Digitális Menetrend a felsoktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális Menetrend a felsoktatásban"

Átírás

1 B. szekció: DIGITÁLIS MENETREND A FELSOKTATÁSBAN Szekció elnök: Dr. Benedek András, tanszékvezet egyetemi tanár, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szekció titkár: Dr. Fogarasi István, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Vitaindítót készítette: Dr. Benedek András, tanszékvezet egyetemi tanár, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Digitális Menetrend a felsoktatásban A 2010 májusában meghirdetett Európai Digitális Menetrend alapvet célja az EU gazdaságának fellendülését elmozdítása és a digitális korszak vívmányainak a társadalom minden szintjén történ elterjesztése. E szándékot.. a lehet legjobban ki kell használnunk az információs és kommunikációs technológia (IKT) lehetségeit a munkahelyteremtés, a fenntarthatóság és a társadalmi integráció elmozdítása érdekében" (Neelie Kroes) a társadalom egészében és az intézményrendszer minden alrendszerében célszer konkretizálni. Valójában a Menetrend nem klasszikus járatrendszer és ütemezés, ezért a közlekedésssel kapcsolatos párhuzamok könnyen félrevezethetnek. Stratégiai irányokat és szemléleti változásokat lehet és kell a Digitális Menetrendbl kiolvasni, s a szakpolitikák számára megjeleníteni, majd mérlegelve a szándékokat és realitásokat operacionalizálni. Az Európai Digitális Menetrend egyik lényeges elzménye ahhoz a felismeréshez kapcsolódik, hogy az európai termelékenység növekedésének fele az elmúlt 15 évben az információs és kommunikációs technológiáknak köszönhet, és ez a trend az elrejelzések szerint ersödni fog. Ezért hét olyan kiemelt tevékenységet fogalmazott meg a stratégia, melyek a szakpolitikák, így az oktatás és e rendszeren belül különösen a munkaerpiaccal a legközvetlenebbül érintkez, s a társadalom modernizációjának motorjaként is mköd felsoktatás számára sajátos értelmezési keretet adnak. A hét célkitzés lényegi elemei, s a hozzájuk kapcsolható elsdleges felsoktatási szempontok a következk: 1. A digitális korszak vívmányainak kibontakoztatása az új egységes piacon Az EU polgárai számára országhatároktól függetlenül hozzáférést indokolt biztosítani a kereskedelmi, kulturális és oktatási szolgáltatásokhoz. Az Európai Digitális Menetrend kidolgozása során abból a kritikai felismerésbl kellett kiindulni, hogy az 1

2 EU online piaca még mindig határoktól megosztott, ami akadályozza az európai távközlési és digitális szolgáltatásokhoz és tartalomhoz való hozzáférést. Az Európai Digitális Menetrend a szerzi jogi szabályozás, a jogkezelés és a határokon átnyúló engedélyezési eljárások leegyszersítésével kívánja lehetvé tenni a legális online tartalmakhoz való hozzáférést. A felsoktatás számára ez a cél egy idben jelenti az intézményhálózat egészének az informatikai struktúrájának olyan fejlesztését, mely az EU szintjén bvül mértékben elérhet digitális szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz való hozzáférést fizikailag, s az ezzel együtt olyan intézkedéseket is igényel, melyek szükséges szemléletváltást ösztönözni képesek. E szándékhoz kapcsolódóan további tervezett EU-s intézkedések irányulnak arra, hogy megkönnyítsék az elektronikus fizetéseket és számlázást, valamint a gazdaságban és kereskedelemben leegyszersítsék az online vitarendezést. 2. IKT normák megállapítása és interoperabilitás Az IKT termékekkel szemben jövbeli elvárásként fogalmazódik meg a nyitottság és együttmköd képesség arra, hogy lehetvé tegyék az alkotást, a funkcionális integrációt és a folyamatos innovációt. Mindez a szórakoztató elektronika eszközrendszerén belül az oktatásban elterjedt audió-vizuális intelligens rendszerekre, melyek a felsoktatási intézményekben egyre inkább elterjednek, fokozottan kell vonatkozzon. 3. A bizalom és a biztonság fokozása Az európai fogyasztási kultúrára sajátosan igaz, hogy az emberek nem fognak olyan technológiát használni, amelyben nem bíznak, ezért magabiztosnak kell érezniük és biztonságban kell tudniuk magukat az elektronikus környezetükben és világhálón egyaránt. Az informatikai támadásokra adott, megfelelen koordinált európai válasz és a személyes adatokat véd szabályozás megersítése az általánosan elv árt megoldások részét képezik. A felsoktatásban terjed nyitott oktatási keretrendszerek és az adminisztráció-szervezés-finanszírozás szempontjából szükségesen zárt rendszerek vonatkozásában is számos technikai és szemléleti kérdést vetnek fel, melyekkel az elmúlt években szembesült az intézményrendszer. 4. A nagysebesség és szupergyors internethez való hozzáférés javítása Reális célkitzés az Európai Digitális Menetrend szerint, hogy 2020-ra minden európai számára elérhetvé válik a 30 Mbps-os vagy annál nagyobb sebesség internet, az európai otthonok fele pedig 100 Mbps-os vagy még ennél is gyorsabb internet-elfizetéssel rendelkezik majd. A nagysebesség internet elengedhetetlen a gazdaság erteljes növekedéséhez, munkahelyek létrehozásához és a jólét megteremtéséhez, valamint ahhoz, hogy az állampolgárok számára e rendszerek 2

3 biztosítsák a hozzáférést az életen át tartó tanulást támogató mindazon tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyekre szükségük van. 5. Az élvonalbeli kutatás és fejlesztés fellendítése az IKT területein Európának többet kell fektetnie a K+F projektekbe, és biztosítania kell azt is, hogy a legjobb ötletek kijussanak a piacra. Az Európai Digitális Menetrend célja többek között az, hogy az európai regionális támogatások segítségével emelje a magánberuházások mértékét, és hogy az EU a kutatástámogatás növelésével biztosítsa, hogy Európa lépést tartson versenytársaival, vagy akár le is hagyja azokat. Az oktatásinnováció kitüntetett terepe a felsoktatás, mely egy idben érdemben képes bekapcsolódni a kutatásokban, s az egyik legnagyobb potenciális felhasználója a korszer IKT megoldásoknak. 6. Minden európai rendelkezzen számítógépes ismeretekkel és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel Az európaiaknak több mint fele (250 millióan) használja az internetet napi szinten, 30%-uk azonban még soha nem próbálta. Mindenkinek joga van, kortól és szociális háttértl függetlenül azon ismeretek és készségek megszerzéséhez, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki a digitális korszak részesévé váljon, hiszen a gazdasági élet, a közszolgáltatások, a szociális és egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és a politikai élet egyre nagyobb mértékben áthelyezdnek a világhálóra. A jövbeli helyzet megváltoztatásában kulcsszerepük van a pedagógusoknak, ezért a pedagógusképzés korszersítése során az informatikai szemlélet és alkalmazáskultúra kialakításának nem csupán a személyes tudás fejlesztésére kell irányulnia, hanem annak a módszertani tudásnak az elsajátítására, mely fiatalom és felnttek számára is átadhatóvá és megszerezhetvé teszi az informatikai környezet mindennapi és hatékony használatát. 7. Az IKT lehetségeinek felszabadításából a társadalom profitál A technológia ésszer felhasználásába és az információ-felhasználásba történ befektetések segíthetnek megtalálni a megoldást az energiafogyasztás csökkentésének, az ids polgárok támogatásának, a betegek érdembeli tájékoztatásának, és a fogyatékkal élk internet-hozzáférésének problémájára. Ehhez kapcsolódóan célként tzhet ki, hogy a betegek rendelkezzenek online hozzáféréssel saját egészségügyi adataikhoz 2015-ig, akárhol is legyenek az EUban. Az Európai Digitális Menetrend szorgalmazza továbbá az energiatakarékos IKT technológiákat, mint a szilárdtest-világítás (SSL), amely a hagyományos világítási rendszereknél 70%-kal kevesebb energiát fogyaszt. 3

4 Az EU szerint a legnagyobb kihívás a fenti célok eléréséhez az, hogy a szükséges intézkedések minél gyorsabban elfogadásra kerüljenek és biztosított legyen végrehajtásuk. Ennek érdekében éppen egy évvel ezeltti szándékok szerint - az EU intézményekkel és az érdekelt felekkel együttmködésben több biztos is azon dolgozik, hogy az Európai Digitális Menetrend valósággá váljon. E stratégiai célok támogatásának szándékával formálódott az elmúlt hónapokban a Digitális Menetrend a Felsoktatásban cím szekció, mely nem a teljes feladatkomplexum részletekbe men feldolgozására vállalkozik, azonban a programban szerepl eladásokkal és prezentációkkal érdemben kíván hozzájárulni az elvi kérdések tisztázásához, a hazai progressziv törekvések bemutatásához és azoknak a jelzéseknek a megfogalmazásához, melyek az operatív, s reményeink szerint eszközökkel is támogatott hazai menetrend kialakításával a felsoktatás szerepli által várt változásokat felgyorsíthatják. Elvi szinten a hazai pedagógiai gondolkodás megújításának irányába hat és az Európai Digitális Menetrend szellemében fogalmazódik meg, hogy a konnektivista oktatásmódszertan alkalmazása új lehetség a hallgató munka hatékonyabbá tételéhez. A hallgatók kihasználhatják a hálózati együttmködés elnyeit, mint például a rendszeres tartalommegosztás, kiemelten magas interaktív kommunikáció, közös forráskeresés, egymás számára is nyilvános tanulási produktumok. Mindez újszeren, a web 2.0-ás környezet sajátosságai szerint vetik fel a participáció folyamatát, amelyben egyének vagy csoportok összegylnek, hogy kommunikáljanak, interakcióba lépjenek egymással, információt cseréljenek vagy ismereteket halmozzanak fel bizonyos témákkal, problémákkal, döntésekkel kapcsolatban, s hogy a döntéshozatalban, a problémamegoldásban közösen vegyenek részt. Az elvi felvetéseken túl lényeges hazai sajátosság, hogy egyre több európai projekt kínál keretet a közös gondolkodásra. Így például a szekcióeladásokon bemutatásra kerül UNILO projekt célja az Európai Képzési Keretrendszer (EQF) kimenet orientált képzési szemléletének elmélyítése és népszersítése az európai egyetemeken, a tanulási eredmények orientált megközelítés (learning outcomes, LO approach) segítségével, egyebek között az egyetemi karrier tanácsadó szolgálatok aktív részvételének támogatásával. Egy másik nemzetközi fejlesztési projekt, a GRACE az egyetemek és a privát szektor részvételével létrejöv kutatási együttmködések motivációit és mechanizmusait vizsgálja és igyekszik elmozdítani. Egy további projekt, a CONCEDE, a felhasználók - hallgatók és oktatók - által generált tartalmakkal (User Generated Content) és a tananyagon kívüli szakmai blogok, wikik, fórumok minségével és akadémiai integrációjával foglalkozik. Végül lényeges fejlesztési vonulatnak tekinthetk azok a hazai innovációs jelzések, melyek az IPTV, intelligens mobilok és otthonok, 3D TV, IPv6 hálózat, vékonykliens terminálok, hálózati közösségek (facebook, twitter, hi5, linkedln) és a web 3.0 protokollok 4

5 környezetében formálódó generáció tanulási szokásait elemzik. Különösen lényeges annak felismerése, hogy a Google-os, facebook-os, hyper-textes, you tube-os webkettes világban a tudáspiac globalizálódásának nem lehet gátat szabni, s erre a kihívásra a felsoktatási intézmények csupán a tradíciókra épített válaszaikkal nem lehetnek sikeresek. Példa erre az a jelenség is, hogy az internetes blogok és mikroblogok jellegzetesen ilyen elektronikus eszközként élnek a köztudatban: többnyire magánnaplóként, hír- vagy szakmai médiumként, illetve imázselemként és reklámhordozóként látjuk ket. Az e-learning 2.0-ás megközelítése azonban ezt is, mint annyi más, a Web 2.0-ba tartozó elektronikus felületet, hangsúlyozott tanulási funkcióval látja el. Összességében a szekció látszólag divergáló tematikája egy stratégiai célhoz konzekvensen kapcsolódik: szeretnénk közösen értelmezni és a hazai viszonyok között is sikerrel támogatni a felsoktatás komplex világában az Európai Digitális Menetrend megvalósulását. 5

6 Workshop B: DIGITAL AGENDA IN HIGHER EDUCATION Moderator: Prof. Dr. András Benedek, Head of Department, Budapest University of Technology and Economics Rapporteur: Dr. István Fogarasi, Assistant Professor, University of Pannonia Author: Prof. Dr. András Benedek, Head of Department, Budapest University of Technology and Economics Digital Agenda in Higher Education The primary objective of the Digital Agenda for Europe launched in May 2010 is to promote economic growth in the EU and disseminate the benefits of the digital era to all sections of society. This intention, i.e....to maximise the potential of ICT to advance job creation, sustainability and social inclusion (Neelie Kroes) shall be realized with a relevance to the entire society as well as all the sub-systems of social institutions. In fact, the Agenda is not an itinerary or a schedule in the classical sense, so any parallels drawn to transport can easily be misleading 1. The Digital Agenda may and should provide strategic guidelines and novel approaches to be presented to policymakers and then operationalised in compliance with intentions and actual possibilities. The launch of the Digital Agenda for Europe was chiefly fueled by the recognition that information and communications technologies have accounted for half the rise of European productivity over the past 15 years and this trend is anticipated to be accelerating. Thus, the strategy outlines seven priority areas for action providing a unique framework for interpretation for policies, such as education, especially higher education that has the strongest direct relevance to the labor market and plays a vital role in fostering modernization in society. The key elements of these seven pillars as well as their primary aspects related to higher education are as follows: 1. A new Single Market to deliver the benefits of the digital era Citizens of the EU should be able to have cross-border access to commercial, cultural and educational services. The Digital Agenda for Europe builds on the critical 1 The Hungarian translation of Agenda is the same as that for timetable 6

7 realisation that EU online markets are still separated by barriers which hamper access to European telecom services as well as digital services and content. The Digital Agenda for Europe intends to provide access to legal online contents by simplifying copyright clearance, legal enforcement and cross-border licensing. For higher education, this objective means improving the information structure as a whole, allowing physical access to the ever-expanding digital services and contents of the EU as well as the implementation of such measures that can encourage the necessary changes in mental attitude. Related to this intention, there are other EU actions planned for making electronic payments and invoicing easier and simplifying online dispute resolution in commercial and business issues. 2. Standardising ICT and interoperability One of the future expectations regarding ICT products is openness and interoperability to facilitate creativity, functional integration and continuous innovation. In particular, these criteria should apply to home entertainment products, especially to smart audio-visual solutions frequently used in higher education. 3. Enhancing trust and security It is a unique feature of the European consumer behavior that people do not embrace technology they do not trust; they need to feel confident and safe when performing online activities and in the world of the internet in general. A well-coordinated European response to cyber-attacks and reinforced rules on personal data protection are parts of the solutions expected generally. In recent years, institutions of higher education have been forced to face multiple technical and conceptual challenges related to the ever spreading open source learning platforms that are used together with the obviously more secure systems of administration, organising and finances. 4. Better access to fast and ultra fast internet The Digital Agenda for Europe considers it a feasible target that by 2020, all Europeans will have access to fast internet of above 30 Mbps and 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps. Fast internet connectivity is essential for strong economic growth, the creation of jobs and prosperity, and the access to contents and services demanded and needed for lifelong learning. 5. Boosting cutting-edge research and innovation in ICT Europe must invest more in R&D projects and ensure that the best ideas reach the market. The Digital Agenda for Europe aims to extend the rate of private investments by means of European regional funding and increasing the funding of EU research activities to ensure that Europe keeps up with and even surpasses its competitors. Higher education is given priority in educational innovation due to its ability to 7

8 participate in substantive research projects as well as its potential to become a major user of state-of-the-art ICT solutions. 6. Empowering all Europeans with digital skills and access to online services Over half of Europeans (250 million people) use the internet on a daily basis, another 30%, however, have never tried it at all. Everyone, irrespective of age and social background, is entitled to the knowledge and skills they need to be part of the Digital Age, since commerce, public, social and health services, learning and politics have been increasingly moving online. Teachers have a key role in changing the future situation, so when modernizing teacher training, the training programs should focus on providing special methodology, in addition to ICT application and attitude, to be able to impart their knowledge to both young people and adults for the effective and ongoing use of information technology in everyday life, rather than only enhancing their personal IT skills. 7. Unleashing the potential of ICT to benefit society Investments into smart uses of technology and the exploitation of information may help seek solutions to reduce energy consumption, support ageing citizens, empower patients and improve online access for people with disabilities. Thus, one aim would be that by 2015 patients can have access to their online medical records wherever they are in the EU. Moreover, the Digital Agenda for Europe supports energy efficient ICT technologies including Solid State Lighting technology (SSL) that uses 70% less energy than standard lighting systems. According to the EU, the toughest challenge is to ensure a rapid adoption and implementation of measures necessary to meet these objectives. In accordance with the intentions phrased a year ago, several Commissioners are working together with EU's institutions and stakeholders to make Digital Agenda for Europe a reality. To support these strategic goals, a Digital Agenda in Higher Education section have been formulated over the past few months which does not aim at addressing every single detail of this complex task, but, by means of its lectures and presentations, at substantially contributing to certain fields, to resolve theoretical questions, to introduce some progressive Hungarian endeavors and to elaborate those points that may accelerate the changes anticipated by the stakeholders in higher education, by means of developing an operative local agenda that is hoped to be supported, too. Theoretically speaking, it entails a shift in pedagogical thinking and reflects the spirit of the Digital Agenda of Europe when we say that the use of teaching methods based on connectivity represents new opportunities for making students more efficient. Students may take advantage of synchronous online cooperation, such as content sharing, extremely 8

9 intense interactive communication, joint resource search and open learning platforms. The process of participation is redefined by the distinctive features of the web 2.0 environment where individuals or groups come together to communicate, to interact with each other, to exchange information or collect data on certain topics, problems and decisions and to work together in problem solving. Beyond such theoretical concerns, it is a very important Hungarian feature that more and more European projects set the stage for joint thinking. For example, the aim of the UNILO project, to be introduced during the presentations, is to contribute to the full understanding and implementation of the output-based approach of the European Qualifications Framework (EQF) at European universities with the help of its learning outcomes (LO) approach, supported among others by the active participation of the university career consultation services. Another international development project, GRACE investigates and fosters the motivations and mechanisms of research partnerships between universities and the private sector. Yet another project, CONCEDE focuses on user generated contents (i.e. contents generated by teachers and students) as well as on the quality and incorporation of extracurricular blogs, wikis and forums. Finally, those Hungarian studies that analyze the learning habits of generations exposed to the world of IPTV, smartphones and smart homes, 3D TV, IPv6 network, thinclients, social network sites (Facebook, Twitter, Hi5, LinkedIn) and web 3.0 protocol should be considered very important development trends. It is crucial to see that in the world of Google, Facebook, hyper-text, YouTube and web 2.0, the globalization of knowledge cannot be restrained and the challenge this poses cannot be met successfully by reactions and responses based on outdated university traditions. It is well illustrated by the fact that blogs and microblogs are perceived as electronic tools by the public: most of the time, we see them as private journals or news sites or professional media or as means of product promotion and image enhancement. However, the 2.0 approach to e-learning endows these as well as several other Web 2.0 electronic platforms with a learning function. We may conclude that the seemingly diverse themes of the section all serve one single strategic goal: we would like to make a joint effort to interpret the Digital Agenda for Europe and to successfully implement it in the complex system of Hungarian higher education. 9

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Jövő Internet Az innováció motorja a XXI. században

Jövő Internet Az innováció motorja a XXI. században Jövő Internet Az innováció motorja a XXI. században Németh Vilmos Nemzeti Innovációs Hivatal 1. Magyar Jövő Internet Konferencia Budapest, 2014. október 17. A kezdetek ARPANET 1969 Az Internet ma TCP/IP

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20.

Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20. Borbás László Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november 20. Irodalom Gubik A. & Wach, K. (eds) (2014). International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere Gál Zoltán 1 Marius Onic 2 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, zgal@unideb.hu 2 IT vezet, Nagyváradi Egyetem, omar@uoradea.ro

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája Magyar IPv6 Konferencia Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2012. május 3. Németh Vilmos BME 1 A kezdetek ARPANET 1969 2 Az Internet ma XXI. század A Világ egy új Internet

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A library for the user: new building, new organisation, new services

A library for the user: new building, new organisation, new services A library for the user: new building, new organisation, new services Budapest-Debrecen, 2008.04.11. - 14. LIBER Alföldiné Dán Gabriella - Nagy Zsuzsanna 2 Primary goals of the library To make basic library

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2000. március 24-25. KORSZRŰ ULTIÉDIÁS KARBANTARTÁS TÁOGATÁS arkovics Róbert Abstract An ongoing research project of the INCO-Copernicus program at the Technical

Részletesebben

SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK

SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK elemér 1 SCHOOL SELF-REVIEW FRAMEWORK for the school developmental use of ICT tools and digital pedagogical methods 2011. 05. 17. The self-review framework analyses the school developmental use of ICT

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

EU H2020 5G Infrastructure PPP pályázat

EU H2020 5G Infrastructure PPP pályázat EU H2020 5G Infrastructure PPP pályázat Németh Vilmos FI NTP ülés Budapest, 2014. május 22. Future Internet az FP7 ben Future Internet Research and Experimentation (FIRE) kezdeményezés Future Internet

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re

Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re Az ICT munkaprogramja 2009-2010-re Bognár Vilmos NCP for EU ICT vilmos.bognar@ist.hu +36.20.937.07.91 www.ist.hu FP 7 célok: Lisszaboni stratégia ERA (Európai Kutatási Térség) Tudástársadalom, tudásgazdaság

Részletesebben

A kreatív iparág és az új média összefonódása

A kreatív iparág és az új média összefonódása A kreatív iparág és az új média összefonódása Varga Tamás, fejlesztési igazgató varga.tamas@carnation.hu Budapest, 2009. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Carnation bemutatása 2. Új média technológiák 3.

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A fenntarthatóság erősítése

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska

Oktatói önéletrajz Dr. Vas Réka Franciska adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Szegedi Tudományegyetem, közgazdász-gazdálkodási Tudományos fokozatok, címek:: 2008, PhD Budapesti

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek

Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Új földügyi szolgáltatások, nemzetközi trendek Osskó András A földügyi igazgatás jelentősége a XXI. században Ma már elfogadott a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, elsősorban a fejlett

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE Ph.D. Értekezés

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

Minség, finanszírozás, nyitottság

Minség, finanszírozás, nyitottság ***+,$( -+./-0+ # A TARTALOMBÓL: Minség, finanszírozás, nyitottság 1 Felmérés képzési igényrl 5 Rövid hírek 5 '>!$ >"?23"" /0- ("!! )* +*% MELLearN, ügyvezet elnök kalmanak@lifelong.hu zsgalovits@lifelong.hu!

Részletesebben

7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Conference proceedings

7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Conference proceedings 7th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Conference proceedings Hungarian/English Tartalomjegyzék / Contents 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7th

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Pannon Egyetem. Veszprém. University of Pannonia. Veszprém PROGRAM / PROGRAMME 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 7 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Pannon Egyetem Veszprém University of Pannonia Veszprém PROGRAM / PROGRAMME

Részletesebben

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína Baranyi Péter DSc Távközlési és Médiainformatika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem *** 3D Internet alapú Kontrol és Kommunikáció

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben