a civil szervezetek és az emberkereskedelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a civil szervezetek és az emberkereskedelem"

Átírás

1 a civil szervezetek és az emberkereskedelem Száraz Krisztina bevezető Az emberkereskedelem a modern kor rabszolgasága, olyan bűncselekmény, ami az egyéniszabadságésméltóságsúlyosmegsértése,ésmelynekkövetkezményeitazegyes országokegyedülnemtudjákhatékonyankezelni. 1 ANemzetköziMunkaügyiSzervezet (ILO)legutóbbi,2012.júniusibecsléseiszerintakényszermunkaáldozatainakszáma ideértveakényszerenalapulószexuáliskizsákmányolástis világszinten20,9millió,míga gyermekkereskedelemáldozatainakszámaabecslésekszerint5,5millió. 2 Nemelhanyagolhatóabűncselekménybőlszármazóhaszonsem,amiazILObecsléseiszerintelériaz évi32milliárddollárt. 3 Tehátolyanhatalmashaszonnaljáró üzletről beszélünk,amelynekéventeemberekmillióiesnekáldozatul. Mivelazemberkereskedelemnagyonsokrétű,nagyonrugalmasanalkalmazkodikaz újkihívásokhozésfeltételekhez,ezértaválasznakissokrétűnek,ésösszehangoltnakkell lennie,minéltöbbszereplőtbevonvaamegoldásba.ahogyannemoldhatjamegazemberkereskedelem problémáját önállóan egy ország sem, így nem elég az sem, ha az adottországonbelülcsakakormányzatteszlépéseket.komplexrendszertkelllétrehozni,amibenúgyazállami,mintamagánszféra,ésacivilszervezetekiskiveszikamaguk részét.sokanlebecsülikacivilszervezetekszerepét,pedignagyonsokattehetnekazért, 19

2 hogyazáldozatokkiszabaduljanakakizsákmányolókkarmaiközül,ésmegkapjákazőket illetősegítséget,támogatást,illetveakárakompenzációt. Azemberkereskedelemglobálisjelenség,ésmindenegyesgazdaságiágazatbanmegjelenik, de főleg ott, ahol a munkavédelmi előírások hiányosak(ide sorolható az építőipar,amezőgazdaság,avendéglátóipar,gyártás)vagyéppnemlétezőek (példáulotthoni munkátvégzőkésprostituáltakesetében). 4 Az emberkereskedelemre különböző taszító és húzóerők hatnak. Meghatározó faktorlehetpéldáulabevándorlásifolyamat,azazmennyireléteznekbiztonságoséstörvényesmigrációslehetőségek, 5 illetvemennyirenagyazigényazolcsóéskizsákmányolhatómunkaerőiránt. Az emberkereskedelem globális méreteket ölt. Nincs olyan ország, amely immunis lenne.bárazutóbbiidőbeninkábbaszexuáliskizsákmányoláskerültelőtérbe,ésígyaz az ellen irányuló fellépés, az elmúlt években fokozatosan az emberkereskedelem többi formájaisfelszínrekerült,ígypéldáulakényszermunka,akényszerkoldulás,akényszerházasság,illetveazillegálisörökbefogadás. a civil szervezetek szerepe A civil szervezetek meghatározó szerepet játszanak az emberkereskedelem elleni harcban.őkazok,akikalegtöbbettehetnekéstesznekazáldozatokért.őkazok,akikaz emberkereskedelem igazi, valós formájával találkoznak. Ők végzik a helyszíni munkát, ezértőkismerhetikfelleghamarabbapotenciálisáldozatokatésgyakranőksegítikahatóságokatfelgöngyölíteniazügyet.sokszorőkazáldozatokelsőkapcsolataa biztonságosvilág felé,őkazok,akikmenedéket,segítségetésvédelmetnyújtanak.olyangazdagtapasztalattaléssokrétűismeretekkelrendelkeznekazemberkereskedelemről,amit ahatóságoksohanemlesznekképesekmegszerezni.szükségükvantehátacivilszervezetekre,nélkülükegyikállamsemtudhatékonyésátfogóemberkereskedelemellenipolitikátkialakítani.acivilszerveztekpozitívanbefolyásoljákéskiegészítikazemberkereskedelemelleniállami,hatóságifellépést. Többféle NGO létezik, melyek mind más-más módon és más szakterületen dolgoznak,demindsokattesznekazért,hogyminélhatékonyabblegyenazemberkereskedelemellenifellépés.azt,hogymittehetnekezügybenanonprofitszervezetek,suzanne Hoff(LaStradaInternational),úgyfogalmaztameg,hogyanonprofitszervezeteknekazt kelltenniük,amitsenkimásnemteszmeg. 6 Ésittazegyüttműködéséafőszerep.Acivil szervezeteknekmindenemberkereskedelemellenfellépőszereplővelegyüttkellműködniük.acivilszervezeteksegíthetnekazáldozatokazonosításában,amindenneműtámogatásnyújtásban,beleértveazáldozatoktársadalombavaló(újbóli)integrációjátis.segíthetnekazáldozatnakmeghozniaztadöntést,hogyegyüttműködjönahatóságokkal.általábankönnyebbentudnakkapcsolatotteremteniabajbajutottakkal,ígyhamarabbrá tudjákőketbírniatanúskodásra. Acivilszervezeteksegíthetnekafigyelemfelkeltésbenis,illetveinformációvalláthatják 20 Civil Szemle 2013/1.

3 el a nemzetközi szervezeteket, nemzeti hatóságokat, illetve koordinátorokat. Ezen kívül segíthetnekakutatásokban,delobbitevékenységetéstanácsadástisfolytathatnak. Acivilszervezetektevékenységétakövetkezőfőkategóriákraoszthatjuk: 1.Konkréthelyszínisegítség. 2. Lobbitevékenységésmonitorozás. 3. Véleményformálás,figyelemfelkeltés. 4.Kutatás. Bármelyikfentfelsorolttevékenységetisvégzielegy-egyszervezet,azlétfontosságú szereplehetazemberkereskedelemelleniharcban. Konkrét helyszíni segítség Acivilszervezetekazok,akikszemtőlszembentalálkoznakazemberkereskedelemáldozataival.Legtöbbszörmégarendőrökelőttazonosíthatjákarabszolgaságbansínylődőket,ezértkulcsfontosságúaszerepük.Előfordul,hogyacivilszervezeteksegélyvonalakatisműködtetnek,ahovaakármagaazáldozatvagyannakhozzátartozója,deakáregy jószándékúidegenisbetelefonálhatéssegítségetkérhet. Amunkánakperszevannakszabályai.Amintegycivilszervezetazonosítjaazemberkereskedelem potenciális áldozatát, tájékoztatnia kell őt a lehetőségeiről, jogairól. Megtörténhet,hogyazáldozatnemérzimagátáldozatnak,ezfőlegakényszermunkaáldozatairaérvényes.Mindenesetreinformálnikellőketésaztánazmárazáldozatsajátdöntése,hogyél-eazőtmegilletővédelemmeléstámogatással.Jogavanugyaniselutasítani bármineműsegítséget.nemkötelestehátelfogadniasegítőkezet. Acivilszervezetnekmindenesetbentájékoztatniakellazáldozatot,melyszolgáltatásokrajogosult,hogyanrészesülhetjogitanácsadásban,éshogyjogavantolmácshoz.Ez utóbbi nagyon fontos, hogy az áldozat képes legyen megérteni, hogy milyen segítségnyújtásraésvédelemrejogosult.tájékoztatniakellszemélyiségénekvédelméről,deakára kártérítésrevalójogosultságrólis.ahhoz,hogyacivilszervezetmegfelelőenjárjonel,figyelembekellvennieakulturálisésvallásikülönbségeketis. Acivilszervezetnektájékoztatnikellazáldozatot,hogymilyentámogatásrajogosult: 7 áldozattámogatása; jogi,bevándorlóistátusravonatkozótanácsadás; lakhatás; élelemésruházkodás; pénzügyitámogatás,kártérítés; tolmácsolás; pszichológiaitámogatás; orvosiellátás; rendőribeavatkozás. Azigényelhetőszolgáltatáséssegítségnyújtásazáldozatstátusátólisfügg,mivelelőfordulhat,hogybizonyosszolgáltatásokjogosultságaállampolgársághozvankötve. 21

4 Anonprofitszervezetnekmindenesetbentartaniakellmagátakövetkezőkhöz: 8 tisztelettudó,nemítélkező,nemdiszkriminatívszolgáltatástkellnyújtani; védeniekellazáldozatmagánéletét,biztonságát; tájékoztatnia kell az áldozatot, hogy milyen lehetőségei és jogai vannak és azt egy olyanformábanésmódon,amitazáldozatmegtudérteni; megkellhallgatniaazáldozatot; respektálniakellazáldozatönrendelkezéshezvalójogát; csakolyanszemélynevébenjárhatel,akibeleegyezésétadta. Acivilszervezetésazáldozatköztmuszáj,hogykizárólagszakmaiésneérzelmikapcsolatalakuljonki.Nemszerencséspéldául,haazáldozatotacivilszervezetegyikmunkatársaotthonábanfogadja,mertezzelveszélynektehetikimindkettőjükéletét. 9 Az áldozatnak tisztában kell lennie azzal, hogy bármikor elutasíthatja a beszélgetés rögzítését,illetveakármagátabeszélgetéstis.haazonbanbeleegyezésétadjaabeszélgetéshez, illetve annak rögzítéséhez a civil szervezet képviselôjének figyelnie kell arra, hogy az áldozatot ne hozza kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe. Kerülni kell minden olyan kérdést, amely traumatizálná az áldozatot. Csak olyan kérdéseket szabad feltenni, amielkerülhetetlen.mindenesetbenvédenikellazáldozatot.amennyibenesetlegamédiáhozfordulsegítségért,semmilyenkörülményekköztnemfedhetifelazáldozatszemélyiségét,mertazveszélybesodorhatjaazéletét. Asegítőnemkelthetnaivreménytaz áldozatban. Nem célravezető olyan szolgáltatásokat, illetve segítséget ígérni, amit aztán nemtudteljesíteni.megtörténhet,hogyacivilszervezetmárakkorkapcsolatbanvanaz áldozattal,amikorazmégazemberkereskedőkkezébenvan.ekkornagyelővigyázatossággalkelleljárnia,ésnagyonkörültekintőnekkelllennie,nehogyártsonazáldozatnak. Acivilszervezetsajátmagaisműködtethetmenedékhelyet,munkatársaiköztlehetnekszakemberek,orvosok,pszichológusok,akikrögtönasegítségéretudnaksietniarászorultaknak. A komplex, mindenre kiterjedő szolgáltatás és védelemnyújtás érdekében többcivilszervezetisösszefoghat.közösprojektekbenerősíthetikegymásmunkájátés biztosíthatjákamindhatékonyabbfellépést,illetveelkerülhetikaszolgáltatásokfelesleges duplikálását.cél,hogykiegészítsékésnekioltsákvagynehezítsékegymástevékenységét. Az együttműködéshez kapcsolatrendszer kell. A kormányok sokat tehetnek ez ügyben, például a nemzeti emberkereskedelem elleni harcért felelős koordinátor vezethet egylistát,adatbázistazadottországbantevékenykedőminden,azemberkereskedelembenjártascivilszervezetről.ígyaztánazérintettcivilszervezetekakoordinátorhozfordulvakönnyenmegtudhatják,kifedileazadottterületet.jóesetbenanemzetikoordinátorproaktívszerepetisjátszhat,ésrendszerestalálkozókattarthatacivilszférával. lobbitevékenység és monitorozás A civil szervezetek fontos lobbitevékenységet is folytathatnak. Mivel ők azok, akik a valós életben alkalmazzák a jogszabályokat, segíthetnek azok hatékonyabbá tételében. A nonprofit szervezetek a gyakorlatban látják az egyes jogszabályok, intézkedések és 22 Civil Szemle 2013/1.

5 programokhatását.fontosszerepetjátszanak,hiszmegtudjákadniaszükségesvisszacsatolást,segíthetnekahatóságokmunkájánakkiértékelésében,felhívhatjákazújproblémákraafigyelmet,illetveajánlásokatfogalmazhatnakmeg. Akormányzatnakegyüttkelldolgozniacivilszervezetekkel,mertígyegymásmunkájátsegíthetikésennekköszönhetőenazáldozatoknagyobbvalószínűséggelrészesülhetnek az őket megillető támogatásban, védelemben. Éppen a nonprofit szervezeteknek köszönhetőenkezdtekakormányokfelfigyelniazemberkereskedelemre,illetvenekikköszönhetőenkapnakfrissinformációkatazemberkereskedőkújgyakorlatairól,illetveazáldozatok helyzetéről, igényeiről. A másik oldalon pedig a civil szervezetek felhívhatják a kormány figyelmét a hibákra és hiányosságokra. A szervezetek fáradhatatlan lobbitevékenységénekeredménye,hogyazokazállamok,melyekkezdetbenillegálisbevándorlókéntkezeltékazemberkereskedelemáldozatait,éskitoloncoltákőketazországterületéről,mamáremberjogimegközelítéstalkalmaznak. Az államoknak saját érdekükben és saját helyzetüket megkönnyítendô érdemes komolyanvenniükacivilszervezetekmunkáját,ésehhezviszontbiztosítaniukkellaműködésükhözszükségespénzügyikeretet.azazállam,amelykomolyanelköteleztemagát az emberkereskedelem felszámolása mellett, nem mellőzheti a civil szervezetek szakértelmétéselhivatottságát. Aszervezeteknemcsaknemzetiszintenvégezhetneklobbitevékenységet,fontosfórumot nyújthatnak ehhez az egyes nemzetközi szervezetek is. Példaként említjük a UNODC-t,azENSZegyikszervét,amelyfelismerte,hogyerőskapcsolatokatkellfenntartaniszakterületéntevékenykedőcivilszervezetekkel. 10 LétrehoztaazNGO-kelektronikus adatbázisát,amelybentöbbmint2700nonprofitszervezetetsorolfel,akikadrogfüggők megelőzésébenésrehabilitációjában,illetvebűnügyek(beleértveazemberkereskedelem ésakorrupció)megelőzésébenésazigazságszolgáltatásreformjábanjártasak.azadatbázistartalmazzaazngo-káltalközöltinformációkat,illetvehogymilyenprojektekben vesznek részt. 11 Míg az UNODC helyi szinten egyes nonprofit szervezetekkel dolgozik együtt,addigafőstratégiakidolgozásakorinkábbacivilszervezetekesernyőszervezeteivelállkapcsolatban.azunodcfelismerteugyanis,hogysegítségükkelkönnyebbentudjateljesíteniglobálisküldetésétésaszervezeteknagysegítségérelehetnekaprojektek végrehajtásában,megvalósításában. véleményformálás, figyelemfelkeltés Acivilszervezetekfontosfigyelemfelkeltőtevékenységetisvégeznek.Egyrésztinformálják a lakosságot az emberkereskedelem veszélyeiről, másrészt sokat segíthetnek az előítéletekcsökkentésében.astopthetraffiknevűngo 12 élenjárebbenamunkában. Példaként említhetjük az International lessons című projektet, amely iskolákat céloz. A projektcélja,hogyadiákokkörébenfelhívjaafigyelmetazemberkereskedelemre.első körben 10 ezer angolul beszélő iskolát látogattak meg a szervezet munkatársai, 2010 márciusában pedig olyan iskolai előadást szerveztek, ahol az összes iskola részvételével 23

6 színielőadást adtak elő az emberkereskedelemről. További céljuk, hogy a projektet más országokraésnyelvekreiskiterjesszék,beleértveaforrásországokatis.előszöraziskolákatcéloznákmeg,deszeretnékelérnia csellengőket is,hiszőkkomolykockázaticsoportotjelentenek. Kutatás Azemberkereskedelemnemstatikusjelenség,idővelváltozik,ésújtrendekjelennek meg.azemberkereskedelemméretétéstrendjeitilletőenmégmindigigenkevésinformációval rendelkezünk. A nonprofit szervezetek szerepe ezen a területen is jelentős. Tényfeltáró kutatásaiknak döntő szerepe van a megelőzésben, hisz azok segítségével felhívjákadöntéshozókfigyelmétazújtrendekre,vagyéppajogszabályokbanlevőhézagokraésahatóságokatpedigavégrehajtásbanlevőhiányosságokra. PéldakéntazAnti-SlaveryInternationaltemlíthetjük,amelyfontosjelentéseivelmegpróbálja felhívni a társadalom és minden érintett figyelmét az emberkereskedelem különböző jellegzetességeire. Gyakran publikálnak olyan esetekről, amelyek a gazdaságot érintikvagykomolytársadalmiproblémákatfednekfel.kutatástvégeztekpéldáulazindiai textilgyárakban folytatott kényszermunkáról, ahol fiatal lányokat zsákmányolnak ki. Az itt készült ruhák és textiláruk később a nagy világmárkák polcaira kerülnek, ezzel is hozzájárulva a lányok további kizsákmányolásához. Ezek a textilgyárak többnyire lánygyermekeketalkalmaznak,mertőkkönnyenkezelhetők,megfélemlíthetőkésmégextra munkát is elvállalnak. Általában év közötti lányokról van szó, akikkel hároméves gyakornokiszerződéstkötnek,azzalazígérettel,hogyafizetéstmajdaszerződéslejártakorkapjákmeg.eztnevezika Sumangalirendszernek. 13 Aszülőknekaztígérik,hogya háromévletelteutánnagyösszegetkapnak,amelymajdjóljönalányukkiházasításakor. Apénztviszontcsakakkorkapjákmeg,haalánymegszakításnélkülledolgoztaahárom évet, nem lett beteg, és szabadságra se ment. Addig pedig éhbéren tartják őket, ezzel motiválva őket,hogymaradjanak.amunka- éslétfeltételekrosszak,amunkakörülményekegészségtelenek.ennekkövetkeztébensokannemtudjákbefejezniaháromévet, ígyegyfillérnélkülkellhazatérniük. 14 Acivilszervezetekmunkájának,kutatásánakköszönhetőenakormányokésaszakértőkértesülhetnekalegújabbtrendekről: egyre több a férfi áldozat a La Strada helyi szervezetei jelentéseiből az figyelhető meg,hogyegyretöbbférfiválikazemberkereskedelemáldozatává. 15 Viszontamenedékhelyekdöntőtöbbségbenanőiáldozatokatcélozzák,ígyaférfiáldozatokszámáranincselegendőmenedékhely; egyretöbbanemszexuálisjellegűkizsákmányolás főlegagazdaságiszektorazon részeiveszélyeztetettek,aholamunkavédelemgyengelábakonáll,példáulaháztartásimunka,desokáldozatot termel avendéglátóipar,építőipar,mezőgazdaság,szórakoztatóiparésakereskedelemi házasságpiac is.azemberkereskedelemjelenlehetazételfeldolgozás,egészségügyésaszerződésestakarítómunkaterületénis. 16 Az 24 Civil Szemle 2013/1.

7 egyikfőproblémaáltalábanaz,hogyazeseteketamunkafelügyeletmunkajogielőírásokmegsértésekéntkezeliésnememberjogiproblémaként; azemberkereskedőkegyremesszebbrejutnak ALaStradahelyiszervezeteiszerint aközép- éskelet-európaiakfődesztinációjatovábbraisnyugat-európa,deújrégiók is bukkannak fel a Közel-keleten és Ázsiában, mint India, Pakisztán, Kína, Indonézia, Malajzia, Libanon, Azerbajdzsán, Grúzia, Izrael, az Egyesült Arab Emirátusok, Szudán, Törökország,Jordánia,Uganda,AfganisztánésCiprus. 17 A civil szervezetek jellemzője, hogy általában nem rendelkeznek saját tőkével, így munkájukhozkülsőtámogatástkénytelenekigénybevenni.agazdaságiéspénzügyiválságrontottahelyzeten,hiszentöbbcivilszervezetpusztalétekerült,kerülveszélybe,a válságkövetkeztébenegyretöbbprojektszakadfélbe.eztelkerülendőtöbbcivilszervezetiscsoportokbatömörült,hogykönnyebblegyenaforrásszerzésésazegyesprojektek lebonyolítása. Itt jegyezzük meg, hogy a gazdasági gondok nemcsak a szervezetek működését, hanem függetlenségét is veszélyeztetik. A civil szervezetek függetlensége ugyanisalapfeltételeazautentikusmunkának,hiszencsakígylehetnekkritikusakakára támogatóikkal szemben is. Optimális esetben nem szabadna instrukciókat elfogadniuk semadonor,semakormányzatiszervezetektől. Konkrét példák A téma legfontosabb civil szervezetei a La Strada, a Terre des Hommes, az Anti- SlaveryInternational,aStoptheTraffic,aChurchesCommissionforMigrantsinEurope,a SavetheChildren,azECPAT,aGlobalAllianceagainstTrafficinWomen,aEurochildésa PolarisProject.Azegyházalapúcivilszervezetekkülönlegesszerepettöltenekbeebbena csoportban,mertúgypróbáljákelérniazembereket,hogyazokmorálisértékeirehatnak. Ezzeltudjákavallásosembereketaktívanbevonniazemberkereskedelemelleniharcba, főlegakonkrétsegítségnyújtásterén. la strada 18 A La Strada vezető európai nonprofit hálózat, amely függetlenül működik, alulról szerveződik,ésamelynekcéljaazemberkereskedelemfelszámolása benegyholland,egylengyelésegycsehcivilszervezetfogottösszeéshozottlétreháromoldalúprojektet, ennek eredményeként született meg a La Strada. A három civil szervezet közös szemináriumkereténbelülinformációt,tapasztalatotéstudástcserélt,illetveolyanpreventívtevékenységeketéstámogatószolgáltatásokatfejlesztettki,amelyekkifejezetten azemberkereskedelemnőiáldozataitcéloztákmeg.olyannőiáldozatokrólvoltszó,akik azidentifikálásukutánvisszatértekhazájukba,azért,mertvagyönszántukbólhazaakartakmenni,vagymertkitoloncoltákőketnyugat-európából.ennekaszemináriumnakaz eredményeképpen jött létre 1995-ben az első La Strada projekt, A közép- és kelet- 25

8 európainőkemberkereskedelménekmegelőzéséről.(aprogramotazeurópaibizottság PHAREprogramjábólfinanszírozták.)1997-benés1998-bankétújtaggal,Ukrajnávalés Bulgáriávalbővültaprogram,majd2001-rekilenctagúhálózattánőttekimagátFehéroroszország,Bosznia-Hercegovina,MoldáviaésMacedóniabelépésével. 20 Végül2004októberében alakult meg hivatalosan a La Strada mint független nemzetközi szövetség, melynekaközpontititkársága,alastradainternational(lsi)amszterdambantalálható. Az LSI főként nemzetközi kapcsolatkiépítéssel és lobbizással foglakozik, a nemzeti és nemzetköziszervezeteket,nemzetikormányokat,azeurópaiintézményeketésazensz szakosítottszerveitcélozzameg.apartnerszervezetekpedigfüggetlennonprofitszervezetkénthelyiszintentevékenykednek. 21 Aközpontititkárságfeladata,hogykoordináljaa közösstratégiákmegvalósítását,monitorozzaésharmonizáljaalastrada-tevékenységeket,adatokatgyűjtsönéselemezzeazokat.alastradafilozófiájaszerintazemberijogok védelme,főlegabevándorlómunkások,otthonimunkátvégzőkésprostituáltakemberi jogainak védelme előfeltétele az emberkereskedelem megelőzésének. Ezért fő küldetésüknek tartják a döntéshozók, a hatóságok, a média és a közvélemény befolyásolását, hangsúlyozván,hogyazemberkereskedelemazemberijogoksúlyosmegsértése. 22 MindenegyesLaStrada-tevékenységcélpontjábanazáldozatésannakigényei,szükségletei állnak.az,hogymelyikpartnerszervezetpontosanmilyenszolgáltatásokatnyújt,ahelyi és nemzeti viszonyoktól függ, de elmondható, hogy minden egyes La Strada-tag a következőterületekentevékenykedik: 23 A) információéslobbikampány céljaarraösztönözniakormányokat,hogyakérdést kiemeltpolitikaitémávátegyeéscselekvésrebírjaőket.azlsitámogatjaazemberi jogi megközelítést annak érdekében, hogy az emberkereskedelem elleni intézkedések ne sértsék az emberkereskedelem áldozatai, illetve más érintett csoportok jogait. Ezamegközelítésmegköveteli,hogyazemberijogokmindenegyesemberkereskedelem elleni stratégia központjában álljanak. A La Strada monitorozza a nemzeti és nemzetközi emberkereskedelmet érintő fejleményeket, beleértve a törvényalkotást, cselekvésiterveketésegyezményeket.idetartoziktovábbáamédiakampány,hatóságoknak tartott workshopok, lobbitevékenység a parlamenti képviselőknél, a jogszabály-tervezetek kritikus kiértékelése és a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához valóhozzájárulás; 24 Idetartoznakolyantevékenységek,mint: 25 médiakapcsolatok létrehozása, médiakampányok folytatása, interjúk adása, háttéranyagokkészítése; szakemberek,döntéshozókésalakosságképzéseésfigyelemfelkeltése; nonprofit szervezeteknek és kormányszervezeteknek szánt szemináriumok, workshopokésegyébeseményekszervezése; az emberkereskedelemre és egyéb kapcsolódó területekre vonatkozó nemzeti jogszabályokrólszólóinformációgyűjtésésajogalkalmazásfigyelemmelkövetése; a nemzeti cselekvési tervek és egyéb, az emberkereskedelemre vonatkozó nemzeti politikáklétrehozásáhozvalóhozzájárulás. 26 Civil Szemle 2013/1.

9 ALaStradaInternationalazeurópaijogalkotásfolyamatábóliskivesziarészét.Többekközthozzájárult Azemberkereskedelemfelszámolásárairányulóeurópaiuniósstratégia( ) kidolgozásához,amelynekcéljaazemberkereskedelem-ellenesirányelvmegfelelőimplementálásáttartjaszemelőtt,illetveszakmaitapasztalatávalhozzájárultmagánakazirányelvnekakidolgozásáhozis.azlsiazonbannemcsakuniósszinten aktív, hanem részt vesz az Európa Tanács és annak emberkereskedelmet monitorozó szerve,agreta munkájábanis. 26 B)Megelőzés és oktatás célja, hogy képessé tegyék az embereket arra, hogy jogaik védelmében megfelelő döntéseket hozzanak. A program nem csak a közvetlenül érintett kockázati csoportokat célozza meg, a kampány célja a veszélyeztetett csoportokkörnyezetébenlevőszakemberekkineveléseis.azoktatásikampánycélcsoportja továbbá az igazságszolgáltatás, bűnüldözés, oktatási alkalmazottak, szociális munkások,azorvosiszemélyzetvagyegyébalkalmazottakköre. ALaStradaolyaninformációsanyagokatkészít,amelyeketalakosságnak,kockázati csoportoknak szán, továbbá módszertani és képzési anyagokat a szakemberek számára,illetveképzéstbiztosítazérintettügynökségekésszakemberekszámára.ezen kívülsegélyvonalatműködtet,amelyentanácsadástnyújtkülföldimunkalehetőségekről, az emberkereskedelem kockázatáról, a biztonságos migrációról és a megelőzési módszerekről; C) védeleméstámogatás céljaszociális,jogiésérzelmitámogatásnyújtásaemberkereskedelemáldozatainak,annakérdekében,hogyvisszaszerezzékazéletükfelettiirányítást. ALaStradasajátmagaislétrehozott,detámogatisolyannemzetiésnemzetközihálózatokat, amelyek az áldozatok biztonságos hazatérését és társadalmi befogadását biztosítják.alastradaáltalműködtetettsegélyvonalnapi24órábanüzemel,ésesetenkéntingyenesenhívható.ahívófélinformációtkaphatacélországról,anemzeti helyzetről,jogszabályokról,hasznostelefonszámokról,tippeketarról,hogyholkereshetneksegítségetveszélyesetén.2011-ben1674emberneknyújtottközvetlensegítséget,amijelentősnövekedés2010-elszemben,amikor1249emberrészesültsegítségben,illetve8376esetbennyújtottsegítségetasegélyvonalonhívóknak. Aszervezet2890rendezvénytszervezett,aminösszesen embervettrésztés többmint megelőzőanyagotnyomtatottkiésterjesztett. 27 A ösidőszakraújstratégiaitervetdolgoztakki,amelynekegyikfőprioritásaújpartnerekkereséseaprivátszférában. 28 ALaStradatöbbplatformnakisatagja: 29 az Európai Unió Emberkereskedelemre Szakosodott Szakértői Csoportjának tagja, 30 amelyazeurópaibizottságnaknyújttanácsotalegújabbeurópai,nemzetiésnemzetközifejleményekkelkapcsolatban; azebeszszakértőikoordinációscsapatánaktagja, 31 amelyetazebeszemberkereskedelemmelfoglalkozókülönlegesmegbízottja 32 állítfel; megfigyelőistátussalrendelkezikazeurópatanácsemberkereskedelemelleniegyezménymegfigyelőmechanizmusánál,agreta-nál; 27

10 az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat tagja (Human Rights and Democracy Network); tagja a Nemzetközi Együttműködés Platformja az Illegális Bevándorlókért (Platform forinternationalcooperationonundocumentedmigrants)szerveződésnek; a Nőkkel Folytatott Emberkereskedelem Elleni Globális Szövetség tagja. (Global AllianceAgainstTrafficinWomen.) anti-slavery international 33 AzAnti-SlaveryInternational1839-benalakult,aviláglegidősebbnemzetköziemberjogiszervezte,ésNagy-Britanniaegyetlenolyanjótékonyságiszervezete,amelyarabszolgaság ellen küzd. 34 Különböző módon és formában lép fel a rabszolgaság ellen, helyi, nemzetiésnemzetköziszintenis: 35 támogatja az emberkereskedelem témájában folytatott kutatásokat, amelyek célja a rabszolgaságmértékénekmegállapítása,amialapjánaztánmeglehethozniamegfelelőintézkedéseket; együttműködik a helyi szervezetekkel, így jobban fel tudják hívni a helyi lakosok figyelmétarabszolgaságra; képzi,oktatjaalakosságotarabszolgaságveszélyeiről,éskampánytfolytatnakannak felszámolásacéljából; lobbitevékenységetfolytatakormányoknáléskormányköziügynökségeknél,hogya rabszolgaságellenifellépéskulcsfontosságúszerepetkapjon.főcélja,hogyalegfontosabb nemzetközi egyezményeket ratifikálják és a tagállamok mindent megtegyenek,hogyalkalmazzákőket.többekközöttsikerültmeggyőzninagy-britanniát,hogy írjaalá,majdratifikáljaazeurópatanácsemberkereskedelemellenicselekvésegyezményét. Azóta fő küldetésének tekinti az áldozatok védelmét és megsegítését. Főkéntaztszeretnéelérni,hogyazemberkereskedelemáldozataijogosultaklegyenek akártérítésreésmegiskapjákazt. Aszervezetháromalegységbőltevődikössze: A) programéstanácsadóiegység 36 feladataapartnerszervezetekkelvalókapcsolattartás a világ minden tájáról olyan közös projektekben való részvétel, ami az adósszolgálatot, kényszermunkát, kényszerházasságot, gyermekrabszolgaságot, emberkereskedelmet és örökletességi rabszolgaságot célozza meg. Kutatást végeznek a rabszolgaságkülönbözőformáiról,éstanácsadóifeladatokatisellátnak,hogylehetneaz egyespolitikákatúgymegváltoztatni,hogyazokazemberkereskedelemfelszámolásáteredményezzék; B)külkapcsolatokértfelelősegység 37 feladataalakosságkörébenvégzettfigyelemfelkeltés, kampányolás, iskolákban végzett képzés és a médiával való kapcsolattartás. Ezenegységfeladata,hogybiztosítsaamegfelelőpénzügyikeretetamunkához; C) adminisztrációséspénzügyiegység Civil Szemle 2013/1.

11 AzAnti-SlaveryInternationalneknincsenekkihelyezettirodái,mindigahelyicivilszervezetekkellétesítpartnerkapcsolatot,főlegAfrikában,Dél-Ázsiában,Távol-Keleten,Dél-Amerikában, Európában és a Golf-öbölben. 39 Az Anti-Slavery International ugyanis felismerte azt,hogycsakúgyérhetelsikereket,haahelyiszervezeteketisaktívanbevonjaaprojektjeibe,hiszcsakáltalukérhetőeltartóssikerazadottországban.aszervezetadományokból működik. A bevétel 80 százalékát a projektekre fordítja, 13 százalék jut különböző kampánytevékenységre és események szervezésére és 6 százalékot használnak az alkalmazottakbérére. 40 Többszervezettelisegyüttműködik,főpartnereaLaStrada.Aszervezethosszúfennállásasorántöbbsikereskampánytésprojektettudhatmagamögött. Sikeresprojektjeikközülnéhánypélda: 41 ahomealonekampánynagybanhozzájárultahhoz,hogyanemzetközimunkaügyi Szervezet (ILO) elfogadja a háztartási alkalmazottakról szóló C189-es Egyezményt, amelytöbbmillióháztartásialkalmazottnakbiztosítjogokatvilágszerte; sikerültrábírniukabritkormányt,hogycsatlakozzanakazújuniósemberkereskedelemelleniirányelvhez(2011 /36/EU),amelyjobbésszélesebbkörűvédelemhezsegíti hozzáazáldozatokat; Cotton Crime nevű kampányuk tavaly decemberben meggyőzte az európai parlamentiképviselőket,hogyutasítsákelazüzbégkereskedelemiegyezséget,mertazok gyermek kényszermunkát alkalmaznak a gyapottermelés során. Ez jelentős sikernek könyvelhetőel,mertazüzbéggyapotlegnagyobbpiacaponteurópa.ésbárazunió elítéliagyermekkényszermunkát,kedvezményesbehozatalivámotállapítottmegaz Üzbegisztánból származó gyapot esetében. 42 Az Anti-Slavery International ennek megszüntetéséértküzdött. Az Anti-Slavery International helyi viszonyokra szabott segítséget és támogatást is nyújt, természetesen mindig a helyi civil szervezetekkel együttműködve. Helyi segítségre példakéntemlíthetjüknepált,aholdívikazadósmunka.havalakieladósodik,akkorminden egyes leszármazottja automatikusan ezzel az adósteherrel születik. Annak ellenére, hogy2002-benhivatalosaneltöröltékazadósmunkát,továbbraistöbbezer felszabadult munkásrekedtrabszolgaságbanadiszkriminációkövetkeztében,mertazalsókasztbanlevőknemjutnakugyanazokhozafeltételekhez,mintazelőkelőbbkasztbanlevők.hogyez az ördögi kör megszűnjön, az Anti-Slavery International helyi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy a gyermekeknek megadja a szabadság reményét. A projekt részekéntingyeneséshozzáférhetőoktatástbiztosítanakazeladósodottmunkásokgyermekeinek.ezazértfontos,mertezenmunkásokgyermekeiáltalábannemjutnakoktatáshoz,illetvehamégis,akkordiszkrimináljákőket.azoktatásazegyiklegfontosabbeszköze atársadalomfejlődésénekésmegakadályozhatja,hogyagyermekekfelnővehagyjákmagukatkizsákmányolni.atavalyelkezdettprojektkereténbelülmárhúsziskolátnyitottak Nepál tíz kerületében, amelynek köszönhetően 400 diák részesült alapfokú képzésben, amelysegítségévelaztáneljutnakarraaszintre,hogyelkezdhetikazállamiiskolát. 43 Néha problémátjelentazis,hogyagyermekeljussonaziskolába,illetvehogyaztelisvégezze. Néhány család ugyanis nem engedheti meg magának az iskolakönyveket, az iskolai 29

12 egyenruhát és az iskolaszereket. Azért, hogy ezek a hiányosságok ne álljanak egy gyermekoktatásánakútjában,aszervezetmegpróbáljaösztöndíjútjánbiztosítaniezeket. 1991ótahirdetikmegazAnti-Slavery-díjat 44,amelynekcélja,hogyfelhívjaafigyelmetarabszolgaságmáiglétezőproblémájára,éshogyadíjjalelismerjékazonegyének ésszervezetekmunkáját,akikfáradhatatlanulküzdenek,néhaembertelenkörülmények közt,azemberkereskedelemfelszámolásáért.adíjat2012-benatemedtnevűszervezet ésannakelnöke,ibrahimagidbaltanatkapta. 45 Aszervezetet2006-banhoztáklétre,fő küldetése, hogy eltörölje az örökletes rabszolgaságot. Maliban ugyanis, aki rabszolga gyermekének születik, saját maga is rabszolgává válik. Az elmúlt hat évben igyekeztek felhívnialakosságfigyelmétaproblémára,többtucatrabszolgátsikerültkiszabadítaniuk, jogi segítséget nyújtottak az áldozatoknak, képezték a bírókat az emberkereskedelem elleni jogszabályokról és jogi reformokért lobbiztak, hogy az emberkereskedelmet bűncselekménnyéminősítsék.a2009-esdíjazottamauritániaiboubarmessaudáltalvezetett SOS Esclaves 46 lett. A szervezetet 1995-ben Abdel Nasser Ould Othman Yessa, a prominens mauritániai miniszter fia, aki maga korábban rabszolgakereskedő volt, és BoubarMessaud,egyrabszolgafiaalapította.Ahányattatásokésüldözésekmiattaszervezetévekigtitokbanműködött.Tagjaikattöbbszörmegfenyegették,zaklatták,megfélemlítették,üldöztékésbebörtönözték.Aszervezetelnökét,BoubarMessaudotháromszorítéltékel.1998-bancsakazértcsuktákrácsmögé,merttv-interjútadottarabszolgaságról.Végül2005-benamauritániaikormánymegengedteaszervezethivataloscivil szervezetkéntvalóbejegyzését,ígyszabadonkampányolhatottarabszolgaságfelszámolásáért.a kampánymellettaszervezettöbbszázszököttrabszolgánaknyújtottsegítséget, többek között élelmet és menedéket biztosítva. A helyzet azonban azóta sem problémamentes.2008-bankatonaipuccsothajtottakvégreazországban,melynekkövetkeztében az erőszakos beavatkozások száma nőtt, és veszélybe került a szervezet működéseis. AzAnti-SlaveryInternationalkomolyanvesziafejlettviláglakosainakproblémairánti érzékennyé,szenzitívvétételétis.többfigyelemfelkeltőkampánytisfolytatnakebben atémában.akampányokcélja,hogymeggyőzzékalakosokatarról,hogyőkmagukis aktívankapcsolódjanakbeazemberkereskedelemelleniharcba.azérdeklődőkelküldhetik a már előre megírt, előkészített (általában) tiltakozó leveleket az adott felelős személynek,nagyobbhatástgyakorolvaazérintettdöntéshozókra. Ajelenlegfolyókampányaikközülakövetkezőketemlíthetjük: 47 Emberkereskedelem-mentescsokoládé Afejlettvilágbankaphatócsokoládénagy részegyermekmunkaeredménye.elefántcsontparton,amelyavilágkakaótermesztésének40százalékátadja,akisfiúkiskolahelyettakakaóültetvényekrejárnakdolgozni,nehézésveszélyeskörülményekközt.ittazemberkereskedelemproblémájáraér- 30 Civil Szemle 2013/1.

13 zékeny fogyasztók a fő kakaófelvásárló cégeknek címezhetnek levelet kérve őket, hogytegyeneklépéseketagyermekmunkafelszámolására; Egyedül otthon A háztartási alkalmazottak a társadalom számára láthatatlanok. Rájuknemvonatkoznakamunkajogielőírások,ígyőkalegsérülékenyebbekabármineműkizsákmányolásra.AzILOújegyezményeponteztajoghézagotcélozzameg. Mostazegyesországokonasor,hogyratifikáljákanemzetköziszerződéstésbiztosítsákaháztartásialkalmazottakmegfelelővédelmét.Azaktivistákírhatnakaparlamentiképviselőjüknek,hogynyomástgyakoroljanakazegyezménymielőbbiratifikációjára. összegzés Azemberkereskedelemazemberijogokegyiklegsúlyosabbmegsértése,azalapvető jogokésaszabadságkorlátozása,amelyelfogadhatatlan,hiszenaztjelenti,hogyeurópábanaxxi.századbanarabszolgaságtovábbél.ahhoz,hogyazemberkereskedelemelleniharchatékonyabblegyen,megkellerősíteniacivilszervezetekszerepét.atagállamoknak nagyobb figyelmet kell szentelniük a nem kormányzati szervekre, hiszen azok sok esetbenolyanfeladatotlátnakel,amitazadottállamiszervneknincsmódjában.gyakran pontacivilszervezetekazonosítjákazáldozatokatésígynagybansegíthetikahatóságok munkáját. Ők jelentik az áldozatok számára a biztonságosabb jövő reményét, szállást,védelmetnyújtvanekik.atagállamoknaktudatosítaniukkellmagukban,hogyacivil szervezetekmunkájanélkülnemtudjákhatékonyanfelvenniazemberkereskedelemellen aharcot.azállamiszerveksohanemfogjákmegszerezniaztaszaktudást,amivelegyterependolgozónemkormányzatiszervezetrendelkezik.éppenazőszaktudásukáltaljavíthatóéstehetőhatékonyabbáazemberkereskedelemellenifellépés. Meg kell adni azonban a működésükhöz szükséges anyagi támogatást, hiszen egy pénzügyilegbizonytalanulműködőcivilszervezetanyagigondjaimiattakárazáldozatok életeisveszélybekerülhet.azeurópaiuniójelentősenhozzájárulacivilszervezetekműködéséhez,deatúlzottbürokrácia,sokszorazteredményezi,hogyaszervezetekazáldozatoktólkénytelenekelvenniazidőt,hogymegfeleljenekakülönbözőbürokratikusszabályzóknak. Mindenképpenpozitívazonban,hogyazújemberkereskedelem-ellenesuniósirányelv 48 márszámítacivilszervezeteksegítségéreésfontosszerepetszánnekik.anemzeti előadóknakpéldáulacivilszervezetekkelegyüttműködvekelladatokatgyűjteniük,ígyremélhetőleg pontosabb képet kapnak a tényekről, és adekvát lépéseket szorgalmazhatnakazemberkereskedelemvisszaszorításaérdekében. 31

14 irodalom EurópaiUnió(2011):AzEurópaiParlamentésaTanács2011 /36/EUirányelveazemberkereskedelemmegelőzésérőlés azellenefolytatottküzdelemről,azáldozatokvédelméről,valaminta2002/629/ibtanácsikerethatározatfelváltásáról.2011.április5.,azeurópaiunióhivataloslapja,l101 /1. internetes hivatkozások Anti-SlaveryInternational,NGO:http://www.antislavery.org/english/ Anti-Slavery (2012): Slavery on the high street, Forced labour in the manufacture of garments for international brands, /s /1_slavery_on_the_high_street_june_2012_ final.pdf.lekérdezve: AustralianHumanRightsCommission(2008):GuidelinesforNGOs,Workingwithtraffickedpeople,WorkingGroup of the National Roundtable on People Trafficking to assist Non-Government Organisations withing with trafficked people. Lekérdezve: CouncilofEurope(2011):TheroleofNGOsincombatinghumantraffickingandsupporting(presumed)trafficked persons, pdf.lekérdezve: EurópaiBizottság(2012):ABizottságközleményeazEurópaiParlamentnek,aTanácsnakésazEurópaiGazdaságiés Szociális Bizottságnak: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ), COM (2012)286, Lekérdezve: LaStradaInternational,NGO:http://lastradainternational.org LaStrada(2009):InformationLeaflet,http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf.Lekérdezve: LaStrada(2012):Annualreport2011, StoptheTraffik,NGO:http://www.stopthetraffik.org/ UNODC (2009): Looking beyond, Towards a stronger partnership with civil society organizations on drugs and crime,http://www.unodc.org/documents/ngo/new_leaflet_looking_beyond.pdf.lekérdezve: jegyzetek 1A Bizottság közleménye: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ) COM(2012) A Bizottság közleménye: Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia ( ) COM(2012)286. 3ILO(2005):AGlobalallianceagainstforcedlabour,GlobalReportundertheFollow-uptotheILODeclarationon FundamentalPrinciplesandrightsatWork http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf 5http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf 6CouncilofEurope Civil Szemle 2013/1.

15 7AustralianHumanRightsCommission2008:14. 8AustralianHumanRightsCommission2008:9. 9AustralianHumanRightsCommission2008:19. 10http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/NGO-Database.html 11http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/NGO-Database.html Anti-Slavery2012:15. 14Anti-Slavery2012: LaStrada2012:25. 16LaStrada2012: LaStrada2012:27. 18http://lastradainternational.org 19LaStrada2012: http://lastradainternational.org/documents/Leaflet%20LSI% pdf http://lastradainternational.org/?main=lastradaoffices 26 LaStrada2012:31. 27LaStrada2012: LaStrada2012: LaStrada2012: ExpertGrouponhumantraffickingoftheEuropeanUnion. 31OSCEAllianceExpertCoordinationTeam. 32SpecialRepresentativeonHumanTraffickingoftheOSCE. 33http://www.antislavery.org 34 today.aspx 35http://www.antislavery.org/english/what_we_do/antislavery_international_today/antislavery_international_ today.aspx 36 TheProgrammesandAdvocacyTeam. 37TheExternalRelationsTeam. 38 theadministrationandfinanceteam. 39 questions.aspx 40 questions.aspx 41http://www.antislavery.org/english/what_we_do/antislavery_international_today/antislavery_international_ today.aspx 42 competition.aspx 43 programme_and_advocacy_work/nepal_project.aspx default.aspx 47http://www.antislavery.org/english/campaigns/default.aspx /36/EU-esszámúirányelv. 33

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

the experiences of a training program elaborated in european cooperation

the experiences of a training program elaborated in european cooperation c ivil szemle WWW.civilszemle.hu x. évfolyam 1. szám nnelméletileg Közvetítés és partnerség (CsikósTímea TóthLászló) nnközösségek és civil társadalom a civil szervezetek és az emberkereskedelem (SzárazKrisztina)

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN

A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 2015-BEN A BEVÁNDORLÁS- ILLETVE MENEKÜLTKÉRDÉSBEN KIALAKULT TÁRSADALMI VÉLEMÉNYKLÍMA VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 1-BEN GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG - KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LAJTAI MÁTYÁS ÉS NAGY DÁNIEL

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International TI s Global Corruption Report 2007 Korrupció az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Két keréken az emberkereskedők útján

Két keréken az emberkereskedők útján A SZABADSÁG KIHÍVÁSA 2013 Két keréken az emberkereskedők útján A Baptista Szeretetszolgálat és az A21 Kampány globális emberkereskedelem ellenes szervezet figyelemfelkeltő akciója 2013. október 8-9. Budapest

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 207/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.8.12. HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. augusztus 10.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról és a 2007/675/EK határozat

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Prostitúció és kizsákmányolás

Prostitúció és kizsákmányolás Prostitúció és kizsákmányolás Kizsákmányolják Önt vagy akarata ellenére prostituáltként dolgozik? Vagy ismer valakit, akinek ehhez köze van? Kérjen segítséget! Ha Ön prostituáltként dolgozik, könnyen lehet,

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Megyei fejlesztési dokumentumok kiegészítése és módszertan

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5)

Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 79.5) SZOCIO-DEMOGRÁFIAI FÓKUSZ Gazdasági és társadalmi rész Brüsszel, 2013. augusztus Mintavételi kör: Népesség:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : Q\ 9'1 2 g Érkezett

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : Q\ 9'1 2 g Érkezett Országgy űlés Hivatala Mirkóczki Ádá m országgyűlési képvisel ő Irományszám : Q\ 9'1 2 g Érkezett 2016 FEBR 15. Írásbeli kérdés Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015.

Közhasznúsági melléklet 2015. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14603204-2-43 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-911437 IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79. 2015. Budapest, 2016. április

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása A Biztonságosabb Internet Program bemutatása Dr. Krasznay Csaba HP Magyarország / Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat / Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogszabályok A biztonságtudatosság, mint feladat Nemzeti

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben