Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről"

Átírás

1 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Ekszt.) 31. (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény 6. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet A központi rendszer szolgáltatói A központi rendszer működtetője, adatkezelője és üzemeltetője 1. Az elektronikus közszolgáltatásokat biztosító központi elektronikus szolgáltató rendszert (a továbbiakban: KR, illetve központi rendszer) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Miniszterelnöki Hivatal útján működteti (a továbbiakban: működtető). 2. (1) A KR-ben az Ekszt. 16. (4) bekezdése alapján az ügyfélkapu létesítése céljából kezelt adatok adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH). (2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók bevonására az Ekszt. rendelkezése alapján, valamint a miniszter jóváhagyásával megkötött adatfeldolgozási szerződéssel kerülhet sor. 3. (1) A KR mint rendszer üzemeltetését a Kopint-Datorg zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) a működtetővel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el. (2) Az üzemeltető a KR egyes elemeinek üzemeltetését a miniszter előzetes hozzájárulásával a feladat jellegének megfelelő beszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozók közreműködésével is elláthatja. (3) A 2. szerinti adatkezelő az üzemeltetővel a KR üzemeltetése érdekében adatfeldolgozási megállapodást köt. (4) Az üzemeltető köteles a KR-hez kapcsolódó beszerzési eljárásaiba a működtető képviselőit bevonni. Az Európai Unió közbeszerzési értékhatárát meghaladó, a KR-hez kapcsolódó beszerzései a miniszter jóváhagyásával válnak hatályossá. (feltételhez kötött közbeszerzések).

2 2 (5) Az üzemeltető és az adatkezelő a központi rendszer bármely, a működés folyamatosságát veszélyeztető állapota vagy üzemzavara esetén köteles a működtető erre kijelölt képviselőit haladéktalanul értesíteni, és szükség esetén bevonásukkal megtenni a helyzet elhárításához szükséges lépéseket. (6) Az üzemeltető havi rendszerességgel, utólag a kormányzati portálon közzéteszi a KR igénybevételi adatait, valamint költségelszámolását, illetve a rendszer működtetéséből származó bevételeket. A csatlakozott szolgáltatók 4. (1) Az Ekszt. szerinti közigazgatási hatóságok törvény vagy kormányrendelet elétrő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni a központi rendszerhez, és az egymás közötti elektronikus kapcsolattartást a KR-en keresztül bonyolítani. (2) A közigazgatási hatóság az elektronikus kapcsolattartás során törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a központi rendszer azonosítási szolgáltatását veheti igénybe. A közigazgatási hatóság az azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez az informatikai rendszereit az üzemeltetővel előre egyeztetett illesztő felülettel látja el. (3) A közigazgatási hatóság feladata az Ekszt. 7. (1) és (3) bekezdése és a 9. (1) bekezdése, valamint a 24. (1) bekezdése szerinti kötelezettsége teljesítéséhez a KR és az informatikai rendszerei közötti egységes illesztő felület biztosítása. (4) A közigazgatási hatóság a KR-hez történő csatlakozást a központi rendszer működtetőjénél egyoldalú nyilatkozattal kezdeményezi. A központi rendszer működtetője a kezdeményezést köteles befogadni, arról az üzemeltetőt értesíteni, és 15 munkanapon belül megvizsgálni, hogy a közigazgatási hatóság és az általa nyújtani kívánt elektronikus közszolgáltatás a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint az Ekszt. 19. (1) és (4), továbbá a külön jogszabályban foglalt biztonsági feltételeknek megfelel-e. A vizsgálat befejezését követően a működtető haladéktalanul értesíti közigazgatási hatóságot és az üzemeltetőt a csatlakozás tervezett ütemezéséről, illetve a külön jogszabályban foglalt biztonsági feltételek hiánya esetében a csatlakozás megtagadásáról és a megtagadás okairól. (5) A központi rendszer az Ekszt. 6. (1) bekezdése alapján csatlakozók számára az Ekszt. 11. (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatásokon túl díjmentesen biztosítja: a) a közigazgatási hatóságok csatlakozását. valamint b) a közigazgatási hatóságok külön jogszabály rendelkezése szerint eljárási költség megfizetéséhez kötött közszolgáltatásainak nyújtását. (6) A központi rendszer a kiegészítő és emelt szintű szolgáltatásait a csatlakozott szervezetek számára - az Ekszt. 11. (2) bekezdése alapján - a 9. szerinti eljárásban, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében nyújtja. 5. (1) A külön jogszabály szerinti közüzemi szolgáltatók különösen a csatorna-, gáz-, távhő-, víz-, elektromos, köztisztasági, postai, temetkezési és tömegközlekedési szolgáltatók az Ekszt. 6. (3), 7. (2) és (3), valamint 19. (4) bekezdése szerinti kötelezettségek

3 3 teljesítése érdekében csatlakoznak a központi rendszerhez. Az érintett informatikai rendszerek központi rendszerhez illesztése az üzemeltetővel előzetesen egyeztetetten a közüzemi szolgáltató feladata. (2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi szolgáltatók a 4. szerinti hatóságokkal a kapcsolatot a központi rendszeren keresztül tartják. Az (1) és e bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartás során a személy- és szervezet-azonosítási szolgáltatást a központi rendszer biztosítja. (3) A közüzemi szolgáltatók a (2) bekezdésben nyújtott azonosítási szolgáltatás mellett ügyfeleiktől a szolgáltatási szerződésre vonatkozó azonosítót igényelhetik. (4) A közüzemi szolgáltatók az (1) bekezdésben meghatározott adataik és szolgáltatásaik hozzáférhetővé tétele, illetve a közigazgatási hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás érdekében az Ekszt. 33. (2) bekezdésében meghatározott időpontig (2010. január 1.) kötelesek a központi rendszerhez csatlakozni. (5) A közüzemi szolgáltatók csatlakozására a 4. (4) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesek azzal, hogy amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tevékenységeken túlmenő szolgáltatásokkal kívánnak csatlakozni, akkor ezen szolgáltatások tekintetében az Ekszt. 6. (7) bekezdésében foglaltak alapján a kapcsolattartás a 9. -ban foglaltak szerint díjköteles. (6) A közüzemi szolgáltatók a várható ügyfélforgalommal arányosan melynek megállapítására évenként kerül sor hozzájárulnak a központi rendszer fenntartásához. Az első naptári évben az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások nyújtásához biztosított KR szolgáltatás díjmentes. A továbbiakban az előző évi forgalom képezi a forgalomarányos díjmegosztás alapját, melyet időarányosan, havonta kell megfizetni. 6. (1) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság az általuk folytatott eljárásokban egymással, a többi hatósággal, a védővel és a jogi képviselővel a központi rendszeren keresztül tartják az eljárási szabályok szerint írásbeliséget (dokumentummozgást) szükségessé tevő kapcsolatot. Az azonosítást a központi rendszer biztosítja. (2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a külön törvényben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében január 1-ig a 4. (4) bekezdésében meghatározott módon csatlakozik a központi rendszerhez. (3) A (2) bekezdésben említett szervezetek közérdekű és közérdekből nyilvános adataikat a kormányzati portálon is közzéteszik. 7. (1) A okban nem említett költségvetési szervek díjmentes közszolgáltatások nyújtása és a ban említett szervezetekkel való kapcsolattartás érdekében a 4. (4) bekezdésben meghatározott eljárásrendben díjmentesen jogosultak a központi rendszerhez csatlakozni. (2) Az (1) bekezdésben említett szervezetek az (1) bekezdésben fel nem sorolt szolgáltatások nyújtásához a működtetővel kötött megállapodás alapján vehetik igénybe a központi rendszert. A megállapodás részeként az igényelt szolgáltatás erőforrás-igényével arányosan

4 4 hozzájárulnak a központi rendszer fenntartásához. A költségek elszámolása havonta utólag, teljesítményarányosan történik. 8. (1) A okban nem említett nonprofit szervezetek a működtetővel kötött megállapodás alapján nyújthatnak szolgáltatásokat a központi rendszeren keresztül. (2) A működtető a külön jogszabályban rögzített biztonsági feltételeknek megfelelő (1) bekezdés szerinti igénylőket az üzemeltető egyidejű értesítése mellett 30 munkanapon belül tájékoztatja a csatlakozás és szolgáltatásnyújtás rájuk érvényes feltételeiről. (3) A megállapodásban rögzíteni kell a szervezet csatlakoztatásának díját és teljesítményigénnyel arányos költségviselésének feltételeit. (4) A működtető közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek által nyújtott közérdekű, díjtalan szolgáltatások esetében jogosult eltekinteni a csatlakozási díjtól és a költségviseléstől. 9. (1) Az 4-8. hatálya alá nem tartozó szervezet az Ekszt. 6. (7) bekezdése alapján, a működtető engedélyének birtokában, az üzemeltetővel kötött visszterhes szerződés alapján, csatlakozhat a központi rendszerhez, nyújthat szolgáltatásokat azon keresztül, illetve veheti igénybe annak szolgáltatásait. Az igényt az üzemeltetőhöz kell benyújtani. Az üzemeltető az igénylést, valamint javaslatát a kérelem megérkezésétől számított 15 munkanapon belül továbbítja a működtetőnek. (2) A működtető az engedélyről a kézhezvételt követő 15 munkanapon belül köteles dönteni. Kapacitáshiány esetén meg kell jelölnie azt az időpontot, amikor az igényt ismételten meg fogja vizsgálni. (3) Az üzemeltetőt a működtető engedélye alapján is csak a 4-8. alapján csatlakozó szervezetekkel szemben terheli szerződéskötési kötelezettség. (4) Az üzemeltető maximum 5 %-os haszonkulcsot érvényesíthet e szerződésekben. A szervezetek és szolgáltatások csatlakoztatásának eljárásrendje 10. (1) A okban meghatározott szervezetek csatlakozási igényüket csatlakozási űrlapon (a továbbiakban: űrlap) nyújthatják be csatlakozási igényüket a működtetőhöz. (2) Az űrlap adattartalma: a) A szervezet neve b) A szervezet rövid neve c) A szervezet regisztrációs száma (költségvetési szervek esetében ez a kincstári azonosító, PIR szám) d) A szervezet által használt fix IP cím e) A szervezet hivatali kapu kezelésre feljogosított képviselőjének viselt neve és elektronikus levélcíme, valamint telefonszámai munkaidőben és azon kívül f) A szervezet a szervezetet nyilvántartására feljogosított szerv által vezetett nyilvántartás szerinti képviselőjének aláírása

5 5 (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a szervezet bejegyzésére jogszabályban feljogosított szerv által vezetett nyilvántartás adattartalmával megegyezően kell megadni. A (2) bekezdés f) pontja szerinti aláírás mellőzhető, amennyiben a csatlakozási űrlapot a (2) bekezdés f) képviselő ügyfélkapuján keresztül továbbítja a működtető szerv számára. (4) A csatlakozási űrlap a kormányzati portálról és a működtető honlapjáról letölthető.. A kitöltött űrlapot a csatlakozó szervezet közhiteles nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezetője a saját ügyfélkapujáról elektronikusan küldheti meg. Ügyfélkapu hiányában az űrlapot postai úton kell megküldeni, a szervezet közhiteles nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezetője aláírásával, valamint azt a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy ügyfélkapuján keresztül elektronikus úton is továbbítani szükséges.. (5) A megküldött űrlapban szereplő adatok módosítása az űrlap a hivatali kapun keresztüli, a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy általi ismételt megküldésével lehetséges. Az adatok módosítása a hivatali kapu nyilvántartásában 1 üzemórán belül megtörténik. (6) Amennyiben a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy adatai változnak, arra a (4) bekezdésben rögzítettek alkalmazásával kerülhet sor. (7) A csatlakozó szervezetek a csatlakozást követően lehetőséget kapnak az ügyfélkapuval, hivatali kapuval illetve annak a megfelelő szervezettípusok számára kialakított változataival rendelkező felhasználóktól érkező, a központi rendszerben rendszeresített elektronikus űrlapok fogadására, azok a szervezet nevében történő megválaszolására, valamint a hivatali kapuval, ügyfélkapuval rendelkező jogalanyokkal történő dokumentált, hiteles üzenetváltásra. 11. (1) A csatlakozott szervezet a csatlakozást követően vagy azzal egyidejűleg igényelheti az általános nyomtatványtervezőnek a szervezetre szabott, megszemélyesített példányát, melynek segítségével megtervezheti a saját elektronikus és hagyományos beküldésre is alkalmas űrlapjait. (2) Az általános nyomtatványtervező igényléséhez a 10. (2) bekezdésében meghatározott adatok kívül a következő kiegészítő adatokat kell megadni: a) A szervezet nyomtatványainak és frissítéseinek elérését biztosító URL b) A szervezet nyomtatvány-erőforrásainak frissítését biztosító URL c) A szervezet ügyfélszolgálatának címe, telefon- és telefaxszáma, egyéb elérhetősége, az ügyfélszolgálat rendelkezésre állási ideje d) Igényli-e 2D pontkód nyomtatását e) A KR borítékon kezelendő speciális adatok, jellemzők (3) A működtető a megszemélyesített nyomtatványtervezőt 10 munkanapon belül elektronikus úton az üzemeltető és az űrlapok kezelésért felelős KEK KH egyidejű értesítése mellett bocsátja rendelkezésre. Egyidejűleg közli a szervezet titkosító magánkulcsát.

6 6 (4) A nyomtatványtervező rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg a fix IP címmel csatlakozott szervezetek számára 2 felhasználói jelszóval az üzemeltető hozzáférést biztosít a központi rendszer tesztrendszeréhez, ahol lehetősége nyílik még nem engedélyezett nyomtatványok kipróbálására, ellenőrzésére. (5) A működtető folyamatosan gondoskodik a nyomtatványtervező aktualizálásáról, továbbfejlesztéséről és az új verzió kibocsátásáról, illetve a szükséges teendőkről a központi rendszeren keresztül tájékoztatja a szervezet a csatlakozási űrlapon megjelölt kapcsolattartóját. (6) A technikai vagy biztonsági okból szükséges verzióváltásra a működtető határidőt tűzhet ki. E határidő lejártát követően a lecserélt, elavult űrlapokat archívumba helyezi. Az archivált űrlapokat a központi rendszer már nem fogadja, azok csak a korábban elküldött adatszolgáltatások értelmezéséhez, megjelenítéséhez használhatók fel. 12. (1) Az elkészített, bevezetésre tervezett elektronikus űrlapot minőségellenőrzés céljából a KEK KH-nak az azt elkészítő szervezet az APEH kivételével elektronikusan megküldi az erre szolgáló, a kormányzati portálról letölthető űrlap mellékleteként. (2) A KEK KH 10 munkanapon belül elvégzi a tervezett nyomtatványok minőségellenőrzését, és javaslatot tesz az esetleg szükséges módosításokra, kiegészítésekre. (3) A KEK KH az általa megfelelőnek minősített elektronikus űrlapokat közzéteszi a kormányzati portál elektronikus űrlapok közzétételére szolgáló aloldalán, illetve visszaküldi a nyomtatványt előszítő szervezetnek a saját honlapján történő közzététel céljából. (4) Az APEH a minőségbiztosítást önállóan végzi, és megküldi a KEK KH-nak az új vagy módosított nyomtatványokat. Ezek közzétételét a KEK KH 1 munkanapon belül biztosítja. (5) A központi rendszer csak a okban meghatározott eljárásrend szerint közzétett űrlapok forgalmát biztosítja az ügyfélkapuk és a hivatali kapuk között. (6) Biztonsági kockázat vagy más az űrlapot tervező szervezettől független ok miatt bekövetkező rendkívül verzióváltás vagy bevezetés szükségessége esetén a KEK KH a miniszter utasítására soron kívül elvégzi az e szakaszban előírt feladatait. 13. (1) Amennyiben egy csatlakozott szervezet vagy azok társulása olyan alkalmazást kíván megvalósítani, amely közvetlenül használja a központi rendszer valamely szolgáltatását, különösen az azonosítást, erre a Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. sz. ajánlásában foglaltak figyelembe vételével kidolgozott, az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett, a működtetővel kötött együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmazni kell a központi rendszer és a csatlakozott rendszer által biztosított szolgáltatásokat, azok jogalapját, az átadandó és átveendő adatokat, a szolgáltatás támogatásával, a tájékoztatással, az ügyfélszolgálat feltételrendszerével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az üzemzavar esetén követendő eljárásrendet. Rendelkezni kell továbbá a vállalt rendelkezésre állási szintről és az esetlegesen elégtelen kapacitás esetén követendő eljárásokról. A működtető és megbízottja jogosult a

7 7 megállapodásban foglaltak az üzemeltetőnél és a csatlakozott szervezetnél történő helyszíni ellenőrzésére (3) A megállapodást és a külön jogszabályban rögzített biztonsági, adatbiztonsági követelmények igazolását követően az alkalmazást először a központi rendszer tesztrendszeréhez kell csatlakoztatni, majd az elvégzett sikeres együttműködési, kommunikációs teszteket követően kell a szolgáltatást a központi rendszerben hozzáférhetővé tenni. A tesztelést dokumentálni kell. (4) A működtető jogosult a megállapodásban rögzített korlátozási feltételek bekövetkezésekor, valamint a rendszer biztonsága és működőképessége veszélyeztetésének észlelése esetén a veszélyeztető vagy túlterhelő szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni. (5) Veszélyhelyzet esetén az üzemeltető a működtető és az érintett egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a (4) bekezdésben rögzített azonnali intézkedésekre. II. Fejezet A szolgáltatásnyújtás műszaki követelményei 14 (1) Az elektronikus közszolgáltatásban részt vevő informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása során biztosítani kell a következő alapkövetelmények teljesítését a) képesnek kell lenniük az egymás közötti együttműködésére, az alrendszerek közötti kommunikáció, adatcsere, adatelérés, alkalmazás-integráció és azok biztonsága terén, b) adatjelentéstani (szemantikai) szempontból egységes alapra kell épülniük, ami lehetővé teszi az átadott adatok, metaadatok közvetlen feldolgozását, az egységes fogalmi modellezést, tranzakció- és eseménykezelést, c) ügyféloldalon a megkövetelt informatikai eszközök lehetséges minimumára kell építeni úgy, hogy azok minden, széles körben elterjedt operációs rendszerből funkcióvesztés nélkül elérhetők legyenek, d) képesnek kell lenniük megfelelő illesztéssel az Európai Unió hasonló rendszerei számára történő adatszolgáltatásra, illetve az onnan átvett adatok értelmezésére. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmények teljesítése érdekében a miniszter közzéteszi a mértékadó szabványokat, ajánlásokat és más műszaki előírásokat (a továbbiakban együttesen: követelményeket). A követelményeket az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástár részeként elektronikusan közzéteszi a honlapon, illetve gondoskodik annak karbantartásáról, frissítéséről. (3) A (2) bekezdés szerinti közzététel során a hasonló célú szabványok közül előnyben részesülnek a nyílt és a nemzetközi, valamint a széles körben elterjedt, piaci támogatással bíró szabványok. (4) A (2) bekezdésben meghatározott követelmények kialakításában a Közigazgatási Informatikai Bizottság részt vesz. A Közigazgatási Informatikai Bizottság tagjai jogosultak javaslatot tenni a követelmény- és tudástár bővítésére, egyes elemeinek cseréjére.

8 8 (5) A követelmény- és tudástárban rögzített szabványok alkalmazása az elektronikus közszolgáltatások és a költségvetési forrásokból megvalósuló fejlesztések területén a (6) bekezdésben rögzített kivétellel kötelező. (6) A lehetséges fejlesztési megoldások gyakorlati kipróbálása érdekében a miniszter engedélyével a követelmény- és tudástárban rögzítettektől el lehet térni. A miniszter engedélyét indoklással ellátott javaslatban kell kérni, melyben ki kell térni a fejlesztési irány elvárt előnyeire és a követelmény- és tudástár többi elemeivel való összhang megteremtésének költségeire. A javaslatról a miniszter szükség esetén független szakértők és szakmai szervezetek, illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács véleményének kikérésével dönt. 15. (1) Az elektronikus közszolgáltatások nyújtása, illetve igénybevétele során az elektronikus űrlapokhoz csatolt elektronikus dokumentum akkor kezelhető, ha a dokumentum olyan formátumban készült, amelyre a 14. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt követelmények a (4) bekezdésben foglalt kivétellel teljesülnek. (2) Az e követelménynek megfelelő formátumokat a Közigazgatási Informatikai Bizottság által elfogadott E-közigazgatási Keretrendszer (28. sz. ajánlás) részét képező interoperabilitási szabványtár tartalmazza. (3) A dokumentum csak akkor tekinthető e követelményeket kielégítőnek, ha a tartalmához való hozzáférést nem akadályozza olyan műszaki intézkedés (így különösen rejtjelezés, nyomtatás tiltása, korlátozása, a hozzáférés időbeli, funkciók vagy felhasználók szerinti korlátozása digitális jogvédelem útján vagy bármely egyéb hasonló módon), amelyet a beküldő a szolgáltatás nyújtójával előzetesen nem egyeztetett, vagy jogszabály annak használatát elő nem írja. (4) Az űrlapot fogadó szervezet a (2) bekezdésben rögzített szabványoknak megfelelő mellékleteken túlmenően is elfogadhat formátumokat különösen nemzetközi együttműködés alapján fennálló kötelezettségek miatt, ha az adott formátum meghatározását előzetesen a miniszter egyetértésével jogszabályban rögzítette vagy honlapján és a kormányzati portálon az űrlapra vonatkozó tájékoztató részeként közzétette. (5) A szolgáltatást nyújtó szervezet az (4) bekezdésben meghatározott közzététel érdekében a miniszterhez benyújtja: a) az alkalmazni kívánt formátum meghatározását, amely tartalmazza a szabvány megnevezését, továbbá szükség szerint a szabvánnyal kapcsolatos egyes korlátozásokat vagy más jellemzőket, és az elfogadni kívánt adatszerkezet vagy más műszaki tartalom tételes, az alkalmazáshoz és az egyetértés gyakorlásához szükséges részletezettségű leírását; b) annak a közigazgatási hatósági eljárásnak a megnevezését, amelyben a javasolt formátumot elfogadni tervezi. (6) A miniszter a formátum egyedi alkalmazási lehetőségéről 30 munkanap alatt dönt. Az engedélyezést akkor tagadhatja meg, ha egyenértékű vagy jobb megoldás szerepel a szabványtárban, és a konverzió automatikusan és egyenértékűen biztosított.

9 9 (7) A szolgáltatást nyújtó szervezet a (2) bekezdésben meghatározotthoz képest szűkítheti a kezelt formátumokat, ha az az adott feladatra nem értelmezhető, és erről a honlapján és a kormányzati portálon megfelelő tájékoztatást tett közzé. A tájékoztatás lehetséges az alkalmazható formátumok felsorolásával is. (8) A támogatott formátum megváltozása esetén a fogadó szervezet legalább az új formátum közzétételétől számított 60 napig köteles a már nem támogatott formátumot is fogadni, kivéve, ha a formátum alkalmazása biztonsági kockázatot jelent. Ez utóbbi esetben 60 napig szankciómentes hiánypótlási lehetőséget kell biztosítani. (9) A szolgáltatást nyújtó szervezet egyes felhasználóival egyedileg is megállapodhat a közzétett formátumtól eltérő formátumok használatában, de ez a megoldás nem érinti a szervezet irattárazási, dokumentálási illetve amennyiben van levéltárba adási kötelezettségének egységességét. 16. (1) Az elektronikus ügyintézés használatának könnyítése céljából az elektronikus közszolgáltatást ellátó alrendszerek kialakítása során törekedni kell az egységes arculati és felhasználói felületi elemek használatára, és a nemzetközi, akadálymentesítéssel foglalkozó szabványok betartására. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a Közigazgatási Informatikai Bizottság a közigazgatási honlapok egységesítésére vonatkozó 19. sz. ajánlását kell alapul venni. III. Fejezet Az elektronikus közszolgáltatást nyújtók számára biztosított szolgáltatások Hálózati alap- és emelt szintű szolgáltatások 17. (1) A központi rendszer, illetőleg az informatikai közháló (a továbbiakban IKH) alapszolgáltatásként biztosítja a hálózatokhoz csatlakozottak számára az internet hozzáférést, illetve az elektronikus közszolgáltatást az EKG-n keresztül nyújtók számára a szolgáltatásuk EKG-n keresztüli nyújtásának lehetőségét, elérhetőségét. (2) A Miniszterelnöki Hivatal menedzseli a gov.hu második szintű domaint, amelyben minden kormányzati, közigazgatási szerv külön díjazás nélkül domain-név használati lehetőséget kaphat. A MeH működteti az e szolgáltatáshoz szükséges névfeloldó (DNS) szervereket. (3) Az EKG és IKH felhasználói számára biztosítja virtuális magánhálózatok kialakításának lehetőségét és működtetését. (4) Az EKG-n és IKH-n folyamatos SMTP alapú levelezési szolgáltatást biztosít a fogadó levelező szerverek esetleges rendelkezésre nem állása esetére tárolási szolgáltatással. (5) Az EKG és IKH felhasználóinak a biztonságos működés támogatására folyamatos helpdesk szolgáltatás biztosított interneten és telefonon. (6) Az e szakaszban leírt szolgáltatások külön díjazás nélkül vehetők igénybe.

10 (1) A központi rendszer az Ekszt. 11. (2) bekezdése alapján kiegészítő illetve értéknövelt szolgáltatásokat is nyújthat, ennek minősül különösen: a) az időbélyeg szolgáltatás; b) az emelt szintű integrált adatszolgáltatás; c) a VoIP alapú hangszolgáltatás; d) az informatikai biztonsági és védelmi szolgáltatások; e) a videokonferencia szolgáltatás; f) az elektronikus adatcsere szolgáltatás (EDI); g) üzemeltetési szolgáltatás az intézmények tulajdonában lévő, a Központi Rendszerhez csatlakozó eszközök vonatkozásában h) központilag menedzselt tűzfal-szolgáltatás i) adatközpont szolgáltatások. (2) Felhasználói igény esetén az üzemeltető a (2) bekezdéstől eltérő, további kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatást is nyújthat, ennek feltételeiről és az igénybe vételért fizetendő díjról az üzemeltető és a szolgáltatás igénybe vevője külön megállapodást köt. (3) Az EKG, illetve az IKH használója a hálózati kapcsolatot biztosító és az értéknövelt szolgáltatásokat is kizárólag a működtető által lebonyolított nemzetbiztonsági beszerzés eredményeként létrejött kertmegállapodásban szereplő szolgáltatóktól, egyoldalú nyilatkozattal rendelheti meg. (4) A szolgáltatások a beszerzési keretmegállapodás szerinti kiinduló díjait melyektől az csatlakozott szervezet a beszerzési eljárás újraindításával lefelé eltérhet a az EKG, illetve IKH felhasználók számára hozzáférhető aloldalán teszi közzé. (5) A központi rendszer kiegészítő, értéknövelt szolgáltatásainak díjait, továbbá a megyei EKG csatlakozási pontoktól a szervezetig terjedő szakaszok költségeit a felhasználók tervezik és viselik. Az elektronikus kormányzati gerinchálózat 19. (1) Az EKG biztosítja a közigazgatási szervek hálózati infrastruktúrájának alapját. Közigazgatási és rendvédelmi szervek a külön jogszabályban meghatározott kivételekkel más zárt célú hálózatot nem tarthatnak fenn, az EKG-tól eltérő hordozón a nyilvános hálózatokon kívül nem létesíthetnek távközlési, informatikai összeköttetéseket. (2) A központi rendszer az EKG-t mint infrastruktúrát használva működteti a kormányzati belső hálózatot, és biztosítja az Európai Unió intézményeihez az egypontos csatlakozást. (3) Az EU intézményeivel kapcsolatot tartó közigazgatási szervek számára a TESTA, stesta kapcsolat az EKG-n keresztül biztosított, és az EKG biztosítja az EU minősített dokumentumainak továbbítására szolgáló védett hálózatot (HsecNet) (4) Az EKG hálózati csomópontjai a Magyar Államkincstár megyei szolgáltató egységeinek épületében üzemelnek.

11 11 (5) Az EKG hálózatgazdája a közigazgatási informatikáért felelős miniszter. (6) Nem részei az EKG-nak a következő részben közigazgatási feladatot is ellátó zártcélú hálózatok: a) a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális műveleti hálózatai; b) a Honvédelmi Minisztérium által működtetett katonai műveleti hálózatok; c) az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer; d) a Külügyminisztérium által Magyarországon és külképviseleti viszonylatban működtetett diplomáciai információs rendszerek; e) a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeiből adódóan működtetett nemzetközi zártcélú hálózatok. (7) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott zártcélú hálózat és az EKG együttműködését összekapcsolással kell biztosítani. (8) Az EKG-val összefüggő használati követelményeket, az e rendelet 1. mellékletében foglalt használati szabályzat tartalmazza. (9) Rendkívüli esemény esetén, annak észlelését követően az érintettek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni erről a hálózatgazdát, és haladéktalanul kötelesek megkezdeni hiba, veszélyhelyzet felszámolását. Amennyiben az EKG üzembiztonsága ezt megköveteli, úgy a rendellenesség megszüntetéséig a hálózatgazda a hálózat működőképességének fenntartása érdekében az érintettek hálózati kapcsolatát megszakítja. 20. (1) A közigazgatási szervek ide értve az okmányirodákat is törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni a központi rendszerhez és így az EKG-hoz. (2) Rendvédelmi szervek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni az EKG-hoz. (3) Más költségvetési szervek, köztestületek, valamint a közigazgatási hatósági feladatot el nem látó helyi önkormányzatok önként csatlakozhatnak az EKG-hoz. (4) Gazdálkodó szervezet csak a következő esetekben csatlakozhat az EKG-hoz, és annak szolgáltatásait csak a következő célokból használhatja: a) jogszabályban számára előírt közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet a közfeladatával összefüggésben nyújtott elektronikus közszolgáltatással kapcsolatban, b) a központi rendszer egyes elemeit üzemeltető vagy a központi rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezet által nyújtott elektronikus közszolgáltatást üzemeltető gazdálkodó szervezet az üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatban. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl, az EKG-hoz más jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve természetes személy nem csatlakozhat. 21. (1) Az EKG-hoz csatlakozni kívánó vagy arra kötelezett szervezet a csatlakozást a hálózatgazdához címzett és a központi rendszert működtető szervezetnek megküldött EKG csatlakozási bejelentésben igényli.

12 12 (2) Az EKG felhasználói hozzáférési pontja az EKG és a felhasználó rendszere között kapcsolatot biztosító hálózati elem (felhordó hálózat) felhasználói végpontján létesül. Amennyiben a felhasználónál műszaki, gazdasági okok miatt hozzáférési pont nem létesíthető, úgy az EKG hálózatgazdája és a felhasználó megállapodhat arról, hogy a felhasználó a csatlakozást e célra külső szolgáltató által létesített összeköttetés igénybevételével is megvalósíthatja. (3) A felhasználó által igénybe vett sávszélességről, a szolgáltatás körülményeiről az EKG hálózatgazdája az üzemeltető szakmai előkészítésével, támogatásával a felhasználóval állapodik meg. (4) A csatlakozott közigazgatási hatóság a (2) bekezdés szerinti kivétellel szolgáltatásait kizárólag a központi rendszer útján teheti elérhetővé. (5) A csatlakozott szervezetet az EKG-hoz történő csatlakozása az EKG a központi rendszer és keretében nyújtott szolgáltatásain túlmenően nem jogosítja fel arra, hogy a központi rendszer útján elektronikus szolgáltatást nyújtson; ez utóbbi feltétele a rendelet ai szerinti megállapodás vagy szerződés megkötése. Az informatikai közháló 22. (1)Az informatikai közháló: (a továbbiakban IKH) a magyarországi közintézmények, oktatási intézmények, önkormányzatok és más közösségi hozzáférési helyek számára széles sávú internet-elérést biztosító és kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét lehetővé tevő virtuális hálózati szolgáltató, a végponton elhelyezett hálózati eszközök üzemeltetésének biztosításával. (2) Az IKH működtetését a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja. A rendszer felügyeletét, szolgáltatásait az EKG-val összehangoltan valósítja meg. A szolgáltatást közbeszerzés alapján kiválasztott szolgáltatók biztosítják, (3) A közhálóra csatlakozott szervezetek alapszintű szolgáltatásra külön díj megfizetése nélkül jogosultak, emelt szintű szolgáltatások igénybe vétele esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult díjtételeket meg kell fizetniük. Az alapszintű szolgáltatás szélessávú internet és levelezési szolgáltatás a legjobb gyakorlat szerint, minőségi garanciák nélkül. IV. Fejezet Módosuló rendelkezések 23. (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) preambuluma az útlevélhatóság kijelölésére vonatkozó hivatkozást követően a következő felhatalmazó hivatkozással egészül ki: Az elektronikus közszolgáltatások adatkezelőjének kijelölése tárgyában az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontja alapján (2) A R. 16/C (5) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 1 PTA CERT-Hungary Központ 2005. január 1-től látja el a Kormányzati CERT szerepet

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

BIX Viszonteladói Program (BIXViP)

BIX Viszonteladói Program (BIXViP) BIX Viszonteladói Program (BIXViP) 1. A BIX Viszonteladói Program célja: A BIX szolgáltatásainak Budapesten kívüli helyszínekre, transzparens módon történő eljuttatása szerződött Viszonteladó partnerek

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete

A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete A csatlakozási szerződés 1. sz. melléklete EFER SEGÉDLET CSATLAKOZÓ SZERVEZETI KAPCSOLÓDÁSHOZ 1 EFER ALRENDSZEREK EFER alrendszerek Neve Tesztrendszer Bevizsgáló környzet Éles rendszer Funkció Tesztutasítások

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A központosított közbeszerzés jelenlegi helyzete

A központosított közbeszerzés jelenlegi helyzete A központosított közbeszerzés jelenlegi helyzete KEF Közbeszerzési Igazgatóság dr. Gáspár Emőke főosztályvezető 1 Jogi keretek 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 BpTirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja

2. Az ajánlat megtételének, illetve az igény elutasításának módja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁS ELJÁRÁSRENDJE 1. A tervezett igények bejelentése A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám

20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám 20784 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 128. szám A Kormány 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu Szolgáltatási szint megállapodás Verzió: 1.0 (2010. december 13.) aai@niif.hu Műszaki szolgáltatások Metadata A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány,

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Országos Építésügyi Nyilvántartás Egységes, központi elektronikus nyilvántartás a korábbi széttagolt,

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben