M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon."

Átírás

1 2010. február XVI. évfolyam 2. szám M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójának tiszteletére tartandó ü n n e p s é g é r e. M á r c i u s é n 16 órai kezdettel koszorúzás a Szent István téren, majd átvonulás a Déryné Mûvelõdési Ház színháztermébe, ahol a Szent István Király Általános Iskola énekkara, tánccsoportja és irodalmi színpada emlékmûsort ad elõ; 17 órai kezdettel dr. Kiszely István antropológus, címzetes egyetemi docens tart elõadást Petõfi Sándorról és kutatómunkája eredményeirõl; 18 órakor a Malom épületben a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium alkotócsoportja kiállításának megnyitója. Óvodai események Beszámolónk a 6-7. oldalon. Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2010. (II.19.) sz. Önk. R e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 65. és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXX. tv. alapján a évi költségvetésrõl a következõ rendeletet alkotja. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1/2010. (II.19.) sz. Ök Rendelet... Folytatás az 1. oldalról. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére és a kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal címet alkot, alcímet pedig a polgármesteri hivatalon belül, a 3. sz. mellékletben meghatározott feladatok alkotnak. 3. A képviselõ-testület az önkormányzat beleértve annak költségvetési szervét is évi költségvetésének: a.) bevételi fõösszegét eft-ban, b.) kiadási fõösszegét eft-ban állapítja meg. 4. Az önkormányzat 3. a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítása fõbb jogcímek szerint a következõ: I. Mûködési bevételek: I./1. Intézményi mûködési bevételek eft (Részletezését az 1./a sz. melléklet tartalmazza.) II. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei eft 2.1. Egyéb sajátos bevételek 5000 eft 2.2. Helyi adók eft (Részletezését az 1. sz. melléklet II. pontja tartalmazza.) 2.3. Átengedett központi adók eft 2.4. Talajterhelési díj 600 eft III. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása eft 1.1. Normatív támogatások eft IV. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevétele eft 1.1. Önkormányzati vagyon értékesítésébõl eft V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 1. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen eft V.1. Támogatás értékû mûk.bev. OEP-tõl eft V.2. Támogatás értékû mûk.bev. központi költségvetési szervtõl 566 eft 5. (1) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadásainak elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza meg: Mûködési kiadások ebbõl kisebbség összesen eft 1238 eft ebbõl: személyi juttatások eft 843 eft munkaadókat terh. járulékok eft 228 eft dologi jellegû kiadások eft 167 eft mûködési tartalék 5000 eft céltartalék eft (2) A képviselõ-testület a kiadások között 5000 eft általános-, és eft céltartalékot állapít meg! (3) A képviselõ-testület az önkormányzat létszámkeretét 99 fõben állapítja meg. A mûködési és fenntartási kiadások elõirányzatainak, valamint a létszámkeretnek a szakfeladatonkénti bontását a 2./a sz. melléklet tartalmazza. (4) A közcélú foglalkoztatottak éves átlag létszáma: 37 fõ. 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: eft. Az ellátások részletezését a 2./d sz. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat átadott pénzeszközeinek elõirányzata 3252 eft. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2./c sz. melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a képviselõtestület eft-ban állapítja meg. A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 2./b sz. melléklet tartalmazza. 9. A költségvetés végrehajtása során a polgármester félévkor és háromnegyedévkor tájékoztatja a képviselõ-testületet a költségvetés végrehajtásának állásáról, jogszabályban meghatározott idõpontig, beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról a jogszabályban meghatározott idõpontig, gondoskodik az intézmények részletes költségvetésének elkészítésérõl, a költségvetés felhasználásáról, a felhasználás ellenõrzésérõl, az idõarányosnál indokolatlanul magasabb felhasználás esetén szankciót kezdeményez, mind dologi, mind személyi juttatások esetében, a feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználásáról külön egyeztetést folytat az intézmények vezetõivel, gondoskodik a likviditás megõrzése érdekében hitel felvételérõl, a képviselõ-testület egyetértésével. 10. A képviselõ-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja. 11. Az Áht (4) alapján az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétõl a képviselõ-testület a évben eltekint. Törtel, február 19. Czeróczki János polgármester Dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ SOK KICSI SOKRA MEGY Törteli alapítványok számlaszámai és adószámai Aki élni szeretne döntési jogával, vagyis maga szeretné meghatározni, hogy adója egyik 1%-át hová küldjék, az alábbi listában megtalálja Törtel alapítványai közül azokat, melyeknek számait sikerült megtudakolnunk. Minden település törekszik önmaga fejlesztésére, erre egyik lehetõség az alapítvány létrehozása, aminek számláján meghatározott célokra gyûjthetõ a felajánlásokból érkezõ pénz. Községünk alapítványai is nemes célokért dolgoznak, úgy gondoljuk, a törteliek szívesen részesítik ezeket elõnyben. Bizonyára van közöttük szívükhöz és elképzeléseikhez közel álló. Ezzel a segítési formával befizetett adónkból hozzájuk utaltathatunk 1%-ot. Így valamelyest módunkban áll szûkebb hazánkról is gondoskodni, csak egy papírdarabkát kell kitölteni az adóelszámoláskor (bevalláskor), melyen feltüntetjük a megfelelõ nevet és számot. Mint ismeretes, az egyik 1%-ot küldhetjük alapítványoknak, a másik 1%- ot országos egyházaknak. A kettõt nem lehet összevonni, a 2%-ról szóló rendelkezés csak ebben a megosztásban lehetséges. EGYHÁZUNK JÖVÕJÉÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: (a helyi rk. egyházközség alapítványa, nem az országos Rk. Egyház Szerk.) KISLURKÓK ALAPÍTVÁNY (ÓVODA) számlaszám: adószám: TÖRTELI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTELI FALUVÉDÕ EGYESÜLET számlaszám: adószám: TÖRTEL JOBBÍTÁSÁÉRT számlaszám: adószám: TÖRTEL KÖZSÉG SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám: TÖRTEL LABDARÚGÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszám: adószám:

3 HÍRADÓ Tisztelt Gazdálkodó! A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH) kapott információ szerint Ön az Európai Mezõgazdasági Alapból finanszírozott támogatásban részesült. A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az ezt módosító 5/2010. (I.28.) FVM rendelet alapján Önnek Monitoring adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az adatszolgáltatási kötelezettségének február 15. és március 16. között lehet eleget tenni az MVH elektronikus felületén, az e-kerelem.mvh.gov.hu honlapon. Felhívom a figyelmét, hogy amenynyiben az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a évi XVII. törvény 71. alapján Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Kamara közötti megállapodás, illetve a Kamara belsõ munkaszervezése alapján idén a Monitoring adatszolgáltatással kapcsolatban Bíró György ceglédi kamarai tanácsadó segít a törteli gazdálkodóknak. Legyen szíves megkeresni õt a 06-30/ telefonszámon. Rédei Péter koordinátor Magyar Agrárkamara TÁJÉKOZTATÓ 3. oldal A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni beszállítás esetén, térítésmentesen helyezhetõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi követelmények mellett az alábbi hulladékok: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes tégla; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke; homogén, tiszta és szennyezõdésmentes föld és kövek. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen! Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díjak ellenében helyezhetõ el a lerakón. * * * Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy október 5-tõl a ceglédi válogatómû nyitvatartási ideje a következõk szerint alakul: hétfõtõl péntekig: 9-17 óra, szombaton és vasárnap: zárva. A háztartásokban keletkezõ elektronikai (pl. TV, hûtõszekrény, rádió, stb.), illetve szelektív (papír, mûanyag, üveg, fém, italos karton) hulladékokat térítésmentesen, a fenti nyitvatartási idõben fogadja a válogatómû. Fontos! Az elektronikai hulladékok csak ép, összeszerelt állapotban gyûjthetõk, az alkatrészeket nem tartalmazó, sérült elektronikai berendezéseket nem áll módunkban átvenni! Krakkó szépségek és rémségek Kirándulás Törtelrõl, július Program: 1. nap. Indulás a reggeli órákban. Folyamatos utazás Szlovákián keresztül, érkezés a délutáni órákban Auschwitzba, majd Birkenau megtekintése. Esti séta Krakkó belvárosában. 2. nap. Délelõtt városnézés Krakkóban, délután látogatás a Wieliczkai sóbányában. 3. nap. Délelõtt ismerkedés Zakopaneval, vásárlás a piacon. Útban hazafelé Árva várának megtekintése, majd rövid városnézés Besztercebányán. Részvételi díj: Ft. Ellátás: 2 reggeli, autóbuszközlekedés, idegenvezetés, 2-3 ágyas szállodai szobákban történõ elhelyezés 2 éjszakára. A részvételi díj tartalmazza a belépõket, valamint az utas balesetbiztosítást. Útlevél csak 14 éven aluli személyeknek szükséges, érvényes személyazonosító igazolvánnyal lehet utazni. Érdeklõdni lehet: Mondokné Tarcsi Edit, Törtel, Ceglédi út ; Ungvári Miklósné, Törtel, Déryné út Tisztelt Jegyzõ Asszony! Új beosztásához, kinevezéséhez szívbõl gratulálok. E szép feladathoz kívánok Önnek kitartást, türelmet, sok sikert és jó egészséget. Üdvözlettel: Ungvári Miklósné nyugdíjas köztisztviselõ Kerekes & Kerekes Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõk: Kerekes Géza 06-30/ Kerekes Nándor 06-70/

4 4. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva a hét minden napján Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Aktuális ajánlatunk a tûzifára: Vastag akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Hasított tölgy Ft/q Német brikett (25 kg/csomag) Ft/q DRÓTFONAT 1 m magas, 25 fm/tek Ft 1,2 m magas, 25 fm/tek Ft 1,5 m magas, 25 fm/tek Ft ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Kengyel anyag szálban és karikában Térhálók három méretben BÁDOGOS TERMÉKEK Horganyzott sima lemez Horganyzott trapéz lemez PB GÁZPALACK cserelehetõség! KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK! Betonoszlopok 2,4 m hosszban SZÉLEZETLEN AKÁC DESZKÁK 1 fm-tõl 3 fm-ig Hullámpala több méretben! AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban. Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

5 HÍRADÓ 5. oldal Tavaszi kínálatunkból Kenõanyagok Vetõmagok széles választékban Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk Ajánlataink motorolajok hajtómûolajok hidraulikaolajok adalékanyagok lánckenõolajok kenõzsírok autóápolási cikkek akkumulátorok Kenõanyagok rendelhetõk kannás és hordós kiszerelésben is. Re-Cord, Prista, Mol, Opel, Agip, Mobil, CASTROL Perion 12V 44Ah Ft Electric Power 12V 155Ah 900A Ft Opel motorolaj 10W L-es Ft; 5L-es Ft Castrol Magnatec Diesel 10W L-es Ft; 5L-es Ft Agip SHD EXTRA 15W-40 4L-es Ft Agip Diesel Sigma 50 8,5kg Ft RE-CORD MDC L-es Ft; 57L-es Ft RE-CORD 80W90 Hajtómûolaj 10L-es Ft Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

6 6. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI karácsonyi készülõdés izgalmai után, óvodánkba is elérkezett az Új Év. Igyekeztünk kihasználni a tél adta lehetõségeket, örömöket. Szánkózás, hóemberépítés, hógolyózás közben gyönyörködtünk a természet szépségében. Folyamatosan gondoskodunk a madarakról. Mindeközben, készülõdtünk az év elsõ óvodai rendezvényére, a Farsangra. Farsang elõtt nyitottuk meg az OVIGALÉRIA kiállítását. A tiszakécskei Kovács Miklós és családja csodálatos kékfestõ kiállítását. Ezen a délelõttön a gyermekek megismerkedhettek a kékfestõ anyag készítésének folyamatával. Nagy örömünkre szolgált, hogy Miklós bácsi és Margit néni ellátogatott óvodánkba és maguk meséltek a gyermekeknek munkájukról. A nagycsoportos gyerekek egész délelõtt kézmûveskedhettek. Elõre elkészített kék anyagra maguk nyomdázhattak különféle mintákat, majd ebbõl rongybabát állíthattak össze. Csodálatos munkák születtek, amit hazavihettek a gyerekek. Köszönjük a Kovács családnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották gyönyörû kékfestõ ruháikat, és megjelenésükkel színesítették az óvodánk életét. A kiállítást minden érdeklõdõ megtekintheti az óvodában. Mindenkit nagy szeretettel várunk! A Kecskeméti Zeneiskola tanárai igazi farsangi hangulatot teremtettek az Ovi koncerten. Fergeteges hangulat alakult ki, ahol a gyerekek táncolhattak, kipróbálhatták a különbözõ hangszereket. A Meseerdõ Bábszínház Csodavirág elõadása, mint mindig, nagyon elnyerte a gyermekek tetszését. A mese mondanivalója, sok pozitív tulajdonsággal szolgált a gyermekek és a felnõttek számára egyaránt. Az egymás iránti szeretet, tisztelet, segítségnyújtás fontos emberi tulajdonságok, melyek alapjai már a kisgyermekekben kell, hogy megalapozódjanak. A Farsangra lázasan készülõdtek a gyermekek és a szülõk egyaránt. A csoportok betekintést nyerhettek a jel- Folytatása a 7. oldalon. Lakodalmi sátor kölcsönzés * Kisebb rendezvénysátrak, * Hûtõkocsik, * Egységes, igényes teríték, * 20 fõtõl 300 fõig Színvonalas modern sátor. Baráti családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Külföldi érdekeltségû pénzintézet abonyi irodája értékesítésben jártas munkatársat keres. Felsõ, vagy középfokú végzettséggel rendelkezõk jelentkezését várom. Gépjármûvel rendelkezõ jelentkezõk az elbírálásnál elõnyben részesülnek. Átképzés idejére anyagi támogatást nyújtunk. Tel.: GAZDAG ANDRÁS 06-20/ Karai István võfély Tel.: 30/ vagy este: 53/ Napkollektorok melegvíz elõállítása fûtés rásegítés medencefûtés, stb. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Napelemek villamos áram termelése hálózati és sziget üzemmód kemping megoldások, stb.

7 HÍRADÓ 7. oldal Folytatás a 6. oldalról. mezkészítés rejtelmeibe. A farsangi fánk készítésébe. Köszönetet szeretnénk mondani az Ezüstkéz KFT. vezetõjének, Kondor Jánosnénak és dolgozóinak, és azoknak a szülõknek, nagymamáknak, akik fogadták a gyerekeket és megismertették õket ezekkel a munkafolyamatokkal. Február 6-án került sor az óvoda Farsangi délutánjára. Csodálatos jelmezekben mutatkoztak be a csoportok. Köszönet érte a szülõknek, nagymamáknak és az óvó néniknek, dajkanéniknek. Jó hangulatot teremtett a magyar népzenét, népi játékokat játszó Sodrás együttes. A táncházba szívesen kapcsolódtak be, nemcsak a gyerekek, hanem a szülõk és a vendégek is. Pihenésképpen a gyermekeknek az óvó nénik arcfestéssel kedveskedtek. Köszönetünket fejezzük ki a büfében dolgozó szülõknek. Fajka Jánosnak, aki a péksüteményt biztosította, Orosz Katalinnak, aki a büfében árult termékeket biztosította számunkra. Köszönjük Czeróczki Józsefnek, hogy minden rendezvényünkre rendelkezésünkre bocsátja kávégépét. Ismét új bútornak örülhet egy csoport, amit pályázati pénzen vásároltunk. Köszönjük azoknak a dolgozóinknak és családtagjaiknak, akik a hétvégéjüket feláldozva segítettek a bútorok összeszerelésében, a karbantartó dolgozóknak, hogy segítségünkre voltak a PVC-padló lerakásában. Köszönjük Godó Róbertnek is a munkáját. Ebben az évben is megrendezésre kerül az Ovi olimpia, melynek házigazdája Kocsér lesz. A rendezvényre március 13-án kerül sor. A mi óvodánk nagycsoportosai is résztvevõi lesznek a rendezvénynek, nagy izgalommal, lelkesen készülnek Vincze Viktória óvó néni felkészítésével. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy március 1-tõl április 15- ig írathatják be gyermekeiket az óvodába. Szeretettel várunk minden új kisgyermeket és szülõt! Gyaloglás nélkül Gyalogolni jó, avagy a meglepetés címen rövidke írásom jelent meg ezen újság hasábjain, még 2007 júliusában. Akkor azt írtam meg, hogy az egyik idegen kérdezte tõlem, merre van a Szent István út. Én mutattam, hogy a kanyar után megtalálja az utcanévtáblát. Másnap arra járva magam is szemléltem a táblát, de bizony sem elején, sem végén, egyik oldalon sem találtam. Ugyanezt leltem a Szent István téren is. Nekem könnyû volt, hiszen õslakos vagyok, tudom, hogy mi micsoda. Mindez minap jutott eszembe, amikor is az egyik képviselõjelölt beharangozója került a kezembe. Kérte a kopogtatócéduláját: Törtel, Szent László körúti Lottózó melletti üzletbe leadni szíveskedjenek. Egyrészt Törtelen nincs Szent László néven sem út, de körút különösen nem elõtt volt ilyen néven út a Szélmalom büfétõl a Ceglédi útig. Igaz, volt és van benne görbület, de mégsem körút volt az elnevezése. Azt a tanácsot tudom adni, hogy a Szent István úton keressék a nevezetes helyet, de Szent István út jelzõtáblát ne keressenek, mert azóta sincs. Dr. Bálint Béla õslakos A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Január 22-én, este 5 órai kezdettel a Malom épületében helyi fiatal alkotók kiállításának megnyitójával emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. Érdekes, látványos és szép alkotásokkal mutatkozott be Antal Betti, Kocsis Vivien, Kocsis Ákos, Borbély Ágnes, Perlaki Gabriella, Perlaki Anikó, akiket Petrovics Emese mutatott be a megjelenteknek. A fiatalok mûsorral is kedveskedtek mûkedvelõ vendégeknek. Énekeltek, szavaltak, a mûsor végén pedig Antalné Petrovics Erikától hallhattuk a Padlás c. musical-ból az Örökre szépek c. dalt.

8 8. oldal TÖRTELI Törtel 2., befejező rész 2. Második vitás pont a személynév etimológiája. Az elméletek kiindulópontja egyként a krónikakompozíciókban fennmaradt Turtel, Turtule adat, így fontosnak tartom a krónikák időbeliségét és egymáshoz való viszonyát felidézni. A Budai krónika, Károly Róbert idején keletkezett krónikacsalád, amely nevét az 1473-ban Budán Hess András nyomdájában készült változatról kapta[10]. A krónikacsalád két ágra oszlik, amelynek egyikét az Acephalus-, Sambucus Kódexek, másik ágát a Budai Krónika és a Dubnici Krónika[11] képezi, s a két ágat a Vatikáni Krónika (Római Krónika) kapcsolja össze. A kódexcsalád ősforrása egy 1334-ig terjedő Károly-kori szerkesztmény, amelynek szerzője feltehetőleg János ( ) magyarországi ferences provinciális volt. A Pozsonyi krónika 1350 után a Szerémségben keletkezett krónikakompozíció, amely rokonságban áll a Budai krónikával, de számunkra azért különösen értékes, mert egyedülálló betoldásai az közötti éveket ölelik fel. Kézai szövegével való egyezései pedig arra mutatnak, hogy a 13. századi szerkesztést az összes többi kódexhez képest hívebben őrizte meg (SRH. oii/751-4, 762). Az adatok forrásként való értékelésekor így figyelembe kell vennünk, hogy a történelmi esemény és az ősforrás keletkezési ideje az egymást követő két emberöltőnyi szakaszba tartozik, amelyhez képest a hangváltozások üteme lassú, s a feledés homálya még nem alakíthatta át jelentősen a nyelvi adatokat. Az ős szerkesztményhez időben legközelebb álló Pozsonyi krónikában (=P) Turtel,[12] névalak szerepel, míg a Budai (=B), Dubnici (=D), Római (=R) krónikák kizárólag Turtule[13] névformát említenek. A Gyárfás (2004: II/381) által ismertté vált Turtul névformát (hivatkozza Rásonyi 1967: 146, Baksi 2007: 200, 287) az SRH. nem erősíti meg. Egységes a kutatók álláspontja abban, hogy a név első eleme a Turt- négy számnév. Az etimológiailag nem vitatott első szótag [türt ~ tört] olvasatai (Gombocz 1915: 247, 252, Baski 2007: 287) közül a [tört] formát tartom elfogadhatónak, figyelembe véve, hogy az eredeti kun ö-hang megmaradását lehetővé tette a magyar hangállapot. Ligeti (1986: 222-4) és Róna-Tas András (1997: 55) véleményére alapozva már a honfoglalás előtti török érintkezéseknek szerepe volt az ö hangunk előkészítésében. A név második eleméről azonban két álláspont alakult ki. Gombocz (1915: 252) *Tört el négy vidék (t.i.ura) elemzését követi Pais (1966: 20), ismerteti Ladó (1990: 220), és inkább támogatja Baski (2007: 287); Rásonyi László (1967: 146,148) viszont a * Tört oγul négy gyermek/fiú (t.i. apja) szerkezetből magyarázza a nevet, s mindkét elméletet hivatkozza a helynév kapcsán Kiss (1988/a: II/678), valamint a Magyar utónévkönyv Ladó-Bíró-féle kiadása (1998: 119). Ezért megvizsgáltam mindkét lehetséges utótagot. A Tört el szerkezetből hangtani változás nélkül magyarázható a Pozsonyi krónika adata, továbbá elősegíthette a névforma konzerválását, hogy az ómagyar korban a bácskai és szerémségi területek ahol a Pozsonyi krónika készült nem voltak ö-zők, hanem ë-zés mutatkozott. A (B, D, R) krónikák Turtule névformája ebből az etimológiából úgy vezethető le, hogy azt az Ö-ző : E-ző nyelvjárási megosztottság következtében keletkezett ö-ző [törtöle] írásváltozatként értelmezzük. Analóg kun példák ugyanazon név labiális és illabiális lejegyzésére bőven akadnak: Cuthen ~ Kuthen ~ Kwthen (1223, 1239, 1270) Köten > Kötön > Kötöny : Kethen; Kunchegh (1333) > Kenchek(zallasa) : Köncsög(szállás) (Baski 2007: 274). S erre a megoszlásra felfűzhetőek a Törtel bármely névfajtájában jelentkező adatok (l. I. táblázat). Rásonyi a tulajdonnevet az -oγul > -ul fiú szóból származtatja török analógiák alapján (1967:146, 148), azonban hangtani, nyelvjárástörténeti összefüggést nem teremt az etimon és a Turtel, Turtule írásváltozatok között. Baski (200: 287) vezeti tovább az elméletet azzal, hogy olvasatot közöl: (P) Turtel [Türtel? ~ Törtel] a (B, D, R) krónikáké [Türtule? ~ Törtule], s a kiinduló szerkezetet is pontosítja: tört-ul(i). Ehhez az etimonhoz és olvasatokhoz a következő megjegyzéseket fűzöm. A) A kun nyelvre is alapvetően jellemző volt a magánhangzó harmónia, de az összetételekben előfordulhatott vegyes hangrendűség, amely a jövevénynévben megőrződhetett. Az Árpád-kori magyar személynév szótár, az Árpád-kori új okmánytár véletlenszerű felütéseiben azonban csak olyan nevek szerepelnek, amelyben a hangrendűség tekintetében neutrális (e,i) áll a mély magánhangzó mellett: Achilles, Adalbertus, Cherubin (Fehértói 2004: 43, 45, 194), Mykaele de Kayand, Herculano, Herbort (Wenczel 1874: XII/ 518, 551, 696). Továbbá Baski kun névtárában (2007: 269, 288, 248, 251) is csak ilyen neveket találtamt: Keyran (1266), Ulube (1300), Bajdamer (1419), Besotar (1451). A Turtule vegyes-hangrendűségének fennmaradása, a Türtule, Törtule olvasatok léte kizárható. B) A XIII-XIV. századi kun társadalom és nyelv hangtani és nyelvjárási sajátosságainak leírásához Györffy (1990: ) és Ligeti (1986:510-20, ) sikerrel használták fel a Codex Cumnicust (=CC), így vizsgáltam meg benne a fiú szó alakváltozatait. A CC kronológiailag tökéletesen illeszkedik az általam vizsgált időszakhoz, mivel első része a Tolmácsok Könyvének (=T) is nevezett latin-perzsa-kun szókönyv eredeti példányát között készítették a Krimben, olasz telepesek számára. Első átirata 1303-ban készült, s ennek betűszerinti másolata az 1330-as évekből való ma ismert átirat. A prédikációkat, imákat tartalmazó második részt (Hittérítők Könyve=H) a XIV. század 40-es éveiben német ferences szerzetesek írták valamely dél-olaszországi kolostorban (Györffy 1990: ). A CC a kun nyelv két, egymástól lényegesen eltérő nyelvjárását örökíti meg, s Ligeti szavaival élve úgy látszik, jövevényszavaink mindkét nyelvjárásból merítettek (Ligeti 1986: 514, 542). Az archaikusabb T szócikkei a γ fonéma meglétéről tanúskodnak, míg a H szövegei a hangváltozás előrehaladottabb fokát, a diftongusos formát is mutatják. (T) oldal latin perzsa kun X 104. pueri jouan& oglanlar fiú, szolga 114. Filius psen farxen ogul fiú 115. legitimus halalxa ghalal ogul törvényes gyermek filius (H) 188: Ave kiz kining oguli filio suo 195: birikt ľ riptr ľ ogluna 200: Xpc mengu hanning ouli... Ave bah t li kaening oguli filio tuo 203: Ave kae tatli ovlinga filio 205: ave ananing ogluna A kun nyelvjárásokban a században a fiú szót a kunok kettőshangzót tartalmazó szóval ejtették, amelyet tükröz, a szintén fiú utótagot tartalmazó: Borcsól (Burč-oγulї > Burčoγlї[14] >) 1288: Borchoul, Borchovl; : Borchol (Baski 2007: 252), a kettőshangzóból pedig mindig hosszú magánhangzó születik, lásd: Borcsól. A Törtel névnek azonban nem találtam mély hangrendű kettőshangzókat tartalmazó változatát! Ugyanakkor az általam vizsgált tulajdonnévhez fűződő kódexek egyike sem mutat mély hangrendű diftongusos változatot, s a történeti adatok egyik névfajtában sem őriznek mélyhangrendű utótagot. A CC számos példát mutat a ї hanghelyettesítésére is. Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. A német részben i-vel és e-vel, az olasz részben néha u-val helyettesítették e hangot (Györffy 1990: 237, CC: XCI-XCII). A magyar hanghelyettesítést viszont a palato-veláris illeszkedés és a szótagbeli helyzeten túl az egy-egy török nyelven belüli fonetikai különbség is befolyásolta (Ligeti 1986: 542, Kis 2005: 11). Mándoky (1993: 48-49) és Baski (2007: 201-4) névanyagát alapul véve arra jutottam, hogy a kun nevekben is tapasztalható ahogyan a közszavakban az első szótagbeli ї > i hanghelyettesítése (XIII. sz.) їlan > Illan, čїbuk > Chybuk), amely más zárt szótagban is működött (abїčїq > Abchykzalas). A nyílt szótagbeli ї és a sorvadó véghangzó viszont tendenciózusan ї > a helyettesítésű (XIII. sz. *qončї > Koncha; XIV. sz. Altї-bars > Althabarz; Qargalї > Kargala; Kochola, Gyanda, Karla, Káka). Továbbá ї > u hanghelyettesítésre is akadnak példák eltérő hanghelyzetekben (*barїmїq > Baramuk, Qonγur-oγlї > Kongorolu). A Tört-oγulї véghangzójának e-vel való helyettesítése nem felel meg a palatoveláris illeszkedésnek és nem követi az azonos helyzetű ї-k hanghelyettesítéseit. Mindezeket figyelembe véve a Tört-el négy-nép etimológiát támogatom. 3. Megkülönböztetőnév, családnév. Jóllehet a krónikák Arbuz, Törtel és Kemenche kivégzéséről, sőt nemzetségeik kiirtásáról számolnak be, ez azonban sokkal inkább politikai állásfoglalás, mint a történelmi események hiteles rögzítése[15]. A jövevénynév terjedésének ezen túlmenően a társadalmi és névtani viszonyok sem kedveztek. A lakosság bizalmatlanul fogadta a nomád betelepülőket, akik nem tudtak beilleszkedni a korai magyar feudális társadalomba. Számos összecsapás után a déli határokon át elhagyták az országot, majd a tatárjárás után IV. Béla visszahívta őket. Egyre erősödő társadalmi-katonai szerepük tovább feszítette a magyarsággal szembeni viszonyukat. Ezt a helyzetet igyekezett rendezni IV. László politikája. A kunok annak fejében, hogy áttérnek a kereszténységre, viszonylagos autonómiát kaptak, nomád életmódjukat részben folytathatták, s megőrizték nyelvüket. Így társadalmi és nyelvi különállásuk nem járult hozzá, hogy a személynév a magyar társadalom széles körében elterjedjen. Névtani tekintetben viszont sikeresebb volt a beilleszkedésük, amely szintén a leíró nevek, s így a Törtel név használati körét is átalakította. A XIV. században az idősebb nemzedék még kun nevet viselt (Baski 2007: 201), de gyermekeik már keresztnevet kaptak. A fenti indokok miatt feltételezem, hogy a XIV. századig csak a kun népcsoportra korlátozódott a Törtel egyéni név és/ vagy nemzetségnév használata. A magyar névrendszerbe való beilleszkedése a XV. század folyamán történt, amikor családnévvé, előnévvé vált. A XV. századból (1436, 1469, 1475) csak a Chertan nemzetségbeli Cherche ~ Cherchy Bálint és fia Mátyás kun kapitányok jogait megerősítő oklevelekben szerepel a származásra, birtokra utaló megkülönböztető névként (Valentinus Therter dictus; Valentinus Cherchy de Therthelzallas). A XVI. századi oklevelek szerint 1523-ban a Kowách (Thwrtel: Bártfai 1938: 362), 1529-ben a Kun (Törteli, Törtélyi) családnevek mellett jelentkezett nemesi előnévként, amelyek sora 1600-ban a Czikó (Törteli), 1891-ben házassága révén pedig Lösch Józef vehette fel a törteli előnevet (Gyárfás IV: 80, Kempelen 2004: 204, 211, 227, 294, Nagy Iván 2004: XI: 422). Családnévként a XVI. századból adatolható. A) Puszta személynévi formáját az évi tizedlajstrom szegedi névjegyzékében 4 személy viselte: Michael Therteel, Blasius, Georgius, Lucas Thertheel. A jegyzéket feldolgozó Bálint Sándor is utalt a szegedi társadalom kun rétegére, amelyet a Törtel név mellett számos családnév tükröz, s amely úgy érthető, ha tudjuk, hogy a kunok nyári legeltetői egészen szegedig húzódtak. Törtel itt apanév, amely azt jelenti, hogy a névviselő apját Törtelnek nevezték, vagyis ha nem is a kun vezér közvetlen leszármazottai ezek a névviselők, akkor feltehetőleg a törzsébe tartoztak. A családnév történeti és jelenkori alakváltozatai: 1522: Therteel, Therteel, [1571: Törtel], 1599: Toertel, 1609: Teurteull, 2007: Törtely (Bálint 1963, Fekete 1934: 50-1, Kázmér 1993: 1089, Hajdú). B) A családnév i képzős alakjai, már olyan személyeket jelöl, akik Törtel településről származtak el. Ilyen nevű férfit először 1584-ben említ egy levél. A családnév további adatai 1588: Törteöly, 1877: Törteli, 1908: Törteli, 2007: Törteli, Tőrteli, Törtelji, Törtelyi, Törtei. C) Az összetett családnevek (Törteli-Kiss, Törteli-Kovács, Törteli-Tóth csak a jelenkori névállapotot jellemzik. Mindegyikük (Kiss, Kovács, Tóth) rendkívül megterhelt családnév Magyarországon, így a ritka Törteli előtag kijelölő funkciót ad nekik valamely közösségben. A Tóth ig a második, attól kezdve a leggyakoribb név Törtelen, elkülönülő ágait ragadványnevekkel azonosítják. A Kiss/Kis, Kovács szintén tősgyökeres nevek, amelyek a nagy megterheltségű csoportba tartoznak mai napig. 4. A keresztnév. Az egyéni névnek azonban a modern kor új esélyt adott, amelyben a névválasztást a névdivat és a jó hangzás és olyan motivációk határozzák meg, mint például az olvasmányok, filmélmények. S a szülők törekednek a ritka egyedi nevek választására. A névhasználat társadalmi különbségei is kedvezőek, mivel a közép- és felsőfokú végzettségűek körében az utóbbi évtizedekben jellemző a régi magyarnak tekintett, vagy a magyarság történelmi neveikhez való visszafordulás, amely párosulva a különleges nevek keresésével, elvezethet a Törtel keresztnévhez. Továbbá az Akadémia is támogatja a régi leíró típusú nevek használatát, igaz, a szülők többsége még ma is az évtizedes múltra visszatekintő Magyar utónévkönyvet veszi a kezébe elsőként a leendő gyermeke nevének kiválasztásához. Ennek 1990-ben kiadott változata még csak elfogadható névként említi, de az újabb kiadások már nem fűznek hozzá ilyen megjegyzést, csakúgy, mint az akadémiai honlap. A Törtel névben megvan mindaz a tartalom, amely egy modern ember számára kedvelt. Egy kun főember viselte, a név rendkívül ritka, egy kihalt nyelv hagyatéka, azonnal megkülönbözteti egy közösségen belül a név viselőjét. 5. A településnév. A fentebb említett 13. században élt személyről kapta nevét a település, amelynek első előfordulása 1402/ 3/1751-ből való [Törtély][16]. További adatai: 1436: Thertezallas (Gyárfás III: 227-Olkt. 119), 1450: Thwrtelzallasa, Thwrtwlzallasa (ZichyOkm. IX: 270), [1455, 1458: Theretheghaz? (Bártfai 1938: 438)][17],1469: Thewrtezallas, Thewrther (Gyárfás III: 665), 1475: in Descensibus Therthel-zallasa (Im. III: 675), 1523: Thwrtel (DL ), 1550: Thewrthel (Mándoky 1993: 389), 1558: Thewrtel (Maksay 1959: 719), 1622: Törtely (Palugyay 2004), 1676: Tőrtely, Tórtely (Szakály 1995: 194-5), 1678: Tertely, Tórte (Szakály 1995: 200-1), 1808: Törtél (LipszRep.), 1859: Törtel (a település első pecsétnyomóján) >1988: Törtel (Kiss 1988: 678). Az első betűhű adatok jelölt és jelöletlen birtokos szerkezetből alkotott településnevet mutatnak, amely illeszkedik az ómagyar kori helynevek rendszerébe. Törtel a XVI. századig a kun települések sorába tartozik ( cumani minores megjelölés alatt szerepel az 1558-ra vonatkozó urbáriumban), a megjelölést azonban nem azonosíthatjuk kun lakossággal, hiszen már az 1475-ös oklevélben arra kap engedélyt Cherchy Bálint kun-kapitány, hogy Thertelszállásra embereket telepítsen. 6. Belterületi helynév. Törteli út található a településhez közeli Cegléden, Nagykőrösön és Szolnokon. A helynevek a népi névadásban keletkeztek és váltak hivatalos névvé, de ma már csak kettő a hivatalos név, mivel Nagykőrösön az 1900-as évek elején Folytatása a 10. oldalon.

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

A tartalomból: Városházi tudósítások

A tartalomból: Városházi tudósítások RÉTSÁG VÁROS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS Nemzeti Himnuszunk után a helyi általános iskola diákjai és a Lajtorja Néptánciskola tanulói mutatták be m úsorukat nagy sikerrel. A felkészító tanárokat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

Eperfesztivál május 29-31.

Eperfesztivál május 29-31. 273. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl 2014. évi költségvetési zárszámadást a Képviselô-testület elfogadta. 2015. április

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 254. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 1. Régi jegyzôkönyvekbôl 4. Lakodalmas szokások 5. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 11. évfolyam 7. szám 2011. október Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben