Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről"

Átírás

1 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Ekszt.) 31. (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény 6. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet A központi rendszer szolgáltatói A központi rendszer működtetője, adatkezelője és üzemeltetője 1. Az elektronikus közszolgáltatásokat biztosító központi elektronikus szolgáltató rendszert (a továbbiakban: KR, illetve központi rendszer) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Miniszterelnöki Hivatal útján működteti (a továbbiakban: működtető). 2. (1) A KR-ben az Ekszt. 16. (4) bekezdése alapján az ügyfélkapu létesítése céljából kezelt adatok adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH). (2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók bevonására az Ekszt. rendelkezése alapján, valamint a miniszter jóváhagyásával megkötött adatfeldolgozási szerződéssel kerülhet sor. 3. (1) A KR mint rendszer üzemeltetését a Kopint-Datorg zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) a működtetővel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el. (2) Az üzemeltető a KR egyes elemeinek üzemeltetését a miniszter előzetes hozzájárulásával a feladat jellegének megfelelő beszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozók közreműködésével is elláthatja. (3) A 2. szerinti adatkezelő az üzemeltetővel a KR üzemeltetése érdekében adatfeldolgozási megállapodást köt. (4) Az üzemeltető köteles a KR-hez kapcsolódó beszerzési eljárásaiba a működtető képviselőit bevonni. Az Európai Unió közbeszerzési értékhatárát meghaladó, a KR-hez kapcsolódó beszerzései a miniszter jóváhagyásával válnak hatályossá. (feltételhez kötött közbeszerzések).

2 2 (5) Az üzemeltető és az adatkezelő a központi rendszer bármely, a működés folyamatosságát veszélyeztető állapota vagy üzemzavara esetén köteles a működtető erre kijelölt képviselőit haladéktalanul értesíteni, és szükség esetén bevonásukkal megtenni a helyzet elhárításához szükséges lépéseket. (6) Az üzemeltető havi rendszerességgel, utólag a kormányzati portálon közzéteszi a KR igénybevételi adatait, valamint költségelszámolását, illetve a rendszer működtetéséből származó bevételeket. A csatlakozott szolgáltatók 4. (1) Az Ekszt. szerinti közigazgatási hatóságok törvény vagy kormányrendelet elétrő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni a központi rendszerhez, és az egymás közötti elektronikus kapcsolattartást a KR-en keresztül bonyolítani. (2) A közigazgatási hatóság az elektronikus kapcsolattartás során törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a központi rendszer azonosítási szolgáltatását veheti igénybe. A közigazgatási hatóság az azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez az informatikai rendszereit az üzemeltetővel előre egyeztetett illesztő felülettel látja el. (3) A közigazgatási hatóság feladata az Ekszt. 7. (1) és (3) bekezdése és a 9. (1) bekezdése, valamint a 24. (1) bekezdése szerinti kötelezettsége teljesítéséhez a KR és az informatikai rendszerei közötti egységes illesztő felület biztosítása. (4) A közigazgatási hatóság a KR-hez történő csatlakozást a központi rendszer működtetőjénél egyoldalú nyilatkozattal kezdeményezi. A központi rendszer működtetője a kezdeményezést köteles befogadni, arról az üzemeltetőt értesíteni, és 15 munkanapon belül megvizsgálni, hogy a közigazgatási hatóság és az általa nyújtani kívánt elektronikus közszolgáltatás a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint az Ekszt. 19. (1) és (4), továbbá a külön jogszabályban foglalt biztonsági feltételeknek megfelel-e. A vizsgálat befejezését követően a működtető haladéktalanul értesíti közigazgatási hatóságot és az üzemeltetőt a csatlakozás tervezett ütemezéséről, illetve a külön jogszabályban foglalt biztonsági feltételek hiánya esetében a csatlakozás megtagadásáról és a megtagadás okairól. (5) A központi rendszer az Ekszt. 6. (1) bekezdése alapján csatlakozók számára az Ekszt. 11. (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatásokon túl díjmentesen biztosítja: a) a közigazgatási hatóságok csatlakozását. valamint b) a közigazgatási hatóságok külön jogszabály rendelkezése szerint eljárási költség megfizetéséhez kötött közszolgáltatásainak nyújtását. (6) A központi rendszer a kiegészítő és emelt szintű szolgáltatásait a csatlakozott szervezetek számára - az Ekszt. 11. (2) bekezdése alapján - a 9. szerinti eljárásban, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében nyújtja. 5. (1) A külön jogszabály szerinti közüzemi szolgáltatók különösen a csatorna-, gáz-, távhő-, víz-, elektromos, köztisztasági, postai, temetkezési és tömegközlekedési szolgáltatók az Ekszt. 6. (3), 7. (2) és (3), valamint 19. (4) bekezdése szerinti kötelezettségek

3 3 teljesítése érdekében csatlakoznak a központi rendszerhez. Az érintett informatikai rendszerek központi rendszerhez illesztése az üzemeltetővel előzetesen egyeztetetten a közüzemi szolgáltató feladata. (2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi szolgáltatók a 4. szerinti hatóságokkal a kapcsolatot a központi rendszeren keresztül tartják. Az (1) és e bekezdés szerinti elektronikus kapcsolattartás során a személy- és szervezet-azonosítási szolgáltatást a központi rendszer biztosítja. (3) A közüzemi szolgáltatók a (2) bekezdésben nyújtott azonosítási szolgáltatás mellett ügyfeleiktől a szolgáltatási szerződésre vonatkozó azonosítót igényelhetik. (4) A közüzemi szolgáltatók az (1) bekezdésben meghatározott adataik és szolgáltatásaik hozzáférhetővé tétele, illetve a közigazgatási hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás érdekében az Ekszt. 33. (2) bekezdésében meghatározott időpontig (2010. január 1.) kötelesek a központi rendszerhez csatlakozni. (5) A közüzemi szolgáltatók csatlakozására a 4. (4) bekezdésében meghatározott követelmények érvényesek azzal, hogy amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tevékenységeken túlmenő szolgáltatásokkal kívánnak csatlakozni, akkor ezen szolgáltatások tekintetében az Ekszt. 6. (7) bekezdésében foglaltak alapján a kapcsolattartás a 9. -ban foglaltak szerint díjköteles. (6) A közüzemi szolgáltatók a várható ügyfélforgalommal arányosan melynek megállapítására évenként kerül sor hozzájárulnak a központi rendszer fenntartásához. Az első naptári évben az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások nyújtásához biztosított KR szolgáltatás díjmentes. A továbbiakban az előző évi forgalom képezi a forgalomarányos díjmegosztás alapját, melyet időarányosan, havonta kell megfizetni. 6. (1) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság az általuk folytatott eljárásokban egymással, a többi hatósággal, a védővel és a jogi képviselővel a központi rendszeren keresztül tartják az eljárási szabályok szerint írásbeliséget (dokumentummozgást) szükségessé tevő kapcsolatot. Az azonosítást a központi rendszer biztosítja. (2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a külön törvényben meghatározott feladatok megvalósítása érdekében január 1-ig a 4. (4) bekezdésében meghatározott módon csatlakozik a központi rendszerhez. (3) A (2) bekezdésben említett szervezetek közérdekű és közérdekből nyilvános adataikat a kormányzati portálon is közzéteszik. 7. (1) A okban nem említett költségvetési szervek díjmentes közszolgáltatások nyújtása és a ban említett szervezetekkel való kapcsolattartás érdekében a 4. (4) bekezdésben meghatározott eljárásrendben díjmentesen jogosultak a központi rendszerhez csatlakozni. (2) Az (1) bekezdésben említett szervezetek az (1) bekezdésben fel nem sorolt szolgáltatások nyújtásához a működtetővel kötött megállapodás alapján vehetik igénybe a központi rendszert. A megállapodás részeként az igényelt szolgáltatás erőforrás-igényével arányosan

4 4 hozzájárulnak a központi rendszer fenntartásához. A költségek elszámolása havonta utólag, teljesítményarányosan történik. 8. (1) A okban nem említett nonprofit szervezetek a működtetővel kötött megállapodás alapján nyújthatnak szolgáltatásokat a központi rendszeren keresztül. (2) A működtető a külön jogszabályban rögzített biztonsági feltételeknek megfelelő (1) bekezdés szerinti igénylőket az üzemeltető egyidejű értesítése mellett 30 munkanapon belül tájékoztatja a csatlakozás és szolgáltatásnyújtás rájuk érvényes feltételeiről. (3) A megállapodásban rögzíteni kell a szervezet csatlakoztatásának díját és teljesítményigénnyel arányos költségviselésének feltételeit. (4) A működtető közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek által nyújtott közérdekű, díjtalan szolgáltatások esetében jogosult eltekinteni a csatlakozási díjtól és a költségviseléstől. 9. (1) Az 4-8. hatálya alá nem tartozó szervezet az Ekszt. 6. (7) bekezdése alapján, a működtető engedélyének birtokában, az üzemeltetővel kötött visszterhes szerződés alapján, csatlakozhat a központi rendszerhez, nyújthat szolgáltatásokat azon keresztül, illetve veheti igénybe annak szolgáltatásait. Az igényt az üzemeltetőhöz kell benyújtani. Az üzemeltető az igénylést, valamint javaslatát a kérelem megérkezésétől számított 15 munkanapon belül továbbítja a működtetőnek. (2) A működtető az engedélyről a kézhezvételt követő 15 munkanapon belül köteles dönteni. Kapacitáshiány esetén meg kell jelölnie azt az időpontot, amikor az igényt ismételten meg fogja vizsgálni. (3) Az üzemeltetőt a működtető engedélye alapján is csak a 4-8. alapján csatlakozó szervezetekkel szemben terheli szerződéskötési kötelezettség. (4) Az üzemeltető maximum 5 %-os haszonkulcsot érvényesíthet e szerződésekben. A szervezetek és szolgáltatások csatlakoztatásának eljárásrendje 10. (1) A okban meghatározott szervezetek csatlakozási igényüket csatlakozási űrlapon (a továbbiakban: űrlap) nyújthatják be csatlakozási igényüket a működtetőhöz. (2) Az űrlap adattartalma: a) A szervezet neve b) A szervezet rövid neve c) A szervezet regisztrációs száma (költségvetési szervek esetében ez a kincstári azonosító, PIR szám) d) A szervezet által használt fix IP cím e) A szervezet hivatali kapu kezelésre feljogosított képviselőjének viselt neve és elektronikus levélcíme, valamint telefonszámai munkaidőben és azon kívül f) A szervezet a szervezetet nyilvántartására feljogosított szerv által vezetett nyilvántartás szerinti képviselőjének aláírása

5 5 (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a szervezet bejegyzésére jogszabályban feljogosított szerv által vezetett nyilvántartás adattartalmával megegyezően kell megadni. A (2) bekezdés f) pontja szerinti aláírás mellőzhető, amennyiben a csatlakozási űrlapot a (2) bekezdés f) képviselő ügyfélkapuján keresztül továbbítja a működtető szerv számára. (4) A csatlakozási űrlap a kormányzati portálról és a működtető honlapjáról letölthető.. A kitöltött űrlapot a csatlakozó szervezet közhiteles nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezetője a saját ügyfélkapujáról elektronikusan küldheti meg. Ügyfélkapu hiányában az űrlapot postai úton kell megküldeni, a szervezet közhiteles nyilvántartás szerint képviseletre jogosult vezetője aláírásával, valamint azt a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy ügyfélkapuján keresztül elektronikus úton is továbbítani szükséges.. (5) A megküldött űrlapban szereplő adatok módosítása az űrlap a hivatali kapun keresztüli, a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy általi ismételt megküldésével lehetséges. Az adatok módosítása a hivatali kapu nyilvántartásában 1 üzemórán belül megtörténik. (6) Amennyiben a szervezet hivatali kapujának kezelésére feljogosított személy adatai változnak, arra a (4) bekezdésben rögzítettek alkalmazásával kerülhet sor. (7) A csatlakozó szervezetek a csatlakozást követően lehetőséget kapnak az ügyfélkapuval, hivatali kapuval illetve annak a megfelelő szervezettípusok számára kialakított változataival rendelkező felhasználóktól érkező, a központi rendszerben rendszeresített elektronikus űrlapok fogadására, azok a szervezet nevében történő megválaszolására, valamint a hivatali kapuval, ügyfélkapuval rendelkező jogalanyokkal történő dokumentált, hiteles üzenetváltásra. 11. (1) A csatlakozott szervezet a csatlakozást követően vagy azzal egyidejűleg igényelheti az általános nyomtatványtervezőnek a szervezetre szabott, megszemélyesített példányát, melynek segítségével megtervezheti a saját elektronikus és hagyományos beküldésre is alkalmas űrlapjait. (2) Az általános nyomtatványtervező igényléséhez a 10. (2) bekezdésében meghatározott adatok kívül a következő kiegészítő adatokat kell megadni: a) A szervezet nyomtatványainak és frissítéseinek elérését biztosító URL b) A szervezet nyomtatvány-erőforrásainak frissítését biztosító URL c) A szervezet ügyfélszolgálatának címe, telefon- és telefaxszáma, egyéb elérhetősége, az ügyfélszolgálat rendelkezésre állási ideje d) Igényli-e 2D pontkód nyomtatását e) A KR borítékon kezelendő speciális adatok, jellemzők (3) A működtető a megszemélyesített nyomtatványtervezőt 10 munkanapon belül elektronikus úton az üzemeltető és az űrlapok kezelésért felelős KEK KH egyidejű értesítése mellett bocsátja rendelkezésre. Egyidejűleg közli a szervezet titkosító magánkulcsát.

6 6 (4) A nyomtatványtervező rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg a fix IP címmel csatlakozott szervezetek számára 2 felhasználói jelszóval az üzemeltető hozzáférést biztosít a központi rendszer tesztrendszeréhez, ahol lehetősége nyílik még nem engedélyezett nyomtatványok kipróbálására, ellenőrzésére. (5) A működtető folyamatosan gondoskodik a nyomtatványtervező aktualizálásáról, továbbfejlesztéséről és az új verzió kibocsátásáról, illetve a szükséges teendőkről a központi rendszeren keresztül tájékoztatja a szervezet a csatlakozási űrlapon megjelölt kapcsolattartóját. (6) A technikai vagy biztonsági okból szükséges verzióváltásra a működtető határidőt tűzhet ki. E határidő lejártát követően a lecserélt, elavult űrlapokat archívumba helyezi. Az archivált űrlapokat a központi rendszer már nem fogadja, azok csak a korábban elküldött adatszolgáltatások értelmezéséhez, megjelenítéséhez használhatók fel. 12. (1) Az elkészített, bevezetésre tervezett elektronikus űrlapot minőségellenőrzés céljából a KEK KH-nak az azt elkészítő szervezet az APEH kivételével elektronikusan megküldi az erre szolgáló, a kormányzati portálról letölthető űrlap mellékleteként. (2) A KEK KH 10 munkanapon belül elvégzi a tervezett nyomtatványok minőségellenőrzését, és javaslatot tesz az esetleg szükséges módosításokra, kiegészítésekre. (3) A KEK KH az általa megfelelőnek minősített elektronikus űrlapokat közzéteszi a kormányzati portál elektronikus űrlapok közzétételére szolgáló aloldalán, illetve visszaküldi a nyomtatványt előszítő szervezetnek a saját honlapján történő közzététel céljából. (4) Az APEH a minőségbiztosítást önállóan végzi, és megküldi a KEK KH-nak az új vagy módosított nyomtatványokat. Ezek közzétételét a KEK KH 1 munkanapon belül biztosítja. (5) A központi rendszer csak a okban meghatározott eljárásrend szerint közzétett űrlapok forgalmát biztosítja az ügyfélkapuk és a hivatali kapuk között. (6) Biztonsági kockázat vagy más az űrlapot tervező szervezettől független ok miatt bekövetkező rendkívül verzióváltás vagy bevezetés szükségessége esetén a KEK KH a miniszter utasítására soron kívül elvégzi az e szakaszban előírt feladatait. 13. (1) Amennyiben egy csatlakozott szervezet vagy azok társulása olyan alkalmazást kíván megvalósítani, amely közvetlenül használja a központi rendszer valamely szolgáltatását, különösen az azonosítást, erre a Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. sz. ajánlásában foglaltak figyelembe vételével kidolgozott, az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett, a működtetővel kötött együttműködési megállapodás alapján kerülhet sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmazni kell a központi rendszer és a csatlakozott rendszer által biztosított szolgáltatásokat, azok jogalapját, az átadandó és átveendő adatokat, a szolgáltatás támogatásával, a tájékoztatással, az ügyfélszolgálat feltételrendszerével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az üzemzavar esetén követendő eljárásrendet. Rendelkezni kell továbbá a vállalt rendelkezésre állási szintről és az esetlegesen elégtelen kapacitás esetén követendő eljárásokról. A működtető és megbízottja jogosult a

7 7 megállapodásban foglaltak az üzemeltetőnél és a csatlakozott szervezetnél történő helyszíni ellenőrzésére (3) A megállapodást és a külön jogszabályban rögzített biztonsági, adatbiztonsági követelmények igazolását követően az alkalmazást először a központi rendszer tesztrendszeréhez kell csatlakoztatni, majd az elvégzett sikeres együttműködési, kommunikációs teszteket követően kell a szolgáltatást a központi rendszerben hozzáférhetővé tenni. A tesztelést dokumentálni kell. (4) A működtető jogosult a megállapodásban rögzített korlátozási feltételek bekövetkezésekor, valamint a rendszer biztonsága és működőképessége veszélyeztetésének észlelése esetén a veszélyeztető vagy túlterhelő szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni. (5) Veszélyhelyzet esetén az üzemeltető a működtető és az érintett egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a (4) bekezdésben rögzített azonnali intézkedésekre. II. Fejezet A szolgáltatásnyújtás műszaki követelményei 14 (1) Az elektronikus közszolgáltatásban részt vevő informatikai rendszerek tervezése és megvalósítása során biztosítani kell a következő alapkövetelmények teljesítését a) képesnek kell lenniük az egymás közötti együttműködésére, az alrendszerek közötti kommunikáció, adatcsere, adatelérés, alkalmazás-integráció és azok biztonsága terén, b) adatjelentéstani (szemantikai) szempontból egységes alapra kell épülniük, ami lehetővé teszi az átadott adatok, metaadatok közvetlen feldolgozását, az egységes fogalmi modellezést, tranzakció- és eseménykezelést, c) ügyféloldalon a megkövetelt informatikai eszközök lehetséges minimumára kell építeni úgy, hogy azok minden, széles körben elterjedt operációs rendszerből funkcióvesztés nélkül elérhetők legyenek, d) képesnek kell lenniük megfelelő illesztéssel az Európai Unió hasonló rendszerei számára történő adatszolgáltatásra, illetve az onnan átvett adatok értelmezésére. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmények teljesítése érdekében a miniszter közzéteszi a mértékadó szabványokat, ajánlásokat és más műszaki előírásokat (a továbbiakban együttesen: követelményeket). A követelményeket az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástár részeként elektronikusan közzéteszi a honlapon, illetve gondoskodik annak karbantartásáról, frissítéséről. (3) A (2) bekezdés szerinti közzététel során a hasonló célú szabványok közül előnyben részesülnek a nyílt és a nemzetközi, valamint a széles körben elterjedt, piaci támogatással bíró szabványok. (4) A (2) bekezdésben meghatározott követelmények kialakításában a Közigazgatási Informatikai Bizottság részt vesz. A Közigazgatási Informatikai Bizottság tagjai jogosultak javaslatot tenni a követelmény- és tudástár bővítésére, egyes elemeinek cseréjére.

8 8 (5) A követelmény- és tudástárban rögzített szabványok alkalmazása az elektronikus közszolgáltatások és a költségvetési forrásokból megvalósuló fejlesztések területén a (6) bekezdésben rögzített kivétellel kötelező. (6) A lehetséges fejlesztési megoldások gyakorlati kipróbálása érdekében a miniszter engedélyével a követelmény- és tudástárban rögzítettektől el lehet térni. A miniszter engedélyét indoklással ellátott javaslatban kell kérni, melyben ki kell térni a fejlesztési irány elvárt előnyeire és a követelmény- és tudástár többi elemeivel való összhang megteremtésének költségeire. A javaslatról a miniszter szükség esetén független szakértők és szakmai szervezetek, illetve a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács véleményének kikérésével dönt. 15. (1) Az elektronikus közszolgáltatások nyújtása, illetve igénybevétele során az elektronikus űrlapokhoz csatolt elektronikus dokumentum akkor kezelhető, ha a dokumentum olyan formátumban készült, amelyre a 14. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt követelmények a (4) bekezdésben foglalt kivétellel teljesülnek. (2) Az e követelménynek megfelelő formátumokat a Közigazgatási Informatikai Bizottság által elfogadott E-közigazgatási Keretrendszer (28. sz. ajánlás) részét képező interoperabilitási szabványtár tartalmazza. (3) A dokumentum csak akkor tekinthető e követelményeket kielégítőnek, ha a tartalmához való hozzáférést nem akadályozza olyan műszaki intézkedés (így különösen rejtjelezés, nyomtatás tiltása, korlátozása, a hozzáférés időbeli, funkciók vagy felhasználók szerinti korlátozása digitális jogvédelem útján vagy bármely egyéb hasonló módon), amelyet a beküldő a szolgáltatás nyújtójával előzetesen nem egyeztetett, vagy jogszabály annak használatát elő nem írja. (4) Az űrlapot fogadó szervezet a (2) bekezdésben rögzített szabványoknak megfelelő mellékleteken túlmenően is elfogadhat formátumokat különösen nemzetközi együttműködés alapján fennálló kötelezettségek miatt, ha az adott formátum meghatározását előzetesen a miniszter egyetértésével jogszabályban rögzítette vagy honlapján és a kormányzati portálon az űrlapra vonatkozó tájékoztató részeként közzétette. (5) A szolgáltatást nyújtó szervezet az (4) bekezdésben meghatározott közzététel érdekében a miniszterhez benyújtja: a) az alkalmazni kívánt formátum meghatározását, amely tartalmazza a szabvány megnevezését, továbbá szükség szerint a szabvánnyal kapcsolatos egyes korlátozásokat vagy más jellemzőket, és az elfogadni kívánt adatszerkezet vagy más műszaki tartalom tételes, az alkalmazáshoz és az egyetértés gyakorlásához szükséges részletezettségű leírását; b) annak a közigazgatási hatósági eljárásnak a megnevezését, amelyben a javasolt formátumot elfogadni tervezi. (6) A miniszter a formátum egyedi alkalmazási lehetőségéről 30 munkanap alatt dönt. Az engedélyezést akkor tagadhatja meg, ha egyenértékű vagy jobb megoldás szerepel a szabványtárban, és a konverzió automatikusan és egyenértékűen biztosított.

9 9 (7) A szolgáltatást nyújtó szervezet a (2) bekezdésben meghatározotthoz képest szűkítheti a kezelt formátumokat, ha az az adott feladatra nem értelmezhető, és erről a honlapján és a kormányzati portálon megfelelő tájékoztatást tett közzé. A tájékoztatás lehetséges az alkalmazható formátumok felsorolásával is. (8) A támogatott formátum megváltozása esetén a fogadó szervezet legalább az új formátum közzétételétől számított 60 napig köteles a már nem támogatott formátumot is fogadni, kivéve, ha a formátum alkalmazása biztonsági kockázatot jelent. Ez utóbbi esetben 60 napig szankciómentes hiánypótlási lehetőséget kell biztosítani. (9) A szolgáltatást nyújtó szervezet egyes felhasználóival egyedileg is megállapodhat a közzétett formátumtól eltérő formátumok használatában, de ez a megoldás nem érinti a szervezet irattárazási, dokumentálási illetve amennyiben van levéltárba adási kötelezettségének egységességét. 16. (1) Az elektronikus ügyintézés használatának könnyítése céljából az elektronikus közszolgáltatást ellátó alrendszerek kialakítása során törekedni kell az egységes arculati és felhasználói felületi elemek használatára, és a nemzetközi, akadálymentesítéssel foglalkozó szabványok betartására. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a Közigazgatási Informatikai Bizottság a közigazgatási honlapok egységesítésére vonatkozó 19. sz. ajánlását kell alapul venni. III. Fejezet Az elektronikus közszolgáltatást nyújtók számára biztosított szolgáltatások Hálózati alap- és emelt szintű szolgáltatások 17. (1) A központi rendszer, illetőleg az informatikai közháló (a továbbiakban IKH) alapszolgáltatásként biztosítja a hálózatokhoz csatlakozottak számára az internet hozzáférést, illetve az elektronikus közszolgáltatást az EKG-n keresztül nyújtók számára a szolgáltatásuk EKG-n keresztüli nyújtásának lehetőségét, elérhetőségét. (2) A Miniszterelnöki Hivatal menedzseli a gov.hu második szintű domaint, amelyben minden kormányzati, közigazgatási szerv külön díjazás nélkül domain-név használati lehetőséget kaphat. A MeH működteti az e szolgáltatáshoz szükséges névfeloldó (DNS) szervereket. (3) Az EKG és IKH felhasználói számára biztosítja virtuális magánhálózatok kialakításának lehetőségét és működtetését. (4) Az EKG-n és IKH-n folyamatos SMTP alapú levelezési szolgáltatást biztosít a fogadó levelező szerverek esetleges rendelkezésre nem állása esetére tárolási szolgáltatással. (5) Az EKG és IKH felhasználóinak a biztonságos működés támogatására folyamatos helpdesk szolgáltatás biztosított interneten és telefonon. (6) Az e szakaszban leírt szolgáltatások külön díjazás nélkül vehetők igénybe.

10 (1) A központi rendszer az Ekszt. 11. (2) bekezdése alapján kiegészítő illetve értéknövelt szolgáltatásokat is nyújthat, ennek minősül különösen: a) az időbélyeg szolgáltatás; b) az emelt szintű integrált adatszolgáltatás; c) a VoIP alapú hangszolgáltatás; d) az informatikai biztonsági és védelmi szolgáltatások; e) a videokonferencia szolgáltatás; f) az elektronikus adatcsere szolgáltatás (EDI); g) üzemeltetési szolgáltatás az intézmények tulajdonában lévő, a Központi Rendszerhez csatlakozó eszközök vonatkozásában h) központilag menedzselt tűzfal-szolgáltatás i) adatközpont szolgáltatások. (2) Felhasználói igény esetén az üzemeltető a (2) bekezdéstől eltérő, további kiegészítő vagy értéknövelt szolgáltatást is nyújthat, ennek feltételeiről és az igénybe vételért fizetendő díjról az üzemeltető és a szolgáltatás igénybe vevője külön megállapodást köt. (3) Az EKG, illetve az IKH használója a hálózati kapcsolatot biztosító és az értéknövelt szolgáltatásokat is kizárólag a működtető által lebonyolított nemzetbiztonsági beszerzés eredményeként létrejött kertmegállapodásban szereplő szolgáltatóktól, egyoldalú nyilatkozattal rendelheti meg. (4) A szolgáltatások a beszerzési keretmegállapodás szerinti kiinduló díjait melyektől az csatlakozott szervezet a beszerzési eljárás újraindításával lefelé eltérhet a az EKG, illetve IKH felhasználók számára hozzáférhető aloldalán teszi közzé. (5) A központi rendszer kiegészítő, értéknövelt szolgáltatásainak díjait, továbbá a megyei EKG csatlakozási pontoktól a szervezetig terjedő szakaszok költségeit a felhasználók tervezik és viselik. Az elektronikus kormányzati gerinchálózat 19. (1) Az EKG biztosítja a közigazgatási szervek hálózati infrastruktúrájának alapját. Közigazgatási és rendvédelmi szervek a külön jogszabályban meghatározott kivételekkel más zárt célú hálózatot nem tarthatnak fenn, az EKG-tól eltérő hordozón a nyilvános hálózatokon kívül nem létesíthetnek távközlési, informatikai összeköttetéseket. (2) A központi rendszer az EKG-t mint infrastruktúrát használva működteti a kormányzati belső hálózatot, és biztosítja az Európai Unió intézményeihez az egypontos csatlakozást. (3) Az EU intézményeivel kapcsolatot tartó közigazgatási szervek számára a TESTA, stesta kapcsolat az EKG-n keresztül biztosított, és az EKG biztosítja az EU minősített dokumentumainak továbbítására szolgáló védett hálózatot (HsecNet) (4) Az EKG hálózati csomópontjai a Magyar Államkincstár megyei szolgáltató egységeinek épületében üzemelnek.

11 11 (5) Az EKG hálózatgazdája a közigazgatási informatikáért felelős miniszter. (6) Nem részei az EKG-nak a következő részben közigazgatási feladatot is ellátó zártcélú hálózatok: a) a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális műveleti hálózatai; b) a Honvédelmi Minisztérium által működtetett katonai műveleti hálózatok; c) az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer; d) a Külügyminisztérium által Magyarországon és külképviseleti viszonylatban működtetett diplomáciai információs rendszerek; e) a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeiből adódóan működtetett nemzetközi zártcélú hálózatok. (7) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott zártcélú hálózat és az EKG együttműködését összekapcsolással kell biztosítani. (8) Az EKG-val összefüggő használati követelményeket, az e rendelet 1. mellékletében foglalt használati szabályzat tartalmazza. (9) Rendkívüli esemény esetén, annak észlelését követően az érintettek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni erről a hálózatgazdát, és haladéktalanul kötelesek megkezdeni hiba, veszélyhelyzet felszámolását. Amennyiben az EKG üzembiztonsága ezt megköveteli, úgy a rendellenesség megszüntetéséig a hálózatgazda a hálózat működőképességének fenntartása érdekében az érintettek hálózati kapcsolatát megszakítja. 20. (1) A közigazgatási szervek ide értve az okmányirodákat is törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni a központi rendszerhez és így az EKG-hoz. (2) Rendvédelmi szervek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelesek csatlakozni az EKG-hoz. (3) Más költségvetési szervek, köztestületek, valamint a közigazgatási hatósági feladatot el nem látó helyi önkormányzatok önként csatlakozhatnak az EKG-hoz. (4) Gazdálkodó szervezet csak a következő esetekben csatlakozhat az EKG-hoz, és annak szolgáltatásait csak a következő célokból használhatja: a) jogszabályban számára előírt közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet a közfeladatával összefüggésben nyújtott elektronikus közszolgáltatással kapcsolatban, b) a központi rendszer egyes elemeit üzemeltető vagy a központi rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezet által nyújtott elektronikus közszolgáltatást üzemeltető gazdálkodó szervezet az üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatban. (5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl, az EKG-hoz más jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve természetes személy nem csatlakozhat. 21. (1) Az EKG-hoz csatlakozni kívánó vagy arra kötelezett szervezet a csatlakozást a hálózatgazdához címzett és a központi rendszert működtető szervezetnek megküldött EKG csatlakozási bejelentésben igényli.

12 12 (2) Az EKG felhasználói hozzáférési pontja az EKG és a felhasználó rendszere között kapcsolatot biztosító hálózati elem (felhordó hálózat) felhasználói végpontján létesül. Amennyiben a felhasználónál műszaki, gazdasági okok miatt hozzáférési pont nem létesíthető, úgy az EKG hálózatgazdája és a felhasználó megállapodhat arról, hogy a felhasználó a csatlakozást e célra külső szolgáltató által létesített összeköttetés igénybevételével is megvalósíthatja. (3) A felhasználó által igénybe vett sávszélességről, a szolgáltatás körülményeiről az EKG hálózatgazdája az üzemeltető szakmai előkészítésével, támogatásával a felhasználóval állapodik meg. (4) A csatlakozott közigazgatási hatóság a (2) bekezdés szerinti kivétellel szolgáltatásait kizárólag a központi rendszer útján teheti elérhetővé. (5) A csatlakozott szervezetet az EKG-hoz történő csatlakozása az EKG a központi rendszer és keretében nyújtott szolgáltatásain túlmenően nem jogosítja fel arra, hogy a központi rendszer útján elektronikus szolgáltatást nyújtson; ez utóbbi feltétele a rendelet ai szerinti megállapodás vagy szerződés megkötése. Az informatikai közháló 22. (1)Az informatikai közháló: (a továbbiakban IKH) a magyarországi közintézmények, oktatási intézmények, önkormányzatok és más közösségi hozzáférési helyek számára széles sávú internet-elérést biztosító és kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét lehetővé tevő virtuális hálózati szolgáltató, a végponton elhelyezett hálózati eszközök üzemeltetésének biztosításával. (2) Az IKH működtetését a Miniszterelnöki Hivatal biztosítja. A rendszer felügyeletét, szolgáltatásait az EKG-val összehangoltan valósítja meg. A szolgáltatást közbeszerzés alapján kiválasztott szolgáltatók biztosítják, (3) A közhálóra csatlakozott szervezetek alapszintű szolgáltatásra külön díj megfizetése nélkül jogosultak, emelt szintű szolgáltatások igénybe vétele esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult díjtételeket meg kell fizetniük. Az alapszintű szolgáltatás szélessávú internet és levelezési szolgáltatás a legjobb gyakorlat szerint, minőségi garanciák nélkül. IV. Fejezet Módosuló rendelkezések 23. (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) preambuluma az útlevélhatóság kijelölésére vonatkozó hivatkozást követően a következő felhatalmazó hivatkozással egészül ki: Az elektronikus közszolgáltatások adatkezelőjének kijelölése tárgyában az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény 31. (1) bekezdés b) pontja alapján (2) A R. 16/C (5) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE

ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszogáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.) Általános Szerződési Feltételek mobil adatátviteli szolgáltatás igénybevételére online pénztárgép üzemeltetők részére Érvényes:

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben