Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester Báthory Istvánné képviselő Czövekné Duduma Ildikó képviselő Kiss András képviselő Lakatos János képviselő Sashalmi Endre alpolgármester Szatzker Csaba képviselő Szolga Ferencné képviselő Vadkerti Ferencné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Edit körjegyző Szili Gyula aljegyző Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvéd Dr. Mráz Zoltán ügyvéd Zsobrákné Balogh Mária képviselő betegsége miatt nem tudott részt venni a testület ülésén. Távol: 1 fő szavazati joggal 0 fő tanácskozási joggal

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Az ülés megnyitása 1./ Az AXIAN Kft-vel megkötött megállapodás tárgyalása 26/2010. (III. 29.) Kt. határozat 2./ Egyebek

3 3 Az ülés megnyitása Bajkai János polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület a nyilvános ülést megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 10 képviselő közül a testületi ülés kezdetekor 9 fő megjelent. Kérdést intéz a képviselőkhöz: van-e részükről módosítási javaslat a napirenddel kapcsolatban. A képviselők a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslatot nem terjesztettek elő. A jegyzőkönyvet Lakatos János képviselő hitelesíti. A polgármester kéri a testületet, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület határozathozatal nélkül, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendet. 1./ Az AXIAN Kft-vel megkötött megállapodás tárgyalása Előadó: Bajkai János polgármester Köszönti a megjelenteket. Az előzményeket mindenki ismeri, a testület a témát többször tárgyalta. Az ügyvéd Asszony részére összerakta az anyagot, hogy át tudja tanulmányozni. Az ügyvéd Úr folyamatos részt vett konzultációs jelleggel az ügy folyamatában. Átadja az ügyvédeknek a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Az ügyvéd Úr kezdettől ismerte az ügyet, Ő az iratokból ismerte meg. Az volt a feladata, hogy mondjon véleményt, milyen módon lehetne ezt az ügyet megoldani. A véleménye az, hogy miután annak idején a szerződésben a vételáron felül még egy többlet szolgáltatást vállalt a vevő, de nem határozták meg az értékét, így elég nehéz egy perben kikényszeríteni, hogy végezze el ezt a munkát, illetőleg ha ezt nem teszi, abban az esetben mennyi ennek az ellenértéke. Ez azért is nehéz, mert amit Ő létrehoz, tehát a három településrészre kiépítendő hálózat, az nem az önkormányzat tulajdona, hanem az a saját magát megillető hálózat, amivel azt a lehetőséget teremti meg, hogy aki akar, az ráköt. Az azóta eltelt időben viszont volt egy felmérés, ami azt látszik igazolni, hogy megszűnt az ilyen jellegű érdeklődés, ami a szerződéskötés időpontjában fennállt. Ezért gondolták azt, hogy miután mégiscsak vállalt valamilyen többletszolgáltatást, akkor azt a módot kellene megtalálni, amivel az önkormányzat érdekei is találkoznak. Ezért tette a Kft. ügyvezetője azt a javaslatot, hogy a körjegyzőségben a hálózatot kiépíti, térítésmentesen szolgáltat és az intézményt is bekapcsolja a hálózatba, lesz internet szolgáltatás. Előkészítették ennek alapján azt a megállapodás tervezetet, amit a testület megkapott. Ennek az a lényege, hogy a Kft. megvalósítja május 31-ig a hálózat kiépítését, és ezt követően 3 évig térítésmentesen működteti.

4 4 A megállapodás tervezete a következő: MEGÁLLAPODÁS a kábeltelevíziós hálózat eladására kötött megállapodás módosítására. TERVEZET mely létrejött egyrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata székhelye: 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. sz., KSH. statisztikai jelzőszám: képviseli: Bajkai János polgármester, - mint volt eladó, továbbiakban: Önkormányzat, - másrészről az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5., KSH statisztikai jel száma: , adóig. száma: , Cégjegyzék száma: , képviseli: Fekets Zoltán ügyvezető, - mint volt vevő továbbiakban: AXIAN Kft. - között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 1. Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint volt eladó és az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft., mint volt vevő között Kincsesbányán, január 2. napján Megállapodás jött létre a Kincsesbányai kábeltelevíziós hálózat adásvételére. A kábelhálózat vételárát ,- Ft-ban határozták meg szerződő felek. Az értékesítés során az ,- Ft vételáron felül további ellenszolgáltatásként jelent meg a a Somosmáli, a Felsőkincsesi és a Rákhegyi ellátatlan területek kábelhálózat kiépítésének vevő általi vállalása, s kötelezettsége, melyet december 31-napjáig kellett volna teljesíteni. 2. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Megállapodás 5. pontjában vállalt kötelezettségét vevő nem teljesítette, a kábeltelevíziós hálózathoz az érintett területek hozzácsatolása nem történt meg, ugyanakkor évben az AXIAN Kft. a kábeltelevízió hálózatot a UPC Kft.-nek értékesítette. Megállapodó felek a közöttük fennálló jogvita rendezésére az alábbi pontban foglalt tartalommal állapodnak meg. 3. Megállapodó felek a közöttük 1. pontban részletezett Megállapodás 5. pontját hatályon kívül helyezik, helyébe az alábbi megállapodás lép: 5. Az AXIAN Kft kötelezettséget vállal arra, hogy határozatlan időtartamra, de legalább öt évre térítésmentesen Kincsesbánya Község Önkormányzata részére 1 db 8/8 Mbps sávszélességű bérelt vonali Internet hozzáférést biztosít. Amennyiben a térítésmentes szolgáltatással kapcsolatban áfa fizetési kötelezettség keletkezik, úgy annak összegét az AXIAN Kft. viseli A fentiekben meghatározott rendszerhez az AXIAN Kft. az alábbiakban felsorolt önkormányzati költségvetési szervek között egy 100 Mbps sebességű ethernet hálózatot hoz létre: Ezen hálózat Kincsesbánya közigazgatási területén: Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzősége Kincsesbányai Kirendeltsége (8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.), a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája (8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.) a Zengő Óvoda Napraforgó Tagóvodája (8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 12.),

5 és a Művelődési Ház (8044 Kincsesbánya, Iskola u. 2.), 5 Isztimér Község közigazgatási területén: az Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzősége (8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. sz.) között kerül kiépítésre, s kölcsönös összeköttetésüket szolgálja Az 5.1. pont szerinti hálózat tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkáit az AXIAN Kft. saját költségviselése mellett elvégzi, a kiviteli terveket s ahhoz kapcsolódó költségvetés tervezetét Kincsesbánya Község Önkormányzata részére bemutatja, s a kivitelezést május 31-napjáig befejezi A 8/8 Mbps sávszélességű bérelt vonali internet hozzáférés, mint AXIAN Kft. által biztosított szolgáltatás a Kft. által az öt év alatt nem mondható fel. 4. Megállapodó felek az 1. pontban részletezett, 3. pont szerint módosított Megállapodás pontjában foglalt AXIAN Kft. általi kötelezettségvállalás értékét bruttó mintegy Ft-ban állapítják meg, melynek összegét írásban rögzítik. Amennyiben az AXIAN Kft május 31-napjáig az Internet hozzáférést nem biztosítja, a fentiekben megjelölt intézmények között az ethernet hálózatot nem építi ki úgy ezen Ft összeget, mint a kábeltelevíziós hálózat értékesítésének ellenértékét fennálló tartozásként elismeri, és ezt június 15-ig megfizeti. 5. Amennyiben az 1. pontban részletezett, 3. pont szerint módosított Megállapodás 5. pontjában foglalt részletezéssel az AXIAN Kft. kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, úgy megállapodó felek az 1. pontban részletezett megállapodásból származó jogvitájukat lezártnak tekintik, s egymással szemben a jövőben követelést nem támasztanak. 6. Felek tudomással bírnak arra vonatkozóan, hogy a jelen okirat rendelkezései Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával lép hatályba. 7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás kiegészítő melléklete az ide vonatkozó október 6-án kelt Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv kivonat, mely rögzíti a felek által tárgyalt előzményeket. Jelen Megállapodás módosítást mely 2 oldalból és 7 pontból áll - szerződő felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Kincsesbánya, február Kincsesbánya Község Önkormányzata képviseletében eljárva: AXIAN Kft. képviseletében eljárva: /: Bajkai János :/ /: Fekets Zoltán :/ polgármester ügyvezető

6 6 Úgy ítéli meg, hogy ez az önkormányzat részére előnyös megállapodás, mert ha nincs a másik oldalon már érdeklődés a szolgáltatás iránt, itt viszont egy anyagi befektetés nélküli hozam van, ez az önkormányzat részére előnyös megoldás. Ez az egyik mód, hogy ezt tárgyalják, a másik mód pedig az, hogy esetlegesen kereset útján mégis azt az előző igényét tartja fenn az önkormányzat. Ehhez hozzá kell tenni, hogy egy ilyen per 2-3 évig tart és egészen biztos, hogy hosszadalmas szakértői bizonyítás fog folyni, aminek jelentős költsége is van. Másrészt nem biztos, hogy az alatt a 2-3 év alatt a jelenlegi 2-3 fő, aki szeretne rácsatlakozni, akkor még fenntartja ezt. Másrészt, ha a bíróság nem látja az okát annak, hogy miért lenne ez a nagymértékű befektetés, akkor nem fogja elrendelni ennek a kikényszerítését. Miután ellenérték annak idején nem lett meghatározva nem véletlenül nem lett meghatározva, mert a tulajdonjog az övé, amit kiépít ilyen módon kétséges, hogy egy ilyen jellegű pernek más eredménye lenne, ugyanakkor a vesztes felet terhelik a felmerült költségek. A maga részéről a Képviselő-testületnek azt ajánlaná, hogy fontolja meg ennek a perindításnak a szükségességét. Senki nem szeret vesztes perben részt venni, sem az ügyvéd Úr, sem Ő. Nagyon nehezen lehetne ott érvelni, hogy miért van erre szükség, ugyanakkor van egy másik ajánlat, amelyiknél anyagi előnyt és önkormányzati érdeket lát, hiszen nem az önkormányzatnak kell ezt a kiépítést és szolgáltatást viselnie. Erről a két variációról van szó. Ő mindenképpen a szerződés módosítását támogatná. Dr. Mráz Zoltán ügyvéd: Szeretné, ha még egy dolgot a képviselő-testülettel megbeszélnének, mert most döntés előtt állnak. Azért kérték fel az ügyvéd Asszonyt és nem maga vitte a szót az ülés kezdetekor, mert az ügyvéd Asszony készített már más önkormányzatok részére kábelhálózat értékesítésére vonatkozó szerződést. Ha valakinek van gyakorlata abban, hogy ez értékarányos szerződésnek tekinthető-e, vagy sem, akkor az ügyvéd Asszony mindenképpen tud nyilatkozni. Ebben Ő nem tud nyilatkozni, mert nem szakértő. Ha mégis amellett dönt a testület, hogy bíróság útján próbálja a szerződés teljesítését kikényszeríteni az AXIAN Kft-től, akkor csak egyetlen kereseti kérelem lehet, hogy arra kéri a testület a bíróságot, hogy kötelezze az AXIAN Kft-t, hogy a szerződésnek megfelelően építse ki azt a 3 településrészre vonatkozó hálózatot. Hogy annak mi az összegszerűsége, mit ér az a hálózat, arra csak szakértőt tud kirendelni a bíróság, mert sem Önök, sem én nem tudjuk, a szekértő biztosan tudja ennek a költségvonzatát, értékét. Megelőlegezünk 300 ezer forint szakértői díjat, és akkor a szakértő meg fogja mondani, hogy ennek mi a forgalmi értéke. Az ügyvéd Asszony már csinált ilyet, több önkormányzatban ilyen jellegű szolgáltatást biztosító cégek részére írt szerződést. Kéri, hogy az Ügyvéd Asszony mondja el az erre irányuló tapasztalatait. Volt egy időszak az Önök életében is, amikor felvállalták azt, hogy egy ilyen kábelhálózatot kiépítenek és üzemeltetnek, több önkormányzat működtette is. Ahogyan Önök is, ők is eljutottak arra a pontra, hogy ennek a hálózatnak a felújítása és működtetése jelentős költséget igényel. Ez egy önként vállalt feladat volt, rájöttek,

7 7 hogy nincs már rá anyagi fedezet, hogy tovább működtessék. Ezért Önök is úgy döntöttek, hogy értékesítik és a többi önkormányzat is úgy döntött, hogy a kábeltévé hálózatokat eladják. a maga részéről 3 ilyen adásvételi szerződést szerkesztett. Az is meghatározó, hogy melyik település mekkora. Kb. ilyen nagyságrendű települések szerződéseit szerkesztette, hasonló nagyságrendek voltak a vételárak. Egy önkormányzat szeretett volna ennél másfél millió forinttal többet. Részletfizetést is adott volna, végül nem vette meg a szolgáltató, túl soknak találta. Azt látja, hogy nem értékaránytalan ha a többi szerződést nézi. Kapott az önkormányzat egy 4 millió 100 ezer forintos ajánlatot, 5 millióra kerekedett a testület ülésén a vételár azzal, hogy még vállalja ezt a többletkötelezettséget. Úgy gondolja, hogy ha a bíróságon majd érvelni kell, akkor ugyanezeket az összehasonlító adatokat tudja akkor is mondani, a maga részéről a többi szerződési vételár ismeretében értékaránytalanságot nem tapasztalt. Az AXIAN részéről ajánlat a szerződés kapcsán, hogy vállalják a hálózat kiépítését, és 3 évig térítésmentesen szolgáltatnak. Úgy emlékszik, a szerződésben az volt, hogy 1 millió forint és 5 év. Ezt nem érti. Ha egyszer nem lehet nevesíteni, hogy mi az az összeg, amiért kiépítette volna ezt a kábelhálózatot a külső területekre, akkor honnan tudja, hogy 1 millió Ft. ennek az értéke. Már lehet nevesíteni, hogy mi annak az értéke amit nem tett meg, amit a szerződésben vállalt. Ha egyszer ennyi pénzért hajlandó más jellegű szolgáltatást nyújtani, akkor miért nem tudja nyújtani azt, ami a szerződésben foglalt. Két szerződésről van szó. Az első szerződésbe azért nem került bele érték az a szerződés egyáltalán nem rossz szerződés mert Ő azt mondta, hogy még elvezeti több helyre, majd rákötnek és szolgáltat. Azonban ez a vezetékhálózat is az övé. Feltehetően a Kft-nek akkor úgy tűnt, hogy megéri, hogy akkor ott kiépítse, mert rá fognak kötni és a Kft-nek a szolgáltatási díj bevételben vissza fog térülni. A Kft. most azért zárkózik el, mert hiába fektetne be a hálózatba, nem lesz visszatérülés. Pontosan azért nincs visszatérülés, mert annakidején, amikor elhatározta az önkormányzat, hogy eladja a hálózatot, akkor ez mellett még azt is elhatározta, hogy a falutévét megtartja. Ez olyan falutévé, ami a képviselő-testületi ülést leadja, a helyi hirdetéseket leadja, a helyi rendezvényeket leadja. Kapott a testület tájékoztatást, hogy ez sokba kerül, de más településeken ez elég jól működik. Tehát ez nem egy költséges kábel TV lett volna. Ha az AXIAN jó üzleti érzékkel rendelkezik, akkor nyilván belevette volna ezt is, mert az emberek, akik itt laknak, nagyon kíváncsiak arra, hogy mi történik ezen a településen. Ha Ő kiépítette volna ezt a hálózatot, és működtette volna ilyen szinten a falutévét, akkor biztosan nem más csomagokat vettek volna meg az emberek, hanem azt, amiben a falu TV is bent van. A falu TV működtetésére nem vonatkozott ez a szerződés, az is engedélyköteles, az önkormányzat ilyen engedéllyel nem rendelkezett.

8 8 De vonatkozott, mert szerepel a szerződésben, hogy egy csatornát biztosít. Az AXIAN biztosított is, csak azt felejtették el közölni, hogy ezt törvénytelenül működteti. Engedélyköteles maga a sugárzás és a műsorkészítés is, ilyen neki nem volt. Nem is neki kellett volna lenni, hanem az önkormányzatnak. Az önkormányzat, akinek nincs hálózata, az nem tud falutévét sugározni. Ezen a bizonyos ülésen az ügyvédnő nincs jól tájékoztatva, nincs kellően képben, mert itt december 18-án arról született döntés, hogy el lesz adva a kábeltévé hálózat, de minden ugyanúgy működik tovább, mint eddig, működni fog a falutévé, és ki lesz építve mivel akkor nagy volt az igény erre ki lesz építve a három településrészen a kábeltévé hálózat. Azt mondhatja, hogy ez egy lúzerek gyülekezete, mert semmi nem épült ki, nem működik a falutévé sem, és ha jól érti, nem történt értékvesztés sem. Az értékvesztés a 3 településrészen a kiépített hálózat elmaradása, így tájékoztattak bennünket hogy azért nem lehet ezt perelni, mert nem történik értékvesztés, mert magának építi ki. Amit Szatzker Csaba képviselő elmondott, a falunak mégis történik értékvesztés ilyen szempontból, mert itt a kábelhálózatot leginkább egyéni költségekből építették ki, mindenki befizette a maga kis pénzét Ez nem így van, itt senki nem fizetett be semmit. Havi díjat fizetett, de azon felül semmit. A bánya építette ki először és utána nem volt egyéb költség. Ami a szerződésben szerepel, az a 3 településrészen kiépítendő hálózat. Most az a kérdés, hogy azt érdemes-e per útján kikényszeríteni, hogy oda még kivezessék a hálózatot. Az a hálózat viszont az AXIAN tulajdona lesz. Ha az AXIAN Kft. kiépíti, és valaki rá akar kötni, attól fog kérni bizonyos rákötési díjat. Ezért volt az igényfelmérés.

9 9 Díjmentesen csatlakoztatja, ez szerepel a szerződésben. Nem szerepel ilyen a szerződésben. A 70 év felettiek kedvezménye is szerepel, és azt sem tartotta be. Ebben az adásvételi szerződésben ilyen jellegű kötelezettségvállalás nincsen. Az van, hogy a Kft. kiépíti. És ezekben az iratokban még az van, hogy a Kft. megkérdezte az ott lakókat. Való igaz, hogy nem teljesített, csak az a kérdés, hogy van-e értelme peres úton kikényszeríteni. A megkérdezte ez azt jelenti, hogy kb. 40 %-a nem válaszolt. Ha én nem megyek el egy választásra, az nem azt jelenti, hogy nemet mondtam. Azt a 40 %-ot is beleveszik, hogy nincs rá igénye. Tulajdonképpen nem is beszélt velük azt felételezi annak ellenére, hogy azt ígérte, hogy személyesen kérdezi meg. Amit utána adott írásos anyagot, abban az szerepel, hogy kb. 40 %-a nem válaszolt, ami azt jelenti, hogy nem válaszolok. Fordítsák meg ezt a dolgot. A képviselő Úr ül a tárgyalóteremben és képviseli ezt az ügyet. Felteszi a bíró azt a kérdést, mi az az érdek, ami miatt az önkormányzat ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy erre a 3 településrészre kimenjen ez a hálózat. Mit tetszik erre válaszolni? Mi az az érdek? Azzal kezdené, a választ, hogy tulajdonképpen ezt lehet tenni, hogy anélkül, hogy megegyeztünk volna, önkényesen nem teljesít, és megváltoztatja a szerződést. Ez a bírónak nem lesz elég. Azt kell tudni megmagyarázni, hogy miért kell az, hogy ha már úgy nyilatkoztak a lakók, hogy nem igazán érdekli őket, akkor miért kell, hogy mégis odavigyem a kapujuk elé, ha neki már DIGI TV-je van, vagy más módon oldja meg. Miért akarom? Azért, mert ezt megint össze kell kötni a falu TV-vel. A helyi események érdeklik az embereket. Ha van kincsesbányai falu TV, akkor az embereket az érdekli. Mindegy,

10 10 melyik szolgáltatónál van. Az AXIAN saját maga megfogalmazta ezt a kérdést a közvélemény kutatásnál, de mi nem tudjuk, hogy mit kérdezett. A 40 %-a nem is válaszolt az embereknek és mégis úgy kezeli, mintha nem érdekelné. Amikor itt volt az AXIAN képviselője, azt kérte, hogy úgy tegyék fel a kérdést, ha a falu TV működik, úgy érdekelné-e az embereket? Úgy lett volna egy tisztességes kérdés. Ki dönt a falu TV-ről? Van falu TV? Mi döntünk a falu TV-ről. Nincs, mert megszüntettük. Azzal lehet érvelni, hogy szeretnénk visszaállítani. A falu TV-vel lehetne érvelni. Szeretnénk működtetni a falu TV-t. Ehhez kell egy helyiség, egy csomó eszköz és kell egy működési engedély. Kell működési engedély, egy csomó eszköz nem biztos. Kell egy kamera meg egy számítógép, ami van egy jó pár embernek otthon, aki tud szerkeszteni képújságot. Az embereket ez érdekli. Helyi írásos hírek, illetve a képviselő-testületi ülésekről egy vágatlan beszámoló. Ezt jelenti itt a helyi hírek. Semmi más, ez viszont nagy jelentőségű. Lakatos János képviselő: Emlékezzünk vissza, hogy itt közösen határoztuk el azt, hogy az önkormányzat rossz helyzetben volt, és valamiből pénzt kellett csinálnunk. Akkor szépen felraktuk a kezünket, a többség felrakta a kezét, hogy adjuk el. Sok-sok millió jött be. Ez az igazság egyik fele. Te is keményen érveltél amellett, hogy megmaradjon a falu TV és a külterületekre be legyen vezetve a kábel TV. Vezesse be legalább egy helyre a hálózatot, és ha arra kerül a sor, hogy tudunk egy kábeltévé stúdiót csinálni. Lakatos János képviselő: Saját magunk szüntettük be. Az hangzott el, ha marad a falu TV, akkor vigyék ki a külterületre is. De a központban sincs. Báthory Istvánné képviselő: Ő egyértelműen megkérdezte, hogy marad-e minden ami eddig volt, azt mondták, az égvilágon semmi nem fog változni. Tíz nap múlva vissza lett adva a jog. Megtudták másfél évvel később, hogy nincs is jogosultságunk ahhoz, hogy falu TV legyen. Nem is tudták, hogy vissza lett adva a jog.

11 11 A szolgáltatást aki végezte, az nem az önkormányzat volt. Az önkormányzaté a vonal volt. A szolgáltatást a CAMERAMEN Bt. végezte, neki volt erre jogosultsága, de már viszaadta visszaadta az engedélyét. Nem mi vontuk vissza az engedélyét. Azután az akkor még nálunk dolgozó Molnár Bea írta a képújságot egy darabig. Lakatos János képviselő: A díja 60 ezer forint volt havonta. Azt mondtuk, hogy nem fogjuk bírni. Sashalmi Endre képviselő: Ahogyan az ügyvéd Úr mondta, a bíróságot nem fogja érdekelni, hogy mi volt a szándékunk, miért adtuk el. Azt fogja tőle megkérdezni a bíró, hogy miért olyan fontos, hogy ha nincs rá érdeklődés, akkor ez ki legyen építve. Azt Ő nem fogja tudni, hogy van rá érdeklődés, nem fogja végigkérdezni a lakókat. Úgy döntött a képviselő-testület több alkalommal, hogy a lakók a kábel TV-hez hozzáférhetnek, el lesz a kábel addig vezetve. Azt nem érti, ha 1 millió forintra taksálja ezt a munkát a szolgáltató, akkor miért nem lehet az, hogy pl. Rákhegyre ezt bevezeti ebből a pénzből ezt a kábel-hozzáférési lehetőséget. Mert olyan helyen épít ki kábelt, ahol a későbbiek során is szükség lesz rá, azon 5 év múlva is lehet szolgáltatni. Mert lesz szolgáltatás rajta. Tehát nyilván egy üzlet, és megteszi most, hogy kiépíti ezeket a hálózatokat, azt is megteszi, hogy 5 évig térítésmentesen szolgáltat rajta, de 5 év múltán már lesz arra módja, hogy a szolgáltatás ellenértékét kérje. Rákhegyre nem fogja kivezetni, mert ha ketten kötnek rá, akkor soha nem fog visszatérülni a beruházása. Lakatos János képviselő: Itt a Művelődési Házban történt ez az egyezkedés, hogy az önkormányzat emberei is vegyenek részt ezen a felmérésen. Azt hiszem, hogy Szatzker Csaba képviselő is ott volt. Nem voltam ott. Még egyszer mondom, hogy nem láttam, milyen kérdést tettek fel, azt mondták, hogy személyesen fogják feltenni, mégis ezt nem személyesen tették meg.

12 12 Úgy gondolja, hogy ha a lakosság részéről ilyen igény van, akkor ezt ide is jelezték volna. Jelezték is ig, amíg nem lett eladva, ez az igény fennállt. Képviselő Úr, ez közöttünk a különbség. Most van és nekünk az álláspontot 2010-ben kell megvédeni és nem a 2006-os nyilatkozat alapján. A bíróságnak most kell kötelezni. Ott a szerződés, azt kell végrehajtani. Ha ez van, akkor nem kell szerződést kötni. Akkor megbeszéljük, hogy vagy megcsinálod, vagy nem és akkor majd a végén valami lesz. Nincs súlya. A Kft. ajánl egy lehetőséget. Közben megváltoztak a körülmények, megszűnt ezek szerint a falu TV, jött a DIGI TV és más szolgáltatók, az ott lakók 2006-tól megoldották a problémát. A többség megoldotta. Azt kell megmagyaráznia a bírónak, hogy 2010-ben (2011-ben, mire tárgyalásra kerül a sor) miért ragaszkodnak hozzá. Azért, mert ezt szerződésbe foglalták, és még mindig fennáll annak a szükségessége, hogy kábeltévéhez hozzáférése legyen a külterületen élőknek, akik nem fogják azzal tölteni a napjukat, hogy a hirdetőtábla előtt álljanak órák hosszat, és keresgéljék, hogy mit kéne nekik tudni. Lakatos János képviselő: Ha azt akarjuk, hogy a külterületen is legyen, akkor a belterületeket is meg kell csinálni. Miért kellene azt megcsinálni? Belterületen van. Azért vettük bele a szerződésbe, hogy oda is legyen kábeltévés hozzáférés, helyi hírek, mert ott nem volt. Akkor először azt kellene eldönteni, hogy legyen helyi TV, mert akkor tud mivel érvelni.

13 13 A polgármester több alkalommal megígérte, hogy utána néz. Utána is nézett. Bennünket nem tájékoztattál erről. Dehogynem. A Körjegyző Asszonnyal tájékoztatták egy évvel ezelőtt a testületet, amikor itt ült 4 falu és hívtak szakértőt, a polgármesterek és a jegyzők ültek itt, és akkor nyilatkozott a szakértő, hogy 4 és fél millió alaphangon évente. Mi kerül ennyibe? A stúdió fenntartása. Ez heti 1 órás adásidő. Sok helyen működik ez, nem a kisujjamból szopom ki, hogy ilyen egyszerű, puritán módon lehetne. Egy kamera, és mögötte egy ember, aki ingyen felveszi. Legközelebb ez pont Csóron van. Van engedélyük, felvételről leadják és szerkesztik a képújságot. Nem érti, miért kell stúdió. Valóban, a stúdió több milliós költség. Valahonnan el kell osztani a jelet. Helyiség az van. Nem csak helyiség kell, berendezés is. Össze kell írni összegszerűen, mire van szükség, össze kell állítani, és utána dönt róla a testület. Itt senki nem mondhatja, hogy nem igénylik a kábel TV-t, a helyi híreket. Folyamatosan állítgatják meg az embert az utcán és mondják, hogy milyen kár, hogy megszűnt. Még nem hallott soha konkrét dolgokat, hogy ennyibe kerül,

14 14 csak azt, hogy mert sok, nincs rá pénz. Ez ugyanaz, mint a kábel TV. Az ügyvédnő azt mondja, hogy az 5 millió forint az egy jó ár. Azt nem tudja, igazából mennyi az ára. Az ügyvédnő arra alapozza ezt, hogy a másik településen is ennyiért adták el? Az Őt nem győzi meg. Lehet, hogy ott is rosszul számolták ki a dolgokat. Lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több. Nincsenek konkrétumok. Két megoldás van. Van egy kereseti kérelem, és van egy megállapodás módsoítás. Azt kell megnézni, hogy melyiket tartják Önök kedvezőbbnek. A saját véleményét korrekt módon elmondta. Egy ilyen per esetén nem sok nyerési lehetőséget lát. Elmondta, hogyan kell érvelni és biztosan érzik, hogy az érvelés gyenge lábakon fog állni. Lehet, hogy 3 év múlva vége a pernek, ha netán nyer az önkormányzat, akkor ki lesz építve az a hálózat, de ha nincs falu TV, nem értünk el semmit. A másik lehetőség. Most van valamilyen feladat, a körjegyzőség és az intézmények összekötése, az internet szolgáltatás, ami Önöknek pénzbe kerülne. Van egy peren kívüli ajánlat, kiépíti, és 5 évig térítésmentesen biztosítja. Saját véleménye a peren kívüli megállapodás megkötése. Ne a Kft. mondja meg, hogy mit akar érte adni. Ha egyszer Ő vétett a szerződésben és nem tartotta be, amit ígért, akkor ajánljon fel valami olyat, ami legalább köszönő viszonyban van vele, és a lakosság érdekeit szolgálja. Ennél nagyobb lakossági érdek szolgálat nincsen. Meg tudják oldani így is. Szattzker Csaba képviselő: 1 millió forintot ajánlott. Igazából anélkül is működik minden, minden intézményben van internet. Azt ajánlotta, hogy hálóba köti. Nem látja értelmét. Vállalatoknál csinálnak belső intranet rendszert, de ott teljesen más felépítésben van. Igazából szükségtelennek tartja ott, ahol van internet. Mi értelme van, hogy külön bekösse az intézményeket, az hogy rá lehet látni az óvoda, iskola és különböző intézmények gépeire. Pluszban semmit nem lehet elérni vele. Hogy Isztimér be legyen kötve. Össze van kötve, igaz nem közvetlenül, de most is össze van kötve. Ha valaki ezt elmondaná, hogy a gyakorlatban mi a jelentősége, mi szükség van rá, akkor lehet, hogy jobban megértené, de így egyszerűen nem érti. A mai világban, amikor mindenütt internet van, miért van erre szükség. Nagyobb vállalkozásoknál ott teljesen más, ennek nem látja a jelentőségét.

15 15 Az, hogy nálunk Szivárványnet van. A másiknál Sulinet van. A Művelődési Házban igen lassú. Ezekért mindegyikért fizetni kell, ez viszont ingyen van öt évig. Lehet-e hinni egy ilyen cégnek, aki eleve az első szerződést sem tartotta be. Mi erre a garancia, hogy ez majd be lesz tartva? 1 év múlva megváltoztatja. A műszaki dokumentáció itt van, amivel engedélyeztetni akarja ezt a tervet. Nagyon gennyes. Nyilván, aki sok peres üggyel találkozik, sokféle vállalkozói magatartást tapasztal. Az AXIAN Kft. ülhetne a babérjain is és mondhatná azt is, hogy semmilyen ajánlatot nem tesz, menjenek perre, aztán majd eldönti a bíróság. Nem így tett. Tett egy ajánlatot, ami azért önkormányzati megtakarítással jár. Báthory Istvánné képviselő: Érdeklődött, mert az intranetről fogalma nem volt, hogy micsoda. Érdeklődött, hogy mennyire valós ez az ajánlat. Annyit kérdeztek tőle, hogy van-e már azokon a helyeken internet, mert akkor igazából nem is jár költséggel. Kinevez egy szervergépet. Nem így működik. Belső vezetékes hálózat kerül kiépítésre. Nem a levegőben megy a jel. Báthory Istvánné képviselő: Ezek után nem bízik benne. Ebben a megállapodásban pontosan erre a magatartásra is figyelemmel voltak. Amennyiben ezt május 31-ig nem csinálja meg, és nem tartja be, akkor elismeri, hogy 1 millió forint tartozása van az önkormányzat felé. És akkor az 1 millió forint behajtása iránt már ezen külön megállapodás nem teljesítése esetén fel lehet lépni. Mert akkor már tudjuk, hogy mit kérünk, és akkor már ez elismert tartozás. Ez benne van a megállapodásban.

16 16 Báthory Istvánné képviselő: És miért nem tesz bele a kasszába most 1 millió forintot, mert már tudom, hogy az 1 millió forint. Ez megint egy ködösítés. Azt gondolja, hogy ezerszer át lett beszélve ez a téma. Két döntési lehetőség van: az egyik, hogy a testület elfogadja a megállapodás módosítását, a másik az, hogy nem fogadja el a testület és a keresetet benyújtja. Tudna egy harmadikat is javasolni. Az AXIAN 1 millió forinttal érvel. Azt javasolja, hogy fizesse be az önkormányzat számlájára az 1 millió forintot peren kívül és nem tartunk igényt másra. Ebből az 1 millió forintból legalább valamit meg tudnak valósítani abból, amit az AXIAN a szerződésben felvállalt. Nem költjük másra, hanem arra. A Kft. az alapszerződésben valamilyen szolgáltatást vállalt úgy, hogy saját tulajdonú hálózatot épít. Ugyanezt ajánlotta, csak más helyszínen. Báthory Istvánné képviselő: Nem bolt, hiszen ajánl egy olyan dolgot 1 millió forintért, amit aztán havidíjban szépen fizetünk neki, Ő sem esett a fejére. 5 év múlva meg neki fizetünk ugyanezért. Nem korrekt ajánlat azok után, amit a Kft. nem tartott be. 3 javaslat van. Ha ezt peren kívül meg lehetne csinálni, akkor Ő erre szavazna a legszívesebben, hogy fizesse be az 1 millió forintot az önkormányzat számlájára, és akkor nincs pereskedés. Ha ebbe nem megy bele, akkor Ő a pereskedésre szavaz. Kiss András képviselő: Ezt a változatot meg kell ismertetni vele. Akkor visszatérünk rá. Május 31 még két hónap.

17 17 Nem akar az AXIAN nevében nyilatkozni, nem tudja, akar-e erről a másik fél tárgyalni. Czövekné Duduma Ildikó képviselő: A perrel kapcsolatban sokat gondolkozott. A szerződésben foglaltakkal kapcsolatban mindenki tisztában van azzal, miért adták el, miért annyiért, miért került bele, hogy a településrészek bekötésre kerüljenek, ezért szavazták meg. Az információ, a falu TV, meg egyebeken érvelnek, ugyanakkor még mindig azt érzi, vagy úgy gondolja, ha visszaemlékeznek a képviselőtársak decemberben történt ez az eladás december 31-ig működött a falu TV. Arra lenne kíváncsi, hogy abban az időben, amikor ott volt a falu TV, vajon miért csatlakoztak a DIGI TV-hez tömegesen a lakók. Most annyira kardoskodunk azért, hogy igenis legyen falu TV, mert ez milyen jó. Sajnálja, hogy a kábelrendszer kiépítése nem történt meg, bár abban az időben nagyobb jelentősége volt ennek a dolognak, mert nem volt más. Voltak a saját antennák februárban berobbant ide a DIGI TV. Azok is átmentek oda, akik addig a kábelrendszeren rajta voltak. Nem érti igazán, hogy miért kell ehhez ragaszkodni. Tegyük fel, hogy csoda történik. Pereskedünk, megnyerjük, kiépítik a hálózatokat, valahonnan lesz a következő önkormányzatnak pénze és üzemelteti a falu TV-t. Akkor kötelezzük a lakosságot, hogy ezt a csomagot a falu TV-vel vegye meg? Vagy mi arra a biztosíték, hogy itt fognak maradni, amikor most sem igazán ragaszkodnak hozzá. Nem érti, miért kell a pereskedés mellett ennyire kardoskodni. Nincs értelme, hogy még ezt 3 évig tologassuk. Nem tud Szolga Ferencné képviselő javaslatával mit kezdeni. Neki is jobb, mert egy csomó munkától megmenekül. Azzal, amit a képviselő Asszony javasolt, nem tud mit kezdeni, fel nem tudja fogni, hogy egy vállalkozó önként be fog ide jönni és azt mondja, hogy ezt megteszi. Két lehetőség áll a testület előtt, a megállapodás módosítása, illetve a kereset benyújtása, ezt fogja szavazásra a testület elé terjeszteni ebben a sorrendben. A megállapodás módosítását terjeszti először a testület elé. Abban 5 évig az intézmények között egy minőségi, gyors, nagy sávszélességű internet hálózat lehetőséget biztosít ingyen, ami jelen pillanatban az önkormányzatnak pénzbe kerül, kb. évi 260 ezer forintba. Kéri a testületet, hogy a szerződés módosítását a beterjesztett formában fogadja el a testület. Nagy vonalakban ismételten ismerteti a tervezetet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta az AXIAN Kft-vel január 2-án megkötött, a kábeltelevíziós hálózat eladására kötött megállapodás módosítását az előterjesztett formában.

18 18 Kincsesbánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (III. 29.) Kt. H A T Á R O Z A T A a kábeltelevíziós hálózat eladására kötött megállapodás módosításáról A szavazás aránya: Mellette szavazott: Ellene szavazott: Szavazástól tartózkodott: 6 fő 3 fő 0 fő Határidő: május 31. Felelős: Bajkai János polgármester Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a kábeltelevíziós hálózat eladására kötött megállapodás módosítását az alábbiak szerint: MEGÁLLAPODÁS a kábeltelevíziós hálózat eladására kötött megállapodás módosítására. mely létrejött egyrészről Kincsesbánya Község Önkormányzata székhelye: 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. sz., KSH. statisztikai jelzőszám: képviseli: Bajkai János polgármester, - mint volt eladó, továbbiakban: Önkormányzat, - másrészről az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5., KSH statisztikai jel száma: , adóig. száma: , Cégjegyzék száma: , képviseli: Fekets Zoltán ügyvezető, - mint volt vevő továbbiakban: AXIAN Kft. - között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 1. Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint volt eladó és az AXIAN Szolgáltató, Kereskedelmi és Szaktanácsadó Kft., mint volt vevő között Kincsesbányán, január 2. napján Megállapodás jött létre a Kincsesbányai kábeltelevíziós hálózat

19 19 adásvételére. A kábelhálózat vételárát ,- Ft-ban határozták meg szerződő felek. Az értékesítés során az ,- Ft vételáron felül további ellenszolgáltatásként jelent meg a a Somosmáli, a Felsőkincsesi és a Rákhegyi ellátatlan területek kábelhálózat kiépítésének vevő általi vállalása, s kötelezettsége, melyet december 31-napjáig kellett volna teljesíteni. 2. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Megállapodás 5. pontjában vállalt kötelezettségét vevő nem teljesítette, a kábeltelevíziós hálózathoz az érintett területek hozzácsatolása nem történt meg, ugyanakkor évben az AXIAN Kft. a kábeltelevízió hálózatot a UPC Kft.-nek értékesítette. Megállapodó felek a közöttük fennálló jogvita rendezésére az alábbi pontban foglalt tartalommal állapodnak meg. 3. Megállapodó felek a közöttük 1. pontban részletezett Megállapodás 5. pontját hatályon kívül helyezik, helyébe az alábbi megállapodás lép: 5. Az AXIAN Kft kötelezettséget vállal arra, hogy határozatlan időtartamra, de legalább öt évre térítésmentesen Kincsesbánya Község Önkormányzata részére 1 db 8/8 Mbps sávszélességű bérelt vonali Internet hozzáférést biztosít. Amennyiben a térítésmentes szolgáltatással kapcsolatban áfa fizetési kötelezettség keletkezik, úgy annak összegét az AXIAN Kft. viseli A fentiekben meghatározott rendszerhez az AXIAN Kft. az alábbiakban felsorolt önkormányzati költségvetési szervek között egy 100 Mbps sebességű ethernet hálózatot hoz létre: Ezen hálózat Kincsesbánya közigazgatási területén: Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzősége Kincsesbányai Kirendeltsége (8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.), a Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája (8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1.) a Zengő Óvoda Napraforgó Tagóvodája (8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 12.), és a Művelődési Ház (8044 Kincsesbánya, Iskola u. 2.), Isztimér Község közigazgatási területén: az Isztimér-Kincsesbánya Községek Körjegyzősége (8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. sz.) között kerül kiépítésre, s kölcsönös összeköttetésüket szolgálja Az 5.1. pont szerinti hálózat tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkáit az AXIAN Kft. saját költségviselése mellett elvégzi, a kiviteli terveket s ahhoz kapcsolódó költségvetés tervezetét Kincsesbánya

20 20 Község Önkormányzata részére bemutatja, s a kivitelezést május 31-napjáig befejezi A 8/8 Mbps sávszélességű bérelt vonali internet hozzáférés, mint AXIAN Kft. által biztosított szolgáltatás a Kft. által az öt év alatt nem mondható fel. 4. Megállapodó felek az 1. pontban részletezett, 3. pont szerint módosított Megállapodás pontjában foglalt AXIAN Kft. általi kötelezettségvállalás értékét bruttó mintegy Ft-ban állapítják meg, melynek összegét írásban rögzítik. Amennyiben az AXIAN Kft május 31-napjáig az Internet hozzáférést nem biztosítja, a fentiekben megjelölt intézmények között az ethernet hálózatot nem építi ki úgy ezen Ft összeget, mint a kábeltelevíziós hálózat értékesítésének ellenértékét fennálló tartozásként elismeri, és ezt június 15-ig megfizeti. 5. Amennyiben az 1. pontban részletezett, 3. pont szerint módosított Megállapodás 5. pontjában foglalt részletezéssel az AXIAN Kft. kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, úgy megállapodó felek az 1. pontban részletezett megállapodásból származó jogvitájukat lezártnak tekintik, s egymással szemben a jövőben követelést nem támasztanak. 6. Felek tudomással bírnak arra vonatkozóan, hogy a jelen okirat rendelkezései Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozatával lép hatályba. 7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás kiegészítő melléklete az ide vonatkozó október 6-án kelt Kincsesbánya Községi Önkormányzat képviselő-testületének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv kivonat, mely rögzíti a felek által tárgyalt előzményeket. Jelen Megállapodás módosítást mely 2 oldalból és 7 pontból áll - szerződő felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Kincsesbánya Község Önkormányzata képviseletében eljárva: AXIAN Kft. képviseletében eljárva: /: Bajkai János :/ /: Fekets Zoltán :/ polgármester ügyvezető A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse az AXIAN Kft. ügyvezetőjét a döntésről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv soros, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 24. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. február 15. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 16-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2013. (I. 16.) Z 1 2/2013. (I. 16.) Z 1 Szám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. október 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 200-6/2016.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. október 26-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. október 26-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. október 26-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben