M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon."

Átírás

1 2010. február XVI. évfolyam 2. szám M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójának tiszteletére tartandó ü n n e p s é g é r e. M á r c i u s é n 16 órai kezdettel koszorúzás a Szent István téren, majd átvonulás a Déryné Mûvelõdési Ház színháztermébe, ahol a Szent István Király Általános Iskola énekkara, tánccsoportja és irodalmi színpada emlékmûsort ad elõ; 17 órai kezdettel dr. Kiszely István antropológus, címzetes egyetemi docens tart elõadást Petõfi Sándorról és kutatómunkája eredményeirõl; 18 órakor a Malom épületben a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium alkotócsoportja kiállításának megnyitója. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon. Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2010. (II.19.) sz. Önk. R e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. tv. alapján a évi költségvetésrõl a következõ rendeletet alkotja. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1/2010. (II.19.) sz. Ök Rendelet... Folytatás az 1. oldalról. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére és a kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal címet alkot, alcímet pedig a polgármesteri hivatalon belül, a 3. sz. mellékletben meghatározott feladatok alkotnak. 3. A képviselõ-testület az önkormányzat beleértve annak költségvetési szervét is évi költségvetésének: a.) bevételi fõösszegét eft-ban, b.) kiadási fõösszegét eft-ban állapítja meg. 4. Az önkormányzat 3. a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítása fõbb jogcímek szerint a következõ: I. Mûködési bevételek: I./1. Intézményi mûködési bevételek eft (Részletezését az 1./a sz. melléklet tartalmazza.) II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei eft 2.1. Egyéb sajátos bevételek 5000 eft 2.2. Helyi adók eft (Részletezését az 1. sz. melléklet II. pontja tartalmazza.) 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Talajterhelési díj 600 eft III. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft IV. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevétele eft 1.1. Önkormányzati vagyon értékesítésébõl eft V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 1. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen eft V.1. Támogatás értékû mûk.bev. OEP-tõl eft V.2. Támogatás értékû mûk.bev. központi költségvetési szervtõl 566 eft 5. (1) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásainak elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza meg: Mûködési kiadások ebbõl kisebbség összesen eft 1238 eft ebbõl: személyi juttatások eft 843 eft munkaadókat terh. járulékok eft 228 eft dologi jellegû kiadások eft 167 eft mûködési tartalék 5000 eft céltartalék eft (2) A képviselõ-testület a kiadások között 5000 eft általános-, és eft céltartalékot állapít meg! (3) A képviselõ-testület az önkormányzat létszámkeretét 99 fõben állapítja meg. A mûködési és fenntartási kiadások elõirányzatainak, valamint a létszámkeretnek a szakfeladatonkénti bontását a 2./a sz. melléklet tartalmazza. (4) A közcélú foglalkoztatottak éves átlag létszáma: 37 fõ. 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: eft. Az ellátások részletezését a 2./d sz. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat átadott pénzeszközeinek elõirányzata 3252 eft. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2./c sz. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a képviselõtestület eft-ban állapítja meg. A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 2./b sz. melléklet tartalmazza. 9. A költségvetés végrehajtása során a polgármester félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a képviselõ-testületet a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott idõpontig, beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott idõpontig, gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl, az idõarányosnál indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez, mind dologi, mind személyi juttatások esetében, a feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel, gondoskodik a likviditás megõrzése érdekében hitel felvételérõl, a képviselõ-testület egyetértésével. 10. A képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 11. Az Áht (4) alapján az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétõl a képviselõ-testület a évben eltekint. Törtel, február 19. Czeróczki János polgármester Dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ SOK KICSI SOKRA MEGY Törteli alapítványok számlaszámai és adószámai Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel alapítványai közül azokat, melyeknek számait sikerült megtudakolnunk. Minden település törekszik önmaga fejlesztésére, erre egyik lehetõség az alapítvány létrehozása, aminek számláján meghatározott célokra gyûjthetõ a felajánlásokból érkezõ pénz. Községünk alapítványai is nemes célokért dolgoznak, úgy gondoljuk, a törteliek szívesen részesítik ezeket elõnyben. Bizonyára van közöttük szívükhöz és elképzeléseikhez közel álló. Ezzel a segítési formával befizetett adónkból hozzájuk utaltathatunk 1%-ot. Így valamelyest módunkban áll szûkebb hazánkról is gondoskodni, csak egy papírdarabkát kell kitölteni az adóelszámoláskor (bevalláskor), melyen feltüntetjük a megfelelõ nevet és számot. Mint ismeretes, az egyik 1%-ot küldhetjük alapítványoknak, a másik 1%- ot országos egyházaknak. A kettõt nem lehet összevonni, a 2%-ról szóló rendelkezés csak ebben a megosztásban lehetséges. EGYHÁZUNK JÖVÕJÉÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: (a helyi rk. egyházközség alapítványa, nem az országos Rk. Egyház Szerk.) KISLURKÓK ALAPÍTVÁNY (ÓVODA) számlaszám: adószám: TÖRTELI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTELI FALUVÉDÕ EGYESÜLET számlaszám: adószám: TÖRTEL JOBBÍTÁSÁÉRT számlaszám: adószám: TÖRTEL KÖZSÉG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTEL LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám:

3 HÍRADÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) kapott információ szerint Ön az Európai Mezõgazdasági Alapból finanszírozott támogatásban részesült. A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az ezt módosító 5/2010. (I.28.) FVM rendelet alapján Önnek Monitoring adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az adatszolgáltatási kötelezettségének február 15. és március 16. között lehet eleget tenni az MVH elektronikus felületén, az e-kerelem.mvh.gov.hu honlapon. Felhívom a figyelmét, hogy amenynyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a évi XVII. törvény 71. alapján Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Kamara közötti megállapodás, illetve a Kamara belsõ munkaszervezése alapján idén a Monitoring adatszolgáltatással kapcsolatban Bíró György ceglédi kamarai tanácsadó segít a törteli gazdálkodóknak. Legyen szíves megkeresni õt a 06-30/ telefonszámon. Rédei Péter koordinátor Magyar Agrárkamara TÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni beszállítás esetén, térítésmentesen helyezhetõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi követelmények mellett az alábbi hulladékok: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes tégla; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes föld és kövek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen! Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díjak ellenében helyezhetõ el a lerakón. * * * Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy október 5-tõl a ceglédi válogatómû nyitvatartási ideje a következõk szerint alakul: hétfõtõl péntekig: 9-17 óra, szombaton és vasárnap: zárva. A háztartásokban keletkezõ elektronikai (pl. TV, hûtõszekrény, rádió, stb.), illetve szelektív (papír, mûanyag, üveg, fém, italos karton) hulladékokat térítésmentesen, a fenti nyitvatartási idõben fogadja a válogatómû. Fontos! Az elektronikai hulladékok csak ép, összeszerelt állapotban gyûjthetõk, az alkatrészeket nem tartalmazó, sérült elektronikai berendezéseket nem áll módunkban átvenni! Krakkó szépségek és rémségek Kirándulás Törtelrõl, július Program: 1. nap. Indulás a reggeli órákban. Folyamatos utazás Szlovákián keresztül, érkezés a délutáni órákban Auschwitzba, majd Birkenau megtekintése. Esti séta Krakkó belvárosában. 2. nap. Délelõtt városnézés Krakkóban, délután látogatás a Wieliczkai sóbányában. 3. nap. Délelõtt ismerkedés Zakopaneval, vásárlás a piacon. Útban hazafelé Árva várának megtekintése, majd rövid városnézés Besztercebányán. Részvételi díj: Ft. Ellátás: 2 reggeli, autóbuszközlekedés, idegenvezetés, 2-3 ágyas szállodai szobákban történõ elhelyezés 2 éjszakára. A részvételi díj tartalmazza a belépõket, valamint az utas balesetbiztosítást. Útlevél csak 14 éven aluli személyeknek szükséges, érvényes személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni. Érdeklõdni lehet: Mondokné Tarcsi Edit, Törtel, Ceglédi út ; Ungvári Miklósné, Törtel, Déryné út Tisztelt Jegyzõ Asszony! Új beosztásához, kinevezéséhez szívbõl gratulálok. E szép feladathoz kívánok Önnek kitartást, türelmet, sok sikert és jó egészséget. Üdvözlettel: Ungvári Miklósné nyugdíjas köztisztviselõ Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/

4 4. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Aktuális ajánlatunk a tûzifára: Vastag akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Hasított tölgy Ft/q Német brikett (25 kg/csomag) Ft/q DRÓTFONAT 1 m magas, 25 fm/tek Ft 1,2 m magas, 25 fm/tek Ft 1,5 m magas, 25 fm/tek Ft ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK! Betonoszlopok 2,4 m hosszban SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK 1 fm-tõl 3 fm-ig Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

5 HÍRADÓ 5. oldal Tavaszi kínálatunkból Kenõanyagok Vetõmagok széles választékban Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk Ajánlataink motorolajok hajtómûolajok hidraulikaolajok adalékanyagok lánckenõolajok kenõzsírok autóápolási cikkek akkumulátorok Kenõanyagok rendelhetõk kannás és hordós kiszerelésben is. Re-Cord, Prista, Mol, Opel, Agip, Mobil, CASTROL Perion 12V 44Ah Ft Electric Power 12V 155Ah 900A Ft Opel motorolaj 10W L-es Ft; 5L-es Ft Castrol Magnatec Diesel 10W L-es Ft; 5L-es Ft Agip SHD EXTRA 15W-40 4L-es Ft Agip Diesel Sigma 50 8,5kg Ft RE-CORD MDC L-es Ft; 57L-es Ft RE-CORD 80W90 Hajtómûolaj 10L-es Ft Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

6 6. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI karácsonyi készülõdés izgalmai után, óvodánkba is elérkezett az Új Év. Igyekeztünk kihasználni a tél adta lehetõségeket, örömöket. Szánkózás, hóemberépítés, hógolyózás közben gyönyörködtünk a természet szépségében. Folyamatosan gondoskodunk a madarakról. Mindeközben, készülõdtünk az év elsõ óvodai rendezvényére, a Farsangra. Farsang elõtt nyitottuk meg az OVIGALÉRIA kiállítását. A tiszakécskei Kovács Miklós és családja csodálatos kékfestõ kiállítását. Ezen a délelõttön a gyermekek megismerkedhettek a kékfestõ anyag készítésének folyamatával. Nagy örömünkre szolgált, hogy Miklós bácsi és Margit néni ellátogatott óvodánkba és maguk meséltek a gyermekeknek munkájukról. A nagycsoportos gyerekek egész délelõtt kézmûveskedhettek. Elõre elkészített kék anyagra maguk nyomdázhattak különféle mintákat, majd ebbõl rongybabát állíthattak össze. Csodálatos munkák születtek, amit hazavihettek a gyerekek. Köszönjük a Kovács családnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották gyönyörû kékfestõ ruháikat, és megjelenésükkel színesítették az óvodánk életét. A kiállítást minden érdeklõdõ megtekintheti az óvodában. Mindenkit nagy szeretettel várunk! A Kecskeméti Zeneiskola tanárai igazi farsangi hangulatot teremtettek az Ovi koncerten. Fergeteges hangulat alakult ki, ahol a gyerekek táncolhattak, kipróbálhatták a különbözõ hangszereket. A Meseerdõ Bábszínház Csodavirág elõadása, mint mindig, nagyon elnyerte a gyermekek tetszését. A mese mondanivalója, sok pozitív tulajdonsággal szolgált a gyermekek és a felnõttek számára egyaránt. Az egymás iránti szeretet, tisztelet, segítségnyújtás fontos emberi tulajdonságok, melyek alapjai már a kisgyermekekben kell, hogy megalapozódjanak. A Farsangra lázasan készülõdtek a gyermekek és a szülõk egyaránt. A csoportok betekintést nyerhettek a jel- Folytatása a 7. oldalon. Lakodalmi sátor kölcsönzés * Kisebb rendezvénysátrak, * Hûtõkocsik, * Egységes, igényes teríték, * 20 fõtõl 300 fõig Színvonalas modern sátor. Baráti családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Külföldi érdekeltségû pénzintézet abonyi irodája értékesítésben jártas munkatársat keres. Felsõ, vagy középfokú végzettséggel rendelkezõk jelentkezését várom. Gépjármûvel rendelkezõ jelentkezõk az elbírálásnál elõnyben részesülnek. Átképzés idejére anyagi támogatást nyújtunk. Tel.: GAZDAG ANDRÁS 06-20/ Karai István võfély Tel.: 30/ vagy este: 53/ Napkollektorok melegvíz elõállítása fûtés rásegítés medencefûtés, stb. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Napelemek villamos áram termelése hálózati és sziget üzemmód kemping megoldások, stb.

7 HÍRADÓ 7. oldal Folytatás a 6. oldalról. mezkészítés rejtelmeibe. A farsangi fánk készítésébe. Köszönetet szeretnénk mondani az Ezüstkéz KFT. vezetõjének, Kondor Jánosnénak és dolgozóinak, és azoknak a szülõknek, nagymamáknak, akik fogadták a gyerekeket és megismertették õket ezekkel a munkafolyamatokkal. Február 6-án került sor az óvoda Farsangi délutánjára. Csodálatos jelmezekben mutatkoztak be a csoportok. Köszönet érte a szülõknek, nagymamáknak és az óvó néniknek, dajkanéniknek. Jó hangulatot teremtett a magyar népzenét, népi játékokat játszó Sodrás együttes. A táncházba szívesen kapcsolódtak be, nemcsak a gyerekek, hanem a szülõk és a vendégek is. Pihenésképpen a gyermekeknek az óvó nénik arcfestéssel kedveskedtek. Köszönetünket fejezzük ki a büfében dolgozó szülõknek. Fajka Jánosnak, aki a péksüteményt biztosította, Orosz Katalinnak, aki a büfében árult termékeket biztosította számunkra. Köszönjük Czeróczki Józsefnek, hogy minden rendezvényünkre rendelkezésünkre bocsátja kávégépét. Ismét új bútornak örülhet egy csoport, amit pályázati pénzen vásároltunk. Köszönjük azoknak a dolgozóinknak és családtagjaiknak, akik a hétvégéjüket feláldozva segítettek a bútorok összeszerelésében, a karbantartó dolgozóknak, hogy segítségünkre voltak a PVC-padló lerakásában. Köszönjük Godó Róbertnek is a munkáját. Ebben az évben is megrendezésre kerül az Ovi olimpia, melynek házigazdája Kocsér lesz. A rendezvényre március 13-án kerül sor. A mi óvodánk nagycsoportosai is résztvevõi lesznek a rendezvénynek, nagy izgalommal, lelkesen készülnek Vincze Viktória óvó néni felkészítésével. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy március 1-tõl április 15- ig írathatják be gyermekeiket az óvodába. Szeretettel várunk minden új kisgyermeket és szülõt! Gyaloglás nélkül Gyalogolni jó, avagy a meglepetés címen rövidke írásom jelent meg ezen újság hasábjain, még 2007 júliusában. Akkor azt írtam meg, hogy az egyik idegen kérdezte tõlem, merre van a Szent István út. Én mutattam, hogy a kanyar után megtalálja az utcanévtáblát. Másnap arra járva magam is szemléltem a táblát, de bizony sem elején, sem végén, egyik oldalon sem találtam. Ugyanezt leltem a Szent István téren is. Nekem könnyû volt, hiszen õslakos vagyok, tudom, hogy mi micsoda. Mindez minap jutott eszembe, amikor is az egyik képviselõjelölt beharangozója került a kezembe. Kérte a kopogtatócéduláját: Törtel, Szent László körúti Lottózó melletti üzletbe leadni szíveskedjenek. Egyrészt Törtelen nincs Szent László néven sem út, de körút különösen nem elõtt volt ilyen néven út a Szélmalom büfétõl a Ceglédi útig. Igaz, volt és van benne görbület, de mégsem körút volt az elnevezése. Azt a tanácsot tudom adni, hogy a Szent István úton keressék a nevezetes helyet, de Szent István út jelzõtáblát ne keressenek, mert azóta sincs. Dr. Bálint Béla õslakos A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Január 22-én, este 5 órai kezdettel a Malom épületében helyi fiatal alkotók kiállításának megnyitójával emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Érdekes, látványos és szép alkotásokkal mutatkozott be Antal Betti, Kocsis Vivien, Kocsis Ákos, Borbély Ágnes, Perlaki Gabriella, Perlaki Anikó, akiket Petrovics Emese mutatott be a megjelenteknek. A fiatalok mûsorral is kedveskedtek mûkedvelõ vendégeknek. Énekeltek, szavaltak, a mûsor végén pedig Antalné Petrovics Erikától hallhattuk a Padlás c. musical-ból az Örökre szépek c. dalt.

8 8. oldal TÖRTELI Törtel 2., befejező rész 2. Második vitás pont a személynév etimológiája. Az elméletek kiindulópontja egyként a krónikakompozíciókban fennmaradt Turtel, Turtule adat, így fontosnak tartom a krónikák időbeliségét és egymáshoz való viszonyát felidézni. A Budai krónika, Károly Róbert idején keletkezett krónikacsalád, amely nevét az 1473-ban Budán Hess András nyomdájában készült változatról kapta[10]. A krónikacsalád két ágra oszlik, amelynek egyikét az Acephalus-, Sambucus Kódexek, másik ágát a Budai Krónika és a Dubnici Krónika[11] képezi, s a két ágat a Vatikáni Krónika (Római Krónika) kapcsolja össze. A kódexcsalád ősforrása egy 1334-ig terjedő Károly-kori szerkesztmény, amelynek szerzője feltehetőleg János ( ) magyarországi ferences provinciális volt. A Pozsonyi krónika 1350 után a Szerémségben keletkezett krónikakompozíció, amely rokonságban áll a Budai krónikával, de számunkra azért különösen értékes, mert egyedülálló betoldásai az közötti éveket ölelik fel. Kézai szövegével való egyezései pedig arra mutatnak, hogy a 13. századi szerkesztést az összes többi kódexhez képest hívebben őrizte meg (SRH. oii/751-4, 762). Az adatok forrásként való értékelésekor így figyelembe kell vennünk, hogy a történelmi esemény és az ősforrás keletkezési ideje az egymást követő két emberöltőnyi szakaszba tartozik, amelyhez képest a hangváltozások üteme lassú, s a feledés homálya még nem alakíthatta át jelentősen a nyelvi adatokat. Az ős szerkesztményhez időben legközelebb álló Pozsonyi krónikában (=P) Turtel,[12] névalak szerepel, míg a Budai (=B), Dubnici (=D), Római (=R) krónikák kizárólag Turtule[13] névformát említenek. A Gyárfás (2004: II/381) által ismertté vált Turtul névformát (hivatkozza Rásonyi 1967: 146, Baksi 2007: 200, 287) az SRH. nem erősíti meg. Egységes a kutatók álláspontja abban, hogy a név első eleme a Turt- négy számnév. Az etimológiailag nem vitatott első szótag [türt ~ tört] olvasatai (Gombocz 1915: 247, 252, Baski 2007: 287) közül a [tört] formát tartom elfogadhatónak, figyelembe véve, hogy az eredeti kun ö-hang megmaradását lehetővé tette a magyar hangállapot. Ligeti (1986: 222-4) és Róna-Tas András (1997: 55) véleményére alapozva már a honfoglalás előtti török érintkezéseknek szerepe volt az ö hangunk előkészítésében. A név második eleméről azonban két álláspont alakult ki. Gombocz (1915: 252) *Tört el négy vidék (t.i.ura) elemzését követi Pais (1966: 20), ismerteti Ladó (1990: 220), és inkább támogatja Baski (2007: 287); Rásonyi László (1967: 146,148) viszont a * Tört oγul négy gyermek/fiú (t.i. apja) szerkezetből magyarázza a nevet, s mindkét elméletet hivatkozza a helynév kapcsán Kiss (1988/a: II/678), valamint a Magyar utónévkönyv Ladó-Bíró-féle kiadása (1998: 119). Ezért megvizsgáltam mindkét lehetséges utótagot. A Tört el szerkezetből hangtani változás nélkül magyarázható a Pozsonyi krónika adata, továbbá elősegíthette a névforma konzerválását, hogy az ómagyar korban a bácskai és szerémségi területek ahol a Pozsonyi krónika készült nem voltak ö-zők, hanem ë-zés mutatkozott. A (B, D, R) krónikák Turtule névformája ebből az etimológiából úgy vezethető le, hogy azt az Ö-ző : E-ző nyelvjárási megosztottság következtében keletkezett ö-ző [törtöle] írásváltozatként értelmezzük. Analóg kun példák ugyanazon név labiális és illabiális lejegyzésére bőven akadnak: Cuthen ~ Kuthen ~ Kwthen (1223, 1239, 1270) Köten > Kötön > Kötöny : Kethen; Kunchegh (1333) > Kenchek(zallasa) : Köncsög(szállás) (Baski 2007: 274). S erre a megoszlásra felfűzhetőek a Törtel bármely névfajtájában jelentkező adatok (l. I. táblázat). Rásonyi a tulajdonnevet az -oγul > -ul fiú szóból származtatja török analógiák alapján (1967:146, 148), azonban hangtani, nyelvjárástörténeti összefüggést nem teremt az etimon és a Turtel, Turtule írásváltozatok között. Baski (200: 287) vezeti tovább az elméletet azzal, hogy olvasatot közöl: (P) Turtel [Türtel? ~ Törtel] a (B, D, R) krónikáké [Türtule? ~ Törtule], s a kiinduló szerkezetet is pontosítja: tört-ul(i). Ehhez az etimonhoz és olvasatokhoz a következő megjegyzéseket fűzöm. A) A kun nyelvre is alapvetően jellemző volt a magánhangzó harmónia, de az összetételekben előfordulhatott vegyes hangrendűség, amely a jövevénynévben megőrződhetett. Az Árpád-kori magyar személynév szótár, az Árpád-kori új okmánytár véletlenszerű felütéseiben azonban csak olyan nevek szerepelnek, amelyben a hangrendűség tekintetében neutrális (e,i) áll a mély magánhangzó mellett: Achilles, Adalbertus, Cherubin (Fehértói 2004: 43, 45, 194), Mykaele de Kayand, Herculano, Herbort (Wenczel 1874: XII/ 518, 551, 696). Továbbá Baski kun névtárában (2007: 269, 288, 248, 251) is csak ilyen neveket találtamt: Keyran (1266), Ulube (1300), Bajdamer (1419), Besotar (1451). A Turtule vegyes-hangrendűségének fennmaradása, a Türtule, Törtule olvasatok léte kizárható. B) A XIII-XIV. századi kun társadalom és nyelv hangtani és nyelvjárási sajátosságainak leírásához Györffy (1990: ) és Ligeti (1986:510-20, ) sikerrel használták fel a Codex Cumnicust (=CC), így vizsgáltam meg benne a fiú szó alakváltozatait. A CC kronológiailag tökéletesen illeszkedik az általam vizsgált időszakhoz, mivel első része a Tolmácsok Könyvének (=T) is nevezett latin-perzsa-kun szókönyv eredeti példányát között készítették a Krimben, olasz telepesek számára. Első átirata 1303-ban készült, s ennek betűszerinti másolata az 1330-as évekből való ma ismert átirat. A prédikációkat, imákat tartalmazó második részt (Hittérítők Könyve=H) a XIV. század 40-es éveiben német ferences szerzetesek írták valamely dél-olaszországi kolostorban (Györffy 1990: ). A CC a kun nyelv két, egymástól lényegesen eltérő nyelvjárását örökíti meg, s Ligeti szavaival élve úgy látszik, jövevényszavaink mindkét nyelvjárásból merítettek (Ligeti 1986: 514, 542). Az archaikusabb T szócikkei a γ fonéma meglétéről tanúskodnak, míg a H szövegei a hangváltozás előrehaladottabb fokát, a diftongusos formát is mutatják. (T) oldal latin perzsa kun X 104. pueri jouan& oglanlar fiú, szolga 114. Filius psen farxen ogul fiú 115. legitimus halalxa ghalal ogul törvényes gyermek filius (H) 188: Ave kiz kining oguli filio suo 195: birikt ľ riptr ľ ogluna 200: Xpc mengu hanning ouli... Ave bah t li kaening oguli filio tuo 203: Ave kae tatli ovlinga filio 205: ave ananing ogluna A kun nyelvjárásokban a században a fiú szót a kunok kettőshangzót tartalmazó szóval ejtették, amelyet tükröz, a szintén fiú utótagot tartalmazó: Borcsól (Burč-oγulї > Burčoγlї[14] >) 1288: Borchoul, Borchovl; : Borchol (Baski 2007: 252), a kettőshangzóból pedig mindig hosszú magánhangzó születik, lásd: Borcsól. A Törtel névnek azonban nem találtam mély hangrendű kettőshangzókat tartalmazó változatát! Ugyanakkor az általam vizsgált tulajdonnévhez fűződő kódexek egyike sem mutat mély hangrendű diftongusos változatot, s a történeti adatok egyik névfajtában sem őriznek mélyhangrendű utótagot. A CC számos példát mutat a ї hanghelyettesítésére is. Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. A német részben i-vel és e-vel, az olasz részben néha u-val helyettesítették e hangot (Györffy 1990: 237, CC: XCI-XCII). A magyar hanghelyettesítést viszont a palato-veláris illeszkedés és a szótagbeli helyzeten túl az egy-egy török nyelven belüli fonetikai különbség is befolyásolta (Ligeti 1986: 542, Kis 2005: 11). Mándoky (1993: 48-49) és Baski (2007: 201-4) névanyagát alapul véve arra jutottam, hogy a kun nevekben is tapasztalható ahogyan a közszavakban az első szótagbeli ї > i hanghelyettesítése (XIII. sz.) їlan > Illan, čїbuk > Chybuk), amely más zárt szótagban is működött (abїčїq > Abchykzalas). A nyílt szótagbeli ї és a sorvadó véghangzó viszont tendenciózusan ї > a helyettesítésű (XIII. sz. *qončї > Koncha; XIV. sz. Altї-bars > Althabarz; Qargalї > Kargala; Kochola, Gyanda, Karla, Káka). Továbbá ї > u hanghelyettesítésre is akadnak példák eltérő hanghelyzetekben (*barїmїq > Baramuk, Qonγur-oγlї > Kongorolu). A Tört-oγulї véghangzójának e-vel való helyettesítése nem felel meg a palatoveláris illeszkedésnek és nem követi az azonos helyzetű ї-k hanghelyettesítéseit. Mindezeket figyelembe véve a Tört-el négy-nép etimológiát támogatom. 3. Megkülönböztetőnév, családnév. Jóllehet a krónikák Arbuz, Törtel és Kemenche kivégzéséről, sőt nemzetségeik kiirtásáról számolnak be, ez azonban sokkal inkább politikai állásfoglalás, mint a történelmi események hiteles rögzítése[15]. A jövevénynév terjedésének ezen túlmenően a társadalmi és névtani viszonyok sem kedveztek. A lakosság bizalmatlanul fogadta a nomád betelepülőket, akik nem tudtak beilleszkedni a korai magyar feudális társadalomba. Számos összecsapás után a déli határokon át elhagyták az országot, majd a tatárjárás után IV. Béla visszahívta őket. Egyre erősödő társadalmi-katonai szerepük tovább feszítette a magyarsággal szembeni viszonyukat. Ezt a helyzetet igyekezett rendezni IV. László politikája. A kunok annak fejében, hogy áttérnek a kereszténységre, viszonylagos autonómiát kaptak, nomád életmódjukat részben folytathatták, s megőrizték nyelvüket. Így társadalmi és nyelvi különállásuk nem járult hozzá, hogy a személynév a magyar társadalom széles körében elterjedjen. Névtani tekintetben viszont sikeresebb volt a beilleszkedésük, amely szintén a leíró nevek, s így a Törtel név használati körét is átalakította. A XIV. században az idősebb nemzedék még kun nevet viselt (Baski 2007: 201), de gyermekeik már keresztnevet kaptak. A fenti indokok miatt feltételezem, hogy a XIV. századig csak a kun népcsoportra korlátozódott a Törtel egyéni név és/ vagy nemzetségnév használata. A magyar névrendszerbe való beilleszkedése a XV. század folyamán történt, amikor családnévvé, előnévvé vált. A XV. századból (1436, 1469, 1475) csak a Chertan nemzetségbeli Cherche ~ Cherchy Bálint és fia Mátyás kun kapitányok jogait megerősítő oklevelekben szerepel a származásra, birtokra utaló megkülönböztető névként (Valentinus Therter dictus; Valentinus Cherchy de Therthelzallas). A XVI. századi oklevelek szerint 1523-ban a Kowách (Thwrtel: Bártfai 1938: 362), 1529-ben a Kun (Törteli, Törtélyi) családnevek mellett jelentkezett nemesi előnévként, amelyek sora 1600-ban a Czikó (Törteli), 1891-ben házassága révén pedig Lösch Józef vehette fel a törteli előnevet (Gyárfás IV: 80, Kempelen 2004: 204, 211, 227, 294, Nagy Iván 2004: XI: 422). Családnévként a XVI. századból adatolható. A) Puszta személynévi formáját az évi tizedlajstrom szegedi névjegyzékében 4 személy viselte: Michael Therteel, Blasius, Georgius, Lucas Thertheel. A jegyzéket feldolgozó Bálint Sándor is utalt a szegedi társadalom kun rétegére, amelyet a Törtel név mellett számos családnév tükröz, s amely úgy érthető, ha tudjuk, hogy a kunok nyári legeltetői egészen szegedig húzódtak. Törtel itt apanév, amely azt jelenti, hogy a névviselő apját Törtelnek nevezték, vagyis ha nem is a kun vezér közvetlen leszármazottai ezek a névviselők, akkor feltehetőleg a törzsébe tartoztak. A családnév történeti és jelenkori alakváltozatai: 1522: Therteel, Therteel, [1571: Törtel], 1599: Toertel, 1609: Teurteull, 2007: Törtely (Bálint 1963, Fekete 1934: 50-1, Kázmér 1993: 1089, Hajdú). B) A családnév i képzős alakjai, már olyan személyeket jelöl, akik Törtel településről származtak el. Ilyen nevű férfit először 1584-ben említ egy levél. A családnév további adatai 1588: Törteöly, 1877: Törteli, 1908: Törteli, 2007: Törteli, Tőrteli, Törtelji, Törtelyi, Törtei. C) Az összetett családnevek (Törteli-Kiss, Törteli-Kovács, Törteli-Tóth csak a jelenkori névállapotot jellemzik. Mindegyikük (Kiss, Kovács, Tóth) rendkívül megterhelt családnév Magyarországon, így a ritka Törteli előtag kijelölő funkciót ad nekik valamely közösségben. A Tóth ig a második, attól kezdve a leggyakoribb név Törtelen, elkülönülő ágait ragadványnevekkel azonosítják. A Kiss/Kis, Kovács szintén tősgyökeres nevek, amelyek a nagy megterheltségű csoportba tartoznak mai napig. 4. A keresztnév. Az egyéni névnek azonban a modern kor új esélyt adott, amelyben a névválasztást a névdivat és a jó hangzás és olyan motivációk határozzák meg, mint például az olvasmányok, filmélmények. S a szülők törekednek a ritka egyedi nevek választására. A névhasználat társadalmi különbségei is kedvezőek, mivel a közép- és felsőfokú végzettségűek körében az utóbbi évtizedekben jellemző a régi magyarnak tekintett, vagy a magyarság történelmi neveikhez való visszafordulás, amely párosulva a különleges nevek keresésével, elvezethet a Törtel keresztnévhez. Továbbá az Akadémia is támogatja a régi leíró típusú nevek használatát, igaz, a szülők többsége még ma is az évtizedes múltra visszatekintő Magyar utónévkönyvet veszi a kezébe elsőként a leendő gyermeke nevének kiválasztásához. Ennek 1990-ben kiadott változata még csak elfogadható névként említi, de az újabb kiadások már nem fűznek hozzá ilyen megjegyzést, csakúgy, mint az akadémiai honlap. A Törtel névben megvan mindaz a tartalom, amely egy modern ember számára kedvelt. Egy kun főember viselte, a név rendkívül ritka, egy kihalt nyelv hagyatéka, azonnal megkülönbözteti egy közösségen belül a név viselőjét. 5. A településnév. A fentebb említett 13. században élt személyről kapta nevét a település, amelynek első előfordulása 1402/ 3/1751-ből való [Törtély][16]. További adatai: 1436: Thertezallas (Gyárfás III: 227-Olkt. 119), 1450: Thwrtelzallasa, Thwrtwlzallasa (ZichyOkm. IX: 270), [1455, 1458: Theretheghaz? (Bártfai 1938: 438)][17],1469: Thewrtezallas, Thewrther (Gyárfás III: 665), 1475: in Descensibus Therthel-zallasa (Im. III: 675), 1523: Thwrtel (DL ), 1550: Thewrthel (Mándoky 1993: 389), 1558: Thewrtel (Maksay 1959: 719), 1622: Törtely (Palugyay 2004), 1676: Tőrtely, Tórtely (Szakály 1995: 194-5), 1678: Tertely, Tórte (Szakály 1995: 200-1), 1808: Törtél (LipszRep.), 1859: Törtel (a település első pecsétnyomóján) >1988: Törtel (Kiss 1988: 678). Az első betűhű adatok jelölt és jelöletlen birtokos szerkezetből alkotott településnevet mutatnak, amely illeszkedik az ómagyar kori helynevek rendszerébe. Törtel a XVI. századig a kun települések sorába tartozik ( cumani minores megjelölés alatt szerepel az 1558-ra vonatkozó urbáriumban), a megjelölést azonban nem azonosíthatjuk kun lakossággal, hiszen már az 1475-ös oklevélben arra kap engedélyt Cherchy Bálint kun-kapitány, hogy Thertelszállásra embereket telepítsen. 6. Belterületi helynév. Törteli út található a településhez közeli Cegléden, Nagykőrösön és Szolnokon. A helynevek a népi névadásban keletkeztek és váltak hivatalos névvé, de ma már csak kettő a hivatalos név, mivel Nagykőrösön az 1900-as évek elején Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal TÖRTELI Törtel... Folytatás a 9. oldalról. Balla Gergely-re változtatták a korábbi Törteli utat, a népi névhasználat azonban továbbra is fenntartja e nevet. E kétrészes névfajta első névrészének funkciója a ceglédi és szolnoki adatokban iránymegjelölő; a nagykőrösi adat viszont több lehetőséget is felvet. Az út az 1850-es források szerint a IV. járás része, amely a Szolnoki és Ceglédi út közé eső területet foglalja magába. Az Arboz úthoz való közelsége miatt úgy gondolom, hogy emlékeztető funkciója lehetett, azaz a két kun főemberre utalt. Ez a névadási szokás ma is gyakori, hiszen Kossuth Lajos, Petőfi Sándor utcák is arra szolgálnak, hogy általuk nemzetünk nagyjaira emlékezzünk. I. táblázat (a névfajták összesítő adatai) évszám illabiális labiális labiális+illabiális névfata névfajta 1290 Turtel, Turtele[Türtel,Törtel] Szn/Nmz 1436 Thertezallas Hn [ejtsd:terteszállás] 1450 Thwrtwlzallasa Thwrtelzallasa Hn [Türtülszállása] [Türtelszállása] 1469 Thewrtezallas, Hn Thewrther[Törter] 1475 Therthel-zallasa Hn 1522 [Tertel] Therteel, Therthee Csn [Tertél]l 1523 Thwrtel [Törtel] Hn 1550 Thewrthel [Törtel] Hn 1558 Thewrtel [Törtel] 1584 Tórtólj, Tórtólÿ, T rteli [T rteli] Csn Tórtóly[Törtöli!] 1588 Törteöly [Törtöly] Csn 1599 Toertel [Törtel] Csn 1609 Teurteull [Törtöl] Csn 1622 Törtely Hn 1676 T rtely, Tórtely Hn 1678 Tertely [Tertely] Tórte [T rte] Hn 1808 Törtél Hn 1859 Törtel Hn 1877 Törteli Csn 1908 Törteli, Csn 1988 Törtel Hn 2007 Törteli, T rteli, Törtely, Csn Törtelyi, Törtelji, Törtely Törteli-Kiss, Törteli-Kovács, Törteli-Tóth, Törteli út Szn: személynév, Nmz: nemzetségnév, Csn: családnév, Hn:helynév [10] Madas 2000: 205; Gombócz Zoltán azonban a Budai Krónika Fraknói szerkesztette változatára utal nyelvi elemzésében (Gombocz MNy XI/6:251). Hn Száz év után... Orvosválasztás Amint ígértem, a régi Törtel község képviselõ-testületi jegyzõkönyveiben nézegetve ezt találtam: Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen, augusztus 28-án tartott választói közgyûlésen. Jelen vannak: Dr. Madarász Adorján fõszolgabíró úr elnöklete mellett Aranyi Sándor ifj., Antala János, Borsos János, Csizmazia János, Farkas Ferenc, Farkas Zsigmond, Faragó Dénes, Füle Ferenc, Füle József, Klein Jakab, Réti Dénes, Holczer József, Rátóti László, Rátóti József, Palásti Mihály, Ifj. Jasoviczky Sándor, Ifj. Sáfrán Péter, Tóth Ambrus, Túri Károly, Újházi Gyula, Valkai Albert, Grünhut István, Serfõzõ József, Szegedi László, Balla Gyula, Bakos József, Határ József, Nagy István, Bárczy Ferenc, Ifj. Rátóti János, Lipthay György, Soós László, községi elöljárók és képviselõk. 1./ Elnöklõ Fõszolgabíró üdvözölvén megjelenteket a gyûlést Hiszek egy Istenben imával megnyitja, a szabályszerû összehívást megállapítja, a felveendõ jegyzõkönyv hitelesítésére Borsos János és Csizmazia János képviselõket kéri fel. Ezek után közli a képviselõtestülettel, hogy a mai közgyûlésnek a tárgya a megüresedett községi orvosi állásnak választás útján való betöltése, közli, hogy a pályázati hirdetésre pályázat érkezett négy: Dr. Theisz Oszkár, Dr. Leib Andor, Dr. Dudás István és Dr. L. Kiss Károly gyakorló orvosok, kiknek pályázati kérvényeit egyenként ismertetve Dr. Dudás István kivételével ki kérvényéhez semmiféle okmányt nem csatolt, pályázókat jelölt s felhívja a képviselõtestületet, hogy a jelöltek közül válasszon. Ezek után névszerinti szavazással Dr. Theisz Oszkárra 17, Dr. L. Kiss Károlyra 15 szavazat esett. Nem szavaztak Aranyi Sándor és Tóth Ambrus. (Õk elöljárók voltak.) Ehhez képest elnöklõ Fõszolgabíró Dr. Theisz Oszkárt 2 szótöbbséggel megválasztott községi orvosnak jelenti ki, aki a közgyûlés színe elõtt a hivatalos esküt le is tette. Több tárgy nem lévén Elnök a gyûlést bezárja. Kmf Jegyzette: Holczer József fõszolgabíró adóügyi jegyzõ Csizmazia János Borsos János képv. képv. Megjegyzésem: a fõszolgabíró elfelejtette aláírni a jegyzõkönyvet. Dr. Theisz Oszkárról pedig édesanyám sokat mesélt. Dr. Bálint Béla Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Törtel községben március 02-tõl március 12-ig TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK! A vizsgálat ideje: Hétfõn: 11,30 17,30-ig Március 08. Kedden: 8,00 13,30-ig Március 02., 09. Szerdán: 11,30 17,30-ig Március 03., 10. Csütörtökön: 8,00 13,30-ig Március 04., 11. Pénteken: 8,00 13,30-ig Március 05., 12. A tüdõszûrés helye: Törtel, Dózsa György út 20./a Fontos, hogy a személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást mindenki hozza magával! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a felejthetetlen drága jó Édesanya, Nagymama, Dédnagymama, özv. KONCZ PÁLNÉ szül.: TÛRI ANNA temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki. Külön köszönet dr. Gorszky Tivadar orvosnak és asszisztenseinek, és a Fehér Õszirózsa Kegyeleti Szolgálat dolgozóinak. A gyászoló család Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

Törtel névadójáról szóló értekezés

Törtel névadójáról szóló értekezés Törtel névadójáról szóló értekezés Dr. Kecskés Judit törteli származású egyetemi docens nagy sikerű előadást tartott a Debreceni Egyetemen A Törtel (személy- és hely) név újragondolása címmel. A Magyar

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 12/2011.(IX.16.)

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

EBOLTÁS 2009. Elõadás a könyvtárban Február 27-én a könyvtárban dr. Kecskés Judit, Törtel szülötte, a Miskolci

EBOLTÁS 2009. Elõadás a könyvtárban Február 27-én a könyvtárban dr. Kecskés Judit, Törtel szülötte, a Miskolci 2009. március XV. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Elõadás a könyvtárban Február 27-én a könyvtárban dr. Kecskés Judit, Törtel szülötte, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg E L Ő T E R J E S Z T LÉ S Csepreg Város Képviselő-testületének 2008. november 26-ai ülésére A beszámolóhoz kapcsolódóan a 2008. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az alaprendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Az alaptörvény

Részletesebben

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról

a Berekfürdő Község Önkormányzatának évi költségvetésének megállapításáról Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (13.), 3/2007. (IV.12.), 8/2007. (VI.04.) és 12/2007. (IX.25.) sz. rendelettel módosított 10/2008. (IV.29.) sz. Önkorm. rendelete a Berekfürdő

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg.

a.) Kiadási főösszegét 154.216 ezer forintban, b.) Bevételi főösszegét 154965 ezer forintban állapítja meg. Cserkút község Önkormányzat képviselőtestületének 6./2011.(05.04).sz. rendelete Az önkormányzat 2010.évi költségvetés végrehajtásáról Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2012.(II.28.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben