azonban a már megalakult illetve a jövőben alakuló TISZK-ek munkáját, és további szükséges változtatásokra hívhatja fel a döntéshozók figyelmét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "azonban a már megalakult illetve a jövőben alakuló TISZK-ek munkáját, és további szükséges változtatásokra hívhatja fel a döntéshozók figyelmét."

Átírás

1 GKI Gazdaságkutató Zrt. Az új TISZK-ek létrehozásának előnyei, felmerült problémák, átalakulás lehetőségei Budapest, december

2 1. Vezetői összefoglaló A magyar szakképzést a rendszerváltás óta folyamatosan romló teljesítmény jellemezte. A szétaprózódott szakképzési intézményrendszer, az összehangolatlan, szétforgácsolódott oktatási-fejlesztési koncepciók, az átláthatatlan felnőttképzési struktúra, a modern szakképzéshez szükséges technológiai fejlesztések elmaradása, a területi és strukturális egyenlőtlenségek lehetetlenné tették a munkaerő-piaci igények hatékony kielégítését. A szakképzési rendszer átalakítása elengedhetetlenné vált. Átfogó szakképzés-fejlesztési koncepciók kerültek kialakításra, melyek fontos részét képezte a szakképzés tartalmi megújítása valamint az elavult intézményrendszer átalakítása. Ez utóbbi prioritás eredményeként, valamint a megnyíló Európai Uniós forrásoknak köszönhetően születtek meg a TISZK-ek kialakítására vonatkozó konkrét elképzelések. Az Nemzeti Fejlesztési Terv I. HEFOP valamint intézkedés keretében régiónként 2 és Budapesten 2 TISZK kezdhette meg működését. A TISZK - eredeti definíció szerint - egy szakképzés-szervezési feladat ellátási rendszer. Olyan hálózat, melynek keretében 6-8 tagiskola társul, hogy egymásra épülő szak- és felnőttképzéseket indítsanak, illetve közösen létrehozzanak egy-egy csúcstechnológiával felszerelt központi képzőhelyet. A társulások élén álló szakmai tanácsadó testület tagjai a munkaadói oldal képviselői valamint az iskolák vezetői. A nonprofit társaságként működő TISZK-ek a moduláris oktatásra támaszkodva a piaci igényeket kielégítő iskolai rendszerű szakképzést és felnőttképzést nyújtanak. Jelen kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy az első körben megalakult 16 TISZK megvalósította-e azokat a célkitűzéseket, amelyeket megalakulásukkor megfogalmaztak a rájuk vonatkozó dokumentumok, illetve annak felmérése, hogy hol tartanak az új képzési elveknek megfelelő forma és tartalom kimunkálásában. Az időközben átalakuló TISZK keretrendszer és a megváltozott jogszabályi környezet ugyan választ ad néhány általunk is felvetett problémára, a már működő TISZK-ek közvetlen tapasztalataiból nyerhető tanulságok áttekintése és rendszerezése, a működést korlátozó legfontosabb tényezők kiemelése segítheti 2

3 azonban a már megalakult illetve a jövőben alakuló TISZK-ek munkáját, és további szükséges változtatásokra hívhatja fel a döntéshozók figyelmét. Hipotézisünk szerint a TISZK rendszerre történő átállás korántsem zökkenőmentes folyamat. Az átalakulás sokszor alig lépi túl a formális alkalmazkodást a többnyire nagy hagyományokkal, megmerevedett struktúrákkal rendelkező, rugalmatlan képzési intézményekben. Kutatásunk során arra törekedtünk, hogy minél szélesebb körben tárjuk fel a TISZK-ek működésének gyakorlati tapasztalatait, ezért négyféle látószögből vizsgáltuk a 16 TISZK tevékenységének hátterét. Mélyinterjúkat készítettünk a TISZK-ek vezetőivel (14 interjú), a fenntartókkal (14 interjú) és a munkaerőpiac keresleti oldalának képviselőivel (13 interjú), valamint kérdőíves felmérés keretében kikértük az érintett iskolák vezetőinek véleményét is (59%-os válaszadási arány). Az ily módon összegyűjtött tapasztalatokat rendszereztük, összevetettük azokat a hosszú távú stratégiákat tartalmazó dokumentumokkal és a hatályos jogszabályokkal. Mindezek ismeretében rávilágítottunk a sikerrel megvalósuló eredeti célkitűzésekre valamint a működés során tapasztalt legkritikusabb pontokra. A TISZK-kek alapvetően pozitív folyamatok elindulását eredményezték a magyar szakképzés területén, ugyanakkor már a működés korai szakaszában kirajzolódtak a problémák. Általános vélemény szerint halaszthatatlan volt a szakképzés átalakítása, a kialakult TISZK gyakorlattal azonban válaszadóink többnyire nem voltak elégedettek. A szakképzési rendszer egyik legkritikusabb eleme a rendszert alkotó egységek szétszórtsága, az idők során felhalmozódott párhuzamos kapacitások és erőfeszítések, a szereplők érdekeinek ellentéte és mindezek berögződése a szakképzés működésének mindennapjaiba és a döntési folyamatokba. A szakképzés fejlesztését célzó intézkedések ezért elsősorban az átláthatóságra törekedtek, a nagyobb egységekbe történő rendeződést tűzték ki célul. A TISZK-ek által egységbe fogott intézmények az eredeti elképzelések szerint önkéntes alapon, önállóságuk megőrzése mellett a menedzsment koordinálása alatt, 3

4 erőforrásaikat összpontosítva, szoros együttműködéssel lépnek a fejlődés útjára és valósítják meg kitűzött céljaikat. Az önkéntességen alapuló együttműködési elképzelési koncepció azonban nem bizonyult sikeresnek. Az érdekellentétek, a változástól való félelem, az ismerethiány kezdetben jelentős ellenállást váltott ki a szakképzési intézmények körében. A korábban teljes önállósággal rendelkező intézmények számára nem alakult ki az a szabályozó környezet, ami valódi együttműködésre kötelezte volna őket. A TISZK menedzsment nem rendelkezett azokkal az irányítási jogkörökkel, melyekkel utasítani tudta volna a képző intézményeket, az iskolák pedig sok esetben nem mutattak kellő együttműködési hajlandóságot. Olyan helyzetet teremtett a szabályozás, hogy a TISZK központ jogilag nem utasíthatta a társiskolákat egyes tevékenységek elvégzésére, amire ő maga kötelezettséget vállalt. Az idő haladtával számos esetben javult ugyan a társiskolák és a központ kapcsolata, a TISZK vezetők többsége azonban folyamatos fennálló problémaként emelte ki ezt a tényezőt. Amíg a válaszadó TISZK vezetők, a kamarák képviselői és a cégek vezetői is egybehangzóan az egyik legsúlyosabb működést korlátozó tényezőként jellemezték az együttműködés hiányát, addig az érintett iskolák vezetői éppen ellenkezőleg értékelték a kialakult együttműködés minőségét. A válaszadó intézményvezetők túlnyomó többsége szerint a TISZK-ekhez való csatlakozás az egyes térségekben található szakképző intézmények közötti együttműködést egyértelműen javította, a TISZK-ek létrehozásának egyik alapvető célja tehát teljesült. A vélemények különbözősége arra utal, hogy a korábbinál bár jóval intenzívebb együttműködés alakult ki az iskolák között ez mégsem bizonyult elegendőnek a célok megvalósításához és az akadálytalan működéshez. A társiskolákat a jövőben mindenképpen nagyobb mértékben érdekeltté kell tenni az együttműködésben, annak céljából, hogy a közös célok intézményi szinten is célokká váljanak. A hosszú távú célok megvalósításának záloga a szereplők elhivatottsága a változás felé és nyitottsága az együttműködésre. Az első TISZK-ek működése rámutatott arra a jelenségre: minél több az egyenrangú együttműködő partner száma, annál nehezebb a döntéshozás a koordinálás és a végrehajtás folyamata. A TISZK-ekben egy jogi személyiséggel 4

5 nem rendelkező csoportnak kellett több fenntartó és több szakképzési intézmény működését koordinálnia. Mindez nagyban hátráltatatta a folyamatok előre-menetelét. Bár a rendszer egyszerűségre törekedett, mégis (főként a 2008 szeptemberében, a második hullámban megalakult TISZK-ekkel együttvéve) túlságosan bonyolult, átláthatatlan társulások jöttek létre, tágan értelmezhető jogkörökkel és feladatelosztásokkal. A bonyolult rendszer lehetővé teszi a kiskapuk kijátszását, kedvezőtlen a működésbe bekapcsolódni szándékozó cégek számára, amelyek nem tudják áttekinteni lehetőségeiket, valamint nehéz helyzetbe hozza a tanulókat és azok szüleit a választásnál. A TISZK-ek megalakulásával elindult a szakképzés intézményhálózatának központosítása, véleményünk szerint azonban a rendszer egyszerűsítésére lenne szükség. Központilag kellene szabályozni a TISZK ek működésében résztvevő alszervezetek pontos feladatát, felelősségkörét, konkrétabban szabályozni a működési keretfeltételeket, és jogszabályi segítséget nyújtani a végrehajtáshoz. Az integrált, hatékony működés fontos eleme a párhuzamos kapacitások felszámolása. Összességében megállapítható, hogy valamennyi TISZK-ben végbement valamilyen racionalizálási folyamat az intézményekben folyó párhuzamos képzések, finanszírozások kiküszöbölése érdekében. Felmérésünk tanúsága szerint a központi képzőhelyek létrehozásával párhuzamosan minden 10- dik iskolai tanműhely meg is szűnt. A cégek és a fenntartók megítélése szerint azonban nem javult az erőforrás koncentráció, továbbra is folynak párhuzamos képzések, több iskolában működtetett azonos berendezésű tanműhelyekkel. Kétséges továbbá, hogy mi lesz a fennmaradó jelentős mértékű párhuzamos kapacitások sorsa, hiszen a TISZK működését szabályozó dokumentumok bár alapelveiben hangsúlyozzák a jól áttekinthető, racionális struktúrákat - továbbra is tág keretet adnak a működésre és közvetlenül nem ösztönzik a párhuzamosságok felszámolását országos és regionális szinten (olykor még egy-egy TISZK-en belül) sem. A szakképzés másik kritikus területe, így a TISZK-ek kialakulásának elsődleges célja a munkaerő-kereslet és a képzés közelítése. A megkérdezettek egybehangzó véleménye szerint ezen a területen nem történt érdemi változás az első 16 TISZK 5

6 működése során. Nemcsak a hatás nem érzékelhető jelenleg, de az első körben kialakult TISZK-ek esetében hiányoztak azok a lépések, amelyek számottevő pozitív változást idézhettek volna elő. A munkaadók képviselői a szakmai tanácsadó testületekben kapcsolódnak be közvetlenül a TISZK-ek munkájába. Ez a testület azonban csupán javaslati jogkörrel rendelkezik. A testületekbe felkért vállalatvezetők, kamarai és más szakmai szervezetek képviselői elégedetlenek korlátozott jogkörükkel, ezért a testületekben érdektelenség alakult ki. A kamarák, amelyek közvetlen visszajelzésekkel rendelkeznek egy-egy régió kis és középvállalatainak igényeiről, nagyobb beleszólást követelnek a szakképzési döntésekbe. A tanácsadó testületbe felkért nagyvállalatok körében döntően kétféle magatartás volt tapasztalható: egy szűkebb rétegnek már a TISZK megalakulás előtt sikerült szoros kapcsolatot kialakítani egyegy szakképző intézménnyel, e cégek aktivitása viszonylag nagy volt a testület munkájában. A másik nagyvállalati kör nem fordított elegendő figyelmet a testület munkájára, így a munkaerőpiac beleszólása a szakképzési folyamatokba összességében többnyire formális maradt. A TISZK vezetők többsége arról számolt be, hogy a jövőben mindenképpen szorosabbra szeretnék fűzni kapcsolataikat a piaci oldallal. Valamennyien jelentős javulást várnak az új jogi szabályozástól a munkaerő-piaci igényekhez történő közeledésben. A munkaerő-kereslet és a képzés közelítését, így a munkaadói igények magasabb szintű kielégítését célozza az iskolarendszerű képzésnél jóval rugalmasabb felnőttoktatás kibővítése a TISZK-ekben. A felnőttképzési kurzusok lehetővé teszik az iskolarendszerű oktatás során szabadon maradt csúcstechnológiával felszerelt berendezések kapacitásainak hasznosítását, így a képző központok plusz bevételhez jutását. A TISZK vezetők azonban arról számoltak be a központi képzőhelyek kihasználtsága eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem alakult ki egy hatékony működést lehetővé tevő rendszer. A csúcsközponttal felszerelt képzőhelyek kihasználtsága összességében nagyon eltérő, de egy-két pozitív példától eltekintve többnyire elégtelen. A társintézményeknek nem áll érdekükben, hogy a központba irányítsák tanulóikat, mert így anyagi forrástól esnek el. Nem megoldott továbbá a tanárok és a diákok központba jutása, ennek megszervezése plusz erőforrásokat igényel. A felmerült problémák az idő rövidsége 6

7 és a valós működés beindulásának késedelme miatt eddig többnyire elmaradtak a profitot hozó felnőttképzésre irányuló megállapodások a piaci szereplőkkel. Ugyancsak a munkaerő-piaci igényeknek történő hatékonyabb megfelelést tesz lehetővé a pályakövetési rendszer integrált bevezetése. A pályakövetés közvetlen információt nyújt a végzettek munkahelyi beválásáról, a tanulók iskola utáni pályafutásáról, mindez a szakképzés hatékonyságának közvetlen mérését szolgálja. A pályakövetési rendszer azonban továbbra is esetlegesen, intézményi szinten működik a TISZK-ek többségében. A szakképző intézmények nem kapnak közvetlen visszajelzést a keresleti oldaltól, holott ez értékes információkkal szolgálna a szakképzési fejlesztési irányok meghatározásánál. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy sem a tanulók, sem a cégek nem kötelezhetők válaszadásra. Mindaddig, amíg a pályakövetés önkéntességen alapul, nem várható jelentős változás. Az érintetteket érdekeltté kell tenni a válaszadásban, és ki kell alakítani a pályakövetés központosított technikai hátterét, hogy leegyszerűsítse az információgyűjtés folyamatát. A válaszadási arány markáns növelése nélkül, azonban a jövőben sem lesz elegendő értékelhető és használható információ a tanulók elhelyezkedésével kapcsolatosan. Az első körben megalakult TISZK-ek számára különösen nehéz helyzetet teremtett a kezdeti időszakban nem megfelelően kialakított jogszabályi környezet. Minden megkérdezett csoport, de különösen a TISZK vezetők legnagyobb arányban arra panaszkodtak, hogy előbb alakultak meg a TISZK-ek, mint ahogy a rájuk vonatkozó jogszabályok megszülettek. A bizonytalan, néha visszamenőleg is változó jogi szabályozás bizonyult a működésüket leginkább korlátozó tényezőnek. A kezdeti állapotban ellentmondások voltak magukban a hatályban lévő oktatást szabályozó törvényekben is (szakképzési, önkormányzati, közoktatási, gazdasági), anélkül, hogy a TISZK bárhol is megjelent volna a közoktatás jogi szabályozási rendszerében. Nemcsak a jogszabályok, de a TISZK-ek megalakítására és a csúcstechnológia bevezetésére irányuló pályázati kiírások is tág működési keretet biztosítottak a kialakuló központoknak. Néhány teljesítményt mérő indikátor pontos fogalmi meghatározására csupán utólag került sor. Az előzetesen lefektetett, tágan 7

8 értelmezhető pályázati feltételek ugyanakkor túlságosan merevnek bizonyultak. A működés során felszínre kerülő problémák ellenére is csak különösen indokolt esetben lehetett az alapszerződésekben vállaltakat módosítani. E két feltétel hatásaként alakult ki az a lehetőség, hogy valós tartalmi változás nélkül, csupán a projektkritériumoknak megfelelő formai változás menjen végbe néhány tényező tekintetében. A TISZK-ek működését nehezített továbbá már az induláskor, hogy a szerződések megkötése átlagosan 7 hónapot csúszott, így lerövidült a projektvégrehajtási idő. Az idő rövidsége miatt a feladatok feltorlódtak, ami kapacitáshiányhoz vezetett. A közbeszerzési lassú eljárásmód, a megkövetelt túlzott adminisztráció, az akadozó ellenőrzés és az utófinanszírozás mind-mind megnehezítette a projektek előrehaladását. A működés elindítását hátráltatta továbbá az új OKJ szerinti képzések vizsgakövetelményeinek elhúzódó kialakítása. A korábbi éveknél jóval magasabb intenzitással részesültek továbbképzésben a szakképzési intézmények tanárai és vezetői, mely feltételezhetően pozitív elmozdulást eredményez az oktatás színvonalában. A kérdőíves felmérésünk tanúsága szerint az iskolák vezetőinek 66%-a, a tanárok 51%-a, az alkalmazottak összességében 44%-a vett rész valamilyen továbbképzésben a TISZK-hez csatlakozás óta. A képzések elsősorban az új elvárásokhoz való felkészülést célozták: moduláris rendszerre történő átállás, tananyagfejlesztés, csúcstechnológiai továbbképzés, hátrányos helyzetűek támogatása. Ugyancsak jelentős javulás tapasztalható a nagy hiányt pótló közösségi rendezvények terén. Az elmúlt években korábban soha nem tapasztalt arányban vettek részt tanulók, szülők és tanárok különböző közösségi rendezvényen. Ezzel elősegítve az összetartozás érzését, javítva a szakképzés elismertségét, bővítve a tanulók látókörét és ismereteit. A közösségi programok egyes intézményekben hozzájárultak a partnerintézmények közötti kapcsolatok javulásához. A régió cégeinek tartott különböző rendezvények a TISZK és a gazdaság kapcsolatának szorosabbra fűzéséhez. Egy-egy TISZK jó példával szolgálhat a változatos magas színvonalú közösségi programok lebonyolításában. 8

9 A szakképzési rendszerből történő lemorzsolódás csökkentése céljából kiemelt területként kezelendő a hátrányos helyzetűek támogatása. A TISZK-ekben mindenhol tettek lépéseket ezen a téren: általában hivatásos pályaválasztási szakértőket, valamint pszichológusokat alkalmaztak. A gyakorlatban - a törekvések ellenére nem alakult ki a hátrányos helyzetűek szükséges támogatásának rendszere. A lemorzsolódás csökkenése pedig TISZK szinten eddig nem tapasztalható. A fenntartó önkormányzatok képviselőinek általános véleménye szerint elképzelhetetlen, hogy a TISZK rendszer piaci alapon valaha is önfinanszírozóvá váljon. A válaszadó TISZK vezetők többségének megítélése szerint a TISZK-ek eddigi működése során nem csökkent az egy tanulóra jutó képzési költség. Más vélemények szerint a költségmegtakarítás a jövőben sem várható. A költséghatékonyság egyik eszköze lehet a szakképzési kapacitások piaci alapú hasznosítása, például a felnőttképzés keretein belül. A csúcstechnológia fenntartása azonban olyan plusz ráfordítást igényelne, amely többlet költségeket ró a fenntartók számára. Alapjában véve kérdésként merül föl, hogy hogyan lesz finanszírozható a jövőben az újonnan kialakított központok gyors technológiai fejlődéssel lépést tartó fejlesztése. Általánosságban kétségek merültek föl a pénzügyi fenntarthatóság kritériuma kapcsán. A TISZK-ek működtetése többlet költséget jelent a fenntartók számára. Nemcsak a fenntartási költségeket, de számos korábban nem kalkulált költséget is finanszírozniuk kell. Az új jogszabályi változtatás rendkívül nehéz működési feltételeket teremt a régi TISZK-ek számára. A HEFOP projektek lezárása után a TISZK-ek további anyagi forrásra nem számíthatnak. Teljesíteniük kell a pályázatban hosszú távra vállaltakat, valamint az új szabályozásnak megfelelően 2010-ig át kell alakulniuk, hogy a jövőben is támogatásban részesülhessenek. 9

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Mártonfi György, OFI - KKEK A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok... 3 3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben