi Hatóság megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A meghatalmazott szervezet magyarországi képviselıje felveszi a kapcsolatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival, egyeztetik azt, hogy mikor tudják fogadni a családot, megbeszélik, hogy hol van a gyermek gondozási helye, ahol majd az ismerkedés zajlik. Az örökbefogadó család megérkezése után a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai részt vesznek a gyermeknek a családdal való találkozásain, döntenek arról, hogy milyen gyakran, milyen idıtartamban látogathatják a gyermeket, mikor vihetik már magukkal rövidebb, majd hosszabb idıre, végül arról, hogy mikor helyezhetı ki hozzájuk a gondozási idıre. 10

13 Gyámhivatali eljárás A gyermekvédelmi szakszolgálat szakembereinek javaslatára a gyermeket az örökbefogadók - minimum 30 nap - gondozásába helyezi a gyámhivatal. A gondozási idı alatt a szakszolgálat szakemberei és az örökbefogadókat képviselı szervezet munkatársai, segíti a családot. A szakszolgálat munkatársai jelentik a gyámhivatalnak a gondozási idı alatti tapasztalatokat, a kialakuló szülı-gyermek kapcsolatról való véleményt. A gyámhivatal engedélyezi az örökbefogadást és a gyermek végleges külföldre távozását. Engedélyezést követı feladatok Az örökbefogadás engedélyezését követıen a gyermeket újraanyakönyvezik, beszerzik az útlevelét. A Központi Hatóság igazolást ad ki arról, hogy az örökbefogadási eljárás a Hágai Egyezmény szerint zajlott. Jelentések Az örökbefogadás lezárulása után a Központi Hatóság két jelentést kér: az elsıt két hónappal az örökbefogadást követıen a másodikat pedig egy évvel az örökbefogadást követıen Származás megismerése Az örökbefogadott tájékoztatást kérhet a gyámhivataltól vérszerinti szülıjének adatairól. Errıl az örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell. A tájékoztatás megadásához a vérszerinti szülı meghallgatása, továbbá, ha az örökbefogadott még kiskorú, az örökbefogadó vagy más törvényes képviselı meghallgatása is szükséges. Szakmai együttmőködések A gyermek segítséget megkapjon a családjában történı nevelkedéséhez, Szükség esetén idıben emeljék ki a családjából, a veszélyeztetett környezetébıl Gyermek indokolt kiemelése a családból, gondozási hely meghatározása, Az egyéni gondozási terv elkészítése, elfogadása, Családgondozás, családi kapcsolattartás segítése és szabályozása, A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetésérıl, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülıi felügyeleti jog, Egyéni szükségleteinek megfelelı gondozási helyre kerüljön, Ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól, a vérszerinti kapcsolattartás biztosítása Megfelelı ideig legyen a megfelelı gondozási helyen, A gyermek visszafogadásának és visszatérésének elıkészítése, Indokolt örökbefogadása elıkészítése, A befogadó családba történı beilleszkedés segítése, 11

14 Örökbefogadás feltételei Örökbefogadó az a személy lehet: aki, huszonötödik életévét betöltötte, cselekvıképes aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt évvel idısebb, akinek személyisége, valamint életkörülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására, aki részt vett az örökbefogadásra felkészítı tanfolyamon és tanácsadáson. A szülıi hozzájáruló nyilatkozat visszavonására a szülınek 6 hét áll rendelkezésére. Nincs szükség annak a szülınek hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más nevelje fel személyazonosságának feltárása nélkül az egészségügyi intézményben hagyja, vagy az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekért nem jelentkezik. Örökbefogadás joghatásai A meghalt házastárs rokonainak kapcsolattartási jogát nem érinti az örökbefogadás. Vérszerinti szülıt (rokont) kivételesen a bíróság felhatalmazhatja nyílt örökbefogadás esetén a kapcsolattartásra. A gyermek utónevének változása kivételes eset lett. Örökbefogadás Lehetıvé válna a 10. életévét még be nem töltött gyermek örökbefogadását követıen legfeljebb fél évig, hogy az örökbefogadó szülık valamelyike gyermekgondozási segélyt vegyen igénybe. A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a kötelezı gondozásba helyezéstıl számított hat hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte elıtt kikerül a gondozásból, a kötelezı gondozás idıtartama alatt. Vérségi származás megismerése Az örökbefogadott felvilágosítást kérhet a gyámhatóságtól arról, hogy ıt örökbefogadták-e és ha a tizennegyedik életévét már betöltötte kérheti vérszerinti szülıjének természetes személyazonosító adatait is. Ha a vérszerinti szülı a meghallgatás során úgy nyilatkozik, hogy természetes személyazonosító adatai közléséhez nem járul hozzá, gyermekével nem kíván kapcsolatba lépni, a bíróság a gyermek érdekének figyelembevételével dönt a vérszerinti szülı természetes személyazonosító adatainak az örökbefogadott gyermekkel való közlésérıl, vagy megtagadásáról (pszichológiai szakvélemény, egészségi állapot.) 12

15 Dr. Ágoston Zsuzsanna Gyermek - és Ifjúságvédelmi Fıosztály Központi Hatóságának tevékenysége és tapasztalatai a nemzetközi örökbefogadással kapcsolatosan A gyermek szíve még ıszinte, befogadó, de ha egyszer megkeseredik, azt már nagyon nehéz, ha nem lehetetlen meglágyítani. (Haruki Murakami) Belföldi-külföldi örökbefogadások megkülönböztetése: A évi (V.29.) Hágai Örökbefogadási Egyezmény, melyet a Magyar Köztársaság 2005 évi (08.01.) LXXX. számú törvénnyel léptetett hatályba, ennek értelmében és rendelkezéseinek megfelelıen történik a gyermekek örökbeadása illetve örökbefogadása. A szokásos tartózkodási hely alapján megkülönböztetünk külföldön élı örökbefogadókat és belföldi, Magyarországon élı örökbefogadókat. Nemzetközi örökbefogadás Nemzetközi az örökbefogadás, ha egy gyermeket abból az országból ahol szokásos tartózkodási helye van (továbbiakban: származási állam) egy másik országba (továbbiakban: fogadó állam) visznek örökbefogadását követıen, vagy örökbefogadás céljából. A külföldi fogalma Az életvitelszerően külföldön élı magyar állampolgárokat, akik az örökbefogadást követıen a gyermeket külföldi lakhelyükre viszik, külföldinek kell tekinteni. A Magyarországon élı külföldi állampolgárokat belföldi örökbefogadónak kell tekinteni. Házastársi, rokoni örökbefogadás A gyámhivatalok a Központi Hatóság bevonása nélkül járnak el, ezekre az örökbefogadásokra nem vonatkoznak a Hágai Egyezmény szabályai. A külföldi örökbefogadónak igazolnia kell azt, hogy országa jogszabályai szerint az örökbefogadás engedélyezhetı, ezt követıen az örökbefogadást a magyar állampolgárok örökbefogadásához hasonlóan kell lefolytatni. A Hágai Egyezmény alkalmazása Gyermek és Ifjúságvédelmi Fıosztály keretén belül mőködik a Központi Hatóság. A kérelmeket a Központi Hatósághoz nyújthatja be a fogadó államnak a Központi Hatósága, vagy a Központi Hatóság által meghatalmazott szervezet 13

16 A magyar Központi Hatóság tájékoztatja a fogadó állam meghatalmazott szervezetét arról, hogy az örökbefogadni szándékozókat nyilvántartásba vette, esetleg arról is, ha az iratok hiányosak. A kérelmezık nyilvántartása A kérelemnek tartalmaznia kell: a család milyen életkorú, milyen nemő, hány gyermeket szeretne örökbefogadni a gyermek/gyermekek egészségi állapotára vonatkozó elképzeléseiket (korrigálható, szinten tartható, nem korrigálható betegségek elfogadására vonatkozó megjegyzések) A gyermekek nyilvántartási adatai: egészséges, korrigálható,- szinten tartható,- nem korrigálható betegségben szenved fiú, lány van testvére/nincs testvére magatartási problémái vannak/nincsenek magatartási problémái fejlıdése életkorának megfelelı/kis lemaradása van/jelentıs lemaradása van lemaradása behozható/lemaradása organikus eredető Leendı örökbefogadó kiválasztása A Központi Hatóság nyilvántartásába kerül az örökbefogadható gyermek A gyermek gondozási helye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársaival együtt választjuk ki azt a családot, akinek javaslatot tesz a Központi Hatóság arra, hogy a gyermeket megismerje és örökbefogadja. A Központi Hatóság által továbbított jelentés tartalmazza: a gyermek vezetéknevének kezdıbetőjét, keresztnevét, születési idejét, azt, hogy miért és mikor került be a gyermekvédelem rendszerébe, hol nevelkedik és mióta él ott (nevelıszülınél, gyermekotthonban), mikor vált örökbefogadhatóvá és miért, (a gyámhivatal döntésének megnevezésével) A gyermekrıl készült pszichológiai és pedagógiai véleményeket is továbbítja a Központ Hatóság és ha a gyermeknek valamilyen betegsége van, akkor az arra vonatkozó orvosi szakvéleményeket is megküldi. A gyermekrıl készült fénykép kíséri a jelentést. Az örökbefogadási eljárás elindítása A Központi Hatóság azt kéri, hogy a család 30 napon belül jelezze, hogy meg kíván-e ismerkedni a gyermekkel. Ha a család jelzi, hogy a gyermeket meg akarja ismerni és örökbe kívánja fogadni, akkor az irataikat a Központi Hatóság megküldi az illetékes gyámhivatalnak. A meghatalmazott szervezet magyarországi képviselıje felveszi a kapcsolatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársaival, egyeztetik azt, hogy mikor tudják fogadni a családot, megbeszélik, hogy hol van a gyermek gondozási helye, ahol majd az ismerkedés zajlik. 14

17 Az örökbefogadási eljárás Az örökbefogadó család megérkezése után a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai részt vesznek a gyermeknek a családdal való találkozásain, döntenek arról, hogy milyen gyakran, milyen idıtartamban látogathatják a gyermeket, mikor vihetik már magukkal rövidebb, majd hosszabb idıre, végül arról, hogy mikor helyezhetı ki hozzájuk a gondozási idıre. A gyámhivatal eljárása A gyermekvédelmi szakszolgálat szakembereinek javaslatára a gyermeket az örökbefogadók gondozásába helyezi a gyámhivatal. A gondozási idı minimum 30 nap. A gondozási idı alatt a szakszolgálat szakemberei és az örökbefogadókat képviselı szervezet munkatársai segíti a családot. A szakszolgálat munkatársai jelentik a gyámhivatalnak a gondozási idı alatti tapasztalatokat, a kialakuló szülı-gyermek kapcsolatról való véleményt. A gyámhivatal engedélyezi az örökbefogadást és a gyermek végleges külföldre távozását. Az örökbefogadás engedélyezése utáni eljárás Az örökbefogadás engedélyezését követıen a gyermeket újraanyakönyvezik, Megkérik a gyermek útlevelét A Központi Hatóság igazolást ad ki arról, hogy az örökbefogadási eljárás a Hágai Egyezmény szerint zajlott Örökbefogadás utáni jelentések Az örökbefogadás lezárulása után a Központi Hatóság két jelentést kér: Az elsıt két hónappal az örökbefogadást követıen beilleszkedési jelentés a gyermek külföldön történı beilleszkedésérıl, melyet a külföldi közvetítı szervezet szakemberei küldenek meg a Központi Hatóság részére. A másodikat jelentést egy évvel az örökbefogadást követıen küldi meg a külföldi közvetítı szervezet a gyermek fejlıdésérıl és beilleszkedésének sikerességérıl. Mindekét jelentést a Központi Hatóság továbbítja az örökbefogadásban közremőködı szakszolgálat részére. 15

18 2008. évi nemzetközi örökbefogadás: Ország / Szervezet Örökbe fogadott gyermekek száma Olaszország 86 Spanyolország 5 Norvégia 8 USA 7 Franciaország 3 Svájc 2 Ausztria 1 Hollandia 8 Németország 1 Mindösszesen évben örökbe fogadott gyermekek megoszlása: Korcsoport Nem Fiú Lány 0-3 év év év év év Mindösszesen Összesen évben külföldre örökbeadott testvérek Ország Kettes testvérpár Hármas testvérpár Négyes testvérpár Olaszország Svájc 1 Norvégia 1 USA 1 Hollandia évi nemzetközi örökbefogadás: Ország/Szervezet Olaszország ASA Nino Santamarina I Fiori Semplici ERNESTO Összesen Spanyolország Norvégia USA Franciaország Hollandia Németország Mindösszesen Örökbe fogadott gyermekek száma 49 fı 6 fı 9 fı 20 fı 84 fı 17 fı 11 fı 5 fı 2 fı 2 fı 1 fı 122 fı 16

19 2009. évben örökbe fogadott gyermekek nemenkénti, korcsportonkénti megoszlása Korcsoport Nem Fiú Lány Összesen 0-3 év év év év Mindösszesen évben külföldre örökbeadott testvérek Ország Kettes testvérpár Hármas testvérpár Négyes testvérpár Olaszország Spanyolország 3 2 Norvégia 1 USA 1 Összesen évben Magyarországról külföldre történı örökbeadás megyei megoszlása: Megye Örökbefogadott gyermekek száma Borsod-Abaúj-Zemplén 21 fı Somogy 18 fı Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 fı Hajdú-Bihar 10 fı Heves 9 fı Bács-Kiskun 8 fı Jász-Nagykun-Szolnok 7 fı Zala 7 fı Veszprém 6 fı Fejér 4 fı Csongrád 4 fı Baranya 3 fı Fıváros 3 fı Vas 3 fı Nógrád 3 fı Tolna 2 fı Komárom-Esztergom 1 fı Pest 1 fı Békés 1 fı Gyır-Moson-Sopron 0 fı Összesen 122 fı A külföldre történı örökbeadás akkor kezdeményezhetı, ha a gyermek Magyarországon történı örökbeadásáért már mindent megtettünk óta a nemzetközi szakmai konferenciákon történı megegyezés alapján koordinálják az örökbefogadásokat és határozzák meg az örökbefogadás lehetıségeit. 17

20 Dr. Maria Virgillito Associazione Solidarietá e Adozioni ONLUS olaszországi nemzetközi örökbefogadások lebonyolítására felhatalmazott szervezet elnöke Örökbefogadással foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájának eredményei Én vagyok a pont egy összetett mondat végén, amely mondat hosszú-hosszú évekkel ezelıtt, egy másik nyelven kezdıdött, és amelyet az elejétıl kell olvasni, hogy érteni lehessen a végét. (Jeffrey Eugenides) Associazione Solidarietá e Adozioni ONLUS (rövidítve: A.S.A. ONLUS) elnöke bemutatta a szervezetet ben alapított egyesület 2004 óta rendelkezik engedéllyel Magyarországon a Hágai Egyezmény szerint külföldi örökbefogadások lebonyolítására. Az ASA ONLUS Egyesület székhelye: Cataniában, Szicíliában található, de van még irodája Palermóban, Milánóban, Tarantóban (Puglia megye), Forlíban (Emilia-Romagna megye) és Rómában is. Az Egyesület nemcsak Magyarországon, hanem Ukrajnában, a Cseh Köztársaságban, Macedóniában és Máltán is bonyolít nemzetközi örökbefogadásokat. Olaszországban a szociális szolgálat szakvéleménye alapján a kiskorúak bírósága állapítja meg az örökbe fogadni szándékozó házaspárok nemzetközi örökbefogadásra való alkalmasságát. Ezen végzés kézhezvételét követı egy éven belül a házaspárnak jogszabály szerint megbízást kell adnia egy külföldi örökbefogadást lebonyolító egyesületnek. Ilyen egyesület az A.S.A. ONLUS is. Általában a házaspárok több egyesületet is megkeresnek (mintegy 140 egyesület van Olaszországban), míg végül döntenek, melyiknek adnak megbízást. Ezeken az informatív megbeszéléseken pszichológus tájékoztatja a házaspárt, hogy mely országokra van engedélye az egyesületnek, az egyes országokban milyen szabályok vonatkoznak a nemzetközi örökbefogadásra és milyen életkorú gyermekeket lehet ott örökbe fogadni. Azok a házaspárok, akik végül Magyarország mellett döntenek, tudják, hogy az örökbe fogadható gyermekek életkora 8 év felett van. Több olyan házaspár, örökbefogadó családunk volt, akik 2, 3 vagy 4 testvér örökbefogadását is vállalták. Ennek oka az, hogy Szicíliában a nık általában nem dolgoznak, otthon vannak és van idejük a gyermeknevelésre. Emellett Szicíliában a családok szoros kapcsolatban állnak a rokonokkal, általában ugyanazon a településen is laknak és a rokonok nagy örömmel fogadják ıket és mindenben támogatják a családot, ez nyilvánvalóan elısegíti a kiskorúak beilleszkedését. Sok esetben az is elıfordult, hogy a rokonok már a család Magyarországon tartózkodása alatti idıszakban is meglátogatták a családot, mert annyira kíváncsiak voltak a gyermekre. 18

21 Elmondta, hogy a magyar gyermekek mind jól vannak Olaszországban, rendben beilleszkedtek a családi, iskolai és társadalmi környezetbe, még a 10 év feletti gyermekek is. Olaszországban gyakori jelenség a külföldi örökbefogadás és az iskolák is nagyon jól fel vannak készülve külföldi kiskorúak oktatására, általában fejlesztı pedagógus segít a gyermekeknek a beilleszkedési folyamat elsı idıszakában, vagy a család magántanárhoz fordul, hogy a gyermek mielıbb elsajátítsa az olasz nyelvet. Tapasztalataink szerint a gyermekek életkoruktól függıen 1-6 hónapon belül megtanulják a nyelvet. Az örökbefogadás folyamata: Az egyesület pszichológusai ismertetik a kiajánlást és a gyermekrıl készült szakvéleményeket a családdal és a család Magyarországra utazása elıtt még néhány alkalommal találkoznak velük, hogy fel tudják ıket készíteni az örökbefogadásra. A pszichológus folyamatos telefonos kapcsolatot tart a gondozási idı alatt is a házaspárral, mikor az Magyarországon tartózkodik. Az örökbefogadás lezárulta és a házaspár Olaszországba érkezése után az egyesület pszichológusai segítséget nyújtanak a család számára, amennyiben ezt kéri, és a gyermek Olaszországba érkezését követı két hónap, majd egy év múlva szakvéleményt készítenek a gyermek beilleszkedésérıl. Az Egyesület évente két-három alkalommal szervez összejöveteleket, a magyar gyermeket örökbe fogadó családok számára, amikor a gyermekeknek lehetıségük van arra, hogy magyar nyelven beszélgessenek, játszanak együtt. Emellett az örökbefogadást követı 1 évig a lakóhely szerint illetékes szociális szolgálat is figyelemmel kíséri a családot, amelynek beszámolási kötelezettsége van az illetékes bíróság felé. Az Elnök Asszony elmondta, örül annak, hogy Magyarországgal ilyen jó kapcsolatot alakított ki az Egyesület az eltelt 7 év alatt, és hogy sok magyar gyermek talált szeretı olasz családra. 19

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

2.1 Családi jogállás rendezése: teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat

2.1 Családi jogállás rendezése: teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat 2.1 Családi jogállás rendezése: teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat 2.1.1 Letölthetı nyomtatványok. --- 2.1.2 Ügytípus általános, rövid jellemzıje Apa nélkül anyakönyvezett gyermek családi jogállásának

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1.

Referatúra Fıosztály Pécs, Széchenyi tér 1. Referatúra Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 08-8/1268/2011. Ügyintézı: dr. Halmosné Czigelédi Judit Tárgy: Keszthelyi Gyula közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése Elıterjesztés az Oktatási

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás célja

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából.

NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. 1957. évi V. törvény az állampolgárságról I. FEJEZET A magyar állampolgárok 1. (1) Magyar állampolgár az, aki a) magyar állampolgár szül gyermeke;

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6.

1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı: év hó nap 1.5. NIP-szám: 1.6. 5/B számú pótlap KIEGÉSZÍTİ ADATOK LENGYELORSZÁGBAN SZERZETT BIZTOSÍTÁSI/SZOLGÁLATI IDİ ESETÉN 1. Az igénylı személyi adatai 1.1. Családi név: 1.2. Születési név: 1.3. Utónév/Utónevek: 1.4. Születési idı:

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben