Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak."

Átírás

1 29. FEJEZET Civilek és az önkormányzatok Mit jelent civilnek lenni? Ha személyrıl van szó, könnyebb a válasz: odaadást, szolgálatot, önzetlenséget és önkéntességet, függetlenséget és bátorságot-azt a bizonyos civil kurázsit, amit akkor emlegetünk, ha valaki kiáll egy ügy mellett mellettünk, és tesz is értünk és másokért. A civil szervezıdések leírása ennél differenciáltabb, ezért többféle megközelítést is találunk. Az európai hagyományok szerint, az un. nonprofit szektorba azok a nem kormányzati szervezetek -NGO-k, tartoznak, amelyek Nem profitorientáltak, és bár esetenként jövedelemtermelı tevékenységet folytatnak, az abból származó jövedelmet nem osztják szét tagjaik között, hanem a szervezet alaptevékenységére fordítják. Alapítók önkéntes elhatározása alapján jönnek létre, tagjaik általában önkéntesként dolgoznak. Alapdokumentumaikban meghatározzák küldetésüket, céljaikat, önigazgató mőködésük alapelveit. Tevékenységük egésze átlátható, és pénzügyileg elszámoltatható, adományozóik és tagjaik számára. Függetlenek, és Közcélú mőködésük középpontjában az emberek, azok egyes csoportjai, vagy a társadalom helyzetének javítása áll. Magyarországon a nonprofit szektor lásd még harmadik szektor, stb. mindenekelıtt a nem állami szervezetek győjtıfogalma. Ekként némiképp szőkebb a civil társadalomnál, mert az tartalmazza az állampolgárok jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteit is. Idesoroljuk viszont a közalapítványt, a köztestületet, és a közhasznú társaságot, amelyek nem állampolgárok kezdeményezésére jöttek létre, ennyiben viszont tágabb annál. 843

2 Hogyan értelmezik a civil világot Európában? Az EU joganyag úgy fogalmaz (Thomas, R. 2002), hogy a civil szervezetek alapvetı fontosságúak az állampolgárok részvételére építı demokrácia európai modelljének megteremtésében. Ezek a szervezetek adnak lehetıséget arra, hogy tagjaik aktívan kifejezzék a gazdasági és szociális fejlıdéssel kapcsolatos elkötelezettségüket, helyi, országos és nemzetközi szeinten egyaránt. Az Unió intézményrendszere és a civilek között az Európai Szociális Bizottság tölt be híd szerepet. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság definíciója szerint a civil társadalom azoknak a szervezeti struktúráknak az összessége, amelyek általános érdekek alapján fogalmazzák meg céljaikat és felelısségüket, és egyben közvetítı szerepet játszanak a hatóságok és az állampolgárok között. Ebbe a koncepcióba beletartozik minden, gazdasági, szociális és foglalkoztatási szervezet, mint a szervezett civil társadalom és önkormányzás alapvetı eleme, amelyek segítenek bizonyos a kollektív javak iskoláztatás, egészség, jogvédelem elérésében. A civilek elsı Európai Konvenciója 1999 októberében a már említett szerepkészletet kibıvítve úgy fogalmazott, hogy a civileknek fontos feladata a résztvevı demokrácia keretei között a demokratikus közbeszéd fórumainak megteremtése, amely lehetıséget ad a politika formálására, megvalósítására, a parlamanten kívüli demoktratikus struktúrák, s ezzel együtt a bizalom erısítésére. A 2000-ben elfogadott Nizzai Szerzıdés megerısítette a bizottságok szerepét, külön hangsúlyozva az elıbb felsorolt civil szerepek feltételeinek megteremtését a csatlakozó országokban. A koppenhágai kritériumrendszer az EU tagság feltételeként említette a demokratikus intézményrendszer stabilitását, a jogállam meglétét, az általános emberi jogok és a kisebbségek védelmét. A civil partnerség és vele a szervezetek bevonása a Nemzeti Fejlesztési Terv és más dokumentumok tervezési és értékelési folyamatába, így vált a csatlakozási folyamat elemévé. 844

3 Milyen formákban találkozunk civil szervezetekkel az önkormányzatnál? Szervezeti és jogi megközelítésben egyesületek, azaz személyegyesülések, alapítványok, azaz célra rendelt vagyont mőködtetı szervezetetek, közalapítványok, közhasznú társaságok azaz közcélú vállalkozó szervezetek és köztestületek formájában. Az egyesületek az állampolgárok önszervezıdése nyomán létrejött személyegyesülések, tehát tagsággal rendelkeznek. Jóllehet célszerinti tevékenységük nem lehet a gazdálkodás, az érdekvédelem és képviselet mellett többnyire szolgáltatások nyújtására jönnek létre. A kedvezményezettek többnyire maguk a tagok, akik számára valamilyen szükséglet így válik kielégíthetıvé, vagy kisebb ráfordítással elérhetıvé. A jól menedzselt egyesületek tevékenysége egy idı után túlnyúlik mind tagságán, mind korábbi földrajzi hatókörén, és ezzel képviseleti és érdekvédelmi lehetıségei is bıvülnek. (A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely behálózza az országot, már megteremtette az Otthon segítünk elnevezéső, speciális szolgáltató alapítványát, és létrehozta a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét.) Az alapítványok valamilyen közérdekő cél megvalósítására jönnek létre, egy erre rendelt vagyon végleges átengedésével. Az alapítás mozzanatától az alapító jogai az átengedett vagyonnal kapcsolatban megszőnnek, és törvényi garanciák biztosítják, hogy a mőködésre se lehessen döntı befolyással. A tevékenység forrása többnyire a vagyon növekménye, ritkábban maga a vagyon. Ha az alapítvány betöltötte hivatását, vagy más okból megszőnik, a vagyonát, más, hasonló közérdekő célú alapítványnak kell átadni. A közhasznú alapítványok esetén törvényi garanciák a célrendszer taxatív felsorolása, a vállalkozási tevékenység korlátozása, a gazdálkodás átláthatóságának és elszámoltathatóságának kritériumai, stb. gondoskodnak arról, hogy a státusszal járó elınyök állami források jobb elérhetısége, általában jobb pályázati feltételek valóban érvényesüljenek. Ez nem minden esetben jelent garanciát a felelıs vagyoni döntésekre is. A magáncégek és közszolgáltatók pótlólagos jövedelemszerzésre létrehozott alapítványai ahol nemritkán látványos vagyonfelélés történik vagyongyarapítás helyett, esetenként kikezdik a civil szektor eme tradicionális intézményének a megítélését, és újabb garanciákat, jogszabály módosítást sürgetnek. 845

4 A közalapítvány létrehozója csak az Országgyőlés, a kormány, illetve települési önkormányzati testület lehet. Szolgáltatásai nagyobb társadalmi csoportok szükségleteit vagy fontos állami feladatok megvalósítását célozzák. Költségvetésük az állami költségvetés, az államháztartás része. Elnevezése mellett legfeljebb kiemelten fontos céljai alapján szerepel a civilek között. A meghatározóan állami források sorsának követhetıségét speciális garanciák független ellenırzı szervezet, a gazdálkodás adatainak nyilvánosságra hozása, stb. védik. Így megszőnése esetén a megmaradt vagyon az alapítóé lesz, amit köteles közcélra fordítani. Az alapító beleszólhat a kezelı testület tagjainak összetételébe. A közhasznú társaság átmenet a közérdekő és a piaci szolgáltató intézmények között. Létrejöttét a Polgári Törvénykönyv szabályozza, céljait, garanciáit a közhasznú törvénybıl, tevékenységeit, mőködési szabályait a társasági törvénybıl eredezteti. Közcélú és üzletszerő gazdasági tevékenységet végez, nyereségét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja az alaptevékenységbe.a évi IV. Törvény júniusi életbelépésétıl további kht-k nem létesíthetık, a meglévıknek 2009-tıl át kell alakulniuk. Bár a köztestületek nem klasszikus civil szervezeteknek, mégis rendelkeznek a rájuk vonatkozó szabályozás kellékeivel, így a vállalkozási tilalmával is. Nálunk a legismertebb köztestületek a kamarák, illetve az MTA. Ezek a szervezetek úgynevezett kényszeregyesülések, amelyek létrehozásáról, tagsággal járó követelményekrıl törvény rendelkezik. A tagsági viszony a kamarai törvény megszületésekor kötelezı volt, ma már szabadon választott. A legfontosabb szervezeti eltérés, hogy tagságukhoz kapcsolódó közfeladataik mellett idınként felügyeleti és hatósági jogot is gyakorolnak. Funkciókat tekintve a civilek a javak újraelosztásában, humán szolgáltatásban az állammal együtt, annak tevékenységét kiegészítve, az érdekek feltárásában és artikulálásában önállóan, párbeszédet kezdeményezve, más esetekben viszont (bedolgozva, személyes és csoportos szolgáltatásokkal) az üzleti és magánszférához kapcsolódva végzik tevékenységüket. Értékrendjük alapján egyfelıl a magas fokú szakmai öntudat jellemzi ıket, másfelıl az öntevékenység, önsegítés, szolidaritás, a jog- és érdekvédelem megtestesítıi. 846

5 Bizonyos hasonlóságok ellenére, mi az, ami nem tartozik ebbe a körbe? Érdekképviseleti funkcióik ellenére nem tartoznak ide a politikai pártok, mivel céljuk a közhatalom megszerzése és a kormányzás. Segítı, altruista tevékenységük ellenére az egyházak, mivel a világi nonprofitokra vonatkozó szabályozás rájuk nem érvényes. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, ahol néhány közös sajátosság ellenére a profit szétosztása megengedett. A munkaadói és munkavállalói szervezetek érdekképviseleti, az önkormányzatok népképviseleti funkció gyakorlásának vannak civil elemei, mégsem soroljuk a szektorhoz egyiket sem. Mi történt eddig a szabályozásban, ami segít a mostani helyzet, problémák megértésében? A nyolcvanas évek mozgalmi fellendülése után a szektor újjászületésének kitüntetett eseménye volt az egyesülési jogról szóló évi II. törvény megszületése. A kilencvenes évek elején szektor újjászervezıdésében sok volt a spontán, értéktartalmát, intézményesültségét és gazdasági hátterét tekintve bizonytalan elem. A mennyiségi felfutás eredményét nem volt könnyő egységes minıségi mutatókkal leírni. A mára több tízezres nagyságrend és az elért eredmények megteremtették a civil szektor elismerésének feltételeit. A szektor öt, kis túlzással szólva alaptörvénye a következı sorrendben született: 1. Az évi 11. rendelet a Polgári Törvénykönyv (1959.évi IV. törvény) VI. fejezetébe külön pontot iktatott be az alapítványról, amely addig csak un. közérdekő kötelezettségvállalásként létezett. 2. Az II. törvény garantálta az egyesülési jogot. 3. Az 1993.évi XCII. törvény, amely a közalapítványt, a köztestületet és a közhasznú társaságot illesztett a Polgári Törvénykönyvbe. 847

6 Az 1996.évi CXXVI., un. 1%-os törvény, amely lehetıséget adott a személyi jövedelemadó 1%-nak az adózó rendelkezése szerinti felhasználására, elıször a civileknek, egy módosítás révén az egyházaknak is. 5. A évi CLVI. Törvény, amely tevékenységi alapon különböztetve meghatározta a közhasznú és kiemelkedıen közhasznú szervezetek jogállását. 6. A 2006.évi IV. Törvény 2007 júliusától lehetıvé teszi a non- profit társaságokközkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság létrehozását, azzal a kikötéssel, hogy azok vállalkozási tevékenységet csak alapítói céljainknak alárendelten, azokat nem veszélyeztetve végezhetnek. A következıkben összefoglaljuk ezek alapításának legfontosabb szabályait. A közkereseti társaság A közkereseti társaság olyan vállalkozási forma, amelyben a társaság tagjai korlátlan és egyetemleges felelısséggel, közösen végeznek üzletszerő gazdasági tevékenységet, és rendelkezésre bocsátják az annak megkezdéséhez szükséges vagyont (készpénzt, apportot vagy vagyoni értékő jogot). A közkereseti társaság (kkt) a legegyszerőbb társasági formák közé tartozik. Jellemzıje, hogy a tagokhoz szorosan kötıdı személyegyesítı alakulat, amely nem rendelkezik jogi személyiséggel. De szerzıdést köthet, tulajdont szerezhet, és perelhetı. E formát akkor szokták választani, ha egy többek által közösen végzett tevékenységhez a vállalkozók kevés tıkével rendelkeznek, illetve a vállalkozás nem kifejezetten tıkeigényes (tanácsadó, közvetítı, képzı-átképzı, információ- és egyéb szolgáltató tevékenység). Ha egy kht. szerzıdéses partnerünk, a kötelezı tıkeminimum hiánya miatt célszerő más biztosítékot - kezességet, vagy zálogjogot kikötni, bankgaranciát kérni. A kkt-ban a tagok általában személyesen is közremőködnek. Ez egyrészt azt jelenti, hogy elvégzik a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokat, másrészt azt, hogy a társaság üzletvezetését és képviseletét csak a tagok láthatják el. Az üzletvezetı jogosult dönteni a társaság olyan ügyeiben, mint pl. üzleti és pénzügyi terv meghatározása, a gazdálkodási stratégia kijelölése, az operatív gazdasági döntések meghozatala a munka megszervezése stb. A képviselı a társaság nevében jogokat és kötelezettségeket szerez, például szerzıdéseket köt. Üzletvezetésre és képviseletre csak tag, fıszabályként valamennyi tag jogosult. A törvény ellenırzési jogot biztosít azoknak, akik üzletvezetıi, vagy képviselıi jogot nem gyakorolnak. A társaság ügyeiben a tagok általában szótöbbséggel döntenek, de a törvény egyes esetekben háromnegyedes minısített többséget, vagy egyhangú döntést is elıír. A társasági szerzıdésben a tagok is megállapíthatnak olyan eseteket, ahol minısített többséggel, vagy egyhangúan kell dönteni. A betéti társaság A betéti társaság (bt.) tagjai vállalják, hogy közösen üzletszerő gazdasági tevékenységet folytatnak. A társasági vagyonnal nem fedezett tevékenységekre legalább egy tag, a beltag

7 felelıssége a hitelezık felé korlátlan, több beltag esetén egyetemleges; a kültag csak a vagyoni betét rendelkezésre bocsátására köteles, a társaság kötelezettségeiért - nem, csak a törvényben felsorolt csalárd magatartás, és meghatározott visszaélések esetén - felel. Megszőnt a cégnévben szereplı kültag korábbi korlátlan és egyetemleges felelıssége. A bt vagyonát - ami lehet készpénz, apport és vagyoni értékő jog - a tagoknak kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A társaságban a személyes közremőködés általában a beltag feladata, de a törvény lehetıvé teszi a kültag számára is, hogy részt vegyen a társasági tevékenységben, sıt a július 1. után alapított bt társasági szerzıdésében a kültag számára is biztosíthat képviseleti jogot. A régi szabályok szerint a kültag ellenırizheti az üzletvezetést, információt, s az iratokba való betekintést kérhet, továbbá tiltakozhat az üzletvezetésre és képviseletre kijelölt beltag tervezett intézkedése ellen, ha ezeket a társaságra nézve veszélyesnek ítéli. A betéti társaság döntési mechanizmusa szerint a tagsági jogaikat a tagok győlésen, azon kívül írásbeli, vagy más bizonyítható szavazás útján gyakorolhatják. A törvény meghatározza azoknak a döntéseknek a körét, amikor a tagok győlésének minısített (háromnegyedes) többséggel, vagy éppen egyhangúlag kell állást foglalni. Lehetıség van azonban arra is, hogy a társasági szerzıdés is rendelkezzen az egyhangú vagy minısített többségő döntési esetkörökrıl. A korlátolt felelısségő társaság A korlátolt felelısségő társaság olyan egyszemélyes, vagy többek közremőködésével alakított, jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) jöhet létre. A tagok a társaság tartozásaiért nem felelnek, kockázatuk az általuk teljesített törzsbetét mértékéig korlátozott. A társaság a hitelezık felé korlátlanul, a teljes vagyonával felel. A kft az egyik legnépszerőbb társasági forma, amelynek sajátos fogalomrendszere a következı. A törzstıke a társaság vagyona, amely a tagok által rendelkezésre bocsátott törzsbetétek összességébıl áll. A törzsbetét az egyes tagok által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyon. A törzstıke tehát a társaságé, a törzsbetét az egyes tagoké. A törvény elıírja a törzstıke legkisebb mértékét, ami a hatályos szabályok szerint hárommillió forint. Az új szabályozás megszüntette a kötelezı készpénzbeviteli arányt; a kft tehát apporttal is alapítható. A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulásának mértékét határozza meg. Minden tagnak egy különbözı nagyságú - törzsbetétje lehet, amelynek minimuma Ft A társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a társaságból ıket megilletı vagyoni hányadot az üzletrész testesíti meg. A törzsbetét egy számszerően meghatározható nominális érték pl Ft. Az üzletrész egy részarány, tehát egy hárommillió forint törzstıkéjő kft-ben a Ft törzsbetéten alapuló üzletrész 10%-ot testesít meg. Ez a 10 % azonban érhet többet és kevesebbet is, mint forint. Ha ugyanis a társaságnak a gazdasági tevékenység eredményeként nı a vagyona, a tagokat a gyarapodás eredménye is megilleti, mégpedig olyan arányban, amilyen arányban a törzsbetét a törzstıkéhez viszonyul. Ezért egy növekvı vagyonú kft üzletrészét sokkal több pénzért lehet eladni, mint a befizetett törzsbetét. Ha egy kft-nek 3 millió a törzstıkéje, de 6 millió a vagyona, akkor a százezer forintos üzletrész kétszázezer forintot ér. Mindez fordítva is igaz. Ha a kft a törzstıkéje a felére csökkent, akkor a tag vagyoni hányada a társaságban nem a törzsbetét nagyságával azonos, hanem annak pontosan a fele lesz. Az üzletrész a tag jogainak is foglalata, ha egy tag az üzletrészét eladja, a vevı az eladó jogaiba lép. A jogok és a kötelezettségek a vagyonhoz kapcsolódnak, a vagyoni hozzájárulás alapján kell 849

8 felosztani a tagok között a nyereséget (és egyes esetben a veszteséget is). Lehetıség van arra is, hogy a társasági szerzıdés azonos vagyoni hozzájárulás mellett eltérı elsıbbségi jogokat - több szavazatot, osztalékot stb. - adjon, s ezzel ismerje el, ha egy tag széleskörő piaci ismerete és kiterjedt üzleti kapcsolatrendszere révén nagyobb mértékben járult hozzá a nyereségszerzı tevékenységhez. Vagy más példával élve: ha az egyik tag speciális szakismerettel rendelkezik, akkor indokolt lehet e szakkérdésekben nagyobb döntési lehetıséget, azaz nagyobb szavazatot biztosítani számára. A kft tagja a társaság fennállása alatt a teljesített vagyoni szolgáltatást nem követelheti vissza. Ez a szigorú szabály alapvetıen piacvédelmi okokra vezethetı vissza. A tagok felelıssége korlátozott, a hitelezık fedezete csak a társasági vagyon. Ha a tagok kiválásuk során széthordhatnák a társaságot, ez a hitelezıket károsítaná. Ezért ha a tag a társaságba befektetett vagyonát vissza akarja nyerni, akkor ezt csak úgy érheti el, hogy az üzletrészét eladja. Ebben az esetben a társaság többi tagját, és magát a társaságot is elıvásárlási jog illeti meg. Az elıvásárlási jog szabályozásával a törvényalkotó biztosítani tudja a kft bizalmi jellegét, azt, hogy ne kerüljön a társaságba olyan idegen, akit a tagok nem fogadnának szívesen. A kft - mivel jogi személy - differenciált belsı szervezettel rendelkezik. A taggyőlés a társaság legfıbb szerve, a tulajdonosok (tagok) összességébıl áll. A törvény meghatározza a taggyőlés kizárólagos hatáskörét, ilyenek: a nyereség felosztása, a törzstıke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése; szervezeti, személyi kérdések: pl. ügyvezetı, felügyelı bizottság, könyvvizsgáló megválasztása; a tagi viszonyokat érintı kérdések, mint a tag kizárásának kezdeményezése, üzletrész bevonása, felosztása; a társasági szerzıdés módosítása, a társaság megszőnése. A taggyőlés mőködési rendjét a törvény ugyancsak szabályozza. A kft képviselı szerve, aki az operatív feladatokat, a könyvvezetést és az ügyvitel irányítását ellátja: az ügyvezetı. A társaságnak lehet több ügyvezetıje is. A kft-ben mőködhet felügyelı bizottság (fb) is. Az f. a tulajdonosok szerve, a tulajdonosok érdekében mőködik, és alapvetı feladata, hogy az ügyvezetést ellenırizze. Az egyszemélyes kft-ben, és ha a vagyon a törvényben meghatározott nagyságot eléri, könyvvizsgálót is kell választani. A könyvvizsgáló alapvetı feladata, hogy biztosítsa a társaság számviteli törvénynek megfelelı mőködését. A részvénytársaság Amíg a korlátolt felelısségő társaság a kis- és középvállalkozások szervezete, a részvénytársaság a nagyszervezetek jogi formája. A részvénytársaság vagyona az alaptıke, amely a részvények összességébıl áll. A tag (részvényes) felelıssége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének, vagy kibocsátási értékének megfelelı összeg fizetésére szól. A részvény tagsági jogokat megtestesítı értékpapír. Az értékpapír egy olyan okirat, amely a benne foglalt jogot testesíti meg. Ez azt jelenti, hogy a követelés és a papír olyan szorosan összefonódik, hogy a papír nélkül nem lehet az értékpapírból folyó követelést érvényesíteni. Az értékpapír további sajátossága, hogy az értékpapír birtokosának nem kell bizonyítani, hogy neki ténylegesen joga van a papírban foglalt követelésre. A papír birtoklása egyben a jogosultságok fennállását is jelenti. Az értékpapír felmutatóját sem több, sem kevesebb jog nem illeti meg, mint ami a papírban benne van. Mivel az értékpapír a jogokat testesíti meg, alaki követelményei igen szigorúak. Ha egy tartalmi elem - pl. a kiállítás helye - hiányzik az okiratról, azt már nem lehet értékpapírnak 850

9 tekinteni, következésképpen az okirathoz nem főzıdnek az értékpapír joghatásai. Az értékpapír többféle jogot testesíthet meg, például: - pénzkövetelést (váltó, csekk, kötvény), - árura szóló követelést (közraktári jegy, hajós rakjegy), - tagsági jogot (részvény). Az azonos jogokat megtestesítı részvények egy részvényfajtát képeznek. A részvénytársaság az alapszabályban különbözı részvényfajtákat létesíthet, ezzel az egyes részvényesek között különbséget tesz. Az rt. nagy szervezet, amely általában több ezer részvénnyel és részvényessel rendelkezik. Ebbıl következıen a törvény mennyiségi korlátok közé szorítja egyrészt a részvényfajtákat, másrészt pedig az egy részvényfajtán belül kibocsátható részvény mennyiséget. A részvények típusa lehet névre szóló és bemutatóra szóló. A névre szóló részvényen fel kell tüntetni a részvényes nevét. A részvény átruházásakor a részvényre rá kell írni az új tulajdonos nevét, és az átruházást be kell jelenteni a részvénytársaságnak is. A törvény különbséget tesz zártkörően és nyilvánosan mőködı részvénytársaság között. Zártkörően mőködı részvénytársaság részvényei nem kerülnek nyilvános, azaz tızsdei forgalomba. Ezek általában a kisebb taglétszámú vállalatok. Így lehetıség van arra, hogy igazgatóság helyett vezérigazgató lássa el az operatív irányítás feladatait. Azt is megengedi a törvény, hogy a részvényesek közgyőlését az igazgatóság névre szóló meghívóval, a hirdetményi összehívás mellızésével hívja össze. A zártkörően mőködı részvénytársaság a korlátolt felelısségő társaság mőködési szabályaihoz közelít. A nyilvánosan mőködı tızsdei - részvénytársaságban általában nagyszámú részvényes van, akik nem ismerik egymást. Ez a sajátosság a mőködésre vonatkozó szervezeti szabályokban is megjelenik. A részvénytársaság legfıbb szerveként mőködı közgyőlés szigorú szabályok szerint mőködik. Nyilvánosan meg kell hirdetni az ülést, és közzé kell tenni a napirendi pontokat. Ha a közzétételt a részvénytársaság elmulasztotta, a kihagyott napirendet nem lehet megtárgyalni. Minden közgyőlési jegyzıkönyvet meg kell küldeni a Cégbíróságra, hogy az a törvényességi felügyeletét gyakorolni tudja. Részvénytársaság esetében kötelezı a felügyelı bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása. A nyilvánosan mőködı részvénytársaság operatív szerve a testületi szervként mőködı igazgatóság, amely a társaság képviselı szerve. A nyilvánosan és zártkörően mőködı részvénytársaság létesítı okirata az alapszabály. Nyilvánosan mőködı részvénytársaság esetén az alapszabályról a közgyőlésnek kell szavaznia, s azt a részvényesek törvényben meghatározott hányadának el kell fogadnia. Ezzel lehetıvé vált az is, hogy az alapszabály ellen szavazó részvényesre is kiterjedjen az alapszabály rendelkezése, amennyiben az elfogadáshoz szükséges részvényesek azt megszavazták. Az eltelt idıben a 2003.évi L., a Nemzeti Civil Alapprogramról törvény gyakorlattá válását követhettük, amely a civilek önszervezıdésének gazdasági háttérfeltételeit igyekezett megteremteni azzal a céllal, hogy erısítse a civil társadalmat, a kormányzat és a civilek közötti partneri viszonyt és munkamegosztást az állami és önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 851

10 A jogalkotás az említett törvények mindegyikét revízió alá vette. A közhasznú szervezetekrıl szóló törvény módosításának szakmai elıkészítése már 2003-ban elkezdıdött, az un. üvegzseb törvény a közalapítványokat helyezte más megvilágításba. Mivel az alapítványok mőködését ma több jogszabály szabályozza, az érintettek legjobban egy mindenre kiterjedı, tevékenységet, mőködést, gazdasági aktivitást egymásra tekintettel kezelı nonprofit törvényt szeretnének. Mi változott, mi nem változott, mit kellene megváltoztatni? 1990-tıl a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény megszületéséig tartott a mennyiségi fejlıdés idıszaka. Az ezredfordulóra a túl sok túl kicsi szervezet mellett megjelenik a nagyobb szervezetek koncentrációja. A szektor kezdettıl napjainkig fıváros és város centrikus. Alaptevékenységüket tekintve a szabadidıs tevékenységi dominanciáját felváltotta az oktatási, és egyéb, például egészségügyi, szociális, vagy humán-szolgáltatás. A szervezetek többsége erısen támogató és támogatásfüggı. Az állami támogatás mértéke a legutolsó idıkig messze elmaradt a nyugat-európában megszokott színvonaltól. Az állami támogatás mellett növekszik az úgynevezett célszerinti tevékenységbıl származó bevételek aránya. A bevételek koncentrációja mellett a támogatások belsı aránya kezdetektıl a nagyobb szervezetek és a nagyobb városok Budapest dominanciája mellett zajlik. Bár a szektor foglalkoztatottsága jelentısen, újraelosztási funkciója pedig sokszorosára bıvült, a szervezetek egy részének humánerıforrásokkal való ellátottsága nem megoldott. Ahol a legnagyobb szükség, ott a kelleténél sokkal kevesebb segítı szervezet mőködik. Az okokra a további fejezetekben még visszatérünk. A civilek ágazati és tevékenység struktúrája mihez kapcsolódhatunk? A nonprofit szervezetek nemzetközi osztályozását követve a Nonprofit Szektor Analízis kiadványban (Bíró Endre 2002) szereplı adatok alapján a következı ágazati hovatartozással számolhatunk: 852

11 A gyermekszektor régi szervezetek eltőnésével és történelmi tradíciók alapján történı feléledésével, országos szervezetek bejegyzésével jött létre, a korosztály töredékét tömörítve. Szabadidıs és kulturális tevékenysége azonban messze túlmutat a tagságán, a táborozás és a gyermek sport hagyományait erısítve. Az erıs iskolai kötıdés miatt bennük az öntevékenység és az önkormányzás szintje máig alacsonyabb a vártnál. A korosztály érdekeit gyermekérdekő felnıtt szervezetek próbálják meg képviselni, mint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Nemzetközi Gyermekmentı szolgálat stb. Az ifjúsági nonprofit szektor kb szervezetet jelent, amely ezer gyermeket és fiatalt tömörít. Ez meglehetısen alacsony szervezettségre utal minden ötödik fiatal tagja valamilyen szervezetnek. A közép és felsıoktatásban tanulók felül, a dolgozók és az idısebbek alulreprezentáltak az átlaghoz képest. A szervezeti hovatartozást erısíti a politika iránti érdeklıdés körükben. Tevékenységükben a sport és kulturális, ennél kevésbé intenzíven a szakmai és érdekképviseleti, majd a szolgáltató és környezetvédelmi programok dominálnak. A környezetvédelmi ágazatban néhány ezer bejegyzett és néhány száz valóban aktív szervezet tartozik, közel százezres tagsággal. De ezen a területen nem lebecsülendı az a lakossági aktivitás, amely intézményesült formákat nem öltve a 80-as évek eleje óta old meg helyi környezetvédelmi problémákat szükség esetén egy létezı civil szervezethez kapcsolódva. Az EU csatlakozással szükségszerően megoldandó feladatok súlya, nagyságrendje és szerteágazó volta a jelenleginél nagyobb szervezettséget, koncentráltabb tevékenységet és hangsúlyos szektorközi együttmőködést kínál és kíván ezen a területen. A tevékenység szerinti megoszlásban az oktatás és érdekérvényesítés mellett a fizikai munka, a kutatás és az adománygyőjtés szerepel. 853

12 A fogyatékosok nonprofit szervezeteinek egy része szolgáltatásaival közvetlenül eléri az érdekelteket, míg mások az ügy képviseletére vállalkoznak. Az érintettek számáról fıleg becslések állnak rendelkezésre, a területi megoszlás a korábbi tendenciákat, tehát a Budapest-centrikusságot erısíti. A szolgáltató szervezetek az állam által nyújtott meglehetısen limitált segítség kiegészítéseként, esetenként pótlásaként munkalehetıségek biztosítására, szociális ellátásra, szabadidı eltöltésre, fejlesztésre és a tárgyi körülmények jobbítására jöttek létre. Hogyan igazodtak a tevékenységek a változó szükségletekhez? Az EU szociális, egészségügyi, helyenként oktatásra koncentráló gyakorlatához képest Magyarországon a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény megszületéséig a kulturális és sportszervezetek továbbá az érdekképviseletek játszottak meghatározó szerepet. Utóbbiak szerepe és számuk a kamarai törvény megszületésével jelentısen átalakult, csökkent. Megnıtt viszont az oktatási és a térségi, település-fejlesztési szervezetek súlya. Legnagyobb változás a szociális-egészségügyi szervezetek számában történt, ami a foglalkoztató szervezetekkel együtt a gazdasági célú szervezetek megjelenését eredményezte. A civil szféra megerısödése nem érintette alapítványok és egyesületek tevékenységi eltéréseit. Míg az alapítványok inkább az oktatás, kultúra és a szociális szolgáltatás, addig az egyesületek fıleg a sport, a szabadidı és a szakmai, gazdasági érdekképviseletek terén tevékenykednek. Mit értek el a gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezetek? 2001-ben Magyarországon 853 gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezet mőködött.(kuti, 2003) Közöttük a 200-at is alig haladta meg az 1994 elıtt létrehozott egyesületek és alapítványok száma. Az 1994 és 2001 között bekövetkezett szerkezeti változások tehát nem egyedül a közhasznú társaságok tömeges megjelenésébıl adódtak, hanem a hagyományos formában mőködı nonprofit szervezetek jelentékeny része is kicserélıdött. 854

13 A gazdaságfejlesztési célú nonprofit szervezetek számának alakulása, Kht Egyesület Alapítvány Forrás: KSH A megszőnések legnagyobb arányban a munkanélküliség kezelésére létrejött szervezeteket sújtották. Ennek valószínőleg az a magyarázata, hogy esetükben nemcsak a kudarc, hanem a siker is kockázati tényezınek számított: a civil kezdeményezések elsorvadását sokszor éppen az okozta, hogy szervezıik, vezetıik állást találtak, és így nem maradt idejük önkéntes munkára. Szintén tömegesen álltak le, illetve fejezték be mőködésüket azok az alapítványok és egyesületek, amelyeket a gazdasági szereplık a rendszerváltáshoz és privatizációhoz kötıdı átalakulási folyamatok segítésére hoztak létre. Kisebb-nagyobb vállalkozások tulajdonosai, fejlesztési programok, beruházások megvalósításához, új módszerek és technológiák bevezetéséhez, szakmai, ágazati céljaik eléréséhez használták fel a nonprofit szervezeti formát, s szabadultak meg tıle, amikor a kezdeti nehézségeken túljutottak. A privatizáció idıszakában sok vállalat hozott létre alapítványt azzal a szándékkal is, hogy alapítványi támogatások útján segítse vezetıit és alkalmazottait a vállalkozóvá válásban. Gyakran választották az egyesületi formát a külgazdasági kapcsolatok ápolásához és a piacra jutást, információcserét szolgáló együttmőködés kialakításához. Országszerte alakultak a tervezett világkiállítás ígérte elınyök kihasználását célzó egyesületek, alapítványok. Ezek többsége az eredeti cél elérése vagy végleges meghiúsulása után értelemszerően megszőnt, bár látványos profilváltásokra is volt példa. 855

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON VÉDELMI IGAZGATÁS VARGA PÉTER HORVÁTH LÁSZLÓ A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON THE IMPROVEMENT OF CIVIL ORGANISATIONS IN HUNGARY IN THE PAST TWO DECADES Rövid

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA képzés A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Szerzı: Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben