Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Internet Szolgáltatáshoz Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás: szeptember 25. Hatályba lép: november 1. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség Alapadatok A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei A Szolgáltató internetes honlapjának a címe A felügyeleti szervek elérhetősége Az általános szerződési feltételek elérhetősége Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban Az előfizetői szolgáltatás tartalma A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás e A Szolgáltató felelősségi határát jelentő Előfizetői hozzáférési pont helye Az Előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató által vállalt minőségi célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere A minőségi célértékek teljesítése ellenőrzésének mérési módszere, a Bit-hiba arány mérésének ellenőrzése Amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést, alkalmaz és ez hatással van a szolgáltatás minőségére vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése Tájékoztatás azon intézkedésekről, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tett Az Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei A Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított, vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének estei és feltételei Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás,panaszkezelés, jogviták

3 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárításra vonatkozó eljárás Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, az Előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének a módja Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A tudakozó szolgáltatás igénybevétele Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, az eljáró hatóságok, testületek, szervezetek neve és elérhetősége Dijak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása Kínált fizetési módok, a különböző fizetés módokból adódó, Előfizetőt érintő eltérések Akciók és akciós díjak elérhetősége A kártérítési eljárás szabályai A kötbérfizetés meghatározása, mértéke és módjai Telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályozása A szerződés időtartama A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának szünetelésének és megszüntetésének feltételei, esetei és a határozott előfizetői szerződés felmondásának esetei Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a Szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei A Szolgáltató díj visszatérítési kötelezettsége a szerződés megszűnése esetén A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, Az előfizető szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a Szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek

4 14.4. Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása Mellékletek sz. melléklet: Fogalmi meghatározások sz. melléklet: A rendszer rendelkezésre állás számítása sz. melléklet: Előfizetői szerződés A szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: A szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások Utalás az általános szerződési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az előfizető erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza A szolgáltatás megkezdésének határideje Az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás(díjcsomag), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogye díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva A forgalomtól függő díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja Amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek A díjfizetés módja A számlakibocsátás határideje Értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és kedvezményes ára A határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei Az előfizető hívószáma, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje A határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMSek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke Az előfizetői szerződés időtartama

5 2.1. Az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama A kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszün-tetés esetén a készülékre, végberendezésrevonatkozó megállapodást is A határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei Utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza sz. melléklet: Díjszabás sz. melléklet: Írásbeli nyilatkozat kis- és középvállalatok számára sz. melléklet: Szolgáltatási terület

6 Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatáshoz A Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Szolgáltatótól igénybe vehető Internet távközlési szolgáltatásainak körét, az igénybevétel feltételrendszerét, az Előfizetők jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a távközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, és a hivatkozott jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozással összhangban a hírközlési törvény előírásaiknak megfelelő módon módosítható. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az ahhoz 1-5. számozás alatt csatolt mellékletek. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló hatályos jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG 1.1. Alapadatok A Szolgáltató neve: Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató rövidített neve: Hungaro DigiTel Kft. A Szolgáltató címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Komp utca 2. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: A céget bejegyző cégbíróság: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség nyitvatartási idő) Cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Komp utca 2. Telefonszám: Fax száma: Nyitvatartási idő: Minden nap 0-24 óra között címe: 6

7 1.3. A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) Címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Komp utca 2. Telefonszámai: Fax száma: címe: A hibabejelentő ügyfélszolgálat működési rendje: Minden nap 0-24 óra között 1.4. A Szolgáltató internetes honlapjának a címe flexinet.hu 1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u Levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf Telefon: Telefax: Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője Média- és Hírközlési Biztos 1525 Budapest, Pf.75. Telefon: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 1052 Budapest, Városház u Bp. Pf. 270 Telefon: A fenti adatok tájékoztató jellegűek, változásukért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 1.6 Az általános szerződési feltételek elérhetősége A Szolgáltató általános szerződési feltételei elérhetőek a Szolgáltató hibabejelentő ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben, a Szolgáltató honlapján (flexinet.hu), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján (www.nmhh.hu). A Szolgáltató ÁSZF-jének már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg elektronikusan is megőrzi és azokat ügyfélszolgálatán valamint honlapján 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Előfizetői igény esetén a Szolgáltató az általános szerződési feltételeiről köteles tájékoztatást adni. 7

8 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI 2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) Szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve személyesen bejelentett igény esetén az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követően amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, megküldi, b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot, vagy c) az ajánlatot elutasítja. Az előfizetői szerződés létrejötte Az előfizetői szerződés jön létre. a) az egyedi előfizetői szerződés mind a két fél (Előfizető, Szolgáltató) által történő aláírásával, b) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató az általa vállalt időpontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot azt elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott időpont előfizető általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével Amennyiben az előfizető elfogadó nyilatkozata a Szolgáltatóhoz a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei a következők: az igénylő neve (cégszerű megnevezése), lakóhelye, tartózkodási helye (székhelye); a szolgáltatás hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása; az igényelt szolgáltatás igénybevételének időszaka, az igénybejelentés helye és időpontja. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - a bejelentés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül - 15 napos határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. A teljesítési határidőket a megfelelő tartalmú igénybejelentés Szolgáltató részére történő átadásától kell számítani. 8

9 Az előfizetői szolgáltatások igénybevételénel módja A Szolgáltató a szolgáltatásait külföldi partner távközlési hálózatán nyújtja. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, vagy az előfizető által az előfizetői szerződésben megjelölt későbbi időpontban, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. A fentiekben meghatározott, illetve a Szolgáltató által a szolgáltatás későbbi megkezdésére vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. Amennyiben az előfizetői szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az előfizetői szerződést rendes felmondással megszünteti, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig a fenti kötbér felét köteles megfizetni. Ha a Szolgáltató az előfizetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az előfizető elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az előfizető számára, az előfizető pedig egyidejűleg köteles a Szolgáltató által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni. Amennyiben az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, a Szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számítottan és a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. A határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg, azzal hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó valamint a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét és bemutatni azok részletes feltételeit. Ezen ajánlat és tájékoztatás megtörténtét a Szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő, a hosszabb határozott időből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezmény semmis. Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének időbeli korlátja: Amíg a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtására a szolgáltatás igénybevételének nincs időbeli korlátja. Előfizetői Szerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. 9

10 A legrövidebb szerződéses időtartam 1 (egy) év. Kivételesen - a Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján - ennél rövidebb időtartamú szerződés is köthető. A szolgáltatás igénybevételének földrajzi korlátja: A szolgáltatás a következő területen áll az előfizető rendelkezésére: a szolgáltatás Magyarország területére terjed ki. A szolgáltatás igénybevételének személyi korlátja: A Szolgáltató szerződéskötési ajánlatot minden esetben elutasítja, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy a korábbi Előfizetői Szerződést a Szolgáltató az Előfizetőnek felróható okból egy éven belül mondta fel. A szolgáltatás igénybevételének tárgyi korlátja: Az Előfizetők a szolgáltatásokat berendezéseik közvetlen csatlakoztatásával vehetik igénybe az adott hozzáférési (Access) pontban. A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátja: Az Előfizető a szolgáltatást rendeltetésszerűen veheti igénybe a többi Előfizetővel való erőforrás megosztás figyelembe vételével Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az előfizető az előfizetői szerződés megkötéséhez a következő adatait tartozik megadni: a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye, b) az előfizetői hozzáférési pont helye, c) az előfizető számlázási címe, pénzintézeti számlaszáma, d) egyéni előfizető esetén az előfizető neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, e) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c) d) pont szerinti adatai, f) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, g) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő A Szolgáltató az előfizetői hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás megkezdésére általában a szerződéskötéstől számítva 15 nap határidőt vállal. Kivételesen a szolgáltatás egyedi jellemzőire tekintettel a határidő ennél hosszabb lehet, de nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban 10

11 A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatokat azok Szolgáltatóhoz történő beérkezési sorrendjében veszi nyilvántartásba az ajánlat 2.1 pont szerinti tartalmi elemeivel. A Szolgáltató az ajánlatokat beérkezési sorrendben mérlegeli és nyilatkozik azok elfogadása tekintetében a 2.1 pont szerinti módokon. Változás az ajánlattevő és az Előfizető adataiban, vagy azok kezelésében Az ajánlattevő és az Előfizető bármely adatában bekövetkezett változást köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban bejelenti. Amennyiben fenti adatszolgáltatásnak az ajánlattevő, vagy az Előfizető nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag őt terhelik. Az ajánlattevő, vagy az Előfizető mulasztása a Szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól nem mentesíti. Az Előfizető bármikor módosíthatja az Előfizetői Szerződésbe foglalt adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatát. Ha az Előfizető korábban hozzájárult alapadatai közzétételéhez, és ezt a hozzájárulást visszavonja, a Szolgáltató vállalja, hogy a visszavonás kézhezvételét követően az Előfizető adatait a továbbiakban ennek megfelelően kezeli, felvilágosítást a letiltott adatokról nem ad, kivéve azt a rendelkezést, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával feltétlen hozzájárulását adta ahhoz, hogy szerződéses kötelezettségeinek megszegése esetén, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. 3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 3.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma Az alap szolgáltatás statisztikai jelzőszáma (SZJ) 6130 Műholdas távközlés Egyéb szolgáltatás A Szolgáltató - külön szerződés, illetve szerződés kiegészítésben foglalt feltételekkel alapján - az alapszolgáltatáson felül az alábbi - kiegészítő - szolgáltatások nyújtását vállalja: szolgáltatás, domain név szolgáltatás, szerver hosting szolgáltatás, web hosting szolgáltatás, csoportos adatletöltés (multicast), tűzfal szolgáltatás, vírusszűrés, szerverbérlet, rendszerintegrációs tevékenység. Alapszolgáltatás: Internet szolgáltatás műholdas adatátvitellel A szolgáltatási ponton (az Előfizető lakhelyén, telephelyén) a Szolgáltató üzembe helyez egy műholdas terminált (VSAT terminál). A terminál kültéri, beltéri egységből és a kettőt 11

12 összekötő kábelekből áll. A kültéri egység egy parabola antennát, az antenna szükséges tartószerelvényeit és egy kombinált műholdas adó-vevő fejet tartalmaz. A beltéri egység 230V-os hálózati tápellátást igényel, teljesítmény felvétele 100 W alatt van. Az Előfizető számítógépe a beltéri egység 10/100Mbps sebességű Ethernet portjához csatlakozik (RJ45 csatlakozó). Az Előfizető számítógépének Ethernet illesztővel és az Internet eléréséhez (és a szerződött szolgáltatások igénybevételéhez) szükséges hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkeznie. Az Előfizető és a Szolgáltató erre irányuló megállapodása alapján az Előfizető helyi számítógép hálózatával (LAN) is csatlakozhat a VSAT terminál beltéri egységéhez. Egy VSAT terminál maximális portsebességét - a beltéri egység Ethernet portján, az Előfizetői Szerződés tartalmazza. Az Előfizetőnél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések üzemképességének biztosítása amennyiben az Előfizetői Szerződés másképpen nem rendelkezik a Szolgáltató feladata. Egyéb szolgáltatások szolgáltatás A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó-i igénybevétele esetében az Előfizető a Szolgáltató által működtetett SMTP és POP3 kiszolgálóhoz a Szolgáltatóval együtt kialakított felhasználónév és jelszó alkalmazásával hozzáfér. Az Előfizető beérkező leveleit a Szolgáltató SMTP kiszolgálója fogadja. Az Előfizető POP3 protokoll segítségével tölti le leveleit a Szolgáltató kiszolgálójáról. Az Előfizető részére a Szolgáltató által fenntartott tároló hely mennyiségében a felek megállapodnak. Az Előfizető elektronikus leveleit a Szolgáltató SMTP kiszolgálója továbbítja a címzett felé. Az Előfizető és a Szolgáltató megállapodnak az -ekhez csatolt fájlok típusairól és maximális méretéről. Domain név szolgáltatás Szolgáltató elvégezteti az Előfizető által kért domain név (tartomány név) regisztrálását. Csak még nem foglalt, és a domain név felvételi szabályoknak megfelelő tartomány név jegyezhető be. A Szolgáltató VSAT rendszerét használó domain IP címeit a Szolgáltató adja, valamint a Szolgáltató működteti az Előfizető tartományának névkiszolgálóit (DNS szerverek). A domain név fenntartásáért az Előfizetőnek évi fenntartási díjat kell fizetnie. Web hosting szolgáltatás Web lapok elhelyezése céljából a Szolgáltató díjfizetés ellenében tárterületet ad bérbe webkiszolgálóján az Előfizetőnek. A tárterület méretét az Előfizető és a Szolgáltató közötti szolgáltatási szerződésben kell meghatározni. A Szolgáltató lehetőséget ad az Előfizetőnek, hogy az Előfizető meghatározott számítógépéről a web oldalait kezelje (átszerkessze, újat készítsen). Csoportos adatküldés (multicast) Amennyiben az Előfizető több VSAT terminált használ, a Szolgáltató lehetővé teszi ugyanazon adatok egyidejű letöltését az Előfizető összes terminálja felé. A csoportos adatküldés időpontjáról, az adatok forrásáról, mennyiségéről, az adatok fogadási eljárásáról az Előfizető és a Szolgáltató szerződésben állapodik meg. 12

13 Tűzfal szolgáltatás Az Előfizető számítógépe(inek) védelme céljából a Szolgáltató VSAT központjában (hub) tűzfalat alkalmaz az Internet hálózat és az Előfizető számítógépe(i) között. A tűzfal alkalmazásáról és az átengedett adatátviteli protokollokról az Előfizető és a Szolgáltató szerződésben állapodik meg. Vírusszűrés Az Előfizető számítógépe(inek) vírusvédelme céljából a Szolgáltató VSAT központjában vírusvédelmi szoftvert (és számítógépet) alkalmaz, amely vírusszűrést végez az Előfizető számítógépe(i) felé áramló adatokon, és az Előfizető számítógépe(i)től az Internet hálózat felé áramló adatokon. A vírusszűrő adatbázist a Szolgáltató rendszeresen frissíti. A vírusszűrő alkalmazásáról az Előfizető és a Szolgáltató szerződésben állapodik meg. Szerverbérlet A Szolgáltató lehetőséged az Előfizetőnek, hogy az fix havi díj ellenében elhelyezze szerverét a Szolgáltató VSAT központjában. A szerver 10/100Mbps sebességű Ethernet (RJ45 csatlakozó) porttal csatlakozik a VSAT központhoz. Előfizetőnek lehetősége van, hogy saját szerverének elhelyezése helyett komplett szervert béreljen a Szolgáltatótól. Rendszerintegrációs tevékenység Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető távközlési és számítástechnikai igényei alapján rendszerintegrációs tevékenységet végez. Ennek keretében felméri az Előfizető igényeit, költségvetéssel ellátott integrált távközlési és számítástechnikai tervet készít, az Előfizető által jóváhagyott tervet megvalósítja: igény esetén szállítja az eszközöket, üzembe helyezi és felügyeli a rendszert. A rendszerintegrációs tevékenység részleteiben az Előfizető és a Szolgáltató szerződésben állapodik meg. Az alap szolgáltatás általános meghatározása: A Szolgáltató olyan adatátviteli szolgáltatása, mely keretében az Internet hozzáférés feltételeit biztosítja, a Szolgáltató által műholdas távközlési kapcsolatokkal kialakított, tipikusan csillag topológiában, alapvetően távközlési műhold felhasználásával kialakított virtuális magánhálózaton VSAT technológiával. A szolgáltatás technológiai fogalmi meghatározásai A szolgáltatások technológiai fogalmi meghatározásait az Általános Szerződési feltételekhez csatolt 1. számú melléklet tartalmazza. Alvállalkozó igénybevétele A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során jogosult alvállalkozó igénybevételére. A Szolgáltató az alvállalkozó által nyújtott szolgáltatásért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A szolgáltatás Magyarország területén vehető igénybe A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Nem alkalmazandó 13

14 3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás e Szolgáltató tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás nem egyetemleges szolgáltatás A Szolgáltató felelősségi határát jelentő Előfizetői hozzáférési pont helye A Szolgáltató felelősségi határa az Előfizetői felhasználói felületig (VSAT portok) történő adattovábbításig terjed ki. 4. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, BIZTONSÁGA 4.1. Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató által vállalt minőségi célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere Bit-hiba arány A Bit-hiba arány megegyezik a rendszeren átvitt összes és a hibás bitek arányával. A Szolgáltató vállalja, hogy az átadási pontok között mért bit-hiba arány (BER ld. 1. sz. melléklet 1.1.2) értéke éves szinten az idő 99,5 %-ában jobb, mint Az átvitel-technikai rendszer rendelkezésre állás A Szolgáltató vállalja, hogy az átadási pontok rendelkezésre állási értéke, a teljes rendszerre vonatkoztatva éves szinten jobb, mint 99% (ld. 1. sz. melléklet pontja). A rendszer rendelkezésre állás számítását a 2. számú melléklet tartalmazza. A minőségi célértékek teljesítése ellenőrzésének mérési módszere, a Bit-hiba arány mérésének ellenőrzése A Bit-hiba arányt a központi HUB menedzselő rendszere által folyamatosan mért paraméterekkel méri a Szolgáltató. A szolgáltatás minőségi követelményei, hozzáférés az Előfizetői hozzáférési ponton Az Előfizető az alapszolgáltatás hozzáférési díjának (előfizetési díj) fejében 24 órás állandóan használható hozzáférési lehetőséggel rendelkezik. A hozzáférési pont megengedett forgalma A hozzáférési pont megengedett forgalmát az Előfizetői Szerződés egyedileg határozza meg. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Szolgáltató az Előfizető számára a nap 24 órájában várakozás- és zavarmentesen biztosítja a hozzáférést a szolgáltatáshoz Amennyiben a Szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést, alkalmaz és ez hatással van a szolgáltatás minőségére vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése Az Előfizetők megosztott erőforrásként veszik igénybe a szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erőforrásokat (műholdas kapacitás, stb.) A 14

15 rendelkezésre álló erőforrásokat a Szolgáltató menedzselő rendszere által szabályozottan amennyiben ettől az Előfizetői Szerződés külön nem tér el az Előfizetők igénybevételi mértéküknek megfelelően arányosan használják Tájékoztatás azon intézkedésekről, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tett Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatos tájékoztatást elsősorban honlapján teszi közzé, ugyanakkor egyes esetekben -ben, vagy közvetlenül is nyújt információt. Szolgáltató az átvitt információt nem módosítja, nem alkalmaz semmilyen műszaki beavatkozást annak érdekében, hogy az információ integritását megváltoztassa, vagyis semmilyen mértékben nem avatkozik be az információ továbbításába. Szolgáltató az összes előfizető együttes forgalmát folyamatosan méri abból a célból, hogy a Szolgáltatónál rendelkezésre álló erőforrásokat (műholdkapacitás, stb.). a Szolgáltató menedzselő rendszere amennyiben ettől az Előfizetői Szerződés külön nem tér el az igénybevevő Előfizetők között arányosan ossza fel. Amennyiben Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a Felhasználó a hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést csatlakoztatott, az Előfizetői szerződésben rögzített feltételektől eltérő módon, vagy illegálisan használja, szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével jogosult a Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, - így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (a Szolgáltatás hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására - a Szolgáltatás felfüggesztésére, a Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére. A szolgáltató a médiaszolgáltatásról és tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 189. alapján a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető a Médiatanács hatósági hatáskörben kibocsátott hatósági határozatában. A Szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. számú törvény 17. -a értelmében amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy internetes oldalon az állami adóhatóság engedélye nélkül szerveznek szerencsejátékot, az internetes oldalhoz való hozzáférésben közvetítő szolgáltatóként résztvevő elektronikus hírközlési szolgáltatót erről tájékoztatja, és egyidejűleg felhívja a szolgáltatót arra, hogy hálózatában tegye hozzáférhetetlenné a szerencsejátékban való részvételre vonatkozó ajánlatot. Ebben az esetben a szolgáltató kötelezhető az adott internet oldal hozzáférhetetlenné tételére 4.4. Az Előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei Az Előfizetőnél elhelyezett, a szolgáltatáshoz tartozó végberendezések, melyeket az Előfizető számára a Szolgáltató biztosít, EU konform minősítéssel működnek. 15

16 5. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA 5.1. Az előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke A szolgáltatás szünetelése az Előfizető kérésére: A Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást az Előfizető kérésére - amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik - szünetelteti. A szünetelés kérhető leghosszabb időtartama: természetes személy Előfizetőnél nem lehet kevesebb 6 hónapnál, és nem lehet hosszabb, mint 12 hónap, nem természetes személy Előfizetőnél nem lehet kevesebb 2 hónapnál, és nem lehet hosszabb, mint 3 hónap. Határozott idejű előfizetői szerződésnél a szolgáltatás szünetelésének idejével a szerződés időtartama megnő. A Szolgáltató az előfizető által kért szünetelési időszak végén a szolgáltatást köteles visszakapcsolni. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a Szolgáltató külön díjat nem számíthat fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a Szolgáltató indokolt, méltányos egyszeri díjat számíthat fel, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz. Ha az előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az előfizető csak - a 4.számú mellékletben és az előfizetői szerződésben feltüntetett - csökkentett, díjat köteles fizetni. A szolgáltatás szüneteltetése a Szolgáltató részéről: Az előfizetői szolgáltatás Szolgáltató részéről történő szüneteltetésére sor kerülhet: a) az előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; b) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; c) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon; d) üzleti előfizetők esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amíg az előfizető nem ad a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot; e) a szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben a Szolgáltató nem él felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idővel az előfizetői szerződést felmondhatja; 16

17 f) amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az előfizető a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a személyes adatok - vonatkozásában megtévesztette, a Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést legalább 15 napos felmondási idővel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve a rendszeres karbantartást-, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. 5.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított, vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének estei és feltételei Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott; b) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; d) az előfizető fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi előfizetői szerződésben az igénybevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy hívás, üzenet, illetve adatmennyiséget A korlátozás a megtévesztés esetét kivéve, a műszakilag kivitelezhető mértékben, csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjed ki. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott szolgáltatással arányos díjat számít fel. A Szolgáltató köteles az előfizető kérelmére ide nem értve azt az esetet ha az Előfizető korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondták fel -, újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. Ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a Szolgáltató az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszünteti. A 17

18 Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében és az előfizetői szerződésben feltüntetett díjat számolhat fel. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a Szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. 6. ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS,PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárításra vonatkozó eljárás Hibabejelentés A Szolgáltató a hibabejelentést az Előfizető részére írásban ( ) visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját; b) az előfizetői hívószámot vagy más azonosítót; c) a hibajelenség leírását; d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra); e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f) a hiba okát; g) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát); h.) az előfizető értesítésének módját és időpontját. ezen belül is különösen az előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, valamint a g) pontban foglaltakról történő értesítések módját és időpontját. Hibaelhárításra vonatkozó eljárás A Szolgáltató a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálja és az elvégzett vizsgálat alapján az Előfizetőt értesíti arról, hogy a) további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. A Szolgáltató az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítja. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a fenti határidők meghosszabbodnak a hozzájárulás beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a Szolgáltatónak a 72 órán belül meg kell kérnie. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében lehetséges és a Szolgáltató által javasolt időpont az Előfizetőnek nem megfelelő, akkor a 18

19 Szolgáltató által javasolt időponttól az Előfizetővel előzetesen egyeztetett újabb időpontig eltelt időtartam nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás időpontjában a Szolgáltató és az Előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidő a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott új, alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik. Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló Szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló Szolgáltatói értesítéstől az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam. A Szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet. A Szolgáltató a saját érdekkörébe tartozó hiba elhárítását díjfizetéshez nem kötheti, vagy egyéb, az előfizető közreműködését igénylő feltételt nem támaszthat, a Szolgáltatónál felmerülő (javítási, kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az előfizető helyiségébe történő belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem hárít az előfizetőre. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel, vagy egyéb elektronikus módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatára érkező előfizetői jogviszonyt érintő megkereséseket, panaszokat, valamint a szolgáltató és az előfizető közötti telefonos kommunikációt külön jogszabályban meghatározottak szerint a szolgáltatónak rögzítenie kell, és visszakereshető módon legalább egy évig meg kell őriznie Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Díjreklamáció Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani. Ha az Előfizető az előző bekezdésben meghatározott bejelentést a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 (öt) napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a pontban említett bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától 19

20 számított harminc napon belül az Előfizető választása szerint - a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egyösszegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az Előfizetőt megillető kamat mértékének el kell érnie a Szolgáltatót az Előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékét. Az Előfizető a bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatát kérni. Ha az Előfizető a Szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Kötbér és kártérítési igények intézése Az előfizetői szerződés megszegése esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni. A Szolgáltató az őt terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a szerződésszegő magatartás, vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az előfizetőt megillető kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt tesz eleget. E kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az előfizető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. A Szolgáltató a kötbérfizetési kötelezettségének úgy köteles eleget tenni, hogy a) a kötbért a havi számlán, vagy előre fizetett szolgáltatás esetén az előfizető egyenlegén jóváírja, b) az előfizetői szerződés megszűnése esetében a kötbért vagy annak meg nem fizetett részét az előfizető részére egy összegben, jelenlévők esetében az ügyfélszolgálaton, amennyiben a Szolgáltató az előfizető szükséges adataival rendelkezik banki átutalással, egyéb esetben postai úton fizeti meg. A postai úton vagy banki átutalással történő kifizetés esetében a Szolgáltató a fizetendő kötbérből levonhatja a postai úton történő kifizetés, vagy a banki átutalás igazolható költségét. A fizetendő kötbér mértékét és számítási módját az ÁSZF 6.3. pontja tartalmazza. Az előfizetői szerződések Szolgáltatónak felróható késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt az elmaradt haszon kivételével - megtéríti. Az előfizetői szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani 6.3. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértéke, az Előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének a módja A Szolgáltató késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az Előfizető részére a hibás teljesítéssel érintett összeköttetés havi díjából jóváír, amennyiben a hibát az Előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont működésképtelensége okozza, és a hibaelhárítás a Szolgáltatónak felróható okból meghaladja a hiba bejelentésétől számított 72 órát. 20

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei

A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei A NORDTELEKOM Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Utolsó módosítás időpontja: 2012. október 24. A módosítás megfelel a módosítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így az elektronikus

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 23. Hatályos: 2013. november 1-től

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. november 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

DATATRANS INTERNET KFT.

DATATRANS INTERNET KFT. DATATRANS INTERNET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS, EZEN BELÜL INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. december 3. Utolsó módosítás: 2015. június

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek műholdas műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Hatályba lépés

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE iagency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készítés időpontja: 2006.01.02. Utolsó módosítás időpontja: 2012.02.20. Hatályos:

Részletesebben

Vidékháló Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Vidékháló Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Vidékháló Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. április 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek előre fizetett SPAR ADSL internet szolgáltatásra (rövid neve: SPAR internet ÁSZF) Hatálya: 2011. november 10. Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 10. File neve: SPAR_ADSL

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. oldal, összesen:69 Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 2030 ÉRD BERZSENYI D. ÚT 17. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben