MAGYAR SIRATÓ ÖREG KÚRIÁKTÓL A NAGY PUSZTÁKIG MÓRICZ PÁL ÍRÁSA ÉS SAJÁT KIADÁSA BUDAPEST STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SIRATÓ ÖREG KÚRIÁKTÓL A NAGY PUSZTÁKIG MÓRICZ PÁL ÍRÁSA ÉS SAJÁT KIADÁSA BUDAPEST STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 MAGYAR SIRATÓ ÖREG KÚRIÁKTÓL A NAGY PUSZTÁKIG MÓRICZ PÁL ÍRÁSA ÉS SAJÁT KIADÁSA BUDAPEST STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2 MINDEN JOG A SZERZŐÉ! STADIUM SAJTOVÁLLALAT RT., BUDAPEST, VI RÓZSA- U, 111

3 Kölcsey Ferencnek, a magyar Himnusz prófétalelkű költőjének dudvától lepett csekei sírjára koszorúmul ajánlom. Szerző.

4 Előszó helyett... Rudnyánszky Gyula: Indián ének Öreg indián a két szemét lehunyja. Pipázva tűnődik a nagy fa alatt; Míg dong körülötte siheder raj gúnyja, Lelkével a kék füst nyomába halad. Egykor ha kileste a sátorverőket, Számolni velük gyors fejszéje szokott; Most arra se fordul, elhessenti őket Lomha legyintéssel, mint a szúnyogot. A füst karikáit kíséri a lelke, A nagy tavak árján leng gondolata: Olt, ahol a föld keblét az ég felölelte, Bíborhabon úszva int Hiavata. Jár messze vidéken, erdős hegyek ormán. Régóta kiirtott vadászutakon; Onnan, hol az új nép legyűrte mogorván, Fényét veti rája az inka-vagyon. A nagy fa tövében ültek le tanácsba Békepipát szívó bölcs főeleik; Tűz körül ott pergett hősök hadi tánca, Ujjongva rohantak a csatahelyig; Nyilaiknak szárnyat adott a jó szellem, Szárnyas nyilak élén villant a boszú; Hitték, hogy a küzdőt minden bajok ellen Megvédi, segíti a nagy Manitú.

5 8 Úgy élt a dicső faj a völgyben, a bércen, Mint a szép világnak egyetlen ura; Mit elérni vágyott, megvítta merészen, Ellenséghez nem ment soha alkura. Ha vadállatokkal, ha sápadt arcokkal Állt szemben a sziklán, kegyet sohse várt; Nem félt, hogy a harcban gyáva kudarcot vall, Valamíg kezében volt a csatabárd. A szirt tetején ha pihenve megäjlott, Repülni mesésen tudott a szeme: Meglátta a távol bontakozó álmot, Míg úgy harmatozott, mint égi zene. Tüzes pillantása mikor végig mérte Gazdag birodalmát délen, nyugaton, Hajszolta határát, megroppant a térde, De a végtelenbe veszett a vadon. Minden az övé voflt. Ég hajnali pírja; Föld kincse, kalásza, zúgó folyama; Rejtett kövek éke, varázsfüvek írja; A sátorok alján susogó dana; Szederfa gyümölcse; hársfalombok árnya; Madarak tojása, fenyők sudara; Paripák patája, ezüst sólymok szárnya; A cserje bogyója, a nap sugara. Övé a bölénybőr, a medve bundája, A szelíd nézésű ünőke teje, A mező virága, bánya aranyszája, Fűszerek és magvak tündérereje. Övé a selyem rét, a hófedte szikla, A csergő források kristály itala; Az örök nagy szellem homlokán gyúlt szikra; A gyönyörű élet győzelmi dala. Vadászva napestig csörtette a berket; Rőzselángok mellett füstölt a dohány; A kenyérfa termett, a tengeri pergett; A bölcs nyugalom volt a főtudomány,

6 9 Míg hal volt a tóban, úszhatott a jóban; Ha kikelet zsendült, fütyült a rigó; Bármilyen bősége megapadt fogyóban. Pótolta, tetézte a nagy Manitó. De jöttek az irtok, a kapzsi kísértők, A pénzre vadászok, a sziklatörők, A kétszínű cselhez, az alkuhoz értők, Az erdőgyilkosok, indiánölők! Halálfa belébül ropogó bogyóik Vérbe borították a bátrakat is: Hegyrül szakadékba, patakokbul tóig Indián hullákat sodrott le a víz. Mi jót szimatoltak, mind hamar elvették; Szaporábbak voltak, mint az ördögök; A sátrat, az erdőt sorra fölégették, Mérges levet ittak az ősi rögök. Zöld fűre piros vér; míg a halálhörgés Gyermeket riasztott, asszonyt őrjített; Zaklatta az éjét vad munkadübörgés. Mely máglya helyére kéményt épített. Szénporba takarták tűzhányó kemencék A sátrakat őrző esti csillagot; Elűzte a csendet síppal az ellenség, Mesgyékre ki vasból pántlikát rakott. Nem rabszolga korbács, pénz volt a varázsa. Jármába kenyérért tódult a szegény; Más szerencse vermét, maga sírját ásta, Míg árnyékká senyvedt sok nyalka legény. A fehér embernek gyors lábanyomára Új életcsodának forrása fakadt; Mit meg nem hódított, annak is voît ára; Mikor zsebe csörrent, eladó akadt. Az indián torkát fojtogatta marka; S hogy félre söpörje, mit át nem hidal: Az ingadozó fajt mézes kígyó marta, Tűzcseppeket ontó halálos ital.

7 10 Így van az ős jószág mind idegen kézen; Alázatra lágyult a vaskoponya; Múlt élősövénye csak teng csenevészen, Mint útszéli tüskés, bús galagonya. Zordon erő ernyed, fogy a mécs naponta, A regékbe látó folyvást kevesebb; A régi időrül levedlik a pompa, Több rajta a rongy és több benne a seb. Meghalt a dicsőség, elmúlt a jövendő! Már szűkre szorult a vadászterület: Az indián birtok arra elegendő, Hogy eltemetkezzék az ős becsület. A pusztuló fajnak nincs más menedéke; A hunyt szemű harcost nem csüggeszti bú: Azt várja pipázva, hogy a lelkét végre Magához emejje a nagy Manitú! Rudnyánszky Gyula, az Amerikából meghalni vakon hazatért, honfoglaló Divék-nemzetségbeli legtragikusabb sorsú magyar költőnk Indián ének fenséges költeményében mintegy az elfajult magyarság sorsát villogtatja elénk megrendítően... De, a Magyar Sirató könyvem minden betűjével kérdezem én, hát csakugyan vállaljuk-e mi, magyarok ezt az idegenektől nekünk szánt indián sorsot?!... Példaképeivel, történeteivel, nemes romantikájával az én Magyar Siratom azt feleli és bizonyítja, hogy méltatlanul züllesztik és időelőtt nyújtják a magyarnak orgyilkos módon a pusztulás és a hitnélküliség mérgeit! Űjbóli felemelkedésünk és megtisztulásunk egye-, dül és főként önmagunkon fordul meg, Mosonyi Dénes prelátus, kalocsai kanonok, az izzó magyarlelkű főpap idevonatkozóan írta nékem válaszuk: Felhívása és kérése nagyon a szívemhez szólt. Lélekben én is Magyar sirató -nak érezem ugyanis magamat, aki azonban bár nehéz fájdalommal látom és érzem hazám és nemzetem rettentő helyzetét, változat-

8 11 lanul vallom fajtám félreismert, porlepte, megtördelt nemes szépségeit. S mivel ezek a gondviselő Isten gyönyörű adományai, aki végtelen jóságában a magyar természetet és az igazi magyar jellemet ilymódon felékesítette, rendületlenül bízom, hogy a jobb magyar sors és a derültebb magyar jövő is el fognak érkezni, amint a fenti szempontokra a magyarság tömegei is ráébrednek! Eddig és így a kiváló magyar főpap. En is tehát, ameddig Istenünk engedi, a Kölcsey Ferencek, Berzsenyi Dánielek példáján tehetségemhez, hitemhez mérten cselekszem ezt az ébresztgető, keresgető töredelmes írói munkát; mert ha most minket, magyarokat porba gázoltak is jórészt saját bűneink, irtózatos mulasztásaink miatt, a nekünk szánt indián-sorsot semmiképpen nem vállaljuk! A magyar-rontást pedig visszalökjük megrontóinknak! (1931.) Móricz Pál.

9 Nánási Fodor major három arany ekéje A bécsi oktalan udvari politika a hadsereg tisztikarából úgyszólván századokon át kisemmizte az Isten első katonáját, a magyart. A cseh, rác, horvát, oláh, polyák, nemet, belga, spanyol, francia és a többi más nép megtalálta ebben a sárga-fekete hadseregben tiszti aranybojtját, előrehaladását, csupán a vitéz, hős magyar katonatömegek maradtak ágyútöltelékül idegen, sokszor ellenséges érzésű tisztek vezérlése alatt. A következetes mellőztetések feletti elkeseredettségében méltán mondotta Káljay Imre kviétált svadronyos huszárkapitány édesapjának, Kállay Miklós szabolcsi hatalmas vicispánnak Édesapám, ne tegyen nékem szemrehányást, hogy nem vittem feljebb. Végigküzdöttem az összes francia hadjáratokat Napoleon ellen... Simonyi óbesterrel harcoltunk együtt... Testem tele van sebhelyekkel. Mellemen egész sereg kitüntetés ragyog... Mégis csak azt mondom, hogy a császár ármádiájában becsületes magyar ember nem viheti feljebb svadronyos kapitánynál... Ha pedig mégis feljebb emelkedett, az idegen cselvetők, a bécsi udvar gonosz kegyencei csupa magyargyűlöletből előbb-utóbb kitörik a nyakát, ha még olyan magas aranygallér van is rajta! Az Alföld magyar vidékein, honnét az egész világ legelső lovaskatonáját és nyűhetetlen talpas gyalogságát, a világhíres magyar huszárt és magyar bakát verbuválták, ritkaságszámba ment. legendák hősi alakjaként tűnt fel egy-egy fajtabeli, bár..kvietáltan haza-

10 13 térő, magasrangű tiszt. A nagykállói hajdúeredetű Simonyi óbestert, a Nánáson lakos Fodor Jakab huszár-majort, a böszörményi Fábián, a szoboszlói Cseke svadronyos huszárkapitányokat nagyon megbecsülték, még száz esztendő múltán is mesélgetéseikbe foglalták, követendő példaképül állították a harcias katonanép hajdúk. Most a nánási Fodor Jakab kvietált huszár-majort (őrnagyot), a XVIII. századbeli hajdú birtokos főkatona pompás magyar úri alakját próbálóm megrajzolni azon mesélgetések alapján, melyeket a délceg jurátusból iszákos halálbíróvá (halottlátó) süllyedt nemes úrfi, az öreg tudor Daróczy János mesélgetett el felőle a különböző disznótoros, névnapos összejövetelek szép alkalmaiból. Én még magam is láttam a régi hajdútemetőben a sírfelé fektetett koporsóalakú kőemlékét Fodor majornak. Károly fia piactéri kúriájában az egész alakot mutató, hatalmas olajfestménye előtt is sokszor áhítattal elmerengtem a csodálatos hajdúhuszárról. Emeletes szőlőkunyhója előtt, kint a mélyárkú gerádjánál Károly fia, a drága jó magyar úr, Fodor Károly bátya szüreteinél kecskecsecsű gohért, rózsásszemű bakatort nem egyszer vidáman csipegettem. A Fodor-tanyák gazdagságaiban is elégszer gyönyörködtem a kocsikirándulások, a gyermekkori vadászatok alkalmából. Fodor majornak az egyik őse az ónodi vitéz Fodor Jakab hajdúhadnagy volt, akit az egri török vitézek egyszer tőrt vetve neki lemészároltak azért, hogy szívét megegyék... A babonás török vitézek ugyanis azt a hitet tartották, hogy a hajdúhadnagy szívéből az ő vitézségét, rettenthetetlen bátorságát öröklik... Már kezdettől ilyenféle katonaemberek voltak a sárkándi és nánási Fodorok. * Fodor majornak az édesapja nánási hajdúbirtokos gazdálkodó volt. A városnál sorra kerülvén szenátor is volt. A fiatal Jakabot, kiváló széptermetű, remek fiát iskoláztatta. A nemes katona-hajdúk becsül-

11 14 ték a tanultságot. Városaikban mindjárt a Hajdúság megszállásakor latin iskolákat, gimnáziumot alapítottak. A fiatal Fodor Jakab diák első tanulója volt a nánási iskolának. Midőn pedig a nánási gimnáziumot bevégezte, továbbtanulni a debreceni kollégiumba ment. A tanulással Debrecenben is győzte, ritka nagy erejével meg az öreg kollégiumnak legerősebb diákja volt. A kollégium tűzoltó-diákságának tüzet a tűzzel volt a jelszava. Nemcsak a tudományokban remekeltek, az óriási, nehéz gerundiumot próbatevésül a gyengébb tűzoltó-diákok is megforgatták. A birkózás napi gyakorlatszámba ment. Csupán azzal az öreg kollégium tornyoskapuja előtt heverő, hárommázsás kőgolyóval nem tudtak megbirkózni. Labdázni szerettek volna vele, ilyent akar mindig, erején felül, a tüzes ifjúság... De még odébbhengeríteni sem igen tudták a nagybotosok sem. Csak éppen hogy megmozdította, egyik oldalról a másikra fordította a legerősebb. Amikor ekként erőlködtek, nánási Fodor Jakab véletlenül arrafelé ment. Körülvették diáktársai s kíváncsiságból unszolni kezdték a híres, nagyerejű fiatalembert: No, Jakab, most mutasd meg, hogy hány zsák kai telikî Jól van, megpróbálom! Mosolyogva tehajolt, átölelte az irtózatos kőgolyót. Nesztek! A fején átvetette. Jónéhány lépésre zuhogva repült el a szörnyű kőtömeg... * Debrecenből hazatért Nánásra gazdálkodni Jakab diák. Ekkor Mária Terézia volt a magyarok királynője. Az irigy, kapzsi szomszéd uralkodóktól sok-sokhadat kellett elviselnie ban, a hétéves porosz háború kezdetekor száz nánási fiatal hajdúval Fodor Jakab is elment a szép királynő katonájának. Huszárok lettek valamennyien. Fodor Jakab szörnyű vitézségével csakhamar elnyerte a zászlótartó rangot. A hét év alatt a híres, vitéz porosz katonasággal, a burkusokkal szemben mindig derekasan megállotta

12 15 helyét. A saját hadinépe csodálta, az ellenséges katonaság rettegte a rettenetes erejű óriást. Rettegve emlegették iszonyú karját és kardját. Mivel elég súlyos, elég erős kardot nem találtak részére a magazinum - ban, Fodor Jakab maga kovácsoltatott magának mészárosbárd szélességű, iszonyú kardot. A rohamoknál szörnyű kardja elől rémülten szaladt szét minden ellenség. Fodor Jakab nem ejtett soha laposvágásokat, egyszerűen kettévágta az ellenséget. Nem csoda, hogy tehát mihamar svadronyos kapitány lett Fodorból, s ha a tisztek egymásközött párviadalt vívtak, elég volt Fodor kapitányt hívni szekundánsnak, akár igaziátónak... Már a tekintetétől elborzadt az ellenfél! beszélték a veleszolgált bajtársak. A kihívó elengedte, vagy a kihívott elkunyorálta ilyen esetben a párbajt ben kapitányi nyugdíjjal és majori karakterrel hazatért szülőföldjére, Nánásra, Fodor Jakab. Mint kiváló katonát nehezen bocsátották el. Előléptetést ígértek neki, hogy csak még maradjon. Ámde vágyott már a nyugalomra, mert már három mázsán felül elhízott és alája alkalmas huszárlovat már nem is lehetett találni. * Ez a harcban oly rettenetes katona bensőleg, lelkileg voltaképpen szelíd, ártatlan, jóságos magyar lélek volt. Nemcsak a harcban volt jó katona, hanem mint gazda is ügyes, fáradhatatlan volt. Vallásosságáért szent áhítattal becsülte a hajdú nép. Gyönyörködve nézték, amikor ünnep és vasárnapokon teljes katonai díszben felkereste az Isten házát. A szegények atyjának elnevezték. Pénzét, kenyerét megosztotta a szűkölködőkkel. A szegényeknek minden szombati nap jó ebédet főzetett, az árváknak és özvegyeknek minden ünnepen pénzsegélyt osztott. Tudor Daróczy János beszélte felőle: Fodor major a maga nagy gazdaságában háromféle ekét tartott: egyet a szegények, egyet a

13 16 tolvajok egyet a maga számára. És soha nem ebédelt egyedül. Az asztalán mindig terítve volt a váratlan, hívatlan vendégek részére is. Akárhányan jöttek : jutott étel, ital mindenkinek. A nép rajongott érte, mert annyira szerette fajtáját Fodor major, hogy ha cselédei, majorosai, csikósai, gulyásai, juhászai, kondásai ügyes-bajos dolgaikban meglátogatták, mindig úri asztalához ültette és atyai szeretettel megvendégelte ezeket az egyszerű embereket is... * A nagyhírű vitézt katonáék sem felejtették el. A táborkari főnökség 1797-ben ismét harctéri szolgálatra hívta Fodor majort. Bár előléptetést ígértek neki, sajnálattal megtagadta a bevonulást. A lóra én már alkalmatlan vagyok! üzente szomorodottan. A hadparancsnok ekkor egy adjutánst küldött hozzá: Nem kell lóra ülni vitézlő major uramnak! mondotta ez, megilletődötten bámulván a tölgyfanagy óriást. Hát hogy képzelik akkor az urak ezt az én katonáskodásomat, ló nélkül?! érdeklődött fellobbanó harci tüzében Fodor major. Nem szükséges lóra ülni! felelte a megilletődött adjutáns. Majd kocsiból vezényelhet a vi tézlő őrnagy úr! Fodor elnevette magát: Igen ám!... Csakhogy én magyar vagyok! Nem előré-t szoktam parancsolni.... Hanem inkább, hogy: utánam emberek! Ekként többé hadba nem szállott a szörnyű vitéz hajdú Fodor major. Olyan kihízott, vastag ember volt már ekkor, hogy a szabója kénytelen volt körüljárni a vastag, rengetege óriás oszlopembert, mert csak így tudott mértéket venni róla... Nem csoda, hogy midőn Daróczy János kisgyermek korában a gyönyörű fényes huszártiszti ruhás óriással először találkozott, az elcsodálkozástól íémülten hazaszaladt és szent borzalommal rebegte otthon szüleinek: Láttam az Istent!...

14 17 Hol láttad? A meglepődött szülék kérdésére ijedten szepegte a kis Jancsi gyerek: A templom melletti ház ajtajában állott! A további firtatásra azután boldogan rájöttek, hogy méltóságos huszártiszti gálaruhájában Fodor majort látta a Jancsi gyerek. A hatalmas magyar katona egyébként a gyermekeket nagyon szerette. Úton-útfélen köszöntötte őket. Megállott velők beszélgetni. Kikérdezgette őket szüléikről, testvéreikről, az iskoláról, a tanítókról, professzor uraimékról. A jó kis tanulókat megsimogatta. A jelesebb deákoknak zsebbeli ajándékot osztott. Iskolai jutalomdíjakat tűzött ki ben, augusztus hó 10-én este hunyt el a hajdú népnek ez az azóta is páratlan vezéri alakja... Fodor major örök tiltakozás volt és marad azok ellen a hamisítók ellen, akik vakmerően hazudni merészek, hogy tulajdonképpeni tiszta magyar fajta nincsen, sőt soha nem is volt.

15 Nemes urak faluja a Tisza mellől Benkó Imre bátyám közlései után. A Tisza-mente kiöntésektől, nádasoktól, lápoktól, rétektől körülzárt, elszigetelt kiemelkedő részein sok kedves, Istenháta mögötti magyar falut rejtegetett. Némelyiknek csak a harangzengése, délibábszerű árnyként felvillanó fehér tornya hallszott és tetszett elő a rejtelmes vizei, süppedékes földje miatt idegenektől megközelíthetetlen messzeségekből... Mené az utas s egyszerre csak a zöld sás, káka, gyékény, nádmezők tengere között széleshátú, ezüstös fodrú tó állott elébe... A vadmadarak kikacagták, s a tóból incselkedőn dobta fel ragyogó kövér testét egy-egy potyka... A mély, szakadékos partú Tisza medrén sem lehetett olyan könnyűszerrel átszájlani, keresni kellett a révet... Hejh, még ekkor is gyakran a komp, a hidas túlnét volt a révésszel, errefelé azért soha senkinek nem volt sietős az útja... Lassan csúsztak a kompok, a tutajok, csámeszek, bárkák, s egy-egy lenge kis léjekvesztő, a titokzatos úszó halottak éjszakai holdsütésen sárga villanással meg-megkopogtatták a pihenő vízimalom anyahajóját... A kocsinjárók sárbasüppedt kerekének küllői közül ásóval, villanyéllel kellett kifaragni és lepiszkálni sűrűn a malomkőszerűleg rátapadt agyagos, réti sarat... Ugattak a kutyák... Hej, hó, hó! Tiszavárkonyba, a nemes urak Tiszamenti közbirtokossági falujába egyszer azért mégiscsak beérkeztek a messziről, fáradtan jövők... Ez a Tisza mellett rejtetten fekvő szín-

16 19 magyar Várkony község már a XV. században lakott hely volt, s a XVIII. századtól, egyszer a hajdúknak is egy főkapitányt adó, Péli Nagy-család volt a földesura. Ezek a Barsból eredő Péli Nagy urak kemény reformátusok voltak. A vallásüldözések korában várkonyi udvarokban állandóan lévitát tartottak, s egyik gazdasági épületöket jobbágyaikkal imaházul használták. Az egy Isten, egy zsoltár testvérré nemesítette itt a földesurat és zsellért... A XVIII. század végén Péli Nagy István halálával vált Várkonyból közbirtokossági nemes falu. Egyetlen fia sem lévén Péli Nagy István úrnak, három férjhezment leánya révén szaporodtak itt el az osztályos atyafiak. A magas dombokon épült, a Tiszáig lenyúló kertes udvarházakban ezentúl állandóan lakott itt 6-8, sőt az idők folyamával, az ivadékok szaporodásával, szétágazásával, újabb és újabb ambitusos udvarházak épülésével még több, egymással jó rokon nemes úri család... A Péli Nagy-birtok szétbarázdolva sok, sok rokoncsaládnak nyújtott meleg tűzhelyet. Idővel 1000 és hold között váltakoztak a birtokaik. Egymást le nem nézhették, igényeikhez mérten boldogul, bőségesen, egymást becsülve, szeretve éltek a sokszor ősztől tavaszig elzárt, nehezen megközelíthető faíujokban, dombra épült kényelmes udvarházaikban. Egymásra utaltan egymást majdnem mindennap felkeresték és a szeretet, a testvérbarátság édes ünnepeit szentelték minden összejöveteleikből. Nemcsak szép ló, agár, puska, kamara, pince, sok cselédség, sok jószág találtatódott itt, hangszereik, szép magyar könyvtáraik is voltak. Újságokat járattak, az udvari cigány volt a gyalogpostásuk és agaraiknak gondozója. Zongora talán még nem volt; ám a rokkát pergetni, a szép kelengyéket kézzel kivarrni nem restelkedtek el sem a fenséges nagyasszonyok, sem a szendén piruló kisasszonykák... A Tisza és kiöntés vizei is mennyi ősi zamatú szórakozást nyújtottak, halászat rákászat, vizi vadászat, fürdés, csónakázás... A szép magyar dal, az édes magyar muzsika télen-nyáron, legkivált szüretkor, a híres várkonyi-szüretekkor zengedeztek a

17 20 Tiszamenti nemes fajúból... Az Alföldről, Felföldről eljövének atyafit látogatni a nemes rokonok; node nem is jöhetett ide egyetlen olyan rendes úriember sem, akivel ki nem lehetett hámozni valamilyen magyar sógorságot, a komaság már inkább a közelebb lakozóknak maradt. A fi-örökös nélkül elhunyt Péli Nagy István három nemes veje alkotta és alapozta először Várkonyban a közbirtokosságot. Mind a három Péli-vő Biharból eredt. A legidősebb PélHányt, Erzsébetet, kisguti Guthy Gáspár vette nőül. A második Péli-lány, Zsuzsanna, Vonza-Böszörményi Pálnak, Debrecen város főnótáriusának, majdani kiváló főbírójának lett a felesége. A legfiatalabbik Péli-lány, Juliánná, Érkeserü és Belmezei, Ippi és Piogozi Fráter Ádámhoz ment nőül 1797-ben, a Tisza meredek partján épült ősi nagy Péliudvarházat ők kapták. A Tisza mellett olyan szép, kívánatos hely volt ez a már akkortájt 3000 színmagyar lakosságú Várkony, hogy a Péli Nagy István vőjei bihari birtokaikról ide mind átköltöztek. A debreceniek kiváló főbírója mértföldes nehéz kocsiutazást nem sajnálva, legalább egy-egy pár hétre sűrűn eljött ide. Nemcsak szép gazdaságával törődött, hanem a község és a helyi református egyház ügyeinek intézésébe is szeretettel, áldozatosan befolyt. A három Péli-vő építtette Várkony templomát és a kis egyháznak Böszörményi Pál, a nagytekintélyű debreceni főbíró volt első gondnoka. * A várkonyi urakhoz Biharból, Szabolcsból, Szatmárból Zemplénből, Hevesből, Nógrádból, Pestmegyéből, Nagykőrösről, Kecskemétről, Abonyból s a közvetlen környékből eljártak látogatóba a rokonok, jóbarátok. A három Péli-Nagy leány nagyanyja a körösi főbírónak, Gáli Istvánnak volt a leánya, innét szövődött a Gallokkal, inárcsi Farkasokkal, Molnárokkal, Kalocsákkal való atyafiság. Kecskemétre meg nagybócsai Sárközy Lőrinc volt inzurgens huszárkapitány vitt

18 21 nőül egy Fráter-leányt. Abonyból a vendégszerető Andrássy plébánossal barátkoztak. Az abonyi plébános is otthonos volt Várkonyban, de gyakran látta vendégül a várkonyi kálvinista urakat is családjaikkal együtt. A várkonyi családok fiai rendesen Debrecenben, Sárospatakon és Pozsonyban tanultak. A lányok Pozsonyban vagy Pesten töltöttek pár évet nevelő - ben. A könyvtár nemcsak díszül szolgált náluk, a férfiak, a nők ismerték, idézték fejből a kedvenc két Kisfaludy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, majd Vörösmarty verseit. Fennmaradt, hogy amidőn egyik körösi úr Várkonyba menet találkozott a vadászgató egyik Böszörményi-fiúval, későbbi sógorával, így üdvözölték egymást: Hová, hová, zergék hős vadásza? Honnan, honnan, bájos idegen? rögtönözte a másik megfelelő idézettel. A híres debreceni főbíró fiai közül Pál különösen olvasott, szellemes, tehetséges ember volt. Agglegény maradt s bár szép gazdasága volt, elnevezték,,gyalogtudós -nak. Atyafilátogatóba ugyanis leginkább gyalog járt s ha egyet gondolt, estendet elindult Gombára, akár Pestre... A messze földre híres, kiváló konyha Várkonyban mégis a Fráter Ádámék házánál volt. András szakács a szabadtűzhelyen, no meg az előtés sütőkemencében remekelt mindent. A kerekes nyársra húzott nagypecsenyéket az erre betanított valamilyen ketrec-formába zárt kutyák forgatták; mivel nekik azonban csak az illat jutott a pecsenyéből, mielőtt a csiklandozó nyársforgatás ideje elkövetkezett volna, akárhányszor eliszkoltak és elbújkáltak a pecsenyés-nyársot forgató ravasz kutyák... A dorongos fánk, kürtös kalács, molnár kalács a levelén sült -tel mind az András mester remekei voltak. Ezt az egyik legkedvesebb süleményt, a hártyavékonyságú levelen-sültet, a nyers káposztalevélre kenték s kenyérsütés után pár perc alatt a kemencében sütötték. A levélről szépen leválasztva rakták azután a tálra, el sem képzelhető, hogy hány száz darabot kellett sütni ebből a pehelykönnyű, ízes valamiből... Igaz, hogy azután András

19 22 mesternek a maga finom süteményeihez a tyúktojás már nem is volt elég jó, neki bíbictojás kellett. A kuktákat ilyenkor kikurgatta az óriási rétségbe, Várkonytól Tószögön át Szolnokig százszámra szedette össze velők a bíbictojást. No még a halételek is különlegességei voltak a várkonyi Fráter-konyhának, a cigányhaltól kezdve: bucó, keszeg, süllő, potyka, dévér, csuka, kárász, kecsege, harcsa, néha nagybaromi vágó harcsa, olykor óriási tok bőven kerültek a közbirtokosság tiszai és réti halászterületeiről... A jókonyhán kívül a három szépséges Fráter-lány még kedvesebb, nagyobb vonzóereje volt a Fráterek várkonyi udvarházának és télen néhány hónapig a pesti 5 pacsirtautcai (most Esterházy-utca) kis palotájuknak. A legidősebb Fráter-lány, Juliánná, annak a Sárközy Lőrinc főszolgabírónak lett a felesége, akinek édesapja nagybócsai Sárközy Pál úr még felül kilencvenedik évén, szenátora volt Kecskemét városának. Addig kérték, hogy a város érdekében maradjon, végül még ilyen magas életkorban is viselte tehát tisztségét, bár az emeletre járás már igen nehezére esett... De midőn kevéssel később meghallotta az öreg pátriárka, hogy a városházán a Bugacz eladásáról tanácskoznak, hintójába fogatott, a városházához hajtatott, aranygombos nádpálcájával a lépcsőkön nehezen felkapaszkodott s egyenest a tanácsterembe rontott... A tanácsurak a nemes aggastyán tiszteletére mindnyájan felállottak a főbíróval együtt. Mit hallok?! kiáltotta az öreg úr s nádpálcájával keményen rácsapott a zöld asztalra. Kutya teremtette!... Hogy ti el akarjátok adni a Bugaczot?!... Hát ti szereztétek azt?!... Vagy tán nem az őseitektől örököltétek?!... Akkor hát azt mondom, megbecsüljétek és megőrizzétek!!... Én nem egyezem bele az eladásba, punktum! S többé szó sem esett a Bugacz eladásáról, amely Kecskemétnek máig kincses értéke. A Sárközyek ilyen vágású magyarok voltak. A délceg, ritka szép férfi és magyar úr, tasnádi Szűcs Ábrahám hites ügyvéd, gombai földbirtokos sem volt

20 23 náluk utolsóbb. Borbálát, a második Fráter-leányt vette nőül. Tasnádi Szűcs a szintén Gombán lakó Fáy Andrásnak volt legbensőbb barátja. Széchenyit vallotta vezéréül az igen olvasott, ügyes tollforgató ember. Szépen játszott a gordonkán, pár szép népdala is elterjedt. Várkonyban csak azt kifogásolták, hogy Gombáról nem hintón, hanem csak kiskocsin járt udvarolni Várkonyba... Szűcs Ábrahámnak besúgták ezt. Az esküvőre azért szép új hintón ment, de már a lakodalom után feleségét ismét csak a könnyű kiskocsiján repítette haza négy lóval, az öreg kocsis az új hintóval üresen úgy baktatott utánuk. Gombán a Fáyak, Patayak, Szilassyak, Pukyak, Telekiek és Wartensleben grófok a környékből kedves társaságot alkottak. A tökéletes magyar Wartensleben Guszti, 1848-ban egyik honvéd huszárezred ezredese, egyszer itt olyan tüzesen járta a kanásztáncot, olyan hevesen hajingálta az éles kanászbaltát, hogy a bal vállát megsértette, de fel sem vette, még másnap is jókedvűen mulatott... Ennek a kiváló magyar tasnádi Szűcs Ábrahámnak 1849-ben szomorú vége lett. Midőn a körösi vásár napján a várkonyi földbirtokosok és atyafiak: Szodoray Elek, Hubay Bertalan, Böszörményi Pál, Benkó Jónás Nagykőrösön vásároztak, éjszaka kocsinjáró rablók támadták meg a Szodorayék udvarházát... S éppen amikor a rablók Szodoraynét és kislányát gyötörték az ékszerekért, az értesített Szűcs Ábrahám úr cselédjeivel akkor ért oda... Felszakította a zsalut, rájuk kiáltott: Mit csináltok, ti gazemberek? A gyertyafénytől megvilágítottan célpontul szolgált a bátor magyar úr. Az őrtálló zsivány rálőtt... A megriadt zsiványok ugyan elmenekültek, de Szűcs Ábris is alig ért ki a kertből cselédeitől támogatva, hogy sebzetten hazafelé menjen, összeesett... Meghalt... A sógora, Benkó Jónás, egy fát ültetett arra a gyászos emlékezetű helyre. A bekerített magányos fa sokáig állott azon a szántóföldön, ahol a derék magyar úr, tasnádi Szűcs Ábrahám életét ekként befejezte. Tasnádi Szűcs András doktor, a Magyar Államvasutak népszerű jog-

21 24 ügyi helyettes igazgatója, ennek a tragikusan pusztult derék magyar gombai és várkonyi földbirtokosnak az unokája. A sugár, magastermetű, bogárfekete hajú, sötétkék szemű harmadik Fráter kisasszony, a ritka szép Fráter Klári Benkó Jónásnak, Nógrád vármegye tiszteletbeli fiatal aljegyzőjének lett felesége 1830-ban. Pásztón közös rokonuknál, Platthy Józseféknél ismerkedtek meg és szerették meg egymást. A szép Fráter Klára ekkor már félárva volt, édesapja 1829-ben, a következő évben az édesanyja is meghalt a fiatal menyecskének. Az ifjú pár a nógrádmegyei Benkóbirtokról Tiszavárkonyra költözött. A három Péli Nagy leánytól leszármazó ezen családok képezték a Tisza melletti kedves magyar nemesi faluban a várkonyi közbirtokosságot a múlt század boldog, bőséges éveiből. A Benkó Jónás és Fráter Klára fiából Jász-Nagykim-Szolnok vármegyének kiváló főszolgabírója és későbbi alispánja lett, az unokájuk: Benkó Ferenc dr. helyettes államtitkár, a magyar királyi dohányjövedéki központ európai hírű és tekintélyű igazgatója szintén mint főszolgabíró kezdte. A táblabíró, főszolgabíró, alispán, honvédtiszt, jeles gazda, művelt úri magyar elődökhöz méltók tehát a leszármazol Tiszavárkony hajdani vendégszerető közbirtokosainak... Benkó Ferenc államtitkár édesapja 1848-ban 17 éves fővel Coburg-huszárezredbeli hadnagy volt, midőn Világos után osztrák dzsidásnak besorozták, édesanyja az egyetlen fiút, a pelyhes arcú gyereket kikönyörögni és kiszabadítani a kegyetlen Haynauhoz felment. Haynau gúnyosan csak annyit mondott reá: Hát Kossuth-huszárnak nem volt fiatal?!... Ennek a nemességnek, nem mondom, lehettek, sőt voltak hibái!... A vér, a lélek egységessége, az évezredes jó- és balsors közössége, családjaik százados műveltsége, századakon át leszűrődött életbölcsessége, zománcos, mocsoktalan ősi hagyományaik, a köznépet megértő atyai szeretete és gondoskodó jó-

22 25 sága, igazságosan fegyelmező ereje révén ezek és az ilyenek voltak a ma már tökéletesen züllésnek indult, az idegen érdekek, idegen kapzsiság vak eszközeivé és porbagázolt játékszereivé süllyedt árva, rongyos népünknek természetszerinti igaz vezetői, jó vezérei... Ma nincs úr, nincs paraszt! Az oldott kéve aranyszálai összetörten hullanak szerteszéjjel... A várkonyi nemes kisasszonyok sem ússzák át oda-vissza a széles Tiszát, mosdás előtt és felkelés után mindjárt... Ó, micsoda csodaszép, csodaerős tündérfajta volt ez! Ezek szülték, ezek nevelték az Isten legszebb, legvitézebb katonáját: a magyar huszárt is!... De ma már huszárunk sincsen s talán már a temetőnk földje sem a miénk?!

23 Péczely Ignác, a magyar csodadoktor Középgulácsi és pécheli Péczelynek hívják a magyar fajtának azt az ősi nemesi ágát, amelyből Péczely Ignác doktor, a csodálatos magyar orvos származott. Édesanyja hodosi Karácsony-leány yolt, Ignác nevezetű édesatyja hosszú időn át Vas megyében az Erdődy-grófok gazdatisztje volt, ugyanitt Vas megyében, Monyorókeréken, az 1826-ik esztendőnek január 26-ik napján született az ifjabb Péczely Ignác, akinek apja később a Széchenyi grófok szolgálatába lépett. Elkövetkezett az az idő is, amikor felserdült Náci-fiával együtt szolgálták Széchenyi István és János grófot. A kékszemű gyereket a többitől egész zsenge korában megkülönböztették és kiemelték rendkívüli megfigyelőképessége, finom érzékei, csodával határos éleselméjűsége. Az iskoláit a szombathelyi premontrei kanonokok latin iskolájában kezdette és végezte. Kitűnően tanult, ám csintalan természetűnek mutatkozott, néhány csattanós diák-stiklije miatt főtisztelendő tanárjaival annyira meggyűlt a baja, hogy mivel ezt a kiváló tehetséget fegyelemre szorítani és megfélemlíteni akarták, édesapja a tanárokkal való megbeszélés után tizenhároméves korában kivette és rézmetsző-inasnak adta a kis Nácit. Ebben a szakmában is tehetségnek bizonyult. Bámulatos ügyességét, eredeti szép műveit megcsodálták. Mégis, egy év múltán addig könyörgött édesapjának, hogy az újból visszavitte Ignác fiát a premontrei iskolába. A tanulást illetőleg ezentúl sem volt vele baja. Kitűnő előhaladása volt mindenből, csak éppen az egyik tanára

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben Kubik Anna Szigor és tudás Óidők az új időkben Debrecentől messzi van szülőfalum, a Bakony-aljai Ősi. Talán nemcsak földrajzi távolságban, lelki alkatot tekintve is. Először Nyilas Misi története vezetett

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve

ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Ozsváth Beáta ÉLETRE ÍTÉLVE Életet Ígérve Előszó Talán sokan meglepődnek a könyv címén. Rengetegen nem tudják, ezért mondom el a legelső kéziratom arról szólt, hogyan harcoltunk és küzdöttünk ketten a

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben