a civil szervezetek és az emberkereskedelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a civil szervezetek és az emberkereskedelem"

Átírás

1 a civil szervezetek és az emberkereskedelem Száraz Krisztina bevezető Az emberkereskedelem a modern kor rabszolgasága, olyan bűncselekmény, ami az egyéniszabadságésméltóságsúlyosmegsértése,ésmelynekkövetkezményeitazegyes országokegyedülnemtudjákhatékonyankezelni. 1 ANemzetköziMunkaügyiSzervezet (ILO)legutóbbi,2012.júniusibecsléseiszerintakényszermunkaáldozatainakszáma ideértveakényszerenalapulószexuáliskizsákmányolástis világszinten20,9millió,míga gyermekkereskedelemáldozatainakszámaabecslésekszerint5,5millió. 2 Nemelhanyagolhatóabűncselekménybőlszármazóhaszonsem,amiazILObecsléseiszerintelériaz évi32milliárddollárt. 3 Tehátolyanhatalmashaszonnaljáró üzletről beszélünk,amelynekéventeemberekmillióiesnekáldozatul. Mivelazemberkereskedelemnagyonsokrétű,nagyonrugalmasanalkalmazkodikaz újkihívásokhozésfeltételekhez,ezértaválasznakissokrétűnek,ésösszehangoltnakkell lennie,minéltöbbszereplőtbevonvaamegoldásba.ahogyannemoldhatjamegazemberkereskedelem problémáját önállóan egy ország sem, így nem elég az sem, ha az adottországonbelülcsakakormányzatteszlépéseket.komplexrendszertkelllétrehozni,amibenúgyazállami,mintamagánszféra,ésacivilszervezetekiskiveszikamaguk részét.sokanlebecsülikacivilszervezetekszerepét,pedignagyonsokattehetnekazért, 19

2 hogyazáldozatokkiszabaduljanakakizsákmányolókkarmaiközül,ésmegkapjákazőket illetősegítséget,támogatást,illetveakárakompenzációt. Azemberkereskedelemglobálisjelenség,ésmindenegyesgazdaságiágazatbanmegjelenik, de főleg ott, ahol a munkavédelmi előírások hiányosak(ide sorolható az építőipar,amezőgazdaság,avendéglátóipar,gyártás)vagyéppnemlétezőek (példáulotthoni munkátvégzőkésprostituáltakesetében). 4 Az emberkereskedelemre különböző taszító és húzóerők hatnak. Meghatározó faktorlehetpéldáulabevándorlásifolyamat,azazmennyireléteznekbiztonságoséstörvényesmigrációslehetőségek, 5 illetvemennyirenagyazigényazolcsóéskizsákmányolhatómunkaerőiránt. Az emberkereskedelem globális méreteket ölt. Nincs olyan ország, amely immunis lenne.bárazutóbbiidőbeninkábbaszexuáliskizsákmányoláskerültelőtérbe,ésígyaz az ellen irányuló fellépés, az elmúlt években fokozatosan az emberkereskedelem többi formájaisfelszínrekerült,ígypéldáulakényszermunka,akényszerkoldulás,akényszerházasság,illetveazillegálisörökbefogadás. a civil szervezetek szerepe A civil szervezetek meghatározó szerepet játszanak az emberkereskedelem elleni harcban.őkazok,akikalegtöbbettehetnekéstesznekazáldozatokért.őkazok,akikaz emberkereskedelem igazi, valós formájával találkoznak. Ők végzik a helyszíni munkát, ezértőkismerhetikfelleghamarabbapotenciálisáldozatokatésgyakranőksegítikahatóságokatfelgöngyölíteniazügyet.sokszorőkazáldozatokelsőkapcsolataa biztonságosvilág felé,őkazok,akikmenedéket,segítségetésvédelmetnyújtanak.olyangazdagtapasztalattaléssokrétűismeretekkelrendelkeznekazemberkereskedelemről,amit ahatóságoksohanemlesznekképesekmegszerezni.szükségükvantehátacivilszervezetekre,nélkülükegyikállamsemtudhatékonyésátfogóemberkereskedelemellenipolitikátkialakítani.acivilszerveztekpozitívanbefolyásoljákéskiegészítikazemberkereskedelemelleniállami,hatóságifellépést. Többféle NGO létezik, melyek mind más-más módon és más szakterületen dolgoznak,demindsokattesznekazért,hogyminélhatékonyabblegyenazemberkereskedelemellenifellépés.azt,hogymittehetnekezügybenanonprofitszervezetek,suzanne Hoff(LaStradaInternational),úgyfogalmaztameg,hogyanonprofitszervezeteknekazt kelltenniük,amitsenkimásnemteszmeg. 6 Ésittazegyüttműködéséafőszerep.Acivil szervezeteknekmindenemberkereskedelemellenfellépőszereplővelegyüttkellműködniük.acivilszervezeteksegíthetnekazáldozatokazonosításában,amindenneműtámogatásnyújtásban,beleértveazáldozatoktársadalombavaló(újbóli)integrációjátis.segíthetnekazáldozatnakmeghozniaztadöntést,hogyegyüttműködjönahatóságokkal.általábankönnyebbentudnakkapcsolatotteremteniabajbajutottakkal,ígyhamarabbrá tudjákőketbírniatanúskodásra. Acivilszervezeteksegíthetnekafigyelemfelkeltésbenis,illetveinformációvalláthatják 20 Civil Szemle 2013/1.

3 el a nemzetközi szervezeteket, nemzeti hatóságokat, illetve koordinátorokat. Ezen kívül segíthetnekakutatásokban,delobbitevékenységetéstanácsadástisfolytathatnak. Acivilszervezetektevékenységétakövetkezőfőkategóriákraoszthatjuk: 1.Konkréthelyszínisegítség. 2. Lobbitevékenységésmonitorozás. 3. Véleményformálás,figyelemfelkeltés. 4.Kutatás. Bármelyikfentfelsorolttevékenységetisvégzielegy-egyszervezet,azlétfontosságú szereplehetazemberkereskedelemelleniharcban. Konkrét helyszíni segítség Acivilszervezetekazok,akikszemtőlszembentalálkoznakazemberkereskedelemáldozataival.Legtöbbszörmégarendőrökelőttazonosíthatjákarabszolgaságbansínylődőket,ezértkulcsfontosságúaszerepük.Előfordul,hogyacivilszervezeteksegélyvonalakatisműködtetnek,ahovaakármagaazáldozatvagyannakhozzátartozója,deakáregy jószándékúidegenisbetelefonálhatéssegítségetkérhet. Amunkánakperszevannakszabályai.Amintegycivilszervezetazonosítjaazemberkereskedelem potenciális áldozatát, tájékoztatnia kell őt a lehetőségeiről, jogairól. Megtörténhet,hogyazáldozatnemérzimagátáldozatnak,ezfőlegakényszermunkaáldozatairaérvényes.Mindenesetreinformálnikellőketésaztánazmárazáldozatsajátdöntése,hogyél-eazőtmegilletővédelemmeléstámogatással.Jogavanugyaniselutasítani bármineműsegítséget.nemkötelestehátelfogadniasegítőkezet. Acivilszervezetnekmindenesetbentájékoztatniakellazáldozatot,melyszolgáltatásokrajogosult,hogyanrészesülhetjogitanácsadásban,éshogyjogavantolmácshoz.Ez utóbbi nagyon fontos, hogy az áldozat képes legyen megérteni, hogy milyen segítségnyújtásraésvédelemrejogosult.tájékoztatniakellszemélyiségénekvédelméről,deakára kártérítésrevalójogosultságrólis.ahhoz,hogyacivilszervezetmegfelelőenjárjonel,figyelembekellvennieakulturálisésvallásikülönbségeketis. Acivilszervezetnektájékoztatnikellazáldozatot,hogymilyentámogatásrajogosult: 7 áldozattámogatása; jogi,bevándorlóistátusravonatkozótanácsadás; lakhatás; élelemésruházkodás; pénzügyitámogatás,kártérítés; tolmácsolás; pszichológiaitámogatás; orvosiellátás; rendőribeavatkozás. Azigényelhetőszolgáltatáséssegítségnyújtásazáldozatstátusátólisfügg,mivelelőfordulhat,hogybizonyosszolgáltatásokjogosultságaállampolgársághozvankötve. 21

4 Anonprofitszervezetnekmindenesetbentartaniakellmagátakövetkezőkhöz: 8 tisztelettudó,nemítélkező,nemdiszkriminatívszolgáltatástkellnyújtani; védeniekellazáldozatmagánéletét,biztonságát; tájékoztatnia kell az áldozatot, hogy milyen lehetőségei és jogai vannak és azt egy olyanformábanésmódon,amitazáldozatmegtudérteni; megkellhallgatniaazáldozatot; respektálniakellazáldozatönrendelkezéshezvalójogát; csakolyanszemélynevébenjárhatel,akibeleegyezésétadta. Acivilszervezetésazáldozatköztmuszáj,hogykizárólagszakmaiésneérzelmikapcsolatalakuljonki.Nemszerencséspéldául,haazáldozatotacivilszervezetegyikmunkatársaotthonábanfogadja,mertezzelveszélynektehetikimindkettőjükéletét. 9 Az áldozatnak tisztában kell lennie azzal, hogy bármikor elutasíthatja a beszélgetés rögzítését,illetveakármagátabeszélgetéstis.haazonbanbeleegyezésétadjaabeszélgetéshez, illetve annak rögzítéséhez a civil szervezet képviselôjének figyelnie kell arra, hogy az áldozatot ne hozza kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe. Kerülni kell minden olyan kérdést, amely traumatizálná az áldozatot. Csak olyan kérdéseket szabad feltenni, amielkerülhetetlen.mindenesetbenvédenikellazáldozatot.amennyibenesetlegamédiáhozfordulsegítségért,semmilyenkörülményekköztnemfedhetifelazáldozatszemélyiségét,mertazveszélybesodorhatjaazéletét. Asegítőnemkelthetnaivreménytaz áldozatban. Nem célravezető olyan szolgáltatásokat, illetve segítséget ígérni, amit aztán nemtudteljesíteni.megtörténhet,hogyacivilszervezetmárakkorkapcsolatbanvanaz áldozattal,amikorazmégazemberkereskedőkkezébenvan.ekkornagyelővigyázatossággalkelleljárnia,ésnagyonkörültekintőnekkelllennie,nehogyártsonazáldozatnak. Acivilszervezetsajátmagaisműködtethetmenedékhelyet,munkatársaiköztlehetnekszakemberek,orvosok,pszichológusok,akikrögtönasegítségéretudnaksietniarászorultaknak. A komplex, mindenre kiterjedő szolgáltatás és védelemnyújtás érdekében többcivilszervezetisösszefoghat.közösprojektekbenerősíthetikegymásmunkájátés biztosíthatjákamindhatékonyabbfellépést,illetveelkerülhetikaszolgáltatásokfelesleges duplikálását.cél,hogykiegészítsékésnekioltsákvagynehezítsékegymástevékenységét. Az együttműködéshez kapcsolatrendszer kell. A kormányok sokat tehetnek ez ügyben, például a nemzeti emberkereskedelem elleni harcért felelős koordinátor vezethet egylistát,adatbázistazadottországbantevékenykedőminden,azemberkereskedelembenjártascivilszervezetről.ígyaztánazérintettcivilszervezetekakoordinátorhozfordulvakönnyenmegtudhatják,kifedileazadottterületet.jóesetbenanemzetikoordinátorproaktívszerepetisjátszhat,ésrendszerestalálkozókattarthatacivilszférával. lobbitevékenység és monitorozás A civil szervezetek fontos lobbitevékenységet is folytathatnak. Mivel ők azok, akik a valós életben alkalmazzák a jogszabályokat, segíthetnek azok hatékonyabbá tételében. A nonprofit szervezetek a gyakorlatban látják az egyes jogszabályok, intézkedések és 22 Civil Szemle 2013/1.

5 programokhatását.fontosszerepetjátszanak,hiszmegtudjákadniaszükségesvisszacsatolást,segíthetnekahatóságokmunkájánakkiértékelésében,felhívhatjákazújproblémákraafigyelmet,illetveajánlásokatfogalmazhatnakmeg. Akormányzatnakegyüttkelldolgozniacivilszervezetekkel,mertígyegymásmunkájátsegíthetikésennekköszönhetőenazáldozatoknagyobbvalószínűséggelrészesülhetnek az őket megillető támogatásban, védelemben. Éppen a nonprofit szervezeteknek köszönhetőenkezdtekakormányokfelfigyelniazemberkereskedelemre,illetvenekikköszönhetőenkapnakfrissinformációkatazemberkereskedőkújgyakorlatairól,illetveazáldozatok helyzetéről, igényeiről. A másik oldalon pedig a civil szervezetek felhívhatják a kormány figyelmét a hibákra és hiányosságokra. A szervezetek fáradhatatlan lobbitevékenységénekeredménye,hogyazokazállamok,melyekkezdetbenillegálisbevándorlókéntkezeltékazemberkereskedelemáldozatait,éskitoloncoltákőketazországterületéről,mamáremberjogimegközelítéstalkalmaznak. Az államoknak saját érdekükben és saját helyzetüket megkönnyítendô érdemes komolyanvenniükacivilszervezetekmunkáját,ésehhezviszontbiztosítaniukkellaműködésükhözszükségespénzügyikeretet.azazállam,amelykomolyanelköteleztemagát az emberkereskedelem felszámolása mellett, nem mellőzheti a civil szervezetek szakértelmétéselhivatottságát. Aszervezeteknemcsaknemzetiszintenvégezhetneklobbitevékenységet,fontosfórumot nyújthatnak ehhez az egyes nemzetközi szervezetek is. Példaként említjük a UNODC-t,azENSZegyikszervét,amelyfelismerte,hogyerőskapcsolatokatkellfenntartaniszakterületéntevékenykedőcivilszervezetekkel. 10 LétrehoztaazNGO-kelektronikus adatbázisát,amelybentöbbmint2700nonprofitszervezetetsorolfel,akikadrogfüggők megelőzésébenésrehabilitációjában,illetvebűnügyek(beleértveazemberkereskedelem ésakorrupció)megelőzésébenésazigazságszolgáltatásreformjábanjártasak.azadatbázistartalmazzaazngo-káltalközöltinformációkat,illetvehogymilyenprojektekben vesznek részt. 11 Míg az UNODC helyi szinten egyes nonprofit szervezetekkel dolgozik együtt,addigafőstratégiakidolgozásakorinkábbacivilszervezetekesernyőszervezeteivelállkapcsolatban.azunodcfelismerteugyanis,hogysegítségükkelkönnyebbentudjateljesíteniglobálisküldetésétésaszervezeteknagysegítségérelehetnekaprojektek végrehajtásában,megvalósításában. véleményformálás, figyelemfelkeltés Acivilszervezetekfontosfigyelemfelkeltőtevékenységetisvégeznek.Egyrésztinformálják a lakosságot az emberkereskedelem veszélyeiről, másrészt sokat segíthetnek az előítéletekcsökkentésében.astopthetraffiknevűngo 12 élenjárebbenamunkában. Példaként említhetjük az International lessons című projektet, amely iskolákat céloz. A projektcélja,hogyadiákokkörébenfelhívjaafigyelmetazemberkereskedelemre.első körben 10 ezer angolul beszélő iskolát látogattak meg a szervezet munkatársai, 2010 márciusában pedig olyan iskolai előadást szerveztek, ahol az összes iskola részvételével 23

6 színielőadást adtak elő az emberkereskedelemről. További céljuk, hogy a projektet más országokraésnyelvekreiskiterjesszék,beleértveaforrásországokatis.előszöraziskolákatcéloznákmeg,deszeretnékelérnia csellengőket is,hiszőkkomolykockázaticsoportotjelentenek. Kutatás Azemberkereskedelemnemstatikusjelenség,idővelváltozik,ésújtrendekjelennek meg.azemberkereskedelemméretétéstrendjeitilletőenmégmindigigenkevésinformációval rendelkezünk. A nonprofit szervezetek szerepe ezen a területen is jelentős. Tényfeltáró kutatásaiknak döntő szerepe van a megelőzésben, hisz azok segítségével felhívjákadöntéshozókfigyelmétazújtrendekre,vagyéppajogszabályokbanlevőhézagokraésahatóságokatpedigavégrehajtásbanlevőhiányosságokra. PéldakéntazAnti-SlaveryInternationaltemlíthetjük,amelyfontosjelentéseivelmegpróbálja felhívni a társadalom és minden érintett figyelmét az emberkereskedelem különböző jellegzetességeire. Gyakran publikálnak olyan esetekről, amelyek a gazdaságot érintikvagykomolytársadalmiproblémákatfednekfel.kutatástvégeztekpéldáulazindiai textilgyárakban folytatott kényszermunkáról, ahol fiatal lányokat zsákmányolnak ki. Az itt készült ruhák és textiláruk később a nagy világmárkák polcaira kerülnek, ezzel is hozzájárulva a lányok további kizsákmányolásához. Ezek a textilgyárak többnyire lánygyermekeketalkalmaznak,mertőkkönnyenkezelhetők,megfélemlíthetőkésmégextra munkát is elvállalnak. Általában év közötti lányokról van szó, akikkel hároméves gyakornokiszerződéstkötnek,azzalazígérettel,hogyafizetéstmajdaszerződéslejártakorkapjákmeg.eztnevezika Sumangalirendszernek. 13 Aszülőknekaztígérik,hogya háromévletelteutánnagyösszegetkapnak,amelymajdjóljönalányukkiházasításakor. Apénztviszontcsakakkorkapjákmeg,haalánymegszakításnélkülledolgoztaahárom évet, nem lett beteg, és szabadságra se ment. Addig pedig éhbéren tartják őket, ezzel motiválva őket,hogymaradjanak.amunka- éslétfeltételekrosszak,amunkakörülményekegészségtelenek.ennekkövetkeztébensokannemtudjákbefejezniaháromévet, ígyegyfillérnélkülkellhazatérniük. 14 Acivilszervezetekmunkájának,kutatásánakköszönhetőenakormányokésaszakértőkértesülhetnekalegújabbtrendekről: egyre több a férfi áldozat a La Strada helyi szervezetei jelentéseiből az figyelhető meg,hogyegyretöbbférfiválikazemberkereskedelemáldozatává. 15 Viszontamenedékhelyekdöntőtöbbségbenanőiáldozatokatcélozzák,ígyaférfiáldozatokszámáranincselegendőmenedékhely; egyretöbbanemszexuálisjellegűkizsákmányolás főlegagazdaságiszektorazon részeiveszélyeztetettek,aholamunkavédelemgyengelábakonáll,példáulaháztartásimunka,desokáldozatot termel avendéglátóipar,építőipar,mezőgazdaság,szórakoztatóiparésakereskedelemi házasságpiac is.azemberkereskedelemjelenlehetazételfeldolgozás,egészségügyésaszerződésestakarítómunkaterületénis. 16 Az 24 Civil Szemle 2013/1.

7 egyikfőproblémaáltalábanaz,hogyazeseteketamunkafelügyeletmunkajogielőírásokmegsértésekéntkezeliésnememberjogiproblémaként; azemberkereskedőkegyremesszebbrejutnak ALaStradahelyiszervezeteiszerint aközép- éskelet-európaiakfődesztinációjatovábbraisnyugat-európa,deújrégiók is bukkannak fel a Közel-keleten és Ázsiában, mint India, Pakisztán, Kína, Indonézia, Malajzia, Libanon, Azerbajdzsán, Grúzia, Izrael, az Egyesült Arab Emirátusok, Szudán, Törökország,Jordánia,Uganda,AfganisztánésCiprus. 17 A civil szervezetek jellemzője, hogy általában nem rendelkeznek saját tőkével, így munkájukhozkülsőtámogatástkénytelenekigénybevenni.agazdaságiéspénzügyiválságrontottahelyzeten,hiszentöbbcivilszervezetpusztalétekerült,kerülveszélybe,a válságkövetkeztébenegyretöbbprojektszakadfélbe.eztelkerülendőtöbbcivilszervezetiscsoportokbatömörült,hogykönnyebblegyenaforrásszerzésésazegyesprojektek lebonyolítása. Itt jegyezzük meg, hogy a gazdasági gondok nemcsak a szervezetek működését, hanem függetlenségét is veszélyeztetik. A civil szervezetek függetlensége ugyanisalapfeltételeazautentikusmunkának,hiszencsakígylehetnekkritikusakakára támogatóikkal szemben is. Optimális esetben nem szabadna instrukciókat elfogadniuk semadonor,semakormányzatiszervezetektől. Konkrét példák A téma legfontosabb civil szervezetei a La Strada, a Terre des Hommes, az Anti- SlaveryInternational,aStoptheTraffic,aChurchesCommissionforMigrantsinEurope,a SavetheChildren,azECPAT,aGlobalAllianceagainstTrafficinWomen,aEurochildésa PolarisProject.Azegyházalapúcivilszervezetekkülönlegesszerepettöltenekbeebbena csoportban,mertúgypróbáljákelérniazembereket,hogyazokmorálisértékeirehatnak. Ezzeltudjákavallásosembereketaktívanbevonniazemberkereskedelemelleniharcba, főlegakonkrétsegítségnyújtásterén. la strada 18 A La Strada vezető európai nonprofit hálózat, amely függetlenül működik, alulról szerveződik,ésamelynekcéljaazemberkereskedelemfelszámolása benegyholland,egylengyelésegycsehcivilszervezetfogottösszeéshozottlétreháromoldalúprojektet, ennek eredményeként született meg a La Strada. A három civil szervezet közös szemináriumkereténbelülinformációt,tapasztalatotéstudástcserélt,illetveolyanpreventívtevékenységeketéstámogatószolgáltatásokatfejlesztettki,amelyekkifejezetten azemberkereskedelemnőiáldozataitcéloztákmeg.olyannőiáldozatokrólvoltszó,akik azidentifikálásukutánvisszatértekhazájukba,azért,mertvagyönszántukbólhazaakartakmenni,vagymertkitoloncoltákőketnyugat-európából.ennekaszemináriumnakaz eredményeképpen jött létre 1995-ben az első La Strada projekt, A közép- és kelet- 25

8 európainőkemberkereskedelménekmegelőzéséről.(aprogramotazeurópaibizottság PHAREprogramjábólfinanszírozták.)1997-benés1998-bankétújtaggal,Ukrajnávalés Bulgáriávalbővültaprogram,majd2001-rekilenctagúhálózattánőttekimagátFehéroroszország,Bosznia-Hercegovina,MoldáviaésMacedóniabelépésével. 20 Végül2004októberében alakult meg hivatalosan a La Strada mint független nemzetközi szövetség, melynekaközpontititkársága,alastradainternational(lsi)amszterdambantalálható. Az LSI főként nemzetközi kapcsolatkiépítéssel és lobbizással foglakozik, a nemzeti és nemzetköziszervezeteket,nemzetikormányokat,azeurópaiintézményeketésazensz szakosítottszerveitcélozzameg.apartnerszervezetekpedigfüggetlennonprofitszervezetkénthelyiszintentevékenykednek. 21 Aközpontititkárságfeladata,hogykoordináljaa közösstratégiákmegvalósítását,monitorozzaésharmonizáljaalastrada-tevékenységeket,adatokatgyűjtsönéselemezzeazokat.alastradafilozófiájaszerintazemberijogok védelme,főlegabevándorlómunkások,otthonimunkátvégzőkésprostituáltakemberi jogainak védelme előfeltétele az emberkereskedelem megelőzésének. Ezért fő küldetésüknek tartják a döntéshozók, a hatóságok, a média és a közvélemény befolyásolását, hangsúlyozván,hogyazemberkereskedelemazemberijogoksúlyosmegsértése. 22 MindenegyesLaStrada-tevékenységcélpontjábanazáldozatésannakigényei,szükségletei állnak.az,hogymelyikpartnerszervezetpontosanmilyenszolgáltatásokatnyújt,ahelyi és nemzeti viszonyoktól függ, de elmondható, hogy minden egyes La Strada-tag a következőterületekentevékenykedik: 23 A) információéslobbikampány céljaarraösztönözniakormányokat,hogyakérdést kiemeltpolitikaitémávátegyeéscselekvésrebírjaőket.azlsitámogatjaazemberi jogi megközelítést annak érdekében, hogy az emberkereskedelem elleni intézkedések ne sértsék az emberkereskedelem áldozatai, illetve más érintett csoportok jogait. Ezamegközelítésmegköveteli,hogyazemberijogokmindenegyesemberkereskedelem elleni stratégia központjában álljanak. A La Strada monitorozza a nemzeti és nemzetközi emberkereskedelmet érintő fejleményeket, beleértve a törvényalkotást, cselekvésiterveketésegyezményeket.idetartoziktovábbáamédiakampány,hatóságoknak tartott workshopok, lobbitevékenység a parlamenti képviselőknél, a jogszabály-tervezetek kritikus kiértékelése és a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához valóhozzájárulás; 24 Idetartoznakolyantevékenységek,mint: 25 médiakapcsolatok létrehozása, médiakampányok folytatása, interjúk adása, háttéranyagokkészítése; szakemberek,döntéshozókésalakosságképzéseésfigyelemfelkeltése; nonprofit szervezeteknek és kormányszervezeteknek szánt szemináriumok, workshopokésegyébeseményekszervezése; az emberkereskedelemre és egyéb kapcsolódó területekre vonatkozó nemzeti jogszabályokrólszólóinformációgyűjtésésajogalkalmazásfigyelemmelkövetése; a nemzeti cselekvési tervek és egyéb, az emberkereskedelemre vonatkozó nemzeti politikáklétrehozásáhozvalóhozzájárulás. 26 Civil Szemle 2013/1.

9 ALaStradaInternationalazeurópaijogalkotásfolyamatábóliskivesziarészét.Többekközthozzájárult Azemberkereskedelemfelszámolásárairányulóeurópaiuniósstratégia( ) kidolgozásához,amelynekcéljaazemberkereskedelem-ellenesirányelvmegfelelőimplementálásáttartjaszemelőtt,illetveszakmaitapasztalatávalhozzájárultmagánakazirányelvnekakidolgozásáhozis.azlsiazonbannemcsakuniósszinten aktív, hanem részt vesz az Európa Tanács és annak emberkereskedelmet monitorozó szerve,agreta munkájábanis. 26 B)Megelőzés és oktatás célja, hogy képessé tegyék az embereket arra, hogy jogaik védelmében megfelelő döntéseket hozzanak. A program nem csak a közvetlenül érintett kockázati csoportokat célozza meg, a kampány célja a veszélyeztetett csoportokkörnyezetébenlevőszakemberekkineveléseis.azoktatásikampánycélcsoportja továbbá az igazságszolgáltatás, bűnüldözés, oktatási alkalmazottak, szociális munkások,azorvosiszemélyzetvagyegyébalkalmazottakköre. ALaStradaolyaninformációsanyagokatkészít,amelyeketalakosságnak,kockázati csoportoknak szán, továbbá módszertani és képzési anyagokat a szakemberek számára,illetveképzéstbiztosítazérintettügynökségekésszakemberekszámára.ezen kívülsegélyvonalatműködtet,amelyentanácsadástnyújtkülföldimunkalehetőségekről, az emberkereskedelem kockázatáról, a biztonságos migrációról és a megelőzési módszerekről; C) védeleméstámogatás céljaszociális,jogiésérzelmitámogatásnyújtásaemberkereskedelemáldozatainak,annakérdekében,hogyvisszaszerezzékazéletükfelettiirányítást. ALaStradasajátmagaislétrehozott,detámogatisolyannemzetiésnemzetközihálózatokat, amelyek az áldozatok biztonságos hazatérését és társadalmi befogadását biztosítják.alastradaáltalműködtetettsegélyvonalnapi24órábanüzemel,ésesetenkéntingyenesenhívható.ahívófélinformációtkaphatacélországról,anemzeti helyzetről,jogszabályokról,hasznostelefonszámokról,tippeketarról,hogyholkereshetneksegítségetveszélyesetén.2011-ben1674emberneknyújtottközvetlensegítséget,amijelentősnövekedés2010-elszemben,amikor1249emberrészesültsegítségben,illetve8376esetbennyújtottsegítségetasegélyvonalonhívóknak. Aszervezet2890rendezvénytszervezett,aminösszesen embervettrésztés többmint megelőzőanyagotnyomtatottkiésterjesztett. 27 A ösidőszakraújstratégiaitervetdolgoztakki,amelynekegyikfőprioritásaújpartnerekkereséseaprivátszférában. 28 ALaStradatöbbplatformnakisatagja: 29 az Európai Unió Emberkereskedelemre Szakosodott Szakértői Csoportjának tagja, 30 amelyazeurópaibizottságnaknyújttanácsotalegújabbeurópai,nemzetiésnemzetközifejleményekkelkapcsolatban; azebeszszakértőikoordinációscsapatánaktagja, 31 amelyetazebeszemberkereskedelemmelfoglalkozókülönlegesmegbízottja 32 állítfel; megfigyelőistátussalrendelkezikazeurópatanácsemberkereskedelemelleniegyezménymegfigyelőmechanizmusánál,agreta-nál; 27

10 az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat tagja (Human Rights and Democracy Network); tagja a Nemzetközi Együttműködés Platformja az Illegális Bevándorlókért (Platform forinternationalcooperationonundocumentedmigrants)szerveződésnek; a Nőkkel Folytatott Emberkereskedelem Elleni Globális Szövetség tagja. (Global AllianceAgainstTrafficinWomen.) anti-slavery international 33 AzAnti-SlaveryInternational1839-benalakult,aviláglegidősebbnemzetköziemberjogiszervezte,ésNagy-Britanniaegyetlenolyanjótékonyságiszervezete,amelyarabszolgaság ellen küzd. 34 Különböző módon és formában lép fel a rabszolgaság ellen, helyi, nemzetiésnemzetköziszintenis: 35 támogatja az emberkereskedelem témájában folytatott kutatásokat, amelyek célja a rabszolgaságmértékénekmegállapítása,amialapjánaztánmeglehethozniamegfelelőintézkedéseket; együttműködik a helyi szervezetekkel, így jobban fel tudják hívni a helyi lakosok figyelmétarabszolgaságra; képzi,oktatjaalakosságotarabszolgaságveszélyeiről,éskampánytfolytatnakannak felszámolásacéljából; lobbitevékenységetfolytatakormányoknáléskormányköziügynökségeknél,hogya rabszolgaságellenifellépéskulcsfontosságúszerepetkapjon.főcélja,hogyalegfontosabb nemzetközi egyezményeket ratifikálják és a tagállamok mindent megtegyenek,hogyalkalmazzákőket.többekközöttsikerültmeggyőzninagy-britanniát,hogy írjaalá,majdratifikáljaazeurópatanácsemberkereskedelemellenicselekvésegyezményét. Azóta fő küldetésének tekinti az áldozatok védelmét és megsegítését. Főkéntaztszeretnéelérni,hogyazemberkereskedelemáldozataijogosultaklegyenek akártérítésreésmegiskapjákazt. Aszervezetháromalegységbőltevődikössze: A) programéstanácsadóiegység 36 feladataapartnerszervezetekkelvalókapcsolattartás a világ minden tájáról olyan közös projektekben való részvétel, ami az adósszolgálatot, kényszermunkát, kényszerházasságot, gyermekrabszolgaságot, emberkereskedelmet és örökletességi rabszolgaságot célozza meg. Kutatást végeznek a rabszolgaságkülönbözőformáiról,éstanácsadóifeladatokatisellátnak,hogylehetneaz egyespolitikákatúgymegváltoztatni,hogyazokazemberkereskedelemfelszámolásáteredményezzék; B)külkapcsolatokértfelelősegység 37 feladataalakosságkörébenvégzettfigyelemfelkeltés, kampányolás, iskolákban végzett képzés és a médiával való kapcsolattartás. Ezenegységfeladata,hogybiztosítsaamegfelelőpénzügyikeretetamunkához; C) adminisztrációséspénzügyiegység Civil Szemle 2013/1.

11 AzAnti-SlaveryInternationalneknincsenekkihelyezettirodái,mindigahelyicivilszervezetekkellétesítpartnerkapcsolatot,főlegAfrikában,Dél-Ázsiában,Távol-Keleten,Dél-Amerikában, Európában és a Golf-öbölben. 39 Az Anti-Slavery International ugyanis felismerte azt,hogycsakúgyérhetelsikereket,haahelyiszervezeteketisaktívanbevonjaaprojektjeibe,hiszcsakáltalukérhetőeltartóssikerazadottországban.aszervezetadományokból működik. A bevétel 80 százalékát a projektekre fordítja, 13 százalék jut különböző kampánytevékenységre és események szervezésére és 6 százalékot használnak az alkalmazottakbérére. 40 Többszervezettelisegyüttműködik,főpartnereaLaStrada.Aszervezethosszúfennállásasorántöbbsikereskampánytésprojektettudhatmagamögött. Sikeresprojektjeikközülnéhánypélda: 41 ahomealonekampánynagybanhozzájárultahhoz,hogyanemzetközimunkaügyi Szervezet (ILO) elfogadja a háztartási alkalmazottakról szóló C189-es Egyezményt, amelytöbbmillióháztartásialkalmazottnakbiztosítjogokatvilágszerte; sikerültrábírniukabritkormányt,hogycsatlakozzanakazújuniósemberkereskedelemelleniirányelvhez(2011 /36/EU),amelyjobbésszélesebbkörűvédelemhezsegíti hozzáazáldozatokat; Cotton Crime nevű kampányuk tavaly decemberben meggyőzte az európai parlamentiképviselőket,hogyutasítsákelazüzbégkereskedelemiegyezséget,mertazok gyermek kényszermunkát alkalmaznak a gyapottermelés során. Ez jelentős sikernek könyvelhetőel,mertazüzbéggyapotlegnagyobbpiacaponteurópa.ésbárazunió elítéliagyermekkényszermunkát,kedvezményesbehozatalivámotállapítottmegaz Üzbegisztánból származó gyapot esetében. 42 Az Anti-Slavery International ennek megszüntetéséértküzdött. Az Anti-Slavery International helyi viszonyokra szabott segítséget és támogatást is nyújt, természetesen mindig a helyi civil szervezetekkel együttműködve. Helyi segítségre példakéntemlíthetjüknepált,aholdívikazadósmunka.havalakieladósodik,akkorminden egyes leszármazottja automatikusan ezzel az adósteherrel születik. Annak ellenére, hogy2002-benhivatalosaneltöröltékazadósmunkát,továbbraistöbbezer felszabadult munkásrekedtrabszolgaságbanadiszkriminációkövetkeztében,mertazalsókasztbanlevőknemjutnakugyanazokhozafeltételekhez,mintazelőkelőbbkasztbanlevők.hogyez az ördögi kör megszűnjön, az Anti-Slavery International helyi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy a gyermekeknek megadja a szabadság reményét. A projekt részekéntingyeneséshozzáférhetőoktatástbiztosítanakazeladósodottmunkásokgyermekeinek.ezazértfontos,mertezenmunkásokgyermekeiáltalábannemjutnakoktatáshoz,illetvehamégis,akkordiszkrimináljákőket.azoktatásazegyiklegfontosabbeszköze atársadalomfejlődésénekésmegakadályozhatja,hogyagyermekekfelnővehagyjákmagukatkizsákmányolni.atavalyelkezdettprojektkereténbelülmárhúsziskolátnyitottak Nepál tíz kerületében, amelynek köszönhetően 400 diák részesült alapfokú képzésben, amelysegítségévelaztáneljutnakarraaszintre,hogyelkezdhetikazállamiiskolát. 43 Néha problémátjelentazis,hogyagyermekeljussonaziskolába,illetvehogyaztelisvégezze. Néhány család ugyanis nem engedheti meg magának az iskolakönyveket, az iskolai 29

12 egyenruhát és az iskolaszereket. Azért, hogy ezek a hiányosságok ne álljanak egy gyermekoktatásánakútjában,aszervezetmegpróbáljaösztöndíjútjánbiztosítaniezeket. 1991ótahirdetikmegazAnti-Slavery-díjat 44,amelynekcélja,hogyfelhívjaafigyelmetarabszolgaságmáiglétezőproblémájára,éshogyadíjjalelismerjékazonegyének ésszervezetekmunkáját,akikfáradhatatlanulküzdenek,néhaembertelenkörülmények közt,azemberkereskedelemfelszámolásáért.adíjat2012-benatemedtnevűszervezet ésannakelnöke,ibrahimagidbaltanatkapta. 45 Aszervezetet2006-banhoztáklétre,fő küldetése, hogy eltörölje az örökletes rabszolgaságot. Maliban ugyanis, aki rabszolga gyermekének születik, saját maga is rabszolgává válik. Az elmúlt hat évben igyekeztek felhívnialakosságfigyelmétaproblémára,többtucatrabszolgátsikerültkiszabadítaniuk, jogi segítséget nyújtottak az áldozatoknak, képezték a bírókat az emberkereskedelem elleni jogszabályokról és jogi reformokért lobbiztak, hogy az emberkereskedelmet bűncselekménnyéminősítsék.a2009-esdíjazottamauritániaiboubarmessaudáltalvezetett SOS Esclaves 46 lett. A szervezetet 1995-ben Abdel Nasser Ould Othman Yessa, a prominens mauritániai miniszter fia, aki maga korábban rabszolgakereskedő volt, és BoubarMessaud,egyrabszolgafiaalapította.Ahányattatásokésüldözésekmiattaszervezetévekigtitokbanműködött.Tagjaikattöbbszörmegfenyegették,zaklatták,megfélemlítették,üldöztékésbebörtönözték.Aszervezetelnökét,BoubarMessaudotháromszorítéltékel.1998-bancsakazértcsuktákrácsmögé,merttv-interjútadottarabszolgaságról.Végül2005-benamauritániaikormánymegengedteaszervezethivataloscivil szervezetkéntvalóbejegyzését,ígyszabadonkampányolhatottarabszolgaságfelszámolásáért.a kampánymellettaszervezettöbbszázszököttrabszolgánaknyújtottsegítséget, többek között élelmet és menedéket biztosítva. A helyzet azonban azóta sem problémamentes.2008-bankatonaipuccsothajtottakvégreazországban,melynekkövetkeztében az erőszakos beavatkozások száma nőtt, és veszélybe került a szervezet működéseis. AzAnti-SlaveryInternationalkomolyanvesziafejlettviláglakosainakproblémairánti érzékennyé,szenzitívvétételétis.többfigyelemfelkeltőkampánytisfolytatnakebben atémában.akampányokcélja,hogymeggyőzzékalakosokatarról,hogyőkmagukis aktívankapcsolódjanakbeazemberkereskedelemelleniharcba.azérdeklődőkelküldhetik a már előre megírt, előkészített (általában) tiltakozó leveleket az adott felelős személynek,nagyobbhatástgyakorolvaazérintettdöntéshozókra. Ajelenlegfolyókampányaikközülakövetkezőketemlíthetjük: 47 Emberkereskedelem-mentescsokoládé Afejlettvilágbankaphatócsokoládénagy részegyermekmunkaeredménye.elefántcsontparton,amelyavilágkakaótermesztésének40százalékátadja,akisfiúkiskolahelyettakakaóültetvényekrejárnakdolgozni,nehézésveszélyeskörülményekközt.ittazemberkereskedelemproblémájáraér- 30 Civil Szemle 2013/1.

13 zékeny fogyasztók a fő kakaófelvásárló cégeknek címezhetnek levelet kérve őket, hogytegyeneklépéseketagyermekmunkafelszámolására; Egyedül otthon A háztartási alkalmazottak a társadalom számára láthatatlanok. Rájuknemvonatkoznakamunkajogielőírások,ígyőkalegsérülékenyebbekabármineműkizsákmányolásra.AzILOújegyezményeponteztajoghézagotcélozzameg. Mostazegyesországokonasor,hogyratifikáljákanemzetköziszerződéstésbiztosítsákaháztartásialkalmazottakmegfelelővédelmét.Azaktivistákírhatnakaparlamentiképviselőjüknek,hogynyomástgyakoroljanakazegyezménymielőbbiratifikációjára. összegzés Azemberkereskedelemazemberijogokegyiklegsúlyosabbmegsértése,azalapvető jogokésaszabadságkorlátozása,amelyelfogadhatatlan,hiszenaztjelenti,hogyeurópábanaxxi.századbanarabszolgaságtovábbél.ahhoz,hogyazemberkereskedelemelleniharchatékonyabblegyen,megkellerősíteniacivilszervezetekszerepét.atagállamoknak nagyobb figyelmet kell szentelniük a nem kormányzati szervekre, hiszen azok sok esetbenolyanfeladatotlátnakel,amitazadottállamiszervneknincsmódjában.gyakran pontacivilszervezetekazonosítjákazáldozatokatésígynagybansegíthetikahatóságok munkáját. Ők jelentik az áldozatok számára a biztonságosabb jövő reményét, szállást,védelmetnyújtvanekik.atagállamoknaktudatosítaniukkellmagukban,hogyacivil szervezetekmunkájanélkülnemtudjákhatékonyanfelvenniazemberkereskedelemellen aharcot.azállamiszerveksohanemfogjákmegszerezniaztaszaktudást,amivelegyterependolgozónemkormányzatiszervezetrendelkezik.éppenazőszaktudásukáltaljavíthatóéstehetőhatékonyabbáazemberkereskedelemellenifellépés. Meg kell adni azonban a működésükhöz szükséges anyagi támogatást, hiszen egy pénzügyilegbizonytalanulműködőcivilszervezetanyagigondjaimiattakárazáldozatok életeisveszélybekerülhet.azeurópaiuniójelentősenhozzájárulacivilszervezetekműködéséhez,deatúlzottbürokrácia,sokszorazteredményezi,hogyaszervezetekazáldozatoktólkénytelenekelvenniazidőt,hogymegfeleljenekakülönbözőbürokratikusszabályzóknak. Mindenképpenpozitívazonban,hogyazújemberkereskedelem-ellenesuniósirányelv 48 márszámítacivilszervezeteksegítségéreésfontosszerepetszánnekik.anemzeti előadóknakpéldáulacivilszervezetekkelegyüttműködvekelladatokatgyűjteniük,ígyremélhetőleg pontosabb képet kapnak a tényekről, és adekvát lépéseket szorgalmazhatnakazemberkereskedelemvisszaszorításaérdekében. 31

14 irodalom EurópaiUnió(2011):AzEurópaiParlamentésaTanács2011 /36/EUirányelveazemberkereskedelemmegelőzésérőlés azellenefolytatottküzdelemről,azáldozatokvédelméről,valaminta2002/629/ibtanácsikerethatározatfelváltásáról.2011.április5.,azeurópaiunióhivataloslapja,l101 /1. internetes hivatkozások Anti-SlaveryInternational,NGO:http://www.antislavery.org/english/ Anti-Slavery (2012): Slavery on the high street, Forced labour in the manufacture of garments for international brands, /s /1_slavery_on_the_high_street_june_2012_ final.pdf.lekérdezve: AustralianHumanRightsCommission(2008):GuidelinesforNGOs,Workingwithtraffickedpeople,WorkingGroup of the National Roundtable on People Trafficking to assist Non-Government Organisations withing with trafficked people. Lekérdezve: CouncilofEurope(2011):TheroleofNGOsincombatinghumantraffickingandsupporting(presumed)trafficked persons, pdf.lekérdezve: EurópaiBizottság(2012):ABizottságközleményeazEurópaiParlamentnek,aTanácsnakésazEurópaiGazdaságiés Szociális Bizottságnak: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ), COM (2012)286, Lekérdezve: LaStradaInternational,NGO:http://lastradainternational.org LaStrada(2009):InformationLeaflet,http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf.Lekérdezve: LaStrada(2012):Annualreport2011, StoptheTraffik,NGO:http://www.stopthetraffik.org/ UNODC (2009): Looking beyond, Towards a stronger partnership with civil society organizations on drugs and crime,http://www.unodc.org/documents/ngo/new_leaflet_looking_beyond.pdf.lekérdezve: jegyzetek 1A Bizottság közleménye: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ) COM(2012) A Bizottság közleménye: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ) COM(2012)286. 3ILO(2005):AGlobalallianceagainstforcedlabour,GlobalReportundertheFollow-uptotheILODeclarationon FundamentalPrinciplesandrightsatWork http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf 5http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf 6CouncilofEurope Civil Szemle 2013/1.

15 7AustralianHumanRightsCommission2008:14. 8AustralianHumanRightsCommission2008:9. 9AustralianHumanRightsCommission2008:19. 10http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/NGO-Database.html 11http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/NGO-Database.html Anti-Slavery2012:15. 14Anti-Slavery2012: LaStrada2012:25. 16LaStrada2012: LaStrada2012:27. 18http://lastradainternational.org 19LaStrada2012: http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf http://lastradainternational.org/?main=lastradaoffices 26 LaStrada2012:31. 27LaStrada2012: LaStrada2012: LaStrada2012: ExpertGrouponhumantraffickingoftheEuropeanUnion. 31OSCEAllianceExpertCoordinationTeam. 32SpecialRepresentativeonHumanTraffickingoftheOSCE. 33http://www.antislavery.org 34 today.aspx 35http://www.antislavery.org/english/what_we_do/antislavery_international_today/antislavery_international_ today.aspx 36 TheProgrammesandAdvocacyTeam. 37TheExternalRelationsTeam. 38 theadministrationandfinanceteam. 39 questions.aspx 40 questions.aspx 41http://www.antislavery.org/english/what_we_do/antislavery_international_today/antislavery_international_ today.aspx 42 competition.aspx 43 programme_and_advocacy_work/nepal_project.aspx default.aspx 47http://www.antislavery.org/english/campaigns/default.aspx /36/EU-esszámúirányelv. 33

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

KIÁLTVÁNY. az Európai Önkéntes Tevékenységrol é

KIÁLTVÁNY. az Európai Önkéntes Tevékenységrol é KIÁLTVÁNY az Európai Önkéntes Tevékenységrol é This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 KIÁLTVÁNY az Európai Önkéntes Tevékenységrol é Ezt a kiáltványt az Európai Önkéntes

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE FIIT - AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATÁUL ESETT SZEMÉLYEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS JAVÍTÁSA AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT NEMZETI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK ÉS A GYAKORLATBAN MÁR BEVÁLT

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZÖVETSÉGE ÉS A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, INTÉZMÉNYRENDSZERE (ELŐADÁS-dr. Tanoss Zsuzsanna) Bevezetés Az ENSZ egyik nagy vívmánya az emberi jogokra vonatkozó törvények átfogó rendszerének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.7. COM(2014) 64 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Válasz a rasszizmusra Magyarországon

Válasz a rasszizmusra Magyarországon Válasz a rasszizmusra Magyarországon european network against racism európai hálózat a rasszizmus ellen Magyarországi helyzet: a rasszizmus hazai tekintetben Sok előítélet és tévképzet áll fenn a romákkal,

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Bucur Tünde Csilla és Kulcsár Orsolya Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Dolgozatunkban egy erdélyi civil szervezet példáján mutatjuk be az erdélyi civil szféra

Részletesebben

[2013] Helyi nőközpontok hazai hálózata. Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Intézkedési ajánlások

[2013] Helyi nőközpontok hazai hálózata. Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Intézkedési ajánlások [2013] Országos, a vidéki nőket támogató infrastruktúra fejlesztése: Helyi nőközpontok hazai hálózata Intézkedési ajánlások REGINA Alapítvány www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu A kiadvány a Svájci-Magyar

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

Korlátok és lehetőségek

Korlátok és lehetőségek Korlátok és lehetőségek (Nemzetközi Gyerektelefon Konferencia, Pozsony, 2003. március 6 8.) Úgy másfél éve lehetett, a szlovák követségről érkezett egy telefonhívás: a követség munkatársa elmondta, egy

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum?

Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum? Környei Ágnes A gyermekjogok megvalósulását befolyásoló tényezők Európában Lehet-e perifériából centrum? A gyermekjogok megvalósulását felületesen vizsgálók az európai helyzetet bizonyára kielégítőnek

Részletesebben