1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu"

Átírás

1 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer, biocid Engedély: OTH /2008 Gyártó cég: Cím: Telefon/Fax: Forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Telefon (0 24): DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) DINAX VÍZKEZELÉSI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI Kft Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/ A veszélyek azonosítása: EU-jel: O Égést tápláló, oxidáló C Maró Speciális veszélyek emberre és környezetre: R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas. R Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről: Veszélyes összetevők: >95% Pentakálium-bisz(peroxo-monoszulfát)- bisz(szulfát) (KHSO 4 -tartalom kb. 45%) szinoníma: Kálium-peroxo-monoszulfát hármas só 2 KHSO 5 *KHSO 4 *K 2 SO 4 CAS-szám: EINECS-szám: EU-jel: C, O, Xn R-mondatok: <0,1% Dikálium-peroxo-diszulfát CAS-szám: EINECS-szám: EU-jel: Xn, Xi, O R-mondatok: /37/38-42/43

2 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 2/7 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános információ: Bőrrel érintkezve: Szembe jutva: Lenyelve: Belélegezve: A sérültet azonnal el kell távolítani a veszélyeztetett övezetből, majd friss levegőn, kényelmes helyzetben kell fektetni, szoros ruhadarabjait meglazítani. A termék által szennyezett ruhadarabot haladéktalanul el kell távolítani. A sérültet ne engedjük lehűlni. A mérgezési tünetek több órával később jelentkezhetnek, ezért a baleset után 48 órán keresztül meg kell figyelni a beteget. Az érintett bőrfelületet azonnal le kell mosni bő vízzel, szappannal. Irritatív tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A szemet folyó víz alatt percen át öblítsük, miközben a szemhéjat a hüvelykés mutatóujjunkkal széthúzzuk. Ezzel egyidejűleg a sérült minden irányban mozgassa a szemét. Azonnal forduljunk szemorvoshoz. Mossuk ki a szájat, itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a biztonsági adatlapot. Tilos hánytatni! A sérültet friss levegőre kell vinni. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5. Tűzvédelmi intézkedések: Oltóanyagok: Védőfelszerelés: Kiegészítő információ: Nem tűzveszélyes, de égést tápláló, oxidáló tulajdonságú. Alkalmas oltóanyagok: víz, vízpermet. Kiterjedt tüzeket vízpermettel vagy alkoholálló oltóhabbal oltsunk. Égés esetén veszélyes gázok képződése lehetséges. Túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék és vegyi védelmi öltözet szükséges. A tűzben keletkezett törmeléket és szennyezett tűzoltó vizet a hivatalos szabályozások szerint kell megsemmisíteni. 6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén: Személyes intézkedések: Környezetre vonatkozó előírások: Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: Kerülni kell az anyagnak a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését. Viseljünk védőfelszerelést. Használjunk légzésvédő készüléket a füst, a por, az aeroszolok ellen.gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól. Távolítsuk el a védtelen személyeket, a baleset helyszínén csak az arra kijelölt személyek tartózkodhatnak. Élővízbe, közcsatornába és talajba önteni nem szabad. Az anyagot mechanikus eszközökkel kell felszedni, majd a hulladékokat konténerben kell elhelyezni. A szennyeződés helyét vízzel mossuk fel. A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

3 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 3/7 7. Kezelés és tárolás: Kezelés: Tűz- és robbanásmegelőző információk: Tárolási feltételek: Szakszerű alkalmazás esetén különleges intézkedésekre nincs szükség. Kerülni kell az anyag bőrrel, szemmel történő érintkezését, lenyelését, belélegzését, ruházatra kerülését. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Előzzük meg a porképződést. Végezzük a töltési műveleteket alkalmas elszívóval ellátott helyszínen. Védjük a hőtől. Tartsuk távol a gyújtóforrásokat. Tilos a dohányzás. Védjük elektrosztatikus feltöltődés ellen. Éghető anyagokkal együtt tárolni tilos. Élelmiszerekkel együtt tárolni tilos Ez a termék higroszkópos.. A tároló edényeket szárazon, zárva és hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Védjük a hőtől és a direkt napfénytől. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15 C alatt. 8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések: Műszaki intézkedések: A termék felhasználásának helyén megfelelő hatékonyságú légcserét (általános szellőzést / helyi elszívást) kell biztosítani. Határértékkel rendelkező összetevők, amelyek munkahelyi monitoringot igényelnek: Nem szükséges. Kiegészítő foglalkozási expozíciós határérték a műveletek során lehetséges veszélyekre: megfelel az általános por határérték (finom por koncentráció: 6 mg/m 3 ). Személyi védőfelszerelés: Munkahigiéniás követelmények: A vegyianyagok kezelésénél szokásos megelőző intézkedéseket kell foganatosítani. Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell a készítménnyel való érintkezést, annak bőrre, szembe kerülését, porának belégzését, véletlenszerű lenyelését vagy kiömlését. A szennyezett ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Légzésvédelem: Bőrvédelem: Szemvédelem: Porálarcot ajánlott használni. Védőkesztyű, a kesztyű anyaga butil gumi, anyagának ajánlott vastagsága >= 0,7 mm. Védőruházat, speciálisan a munkahelyre kiválasztva, a kezelt veszélyes anyagok mennyiségétől és koncentrációjátől függően. A védőruha vegyianyagokkal szembeni ellenállását a szállítójával kell igazoltatni. Jól záró védőszemüveg, arcvédő. Szemöblítő palack készenlétben tartása szükséges. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: Szilárd (tabletta, 20g) Szín: Fehér Szag: Szagtalan Bomlási hőmérséklet: > 80 C Olvadáspont: Nem elérhető. Lobbanáspont: Nem alkalmazható.

4 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 4/7 Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű): Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. Robbanásveszély: Nem elérhető. Gőznyomás: Nem meghatározott. Sűrűség: Nem meghatározott. Oldhatóság vízben 20 o C-on: kb. 250 g/l ph-érték (10 g/l ) 25 C-on: 2 3 (vízben) 10. Stabilitás és reakcióképesség: Kerülendő feltételek: Kerülendő anyagok: Veszélyes reakciók: Veszélyes bomlástermékek: Kiegészítő információ: Hő: Tartsuk távol gyújtó- és hőforrásoktól. Nedvesség és szennyezések: A nedvesség és szennyezések kis mennyisége is észrevehetően csökkenti az önfenntartó bomlási hőmérsékletet. 80 Cnál vagy fölötte önfenntartó bomlás lehetséges. Katalizátorok, párás levegő, peroxidok és más radikális vegyületek, alkáliák, éghető anyagok. Veszélyes reakciók nem ismertek. Maró gázok, gőzök. Hőbomlás 80 C körül. 11. Toxikológiai információk: Akut toxicitás: Szájon át: Bőrön át: Belélegezve: Elsődleges irritáló hatás: Bőrrel érintkezve: Szembe jutva: Belélegezve: Szenzibilizáció: Félheveny krónikus toxicitás: Rákkeltő tuladonság: LD mg/kg (patkány) LD50 >11000 mg/kg (nyúl) LC50/4 óra > 5 mg/l (patkány) Nem szenzibilizáló hatású. Nem rákkeltő hatású. 12. Ökológiai információk: Ökotoxicitás Víztoxicitás: EC50/24 óra 5,3 mg/l (daphnia) LC50/96 óra mg/l (brachidanio rerio) Élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni tilos. Viselkedés szennyvíztisztító telepeken: a szennyvízben gyorsan káliumhidrogén-szulfátra és oxigénre redukálódik. A német szabályozás szerint vízveszélyességi osztály 1, (önbesorolás): enyhén veszélyes a vízre.

5 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 5/7 Mobilitás: Perzisztencia és lebonthatóság: Bioakkumuláció: Nincs adat Nincs adat Nincs adat 13. Ártalmatlanítási útmutató: Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) EWC kód: * (veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok) Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.) EWC kód: *. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) 14. Szállítási információk: Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti) ADR/RID: 8 UN-szám: 3260 Csomagolási csoport: III Osztályozási kód: C2 Veszélyt jelölő számok: 80 Helyes szállítási megnevezés: Tengeri szállítás IMDG: 8 UN-szám: 3260 Csomagolási csoport: III EMS-szám: Helyes szállítási megnevezés: Légi szállítás ICAO/IATA: 8 UN/ID-szám: 3260 Csomagolási csoport: Helyes szállítási megnevezés: Maró, szilárd, savas, szervetlen anyag, m.n.n. (Kálium-peroxomonoszulfát hármas só) F-A, S-B Maró, szilárd, savas, szervetlen anyag, m.n.n. (Kálium-peroxomonoszulfát hármas só) III Maró, szilárd, savas, szervetlen anyag, m.n.n. (Kálium-peroxomonoszulfát hármas só)

6 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 6/7 15. Szabályozási információk: EU-jel O Égést tápláló, oxidáló C Maró R-mondatok: R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas. R 34 S-mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. Érvényes magyar törvények és rendeletek: Veszélyes anyagok, készítmények: évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM, a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006. EK. REACH) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. Veszélyes hulladékok: 16/2001. (VII. 18.) és 10/ (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Munkavédelem: évi XCIII. törvény és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. 16. Egyéb információk: Felhasználási terület: Foglalkozásszerű. Ez a biztonsági adatlap a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltak szerint készült. Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt a fentiekben foglalt információk alkalmazásáról és az anyag felhasználásáról. Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai: az alapanyagok beszállítói által rendelkezésre bocsátott biztonsági adatlapok, ESIS (European chemical Substances Information System) A hatálytalanított változat verziószáma: 6.4.

7 Felülvizsgálva: Verzió: 6.5 Oldal: 7/7 Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: A felülvizsgálat során az adatlap információtartalma tájékoztató adatokkal bővült, amire javasolt felhívni a figyelmet. A veszélyes összetevők R-mondatai: R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R 22 Lenyelve ártalmas. R 34 R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció) Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes készítményhez.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben